Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen"

Transkript

1 Betalingsbalancen 2008:1 Betalingsbalancen 2006

2 1. Indledning Ny statistik Del af nationalregnskabet Tidligere opgørelser Spejlstatistik Foreløbige tal Denne publikation indeholder nye tal for Grønlands betalingsbalance for årene De anvendte kilder og metoder er beskrevet i publikationen Betalingsbalancen Kilder og metoder (2007:1) 1. Betalingsbalancen er en vigtig del af et produktionsbaseret nationalregnskab. I 2006 startede Grønlands Statistik med at opbygge et sådant, og det forventes færdigudviklet i løbet af Betalingsbalancen har også selvstændig analytisk interesse, og derfor offentliggøres data herfra nu. Manglen på officielle tal for betalingsbalancen har medført, at der af flere gange tidligere er gjort enkeltstående forsøg på at opstille en sådan for Grønland. Den mest omfattende analyse var Pengestrømme mellem Grønland og Danmark (Selvstyrekommissionen 2003), hvor der udfra udenrigshandelsstatistik samt spejlstatistik fra Nationalbanken opstilles en betalingsbalance for Analysen viste et samlet betalingsbalanceoverskud på ca. 25 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Tidligere blev der i Økonomidirektoratet (1994) udarbejdet et skøn over betalingsbalancen i starten af 1990 erne udfra rimelige skøn over de enkelte poster. Den viste et væsentligt lavere overskud på ca. 6 pct. af BNP. Ingen af disse opgørelser kan dog siges at gøre det ud for egentlig statistik, og forskelle i forhold til tidligere opgørelser vil ikke blive kommenteret. Danmarks Statistik offentliggør landefordelt betalingsbalancestatistik, og viser tal for Danmarks betalingsbalance overfor enkeltlande, herunder Grønland. En sådan statistik kunne i princippet vendes om og gøre det ud for Grønlands betalingsbalance i forhold til Danmark, en såkaldt spejlstatistik. Der er imidlertid flere problemer ved direkte at anvende spejlstatistik, frem for selv at udarbejde opgørelsen. For det første dækker den danske spejlstatistik i sagens natur kun handel og overførsler i forhold til Danmark og ikke andre lande. Den danske betalingsbalancestatistik bygger endvidere på en stikprøve, hvor et udsnit af større danske virksomheder indgår. Stikprøven opregnes til slut. Usikkerheden på data tallene for Grønland må formodes at være relativ stor, og det er ikke muligt for Grønlands Statistik selv at opregne tallene. Danmarks Statistiks spejlstatistik i forhold til Grønland kan af disse grunde ikke sammenlignes med tallene i denne publikation, der gør det ud for en egentlig primærstatistik, og derfor er mere retvisende og dækkende. Grønlands Statistik har fået stillet spejlstatistik til rådighed af Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank og har kunnet drage nytte al den information som disse giver. Tallene er foreløbige, og vil senere kunne blive revideret, når det nye nationalregnskab foreligger. De giver dog allerede nu en god strømpil for udviklingen i betalingsbalancen og dens delposter. Det skal bemærkes at stikprøven er blevet betydeligt mere dækkende for 2005 og 2006, og derfor skal sammenligninger med tal bagud i tid, tages med et stort forbehold. Arbejdet med at forbedre stikprøven vil fortsætte de kommende år. 2. Betalingsbalancen Overskud Faldende tendens I alle årene har der været et overskud på betalingsbalancen, jf. figur 1. Overskuddet har vekslet mellem mio. kr. og mio. kr. Det svarer til et overskud på mellem 26 og 13 pct. af bruttonationalproduktet. Overskuddet blev reduceret i 2005 og 2006 i forhold til tidligere år. Det skyldes primært stigende udgifter til import af varer. Stigningen i importen kan henføres til et 1 Lars Lund, Cand. Polit. og docent i nationaløkonomi ved Copenhagen Business School, har fungeret som konsulent ved udarbejdelsen af begge publikationer.

3 bredt udsnit af forbrugs- og investeringsvarer. Hertil kommer stigende udgifter til import af energivarer, særligt i Figur 1. Saldoen på betalingsbalancen i procent af bruttonationalproduktet 30 Pct Delbalancer Figur 2. Betalingsbalancen består af en række delbalancer. Udviklingen i disse fremgår af figur 2, mens yderligere detaljer findes i tabelafsnittet. Saldoen på vare- og tjenestebalancen har i perioden udvist et underskud på mellem 9 og 19 pct. af bruttonationalproduktet, med tendens til forværring de seneste år. Balancen i forbindelse med formueindkomster og aflønning af ansatte har udvist et stabilt underskud på omkring 3 pct. af bruttonationalproduktet gennem perioden. Underskuddene på disse delbalancer mere end opvejes af overskuddet i forbindelse med overførsler, først og fremmest bloktilskuddet fra Danmark, der har udgjort mellem 36 pct. og 40 pct. af bruttonationalproduktet gennem perioden. Betalingsbalancens hovedposter (netto) i procent af bruttonationalproduktet Pct Overførsler Aflønning af ansatte og formueindkomst Varer og tjenester Betalingsbalancens hovedposter 2006 Der var et overskud på betalingsbalancen på mio. kr. i Det dækker over indtægter på mio. kr. og udgifter for mio.kr. Betalingsbalancen 2006 Side 3

4 - Varer Tjenester Størst underskud på rejseposten Overskud på lufttransport Figur 3. Varebalancen udviste et underskud mio. kr. i Der var indtægter fra eksport af varer på mio. kr., mens udgifterne til import androg mio. kr. Det skal bemærkes, at underskuddet på varebalancen er større end det der fremgår af statistikken for Grønlands Udenrigshandel med varer. Det skyldes, at tallene i denne offentliggørelse er mere dækkende, og inkluderer udgifter til skibe og flys brændstofpåfyldning i udlandet samt udgifter til store reparationer af skibe og fly i udlandet. I tabel 3 vises overgangen fra de officielle udenrigshandelstal, til de tal for vareomsætningen med udlandet, der indgår i denne opgørelse. Handel med tjenester gav et samlet underskud 653 mio. kr. Der var indtægter på mio. kr. og udgifter på mio. kr. Størst underskud tegner rejseposten for med 691mio. kr., jf. figur 3. Posten dækker over udgifter og indtægter i forbindelse med turisme. Hertil kommer store udgifter til patientbehandling og handicapforsorg i udlandet, som også tæller med under denne post. Herudover var der større eller mindre underskud på de fleste øvrige tjenestekategorier. Kun på søtransport og lufttransport var der overskud. Overskuddet på lufttransport androg 441 mio. kr. i 2006, det skyldes nettoindtægter fra transport af udlændinge med nationale fly. Søtransport androg 368 mio. kr. i Fordelingen af tjenestehandelen 2006 Søtransport Lufttransport Rejser Kommunikationstjenester Forsikring og finansiering Data- og informationstjenester Royalties og licenser Andre forretningstjenester Kultur, sundhed og fritid Indtægter Udgifter Mio. kr Aflønning af ansatte Formueindkomst Løbende overførsler Kapitaloverførsler Der var et underskud i forbindelse med aflønning af ansatte på 112 mio. kr. Aflønning af ansatte dækker de tilfælde, hvor en ansat optjener løn i et land, men er resident i et andet. Det vil være tilfældet for grænsearbejdere, der fx jævnligt arbejder på grønlandske skibe og fly, men er bosat i udlandet. Herudover drejer det sig om personer, der arbejder kort tid i Grønland, dvs. under et år. Korte ansættelser er almindelige inden for bygge- og anlægssektoren, sundhedsvæsenet og undervisningssektoren. Formueindkomster i forbindelse med ejerskab af udenlandske finansielle aktiver udviste et underskud på 221 mio. kr. Indadgående formueindkomster beløb sig til 15 mio. kr., mens de udadgående androg 236 mio. kr. Løbende overførsler dækker over bloktilskuddet fra Danmark, tilskuddet fra EU i forbindelse med fiskeriaftaler samt Grønlands andel af Nationalbankens overskud. Overførslerne gav anledning til et overskud på mio. kr. Kapitaloverførsler er indtægter og udgifter, der har engangskarakter. Som eksempel herpå kan nævnes tilskud fra udlandet til enkeltstående investeringer. I Grønlands dækker posten over de finansielle formuer, som personer har med sig i forbindelse med til- og fraflytning. Side 4 Betalingsbalancen 2006

5 4. Fortolkning af betalingsbalanceoverskuddet Et samlet overskud på samfundets betalingsbalance er et resultat af over- og underskud hos delsektorerne i økonomien. Desværre er den statistiske belysning af sektorbalancerne svag og afventer fremkomsten af det nye nationalregnskab. Offentlig forvaltning og service Den private sektor Fejl og udeladelser For offentlig forvaltning og service foreligger der en komplet nationalregnskabsopstilling, jf. serien Offentlige Finanser. Den viser, at sektoren i årene har haft et gennemsnitligt årligt overskud på knap 400 mio. kr. Det bidrager til at forklare overskuddet på betalingsbalancen de senere år. Der foreligger ikke statistik for den private sektors balancer. Ud fra denne opgørelse tyder det på at der et vist opsparingsoverskud i den private sektor, som placeres i udenlandske aktiver. Endelig skal det bemærkes, at der må påregnes fejl og udeladelser ved opgørelsen af betalingsbalancesaldoen. Det er ikke muligt at sætte tal herpå, men erfaringerne fra andre lande, herunder Danmark, tyder på at de kan være betydelige. 5. Internationale sammenligninger Saldoen på betalingsbalancen i de nordiske lande fremgår af figur 4. Alle lande, på nær Island, har i de seneste år haft ret betydelige overskud på deres betalingsbalancer. Forklaringen på overskud og underskud er dog meget forskelligt fra land til land Norge skiller sig ud med et stort overskud på ca. 15 pct. gennem de seneste år. Det skyldes primært store eksportindtægter fra olie. Island har som det eneste nordiske land underskud på betalingsbalancen. Det skal i høj grad tilskrives den stærke højkonjunktur, som Island har gennemløbet de senere år. Både Grønland og Færøerne har i disse år store overskud på betalingsbalancen. Begge økonomier har store ensidige overførsler fra udlandet. Samtidig er investeringsmulighederne i økonomierne begrænsede, hvilket medfører kapitalbevægelser ud af landet. Figur 4. Overskud på betalingsbalancen i procent af bruttonationalproduktet (2006) 20 Pct Norge Grønland Sverige Finland Færøerne Danmark Island Betalingsbalancen 2006 Side 5

6 - Tabel 1. Betalingsbalancens hovedposter (nettoindtægter) Varer Overførsler (løbende og kapital) Varer og Aflønning af Formueindkomst Tjenester tjenester ansatte (1+2)= ( )= Fordringserhvervelsen, netto Mio. kr ,3-587, ,9-69,6-207, , , ,0-840, ,0-78,6-219, , , ,8-262, ,7-84,8-230, , , ,5 166,4-871,1-98,0-199, , , ,8-431, ,5-105,0-193, , , ,5-653, ,8-111,7-221, , ,3 Side 6 Betalingsbalancen 2006

7 Tabel 2. Betalingsbalancen over for udlandet Mio. kr. A. Løbende Indtægter I alt 6.863, , , , , ,7 Eksport af varer (fob) , , , , , ,4 Eksport af tjenester ,6 799, , , , ,9 Aflønning af ansatte Formueindkomst ,6 11,4 10,1 15,8 27,3 14,9 Overførsler , , , , , ,5 B. Løbende Udgifter I alt 4.499, , , , , ,0 Import af varer (fob) , , , , , ,9 Import af tjenester , , , , , ,3 Aflønning af ansatte... 69,6 78,6 84,8 98,0 105,0 111,7 Formueindkomst ,9 230,4 240,6 215,2 220,8 236,1 Overførsler C. Overskud på de løbende poster (A-B) 2.364, , , , , ,8 D. Kapitaloverførsler mv. Indtægt... 41,4 37,6 39,1 38,9 41,6 40,3 Udgift ,5 215,0 238,8 240,6 256,5 253,8 Nettoindtægt ,1-177,4-199,7-201,7-214,9-213,5 E. Fordringserhvervelse, netto (C+D) 2.155, , , , , ,3 1 Se underopdelt tjenestehandel i tabel 4 Betalingsbalancen 2006 Side 7

8 - Tabel 3. Vareomsætningen med udlandet Indførsel Fragt mv. på indførslen Generalhandel Bunkring Proviantering Reparation Returvarer Varer i alt, cif Varer i alt, fob ( )= (6-7)= Mio. kr ,6 103,4 38,6 129,1 1, ,0 312, , ,0 93,3 36,3 129,8 0, ,9 318, , ,3 99,5 50,1 145,5 1, ,9 338, , ,3 104,7 42,7 140,2 0, ,3 311, , ,3 154,4 43,5 155,8 0, ,2 366, , ,8 193,8 47,5 179,5 0, ,7 372, ,9 Tabel 3 (fortsat). Vareomsætningen med udlandet Udførsel Generalhandel Bunkring Reparation Returvarer Varer i alt, fob ( )= Mio. kr ,8 27,1 0,5 147, , ,3 24,7 0,5 86, , ,0 17,3 0,5 79, , ,0 17,7 0,5 91, , ,8 22,6 0,5 84, , ,7 26,7 0,5 35, ,4 Side 8 Betalingsbalancen 2006

9 Tabel 4. Tjenestehandel fordelt på formål Indtægter (Eksport) 970,6 799, , , , ,9 Søtransport ,0 284,6 799, ,4 667,2 485,4 Lufttransport ,9 375,6 450,9 473,2 496,0 516,2 Rejser... 80,0 72,5 75,1 77,8 80,0 80,0 Kommunikationstjenester... 71,3 65,4 61,7 62,4 66,1 69,3 Forsikring og finansiering ,2 0,4 35,6 6,3 Data- og informationstjenester Royalties og licenser.... 0,9 0,2 0,3 0,2 0,2 5,9 Andre forretningstjenester... 0,5 1,4 1,4 5,8 12,1 39,8 Kultur, sundhed og fritid Udgifter (Import) 1.560, , , , , ,1 Søtransport... 60,6 67,4 61,1 117,2 135,5 117,3 Lufttransport ,9 41,5 49,5 42,9 45,2 75,0 Rejser ,7 783,0 776,2 766,9 771,6 771,1 Kommunikationstjenester... 76,8 78,4 71,5 72,5 75,8 76,3 Forsikring og finansiering... 25,3 28,5 36,7 46,6 46,0 80,7 Data- og informationstjenester... 32,6 32,4 30,2 30,8 32,3 41,6 Royalties og licenser ,5 25,3 28,5 35,5 37,3 47,3 Andre forretningstjenester ,3 263,5 276,9 286,0 327,6 325,7 Kultur, sundhed og fritid ,3 324,4 325,8 323,7 324,6 328,1 Netto (Indtægter Udgifter) -589,3-844,7-267,1 160,1-438,7-660,2 Søtransport ,4 217,2 738, ,2 531,7 368,1 Lufttransport ,1 334,1 401,4 430,3 450,8 441,2 Rejser ,7-710,5-701,1-689,1-691,6-691,1 Kommunikationstjenester... -5,5-13,0-9,8-10,1-9,7-7,0 Forsikring og finansiering ,3-28,5-36,5-46,2-10,4-74,4 Data- og informationstjenester ,6-32,4-30,2-30,8-32,3-41,6 Royalties og licenser ,6-25,1-28,2-35,3-37,1-41,4 Andre forretningstjenester ,8-262,1-275,5-280,2-315,5-285,9 Kultur, sundhed og fritid ,3-324,4-325,8-323,7-324,6-328,1 Mio.kr. Betalingsbalancen 2006 Side 9

10 Signaturforklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Nauja Lynge-Krog Betalingsbalancen 2008:1 31. Oktober 2008 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Nationalregnskab. Nyt nationalregnskab 2009:1. Sammenfatning

Nationalregnskab. Nyt nationalregnskab 2009:1. Sammenfatning Nationalregnskab 2009:1 Sammenfatning Det nye produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem erhverv, husholdninger

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar Sammenfatning 2009:2. 2. Dækning og fortolkning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar Sammenfatning 2009:2. 2. Dækning og fortolkning Priser 2009:2 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2009 1. Sammenfatning Helårsstigning på3,3 pct. Halvårsstigning på 2,5 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 3,3 pct. i perioden

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2015 Der blev i 2015 indført og produceret 364 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål.

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål. De samfundsøkonomiske mål Økonomisk vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn til

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2011

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2011 Priser 2011:4 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Byggeomkostningsindekset 2006-2011 4 3. Metode 5 3.1 Vægtgrundlag 5 3.2 Prisudviklingen 6 4. Udgivelser 7 1. Indledning

Læs mere

Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008. 1. Sammenfatning. Byggeomkostningsindekset (1. januar 2006=100)

Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008. 1. Sammenfatning. Byggeomkostningsindekset (1. januar 2006=100) Priser 2008:4 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008 1. Sammenfatning Helårsstigning på 2,5 pct. Halvårsstigning på 0,8 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 2,5 pct. i perioden

Læs mere

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Tabel 1: BNP Hvad betyder BNP: En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Hvordan beregnes BNP: Opgøres som produktionsværdien

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Uddannelse 01. september 2017

Uddannelse 01. september 2017 Uddannelse 01. september 2017 Befolkningens uddannelsesprofil 2016 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Arbejdspapir nr. 6/2002 Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Forfatter: Joakim Søndergaard Hansen (jsh@fm.dk) Resumé: I arbejdspapiret beskrives beregninger

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner

Læs mere

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet

Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet DI Marts 212 Kortlægning af dansk tjenestehandel med udlandet Af stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk) og cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Handel med tjenester er en vigtig del den danske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Udenrigshandel 2006:5 Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Den samlede eksport var på 1.008 mio. kr. i 1. halvår 2006 mod 1.100 mio. kr. i 1. halvår 2005,

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning Priser 2011:2 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 1. Sammenfatning Helårsstigning på 1,5 pct. Halvårsstigning på 0,5 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 1,5 pct. i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag

Konjunkturstatistik. Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer 2000:2. Indholdfortegnelse. Indledning og datagrundlag Konjunkturstatistik 2:2 Udviklingen i nogle centrale økonomiske konjukturindikatorer Indholdfortegnelse Indledning og datagrundlag... 1 Beskrivelse af den økonomiske udvikling, 1955 til 1999... 2 Metode...

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Udenrigshandel 2005:3 Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Sammenfatning Faldende eksport i værdi Størst reduktion Nyt produkt Den samlede eksportværdi i 2004 faldt til 2.146 mio. kr. fra 2.285 mio.

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning Priser 2007:3 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 1. Sammenfatning Helårsstigning på 6,6 pct. Halvårsstigning på 4,4 pct. International baggrund Danmark Ny opgørelse De samlede byggeomkostninger

Læs mere

Den 17. september 2013. Af cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) analyse stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk)

Den 17. september 2013. Af cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) analyse stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk) Den 17. september 213 Af cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) analyse stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk) Handel med tjenester er en vigtig del den danske eksport og import, idet tjenestehandelen

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk tjenestehandel med udlandet

Dansk tjenestehandel med udlandet DI Den 8. april 214 JEMP Dansk tjenestehandel med udlandet Af cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) analyse stud. polit. Jesper Meidahl Petersen (jemp@di.dk) Handel med tjenester er en vigtig del den danske

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Indhold 1. Indledning 2. Tabeller 3. Metode 3.1 Vægtgrundlag 3.2 Prisudviklingen 4. Udgivelser 1. Indledning

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Af Jakob Janussen og Lars Lund August 2016 Jakob Janussen og Lars Lund 1 Sigtet med artiklen At forklare hvorfor den offentlige sektor

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere