DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side vedrørende årsregnskab for Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg"

Transkript

1 DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT af 13. maj 2015, side vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: Fax: CVR nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger og anbefalinger vedrørende årsregnskabet Afsluttede antenneregnskaber Boligorganisationens likviditet Finansiering af afdelinger indeholdende ustøttede boliger Ikke korrigerede fejl Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen Revision af årsregnskaberne for Omtale af revision af de enkelte regnskabsposter Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer Boligorganisationen Afdelinger i drift - generelle forhold Afdelingernes regnskaber, specifikke forhold Boligorganisationens, afdelingernes og dispositionsfondens likviditet Kommentarer til forvaltningen Baggrund Opsummering af forvaltningsrevisionens stade Målsætninger Forretningsgangsbeskrivelser Rapportering Revisors redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Revisors konklusion på forvaltningsrevisionen Assistance og rådgivning m.m Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet samt revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet Revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar Spørgeskema Særlige udtalelser jf. revisionsinstruksen Revisors erklæringer Bestyrelsens underskrifter 159

3 1. Indledning Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for djursbo for året 2014 omfattende: Boligorganisationen Afdelingerne (1-119) Sideaktivitetsafdelinger Byggebalancer for afdelingerne 12, 26, 78, 80 etape 1, 80 etape 2, 81 og 96 Årsregnskabet for boligorganisationen udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat Aktiver Arbejdskapital Dispositionsfond Dispositionsfond, disponibel del Årets underskud er dækket af arbejdskapitalen. 2. Bemærkninger og anbefalinger Revisionen har givet anledning til nedenstående kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet. Den af boligorganisationen foretagne forvaltningsrevision har ligeledes givet anledning til bemærkninger og anbefalinger. Vi henviser til vore yderligere kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vor opfattelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. 2.1 Bemærkninger og anbefalinger vedrørende årsregnskabet Afsluttede antenneregnskaber Boligforeningens ledelse har i regnskabsåret haft stor fokus på behandlingen af underskud på antenneregnskaber i de tidligere Boligforeningen Djurslands afdelinger. I alt udgør underskud på antenneregnskaber for alle afdelingerne kr pr. 31. december 2014 mod kr pr. 31. december Ledelsen har i regnskabsåret indhentet rådgivning herom fra boligforeningens forsikringsmægler samt fra BL - Danmarks Almene Boliger, hvor sidstnævnte i november 2014 har udarbejdet et notat til bestyrelsen om den manglende opkrævning af antennebidrag. På baggrund af notatet har administration forhøjet/påbegyndt opkrævning af antennebidrag hos lejerne i de berørte afdelinger med ikrafttrædelse i Der forventes opkrævet i alt 2 mio.kr. fra beboerne i de berørte afdelinger i afviklingsperioden af underskuddene på antenneregnskaberne fra tidligere år. 120

4 På baggrund af den modtagne rådgivning er der i december 2014 endvidere anmeldt to forsikringssager til boligforeningens forsikringsselskab Topdanmark vedrørende forretningsfører- og bestyrelsesansvar med forventet dækning af tab på i alt 2 mio.kr. Forsikringssagerne er endnu ikke afsluttet, hvorfor den forventede indbetaling udelukkende er omtalt i regnskabet som en eventualforpligtelse, idet boligforeningens bestyrelse har besluttet, at beløbet skal dækkes af boligforeningens dispositionsfond, såfremt boligforeningen mod forventning ikke får medhold i de to krav Boligorganisationens likviditet Boligorganisationen har bundet væsentlige midler i udlån til afdelinger (konto Afdelinger i drift og 722 Afdelinger under opførelse). Selvom der henses til, at udlån til afdelinger under opførelse forventes nedbragt væsentligt i det kommende regnskabsåret ved optagelse af byggekreditter, er det vores opfattelse, at udlånene bør begrænses. Vi skal anbefale, at flere allerede udførte forbedringsa r- bejder i afdelingerne finansieres eksternt, ligesom fremtidige arbejder bør budgetteres finansieret eksternt. Det er vores opfattelse, at ledelsen skal være særlig opmærksom herpå i forlængelse af reglerne i driftsbekendtgørelsen 49, stk. 3 som kræver, at der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, samt at disse midler vil kunne frigøres med kort varsel Finansiering af afdelinger indeholdende ustøttede boliger Afdelingerne 54, 70, 71, 75 og 77 indeholder ustøttede boliger, som er finansieret med rentetilpasningslån med og uden afdrag samt stående banklån. Ifølge Orientering til kommuner og boligorganisationer om ustøttet byggeri og ejendomserhvervelser fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal ustøttede boliger have en realistisk og holdbar finansiering og lejefastsættelse. Det er vor opfattelse, at afdelingernes finansiering af de ustøttede boliger ikke opfylder dette krav. Det er overfor os oplyst, at der arbejdes på en refinansiering af afdelingerne. Vi skal anbefale, at dette arbejde fremmes mest muligt, således at refinansiering vil kunne gennemføres på baggrund af det nuværende lave renteniveau Ikke korrigerede fejl I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold/fejl, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab, fordi ledelsen har vurderet dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Denne oplysning skal gives med henblik på at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af ledelsen foretagne vurdering. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der ikke konstateret ikke-korrigerede fejlinformationer i det foreliggende årsregnskab Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen Den af boligorganisationen foretagne forvaltningsrevision har givet anledning til bemærkninger og anbefalinger. Vi henviser til vores kommentarer i afsnit Revision af årsregnskaberne for

5 Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskaberne for Såfremt årsregnskaberne vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af regnskaberne fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskaberne med revisionspåtegning med et forbehold for den regnskabsmæssige behandling af de uafsluttede antenneregnskaber, idet afdelingernes afsluttede forbrugsregnskaber og mellemregninger med boligorganisationen samt boligorganisationens dispositionsfond og anden gældspost burde have været reguleret i overensste m- melse med den vedtagne afviklingsplan, jf. omtalen under afsnit Påtegningen vil endvidere blive forsynet med en generel supplerende oplysning vedrørende ikke reviderede budgettal. Revisionen er udført i overensstemmelse med Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Revisionen er udført ved stikprøver på bilagsmateriale m.v. samt ved afstemninger og andre sådanne revisionsarbejder, som vi har anset for nødvendige ved vores undersøgelse og bedømmelse af, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler. Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 18. december Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Som et led i vores revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af boligorganisationens årsregnskaber. Vi har herunder foretaget en gennemgang af de generelle IT-kontroller. Vi har gennemlæst organisationsbestyrelsens referater til og med den 18. marts Den daglige ledelse har over for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. Bestyrelsens medlemmer bekræfter med sin underskrift på nærværende revisionsprotokollat, at bestyrelsen ikke har kendskab til konstaterede, formodede eller påståede besvigelser, der påvirker boligorganisationen inkl. afdelinger. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi hos boligorganisationens formand og regnskabschef indhentet sædvanlig bekræftelse af regnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelse, retssager, begivenheder efter balancedagen, eventualforpligtelser samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn Omtale af revision af de enkelte regnskabsposter Under henvisning til årsregnskaberne kan vi supplere med nedenstående kommentarer og oplysninger. De øvrige regnskabsposter som ikke er nævnt nedenfor, har ikke givet anledning til kommentarer Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer 122

6 Under vor revision er vi ikke stødt på forhold, som efter vor opfattelse strider mod gældende lovgivning og foreliggende tilskudspraksis. Vi har vurderet, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår og formål, herunder om der er dispositioner udenfor boligorganisationens formål. Vi har ikke bemærkninger hertil. 123

7 Boligorganisationen Til belysning af udviklingen i 2014 i boligorganisationens drift/indtjening gives følgende oversigt: Regnskab Budget Budget Regnskab Afvigelse t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer m.v Byggesagshonorarer Ekstraordinære/diverse indtægter Indtægter i alt Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger Revision Bruttoadministrationsudgifter Ekstraordinære udgifter Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Tilskud til afdelinger Nettorenter og tilskud i alt Resultat Afvigelserne mellem regnskab og budget fremgår af oversigten, hvoraf det ses, at boligorganisationens indtægter før renter blev t.kr. 30 mindre end budgetteret, medens bruttoadministrationsudgifterne før renter blev t.kr. 528 større end budgetteret. Efter ekstraordinære udgifter på t.kr. 375 realiseres der således et underskud før renter på t.kr. 933, idet der var budgetteret med et resultat før renter på t.kr. 0. Overskuddet på nettorenter og tilskud t.kr. 216 bevirker, at boligorganisationen samlet får et underskud på t.kr. 717, mod et budgetteret overskud på t.kr

8 Reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 50, kræver, at afdelingsmidler skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktisk opnåede afkast på de fællesforvaltede midler. Boligorganisationen har i henhold til ovennævnte regler - forrentet afdelingernes mellemregninger med 1,448%. Idet der i øvrigt henvises til regnskabet har vi valgt at give følgende oplysninger: Konto Personaleudgifter Merforbruget på kontoen i forhold til den budgetterede udgift skyldes afholdelse af ikke budgetterede udgifter til fremmed assistance. Disse udgifter vedrører primært honorarer til konsulenter for rekruttering af direktør og økonomimedarbejder, samt honorarer i forbindelse med udarbejdelsen af en plan for afvikling af de væsentlige underskud på afsluttede antenneregnskaber i de tidligere Boligforeningen Djursland afdelinger. Konto 511 Ekstraordinære udgifter Udgiften vedrører projektering (rådgiverhonorarer) af et byggeprojekt i Knebel, som måtte opgives. Konto Administrationsbidrag fra afdelinger i drift Administrationsbidraget for afdelinger i drift er fastsat til kr pr. lejemålsenhed mod kr foregående regnskabsår. Nettoadministrationsomkostningerne pr. lejemålsenhed er opgjort til kr mod kr i foregående regnskabsår. Der henvises til noten til konto 601. Vi skal bemærke, at der er ydet en rabat på administrationsbidraget for de ustøttede boliger i afdelingerne 54 og 77, medens institutionen i afdeling 33 betaler administrationsbidrag, i henhold til indgået aftale med Aarhus Kommune. Administrationsbidraget for disse afdelinger er således ikke opkrævet i henhold til bekendtgørelsens 30, stk. 4. Konto Byggegrund Elkjærslund Grunden er anskaffet med henblik på opførelse af administrationsbygning. Syddjurs Kommune (tidligere Rosenholm Kommune) har godkendt grundkøbet ved brev af 26. juni Det er overfor os oplyst, at det er besluttet at erhverve en administrationsbygning i Hornslet. Vi skal derfor anbefale, at grunden søges afhændet. Konto Afdelinger i drift og konto Afdelinger under opførelse Boligorganisationen har bundet væsentlige midler i udlån til afdelinger (konto Afdelinger i drift og 722 Afdelinger under opførelse). Selvom der henses til, at udlån til afdelinger under opførelse forventes nedbragt væsentligt i det kommende regnskabsåret ved optagelse af byggekreditter, er det vores opfattelse, at udlånene bør begrænses. Vi skal anbefale, at flere allerede udførte forbedringsa r- bejder i afdelingerne finansieres eksternt, ligesom fremtidige arbejder bør budgetteres finansieret eks- 125

9 ternt. Det er vores opfattelse, at ledelsen skal være særlig opmærksom herpå i forlængelse af reglerne i driftsbekendtgørelsen 49, stk. 3 som kræver, at der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, samt at disse midler vil kunne frigøres med kort varsel. Konto Dispositionsfonden Den disponible del af dispositionsfonden udgør pr. 31. december 2014 kr pr. lejemålsenhed. Afdelingerne skal indbetale til fonden når denne udgør mindre end kr pr. lejemålsenhed. Årets anvendte midler fra fonden, i alt kr specificeres således: Dækning af tab ved lejeledighed i afdelingerne Dækning af tab ved fraflytninger m.v. i afdelingerne Afsat til tab vedrørende afvikling af underskud antenneregnskaber Afdeling 1, ydelsesstøtte Afdeling 109, ydelsesstøtte Afdeling 109, driftstilskud Afdelinger i drift - generelle forhold Afdelingernes resultater Årets resultat og den akkumulerede resultatkonto specificeres således: Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) enhed (konto 407) 1 Tendrupvej, Ballesvej Ballesvej Ballesvej, Tendrupvej Tendrupvej Degnevænget, Brogårdvej m.fl Alpedalen Ebeltoftvej Ebeltoftvej, Vinkelvej Spurvestien, Solvangsvej m.fl Rodskovvej Præstevænget Elkjærslund Engvangen Astersvej, Engblommevej Børnehaven Vigen Thorsgade Gartnerhaven, Vorrevej Begoniavej Børnehaven Bakkehuset Enighedsvej

10 42 Banevænget Rugvangen Kolind, Pindstrup, Ryomgård Ryomgård, Nimtofte, Kolind Bugtrupvej Skovparken Præstevænget Egevej, Skolevej Tendrup Møllevej Tingvej Tendrup Møllevej Søhusvej Strandgårdshøj Strandgårdshøj Nørre Allé Øster Allé Arbogavej, Bakkehegnet Skanseparken Skanseparken Skanseparken Granparken Knebel, Tirstrup, Balle Fyrreparken, Flintehaven m.fl Lysningen, Energivej Reberbanen Hyrdeledet Bryggerivej Søhusparken Søhusvej Søhusvej I alt De i indeværende regnskabsår konstaterede driftsover-/underskud skal budgetteres afviklet over højest 3 år. Det er overfor os oplyst, at afvikling af de i indeværende regnskabsår konstaterede over-/underskud vil blive indarbejdet i budgettet for Vi har påset, at tidligere års resultater bliver afviklet i løbet af 1-3 år. Vi skal bemærke, at resultatkontiene i afdelingerne 1, 3, 12, 22, 73, 77, 105 og 113 afvikles over en længere periode end 3 år. Konto Renholdelse Vi har på stikprøvebasis foretaget en gennemgang af lønningerne til ejendomsfunktionærer. Vi har i den forbindelse konstateret, at lønningerne for de enkelte ansatte fordeles i henhold til forudbestemte fordelingsnøgler, baseret på erfaringsmæssigt vurderede overslag over forbrugte timer. 127

11 Det er vores opfattelse, at der løbende skal foregå en evaluering af de fastsatte fordelingsnøgler, med henblik på at kunne konstatere, at de er i overensstemmelse med det faktiske forbrug af ejendomsfunktionærtimer. Feriepengeforpligtelsen er i forbindelse hermed beregnet på grundlag af de udbetalte lønninger og fordelt efter samme fordelingsnøgle som lønningerne. Forpligtelsen er anført som kortfristet gæld i afdelingerne. Konto 303 Forbedringsarbejder m.v. Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at der i flere afdelinger ikke foretages afskrivning på en andel af de afsluttede forbedringsarbejder, ligesom der ikke er udarbejdet anlægsbudgetter og finansieringsplaner for igangsatte arbejder. Vi skal anbefale, at der ved afslutning af forbedringsarbejder beregnes en afskrivningsprofil i henhold til driftsbekendtgørelsens regler, samt at der - inden arbejder igangsættes udarbejdes anlægsbudgetter og finansieringsplaner således, at der blandt andet kan føres en effektiv likviditetsstyring i boligorganisationen. Der bør ligeledes hjemtages tilbud på den endelige finansiering, så denne kan etableres umiddelbart efter arbejdets afslutning. I en række afdelinger er forbedringsarbejder m.v. delvist ufinansierede eller finansieret med lån af egne midler. Vi skal bemærke, at eventuelt overskud i afdelinger med ufinansierede forbedringsarbejder m.v. ikke er anvendt til nedbringelse af underfinansieringerne. Konto Tilgodehavende ved fraflytninger Vi skal anbefale, at der foretages en opstramning af forretningsgangen vedrørende rykning af debitorer med tilgodehavender i forbindelse med fraflytninger, således at debitorer rykkes konsekvent og eventuelt overgives til incasso. Konto Afsluttede forbrugsregnskaber (antenneregnskaber) Boligforeningens ledelse har i regnskabsåret haft stor fokus på behandlingen af underskud på antenneregnskaber i de tidligere Boligforeningen Djurslands afdelinger. I alt udgør underskud på antenneregnskaber for alle afdelingerne kr pr. 31. december 2014 mod kr pr. 31. december Ledelsen har i regnskabsåret indhentet rådgivning herom fra boligforeningens forsikringsmægler samt fra BL - Danmarks Almene Boliger, hvor sidstnævnte i november 2014 har udarbejdet et notat til bestyrelsen om den manglende opkrævning af antennebidrag. På baggrund af notatet har administration forhøjet/påbegyndt opkrævning af antennebidrag hos lejerne i de berørte afdelinger med ikrafttrædelse i Der forventes opkrævet i alt 2 mio.kr. fra beboerne i de berørte afdelinger i afviklingsperioden af underskuddene på antenneregnskaberne fra tidligere år. På baggrund af den modtagne rådgivning er der i december 2014 endvidere anmeldt to forsikringssager til boligforeningens forsikringsselskab Topdanmark vedrørende forretningsfører- og bestyrelsesansvar med forventet dækning af tab på i alt 2 mio.kr. Forsikringssagerne er endnu ikke afsluttet, hvorfor 128

12 den forventede indbetaling udelukkende er omtalt i regnskabet som en eventualforpligtelse, idet boligforeningens bestyrelse har besluttet, at beløbet skal dækkes af boligforeningens dispos itionsfond, såfremt boligforeningen mod forventning ikke får medhold i de to krav. Endelig skal det bemærkes, at der i årsregnskabet for boligorganisationen for 2014 er udgiftsført 1 mio.kr., som er afsat som en skyldig post i balancen pr. 31. december Posten vedrører den del af underskuddene på afdelingernes antenneregnskaber, som anses for forældet, og som derfor dækkes af dispositionsfonden i regnskabsåret. Konto Tilgodehavende hos boligorganisationen I en række afdelinger er det vedtaget, at finansiere forbedringsarbejder m.v. med lån af egne midler (træk på mellemregningen). Som følge heraf er afdelingernes henlæggelser ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at der hjemtages eksterne lån i afdelinger hvor likviditeten, set i forhold til henlæggelserne, ikke er tilstrækkelig når en passende mængde arbejder er opsamlet. Det er ligeledes overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling, jf. vores bemærkninger under afsnit vedrørende konto Afdelinger i drift. 129

13 Konto Afdelingernes henlæggelser ling der else kvm. (kto. 401) kvm 403 og 404) pr. lejligh. 405) enh. 406) ialt 1 20,0 20, , ,0 8,0 772, ,2 7,0 662, ,0 35, , ,0 104, , ,6 99, , ,0 12,0 816, ,0 14,0 910, ,0 66, , ,0 26,0 889, ,0 30, , ,0 26, , ,0 10,0 670, ,0 35, , ,0 0,0 398, ,0 14,0 896, ,0 8,0 706, ,0 25, , ,0 0,0 360, ,0 27, , ,0 12, , ,0 13, , ,0 124, , ,0 123, , ,0 12,0 728, ,0 16, , ,0 10,0 640, ,0 15,0 913, ,0 8,0 568, ,0 29, , ,0 15, , ,0 12, , ,0 12, , ,0 18, , ,0 12,0 936, ,0 14,0 980, ,0 51, , ,0 60, , ,0 84, , ,0 46, , ,0 55, , ,0 24, , ,0 60, , ,0 70, , ,0 14, , ,0 30, , ,0 9,0 701, ,0 60, , ,0 55, , ,0 55, , I alt 1.700, , , Lejemåls enhe- Heraf bebo- Etage-areal Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Fornyelser kr./ Istands. v.fraflytning (kto. 402, Istands. v.fraflytning Tab v.fraflytning (kto. Tab v.fraflytning kr./lejemåls- Andre henlæggelser (kto. Henlæggelser Afde- Den gennemsnitlige henlæggelse på konto 401 andrager kr. 657 pr. m², mod kr. 707 pr. m² pr. 31. december De årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skal budgetteres i he n- hold til drifts- og vedligeholdelsesplanen. Disse henlæggelsesmidler kan efterfølgende kun anvendes i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. Det er dog tilladt, at revurdere anvendelsesplanen i årets løb. 130

14 Ofte kan forbrug af henlæggelserne til konkrete arbejder fastsat i vedligeholdelsesplanerne ikke umiddelbart sammenholdes med afdelingsbudgetterne, idet igangsætning af arbejderne kan variere over årene. Vi finder, at dette er i overensstemmelse med gældende regler. Det er tillige et generelt indtryk, at henlæggelserne skal suppleres med anden finansiering, når større vedligeholdelsesarbejder skal iværksættes. Henlæggelsen til istandsættelse ved fraflytning skal budgetteres ud fra kendskabet til lejernes boanciennitet og den forventede fraflytningsfrekvens samt kendskabet til istandsættelsesudgiften. Henlæggelsen fastsættes normalt med et årligt beløb pr. m². Konto Henlæggelse til tab ved fraflytning I henhold til reglerne i driftsbekendtgørelsens 41 for dækning af tab ved fraflytninger m.v., skal afdelingerne forlods dække tab på op til kr. 319 pr. lejemålsenhed af egne henlagte midler i det kommende regnskabsår. Som det fremgår af oversigten over afdelingernes henlæggelser, henstår der således i en række afdelinger en større henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. end der er behov for. Det er overfor os oplyst, at henlæggelsen i disse afdelinger vil blive søgt nedbragt i forbindelse med fremtidige budgetlægninger Afdelingernes regnskaber, specifikke forhold Idet der henvises til protokollen i øvrigt og afdelingernes regnskaber skal vi anføre følgende bemærkninger vedrørende de enkelte afdelinger: Afdeling 1 - Tendrupvej, Ballesvej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et underskud på kr , som overføres til resultatkontoen (konto 407). Resultatkontoen udgør pr. 31. december 2014 kr , svarende til 20,7% af de samlede boligafgifter og lejer for året. Afviklingen af saldoen på resultatkontoen vil blive indarbejdet i budgettet for Vi skal bemærke, at afdelingens underskudssaldo er budgetteret afviklet over en længere periode end 3 år. Konto 129 Tab ved lejeledighed m.v. Årets tab ved lejeledighed, kr vedrører primært boligafgift for lejligheder under renovering, og er således ikke umiddelbart udtryk for udlejningsvanskeligheder. Konto Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud m.v. Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr Årets tilgang udgøres primært af udgifter til ombygning og renovering af enkelte boliger. 131

15 Afdelingen har modtaget tilsagn om tilskud fra egen trækningsret på kr til delvis dækning af udgifter til ombygning i afdelingen. Vi skal bemærke, at forbedringsarbejderne er underfinansieret med kr Der foretages ikke afskrivning på hovedparten af denne underfinansiering. Vi skal anbefale, at arbejderne afsluttes og søges finansieret eksternt. Konto Afsluttede antenneregnskab Afsluttet antenneregnskab udgør pr. 31. december 2014 et tilgodehavende (underskud) på kr , svarende til kr pr. bolig. Som omtalt under afsnit er der i regnskabsåret udarbejdet en plan for afvikling af underskuddet på antenneregnskabet, som forudsætter udbetaling af erstatning fra ansvarsforsikring, forøgelse af beboerbetaling samt tilskud fra dispositionsfonden. Afdeling 2 - Ballesvej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen Konto Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning Der har ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække årets forbrug på konto Udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Vi skal anbefale, at henlæggelsen forøges. Afdeling 3 - Tendrupvej, Ballesvej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen (konto 407). Resultatkontoen udgør pr. 31. december 2014 kr og skal budgetteres afviklet over maksimalt 3 år. Afdelingens underskudssaldo pr. 31. december 2014 udgør 48,9% af de samlede boligafgifter og lejer for året. Afviklingen af saldoen på resultatkontoen vil blive indarbejdet i budgettet for Det er i bestyrelsen for boligorganisationen besluttet at yde afdelingen et tilskud fra dispositionsfonden i 2015 på kr til delvis dækning af underskudssaldoen. Årets tilgang kr vedrører varmepumper/solfanger I forbindelse med udbedring af fugtig kælder. Projektet er budgetteret til kr og afsluttes i Afdeling 5 - Tendrupvej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr , som overføres til resultatkontoen 132

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Møllevænget Køge Kommune v. Køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Beretning 2014 Bestyrelsen: Formand: Børge Rossen Frilandsvej 21 Telefon nr. 31590920 Ansvarsafdelinger: Næstformand: Leif Nielsen Frilandsvej

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere