Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Kolding"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Kolding 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10 4 Vurdering af de enkelte kriterier 13

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Syddanmarks udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet og EVA vurderer, at Professionshøjskolen University College Syddanmarks udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog lever op til samtlige kriterier for relevans og kvalitet, og ønsker at fremhæve følgende: Uddannelsens videngrundlag, som dels er baseret på en tæt tilknytning til professionen og dels udviklingsbaseret i relation til profession og relevant forskning, er dækkende i forhold til uddannelsens tre specialiseringsområder: børn og unge, mennesker med sociale problemer og mennesker med nedsat funktionsevne. Fx har udbudsstedet et solidt netværk med aftagere fra bl.a. Kolding og Fredericia Kommuner samt forskningsinstitutioner, som sikrer uddannelsens relevans, og som udbudsstedet trækker på i sit arbejde med udviklingsbasering. Udbudsstedets undervisergruppe er velkvalificeret og har stor indsigt i professionen, og gennem undervisernes deltagelse i udviklingsprojekter, konferencer, masteruddannelser og støtte til lektorkvalificering sikres det, at underviserne løbende kompetenceudvikles og ajourføres fagligt, og at undervisningen og uddannelsen samlet set er baseret på ny viden fra erhverv, profession samt forsøgs-, udviklings- og forskningsviden fra både nationale og internationale kilder. Udbudsstedet har en systematisk og hensigtsmæssig tilgang til kvalitetsarbejdet, som kommer til udtryk ved en dækkende og velovervejet organisering af kvalitetsarbejdet med en tydelig ansvarsfordeling med hensyn til gennemførelse af og opfølgning på forskellige elementer, fx uddannelsens tilrettelæggelse, undervisningen og udbyttet af den, arbejdsformerne, praktikken, udbuddets faciliteter og studiemiljøet. Samspillet mellem de forskellige uddannelseselementer og mellem den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen fremtræder meningsfuld for de studerende. For at mindske frafaldet blandt studerende på uddannelsen har udbudsstedet initieret en række relevante tiltag, som er koblet til de frafaldsårsager, som udbudsstedet har identificeret. Udbudsstedets studerende realiserer i tilfredsstillende grad mål for læringsudbytte, og der er en høj beskæftigelsesgrad blandt udbudsstedets dimittender. Alt i alt vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedet tilrettelægger og gennemfører undervisning af høj kvalitet, og indstiller derfor udbudsstedet til positiv akkreditering. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) 4

5 Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Syddanmarks eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/

7 Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Bennyé D. Austring, cand.mag. i dansk og teatervidenskab. Projektleder i afdelingen Forskning og Innovation, University College Sjælland, leder af Forum for Kreativitet, Æstetik og Læring samme sted og konsulent i Børnekulturens Netværks følgegruppe vedrørende daginstitutionsområdet. Tidligere underviser i dansk, kommunikation og kultur og udtryk, musik og drama på flere af pædagoguddannelserne på University College Sjælland. Censor på pædagoguddannelsen og pædagogisk diplomuddannelse. Erfaring fra adskillige udviklingsprojekter om æstetiske læringsprocesser og e-learning på pædagoguddannelsen. Forfatter til en række publikationer inden for disse områder. Monica Hansen Orwehag, ph.d. i pædagogik, fil. kand. i engelsk, litteraturhistorie og nordiske sprog, fritidspædagog. Universitetslektor i pædagogik ved Högskolan Väst. Tidligere uddannelsesleder på læreruddannelsen på Högskolan Väst; har bl.a. bidraget til implementeringen af en ny lærer- og pædagoguddannelse i Sverige, og tidligere underviser. Erfaring fra en række forskningsprojekter med fokus på læring. Medlem af det internationale forskningsnetværk Pedagogy, Education and Praxis samt det nationale og nordiske netværk for fritidspædagogik. Forfatter til en lang række publikationer om pædagogik og læring. Christian Nielsen Gjesthede, studerende ved Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, VIA University College, specialiseringen børn og unge, linjefaget udtryk, musik og drama. Formand for fællesrådet på Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, medlem af Tænketanken for pædagoguddannelsen og af uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen på VIA University College, studenterrepræsentant i BUPL Århus bestyrelse. Tidligere studenterrepræsentant i VIA University Colleges bestyrelse, tidligere studerende ved Pædagoguddannelsen i Slagelse. Jette Kyhl Hansen, pædagog, diplomuddannelse med speciale i pædagogiske læreplaner, diplomuddannelse i ledelse. Pædagogisk konsulent i Fredensborg Kommune med ansvar for 0-14-årsinstitutionerne samt uddannelsesansvarlig for kommunens PAU-elever og for kommunens praktikpladser til pædagoguddannelsen. Arbejder med systematisk kvalitetsudvikling og har erfaring med flere udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet. Censor for PAU-elever og pædagogpraktikanter. Tidligere leder af Børnehuset Elverhøjen i Helsingør Kommune og har desuden erfaring som pædagog. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Lluis Armangué fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA 7

8 Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra april 2012, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 8

9 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 9

10 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Pædagoguddannelsen Dyrehavevej Kolding Studiets struktur De centrale fagområder Pædagoguddannelsen udgør 210 ECTS-point. 74 ECTS-point er reserveret til tre praktikperioder, fordelt med henholdsvis 14, 30 og 30 ECTS-point på 1. studieår, 3. semester og 6. semester. De to sidste praktikperioder er lønnede praktikker. Der er mødepligt til uddannelsens første studieår og derefter deltagelsespligt. Deltagelsespligten defineres i studieordningen. Hvert fag afsluttes med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern eller ekstern censur. I løbet af uddannelsen udarbejdes to rapporter: specialiseringsrapporten og rapporten 10

11 vedr. det tværprofessionelle element. Begge rapporter bedømmes bestået/ikke bestået, jf. bekendtgørelsen, 20, stk. 4 og 5. Uddannelsen er organiseret med udgangspunkt i overskrifterne for de tre praktikperioder, jf. bekendtgørelsen, bilag 7, stk praktikperiode betegnes den pædagogiske relation 2 praktikperiode betegnes den pædagogiske institution 3 praktikperiode betegnes den pædagogiske profession Omdrejningspunktet for første semester for fagområderne og linjefagene er derfor den pædagogiske relation. Den første praktikperiode er placeret i begyndelsen af 2. semester. Derefter er der fokus på den pædagogiske institution med det faglige indhold fra fagene frem mod anden praktikperiode. 4. semester følger op på den pædagogiske institution, og 5. semester har som overskrift den pædagogiske profession. Formålet er at sammenkæde kompetencemål og CKF er for såvel fagområderne som praktikken. Det tværprofessionelle element fordeles over alle semestre frem til den nævnte rapport i forbindelse med 3. praktikperiode. I denne praktikperiode er der tillige fokus på specialiseringen. På den måde sikrer udbuddet sig, at det tværprofessionelle som fagligt element indgår i alle fagområderne, og at videnindsamling om tværprofessionalitet sker i de to 6-måneders praktikperioder. Derved skabes et videngrundlag hos de studerende frem mod specialiseringen, hvor de forventes at demonstrere den tværprofessionelle indsigt. Pædagoguddannelsen indeholder tre obligatoriske fagområder: Pædagogik Dansk, kultur og kommunikation Individ, institution og samfund. Uddannelsen har tre linjefag, hvoraf den studerende skal vælge et: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik. Uddannelsen har endvidere tre specialiseringsområder, hvoraf den studerende skal vælge et: Børn og unge Mennesker med sociale problemer Mennesker med nedsat funktionsevne. Derudover består udbuddet af et tværprofessionelt element og et bachelorprojekt samt tre praktikperioder A. Den pædagogiske relation (14 ECTS-point SU-finansieret) B. Den pædagogiske institution (30 ECTS-point lønnet) C. Den pædagogiske profession (30 ECTS-point lønnet) Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 488 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende 1/ / / / / / /

12 Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 33 Antal årsværk 26,7 De centrale praktiksteder Centrale praktiksteder, Fredericia og Vejle Kommuner samt Region Syddanmark er: Dagtilbud SFO er Special- og socialinstitutioner Udbuddet benytter i begrænset grad private institutioner/tilbud som praktiksteder. De fleste studerende er i praktik inden for børn og unge-området (dagtilbud og SFO). Her stilles de fleste praktiksteder til rådighed af kommunerne og afspejler derved et af aftagerfeltets primære ansættelsesområder. Specialinstitutionerne dækker området mennesker med nedsat funktionsevne. Socialinstitutionerne dækker området mennesker med sociale problemer samt psykiatrien. En række tilbud på børn og unge-området dækker også området mennesker med sociale problemer. 12

13 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 5 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen som pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

14 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet har løbende kontakt til et bredt felt af aftagere, som er dækkende for udbudsstedet. Kontakten dækker de tre beskæftigelsesområder som svarer til pædagoguddannelses specialiseringer: børn og unge, mennesker med sociale problemer og mennesker med nedsat funktionsevne. Inden for disse beskæftigelsesområder er de hyppigste aftagere dagtilbud, SFO, klubber, specialinstitutioner, kulturinstitutioner, produktionsskoler og ungdomsskoler. Udbuddet har i samarbejde med Kolding og Fredericia Kommuner etableret forskellige vidennetværk inden for specialområdet, dagtilbud, SFO er og klubber, hvor ledere og praktikansvarlige fra kommunale institutioner drøfter aspekter ved uddannelsen, praktikområdet og arbejdsmarkedet. De forskellige vidennetværk mødes med jævne mellemrum og mindst tre gange om året, og studielederen for praktikken er bindeled mellem udbudsstedet og netværket. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at udbudsstedet i slutningen af 2011 begyndte at afholde jævnlige fokusgruppeinterview med medlemmer af de ovennævnte vidennetværk med henblik på at uddybe bestemte temaer. Fx omhandlede det første fokusgruppeinterview aftagernes oplevelse af, hvordan udbuddet formår at forberede de studerende på den pædagogiske praksis. Udbuddets ledelse og flere undervisere deltager derudover i et netværk etableret af Kolding Kommune, hvor ledere fra forskellige institutioner drøfter kommunerelaterede temaer, som berører pædagoguddannelsen, fx børn og kulturnetværk, sprogpakken og samarbejde med Kolding Kommune. Desuden har udbuddet kontakt med aftagerfeltet gennem uddannelsesudvalget, hvor udbuddets studiechef og en underviser er repræsenteret. Udvalget mødes to-fire gange årligt. Ekspertpanelet vurderer, at udbuddets kontakt til dimittenderne er tilfredsstillende. Kontakten til dimittender foregår dels via en dimittendundersøgelse foretaget af UC Syddanmark to gange om året, dels via udbudsstedets egen dimittendundersøgelse, kaldet KODIUS. UC Syddanmarks dimittendundersøgelse består af et elektronisk spørgeskema med spørgsmål om baggrund, beskæftigelsessituation, efter- og videreuddannelse samt en vurdering af uddannelsen. KODIUS er opdelt i et spørgeskema, primært om anvendelse og relevans af de forskellige undervisningselementer, og mulighed for uddybende interview. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet via de forskellige mødefora, aktiviteter og undersøgelser indhenter viden om temaer, som er centrale for at sikre udbuddets fortsatte relevans. Det gælder fx centrale tendenser i professionen, koblingen mellem praktikken og undervisningen på udbudsstedet samt dimittendernes beskæftigelsessituation og udbytte af uddannelsen. 14

15 Institutionen har i tilfredsstillende grad redegjort for, hvordan udbuddet anvender denne viden til at sikre udbuddets fortsatte relevans via videndeling og opfølgning på de input, som udbuddet får fra aftagere og dimittender. Input fra aftagere har fx medvirket til at systematisere de studerendes arbejde med praktikkens læringsmål og dokumentation, hvor udbuddet har udarbejdet en matrix for læringsmål, som alle studerende benytter, og en praktikdokumentmanual. Input fra dimittendundersøgelsen har fx bidraget til, at flere identificerede udfordringer, fx det tværprofessionelle element, digitalisering og internationalisering er formuleret som specifikke indsatsområder i udbuddets taktiske handlingsplan frem til Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag Studieordningen for udbuddet Bilag Udfordringer og perspektiver for UC Syddanmark Bilag Taktisk handlingsplan Bilag Resume ph.d. afhandling, Ulla Gerner Wohlgemuth Bilag Ref. Praktikforumsmøde, sept Bilag Medlemsoversigt praktikforum Bilag Referat fra netværksmøde på SFO området april 2012 Bilag Mødeindkaldelse Børnekulturelt netværk (BKN) Bilag Årsberetning 2011, BKN Bilag Mødereferat, BKN 0412 Bilag Ref. netværk Kolding Kommune møde, maj 2012 Bilag Indbydelse til fokusgruppeinterview Bilag Spørgeguide Bilag Indbudte til fokusgruppeinterview Bilag Dimittendundersøgelsens spørgeskema Bilag Dimittendundersøgelsen UC Syddanmark 2011:3 Bilag Brev til KODIUS Bilag KODIUS første runde Bilag KODIUS anden runde 2012 Bilag Ref. Uddannelsesvalget ved pædagoguddannelsen maj 2010, nov. 2010, juni 2011 Bilag Dagsorden uddannelsesudvalg Bilag Uddannelsesudvalgsmedlemmer Bilag Oversigt over Råd og Fora Bilag Referat pædagogisk forum, marts

16 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet gennemfører en række aktiviteter, der sikrer, at udbuddets undervisere løbende tilegner sig relevant viden om centrale tendenser inden for de beskæftigelsesområder, som uddannelsen er rettet mod. Underviserne tilegner sig viden fra den pædagogiske profession gennem en række aktiviteter af forskellig karakter. Institutionen redegør bl.a. for, at udbudsstedets undervisere deltager i samarbejds- og udviklingsprojekter, fx innovationsdagen om overgangen mellem børnehave og skole, som havde til formål at identificere eksempler på god praksis i overgangen mellem dagtilbud og skole og udvikle overgangspædagogik. Et andet eksempel er projektet Skoleovertagelse i samarbejde med læreruddannelsen, hvor cirka 90 lærerstuderende og 57 pædagogstuderende overtog al undervisning og fritidspædagogisk arbejde på Lyshøjskolen (cirka elever) i en uge. Flere af udbudsstedets undervisere deltog i planlægningen og gennemførelsen af projektet. Under besøget fremgik det af interview med de studerende, at forventningerne til det samarbejde mellem lærerog pædagogstuderende, som sidstnævnte projekt havde til formål at skabe, kun delvis var blevet indfriet. De studerende så positivt på aktiviteten, men udtrykte, at konceptet skal videreudvikles, for at samarbejdet mellem lærer- og pædagogstuderende kan fungere optimalt. Ekspertpanelet bemærker, at denne type projekter, når konceptet finjusteres, kan give såvel de studerende som en bred gruppe af undervisere både viden fra beskæftigelsesområdet med en tværfaglig tilgang og mulighed for at omsætte denne viden til undervisningsaktiviteter, hvilket ekspertpanelet vurderer positivt. En stor del af undervisergruppen underviser desuden praktikere fra fx dagplejen og det socialpædagogiske område på diplomuddannelsen i socialpædagogik, hvor kursisternes erfaring fra praksis bringes i spil, ligesom underviserne får viden gennem deres arbejde med temadage og konsulentopgaver for aftagere. Underviserne får også viden fra professionen gennem oplæg fra praktikere, som regelmæssigt formidler erfaringer og tendenser på udbudsstedet i relation til emnekredse og tematiseringer i fag og faglige forløb. Disse arrangementer, hvor undervisere deltager, kan finde sted for hold, for en årgang eller for samtlige studerende. Endelig får underviserne også viden gennem samarbejdet i faggrupperne, som mødes regelmæssigt i et formelt mødeforum med dagsorden og referat. 16

17 Undervisernes deltagelse i udviklingsarbejde er en del af lokalaftalen og udgør samlet 70 timer pr. underviser pr. år eller mere, i det omfang der etableres eksternt finansierede udviklingsopgaver via professionshøjskolens udviklings- og forskningsafdeling. Underviserne deltager selv i aktiviteterne som arrangører eller i styregrupper. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, interview med studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag Studieordningen for udbuddet Bilag Udfordringer og perspektiver for UC Syddanmark Bilag Strategi for UC Syddanmarks udvikling Bilag UC Syddanmarks Strategiske Handlingsplan Bilag Rammeaftalens bilag 1 Bilag Invitation til innovationsdag om overgangspædagogik Bilag Gruppe 1 overgangspædagogik Bilag Gruppe 2 - overgangspædagogik Bilag Program Rullende skolestart Bilag Mail fra Vejen Kommune Bilag Tre temadage for støttepædagoger program Bilag Temadag om professionel etik v./pernille Hertzberg Bilag Artikel af Pernille Hertzberg Bilag Dagplejepædagogen som konsulent - om uddannelsesforløbet, program og oplæg Bilag Interviewguide samspil mellem PD modulet dagplejepædagogen Bilag Referat styregruppemøde + Tidsplan og milepæle skoleovertagelse Bilag Opslag om temamøde Bilag Opslag om temadage fokus inklusion Bilag Oplæg ved lederen af Rådhusskolen Henrik Balle Lauritzen Bilag Udvikling af en social historie med visuel støtte Bilag Idræt på tværs organisation Bilag Børneidræt screen dump fra Kolding Kommunes hjemmeside Bilag Artikel fra Børn og Unge om temainstitutioner. 17

18 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbuddets undervisere tilegner sig viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant og dækkende for udbudsstedets beskæftigelsesområder. Projekterne, som undervisere fra udbudsstedet deltager i, repræsenterer udbudsstedets tre specialiseringsområder. Institutionen redegør for en række aktiviteter, som giver udbudsstedets undervisere viden om forsøgs- og udviklingsarbejde. Bl.a. tilegner underviserne sig viden gennem deres rådgivning til aftagerne. Eksempelvis har to af udbudsstedets undervisere deltaget i udviklingen af konceptet for læreplaner i hhv. Kolding og Haderslev Kommuner. På baggrund af forløbet med læreplaner i Kolding Kommune har udbuddet oprettet samtlige undervisere som fagprofessionelle brugere af Kompetencehjulet, som er kommunens redskab til observation af børn, og som bruges af dagplejere, sundhedsplejersker, pædagoger og pårørende. Ligeledes er en af udbuddets undervisere involveret i rådgivning og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i børnehaver og skoler med hensyn til inklusion, Dette sker i samarbejde med Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, der er forankret på professionshøjskolen. Desuden får underviserne viden gennem de udviklingsprojekter, som udbudsstedet selv igangsætter. Undervisere fra udbudsstedet deltager i en række sådanne udviklingsprojekter, fx deltager en underviser i projektet Ord og billeder på fritidspædagogikken, der handler om, hvordan fritidspædagogikken bidrager til børns læring og dannelse. Et andet eksempel er projektet Den positive sundhedscirkel, som er en fleksibel efteruddannelsespakke rettet mod personer, som arbejder med de sundhedsmæssigt udsatte unge (tre af udbuddets undervisere deltager i projektet). Et tredje eksempel er projektet Idræt på tværs, som er et vedvarende forsøgs- og udviklingsarbejde etableret med idrætsansvarlige pædagoger fra dagtilbud (en underviser er medlem af projektets bestyrelse). Undervisernes deltagelse i udviklingsprojekter og andre aktiviteter udmønter sig i publikation af rapporter, formidling på konferencer, kursusaktivitet, udvikling af redskaber og materialer, som gøres tilgængelige på professionshøjskolens hjemmeside, samt dialogmøder og temadage internt i organisationen. Ligeledes tilegner undervisere sig viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde gennem deres individuelle deltagelse i kurser, konferencer og faglige netværk. Eksempelvis deltog fire undervisere i konferencen Kampsport og slåskultur som pædagogiske tilgange i arbejdet med forskellige målgrupper om forskellige tilgange til sundhed, krop og bevægelse, to undervisere deltog i SFI s konference Fra effektmåling til evidensbaseret praksis, og en underviser er medlem af bestyrelsen for 18

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-536

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet September 2010 revideret

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.

VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc. VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i diakoni

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere