To millioner fra A.P. Møller Fonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To millioner fra A.P. Møller Fonden"

Transkript

1 NYHEDSBREV Oktober 2014 I DETTE NUMMER: Ny IKT- og læringsansvarlig Op og ned på EUD reformen Ny kampagne med fokus på erhvervsuddannelserne Anderkendelse af SSH i Tyskland Kursus med fokus på den palliative pleje Fokus på Kina Kom lad os gå satte gang i konkurrenceånden på tværs af afdelingerne To millioner fra A.P. Møller Fonden NYT OM PERSONALE Velkommen til følgende nye medarbejdere: Birgitte Tørnes 15.9 SPS medarbejder (alle afdelinger) Else Kruse Dolmer Underviser Horsens Jacob Bech Møller Underviser Horsens A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle- Horsens en donation på to millioner kroner til udvikling og indretning af et komplet simulationspædagogisk center på skolens nye afdeling i Vejle, som forventes taget i brug i august Social- og sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj: Hos Social - og Sundhedsskolen i Fredericia-Vejle - Horsens er vi meget taknemmelige for, at A. P Møller Fonden har besluttet at støtte vores arbejde omkring etablering af et simulationspædagogisk center på vores nye skole i Vejle. Brugen af simulation i undervisningen er ikke noget nyt i Danmark, men det er derimod den måde, hvorpå vi anvender og tilrettelægger metoden. Vi anvender simulation ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor eleverne kan afprøve teori og øve metoder i et sikkert læringsmiljø, før de skal ud i praksis. Vi bruger også vores viden om simulation, når vi efteruddanner medarbejdere i plejeog sundhedssektoren. De sidste tre år har vi indsamlet viden om simulation, fortsættes næste side. 1

2 KORT NYT Ny IKT- og læringsansvarlig fortsat bl.a. hos samarbejdspartnere i USA, og det betyder, at vi allerede i dag fungerer som foregangsskole på området. Brugen af simulation som undervisningsmetode støtter klart op omkring en politisk målsætning om bedre og mere søgte erhvervsuddannelser, hvoraf mange - heriblandt Social- og Sundhedsuddannelserne - er vekseluddannelser, hvor det handler om at forberede eleverne bedst mulig til de situationer, de vil opleve i praksis. Dette kan øges ved inddragelse af simulation i undervisningen og samtidig medvirke til fastholdelse af eleverne i uddannelserne. Det nye simulationspædagogiske center vil komme mange nuværende og fremtidige elever til gode og sikre at, at vi fortsat kan være på forkant med nye og innovative uddannelsesmetoder. Ambitionen med centeret er også at åbne det op mod det omgivne samfund - eksempelvis uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner, foreninger og lignende," fortæller Hanne Helleshøj. Webportal for simulation og bogudgivelse I har Social- og Sundhedsskolen også fået bevilget udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet til udvikling af en Webportal for simulation til brug for undervisere og elever på skolerne. Portalen har til formål at samle al relevant viden, forskning og undervisningsmateriale inden for simulationsområdet til brug i undervisningen. I samarbejde med forlaget Munksgaard er Social- og sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj og skoleansvarlig for simulation og internationalisering Hans Henrik Johansen ligeledes hovedforfattere på en bog omhandlende simulation som en ny og innovativ læringsmetode til at opnå en højere grad af praksisnærhed. Den 3. november byder vi velkommen på skolen til Per Nordby Jensen, som er ansat i en nyoprettet stilling som IKT- og læringsansvarlig. Stillingen har tidligere hørt ind under Hans-Henrik Johansen, som efter eget ønske frigøres til at have mere fokus på områderne Internationalisering og simulation. Per Nordby Jensen kommer med en god og bred erfaring fra en stilling som forlagsredaktør, hvor han primært har beskæftiget sig med udvikling og projektledelse af digitale læremidler til naturfagene i grundskolen og gymnasiet. Derudover har Per lang erfaring med at planlægge og afholde kurser for lærere i konkret anvendelse af digitale læremidler. Per Nordby Jensen er ny IKT - og læringsansvarlig Uddannelsesmæssigt har Per en basis som folkeskolelærer og har igennem mange år arbejdet som lærer, viceskoleinspektør og skoleleder. Ud over læreruddannelsen er Per ved at tage en Master i IKT. De væsentlige arbejdsopgaver i stillingen er at medvirke til at udvikle og implementere skolens strategi for digital læring i et samarbejde med lærere og ledelse. 2

3 Op og ned på EUD reformen De foreløbige vilkår i den nye EUD reform er meldt ud fra Undervisningsministeriet, og det er hensigten, at reformen skal træde i kraft til august Tanken bag reformen er at styrke erhvervsuddannelserne via nye kombinationsmuligheder, yderligere uddannelsesgaranti, udvikling af skolernes kompetencer m.m. Uddannelses- og EVI-chef Thomas Thomsen fra Social- og Sundhedsskolen i Fredericia-Vejle-Horsens: Reformen har været undervejs et stykke tid nu, og vi glæder os meget til de nye og spændende muligheder, som den åbner op for. Jeg synes, vi er rigtig godt klædt på til at arbejde med reformen, og det virker til, at de nye retningslinjer vil gøre forløbene mere overskuelige samt hæve det faglige niveau på uddannelserne generelt set. Fakta om reformen Reformen betyder, at de nuværende 12 fællesindgange til erhvervsuddannelserne nedlægges, og der laves en mere forenklet struktur med de 4 hovedområder: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Ny struktur for grundforløbene Den nuværende grundforløbsstruktur ændres også med reformen. Det fremtidige grundforløb vil bestå af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, i op til et år efter den afsluttede skolegang. Andre elever skal begynde direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger. For begge forløb gælder det, at der indføres et karakterbaseret adgangskrav med en mindstekarakter på 02 i henholdsvis dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve. Karakterkravet kan dog fraviges, hvis eleven består en optagelsesprøve eller indgår en uddannelsesaftale. Der bliver også i forbindelse med reformen oprettet en ny erhvervsrettet 10. klasse kaldet EUD10. Formålet her er at forberede eleverne til erhvervsuddannelserne og gøre dem klar til at opfylde adgangskravene. Uddannelsen er henvendt til de elever, som ikke opfylder adgangskravene eller ikke er sikre på deres valg af uddannelse. fortsættes næste side. 3

4 Ny kampagne sætter øget fokus på vores uddannelser fortsat De skærpede adgangskrav vil naturligvis betyde, at fremover vil nogle af de elever, som ellers er kommet direkte ind på grundforløbet, skulle tages hånd om på en ny måde i forhold til at imødekomme de nye regler. Det kan ske enten via EUD10 forløb eller samarbejde med Jobcentre og kommuner omkring tilpassede opskolingsforløb. Disse typer samarbejder har vi i forvejen rigtig gode erfaringer med, forklarer Thomas Thomsen. Valg mellem to fagretninger Grundforløbets første del er tilrettelagt med henblik på at give eleven almene og brede faglige kompetencer. Her kan elever på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle- Horsens vælge mellem to fagretninger: Sundhed, IT og velfærdsteknologi eller udvikling, Pædagogik, aktiviteter og leg. For elever på grundforløbets anden del vælger eleverne sig ind på retningen mod et hovedforløb som pædagogisk assistent eller socialog sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent. Det er vores klare forventning, at den nye reform vil være med til at sikre et højere fagligt niveau i vores uddannelse, som også kan være med til at tiltrække flere elever. Vi har allerede igennem længere tid arbejdet med talentudviklingsforløb, som har til hensigt at tilbyde differentierede forløb og tilgodese elever på alle niveauer og det har vi gjort med rigtig god succes i bl.a. projekt Syddanske Talenter. Jeg tror også, at reformen vil være med til at sikre en bedre forståelse for vores uddannelser og sikre øget interesse for at vælge en karriere inden for omsorg, sundhed og pædagogik, slutter Thomas Thomsen. Regeringen har lanceret en ny kampagne - Muligheder i Virkeligheden - der skal være med til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne. Den bærende ide er, at det er eleverne, som selv får ordet og dermed er med til at inspirere andre unge til at søge ind på uddannelserne. Amalie fra Fredericia skolen er ambassadør Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er meget synlig i kampagnen, idet en af vores elever Amalie Bagger Vonge Nielsen - er blevet udvalgt til at være ambassadør. Amalie fortæller i en lille film, som er lavet til kampagnen, om sit engagement og stolthed over at have valgt social- og sundhedshjælperuddannelsen samt lidt om sine ambitioner for fremtiden. Filmen kan ses på erhvervsudd.dk. På samme side er der mulighed for at læse mere om kampagnen. 4

5 NYHED - Competence to Go har opnået af anerkendelse af den danske social- og sundhedshjælperuddannelse i Schleswig-Holstein. Den 20. november afholdes der afsluttende konference i Kolding og her præsenteres resultaterne fra projekt Competence to Go, og der er mulighed for at møde samarbejdspartnere fra både Tyskland og Danmark. Der har været et enestående samarbejde hen over den dansktyske grænse omkring anerkendelsen af den danske SSHuddannelse. Den danske SSHuddannelse er i Danmark ikke et lovreguleret erhverv modsat i Schleswig-Holstein, hvor uddannelsen er lovreguleret. Projekt Competence to Go har udviklet en manual til en meritmodel inden for de lovregulerede erhverv. Manualen er resultatet af en praksisnær arbejdsproces i en ekspertgruppe og ikke et teoretisk studie af forskellige metoder. Competence to Go har afprøvet manualen og derved opnået succes med tysk anerkendelse af den danske uddannelse. Konferencen er åben for alle, og tilmelding sker via hjemmesiden Kursus med fokus på den palliative pleje Skolens efter- og videreuddannelsesafdeling deltager i et projekt, som er blevet til på baggrund af en rapport fra Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Rapporten, som blev fremlagt i starten af 2012, gav en lang række anbefalinger til fokuspunkter, hvoraf den palliative pleje var stærkt repræsenteret. Det har bl.a. resulteret i, at vores efter- og videreuddannelsesafdeling har lavet et 5 dages AMU forløb med titlen " Hospicemetoder i praksis". Forløbet blev afviklet i slutningen af september med 25 kursister fra OK plejecenter i Kolding og Århus. En værdig afslutning på livet Kursets indhold var et øget fokus i arbejdet med at give plejehjems- beboeren en værdig afslutning på livet i trygge, rolige og tillidsfulde rammer, hvor både beboeren og de pårørende oplever, at ønsker til afslutning på livet efterleves. Kursusdeltagerne fik både teoretisk og praktisk ballast med hjem fra forløbet, som blev afsluttet med 2 dages workshop. 5

6 Stort potentiale i eksport af viden til sundhedssektoren i Kina Stor tilslutning til afslutningskonferencen i projekt Syddanske Talenter I sidste nummer af Nyhedsbrevet fortalte vi om den afsluttende konference på projektet Syddanske Talenter den 24. november. Indtil videre er deltagerantallet tæt på de 100. Projektleder Rikke Fisker Christensen: Jeg er meget glad for den store opbakning til konferencen. Deltagerne kan se frem til en spændende og inspirerende dag med mange gode indlæg. Det er også godt at vide, at selv om projektet nu stopper officielt, er der stadigvæk mange af de gode delprojekter under Syddanske talenter, som fortsætter bl.a. den nye innovationslinje, brobygningsforløb samt det nye valgfrie specialefag på ekspertniveau - Rollen i det tværfaglige samarbejde omkring den ældre medicinske patient. Tilmelding til konferencen Det er stadigvæk muligt at tilmelde sig konferencen. På under projekter - Syddanske Talenter. Som et led i vores strategiske satsningsområde omkring internationalisering besøgte uddannelseschef Thomas Thomsen og konsulent Jørgen Dam i udgangen af september måned en række af vores samarbejdspartnere i Kina. Formålet med besøget var at undersøge mulighederne for at lave uddannelsesforløb på kinesiske skoler/institutioner og etablere samarbejdsrelationer, som også vil kunne arbejde på en udveksling af elever i praktik på tværs af landene. Uddannelseschef Thomas Thomsen: Kineserne er meget optaget af, hvordan vi uddanner indenfor socialog sundhedssektoren i Danmark, og der er ingen tvivl om, at der er et stort behov for at udbygge velfærdssystemet i Kina. Den kinesiske tradition med at børnene sørger for deres forældre, når de bliver gamle, holder ikke i samme grad som tidligere. Tendensen går tværtimod på, at kinesiske unge i højere grad lever deres eget liv, og det skaber et øget behov for plejehjem eller privat pasning. Derfor er kineserne optaget af, hvordan vi f.eks. bygger plejehjem og etablerer sundhedsuddannelser, og et samarbejde om uddannelser kan meget vel blive en blive døråbner for eksport af velfærdsmodeller til Kina - noget jeg mener, vi er godt rustet til at kunne byde ind på. Besøget i Kina følges op med et nyt besøg inden udgangen af Her skal der forsøges at etablere mere formaliserede aftaler med relevante samarbejdspartnere omkring fremtidige forløb. 6

7 KOM LAD OS GÅ satte gang i konkurrence-ånden på tværs af afdelingerne Loppemarked var igen en stor succes Det var en tætpakket aula i Fredericia, der mødte de mange elever og lærere til efterårets loppemarked den 9. oktober. Stort set hele aulaen var fyldt op med gode tilbud og spændende ting, og der var højt humør hos alle. Det er anden gang i år, at der bliver afholdt loppemarked på skolen, og det tegner til at blive en tradition, som er værd at holde fast i. Der var denne gang hele 16 boder med tøj, legetøj, strikkegarn, billeder m.m. Et udvalg af de glade vindere fra Horsens afdelingen. Ved pædagogisk dag i september blev der bragt et forslag på banen om, at skolens medarbejdere lavede en lille intern konkurrence med fokus på vores fælles sundhed. Ud fra at al motion er sund inkl. gang gik forslaget ud på, at vi en periode over 14 dage talte skridt og derved både havde en aktivitet på tværs af afdelingerne samtidig med, at vi havde fokus på sundhed. Forslaget blev gennemført med stor deltagelse. Et stort antal medarbejdere blev set omkring på skolerne iført karakteristiske udlånte skridttællere, og der blev kommenteret og noteret daglige antal skridt samt luret på kollegernes resultater. Sundhedsstyrelsen anbefaler skridt om dagen. Det svarer til de 30 minutters daglig fysisk aktivitet, som anbefales til voksne, men tallene rundt omkring på lærerværelserne viste med al tydelighed, at skolernes medarbejdere går i front på området gennemsnittet for det daglige antal skridt lå for de fleste et godt stykke over det anbefalede. Den 21. oktober blev vinderne i skridttællerkonkurrencerne fundet ved små happenings på lærerværelserne i Fredericia, Horsens og Vejle. Her blev der uddelt præmier til både den vindende afdeling samt enkeltpræstationer. Det blev Fredericia, der løb af med hovedpræmien en frokost til hele personalet. De øvrige afdelinger var også godt med. KOM LAD OS GÅ konkurrencen viste med al tydelighed, at selv om vi i det daglige befinder os på flere adresser med god afstand imellem os, så kan vi sagtens samles omkring fælles aktiviteter. 7

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben Kære samarbejdspartner Velkommen tilbage fra ferie. På forventer vi, at der begynder 809 nye elever på skolen i ugerne 32-35. Af dem er de 420 grundforløbselever, 243 social- og sundhedshjælperelever og

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Nyt om skolereformen i Sorø

Nyt om skolereformen i Sorø Kære forældre, elever, medarbej- dere og alle le med interesse for fol- keskolerne i Sorø Kommune April måneds nyheder er klar til at blive læst og debatteret nu i et nyt layout tilpasset hjemmesiden skolereform.soroe.dk.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere