Leg, spil og inklusion. - Om inkluderende samspil omkring digitale teknologier i dagtilbud og indskoling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leg, spil og inklusion. - Om inkluderende samspil omkring digitale teknologier i dagtilbud og indskoling."

Transkript

1 Leg, spil og inklusion. - Om inkluderende samspil omkring digitale teknologier i dagtilbud og indskoling. Ane Bjerre Odgaard Adjunkt, UC Syddanmark, Pædagoguddannelsen, Kolding.

2 Råstof: Undervisning og projektvejledning vedr. digitale teknologier i pædagogisk arbejde, pædagoguddannelsen, UC Syddanmark. Undervisning og vejledning på diplommodulet Mediepædagogisk udvikling og vejledning, UC Syddanmark, Undervisning i mediepædagogik, Kompetenceudviklingsforløb for hele dagtilbudsområdet, Varde Kommune i mediepædagogik, UC Syddanmark, Deltagelse i innovations- og forskningsprojektet Playful Learning, UC Syddanmark, 2014.

3 Baggrund: Playful Learning Et samarbejde mellem: UC Syddanmark: Pædagoguddannelserne i Kolding, Esbjerg og Aabenraa, Udvikling og Forskning, Haderslev Aalborg Universitet, Esbjerg: Centre for Design, Learning and innovation, Esbjerg Dagtilbud i Varde, Kolding og Haderslev Kommuner.

4 Undersøgelsesspørgsmål: Baggrund: Playful Learning Hvad sker der, når børn inddrages i designprocessen? Hvilken betydning har digitalisering for børns leg og læring? Forløb: Innovationsforløb november-december 2013 Innovationscamp Tre formiddage (innovationsforløb i børnehaver) Afprøvningsforløb februar-juni 2014 Prototypingcamp Afprøvninger i børnehaver: Legekoncepter Kinectspil Formidling/produktmål oktober-december 2014 Konference Hjemmeside Publikation

5 Leg, spil og inklusion: Fokus: SAMSPIL! Om inkluderende samspil i aktiviteter omkring digitale teknologier.

6 Eksempler fra afprøvning af legekoncepter, Playful Learning: Narrativt funderede forløb: 1. Dykkere på legepladsen Analoge elementer: Fremstilling af dykkermasker karton og farvet cellofan, indledende dykkerleg, dialog om havdyr. Digitale elementer: Dykkervideoer og undervandslyde fra YouTube på ipad, instruktioner via walkie-talkier samt fra klemmer og big point- trædesten med optage- og afspilningsfunktion, metaldetektorer. 2. Troldespor på legepladsen Analoge elementer: Indledende fortælling og dialog samt efterfølgende billedsamtaler. Digitale elementer: Ledetråde på klemmer med optage- og afspilningsfunktion, ipads som kamera. af

7 Ligheder og forskelle i de to eksempler: Ligheder: Afsæt i rammesættende narrativ. Narrativt afsæt, deltagelse i fælles oplevelsesverden. Digitale teknologier integreres i/understøtter deltagelsen i denne fælles oplevelsesverden. Forskelle: SAMSPIL! Dykkere på legepladsen : Voksenstyret, børnene fulgte instruktioner og løste de stillede opgaver. Digitale teknologier havde en regulativ funktion Troldespor på legepladsen : Vokseninitieret, voksne og børn deltog på lige fod, børnene indholdsudfyldte fortællingen via ipad-kameraerne. Digitale teknologier havde en kreativ/produktiv funktion.

8 Teoretisk begrundelse for fokus på SAMSPIL : Et nøglebegreb indenfor sociokulturel læringsteori: Samspillet mellem børn og voksne (eller andre børn) er helt centralt i børns tilegnelsesprocesser. Praksisfællesskaber. Bl.a. Vygotskij, Lave & Wenger, Bruner, Tomasello, Rogoff... Menneskets intelligens er socialt og kulturelt betinget. Dvs. læring bygger på samspilsprocesser med intentionsaflæsning og mønstersøgning som grundlæggende tilegnelsesstrategier. Tomasello (2003)

9 Teoretisk begrundelse for fokus på SAMSPIL : Centrale forskningsbegreber: Fælles fokuseret opmærksomhed/delt intentionalitet (joint attention/joint intentionality) Tomasello (2003) Social kognition (social cognition) Tomasello (1999) Vejledt deltagelse (guided participation) Rogoff (1990) Analyser af samspilsformer mellem børn og voksne bliver helt centrale. Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (red.) (2010), Bae (red.) (2012), Svinth (2012)

10 Inspireret af: Kjær (2010); Larsen (2009) SAMSPIL og inklusion? Social inklusion/eksklusion i læreprocesser i børnehaver og indskoling. Vejledt deltagelse Krav til pædagogers/læreres kompetencer DELTA- GELSE TRIVSEL LÆRING

11 SAMSPIL og inklusion? [ ] et læringsfællesskab er inkluderende, når alle børn bidrager aktivt til, har udbytte af og udvikler positive selvbilleder på baggrund af fællesskabets aktiviteter.

12 SAMSPIL mellem børn og voksne i pædagogiskdidaktiske aktiviteter: FORMBUNDET SAMSPIL BERETTENDE SAMSPIL EKSPLORATIVT SAMSPIL Svinth (2012); Johansson & Pramling Samuelsson (2007)

13 SAMSPIL mellem børn og voksne i pædagogiskdidaktiske aktiviteter: FORMBUNDET SAMSPIL Eks: Dykkere på legepladsen BERETTENDE SAMSPIL Eks: Troldespor på legepladsen EKSPLORATIVT SAMSPIL Svinth (2012); Johansson & Pramling Samuelsson(2007)

14 Hvad ved vi om SAMSPIL mellem børn og voksne i aktiviteter med digitale teknologier? Formbundet - berettende eksplorativt Svinth (2012) Voksenrolle: Mester - Guide - Aktør Thestrup (2013) Teknologiens rolle som tredje samspilspartner eller medkonstituerende aktør i disse aktiviteter?

15 Studier vedr. SAMSPIL og digitale teknologier : En norsk undersøgelse fandt, i forbindelse med anvendelse af digitale læringsspil i en børnehave, at pædagogerne kun deltog aktivt i 11 % af situationerne, og i disse tilfælde opstår der en didaktisk dissonans mellem barnets fokus på selve spilindholdet og pædagogens fokus på afledt viden. Vangsnes, Økland og Krumsvik (2012)

16 Studier vedr. SAMSPIL og digitale teknologier Børn, voksen og spil: To samtidige og ofte modstridende dramaturgier til stede. Vangsnes, Økland og Krumsvik (2012) Ødegaard & Knudsen (2012): 95 Pæd./lærer Humanistisk dannelsesideal Barn Læringsspil Behavioristisk respons

17 Studier vedr. SAMSPIL og digitale teknologier : I en dansk forskningskortlægning konkluderes en uoverensstemmelse mellem hensigter og praksis hos pædagoger i dagtilbud: [At] personalet ikke aktivt er med i den digitale kontekst, men udelukkende har en kontrollerende rolle. Ifølge personalet bør pædagogerne være til stede og deltage for at kunne være i stand til at give barnet flere udfordringer, vejledning og stimulering. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014): 61

18 Studier vedr. SAMSPIL og digitale teknologier : Skotsk forskningsprojekt: I børnecentrerede processer, hvor pædagoger lægger vægt på børnestyrede aktiviteter og sørger for at inspirerende teknologier er til rådighed (eksplorativt samspil), er pædagogerne mindre involveret i direkte samspil med børnene end de var i samspilsprocesser, hvor pædagogerne havde en tilrettelæggende og formidlende rolle (berettende)» Stephen&Plowman (2012):131 Vanskeligt at træde i karakter som aktør i et eksplorativt samspil?

19 Studier vedr. SAMSPIL og digitale teknologier På skoleområdet har både danske og internationale forskere peget på, at digitalt udstyr ikke i sig selv leder til forbedret læring Teknologirådet (2011), Meyer (red.) 2011), se desuden: Teknologien kan ikke stå alene; den skal ledsages af fornyede didaktikker og pædagogikker, herunder fokus på netop samspilsformer. Livingstone (2012), Jernes, Alvestad & Sinnerud (2010).

20 Nå, men hvad ved vi så om SAMSPIL mellem børn og voksne i aktiviteter med digitale teknologier? - Nødvendigt! - Kompliceret!

21 Lagdelt SAMSPIL: Digitale begivenheder

22 Digitale begivenheder: Samhandling, forhandling og deltagelse. Aktør-netværks-teori: TING er AKTØRER TING åbner SAMLINGSSTEDER Latour (2005), Schiølin &Friis (red.) (2013)

23 Ting: aktører og samlingssteder UDSAGN: Digitale medier skal være lige så naturlige i børnehaven som at vi har puslespil, sakse og sandkasser i børnehaven.

24

25 Digitale begivenheder: Samhandling, forhandling og deltagelse. Digitale teknologier: Udvalg, funktionalitet og indhold. Digital kultur i hjem og fritid Digital kultur i dagtilbud/skole Digital begivenhed Barn Barndom, familie, fritid Pædagoger/lærere dagtilbud /skole Pædagogers/læreres pædagogisk-didaktiske tilgang

26 SAMSPIL Mellem teknologi og bruger? FORMBUNDET SAMSPIL (Lærings)spil? BERETTENDE SAMSPIL Puppet Pals? EKSPLORATIVT SAMSPIL Kamera/lydoptager?

27 Lagdelt SAMSPIL mellem teknologi, barn og voksen: Digitale begivenheder Stærkt eller svagt formbundne/kodede TEKNOLOGIER? Stærk eller svagt formbundet/kodet ANVENDELSE? Dvs. reproduktive/konsumerende eller kreative/kombinatoriske handlinger?» (Vygotskij (1995), Søndergaard (2013). David Buckingham: Denne skelnen er slet ikke simpel! Game-play disturbs traditional distinctions between producers and consumers, since players do have a significant role in creating the texts they play although this varies significantly from one game genre to another. In addition to actual game-play, online games also typically include a range of other activities such as message boards and chat facilities that run in parallel to the game proper.

28 Lagdelt SAMSPIL: Digitale begivenheder Didaktisk dissonans? Stærk eller svagt kodet anvendelse? Vejledt deltagelse i digitale teknologiers programmering eller designs: Hjælpende guidning i selve design/spil/aktivitet Persuasive technology /motiverende design Spil er i stigende grad adaptive, dvs. de aflæser spilleren og tilpasser sig efter denne. rspilteknologi%20styrker%20kampen%20mod%20mobning

29 Lagdelt SAMSPIL: Digitale begivenheder Spillets magiske cirkel og spillerens intention: Inspireret af: Juul (2013)

30 Digital leg OG spil OG inkluderende læring! Et spil kan didaktiseres! Et didaktisk læremiddel kan ludieres (=gøres legende)! Et læringsindhold kan gamificeres! Et spil kan ludieres!

31 Rulletekster: Begrebsafklaring SPIL: Spil er: en form for reaktion ud fra nogle givne regler, som beskriver et mål som man skal nå. Kelley (1988) Spil er en konstrueret aktivitet man deltager i, hvori man følger visse regler, og overkommer udfordringer indenfor disse reglers begrænsninger, med henblik på at nå et defineret mål, og et kvantificerbart udfald, såsom en vinder og en taber. Juul (2003)

32 LEG: Rulletekster: Begrebsafklaring Leg er en fri og frivillig aktivitet som udføres for legens egen skyld. Selvom legen er en kreativ aktivitet, er den uproduktiv og unyttig. Leg har tidsmæssige og rumlige grænser og finder sted udenfor det almindelige liv, med sin egen begrundelse og mening Huizinga (1949)

33 LÆRING: Rulletekster: Begrebsafklaring En proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitets-ændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring. Illeris (2006):12 Læring er en proces, der altid indeholder både kognitive, emotionelle og sociale dimensioner. Illeris (2006)

34 Rulletekster: Begrebsafklaring Leg/spil vs. læring? Denne diskussion er på den ene side interessant i forhold til diskussionerne om indførelsen af heldagsskolen, men på den anden side er begreberne leg og læring ikke hinandens modsætning. Leg er en aktivitet som måske i stedet skulle stilles op imod undervisning, der også er en aktivitet, mens læringen er en kropslig, mental proces der foregår både i legen og i undervisningen. Søndergaard (2013): 61. (min understregning)

35 Rulletekster: INKLUSION: Begrebsafklaring [ ] et læringsfællesskab er inkluderende, når alle børn bidrager aktivt til, har udbytte af og udvikler positive selvbilleder på baggrund af fællesskabets aktiviteter. Kilde: EVA

36

37 Litteratur: Bae, Berit(red.)(2012). Medvirkning i barnehagen potensialer i det uforutsete. Bergen: Fagbokforlaget Bech Larsen, Marianne: Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer i: Pedersen, Carsten et. Al. (red.) (2009): Inklusionens pædagogik, København: Hans Reitzels Forlag. Buckingham, David (2006). Defining digital literacy what do young people need to know about digital media? In: Nordic Journal of Digital Literacy, nr vol 1, pp Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige, København: Danish Clearinghouse for Educational Research. Huizinga, J. (1949), Homo Ludens A Study of the Play-element I Culture, London: Routledge Illeris, K. (2006). Læring. København: Roskilde Universitetsforlag Jernes, Margrethe, Alvestad, Marit & Sinnerud, Marta (2010). Er det bra, eller? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk Barnehageforskning 3, 2010: Johansson E. & Pramling Samuelsson, I (2007): Att läre er nästan som att leke lek och lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber. Kelley, David (1988): Art of Reasoning, New York: Norton. Juul, Jesper (2013): The Art of Failure. An Essay on the Pain of Playing Videogames, MIT Press. Juul, Jesper (2003), ): "The Game, the Player, the World: Looking for a Heart of Gameness". Level Up: Digital Games Research Conference Proceedings, Utrecht University. Kjær, Bjørg (2010): Inkluderende pædagogik, København: Akademisk Forlag. Livingstone, Sonia (2012) Critical reflections on the benefits of ICT in education. In: Oxford review of education, 38 (1) 2012: Latour Bruno (2005): Reassembling the Social an Introduction to Actor-Network Theory, Oxford University Press. Rogoff, Barbara (1990). Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. New York: Oxford University Press

38 Schiølin &Friis (red.) (2013): Nye spørgsmål om teknikken, Aarhus Universitetsforlag. Stephen, Christine & Plowman, Lydia (2012): Veiledet samspill i barnehagen. Undersøkelse av hvordan voksne kan støtte børns læring med digitale medier, i: Jæger, H. og Torgerson, J.K (red.): Medialisert Barndom - Digital Kultur i Barnehagen, Oslo: Universitetsforlaget. Svinth, Lone (2012): Børnehavebørns medbestemmelse i pædagogiske aktiviteter analyseret i et sociokulturelt læringsperspektiv, i: Svinth, Lone & Ringsmose, Charlotte (red.) Læring og udvikling i daginstitutioner, Kbh: Dansk Psykologisk Forlag, s Søndergaard, Søren (2013): Børns leg og læring med nye teknologier, I: Teknologirådet (2011): Skole og medier. IT-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under teknologirådet, se: Thestrup, Klaus (2011). Det eksperimenterende fællesskab: medieleg I en pædagogisk kontekst Ph.d. afhandling, Faculty of arts, Aarhus Universitet. Tomasello, Michael (1999). The Cultural Origins of Human Cognition, Massachusetts: Harvard University Press Vangsnes, V., Økland, N.T.G. & Krumsvik, R. (2012). Computer games in pre-school settings: Didactical challenges when commercial educational computer games are implemented in kindergartens. In: Computers & Education, 58, 2012: Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndommen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos Ødegaard & Knudsen (2012): Nye digitale begivenheter nye former for deltakelse i Fløyenfugl barnehage, i: Jæger, Henriette & Torgersen, Jan Ketil (red.) Medialisert barndom: digital kultur i barnhagen, Oslo: Universitetsforlaget. FOTOS: samt Playful Learning (dias 2 og 3).

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Naturfaglig praksis og spillignende

Naturfaglig praksis og spillignende MONA 2006 2 7 Naturfaglig praksis og spillignende læring Rikke Magnussen Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Carsten Jessen Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Kære læser VIDEN OM LIVET OG UNDERVISNINGEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER. sdu.dk/gp2

Kære læser VIDEN OM LIVET OG UNDERVISNINGEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER. sdu.dk/gp2 VIDEN OM LIVET OG UNDERVISNINGEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER sdu.dk/gp2 NR. 11, Oktober 2014, ISSN 1904-3961 Kære læser Hermed nr. 11 af tidsskriftet GymPæd 2.0, hvor vi præsenterer et udsnit af den nyeste

Læs mere

Farlig leg er bare sjovere Side 20

Farlig leg er bare sjovere Side 20 Bakspejlet FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD ÅRGANG 2012 12 Farlig leg er bare sjovere Side 20 7 bud på god ledelse Side 8 Hvordan fanger man et spørgsmål? Side 10 Gråd er ikke bare en lyd Side 13 Idræt

Læs mere

Medieleg af 1. og 2. grad mediernes rolle og betydning i børns leg

Medieleg af 1. og 2. grad mediernes rolle og betydning i børns leg 2009 Medieleg af 1. og 2. grad mediernes rolle og betydning i børns leg, in: Klaus Thestrup, Kim Jerg og Lars Henningsen (red.): Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 53 (temanummer: Billedbevægelser.

Læs mere

Unge og teknologi. Ungdomsforskning:

Unge og teknologi. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Unge og teknologi Foran på bordet ligger hendes mobiltelefon synligt fremme. Men den ringer eller bipper ikke en eneste gang, mens hun sidder der. Hun sidder alene midt mellem alle de

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Billedæstetiske elementer i didaktisk design

Billedæstetiske elementer i didaktisk design Masterprojekt i Ikt og Læring (MIL) Billedæstetiske elementer i didaktisk design Studienummer: 20 08 09 86 Vejleder: Mie Buhl Anslag: 125.409 Abstract: This Master s thesis is a theoretical and analytical

Læs mere

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pegagogical work with nursery children s play and learning in nature in order to support children

Læs mere

Læringsspil i andetsprogsundervisningen

Læringsspil i andetsprogsundervisningen Læringsspil i andetsprogsundervisningen - En undersøgelse af Dansksimulatorens læringspotentialer i dansk som andetsprog for voksne Hej, hvordan går det? Det går fint, tak" Speciale i It, Læring og Organisatorisk

Læs mere

Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde

Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde Lena Basse, Lektor, Pædagoguddannelsen Roskilde, University College Sjælland og Astrid Hestbech, Lektor, Forskning og Innovation, University College Sjælland

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Af Inge Schoug Larsen På dansk har vi ikke noget teoretisk begreb for skiftet fra børnehave til skole. Vi bruger typisk i en synonymordbog,

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

Hjertebørn i dagtilbud

Hjertebørn i dagtilbud Børnehjertefonden arbejder med at sætte fokus på medfødte hjertesygdomme ved at oplyse bredt om disse og de konsekvenser, sygdommene kan have for hjertebørn og deres familier. Derudover har fonden til

Læs mere

Uddrag Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Klip fra bilagsdel

Uddrag Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Klip fra bilagsdel Uddrag Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Klip fra bilagsdel Jette Nygaard Jensen, studienummer: 1426 69 Per Kallehauge, studienummer: 1437 12 Uddannelse: Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur,

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen Susan Tetler Lotte Hedegaard-Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode - i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser En socio-kulturel-politisk analyse af natur/teknik-læreres professionelle udvikling i uddannelsesreformer Martin Krabbe Sillasen Institut

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Susan Tetler og Lotte Hedegaard Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer Institut for Uddannelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere