Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces"

Transkript

1 Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

2 Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte går disse vinde på tværs af kirkeskel. Op gennem 90érne er der blevet etableret mange nye personlige relationer mellem kirkefolk i Danmark. Dette er bl.a. sket ved fællesprojekter med undervisning, samtaler og udrustning til mission: DAWN kaldte i 1993 sammen til en fælles vision og strategi for mission i vort land. Logan-projektet i skabte en fælles platform for menighedsplantning. Evangelisk Frikirkeråd drøftede mulighederne for en fælles frikirke i Danmark. Naturlig Kirkevækst udrustede en række missionskonsulenter fra 6 kirkesamfund til revitalisering af eksisterende menigheder. Skandinavisk Akademi for Ledelse og Teologi (SALT) startede i år 2000 som resultat af en fælles vision i flere kirkesamfund. Senest har Willow Creek menigheden i Chicago bragt fælles inspiration ind i mange kirker. På denne baggrund samledes en gruppe personer fra flere frikirker i 1999 til samtaler om et tættere samarbejde mellem kirkerne. De forhold, der peger i retning af et tættere samarbejde er bl.a. Jesus bad for sine disciple (Joh.17,20), at de alle måtte være ét! Jesus bød sine disciple (Matt.28,18-20), at gøre alle folkeslag til hans disciple. Ved at stå sammen tror vi, at vi kan tjene Guds Rige, både i Danmark og resten af verden, på en langt bedre og mere troværdig måde. Grænser mellem kirkesamfund flytter sig i vor tid til grænser dels mellem kirken og den sekulariserede verden og dels mellem kristendom og andre religioner. Den unge generation holder sig i mindre grad indenfor de konfessionelle grænser, men forholder sig mere til relationer og arbejdsfællesskaber. For dem er det vigtigt at tilhøre en relevant kirke, fremfor en bestemt kirke. Sekulariseringen, andre religioner og nyreligiøsiteten har påvirket vore kirker, og ingen af kirkerne har brudt mærkbare grænser, tværtimod har vi mistet fodfæste i forhold til befolkningen. Både i det kirkelige og det sekulære landskab er vi hver især små og har svært ved at blive hørt. Sammen kan vi bedre udnytte ressourcerne og nå længere, end vi kan hver for sig.

3 Vision Vi ønsker at være et netværk af selvstændige menigheder i Danmark, hvor vi kan opleve en fælles identitet og hvor vi i fælles mission kan virke mere hensigtsmæssigt, end vi kan hver for sig. Vi ser for os et netværk af menigheder, hvorfra der udgår en troværdig og relevant forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus, der samarbejder om konkrete missionstiltag lokalt, nationalt og internationalt, der fører en løbende missionsteologisk dialog. som samarbejder om at udvikle, træne og støtte tjenester, der frigør tjenester til gavn for hele kirken. udnytter økonomiske og menneskelige ressourcer bedre. der blander sig i den kirkelige og samfundsmæssige debat. der kan tale og handle som en samlet enhed overfor myndighederne. Værdier Relations orienteret Vi ønsker gennem tilbedelse og bøn at åbne os for Guds indgriben i vort liv. Vi ønsker at vise ansvar over for hinanden og invitere til at tale ind i hinandens liv. Vi ønsker at arbejde for enhed blandt alle kristne. Tjeneste orienteret Vi ønsker at lade mangfoldigheden af tjenester komme hele fællesskabet til gode. Vi ønsker at møde menneskers behov med Guds kærlighed og kraft. Missions orienteret Vi ønsker at formidle evangeliet til hele mennesket og lede til efterfølgelse af Kristus. Vi ønsker at alle initiativer må have mission som endemål. Vi ønsker at tale med en profetisk røst i aktuelle forhold i tiden.

4 Teologisk identitet Evangelikal Vi bekender os til den kristne tro, som den kommer til udtryk i de oldkirkelige bekendelser. Vi tror, at Jesus Kristus er nøglen til Bibelen, og Bibelen er nøglen til Jesus Kristus. Vi tror, at Gud har inspireret Det gamle Testamentes og Det nye Testamentes skrifter i deres helhed. Vi forstår vor tilstedeværelse i verden som uadskilleligt forbundet med at videregive evangeliet om frelsen i Jesu død og opstandelse i vidnesbyrd og socialt engagement. Vi bygger på evangelikal teologi, som den kommer til udtryk i Lausannepagten I og II. Karismatisk Vi er et karismatisk netværk. Vi mener, det er afgørende for den troende at modtage og leve i Helligåndens kraft til at være et vidne om Jesus Kristus. Vi ønsker at være et fællesskab, hvor alle åndens frugter og gaver manifesteres, og hvor vi løbende retledes og oplyses af Helligåndens åbenbaring af sin vilje for kirken. Vi ønsker at se den enkelte udrustet til tjeneste i ord, i gerning og ved kraften i tegn og undere. Menighedsbaseret Guds kirke er verdens Håb og derfor ses menighedernes liv og funktion som afgørende for virkeliggørelsen af Guds frelsesplan i verden. Vi er et netværk af selvstændige menigheder, der forkynder evangeliet om Jesus Kristus til personlig tro, efterfølgende dåb og tjeneste i og udfra menigheden. Økumenisk Vi forstår os som en del af Guds Kirke på jord, og vi ønsker derfor at samarbejde med andre kristne kirker og organisationer og deltage aktivt i det fælleskirkelige arbejde. Vi erkender desuden vort medansvar i forvaltningen af hele Guds skaberværk.

5 Netværk og struktur Vi ønsker med udgangspunkt i fælles værdier og teologisk identitet at være et netværk af menigheder, der samarbejder i mission. Som medlemmer af netværket optages menigheder. Kristne institutioner og organisationer kan efter nærmere fastsatte regler kunne optages i netværket. Netværket har en vedtægtsbestemt enkel struktur, der løbende tages op til vurdering. Kriterier for at være med Tilslutning til fælles vision, værdier og teologisk identitet. En minimumsbetaling til et basis-budget. Ønsket om at deltage i relationer og om at stå til ansvar overfor fællesskabet. En menighed skal bestå af mindst 10 medlemmer, have godkendte vedtægter, samt have selvstændig ledelse og økonomi. Respekt for andre menigheders historiske og teologiske baggrund. Netværket rummer menigheder med forskelligt medlemssyn. Associeret medlemsskab Menigheder som ikke fuldt ud kan tilslutte sig den teologiske identitet kan blive optaget som associerede medlemmer. Optagelsesprocedure Menigheder, der ønsker optagelse i Netværket, skal ansøge Netværksledelsen herom. Dersom denne kan opnå konsensus om dette, kan ansøgeren indtræde i Netværket. Netværksledelsen kan annullere en menigheds medlemskab, hvis den pågældende menighed ikke længere opfylder kriterierne for medlemskab. Netværksledelse Kristne Kirkers Netværk koordineres af en netværksledelse, der har det daglige ansvar. Netværksledelsen vælges på den årlige lederkonference, efter nærmere bestemte regler, og udarbejder sin egen forretningsorden. Arbejdsgrupper Netværksledelsen kan støtte oprettelsen af arbejdsgrupper efter behov. Udgangspunktet er, at der ikke nødvendigvis skal være en ligelig repræsentation fra de forskellige kirkelige baggrunde, men at der peges på de bedste personer fra vore baglande eller udenfor. Økonomi Menigheder som er del af netværket opfordres til at betale et minimumsbidrag til et fælles budget. Dette bidrag fastsættes og vedtages sammen med budgettet, på den årlige lederkonference. Derudover er der mulighed for at støtte forskellige projekter, som udspringer

6 af arbejdsgrupperne. FrikirkeNet s økonomi varetages af Apostolsk Kirkes servicekontor i Kolding. Regnskabet bliver sendt ud til alle deltager kirker efter årsafslutning. Økumeni Hver enkelt menighed opmuntres til at opretholde det samarbejde og forblive i det netværk, den allerede er en del af. Der, hvor netværkets medlemmer er enige, kan der samlet samarbejdes med andre kirker og kirkelige organisationer, fx Evangelisk Alliance, Evangelisk Frikirkeråd, Bibelselskabet osv. Mulige samarbejdsområder I den midlertidige ledelse har vi været samlet flere gange for at tale om mulige arbejdsområder. Og her vil vi i første omgang pege på nogle konkrete områder, som vi tror er vigtige at prioritere i første omgang. Vi tror at der i vore menigheder findes mange gode visioner og arbejdsområder som udføres allerede nu, og disse vil finde sammen over en tid. Derfor kunne vi godt nævne en uendelig lang liste over mulige arbejdsområder, men har valgt at pege på nogle konkrete hovedområder, som vi tror er vigtige og som kan samle os. Det er alle områder, som kræver en fælles indsats for at lykkes. 1. Mediestrategi Fælles blad Som en del af en mediestrategi, så ønsker vi at udgive et fælles blad som giver vision, inspiration, udfordring, og refleksion. Det vil blive et månedsblad som kan ligge i alle vore kirker og samtidig være kirkens visitkort udadtil. Elektronisk nyhedsbrev Vi ønsker at sende et elektronisk nyhedsbrev til alle menigheder med nyheder og information. Nyhedsbrevet vil i korthed omtale ting som er aktuelle og som også sker iblandt os. Nyhedsbrevet vil sætte mennesker som arbejder med samme områder i kontakt med hinanden. Nyhedstjeneste Vi ønsker endvidere at opbygge en nyhedstjeneste som kan bruges eksternt og i medierne. Det vil være i form at pressemeddelser osv. Hjemmeside. Vort sidste område er en fælles hjemmeside, hvor der findes nyt om netværket.

7 2. Lederkonferencer Årlig lederkonference. Vi vil søge at afholde en årlig præste og lederkonference. I år bliver det 5-6. november i Kolding, hvor apostolsk kirke har gode rammer for sådant et arrangement. Her bliver inspirerende talere, tid til at bygge relationer og idéudveksling, samt stiftelse af KKN. Supervision for præster og ansatte Her er vort ønske at udbygge et tilbud for præster og ansatte i vort bagland for supervision og rådgivning. Nogen gange kan man opleve at stå alene, og det at nogen kan komme ind på siden og opmuntre er vigtigt. 3. Mission I KKN tror vi at mission er det som kalder os sammen. Vi kan berige og inspirere hinanden til fælles missionstiltag. Menighedsplantning Vi ønsker at samle en gruppe som løbende arbejder strategisk med områder omkring menighedsplantning og nye menighedsformer. Gruppen kan udgive materialer og være rådgivere for menighedsplantere. Målet er på sigt at kunne plante nye menigheder sammen. Socialt arbejde Menigheder målretter sine sociale satsninger forskelligt. Nogle arbejder med rehabilitering, andre med enlige mødre og atter andre har et godt ældrearbejde. Man kan forestille sig at man lokalt kan samarbejde og støtte op hinandens indsatsområder. International mission Mission ude i den store verden bliver mindre og mindre baseret på de traditionelle kirkesamfund. Der dannes netværk på kryds og tværs af forskellige kirker og organisationer og nogle kirker er bare kristne. Den virkelighed forholder vi os til gennem KKN samarbejdet. Etnisk arbejde Den etniske udfordring banker på vor dør, og vi opmuntrer alle menigheder til at være aktive i at nå nydanskere med evangeliet.

8 Personkreds og proces Initiativgruppen som har arbejdet med processen over en periode på nogle år, har bestået af forskellige personer, bl.a.: Johannes Hansen og Jürgen Eisen, Apostolsk Kirke Jan Kornholt, Ole Thorndal, Ole Jørgensen og Hans Henrik Lund, Baptistkirken Tonny Jakobsen og Jarle Tangstad, Pinsekirken. Peter Gøtz, Missionsforbundet. Efter en fælles beslutning i forår 2003 om, at indstille samtalerne, da der ikke var fuld enighed om grundlaget for samarbejde i alle kirkesamfund, så tog Johannes Hansen, Tonny Jakobsen og Jarle Tangstad initiativ til at fortsætte visionen både i eget bagland, samt overfor de enkelt menigheder i Danmark, der ønsker at være med i samarbejdet. Ny Netværks ledelse På den første konference i Kristne Kirkers Netværk, nu FrikirkeNet, blev en midlertidig netværksledelse nedsat. Den består af: Lars Bo Olesen, Svend Løbner Madsen, Johannes Hansen, Hans Henrik Lund, Claus Bækgaard, Jarle Tangstad og Tonny Jakobsen. Mandat: At udarbejde en enkel struktur, inklusive vedtægter At nedsætte arbejdsgrupper, hvor der er vision for samarbejde At lede hørings og samarbejdsrunderne i foråret 2004 At informere løbende om udvikling og proces At kunne blande sig i den offentlige debat Næste konference: 4-6 November Selvstændig konferencegruppe nedsættes. Økonomi og budget Forslag er for år 2005 at hver menighed indbetaler til et fælles budget efter størrelse: 0-50 medlemmer: 4000 kr medlemmer: 7000 kr medlemmer: kr medlemmer: kr. Over 500 medlemmer: kr. Adresse FrikirkeNet, Apostolsk Kirkes servicekontor, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding. Web-adresse:

9 Tilmelding til FrikirkeNet Menighedens navn: Menighedsleder: Adresse: Postnr. By: Hjemmeside: Menighedens vedtægter vedlagt (sæt kryds). Betaling til fælles budget for år 2007 kr. vedlagt i check eller indbetalt på konto Menighedens størrelse (sæt kryds) Op til 50 medlemmer kr. Op til 100 medlemmer kr. Op til 250 medlemmer kr. Op til 500 medlemmer kr. Over 500 medlemmer kr. Sendes til FrikirkeNet, Apostolsk Kirkes servicekontor, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding.

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Apostolsk Kirke i Danmark

Apostolsk Kirke i Danmark Apostolsk Kirke i Danmark v. Frikirkepræst cand. Teol. Johs Hansen Oprindelse Apostolsk Kirke eller Den Apostolske Kirke, som den oprindelig hed, hører med sine ca. 3000 medlemmer til blandt de mellemstore

Læs mere

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Børn og Gud. Et manifest

Børn og Gud. Et manifest Børn og Gud Et manifest Børn og Gud - et manifest Børn og Gud - et manifest Udsendt april 2013 af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ELM Kids LM Kids Dansk Bibel-Institut Kristent Pædagogisk Institut

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

2014/2015 SKYACADEMY

2014/2015 SKYACADEMY 2014/2015 SKYACADEMY Velkomst Vi glæder os over, at du har valgt at bruge et år på SkyAcademy, og vi er overbeviste om, at det vil gøre en forskel i dit liv. Vi tror på, at Gud har lagt et stort potentiale

Læs mere

Arrow lederskabsprogram 2013-2014. arrow lederskab

Arrow lederskabsprogram 2013-2014. arrow lederskab 1 Arrow lederskabsprogram 2013-2014 arrow lederskab Arrow lederskabsprogram - det første mentorbaserede lederudviklingsprogram i Danmark Peter Götz Formand, Arrow Danmark Jesper Oehlenschläger Teamleder,

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013

Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013 Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013 Nina Eg Hansen, Direktør for socialpolitik åbning af konferencen Et samfund skal kendes

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere