Gæld i almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gæld i almene boliger"

Transkript

1 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: Mobil tlf.: Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten af befolkningen. 83 procent af danskerne har gæld, mens det blandt almene beboere er 76 procent. Den typiske gæld blandt almene beboere er bankgæld m.v., der blandt andet indeholder forbrugslån og kontokortordninger. Kun hver tyvende almene beboer har gæld i realkreditinstitutter, og endnu færre har studielån. Den typiske almene beboer har gæld på godt 6. kr., hvilket er noget mindre end resten af befolkningen. Analysen bygger på danskernes skatteoplysninger i Lovmodellens datagrundlag. Oplysningerne følger derfor den danske skattelovning. Se mere i boks 1. Boks 1. Oplysninger om gæld I Lovmodellens datagrundlag fra Danmarks Statistik er det muligt at se en lang række økonomiske oplysninger om danskerne. Herunder kan man se renteudgifter af forskellige typer af gæld. Oplysningerne følger indberetningerne til SKAT, hvorfor renteudgifterne ligger i 4 kategorier: Gæld til realkreditinstitutter og realfonde Gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger og pantebreve i depot. Studielån fra SU-styrelsen Anden gæld herunder statsgaranterede studielån i pengeinstitutter samt pantebreve, der ikke er i depot. I data er det desuden muligt at se størrelsen for realkreditgæld og gæld i pengeinstitutter m.v. Derfor er realkreditgæld og gæld i pengeinstitutter m.v. i denne analyse defineret ud fra, om der i året har været renteudgifter eller, at der er oplyst gæld, mens studielån og anden gæld kun er defineret ud fra renteudgifter. Da gæld i pengeinstitutter m.v. dækker over flere former for gæld, er det ikke muligt at skelne i mellem banklån og forbrugslån. Analysen følger SKAT s opdeling af gæld i hhv. Realkreditgæld, Gæld i pengeinstitutter m.v., Studielån og Anden gæld. Ifølge oplysninger fra SKAT har udlånerne pligt til at indberette renteudgifterne. Flest boligejere har gæld Tabel 1 viser befolkningen i alderen 18 til 8 år fordelt på boligtype og om beboerne har gæld eller ej. Tabellen viser, at 76 procent af de almene beboere har gæld, mens andelen er lidt højere for andelshavere. Flest boligejere har gæld, idet 86 procent af alle boligejere har gæld. Næst efter lejere er almene beboere den gruppe, hvor færrest har gæld.

2 2 Tabel 1. Befolkningen fordelt efter gæld og boligtype. Ingen gæld Gæld I alt Almen 24,5 75,5 1, Andel 21,8 78,2 1, Ejer 13,8 86,2 1, Ingen bolig 18,3 81,7 1, Lejere 24,9 75,1 1, Alle 17, 83, 1, Anm.: Tabellen viser andel af beboere med mindst én form for gæld. Se boks 1. Figur 1 viser den procentvise ændring i andel af beboere med gæld siden Figuren viser, at andelen af almene beboere med gæld er steget med 7 procent siden 1995, mens andelen er steget mindre for både for andelshavere og boligejere. Blandt lejere og personer med uoplyst bolig har væksten været større. Figur 1. Udvikling i andel danskere med gæld fordelt på bolig Ejer Andel Alle Almen Lejere Ingen bolig Anm.: Figuren viser andelen af befolkningen med gæld. Bankgæld er den typiske gældsform i almene boliger De 76 procent med gæld svarer til, at knap 54. almene beboere har en eller flere former for gæld. Tabel 2 viser, hvilken type af gæld, der er tale om. Det ses, at flest almene beboere har gæld i pengeinstitutter m.v., idet dette gælder for 3 ud af 4. Denne kategori omfatter imidlertid mange former for gæld som f.eks. kontokortordninger og forbrugslån udlånt af andre end ban-

3 3 kerne. Der kan derfor ikke siges noget om, hvorvidt der reelt er tale om banklån eller lån givet af andre udbydere. Se mere i boks 1. Knap 5 procent af almene beboere har gæld i realkreditinstitutter, mens 4 procent har studielån. Baggrunden for, at almene beboere har realkreditgæld, kan være sommerhus eller tidligere boliglån. Blot,5 procent eller 3.4 personer har andre former for gæld. Tabel 2. Beboere i almene boliger fordelt efter gæld. Antal pers. Beboere med gæld ,5 - Gæld i realkreditinstitutter 3.5 4,6 - Gæld i pengeinstitutter m.v ,1 - Studielån ,6 - Øvrig gæld 3.4,5 Beboere uden gæld ,5 Antal almene beboere i alt , Anm.: Bemærk at den samme person godt kan have mere end én type gæld. Tabel 3 viser hvor stor en andel af beboere i andre boligformer, der har gæld i pengeinstitutter m.v. Det ses, at de almene beboere ligger under landsgennemsnittet på knap 78 procent, og bortset fra lejerne, er de almene beboere den gruppe, hvor færrest har gæld i pengeinstitutter m.v. Tabel 3. Andel beboere med gæld i Pengeinstitutter m.v. Almen 75,1 Andel 77,3 Ejer 79,2 Ingen bolig 78,7 Lejere m.v. 74,1 Alle 77,9 Anm.: Bemærk at den samme person kan have mere end én type gæld. Udvikling i gældtyper Figur 2 viser udviklingen i antallet af personer med gæld for almene beboere og hele befolkningen. Siden 1995 er antallet af almene beboere med gæld steget med 15 procent, mens antallet i samme periode kun er steget med 8 procent for hele befolkningen. Inden for de forskellige gældstyper har væksten været størst på studielån, der er øget med 48 procent for almene beboere, men også bankgæld og realkreditgæld er steget. Igen er stigningen større blandt almene beboere end blandt befolkningen som helhed.

4 4 Figur 2. Udvikling i antal personer med gæld på boligtype Gæld i alt Anden gæld Studielån Pengeinsitutter m.v. Realkreditinst Hele befolkningen Almene beboere Gældens størrelse Størrelsen af gælden varierer både inden for boligtyperne og mellem boligtyperne. Tabel 4 viser størrelsen af beboernes gæld til pengeinstitutter m.v. og realkreditinstitutter for de beboere, der har gæld.. Målt på mediangælden, der viser den typiske gæld, har almene beboere mindst gæld, mens boligejerne har den største gæld. Almene beboere har typisk gæld for 61.5 kr. (medianen), mens gennemsnittet er kr. Det faktum, at den gennemsnitlige gæld for de almene beboere er større end mediangælden betyder, at der er en del almene beboere med meget høj gæld. Tabel 4. Gennemsnit- og mediangæld fordelt på boligtype. Gns. Median Almen Andel Ejer Ingen bolig Lejere m.v I alt Anm.: Tabellen omfatter gæld til pengeinstitutter m.v. og realkreditinstitutter. Personer med gæld er medtaget. Tabel 5 viser fordelingen af gæld til pengeinstitutter m.v., der således også omfatter gæld til kontokortordninger og forbrugslån.

5 5 Tabel 5. Gennemsnit- og mediangæld for gæld til pengeinstitutter fordelt på boligtype. Gns. Median Almen Andel Ejer Ingen bolig Lejere m.v I alt Anm.: Tabellen omfatter gæld til pengeinstitutter m.v. og realkreditinstitutter. Personer med gæld er medtaget. Tabel 6 nedenfor viser, hvordan gælden til pengeinstitutter m.v. fordeler sig for almene beboere og resten af befolkningen. Den typiske gæld, målt ved medianen, er for de almene beboere på kr., mens den for resten af befolkningen ligger lidt højere på kr. De 1 procent almene beboere med lavest gæld, målt ved 1. decil, har en gæld på kr., mens resten af befolkningen ikke har gæld. Målt på laveste 25 procent med gæld har de almene beboere stadig en større gæld, idet 1. Fraktil blandt de almene beboere har kr. i gæld, mens resten af befolkningen har kr. Fra medianen og opefter har de almene beboere mindre gæld end resten af befolkningen. Alt i alt viser tabel 6, at fordelingen af bankgæld m.v. ligger lavere for de almene beboere. Tabel 6. Fordeling af gæld til pengeinstitutter m.v. Almene beboere Øvrige 1. decil (1 %) fraktil (25%) Median (5%) fraktil (75%) decil (9%) Anm.: Kun personer med gæld er medtaget. Gæld fordelt på indkomstgrupper Figur 3 viser andelen af befolkningen med gæld fordelt på indkomstgrupper på den ækvivalerede disponible indkomst. Ækvivaleringen er foretaget for at tage højde for husstandssammensætning. Se mere i boks 2. Det ses, at blandt de 1 procent fattigste danskere, har 78 procent gæld, mens det blandt de rigeste 1 procent er 87 procent. Samtidig ses det, at andelen af personer med gæld falder fra 1. til 2. decil for derefter at stige

6 6 igen. Det ser således ud til, at der blandt de fattigste danskere er en relativt stor andel med gæld. Figur 3. Andel personer med gæld fordelt på deciler decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil 9. decil 1. decil Anm.: Fordelingen på deciler er lavet på den ækvivalerede disponible indkomst, hvorved der er taget højde for sammensætningen af husstandene. Se boks 2. Tabel 7 viser den gennemsnitlige gæld til realkreditinstitutter og pengeinstitutter m.v. pr. decil. Det ses, at 1. decil, der repræsenterer de 1 procent fattigste, har en gennemsnitlig gæld på kr., hvilket er på højde med gælden for 5. decil, dvs. middelklassen. Tabel 7. Gennemsnitlig gæld og indkomst pr. decil Samlet gæld Disponibel indkomst 1. decil decil Anm.: Tabellen omfatter gæld til pengeinstitutter m.v. og realkreditinstitutter samt den ækvivalerede disponible indkomst pr. decil.

7 7 Boks 2. Ækvivaleret disponibel indkomst For at kunne sammenligne de disponible indkomster mellem individer er det hensigtsmæssigt at korrigere indkomsterne for forskelle i familiernes størrelse og sammensætning. Det skyldes, at det er økonomisk fordelagtigt at bo som par, fordi en række udgifter som f.eks. boligudgifter kan deles. De disponible indkomster er derfor korrigeret med ækvivalensfaktoren, der grundlæggende er et mål for, hvor mange enlige voksne en familie indkomstmæssigt svarer til. Ækvivalensfaktoren beregnes som (antal voksne + antal børn)^,6. En familie med to voksne uden børn har f.eks. en ækvivalensfaktor på 1,52. Den disponible indkomst for et familiemedlem beregnes som den samlede familieindkomst divideret med ækvivalensfaktoren. Alle familiemedlemmer herunder eventuelle børn får således tildelt samme disponible indkomst. I en familie med to voksne, der hver har en disponibel indkomst på henholdsvis 1. og 2. kr., vil de begge i fordelingsanalysen optræde med en disponibel indkomst på (1.+2.)/1,52 = Den familiemæssige ækvivalering af indkomsterne medfører således en omfordeling indenfor familien. Denne opgørelsesmetode er udviklet af Finansministeriet og senest brugt i Indkomstudvikling og fordeling i Danmark , der er tilgængelig på fm.dk.

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere