Masterplan Geografisk Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterplan Geografisk Have"

Transkript

1 Masterplan Geografisk Have

2 Indhold Masterplan Geografisk Have Udarbedet af GBL gruppen for by og landskabsplanlægning og Landskabsarkitekt MDL Kirsten Lund-Andersen for Kolding Kommune i samarbede Geografisk Haves Venner og Geografisk Have og Plan. Juni 2013 Kortmateriale Udlånt af Kolding Kommune Fotos GBL samt Geografisk Have Layout GBL Forord Behov for en Masterplan Rammeplan for de næste 100 år Indsatsplan for udvikling af Geografisk Have Baggrund for planen Plan og proces Kulturarv og haven Resen som brand Havens historie Haven som folkeee Beliggenhed i Kolding Oplevelsen af Geografisk Have Beplantning Topografi og vand

3 Forord Geografisk Have er en botanisk have med et høt fagligt gartnerisk niveau og et væld af attraktioner og aktiviteter, hvilket et spækket sæsonprogram hvert år vidner om. Det er vigtigt, at haven er til for publikum, uden at tabe den værdi, der ligger i den kulturhistorie, haven også fortæller om Kolding som centrum for udvikling og fremsynethed. Det er Kolding Kommunes ambition at udvikle og forny haven i takt med de nye udfordringer, haveeere i almindelighed og Geografisk Have i særdeleshed står overfor, samt at sikre de værdier der allerede nu er i haven. På opfordring af Geografisk Haves Venner blev det derfor vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 19. ma 2011 at udforme en masterplan for de næste 100 år for Geografisk Have. Masterplanens kommissorium fastlagde, at udviklingen af haven skulle ske med respekt for Aksel Olsens tanker og idéer samt for havens nuværende kvaliteter, og med så meget udsyn, at haven stadig udvikler sig som den kulturinstitution og turistattraktion den er. Det særlige ved Geografisk Have er, at vi netop kan arbede med et 100 årigt perspektiv, og at mange af planterne allerede er fuldt udvoksede, hvilket man ikke ser mange andre steder. Vi har nogle af de ældste træer og buske i Danmark her i Geografisk Have i Kolding. Nogle af træerne er næsten 100 år allerede. Masterplanen skal være med til at sikre, at Geografisk Have er bæredygtig, og at den og dermed Kolding Kommune bliver kendt så vel nationalt, som internationalt. Kolding, den 12. uni 2013 H.C. Jensen Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 3

4 Behov for en Masterplan Masterplanen for Geografisk Have er både et produkt og et redskab. En masterplan er en samlet overordnet beskrivelse af behov for udviklingen af haven. Masterplanen skal danne et sammenhængende grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger til varetagelse af havens fremtidige planlægning, omdannelse og brug. Masterplanen indeholder en beskrivelse af havens historie og baggrund, en rammeplan for den fysiske udvikling samt en række indsatsområder, der anbefales realiseret indenfor de kommende 10 år. Herefter bør planen fornyes med 5-10 års mellemrum. Rammeplanen omfatter Geografisk Have samt tilstødende naboarealer, der enten tilhører Kolding Kommune i dag eller historisk har udgort starten på den oprindelige have. Masterplanens høeste prioritet er at udvikle havens landskab for deri at skabe en ny, stærk fortælling, der markedsfører Geografisk Have som vartegn for kulturarv og design i Kolding. Planens tilblivelse udspringer af Kolding Kommunes eerskab. Rosenhaven. Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede i foråret 2011 at iværksætte arbedet med en masterplan, der sikrer og beskriver et udviklingsperspektiv for Geografisk Have og som kulturværdi for Kolding. Masterplanen skal således danne grundlag for, at Geografisk Have også fremover vil være en publikumsmæssig attraktion af hø kvalitet såvel lokalt og internationalt. Foruden det politiske ønske er der også et konkret behov for at udvikle en robust masterplan for haven. Geografisk Have er en kulturinstitution gennem snart 100 år, hvor der i dag er store problemer med vandlidende orde og et generelt behov for at forynge havens planter. Vanskelige ordbundsforhold og problemer med overfladevand er en trussel for mange eksoter og historiske planter. Derfor er en snarlig indsats nødvendig for planternes overlevelse og deri sikre grundlaget for Geografisk Haves fremtid. Masterplanen omfatter både en beskrivelse af haven i dag, en illustrationsplan for havens fremtidige udformning samt en indsatsplan med konkrete Fuldkronede træer og buske i blomstring. forslag til havens renovering og udvikling anført i prioriteret rækkefølge. Masterplanen er dermed både en visionær haveplan og en implementering heraf, der bør iværksættes indenfor en kortere årrække. Derved sikres overlevelsen og udviklingen af én af Kolding bys fire store kulturinstitutioner. Sammen med Trapholt, Koldinghus, Designskolen bliver Geografisk Have fremtidens vartegn og brand for Kolding by og for design. 4

5 Geografisk Have - luftfoto 5

6 Rammeplan for de næste 100 år Hovedgrebet i Rammeplanen for Geografisk Have er at skabe et nyt, stærkt brand ved at bevare kulturarven og udvikle nye landskabskvaliteter, der baseres på eksisterende planter og stedets herlighed. Rammeplanen er den fremtidige overordnede disposition af havens rum, planter, stier, hegn, bygninger samt øvrige elementer, der tilsammen danner havens landskab. Det anbefales at realisere rammeplanens indsatsområder i de kommende 10 år for at bevare planens 100- årige perspektiv. Fremtidens potentiale Masterplanen indeholder et stort perspektiv for de næste 100 år, som det også fremgår af Rammeplanen. De omkringliggende attraktioner som Amfiscene, Miniby, Naturskole, Aksel Olsens hus og have samt stiforbindelse til Hylkedalen, rummer alle muligheder, der vil kunne indgå i en fremtidig helhedsplanlægning for Geografisk Have og de nærmeste omgivelser. Der er ingen konkrete muligheder eller planer for dette, men det vil være gavnligt at udvikle en synergi både for det lokale bymilø og for Geografisk Have om 50 og 100 år. Rammeplanen opdeler haven i to områder, Landskabshaven og Designhaven. Den gamle planteskole deles i to og omdannes længst mod nordvest til Designhaven. Længst mod sydøst omdannes den til skov, der sammen med ådalen forenes til Landskabshaven. Landskabshaven er anlagt i landskabelig stil i det kuperede terræn og adskiller sig fra Designhaven i aktivitet og formgivning. Designhaven udformes efter nyere tids dansk havetradition. Rækken med egetræer er en veldefineret akse, der i fremtiden tydeligere adskiller Designhaven og Landskabshaven og peger ud mod det store landskab. Ankomst og indgang I fremtidens Geografisk Have er hovedindgangen samme sted som i dag. Det giver mening i oplevelsen af Aksel Olsens have, der er bygget op om en nøe afstemt vandring fra nord mod syd gennem de forskellige haverum. Det giver også mening i forhold til Designhaven, der med sin nye placering danner en harmonisk symmetri med den oprindelige geografiskehave. Ved ankomst til Geografisk Have opføres nyt indgangsparti med cafébutik. Butikken vil kunne kombinere servicefunktioner som salg af billetter, havebøger og planter samt drikke og let spise i et hyggeligt milø. Cafébutikken kan blive det ferde væksthus i Geografisk Have med gode opholdsmuligheder sommer og vinter og forbinde det nye indgangsparti med de eksisterende væksthuse, så man kan færdes gennem en række forskellige vinterhaver. Fra den ny indgang ledes man direkte ind i haven, hvor trærækken med egetræer både speler og deler Designhaven og Landskabshaven i en symmetrisk akse. Rækken med egetræer fortsætter ind gennem planteskolen og danner en naturlige afgræsning mellem Designhaven og Landskabshaven. Landskabshaven Landskabshaven er Aksel Olsens oprindelige haveanlæg med Syvdalen og Plænen og skovbrynene omkring denne, der omfatter havens primære kulturarv samt det tidligere planteskoleareal. 6

7 kæ rga de ve as ve ls Ve n dk æ rga Sigbritsve Br æ be yr ga Th rtu Ny hovedstruktur as He yr Hertug Abels Ve Th nu ds Christoffer 2 Ve Ve 4 Ve t. K tian Sc de ris Ch tof fe G sv e ing Amfiscene lip p Miniby Planteskolen Naturskolen Er ik r2 Ve P Designhaven Egetræs række Ch ris Rosenhaven tia P n4 Volmersve Ve Egetræs række PHovedindgang Dr. D oroth e eas V Landskabshaven Plænen tian 3 Ve Chris tian 3 Ve Syvdalen Aag ærd Fred erik 2 et Ve Aagærd et k Ran tzaus indeve Mariesm Lund gærd et Ve t Lundgærde Aagærd et Aagærdet Henri Dævlekløften Chris Chris 1:4000 7

8 I Designhaven kan staudehave og leg forenes som i parken Les Tuileries i Paris. Lys og skygge skaber stemningsfulde steder i haven. Landskabshaven er anlagt med bløde landskabsformer og slyngede stiforløb, der passerer gennem en variation af tætte og åbne rum. Landskabshaven genskabes og gøres harmonisk ved at styrke skovbrynet på begge sider af Plænen og derved danne en tydelig kant mellem de mindre haverum og plænens åbne vidder. Der etableres kiler ind i brynet for at skabe gode kig til det store landskabs rum. I masterplanen skal Landskabshaven i hovedtræk følge Aksel Olsens oprindelige plan for haven, hvorfor der således nærmere er tale om en restaurering af haven fremfor en forandring. Bevaring eller omlægning af nyere haveanlæg bør vurderes i forhold til den samlede restaureringsplan. Rosenhaven og Rosarium er dog så forskellige fra den oprindelige haveplan og virker særdeles felplacerede i Landskabshaven og slører det oprindelige, helstøbte landskabsbillede. Derfor flyttes de to rosenhaver og placeres i et nyt, samlet anlæg. Vandlidende stiforløb og plantesamfund renoveres. Derved sikres planternes overlevelse og udgifter til vedligehold reduceres. Det gøres ved at omlægge plantesamfund og skabe åbne render eller bassiner til håndtering af overfladevandet. Lokal håndtering af overfladevandet (LAR) er en række metoder til at udvikle og optimere løsninger, der nyttiggør overfladevand og opstigende grundvand. I LAR kan vandet blive en landskabsarkitektonisk attraktion og funktionel kvalitet i haven. En del af planteskolen omdannes til skov og indlemmes i Landskabshaven. Skoven danner sammen med ådalen en spændende scenografi for oplevelsen af dyr, som inspirerer til leg og læring. Der etableres en dyrehave, der strækker sig gennem skoven ned til Dævlekløften i et dramatisk landskab, der vil give dyrene gode leveforhold. Det vil også give rig mulighed for nye, spændende og robuste aktiviteter til glæde og udfordring for havens gæster. I skoven og langs åen vil man kunne gå på opdagelse og udforske planter og dyr. Området inviterer til god fysisk leg og bevægelse. Stier og stenter give god adgang mange steder. Der vil være shelters og udsigtstårne til at studere åens fiskeliv. Sammen med pædagogiske og undervisningsmæssige formål vil området tene Koldings naturelskende borgere. Forbindelsen til Dalby Møllebæk styrker Geografisk Have som landskabsattraktion, og forbinder haven med en overordnet regional grøn struktur. Udviklingen af haven vil derigennem kunne styrkes som en del af den strategiske planlægning af Kolding Kommunes natur og rekreative tilbud. Designhaven Designhaven er en moderne komposition af havens klassiske elementer. Designhaven udgøres af velafgrænsede mindre haverum som Rosenhaven, temahaver, antistresshave og krydder- og lægeurtehave. Der er også en voliere og en lille legeplads diskret integreret et centralt sted. Rosenhaven 8

9 kæ rga de ve as ve ls Ve n dk æ rga Sigbritsve Br æ be yr ga Th rtu Ny detailstruktur as He yr Hertug Abels Ve Th nu ds Christoffer 2 Ve Ve 4 Ve t. K tian Sc de ris Ch tof fe G Designhaven Rosenhaven Væksthus Egetræs række ris tia P n4 Ve Voliere Egetræs række Hovedindgang Geografisk tema Geografisk tema oroth Skoven Ch Dr. D Amfiscene sv e ing lip p Miniby Planteskolen Naturskolen Er ik r2 Ve P Volmersve e eas V Ådal Plænen Ve tian 3 Geografisk tema Chris Ve Syvdalen Aag ærd Fred erik 2 et Ve Aagærd et k Ran tzaus indeve Mariesm Lund gærd et Ve t Lundgærde Aagærd et Aagærdet Henri Dævlekløften tian 3 Landskabshaven Chris Chris 1:4000 9

10 I Designhaven kan der være ny havekunst som her fra slotsparken Chaumont sur Loire, Frankrig. Farvestrålende løgplanter kan byde velkommen i Designhaven som her fra Wisley, England. mod nord byder gæsterne velkommen med rige dufte og smukke farvespil. Designhaven udformes med velafgrænsede, smukke former, der giver plads til stor variation og forskellighed i de mindre haverum. Det er her, man vil overraskes og opleve fremmedartede materialer og sove måder at kombinere farver, former, figurer og teksturer på. I Designhaven kan man hente den nyeste inspiration til at designe sin egen, private have. Designhaven er en eksperimenterende have, der kan inspirere til at skabe nye haver og trends i tiden. Designhaven kan være en platform for at teste de mest fremmedartede planter og fremdyrke nye oplevelseskvaliteter. Her er plads til at skabe den personlige, individuelle have. I Designhaven er der årlig kåring af den mest interessante, nyskabende have. Eksperimenter om havens design udvikles sammen med Koldings øvrige kulturinstitutioner som Designskolen, Nicolai, Trapholt, Naturskolerne, Koldinghus og foreningslivet. 10 En del af det tidligere areal for planteskolen omdannes til Designhaven. I ly af trækronerne fra eksoter vil havekunstnere og designere udvikle helt unikke skovhaver, der bliver eksempler på fremtidens nytænkning for den moderne skovhave. Afgrænsningen mod Amfiscene og Miniby kan udformes på en måde, så området fremtræder harmonisk og sammenhængende men får velafgrænsede, rumlige og funktionelle afgrænsninger. I Landskabshaven kan vand reguleres på enkel og smuk vis.

11 Nye pavilloner kan give ly i Designhaven, som her i Les Tuileries, Paris. I Designhaven kan vand omdannes til at blive en funktionel og æstetisk kvalitet. Vand og leg kan kombineres i Designhaven som det ser her i Fornebu, Oslo. Skulpturel leg kan danne spændende former i Designhaven, som her i Les Tuileries, Paris. Stauder og cortenstål skaber en spændende kontrast i materialerne. Havekunst kan danne særlige steder til ophold og nydelse i Desginhaven. 11

12 Indsatsplan for udvikling af Geografisk Have Indsatserne er opdelt i 7 overordnede områder. Hvert område har enten en særlig strategisk relevans eller en markant betydning for havens fremtidige udvikling og identitet. Indsatsområderne er en prioriteret rækkefølge. For at sikre tilstrækkelig fremdrift i havens forandring, anbefales det at realisere de 7 etaper indenfor en kortere tidshorisont på 5-10 år. Forudsætningen for indsatsplanen er, at der foreligger en stedspecifik registrering af samtlige af havens planter, deres vækstbetingelser og bevaringsværdige plantesamfund. Dette arbede er allerede påbegyndt og vil danne grundlag for en kvalificeret forandring af haven, der sikrer eksisterende botaniske kvaliteter og hidtidige økonomiske investeringer. 1. Markedsføringsplan. 2. Vand i haven omdannes. 3. Rosenhaver og dyrefold flyttes. 4. Nyt indgangsparti med nye faciliteter. 5. Nye rum og ny geografi i Landskabshaven. 6. Dævlekløften inddrages i Landskabshaven. 7. Sekundær indgang placeres ved Amfiscenen. Den logiske, mest rationelle og strategiske begrundelse for rækkefølgen fremgår som følger. Indsatsområde 1: Markedsføringsplan Masterplanens markedsføring består i genskabe en stærk fortælling om Geografisk Have som Koldings vartegn, der forener kulturarv med design i en af Danmarks smukkest beliggende haver. Det geografiske tema er et stærkt koncept. Det var visionært af Aksel Olsen at importere eksoter og gøre det til en havefortælling om ferne egne med Geografisk Have som en rese gennem fremmedartede kulturer. Det svarer til, at vi i vor tid reser til eksotiske egne og møder fremmede kulturer og ukendt natur. I dag tænker, lever og reser vi lokalt og globalt. Derfor er Geografisk Have som et 100 årigt historisk koncept unikt. Det kan aldrig blive mere vedkommende end nu og er et fremtidigt, bæredygtigt koncept. Forudsætningen for Geografisk Haves drift og økonomi er kunderne. Det er derfor afgørende, at der sikres en dynamisk udvikling af haven, som ikke kun fastholder, men øger besøgstallet og dermed indtægtsgrundlaget. I 2012 var der ca besøgende. Besøgstallet foreslås øget indenfor en kortere årrække. Såfremt man udvikler et stærkt koncept for ny markedsføring af Geografisk Have, kan man sætte det ambitiøse mål, at der kommer gæster i Forudsætningen for at øge havens besøgstal med på knap 3 år nødvendiggør, at der straks udvikles og iværksættes en klar plan for markedsføring af Geografisk Have. Planen bør forene økonomisk optimering med havens identitet, således af kommercielle interesser integreres direkte i det geografiske havetema. 12

13 tzaus k Ran et Aagærd Ve et gærd Lund Mariesm indeve 13 1:4000 Henri t Lundgærde Aagærdet erik 2 Fred et Aagærd Ve et ærd Aag tian 3 Chris tian 3 Chris 5 Ve Ve e eas V oroth Dr. D 4 n4 tia ris Ve Ch ris tof fe r2 Ve Er ik G lip p ing sv e Ch Volmersve Christoffer 2 Ve ds nu Ve ls be ga rtu He Ve n Br æ Sigbritsve dk æ rga de t. K 4 Ve Sc tian Chris ve as Hertug Abels Ve yr Th Indsatsplan ve as yr Th de rga kæ

14 Betagende rosenblomstring. Fint kig gennem indgangsparti til en hollandsk have. I markedsføringsplanen indgår analyser af omkostninger for og effekt på forskellige tiltag, belyst i forhold til kommercielle interesser, markedsgrundlag og vitale eksterne samarbeder. Kommunikation er en væsentlig del af markedsføringen, herunder at identificere kernekunder og samarbedsrelationer for at positionere Geografisk Have som lokal have, national attraktion og international seværdighed. Udvikling af Geografisk Have indenfor haveturisme bør være en del af et selvstændigt mål for markedsføring. I tæt samarbede med de øvrige kulturinstitutioner skal der dannes grundlag for en stærk, kommerciel bevidsthed for haven som produkt. Indsatsområde 2: Vand i haven omdannes Indsatsområde 2 består i at afklare problemer, der vedrører overfladevand og høtliggende grundvand. Overalt i Geografisk Have er de topografiske forhold kombineret med vandforholdene en faktor, hvor arealer uden væsentligt fald eller arealer med dramatiske terrænfald har forskellige problemer. Der er stedsvist vandlidende områder hvor overfladevand skyller stierne væk og hvor stående vand ødelægger i plantebedene. Forbedringen af vand- og ordbundsforhold kan gøres gennem forskellige, konkrete miløtiltag, der kan løse vandproblemet og samtidig blive demonstrationsproekter for bæredygtigt brug af vand. Forudsætningen for at reducere vandproblemet og deri bedre vækstbetingelserne er, at der gennemføres en stedspecifik registrering af problemområder med overfladevand og grundvand. På grundlag af registreringen kan iværksættes en kvalificeret plan for LAR tiltag, der betyder Lokal Afledning af Regnvand. Udvikling af gode LAR løsninger kan blive eksperimenterende forsøgshaver, der udvikles i tæt samarbede med Kolding Kommunes miløfolk og andre fageksperter. Demonstrationsproekterne kan bruges som led i undervisningen men også til inspiration for havefolket, der i Geografisk Have kan se gode eksempler på at integrere vand på nye måder i private haver. Indsatsområde 3: Rosenhaver og dyrefold flyttes Når man ankommer til Geografisk Have, skal det første indtryk være en smuk, sanselig haveoplevelse og ikke lugten af husdyr. Derfor er det afgørende for implementeringen af Masterplanen, at man hurtigst muligt etablerer dyrehave i skoven på arealet for den gamle planteskole og flytter husdyrene derhen. Roserne fra de to rosenhaver Rosenhaven og Rosarium samles på en ny, fælles lokalitet syd for indgangspartiet, hvor deres blomstring og pryd vil vække stor fryd, når havens gæster træder indenfor. Rosenhaven indeholder klassiske havelementer som voliere, spelbassin, væksthuse og små pavilloner til ophold. Det tidligere areal for Rosenhaven omdannes til et nyt geografisk tema. Det tidligere areal for Rosariet føres tilbage til plæne og skovbryn ævnfør den oprindelige plan, så Plænen får et mere harmonisk, samlende udtryk. 14

15 Syvdalen i det tidlige forår. Eksperimenterende haver under trækronerne, fra slotsparken Chaumont sur Loire, Frankrig. Der udarbedes en plan for ny dyrehave med dyrefold, indhegning og overdække. Der udvikles stier, der giver gode adgangsforhold for børn og voksne i alle aldre og med forskellige fysiske behov. Tilknyttet dyrehaven hører læringsfaciliteter, redskaber og andre elementer, der kan udvikle kendskab til dyreverdenen og lære god omgang med dyr. Indsatsområde 4: Nyt indgangsparti med cafébutik Anlæg af nyt indgangsparti effektiviserer og integrerer en række forskellige servicefunktioner som salg af billetter, bøger, drikke og let spise. Det virker indbydende at ankomme til haven gennem en bygning, der er rig på fortællinger om havelivet og inspirer til at hembringe lidt af Geografisk Have. Det nye bygningsanlæg bør udformes i respekt for og samklang med de omkringliggende bygninger som restaurant Den Gyldne Hane og Væksthusene. Havens afgræsning mod nord tilpasses den ny bygning, så Geografisk Have fremtræder smuk, helstøbt og harmonisk. Som en led i udviklingen af et nyt indgangsparti, anbefales det, at man belyser behovet for at facilitere særlige kunde- og besøgsgrupper og deres behov. Det kunne være flerfunktionelle lokaleforhold, der kombinerede forskellige aktiviteter og behov for at informere og fortælle om haven. Kundeservice, havens åbningstider og sæsonperiodens længde kan ligeledes revideres, så man optimerer kundebetening og personaleressourcer i overensstemmelse med havens forskellige blomstringsperioder og almene herlighed. Indsatsområde 5: Nye rum og ny geografiske temaer Etablering af nye rum og ny geografi i Landskabshaven omfatter restaurering af Syvdalen, reetablering af skovbryn omkring Plænen samt en generel styrkelse af de geografiske temaer. Forudsætningen for indsatsområde 5 er en forudgående, botanisk registrering. Syvdalen er den oprindelige geografiske have, men der er sket ændringer gennem årene, som det anbefales at føre tilbage til de oprindelige intentioner. Afveningen af bevarelse og fornyelse bør ske gennem en restaureringsplan for Syvdalen, der i fremtiden vil blive det særlige historiske afsnit som Aksel Olsens museale have. Arealet nord for Syvdalen fremtræder sammensat med en række nye haveanlæg. Det anbefales, at man også her udarbeder en plan for renovering af havearealet, så det fremover virker mere sammenhængende og indgår i helheden. Skovbrynet omkring Plænen bør tilsvarende styrkes, idet brynet på visse strækninger virker meget åbent. For fremtiden bør brynet fremtræde som en varieret helhed med åbninger i bevoksningen, der giver nogle fine kig ud til Plænen men også fremtræder som sammenhængende, karakterfuldt landskabstræk. Den gamle planteskole renoveres så eksisterende værdifulde planter kan opleves. For at skabe et tilstrækkeligt attraktivt milø skal der ske en radikal foryngelse, der bevarer karakterfulde træer, buske og særlige eksoter for eftertiden. 15

16 Der skal være god adgang til alle grupper og typer havegæster. God kontakt til dyrene er et vigtigt element i Landskabshaven. Der skal udvikles nye geografiske temaer på arealet for den tidligere rosenhave og på det tidligere planteskoleareal. Der skal også ske en modernisering og genfortolkning af de eksisterende geografiske temaer og deres placering i haven som afstemmes med havens botanik, plantesamfund og landskab. Derved udnytter man bedst planternes oprindelsessted og fortælleværdi. I fremtidens Geografisk Have foreslås at nye geografiske temaer tager afsæt i de eksisterende geografiske temaer, så både nye og gamle temaer udvikles på tværs. Det anbefales at styrke synligheden af de forskellige geografiske temaer, så der dannes en tydeligere forskel mellem de enkelte arealer og dermed en større visuel varieret oplevelse. Temaerne anbefales at tage et bredt afsæt i klodens 5 kontinenter, Europa, Afrika, Asien, Australien samt Nord- og Sydamerika indenfor det tempererede klima. Indsatsområde 6: Udvidelse af haven med Dævlekløften Geografisk Have udvides mod syd og indlemmer Dævlekløften i Landskabshaven. God adgang til havens dallandskab i syd er væsentlig for at sikre rekreation for lokale borgere, naturvandrere og som godt udeliv for Naturskolens brugere. Indsatsområdet omfatter flytning og ændring af hegn med god adgang til brink og eng langs Dalby Møllebæk, stier, shelters, undervisningsfaciliteter samt udtynding af Geografisk Haves eksisterende bevoksning ned mod dalkløften. Området er velegnet til både at undersøge og udforske stedets naturkvaliteter. I Dævlekløften anbefales det at udvikle nye faciliteter til fysisk aktivitet og god motion og dermed indarbede sundhed som et aspekt i brugen af fremtidens Geografisk Have. Adgangsforhold mellem det sammenhængende stisystem gennem Dævlekløften og Geografisk Have kan udvikles, så man optimerer oplevelserne både for Geografisk Haves besøgende og brugerne af det sammenhængende stisystem, gennem Dævlekløften. Det danske landskab og den østyske ådal og skov kunne blive Dævlekløftens lokale, geografiske danske tema. Indsatsområde 7: Etablering af sekundær adgang ved Amfiscenen Syd for Geografisk Have etableres adgang for særlige gæster som besøgende fra lokalområdet, kommunens institutioner og andre med årskort med hyppigt behov for adgang til haven. Indgangen etableres også med en udgang, der kan fungere som en sluse for alle havens gæster. Praktiske forhold som tilpasning af den eksisterende parkeringsplads, trådhegn og skiltning indgår i opgaven. Den optimale disponering af nærarealerne ved den nye adgang tilrettelægges under hensyn til Amfiscenens arrangementer, publikumsflow og parkeringsbehov i forhold til de fremtidige behov. Den sydlige adgang er uden personlig betening. 16

17 Baggrund for planen 17

18 Plan og proces I masterplanen er der netop lagt vægt på at forankre planen i det lokale kulturmilø i Kolding men også inddrage eksperters viden både lokalt og nationalt. Processen har derfor været tilrettelagt i to parallelle spor, en produktionsproces med registrering og udarbedelse af selve planen samt en brugerproces. I brugerprocessen har der været afholdt 2 workshops og en botanisk konference samt proektgruppemøder mellem kommunens administration, havens ledelse, Geografisk Haves Venner og rådgivere. Workshops og konference er i fællesskab afholdt af Kolding Kommune og Geografisk Haves Venner. I workshop 1 deltog en bred repræsentation af brugere og eksperter indenfor Koldings kulturliv, skoler og naturskoler samt turisme- og erhvervslivet. Workshop 1 var en arbedende og inspirerende workshop med brainstorm, idégenerering og debat. Engagement og visionær ånd prægede Daglig drift er afgørende for havens herlighed. dagen, og resultatet var meget frugtbart, der gav god peling på fremtidens Geografisk Have som både en folkelig og national kulturarv og et meget stærkt brand i Kolding. I den botaniske konference deltog et udvalg af landets faglige eksperter indenfor planter, botanik, have og landskab. Der var tilsvarende et stærkt engagement, hvor mange visioner og konkrete problemer blev drøftet. På basis af en planteteknisk viden blev Geografisk Haves fremtid perspektiveret, og alle enedes om at haven både har potentiale og betydning på nationalt niveau. Den afsluttende workshop 2 afholdes som offentlig præsentation og debat af den endelige masterplan. Byens borgere inviteres på lige fod med workshopdeltagere, konferencedeltagere og havens driftsfolk til møde om Geografisk Haves fremtid. I skrivende stund er mødet endnu ikke afviklet, men tilrettelægges som et folkeligt arrangement, der inviterer til god dialog med alle fremmødte borgere og haveelskere. Et kig gennem trækronerne mod den blå himmel. De eksterne konsulenter for udarbedelsen af Masterplanen, Lise Thorsen, Gruppen for by- og landskabsplanlægning og Landskabsarkitekt MDL Kirsten Lund- Andersen vil sammen med Geografisk Haves leder Tine Meide Kierkegaard svare på spørgsmål og uddybe tankerne bag Masterplanen. 18

19 Kulturarv og have Geografisk Have er omtrentlig 100 år gammel og repræsenterer kulturarven på forskellige niveauer. Begyndelsen på anlæggelsen af den have, som vi kender i dag, påbegyndte Aksel Olsen i Den botaniske kulturarv er stærk med en rig og særlig bestand af eksoter og plantevækster, der i sin tid var pionerplanter i Danmark og i dag havens særkende. Endelig repræsenterer Geografisk Have den folkelige kulturarv. I løbet af sæsonen afvikles mange begivenheder for kultur- og havefolket. Gennem årerne har udviklet sig traditioner og trends for planteelskende gæster og andre, der nyder de kulturelle arrangementer i haven. Aksel Olsen har med skovl, spade og hestespand og sit mhyggelige plantevalg formgivet en have, for at hembringe planter og skabe stiliserede gengivelser af verden udeomkring. Disse landskaber oplever man bedst ved at vandre på nøe, planlagte stier, der præcist styrer os hen, hvor vi får de bedste kig og mest betagende overraskelser. Duetræet har en særlig graciøs blomstring. Aksel Olsens Geografisk Have fortæller om fremmede egne både i scenografi og plantevalg. Haven er udformet således, at man skal pirres og sanse underves, at man oplever det tætsluttede løv og de store åbne vidder, grotten og klippefremspringet, det labyrintiske rum og stele, dramatiske slugter. Haven er fortsat under udvikling og forandring. I hovedtræk forandres haven efter Aksel Olsens idé, men der er behov for en samlet plan der fastholder og udvikler Geografisk Have. Haven skal fortsat være geografisk temahave, der repræsenterer både det globale og det lokale, den store verden og Koldings landskab og særkende. Dronningebusken med rosahvid blomstring. 19

20 Manuelt arbede har skabt haven. Resen som brand Aksel Olsen var ikke kun en passioneret og kyndig kender indenfor planter, men også poet og tegner. Hans bog Op ad Chinas blaa flod paa planteagt der er udgivet i 1934, er et godt eksempel på dette særlige talent. Her beskriver Aksel Olsen landskabelige, botaniske og folkloristiske detaler om sin rese langs Kinas floder. Reseoplevelsen indledes med følgende sætning: Har læseren lyst til at følge med en Tur til China Himalaya, Landet mellem Tibet og China, som vi nys saa et Glimt af, det Land, der mere end alle andre lande maa ligne hvad vi forestiller os som Paradisets Have. Resebeskrivelser er i dag velkendt som dagbogsform, der formidler mødet med fremmede egne. Det særlige ved denne bog er imidlertid, at Aksel Olsen aldrig har været på denne rese. Bogen er alene en gengivelse af hans egen forestilling om det ferne, eksotiske land og dets folk. Derfor er hans minutiøst, medrivende resebeskrivelse enestående, ikke kun for sin tid, men som en betagende landskabsfortælling, der også er vedkommende i dag. Talent og brand Aksel Olsen beherskede mange talenter som botanisk ekspertise, praktisk viden og flid men også mere kunstneriske talenter. Aksel Olsen kan også i vor tid være et inspirerende forbillede for botanikere og hverdagslivets haveelskere, men også for vor tids udøvere af kunst og poesi. Med nutidens begreber var Aksel Olsen trendsætter af have og landskab. Gennem viden og omhu formede Aksel Olsen en have med metoder, hvor man bruger blomster og planter som palet i et tredimensionelt landskabsbillede. Haven er således ikke kun historisk og botanisk interessant, men afspeler en pionérånd for inspirerende formgivning af havedesign. Derfor er Aksel Olsens Geografisk Have unik og repræsenterer en særlig kulturarv for Kolding og for Danmark. Den arv bør bevares, udvikles og formidles til nutidens og fremtidens brug og behov. Det geografiske tema er omdreningspunktet for havens fortælling og skal fortsat være det bærende tema. Men også formgivning af en enestående have er grundstenen for Geografisk Have. Derfor bør haven i fremtiden markeres som en af landets betydelige kulturværdier indenfor have- og landskabstraditionen og fremstå som fyrtårn for fremtidens attraktioner i Kolding. 20

Perspektivplan Kongens Have

Perspektivplan Kongens Have Perspektivplan Kongens Have Juni 2007 Forord Forord Slots- og Ejendomsstyrelsen (i det følgende kaldet SES) har ansvaret for en stor del af de mest betydningsfulde danske slotte, palæer og haver. Det er

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Titel: Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

Fornyelse af lindealléer i Barokhave. Renewal of lime avenues in Baroque garden

Fornyelse af lindealléer i Barokhave. Renewal of lime avenues in Baroque garden Fornyelse af lindealléer i Barokhave Renewal of lime avenues in Baroque garden Bachelorprojekt 2009 Pernille Thomsen, LAB06017 Københavns Universitet Det Biovidenskabelige Fakultet Skov & Landskab Vejleder

Læs mere

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund Landsbyplan for Jernved - Jernvedlund FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Landsbyplan for. Vester Vedsted

Landsbyplan for. Vester Vedsted Landsbyplan for Vester Vedsted FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

LANDSBYEN DE 7 SOGNE

LANDSBYEN DE 7 SOGNE LANDSBYEN DE 7 SOGNE INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Grønt Miljø SEPTEMBER 2006

Grønt Miljø SEPTEMBER 2006 7 SEPTEMBER 2006 Grønt Miljø 4 Slip sommerhusenes landskab løs 12 Byens landskab i børns perspektiv 22 Kommunalreformen 26 Danske parkdage 34 Beplantede filteranlæg 38 Lykkegård 40 Små gadetræer med problemer

Læs mere

Gode rammer for livet

Gode rammer for livet arkitektur Gode Arkitektur for Kolding Kommune 2013 arkitektur Gode Med vores centrale placering i Trekantområdet er Kolding Kommune en del af et dynamisk område i stadig vækst. Når vi har vækst, kræver

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere