Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger"

Transkript

1 Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer, der beskæftiges som tandplejere, og som har gennemgået uddannelsen til tandplejer ved skolerne for klinikassistenter og tandplejere i København eller Århus, samt udenlandske tandplejere, som har fået godkendt deres uddannelse hos den danske sundhedsstyrelse. Afsnit II. 2. Månedslønnede Stk. 1. Som månedslønnede anses tandplejere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer og som er antaget til mere end 1 måneds beskæftigelse. 3. Ansættelseskontrakt Stk. 1. Arbejdsgiveren er forpligtet til skriftligt at underrette tandplejeren om vilkårene for ansættelsesforholdet så vidt muligt inden ansættelsesforholdets påbegyndelse og senest én måned herefter. Det af DTP/TF udarbejdede ansættelses kontrakt skal benyttes. Stk. 2. Arbejdsgiveren har pligt til løbende at holde oplysningerne i ansættelseskontrakten om vilkårene for ansættelsesforholdet ajour. Såfremt der sker ændringer af de i ansættelseskontrakten nævnte forhold, har arbejdsgiveren således pligt til senest en måned efter ændringen at give den ansatte skriftlig oplysning herom i en ajourført ansættelseskontrakt. Stk. 3. Vedvarende merarbejde i en periode på 2 måneder betragtes som værende en ændring af den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Stk. 4. Såfremt ansættelseskontrakten ikke er udleveret til den ansatte tandplejer i forbindelse med udløbet af de i stk. 1 og 2 nævnte tidsfrister, kan spørgsmålet behandles efter denne 1

2 overenskomsts regler om behandling af tvister. Bod kan ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 10 dage efter, at Tandlægeforeningen har modtaget krav fra Dansk Tandplejerforening om udfærdigelse af ansættelseskontrakt, har efterkommet dette krav. 4. Arbejdstid Stk. 1. Den effektive fulde arbejdstid udgør 37 timer pr. uge i gennemsnit beregnet over en 2-ugers periode. Stk. 2. Arbejdstiden tilrettelægges af arbejdsgiveren efter forudgående drøftelse med tandplejeren og placeres inden for klinikkens normale åbningstid. Stk. 3. Ændringer i den fastlagte arbejdstid skal ske efter drøftelse med tandplejeren. Hvis enighed ikke kan opnås, kan væsentlige ændringer i arbejdstiden kun gennemføres med funktionærlovens opsigelsesvarsel. Stk. 4. Arbejdstiden skal fortrinsvis placeres på ugens 5 første hverdage. I den faste arbejdstid kan der aftales indtil 2 aftenåbninger pr. uge samt inddrages hver anden lørdag. Stk. 5. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inkl. overarbejde kan inden for en 4-måneders periode ikke overstige 48 timer 5. Stk. 1. Den normale daglige arbejdstid skal udgøre mellem 7 og 9 timer. Arbejdstiden kan dog nedsættes med indtil 4 timer eller udvides med indtil 1 time efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte tandplejer. 6. Forskudt tid Stk. 1. Ved tilrettelagt arbejde på særlige tidspunkter ydes der følgende tillæg til lønnen. Tillægget ydes ikke i forbindelse med overarbejde. Pr. den 1. april 2014 udgør tillægget kr. 52,13 pr. time. Pr. den 1. april 2015 udgør tillægget kr. 52,91 pr. time. Pr. den 1. april 2016 udgør tillægget kr. 53,76 pr. time. 7. 2

3 Deltid Stk. 1. Ansættelse kan ske på deltid efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte tandplejer. Stk. 2. Deltidsbeskæftigede med frigørelsesattest er pligtige til at påtage sig merarbejde med dags varsel. Merarbejde kan ikke placeres på tidspunkter, hvor tandplejeren eventuelt har anden erhvervsmæssig beskæftigelse. Stk. 3. Deltidsbeskæftigede uden frigørelsesattest er ikke pligtige til at påtage sig merarbejde/overarbejde. Stk. 4. Ved merarbejde forstås ekstratimer ud over den aftalte arbejdstid, som er placeret inden for klinikkens normale åbningstid. Merarbejde aflønnes med tandplejerens timeløn uden tillæg og kan efter aftale mellem parterne afvikles ved afspadsering. Stk. 5. Der kan i det enkelte ansættelsesforhold træffes aftale om, 1. at den deltidsbeskæftigede tandplejer er pligtig til i akutte situationer at deltage i merarbejde/overarbejde, og 2. at den deltidsbeskæftigede tandplejer, som har frigørelsesattest, er pligtig til at påtage sig merarbejde/overarbejde med omgående virkning. Merarbejde/overarbejde kan ikke placeres på tidspunkter, hvor tandplejeren har anden beskæftigelse. 8. Overarbejde Stk. 1. Som overarbejde betragtes alt arbejde, der udføres ud over den normale fulde arbejdstid eller ligger uden for klinikkens normale åbningstid. Stk. 2. Overarbejde skal begrænses mest muligt og skal så vidt muligt varsles senest dagen før inden arbejdstids ophør. Stk. 3. Overarbejde, for hvilket der kan kræves tillæg, beregnes med timeløn plus 50 procent for de 3 første overarbejdstimer og derefter med timeløn plus 100 procent. Der regnes med halve timer. 3

4 Stk. 4. Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder eller ifølge generel instruks. Stk. 5. Har overarbejde en varighed ud over 2 timer efter normal arbejdstids ophør, ydes der 30 minutters spisepause med løn. 9. Stk. 1. Overarbejde kan efter aftale mellem parterne afvikles ved afspadsering, således at 50- procent timer afspadseres med 11/2 time og 100-procent timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Stk. 2. Afspadseringstimerne placeres efter aftale mellem arbejdsgiveren og tandplejeren og skal så vidt muligt gives som halve eller hele fridage. 10. Pauser Stk. 1. Tandplejeren har krav på en samlet pause på mindst 1/2 time pr. dag. Den daglige pause kan ikke overstige 1 time. På dage, hvor arbejdstiden ikke overstiger 4 timer, kan det aftales mellem arbejdsgiveren og tandplejeren, at der ikke skal holdes pause. Stk. 2. Såfremt tandplejeren er til rådighed for arbejdet under spisepausen, indgår denne i arbejdstiden. 11. Lønforhold Stk. 1. Minimallønnen udgør kr ,00 om måneden fra den 1. april Fra den 1. april 2015 udgør minimallønnen kr ,00 om måneden. Fra den 1. april 2016 udgør minimallønnen kr ,00 om måneden. Stk. 2. Der kan gives højere løn end den i overenskomsten fastsatte minimalløn. Overenskomstparterne er enige om, at der ved aftaler om personlige tillæg skal lægges vægt på den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. Stk. 3. Aftaler om personlige tillæg træffes direkte mellem arbejdsgiveren og den enkelte tandplejer. 4

5 Stk. 4. Hvor misforhold generelt, såvel som for den enkelte tandplejer, skønnes at være til stede, kan hver af parterne kræve sagen optaget til forhandling mellem organisationerne. Stk. 5. Lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være til rådighed den sidste bankdag i måneden. 12. Stk. 1. Deltidsansatte tandplejere med under 37 timers beskæftigelse aflønnes med den i 11 anførte sats divideret med 37 og multipliceret med antallet af ugentlige effektive arbejdstimer. Der kan gives personlige tillæg jf. 11. Stk. 2. Når lønnen skal beregnes ved til- eller fratræden i månedens løb - herunder ved tilbagevenden efter orlov - beregnes lønnen for de enkelte dage som 4,8 % af månedslønnen. I beregningen indgår søgnehelligdage i den periode, tandplejeren er i arbejde. En arbejdsuge består af 5 dage. For tandplejere med en 6-dages uge aflønnes der med 4 % af månedslønnen for hver dag den pågældende er i arbejde. Der betales for frilørdage og søgnehelligdage, der falder inden for arbejdsperioden. Hvis en søgnehelligdag falder på en søndag, medregnes den ikke. Stk. 3. Ved afholdelse af enkelte ferie- eller fridage (op til og med 4 dage i sammenhæng) foretages der fradrag i lønnen time for time med tandplejerens normale timeløn. Uanset, at der sker fradrag i lønnen time for time ved afholdelse af enkelte feriedage som ovenfor nævnt, vil hver afholdt feriedag uanset timeantal indgå som en hel feriedag i forhold til beregning af forbrug af optjente feriedage. Afholdes der ferie eller holdes der fri for egen regning i hele uger foretages fradrag i lønnen med 4,8 % af månedslønnen pr. dag som beskrevet i stk. 2. En ferieuge består af 5 dage. 13. Ferie m.m. Stk. 1. Ferieloven er gældende. Stk. 2. Ferien udgør 2,08 dag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår). Ferien skal afholdes i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. 5

6 Stk. 3. Der betales løn under ferie samt et ferietillæg på 1 % af den løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår, jf. ferielovens 23, stk. 1 og 2. Stk.4. Med virkning fra den 1. maj 2014 indgår ferietillægget på 1 %, jf. Ferielovens 23, stk. 2, i beregningsgrundlaget for indbetaling af pensionsbidrag. Stk. 5.Tandplejeren kan dog forud for et optjeningsårs begyndelse kræve feriegodtgørelse af lønnen i dette optjeningsår, dog kun med 12 %, jf. ferielovens 23, stk. 5. Stk. 6.. Ferien fastlægges efter forudgående drøftelse med tandplejeren jf. ferielovens 15. Stk. 7. Hvis klinikken holder samlet ferielukket, fastlægges tidspunktet for tandplejerens hovedferie så vidt muligt 1. februar, og i andre situationer så vidt muligt inden 1. april. Stk. 8. Arbejdsgiveren og tandplejeren har mulighed for at aftale, at ferie kan overføres fra ét ferieår til det næste. Reglerne herom findes i protokollat VII. Stk. 9. I forbindelse med fratræden betales der feriegodtgørelse med 12 ½ % af den optjente løn. Feriegodtgørelsen opgøres efter bestemmelserne i ferielovens 23, stk. 6, 24 og 26. Feriegodtgørelsen fradrages beregnet A-skat m.v. og indbetales til FerieKonto. Beløbet forfalder til betaling på fratrædelsestidspunktet, med sidste rettidige betalingsdag den 10. i måneden, der følger efter tandplejerens fratræden. Stk. 10. Tandplejeren optjener ret til 5 feriefridage om året. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer. Retten til feriefridage optjenes således, at tandplejeren for hver 73 kalenderdages ansættelse opnår ret til 1 feriefridag. Feriefridagene betales fortsat som ved sygdom. Feriefridagene placeres efter samme regler som ved restferie, jf. ferieloven, herunder specielt at arbejdsgiveren under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt skal imødekomme tandplejerens ønske om, hvornår feriefridagene skal afholdes. Hvis enighed ikke kan opnås, kan arbejdsgiveren fastlægge placeringen af feriefridagene senest én måned før, feriefridagene skal afholdes. Feriefridagene skal afholdes senest 1 år efter optjeningen. Holdes feriefridagene ikke inden denne frist, kan den ansatte inden 3 måneder rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensation skal udbetales sammen med næstfølgende lønudbetaling. 6

7 Hvis de optjente feriefridage ikke er afholdt ved tandplejerens fratræden, skal arbejdsgiveren afregne de optjente feriefridage kontant ved den seneste lønafregning. En delvis optjent feriefridag afregnes forholdsmæssigt. Deltidsansattes, herunder timelønsansattes, ret til feriefridage afhænger af den enkeltes ansættelsesbrøk set i forhold til fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Stk. 11: Tandplejere har ret til frihed uden lønafkortning den 24. december og den 31. december. Herudover er Grundlovsdag arbejdsfri uden lønafkortning fra kl Sygdom mv. Stk. 1. Ved tandplejerens sygdom henvises der til reglerne i funktionærloven. Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom fra første fraværsdag. Der henvises i øvrigt til lov om sygedagpenge. 15. Stk. 1. Ved pasning af sygt hjemmeværende barn under 15 år har tandplejeren ret til frihed uden lønafkortning for så vidt angår barnets 1. sygedag. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgangen til fravær inddrages efter forhandling mellem organisationerne. Stk. 2. Efter aftale med arbejdsgiveren kan der gives frihed ud over barnets første sygedag mod fradrag i lønnen. Stk. 3. En tandplejer, som har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at tandplejeren indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Der er efter denne bestemmelse maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode. Tandplejeren skal fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Hvis tandplejeren er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. 7

8 Stk. 4. Endvidere ydes der tandplejeren nødvendig frihed til at ledsage sit(sine) barn(børn) til konsultation hos læge eller tandbehandling samt ved institutionsskift (skift mellem vuggestue/børnehave/skole/etc.). Friheden ydes mod lønfradrag. 16. Graviditet, barsel og adoption Stk. 1. Der henvises til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). Stk. 2. Ifølge barselloven, har en kvindelig tandplejer ret til barselsorlov fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Stk. 3. En tandplejer, har ret til løn i 27 uger af den samlede fraværsperiode. Lønnen i de sidste 9 uger af perioden kan pr. time maksimalt udgøre den overenskomstmæssige grundløn, jf. 11, stk. 1. En mandlig tandplejer har ret til frihed med fuld løn i 4 uger inden for den periode, hvor der i henhold til barselloven er ret til fravær. Herudover har en mandlig tandplejer ret til yderligere frihed med fuld løn i 4 uger inden for den periode, hvor der i henhold til lovgivningen er ret til fravær, under forudsætning af, at arbejdsgiveren i den pågældende periode er berettiget til at modtage såvel barselsdagpenge fra kommunen som refusion fra barselsudligningsordningen. Stk. 4. Tandplejeren er dog berettiget til at vælge orlov i overensstemmelse med funktionærlovens 7. Stk. 5. Ved adoption har tandplejeren ret til fravær i overensstemmelse med bestemmelserne i barselloven. En kvindelig tandplejer har ret til løn i 27 uger af den samlede fraværsperiode. Lønnen i de sidste 9 uger kan pr. time maksimalt udgøre den overenskomstmæssige grundløn, jf. 11, stk. 1. En mandlig tandplejer har ret til frihed med fuld løn i 4 uger inden for den periode, hvor der i henhold til barselloven er ret til fravær. Herudover har en mandlig tandplejer ret til yderligere frihed med fuld løn i 4 uger inden for den periode, hvor der i henhold til lovgivningen er ret til fravær under forudsætning af, at 8

9 arbejdsgiveren i den pågældende periode er berettiget til såvel dagpengerefusion fra kommunen som refusion fra barselsudligningsordningen. 17. Beklædning Stk. 1. Der ydes tandplejeren fri klinikbeklædning samt sørges for vask heraf. Såfremt arbejdsgiveren kræver, at der skal anvendes specielt fodtøj på klinikken, stilles dette vederlagsfrit til rådighed. Beklædning og fodtøj skal opfylde Arbejdsmiljølovens sikkerheds- og sundhedsmæssige bestemmelser. 18. Tilsyn og tavshedspligt Stk. 1. Tandplejerens arbejde tilrettelægges efter aftale mellem parterne og udføres ifølge tandlægens instruktion og under tandlægens tilsyn. Stk. 2. Tandplejeren har tavshedspligt med hensyn til de forhold, vedkommende måtte blive bekendt med under arbejdet. Tavshedspligten vedvarer også efter tandplejerens fratræden. Stk. 3. Tandplejeren er dog berettiget til at give oplysninger til sin organisation om sine egne løn- og ansættelsesvilkår, jf. funktionærlovens 10, stk Opsigelse af ansættelsesforholdet Stk. 1. Ansættelsesforholdet kan opsiges af både arbejdsgiveren og tandplejeren med funktionærlovens sædvanlige opsigelsesvarsler. 20. Behandling af tvister Stk. 1. Uoverensstemmelser mellem parterne skal søges løst ved forhandling på de enkelte klinikker uden organisationernes medvirken. Stk. 2. Fører en sådan forhandling ikke til enighed kan enhver af parterne begære forhandlingsmøde afholdt med deltagelse af organisationerne. Tidspunktet for forhandlingsmødets afholdelse skal fastlægges senest 7 dage efter modtagelse af begæringen om forhandlingsmødet, og mødet skal finde sted senest en måned herefter medmindre andet aftales. 9

10 Stk. 3. Fører forhandlingerne mellem organisationerne ikke til noget resultat meddeler organisationerne senest 4 uger fra forhandlingernes afslutning, om sagen bliver videreført eller henlagt. Hvis sagen videreføres meddeles det, om den bliver indbragt for voldgift, arbejdsretten eller ved retssag ved de civile domstole. 21. Stk. 1. Såfremt der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem organisationerne, kan sager om fortolkning af overenskomsten kræves afgjort ved en i de enkelte tilfælde nedsat voldgiftsret. Voldgiftsretten består af 4 medlemmer, udpeget med 2 fra hver organisation, samt en formand og opmand valgt af parterne i fællesskab eller af arbejdsretten. Afsnit III. 22. Timelønnede Stk. 1. Som timelønnede anses tandplejere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 8 timer eller derunder. Som timelønende anses ligeledes tandplejere, som er ansat i en midlertidig stilling, som ikke vil vedvare ud over en måned. 23. Beregning af løn Stk. 1. Timelønnen (minimallønnen) beregnes som 1/160,33 af satsen i 11. Der kan gives personlige tillæg. 24. Søgnehelligdage Stk. 1. Hvis tandplejeren er beskæftiget i mindst 6 arbejdsdage umiddelbart før en søgnehelligdag, betales der sædvanlig timeløn for det antal timer, tandplejeren skulle have været beskæftiget den pågældende dag. 25. Ferie Stk. 1. Ferieloven er gældende. Der betales feriegodtgørelse med 12 ½ % af den optjente løn. Stk. 2. Feriegodtgørelsen indbetales kvartalsvis til Feriekonto. 10

11 26. Sygdom Stk. 1. Såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør mere end 8 timer, betales der løn under sygdom, jf. funktionærlovens 5. Stk. 2. Ved ansættelse 8 timer eller derunder ugentlig er tandplejeren alene berettiget til sygedagpenge efter dagpengelovens regler. 27. Graviditet, barsel og adoption Stk. 1. Timelønnede tandplejere aflønnes ikke under fravær på grund af graviditet, barsel og adoption. Stk. 2. Med hensyn til barselsorlov og barselsdagpenge henvises der til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). 28. Opsigelse, afsked og bortvisning Der fastsættes følgende opsigelsesvarsler: Stk. 1. De første 3 måneder er prøvetid med et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage til fratræden en hvilken som helst dag i måneden. Stk. 2. Uden for prøvetiden kan ansættelsesforholdet opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Stk. 3. Efter 1 års ansættelse anvendes opsigelsesvarslerne i funktionærlovens 2. Bestemmelserne i funktionærlovens 2 b og 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse. 29. Øvrige ansættelsesbestemmelser Stk. 1. For timelønnede tandplejere finder følgende bestemmelser tilsvarende anvendelse: Ansættelsesbrev 3 Arbejdstid 4 11

12 Deltid 7 Overarbejde 8 og 9 Feriefridage 13, stk. 9 Barns første sygedag 15 Beklædning 17 Tilsyn og tavshedspligt 18 Behandling af tvister 20 og 21 Pension Efteruddannelse 33 Afsnit IV. 30. Pension Stk. 1. Med virkning fra 1. november 1993 oprettes pensionsordning i PFA-Pension, forsikringsaktieselskab. Stk. 2. Omfattet af pensionsordningen er tandplejere under 67 år, som har været beskæftiget på overenskomstens område i 6 måneder eller derover. Stk. 3. Med virkning fra den 1. april 2010 udgør det samlede pensionsbidrag 17 % af bruttolønnen. Med virkning fra den 1. april 2011 udgør det samlede pensionsbidrag 18 % af bruttolønnen. Stk. 4. I 14 uger ud af de uger, hvor tandplejeren har ret til fuld løn fra arbejdsgiveren under afholdelse af barselsorlov eller orlov til adoption, indbetaler arbejdsgiveren et ekstra pensionsbidrag til tandplejeren. Ved deltidsansættelse beregnes det ekstra pensionsbidrag forholdsmæssigt. Pensionsbidraget for fuldtidsbeskæftigede udgør pr. 1. juli 2014 kr ,- pr. måned. Heraf betaler arbejdsgiveren 2/3 (kr ,-) og tandplejeren 1/3 (kr. 680,-). 31. Stk. 1. Arbejdsgiveren betaler 2/3 af det samlede pensionsbidrag og tandplejeren 1/3. Stk. 2. Tandplejeren kan vælge at forhøje sit eget bidrag til forbedring af pensionen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende pensionsaftaler mellem Dansk Tandplejerforening og PFA-Pension, forsikringsaktieselskab. 12

13 Stk. 3. Arbejdsgiveren tilbageholder tandplejerens bidrag samt eventuelt frivilligt bidrag i tandplejerens løn, før der beregnes skat. Gruppelivsbidraget er skattepligtig indkomst og indberettes til skattevæsenet af PFA-Pension, forsikringsaktieselskab. 32. Stk. 1. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at ovennævnte pensionsordning oprettes. Pensionsbidraget inkl. eventuelt bidrag indbetales af arbejdsgiveren til PFA-Pension, forsikringsaktieselskab, samtidig med, at lønudbetaling finder sted. Indbetaling med tilhørende specifikation sker på grundlag af retningslinjer fastlagt af PFA-Pension, forsikringsaktieselskab. Hvis arbejdsgiveren forsømmer sin pligt til at oprette og vedligeholde indbetalingerne til pensionsordningen, har arbejdsgiveren pligt til efterfølgende at indbetale såvel egen som tandplejerens andel af pensionsindbetalingerne. Hvis arbejdsgiveren inden for de første 3 måneder efter ansættelsesforholdets begyndelse opfylder sin pligt til at oprette og indbetale til pensionsordningen, betaler tandplejeren dog sin egen del af pensionsbidraget. Dette gælder dog ikke hvis arbejdsgiveren i perioden allerede har foretaget fradrag svarende til tandplejerens lønudbetalinger. I denne situation hæfter arbejdsgiveren altid for indbetaling af det fulde bidrag. Afsnit V. 33. Efteruddannelse Stk.1. Tandplejere med minimum 6 måneders anciennitet på klinikken har ret til 3 dages betalt efteruddannelse pr. år. Kurser kan afholdes internt på klinikken under forudsætning af, at de krav, Tandlægeforeningen stiller til egne medlemmer for at godkende interne kurser, er opfyldt. Ved deltagelse i efter- og videreuddannelse betaler arbejdsgiveren transport- og opholdsudgifter samt deltagergebyr og undervisningsmateriale. Den af arbejdsgiveren betalte efteruddannelse skal være af tandplejefaglig karakter. Det er tandplejeren selv, der er ansvarlig for at undersøge udbuddet af relevante efteruddannelsesmuligheder og herefter sammen med arbejdsgiveren bestemme, hvilken tandplejefaglig efteruddannelse, tandplejeren skal deltage i. 13

14 Ubrugte uddannelsesdage kan efter aftale overføres/opspares til de efterfølgende år, eventuelt til brug for deltagelse i længerevarende uddannelse. Overførte dage registreres i et uddannelsesskema, jf. bilag 1. Hvis tandplejeren ikke fuldt ud udnytter sin ret til at deltage i betalt efteruddannelse som ovenfor beskrevet, skal ikke afholdte arbejdsgiverafviste uddannelsesdage udbetales sammen med lønnen for december. Hvis uddannelsesdagene derimod ikke er brugt, fordi tandplejeren har afvist at deltage i efteruddannelse, kommer de ikke afholdte uddannelsesdage ikke til udbetaling. Efter- og videreuddannelse af tandplejere skal i princippet foregå inden for normal arbejdstid. Stk. 2. Aflønning ved kursusdeltagelse Det kan aftales, at tandplejeren deltager i efter- og videreuddannelse uden for normal arbejdstid, hvor der kompenseres for den medgåede uddannelsestid efter følgende regler: a. Såfremt deltagelse i efter- og videreuddannelse sker efter ordre fra arbejdsgiveren betragtes den medgåede uddannelsestid som arbejdstid og afspadseres/aflønnes efter overenskomstens regler for mer-/overarbejde. Pålagt systematisk mer-/overarbejde i forbindelse med efter-/videreuddannelse må ikke finde sted. b. Hvis arbejdsgiveren og tandplejeren er enige om at deltagelse i den pågældende efter- /videreuddannelse er i begges interesse, kompenseres for den medgåede uddannelsestid med afspadsering eller timeløn i forholdet 1:1, det vil sige afspadsering time for time eller betaling med tandplejerens almindelige timeløn. c. Hvis tandplejeren efter eget ønske og i egen interesse deltager i kurser eller arrangementer, men således at arbejdsgiveren accepterer at afholde de hermed forbundne udgifter, kompenseres der ikke for den medgåede tid økonomisk eller ved afspadsering. Der kan maksimalt ydes kompensation for 8 timers uddannelsestid pr. døgn (inkl. transport) efter reglerne i litra a og b. Forinden tandplejeren deltager i efter- og videreuddannelse aftales det skriftligt med arbejdsgiveren, hvordan den medgåede uddannelsestid i henhold til ovenstående regler skal kompenseres. Til brug for den skriftlige aftale har organisationerne udarbejdet en blanket, som ansættelsesforholdets parter skal anvende. Blanketten, bilag 1 a, findes bagerst i overenskomsten og kan rekvireres i Dansk Tandlægeforening eller Dansk Tandplejerforening. Er denne blanket ikke udfyldt og underskrevet af begge parter, kan der ikke efterfølgende rejses krav om kompensation. 14

15 34 Seniorordning I forbindelse med at tandplejeren fylder 60 år afholdes en samtale for at drøfte muligheden for en individuel fleksibel jobordning. Den fleksible jobordning drøftes ved en årlig samtale eller når en af parterne ønsker det. Afsnit VI 35 Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1. Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2014 og kan tidligst opsiges til udløb den 31. marts 2017 med 3 måneders varsel. Stk. 2. Overenskomsten gælder kun for ansættelsesforhold, som er indgået efter 1. januar Stk. 3. Selv om overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat. København, den København, den Tandlægeforeningen Dansk Tandplejerforening Søren Bach-Petersen Elisabeth Gregersen Tina Raben Skaarup Aia Fog 15

16 PROTOKOLLAT I Ifølge 34, stk. 2 gælder overenskomsten kun for ansættelsesforhold, som er indgået efter dennes ikrafttræden. Mellem parterne er der enighed om at anbefale medlemmerne i de eksisterende ansættelsesforhold at tilslutte sig overenskomsten. PROTOKOLLAT II For at styrke tandlægeklinikkernes konkurrence- og omstillingsevne er det vigtigt med en veluddannet medarbejderstab, både hvad angår faglige, almene og personlige kvalifikationer. Organisationerne anbefaler, at den enkelte tandlægeklinik anvender medarbejdersamtaler i forbindelse med medarbejderudvikling. Uddannelsesplanlægningen har til hensigt at understøtte arbejdet med at øge sammenhængen mellem uddannelse og jobkrav, for herigennem at medvirke til en forøgelse af produktiviteten og medarbejdernes faglige og personlige udvikling. Organisationerne er enige om at anbefale den enkelte tandlægeklinik at gennemføre systematisk uddannelsesplanlægning for de ansatte tandplejere. Uddannelsesplanlægningen bør ske i et samarbejde mellem ledelse og medarbejder og tilrettelægges ud fra den enkelte tandlægekliniks medarbejderstab og situation. Organisationerne er enige om at anbefale, at der gives tandplejerne nødvendig frihed til at deltage i relevante efter- og videreuddannelseskurser. PROTOKOLLAT III Parterne er enige om, at der i de enkelte ansættelser kan indgås aftaler, som imødegår konkurrencehandlinger fra tandplejerens side efter fratrædelse har fundet sted. En konkurrenceklausul, jf. aftalelovens 38 bliver uvirksom, hvis tandplejeren opsiges eller afskediges uden at have givet rimelig anledning hertil, eller tandplejeren selv fratræder sin stilling på grund af arbejdsgiverens misligholdelse. 16

17 Parterne er endvidere enige om, at der kan indgås aftaler om, at tandplejeren, såfremt den pågældende nedsætter sig som selvstændig eller som parthaver i en tandlægepraksis, efter sin fratræden, skal afholde sig fra at behandle patienter, som den pågældende har haft i behandling i sin ansættelse. Hvis der sker overtrædelse, kan der fastsættes en konventionalbod på kr ,- pr. patient for hver gang denne tages i behandling. Tandplejeren må ikke nedsætte sig som selvstændig eller som parthaver i en tandlægepraksis i en radius af 15 km, dog gælder en radius af 5 km i Ålborg, Århus, Odense og København. Konkurrenceklausuler kan kun aftales med tandplejere beskæftiget mere end 15 timer ugentligt. Forpligtelserne er kun gældende for tandplejeren i ét år fra fratrædelsesdagen, og kan kun aftales, såfremt der gives et særskilt personligt tillæg. PROTOKOLLAT IV Organisationerne er enige om at overlade til sekretariaterne at foranledige, at EU s direktiv om tidsbegrænset ansættelse implementeres i overenskomsten. PROTOKOLLAT V Parterne er enige om, at EU s direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde der er indgået af UNICE, CEEP og EFS er implementeret i nærværende overenskomst. Parterne er således enige om, at hensigten med direktivet at fjerne forskelsbehandling mellem fuldtids- og deltidsansatte via overenskomsten er opnået. PROTOKOLLAT VI Parterne er enige om, at EU s direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden er implementeret i nærværende overenskomst. PROTOKOLLAT VII Ferieaftale 1 Bestemmelserne er gældende for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem Dansk Tandplejerforening og Tandlægeforeningen. 17

18 Denne aftale er indgået i medfør af den ferielov, som trådte i kraft den 1. januar Aftalen, som herefter indgår i overenskomstgrundlaget mellem ovennævnte organisationer, medfører at der for ansatte omfattet af overenskomsten gælder nedenstående fravigelser fra ferieloven. 2 Fagretlig behandling Uoverensstemmelser, som måtte opstå som følge af denne aftale, behandles fagretligt. Sager om brud på aftalen behandles efter de herfor gældende regler, herunder i Arbejdsretten. 3 Overførsel af ferie Den ansatte og arbejdsgiveren kan aftale, at optjente og ikke afholdte feriedage ud over henholdsvis 20 eller 24 dage (alt efter om den ansatte har en 5 eller 6 dages uge) kan overføres til det følgende ferieår. Aftale om ferieoverførsel skal indgås inden ferieårets udløb den 30. april. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 2 ugers ferie (10 eller 12 dage). Den overførte ferie skal senest afholdes i det 2. ferieår efter at den er overført. En aftale om overførsel af ferie skal indgås skriftligt mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Parterne anbefaler, at den som bilag A optrykte aftaleblanket anvendes. Hvis den som bilag A optrykte aftale ikke benyttes, skal aftalen om ferieoverførsel alligevel som minimum indeholde de samme punkter som den optrykte aftale, der er godkendt af organisationerne. Hvor en ansat har overført ferie bør der ved udløbet af hvert ferieår udarbejdes en aktuel aftale, således at det kontinuerligt er klart for både den ansatte og arbejdsgiveren, hvor meget overført ferie, den ansatte har ret til at afholde. Hvis en ansat inden ferieårets udløb er forhindret i at afholde ferie på grund af egen sygdom, barselsorlov eller orlov til adoption, kan den ansatte og arbejdsgiveren aftale, at den ansatte i stedet for at få ferien udbetalt kontant ved ferieårets afslutning, helt eller delvist overfører den optjente ferie til det efterfølgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås og feriedagene afholdes efter de samme regler som er gældende for overført ferie i henhold til denne aftale i øvrigt. 4 Placering og afholdelse af overført ferie Overført ferie efter denne aftale afholdes forud for anden ferie, jf. ferielovens 18. Er der ikke ved indgåelsen af aftalen om ferieoverførsel eller senere truffet aftale om den overførte feries placering, placeres denne som restferie. Det vil sige, at arbejdsgiveren, hvis enighed om placering af ferien ikke kan opnås, med en måneds varsel kan pålægge den ansatte at afholde den overførte ferie. Er der ved indgåelsen af aftalen eller senere indgået aftale om den overførte feries placering, kan en sådan aftale kun ændres ved en ny aftale. 18

19 Uanset antallet af overførte feriedage har den ansatte alene krav på at afholde 3 ugers hovedferie i sammenhæng. Overført ferie kan kun placeres i en opsigelsesperiode, såfremt parterne er enige herom. Overført ferie kan ikke betragtes som afviklet i en fritstillingsperiode, med mindre det er aftalt. 5 Løn/feriegodtgørelse i forbindelse med afholdelse af overført ferie En lønmodtager, der får løn under ferie, har ret til den sædvanlige og fast påregnelige løn på det tidspunkt, hvor lønmodtageren holder den overførte ferie En lønmodtager, der har ret til feriegodtgørelse, har ved afholdelse af den overførte ferie ret til den feriegodtgørelse, som er optjent til den pågældende overførte ferie 6 Afregning ved den ansattes fratræden Hvis den ansatte, der har ret til overført ferie, fratræder, inden ferien er afholdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at afholde mere end 25 dages ferie i ét ferieår. Der skal herefter beregnes feriegodtgørelse for feriedage ud over 25. Feriegodtgørelsen beregnes som anført i ferielovens 19, stk. 4, jf. 30, stk. 4. Feriegodtgørelsen afregnes direkte til lønmodtageren, hvis denne normalt ville have været berettiget til løn under ferie. I andre tilfælde afregnes beløbet til feriekonto. 7 Kollektiv ferielukning Hvis en ansat er sygemeldt inden ferien begynder, og herefter bliver rask under en kollektiv ferielukning, kan den ansatte hvis muligt genoptage arbejdet og har så ret til at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er der ikke mulighed for at tilbyde lønmodtageren beskæftigelse under den kollektive ferielukning, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet for sygdommens ophør. Den ferie, som den ansatte på grund af sygdom har været forhindret i at holde, kan ved gensidig aftale afholdes i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie. 8 Ikrafttræden Ovennævnte fravigelser fra ferieloven træder i kraft den 16. marts Overførsel af ferie kan finde sted for den ferie, der er optjent i optjeningsåret PROTOKOLLAT VIII 19

20 Overenskomstens parter anbefaler tandplejerne at benytte den i overenskomstens 33 bestemte ret til tre dages efteruddannelse pr. år. Parterne er enige om i overenskomstperioden nøje at følge udviklingen i anvendelsen af denne ret. Parterne er endvidere enige om, at man ved næste overenskomstforhandling vil drøfte, hvorvidt der på baggrund af den udvikling, der har været i indeværende overenskomstperiode, er grundlag for at udvide omfanget af tandplejernes ret til efteruddannelse. PROTOKOLLAT IX Organisationerne er enige om, at sekretariaterne løbende redigerer den fælles ansættelseskontrakt. PROTOKOLLAT X Om undersøgelse vedrørende behovet for forebyggende tiltag. Dansk Tandplejerforening har under parternes overenskomstforhandling rejst krav om gennemførelse af tiltag på tandklinikkerne i relation til forebyggelse af arbejdsskader og nedslidning. På grundlag af parternes drøftelser er der enighed om, at Tandlægeforeningen i overenskomstperioden undersøger behovet herfor ved kontakt til klinikkerne, således at parterne, hvis det måtte vise sig nødvendigt, kan drøfte en evt. udmøntning heraf i forbindelse med parternes overenskomstfornyelse i København den København den Søren Bach-Petersen Elisabeth Gregersen Tina Raben Skaarup Aia Fog 20

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejeres beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejeres beskæftigelse hos tandlæger Dansk Tandplejerforening Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejeres beskæftigelse hos tandlæger 20172020 Afsnit I... 1. Overenskomstens område... 4

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

2007-2010 MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER HK/PRIVAT

2007-2010 MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER HK/PRIVAT STANDARD OVERENSKOMST 2007-2010 MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER OG HK/PRIVAT (KAN IKKE FRAVIGES I NEGATIV RETNING) 1 Endelig udgave 7. september 2007. OVERENSKOMST mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 2. juli 2014 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) 1 Indhold 1 Område... 5 2 Ansættelsesbevis...... 5

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde... 3 2 Ansættelsesbreve... 3 3 Arbejdstid... 5 4 Arbejdstidstilrettelæggelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere