Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i perioden En teoretisk og empirisk analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i perioden 1974-2009. En teoretisk og empirisk analyse"

Transkript

1 Bachelorafhandling HA Almen Forfattere: Sine Skakfjord Magnussen Susanne Heide Petersen Vejleder: Stig Vinther Møller Prisudviklingen på det danske ejerboligmarked i perioden En teoretisk og empirisk analyse Handelshøjskolen i Århus Erhvervsøkonomisk institut Maj 2010

2 Executive Summary The real estate market has a great influence on the Danish economy. Since 1993, the market for owneroccupied houses has experienced an upward tendency. There has been a debate about a possible bubble in the house prices, as a result of extraordinary high prices in the period However, the prices have decreased in the recent years. The major objective of the thesis is to investigate how the owner-occupied house prices are determined from a theoretical and empirical perspective in the period Houses are characterized by a dual composition. It is a durable consumer good and an investment asset. The consumption of housing has been stimulated by a favorable tax system. This has contributed to the fact that owner-occupied houses are the preferred housing type. Furthermore, the house exists of a reproducible part; the building and a none-reproducible part; the building site. The neoclassical demand-supply theory is applied to show the house price mechanisms and how the equilibrium is contained in the short and long run. Demand is a function of various economic variables, such as income and interest rate. Supply is assumed to be constant in the short term, as the process of house construction takes time. At this point, the house prices are determined only by demand. However, in the long run the supply is able to adjust. At some point the housing prices exceeds the construction costs of building a new house, which create an incentive to invest. This relationship refers to the theory of Tobins Q. In the empirical study, the house price equation of MONA is examined. MONA is a macroeconomic model designed to forecast important economical factors such as the house prices. The equation shows a low explanatory ability. The R-squared is 55 % for the period , which indicates an inability to explain the house prices from the fundamental factors used in the model. This may be due to positive expectations in the society. Several economists have examined whether or not the real estate market is efficient, whereas prices reflects the information on the market. The thesis concludes that the market is characterized by irrational expectations and market inefficiency. Robert J. Shillers irrational bubble theory is applied to investigate if the real estate market has experienced a bubble in the period From an analysis of the bubble criteria, it can be concluded that a bubble was present at the time. Furthermore, the thesis concludes that the liberalization of the financial market and the introduction of interest-only mortgages have had an effect on the increasing house prices. Side 2 af 97

3 Overall the thesis demonstrates a difference between the theoretical and empirical work. The existence of a bubble indicates that expectations to a greater extent play a part in the house formation of prices. The traditional macroeconomic models seems to suffer from this, due to the low R-square value. By including elements from behavioral finance in empirical work, this could be enhanced. Side 3 af 97

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Karakteristik af ejerboliger Ejerboligen som et dualt gode og aktiv Finansierings- og beskatningsforhold Historisk beskrivelse af kontantprisudviklingen Den teoretiske prisdannelse på boligmarkedet Udbud og efterspørgselsteori Prisdannelsen på boligmarkedet Teori bag det makroøkonomiske modelarbejde Udbuds og efterspørgselsvariable Empirisk studie af boligmarkedet MONA som modeltype MONAs kontantprisligning Forklarende variable Økonometrisk tidsserieregression Den opstillede kontantprisligning Forudsætningstest Fortolkning af modellen Kritik af MONA modellen Bobleteori Markedsefficiens Irrationel bobleteori Vurdering af dansk boligboble i år Effekten af et liberaliseret kreditmarked Afdragsfrie lån Konklusion Kildefortegnelse Bilagsliste Side 4 af 97

5

6 1. Indledning Boligmarkedet spiller en central rolle i den danske samfundsøkonomi. Udviklingen på boligmarkedet påvirker, foruden bygge- og anlægssektoren, også størrelser som husholdningernes formue 1, privatforbruget, ledigheden og derigennem den økonomiske aktivitet. En forståelse for udviklingen i boligpriserne giver således et fundamentalt indblik i den indenlandske økonomiske situation. Boligmarkedet har i det seneste årti oplevet store fluktuationer. Samfundsøkonomien gennemgik i perioden en gunstig udvikling med højkonjunktur. Denne var karakteriseret ved en liberalisering af lånemarkedet, faldende renter og stigende boligpriser, som alt andet lige var med til at stimulere forbruget og lånoptagningen (Pedersen 2009). Dette skabte en overophedning af økonomien, som medførte en rekord lav ledighed langt under det strukturelle niveau. Den gunstige udviklingen stoppede dog i år 2007 og allerede i år 2006 udviste boligmarkedet tegn på nedgang i kontantpriserne. Den historiske udvikling viser således, at boligmarkedet og de samfundsøkonomiske cykler er tæt forbundet (Lunde 2009). Foruden de makroøkonomiske indvirkninger spiller boligmarkedet ligeledes en markant rolle på det mikroøkonomiske niveau. Ifølge Økonomi- og Erhvervministeriet udgør ejerboliger husholdningernes største aktiv med 60 % af den samlede formue (Ejerskov 2000). Boligen som et aktiv spiller således en signifikant rolle for husholdningerne og derigennem den samfundsøkonomiske aktivitet. Boligens rolle er ikke mindsket i de seneste år, tværtimod. Denne er ændret fra primært at være et forbrugsgode i form af beboelse til i højere grad at fungere som et investeringsaktiv. Den store liberalisering af kreditområdet efter tusindskiftet medførte indførelsen af realkreditinstitutternes afdragsfrie boliglån, der ligesom rentetilpasningslån har vundet stor indpas hos de danske husholdninger. Boligkøbere anskuer ofte valget om at erhverve en bolig ud fra første års ydelsen. Indførelsen af de afdragsfrie lån og det internationale rentefald var med til at reducere denne(pedersen 2004). Derved blev låntagningen forøget. De afdragsfrie lån udgjorde hele 34 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlån til boligfinansiering i 1. kvartal 2006, hvoraf 64 pct. af disse var med en variabel rente(danmarks Nationalbank 2006). Samtidig blev boligefterspørgslen forstærket af skattestoppet, der fastfrøs ejendomsværdiskatten i kroner frem for en procentvis takst, der følger den aktuelle boligprisudvikling. Udsigten til skattefrie kapitalgevinster skabte et euforisk stemningsskift, som lokkede flere boligejere på markedet. I den klassiske økonomiske litteratur findes der flere makroøkonomiske modeller så som ADAM, SMEC og MONA. De forsøger alle at forklare prisudviklingen på boliger ud fra fundamentale økonomiske variable, herunder rente, indkomst, skatteforhold og inflation. Disse har dog ikke formået at forklare den seneste udvikling med ophedede priser. Afkoblingen imellem de faktiske og modelestimerede priser har skabt en 1 Formuen defineres som personers værdifulde aktiver så som fast ejendom og værdipapirer (Den store danske). Side 1 af 97

7 stor debat om boligmarkedet. Hvorledes de store prisstigninger på ejerboliger skyldes lempelig finanspolitik, stemningsskift eller en prisboble har været til stor diskussion i den offentlige debat (Lunde 2007). Nærværende afhandling har således til formål at undersøge og diskutere de ovenstående aspekter vedrørende boligmarkedet. Denne vil tage afsæt i nedenstående problemformulering. 1.1 Problemformulering Den seneste prisudvikling på boligmarkedet har, som beskrevet ovenfor, stor betydning for samfundsøkonomien og omvendt. Det anses således relevant at undersøge prisdannelses-mekanismerne på boligmarkedet for at skabe en forståelse for dette sammenspil. Derfor opsættes følgende hovedspørgsmål for afhandlingen: Hvordan bestemmes kontantpriserne på det danske ejerboligmarked i tidsperioden ? Hovedspørgsmålet bliver suppleret af flere underspørgsmål for at afklare, hvilke relevante delområder der bør behandles i målet på at udarbejde en fyldestgørende analyse. Afhandlingen påbegyndes med en karakteristik af ejerboliger. Formålet er at skabe en indsigt i afhandlingens undersøgte aktiv, og med en forståelse heraf forbedre analysens gennemførelse. På baggrund af dette stilles indledningsvist følgende underspørgsmål: Hvordan karakteriseres ejerboliger? Hvilken type aktiv er ejerboliger og hvordan beskattes de? For at skabe et samlet overblik og forståelse for de bagvedliggende pris-mekanismer foretages derefter en beskrivelse af prisudviklingen i den valgte tidsperiode. Nedenstående underspørgsmål besvares derved: Hvilken historisk udvikling har kontantpriserne på de danske ejerboliger gennemgået i tidsperioden og hvorfor? Hovedspørgsmålet kan besvares ved en teoretisk tilgang, men ligeledes ved en empirisk og derved praktisk tilgang. Disse giver dog ikke nødvendigvis ensartede resultater. Det er derfor svært at begrænse sig fra det ene til fordel for det andet i frygten for at begrænse svaret. I stedet undersøges hovedspørgsmålet ved en kombination af teori og empiri, og således opnås en uddybende analyse af prisudviklingen. Hertil stilles nedenstående teoretiske underspørgsmål: Hvordan bestemmes kontantpriserne på ejerboligmarkedet teoretisk set på kort og lang sigt? Hvilke udbuds- og efterspørgselsvariable kan forklare prisdannelsen på ejerboligmarkedet? Side 2 af 97

8 Formålet med den teoretiske analyse er at skabe en forståelse for de kausale økonomiske mekanismer og bagvedliggende sammenhænge for kontantprisudviklingen. Som nævnt ovenfor kan en praktisk orienteret tilgang med empirisk materiale dog give et anderledes resultat. Til den empiriske analyse anvendes Nationalbankens makroøkonomiske model MONA og datamateriale fra modellens kontantprisligning. Følgende empiriske underspørgsmål opstilles: Hvordan kan MONAs kontantprisligning empirisk forklare prisudviklingen? Hvor høj er forklaringsgraden fra ? Hvordan ændres forklaringsgraden ved en opdeling af tidsperioden i to delperioder og ? Det empiriske materiale analyseres og forklaringsgraden undersøges for kontantprisligningen, både for den valgte tidsperiode, men også ved en opdeling i de ovenstående to delperioder. Resultaterne fortolkes og der søges begrundelser til forklaringsgradens niveau i delperioderne. En lav forklaringsgrad i analysen kan indikere, at modellens fundamentale faktorer ikke alene forklarer prisdannelsen på ejerboligmarkedet. Andre forhold kan ligeledes have en indvirkning. I den forbindelse bevæger afhandlingen sig hen imod bobleteorien for at undersøge betydningen af forventningsdannelsen. Ved overophedede boligpriser, som i år i Danmark, kan der være tale om en boligboble (Lunde 2007). Det vil sige, at de reelle kontantpriser bevæger sig op på et ualmindeligt højt niveau, sammenlignet med den tidligere boligprisudvikling. Følgende undersøges i afhandlingen: Hvilke kriterier skal være opfyldt for at der er tale om en bobleprisdannelse og har denne været til stede på ejerboligmarkedet i perioden ? Afslutningsvis diskuteres effekten af liberaliseringen på kreditmarkedet og herunder betydningen af de medieomtalte afdragsfrie lån for kontantprisdannelsen på boligmarkedet. 1.2 Afgrænsning Nærværende afhandling behandler tidsperioden i analysen af prisudviklingen på ejerboligmarkedet. Gennem en kort og præcis beskrivelse af prisudviklingen på ejerboligmarkedet over de seneste 40 år, antages det, at læseren opnår en bedre forståelse for det nuværende prisniveau. Det vurderes ikke relevant at bevæge sig længere tilbage end til år 1974 i afhandlingen. Dette skyldes at 1950 erne og 1960 erne var præget af boligmangel og ekstreme boliginvesteringer, og derfor anses datamaterialet herfra ikke som repræsentativt (Pedersen 1998). Desuden afgrænses der fra en nutidig perspektivering. Fra en empirisk synsvinkel ønskes der en undersøgelse af tidsperioden, samt en yderligere Side 3 af 97

9 opdeling i delperioderne og Herved forventes et mere præcist billede af tidsperiodernes indvirkning på resultatet, hvilket er til gavn for den videre analyse. Afhandlingen behandler ejerboliger, som overordnet set omfatter enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder (Pedersen 2004). Sommerhuse ses som et eksklusivt aktiv og husholdningernes bolig nr. 2 (Olesen & Pedersen 2006). Det antages at prisudviklingen på sommerhuse forløber anderledes end de resterende ejerboliger og derved afgrænses der fra at behandle denne boligform. Der ses på samme tid bort fra lejeboliger. Når der i afhandlingen anvendes betegnelsen boligmarkedet henføres der til ejerboligmarkedet. Der afgrænses geografisk fra at berøre prisudviklingen i andre lande end Danmark. Det kunne være spændende at perspektivere det analyserende arbejde med Skandinaviens, Europas eller USA s udvikling i kontantpriser på boligmarkedet, men dette ville være for omfattende et studie. Det er fundet mere relevant at fokusere på det hjemlige marked for at opnå en mere dybdegående analyse. Storbyer så som København og Århus har oplevet en anderledes prisudvikling på boligmarkedet end de resterende regioner. Til trods for denne regionale tvedeling af ejerboligmarkedet anses en opdeling af landet i analysearbejdet for omfattende. Flere forklarende variable påvirker udviklingen af kontantpriser på ejerboliger, herunder også de mulige finansieringsformer. Udbuddet af disse er vokset indenfor de sidste årtier. I 1996 fremkom variabelt forrentede lån og senere i år 2003 blev de afdragsfrie realkreditlån introduceret (Lunde 2007). Deres overordnede indvirkning på prisudviklingen af ejerboliger medtages i analysen samt i den afsluttende diskussion. Der afgrænses dog fra at lave en dybdegående beskrivelse af låneformerne. Inkonverterbare og konverterbare obligationer samt teori om konverteringsadfærd behandles ligeledes ikke. Boligmarkedet påvirkes i høj grad af politiske reguleringer og tiltag. De mest relevante berøres i den historiske beskrivelse af analyseperioden. En nærmere uddybning af bestemmelserne foretages dog ikke. Bygge- og anlægssektoren er tæt forbundet med ejerboligmarkedet. Dette er et af de mest konjunkturfølsomme erhverv, eftersom en betydelig del af deres output er aktiver med lang levetid og afhænger af investeringer (Andersen et al. 2005). Det kunne være spændende at uddybe sektorens betydning for prisudviklingen på ejerboligmarkedet, men der afgrænses i denne afhandling fra dette. I den empiriske del af analysearbejdet anvendes den makroøkonomiske model MONA, som Nationalbanken introducerede i slutningen 1980èrne. Formålet er at vurdere modellens empiriske evne til at forklare prisudviklingen i hele analyseperioden. Forklaringsgraden fra de førnævnte delperioder undersøges, men Side 4 af 97

10 de testes dog ikke empirisk. Der afgrænses fra at arbejde med tilsvarende økonomiske modeller så som ADAM fra Danmarks Statistik og SMEC fra Realkreditrådet. 1.3 Metode I det følgende klargøres hvilke metoder, der anvendes i afhandlingen til at besvare de fremsatte undersøgelsesspørgsmål. Herunder omtales de benyttede teorier, redskaber og data. Afhandlingen opdeles i tre dele; en teoretisk, en empirisk og en analyserende samt diskuterende del. Den teoretiske del påbegyndes med en historisk beskrivelse af kontantprisudviklingen på ejerboligmarkedet. Denne visualiseres med en graf over den reale kontantpris i perioden. Til beskrivelse af prisdannelsen anvendes den neoklassiske udbuds- og efterspørgselsteori, hvilket tydeliggøres ved en grafisk illustrering. Niels Blomgren-Hansen og Jan E. Knøsgaard (1978) skabte det grundlæggende fundament for det makroøkonomiske modelarbejde som bl.a. MONA udspringer fra. Dette medtages for at sammenholde den generelle prisdannelsesteori og det empiriske arbejde. I den empiriske del anvendes MONAs kontantprisligning. Ligningen består af aggregerede variable, der bygger på tidsserier fra MONAs databank. Modellen er allerede estimeret og der fokuseres derfor på at teste denne empirisk. Kontantprisen estimeres med en økonometrisk OLS tidsserieregression og der testes om modellen opfylder de relevante tidsserieforudsætninger. Hertil anvendes statistikprogrammet EViews, hvor et signifikansniveau på α=10 % anvendes som udgangspunkt. Det er ikke hensigten at forbedre MONAs kontantprisligning, men derimod at diskutere modellens anvendelighed. Dette gøres ved at undersøge, hvor godt den ud fra sit teoretiske fundament formår at forklare kontantprisudviklingen. Den afsluttende analytiske og diskuterende del afrunder afhandlingen. Der tages udgangspunkt i Robert J. Shillers irrationelle bobleteori, der bygger på behavioral finance. Shiller & Karl E. Case (2004) undersøgte, om der kunne konstateres en bobleprisdannelse på det amerikanske boligmarked. Med afsæt i deres undersøgelse opstillede Jens Lunde (2007) syv boblekriterier. Disse anvendes i det analyserende arbejde for at vurdere om der har eksisteret en prisboble på det danske boligmarked i perioden I den forbindelse fokuseres der på liberaliseringen af kreditmarkedet i perioden. Betydningen af de afdragsfri lån for kontantprisstigningen diskuteres, og hertil medtages forskellige økonomers synspunkter på området. Side 5 af 97

11 1000 boliger 2. Karakteristik af ejerboliger I nærværende afsnit karakteriseres ejerboligmarkedet, så læseren opnår en grundlæggende forståelse for boligen som aktiv og forholdene på markedet. Boligen adskiller sig på flere områder fra andre konventionelle goder. For det første spiller den en væsentlig rolle for familiens sociale liv og muligheder. En velfungerende boligforsyning er en vigtig forudsætning for et effektivt arbejdsmarked. Gennem et højt og differentieret udbud af boliger kan arbejdskraften mobilt lokalisere sig efter behov (Andersen et al. 2008). For det andet anses boligen som et attraktivt investeringsaktiv. Den danske velfærdstat har gennem politisk prioritering været med til at favorisere boligen som investeringsform med skattefordele som eksempelvis skattefrie rentefradrag og kapitalgevinster (Andersen et al. 2008). Nedenstående figur 2 viser den tidsmæssige udvikling i ejer- og lejerforholdet. Figur 2: Udviklingen i antallet af ejer- og lejerboliger for perioden Ejerboliger Andelsboliger Privat udlejning Almene boliger Øvrige Kilde: Andersen et al. (2008) Fordelingen i figur 2 viser tydeligt, at ejerboligen er den foretrukne boligform. En stor del af den danske befolkning er boligejere, hvilket særligt kan skyldes den gunstige investeringsform med en eventuel kapitalgevinst til følge. Ejerboligmarkedet er i princippet et frit marked, hvor prisen ikke direkte reguleres af det offentlige. Fordelingen af ejerboligmassen, samt prisen på denne bliver fastsat på markedsvilkår gennem udbud og efterspørgsel. Disse markedsmekanismer vil senere blive gennemgået i afsnit 4.2 Prisdannelsen på boligmarkedet. Side 6 af 97

12 2.1 Ejerboligen som et dualt gode og aktiv Boligen beskrives i den økonomiske litteratur som et dualt gode; et forbrugsgode og investeringsaktiv. Ejerboligen betragtes som et forbrugsgode, da denne anses at producere en ydelse i form af beboelse. Beboelsen kan ikke lagres, men forbruges derimod med det samme, modsat konventionelle goder. Boligen danner rammen for familiens liv og trivsel og har en levetid, der ofte overgår ejerens. Ligeledes kan ejerboligen anses som et investeringsgode, hvis man anskuer friværdien som et muligt afkast ved salg. Dette forudsætter dog, at prisstigningen overgår omkostningerne ved salg, vedligeholdelse og købspris. De store transaktions-omkostninger ved køb og salg medvirker dog til, at markedet for ejerboliger ikke er nær så effektivt som f.eks. aktiemarkedet (Møller 2006). For aktieinvestorer findes der andre likvide placeringsmuligheder såsom bankindskud, hvis man forventer et lavere aktieafkast. Som boligejer er alternativet en lejebolig. Husholdningerne har et fundamentalt behov for at bo og der er som beskrevet store transaktionsomkostninger forbundet med at skifte til og fra ejerboligmarkedet. Det betyder, at et umiddelbart fald i kontantprisen ikke nødvendigvis fører til et øjeblikkeligt salg af aktivet. En aktieinvestor har derimod mulighed for omgående salg ved forventningen om et negativt afkast (Ejerskov 2000). 2.2 Finansierings- og beskatningsforhold De færreste har mulighed for at købe en bolig kontant, hvorfor bolighandler ofte indebærer optagelse af lån. Investering i en bolig er dog forbundet med en usystematisk risiko, der ikke er mulig at diversificere på samme måde som en aktieportefølje. Dette skyldes investeringens relative størrelse i forhold til husholdningen samlede beholdning (Møller 2006). Huspriser har ligesom aktiekurser en iboende tendens til at svinge. Udviklingen i boligpriserne udviser dog trænge bevægelser og en tendens til at følge de makroøkonomiske cykler. Foruden denne sammenhæng påvirkes prisen af det fremtidige forventede afkast (Pedersen & Sørensen 2009). Den private sektors lånemuligheder ændres ved store udsving i aktivpriserne, da disse benyttes som sikkerhedsstillelse. Boligen som aktiv anvendes som pant for at øge chancen for at få tildelt lånet, samt for at reducere den adverse selection 2 (Ejerskov 2000). Det danske realkreditsystem bygger således på pantsikkerhed. Renteudgifter i forbindelse med låntagning kan fradrages ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Rentefradragets værdi er løbende blevet reduceret, således den nu har en skatteværdi svarende til de kommunale skatter på 33 % (Skat). Boligmarkedet har ligesom andre aktiver en væsentlig indflydelse på den finansielle og økonomiske stabilitet. Huspriserne påvirker konjunkturen gennem bl.a. den finansielle sektor (Pedersen & Sørensen 2 Adverse selection omhandler den situation hvor den ene part besidder mere information end modparten. I dette tilfælde omhandler det bankens manglende mulighed om at opnå fuld information om låntagers evne til at tilbagebetale et lån (Ejerskov 2000) Side 7 af 97

13 2009). Stigende boligpriser udløser betydelige formuegevinster, der gennem øget privatforbrug således forstærker en eventuel konjunktur (Andersen et al. 2008). Fast ejendom indgår i beskatningsgrundlaget, hvorfor alle ejendomme periodisk vurderes. Fra og med år 2002 vurderes ejendomme hvert andet år, og reguleres i de mellemliggende år ud fra den observerede prisudvikling (Skat). Disse vurderinger danner grundlag for opkrævning af boligskatter. Her fastsættes såvel ejendomsværdien, der er et skøn over ejendommens kontantpris ved evt. salg, samt grundværdien, der er grundens værdi i ubebygget stand. Ejendomsskatten udregnes som; den afgiftspligtige grundværdi * en grundskyldspromille, også kaldet grundskyld 3 (Andersen et al. 2008). Denne promille kan ligge mellem 6 og 24, afhængig af hvor i landet man bor (Skat). Ejendomsværdiskatten er derimod fastlagt ved lov (Ejendomsværdiskatloven) og udregnes ud fra ejendomsværdien. Denne fastlægges ud fra den offentlige vurdering og lyder på 1 % for huse under 3 millioner og 3 % for huse over 3 millioner 4. Ejendomsværdiskatten afløste i år 2000 den tidligere lejeværdiskat, hvor ejerne blev beskattet ud fra boligens anslåede lejeværdi. Som en del af skattestoppet i år 2002 blev ejendomsværdiskatten fastfrosset til 2001-priser 5. Dette medførte en udhuling af skatten, samtidig med at markedet oplevede stigende boligog forbrugerpriser. Havde skatten derimod fulgt boligens reelle værdi, dvs. i forhold til inflationen, ville stigningen i boligpriserne automatisk have medført en forøget ejendomsværdiskat. Dette havde dermed øget omkostningerne ved at bo i boligen og efterspørgslen kunne være udlignet. Denne regulering har således forstærket prisudviklingen på ejerboliger. Ved de nuværende beskatningsforhold opnår boligejeren desuden en skattefri kapitalgevinst, hvorimod aktieafkast og andre kapitalafkast beskattes med 33 % (Andersen et al. 2008). Ovenstående karakteristik giver et indblik i ejerboligen som aktiv, og derved et fundament til afhandlingens videre teoretiske og analytiske arbejde. 3 Indtil år 2007 skulle boligejere betale ejendomsskat til både amt og kommune, men nu betales der kun til kommunen (Skat). 4 Foruden disse betales der ligeledes grønne afgifter ud fra forbruget af el, vand og varme. Det findes dog ikke relevant at beskrive disse yderligere. 5 Ejendomsværdibeskatningen baseres på den mindste af 1) vurderingen %, 2) vurderingen 1/ og 3) seneste vurdering (Andersen et al. 2008). Side 8 af 97

14 3. Historisk beskrivelse af kontantprisudviklingen Boligpriserne har indvirkning på den samfundsøkonomiske udvikling og omvendt, eftersom der findes en tæt korrelation herimellem (Lunde 2009). I dette indledende afsnit beskrives den historiske kontantprisudvikling på ejerboligmarkedet ud fra de økonomiske konjunktursving i tidsperioden Igennem de sidste 40 år kan der konstateres fire perioder med konjunkturvækst i Danmark. Der er her tale om den sidste halvdel af 1970 erne, start 1980 erne, perioden efter 1993 og senest perioden (Pedersen & Sørensen 2009). Undervejs inddrages de mest relevante forklarende forhold til at underbygge beskrivelsen, så som renteniveauet, lovmæssige tiltag og andre begivenheders betydning. Formålet er at skabe et samlet overblik og en forståelse for effekterne af de bagvedliggende faktorer, der har påvirket kontantpriserne i perioden. Derigennem forventes det at klargøre det nuværende prisniveau. Figur 3. Udviklingen i de reale kontantpriser på enfamiliehuse i perioden kvartal kvartal 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Reale kontantpris for enfamiliehuse Kilde: Danmarks Nationalbank, MONAs databank. Anm.: Indeksering med basisår Kontantprisen for enfamiliehuse er korrigeret for inflation. I MONA dataet anvendes forbrugsdeflatoren som mål for inflationen. Figur 3 viser udviklingen i de reale kontantpriser for enfamiliehuse på det danske ejerboligmarked for den valgte tidsperiode. Der er i perioden en stigende tendens i boligpriserne med undtagelse af de to nedgange i årene og igen I det følgende foretages en nærmere uddybning af de samfundsmæssige forhold, der kan have haft indvirkning på prisniveauet. Oliekrisen fra år 1973 medførte markante prisstigninger på olie, et fald i produktionen samt en forøget arbejdsløshed (Andersen et al. 2008). Danmark befandt sig således i en økonomisk lavkonjunktur i periodens begyndelse år Forholdene blev stabiliseredet igen med opgangen i årene , forinden endnu en økonomisk nedgang viste sig. Side 9 af 97

15 Der er flere årsager til nedgangen i 1979 og faldet i kontantpriserne på ejerboliger. For det første brød den 2. oliekrise ud. Politiske omvæltninger i Irak resulterede i en faldende olieproduktion og derefter høje prisstigninger på olie (Andersen et al. 2008). For det andet blev der fra år 1979 fremsat forskellige politiske tiltag for at forbedre den danske konkurrenceevne og sænke privatforbruget. Tiltagene bestod i flere devalueringer af kronen, et lovforslag om absolut lønstop samt stigende skatter og afgifter. Herunder kan nævnes, at den amtslige grundskylds-promille steg med 15 % og momsen blev hævet. Den høje inflation i slutningen af 1970 erne skabte forventninger om lønstigninger inden for de følgende år. Boligejerne havde i den forbindelse optaget for store lån, i håbet om at inflationen ville udhule gælden (Lindegaard 2007). Men dette blev ikke indfriet. I starten af 1980 erne lancerede Schlütter regeringen en disinflationær politik, der ophævede indekseringen af lønnen, medførte indkomstpolitiske indgreb og en fast valutakurspolitik. Denne politik havde succes og inflationen blev reduceret til et lavt og stabilt niveau (Andersen et al. 2008). De faldende kontantpriser i perioden var derved særligt et resultat af lavere lønstigninger end forventet samt et lavt inflationsniveau i starten af 1980 erne. Desuden faldt købekraften som følge af de stigende afgifter og skatter (Lindegaard 2007). Den ovenfor nævnte fastkurspolitik blev indført i Danmark i 1982 for at danne et lavinflationsregime og skabe tiltro til den danske økonomiske politik efter devalueringerne af kronen. Med fastkurspolitikken faldt renten, hvilket medførte en stigning i privatforbruget og investeringerne (Andersen et al. 1999). Danmark oplevede derved en periode med højkonjunktur i årene og samtidig en stigning i kontantpriserne på ejerboliger. Dette kan særligt skyldes en optimisme i samfundet i forbindelse med gode tider og en voksende investeringslyst. Højkonjunkturen resulterede i et underskud på betalingsbalancen, som i 1986 toppede med 5 % af BNP (Andersen et al. 1999). Regeringen greb igen ind med nye politiske tiltag for at begrænse forbruget og stabilisere betalingsbalancen. Kartoffelkuren blev introduceret i 1986 og indeholdt bl.a. en stigning i stempelafgiften 6, samt bestemmelsen om, at nyoptagne realkreditlån skulle afdrages som mixlån 7. Desuden indeholdt kartoffelkuren flere tiltag, der havde til hensigt at formindske investerings- og forbrugslysten (Lindegaard 2007). Her kan nævnes en 20 % afgift på renter af forbrugslån (Andersen et al. 1999). Senere i 1987 blev en omfattende skattereform indført med det samme formål. Regeringen indførte en progressiv indkomstbeskatning samt en proportional beskatning af kapitalindkomsten(kallestrup 2004). Desuden blev rentefradraget nedsat fra 72 % til ca. 50 %. Ovenstående politiske tiltag ramte både boligejerne og boligkøberne hårdt. Boligejerne fik forhøjede renteudgifter på grund af det lavere fradrag. Boligkøberne fik 6 Stempelafgift: En afgift der betales i forbindelse med realkreditlån. Den betegnes i dag tinglysningsafgift (Skat). 7 Mixlån: Er en kombination af 60 % annuitetslån og 40 % serielån. I forhold til et annuitetslån har mixlån et større afdrag i de første år af dets optagelse (Den store danske). Side 10 af 97

16 derimod et lavere rådighedsbeløb end andre boligejere, som følge af de tvungne mixlån og ændringer i stempelafgiften. Ligeledes blev mange nuværende boligejere stavnsbundne. Ved køb af anden bolig blev deres almindelige annuitetslån ophævet og det obligatoriske mixlån skabte en højere fremtidig ydelse. Flere boligejere valgte derved at blive boende. Ovenstående nedgang i økonomien bevirkede, at kontantpriserne faldt i årene frem til 1992 (Lindegaard 2007). Efter Kartoffelkurens kontraktive virkning fulgte en lang periode med lavvækst i den danske økonomi præget af stagnation. Først i 1993 blev økonomien kick startet i form af midlertidige finanspolitiske lempelser i forbindelse med regeringsskiftet. Året inden var der sket store ændringer på boligmarkedet i form af en liberalisering af realkreditlovgivningen, hvor det blev muligt at låne op til 80 % af ejendomsværdien. I 1993 blev muligheden for 30-årige annuitetslån genindført, hvilket indtil da kun var begrænset til 20-årige mixlån (Pedersen & Hansen 2003). De politiske tiltag bidrog til vækstacceleration, som yderligere blev stimuleret af et markant internationalt rentefald. Samlet set resulterede dette i en konverteringsbølge og en omlægning af realkreditlån for ca. 300 mia. kr. (Pedersen & Hansen 2003). Mange valgte i den forbindelse at forlænge løbetiden på realkreditlånet, eftersom det nu var muligt. Dette betød en afdragsbesparelse nu og her, til gengæld for en længere periode med rente- og afdragsbetalinger. Den forlængede løbetid, samt ændrede lånetype gav husholdningerne en likviditetslettelse, der fik forbruget og investeringerne til at stige (Andersen et al. 1999). En skattereform i 1993 nedsatte rentefradragets værdi, som en kontraktiv modpol (Pedersen & Hansen 2003). Dog viser figur 3, at de reale kontantpriser fortsat var stigende. Denne udvikling blev yderligere forstærket ved indførelsen af de variabelt forrentede lån i år 1996 (Pedersen 2004). Pinsepakken i 1998 indebar, ligesom Kartoffelkuren, en finanspolitisk stramning i et forsøg på at tage toppen af de kraftige stigninger på ejerboliger og privatforbruget (Ejerskov 2000). Endnu en nedsættelse af rentefradraget blev foretaget, i et forsøg på at tilskynde opsparingen. Ligeledes blev beskatningsforholdene ændret fra og med år Den daværende beskatning lejeværdi af egen bolig blev omlagt til en ejendomsværdiskat, i et forsøg på at stabilisere boligmarkedet (Andersen et al. 2008). Fra år 2003 og indtil slutningen af 2006 steg boligpriserne voldsomt. I denne periode blev et nyt låneprodukt introduceret, som gjorde det muligt at udskyde afdrag i op til 10 år. Ved at optage et afdragsfrit lån kan låntager således få en likviditetsbesparelse her og nu. Dette kan have haft effekt på den stigende efterspørgsel og således kontantpriserne (Pedersen 2004). Siden 2006 har priserne overordnet været faldende, hvilket yderligere blev forstærket af den finansielle krise i Dette medførte bl.a. større usikkerhed om den økonomiske fremtid, samt strammere Side 11 af 97

17 kreditgivning set i forhold til de tidligere års liberalisering på kreditmarkedet (Finansministeriet 2009). Boligmarkedet hænger i stor grad sammen med arbejdsmarkedet og ledigheden. Den stigende ledighed grundet finanskrisen har strammet kreditgivningen og dermed efterspørgslen for boliger. Figur 3 viser at de reale kontantpriser stadig er faldende. Der er dog stor usikkerhed om den fremtidige vækst. Historiske erfaringer viser, at en nedgang af denne kaliber tager tid at vende (Lunde 2007). Udviklingen i penge- og realkreditinstitutternes udlån afspejler historisk set økonomiens konjunkturudvikling. Andersen et al. (1999) konkluderer, hvorledes opsvinget fra , samt opsvinget i , begge var karakteriseret ved et markant fald i det lange renteniveau. Begge højkonjunkturer blev i begyndelsen drevet af en stigning i privatforbruget, mens investeringerne først tog til et stykke inde i konjunkturen. Udfaldene af de to perioder var dog forskellige, hvilket primært skyldes de finanspolitiske tiltag. Rentefaldet i 80 erne gav ikke anledning til en konverteringsbølge som under opsvinget i Dette skyldtes, at husholdningerne på daværende tidspunkt stod overfor mere restriktive regler for adgangen til realkreditlån (Andersen et al. 1999). Selvom forbrugskvoten i 1993 var lavere end i 80 erne steg udlån fra penge- og realkreditinstitutter kraftigere. Dette kan skyldes den omfattende liberalisering af de finansielle markeder i form af nemmere låneadgang (Andersen et al. 1999). Denne udvikling er fortsat frem til starten af 2006 med indførelsen af variabelt forrentede- og afdragsfrie lån. Beskatningen af aktiver har ofte fundet anvendelse som et forsøg på at dæmpe en overophedet økonomisk aktivitet. Set ud fra et finanspolitisk syn er mulighederne således at højne beskatningen af aktivet eller alternativt at stramme vilkårene for lån med aktivet som sikkerhed (Pedersen 2009). Samtlige skattereformer har gjort det dyrere at være gældbesiddende, da en mindre del af renterne kan trækkes fra i skat. På trods af denne udvikling er der samtidig sket en kraftig liberalisering på det finansielle marked, der derimod har lempet vilkårene. Tidligere erfaringer har vist, at dette kan medføre et stemningsskift blandt husholdningerne. Dette konkluderede Pedersen & Hansen (2003) under konverteringsbølgen i Hvorledes det seneste opsving i samme grad skyldes forventningsdannelsens indvirkning vil blive diskuteret i afsnit 6. Bobleteori. Side 12 af 97

18 4. Den teoretiske prisdannelse på boligmarkedet I nedenstående afsnit afdækkes den teoretiske prisdannelse på boligmarkedet ud fra økonomisk teori om udbud og efterspørgsel, for senere at skabe grundlag for den empiriske analyse. Afsnittet opdeles i fire dele, hvor markedsagenternes adfærd indledningsvist vil blive beskrevet ud fra den neoklassiske teori. Formålet med dette afsnit er at give læseren et indblik i den rationelle tankegang, som de fleste makroøkonomiske modeller, herunder MONA, bygger på. Efterfølgende vil prisdannelsen på boligmarkedet yderligere beskrives gennem et kort og langsigtet perspektiv for at give et indblik i de markedsmekanismer, der forefindes på boligmarkedet. Følgende afsnit vil dernæst belyse, hvilke elementære variable, der determinerer dannelsen af udbud og efterspørgselskurverne med udgangspunkt i Blomgren-Hansen og Knøsgaard (1978). Disse økonomiske faktorer vil analyseres nærmere i den empiriske del af afhandlingen. Gennemgangen vil løbende suppleres med grafisk fremstilling for at lette forståelsen for læseren. 4.1 Udbud og efterspørgselsteori Teoretisk kan boligmarkedet anskues fra flere tilgangsvinkler, hvoraf den neoklassiske teori (grundlagt af Marshall m.fl.) har vundet stor indpas. Teorien forudsætter et marked bestående af rationelle agenter, der handler ud fra ønsket om individuel nyttemaksimering. De enkelte forbrugere nyttemaksimerer ud fra deres livstidsindkomst givet deres budgetrestriktion. Udgifter og indtægter danner derfor grundlag for efterspørgselskurven. Ligeledes antages markedets producenter at agere ud fra ønsket om at maksimere profitten af de udbudte goder. De marginale produktionsomkostninger sætter således rammerne for udbudskurven. Prisen på det pågældende gode opstår derfor i skæringen mellem udbud og efterspørgselskurven, hvorved en ligevægtspris (og mængde) dannes (Den store danske). Hvordan og hvorledes den ovenstående prisdannelse sker, afhænger af godets karakter og forholdende på det enkelte marked. Boliger er som gode særdeles heterogene, hvilket indebærer, at to boliger aldrig kan være ens. Hver bolig er speciel i forhold til beliggenhed, kvalitet og alder. Yderligere kan boligen som gode opdeles i to dele; en reproducerbar del i form af bygningen, og en ikke reproducerbar del i form af byggegrunden (Møller 2006). Byggegrunden under boligen er immobil og kræver, at husholdningerne flytter til boligen og ikke omvendt. Boligens duale sammensætning og forholdene på markedet sætter tidsmæssige begrænsninger i forhold til, hvor hurtigt tilpasningen af udbuddet sker, samt en mængdebegrænsning i forhold til antallet af byggegrunde. Prisdannelsen på boligmarkedet er således kompliceret, hvilket nedenstående gennemgang vil tydeliggøre. Side 13 af 97

19 4.2 Prisdannelsen på boligmarkedet Grundlæggende skabes priserne på boligmarkedet ud fra den klassiske udbuds- og efterspørgselsteori, som ovenfor beskrevet. Udbuddet af boliger betegnes som den eksisterende boligmasse. Denne forøges i takt med stigende efterspørgsel, der presser boligpriserne, hvilket lokker flere producenter til markedet, da de øjner en mulighed for profit. Nedenstående figur 4.2 viser udbuddet og efterspørgslen(venstre) på boligmarkedet, samt boligpriserne på forskellige tidspunkter(højre). Som udgangspunkt er skæringspunktet (A) dannet af efterspørgselskurven E1 og udbudskurven U1. Skæringspunktet angiver prisen på boligen P0, samt den udbudte mængde M0 og den tilhørende kontantpris i tidspunktet t0. Skæringspunkt (A) viser en situation, hvor boligpriserne som udgangspunkt er i ligevægt. Figur 4.2 Effekten af en skattelettelse på kort - og langt sigt Kilde: Egen tilvirkning, inspiration fra Husain & Stamp (2009) Fra skæring (A) til (B) sker der et stød i økonomien, der får efterspørgslen til at stige. Dette kan f.eks. være en skattelettelse, der øger husholdningernes disponible indkomst og dermed hæver efterspørgslen. Mange realøkonomiske faktorer spiller dog ind på efterspørgselsniveauet, som blandt andet forventninger til fremtiden, renteniveauet og de boligomkostninger, der er forbundet med eje bolig (Ejerskov 2000). En yderligere gennemgang af variablene vil finde sted i afsnit 4.4 Udbuds- og efterspørgselsvariable. Den stigende efterspørgsel ændrer prisen fra P0 til P1, da udbuddet på kort sigt er konstant. Den stigende efterspørgsel tilpasses ikke umiddelbart i et stigende udbud, da det tager tid forinden byggeriet, og derved udbuddet, reelt kan realiseres. Dette faktum forklarer den mere træge prisdannelse på boligmarkedet (Pedersen 2004). På kort sigt er udbuddet af boliger derfor uelastisk skitseret ved et uændret udbud, M0. Side 14 af 97

20 Efterspørgslen har som følge af dette en direkte effekt og slår hurtigt igennem på kontantpriserne, som vist fra P0 til P1. Den tilsvarende kontantpris er skitseret i tidspunkt t1 (Husain & Stamp 2009). Den øgede boligefterspørgsel skaber et pres på boligpriserne, hvilket resulterer i, at prisen på den eksisterende boligmasse M0 overstiger prisen for genanskaffelse (inkl. grundværdien 8 ). Der skabes således incitament til at bygge nye boliger, hvilket resulterer i et øget investeringsniveau. Forholdet mellem kontantprisen og byggeomkostningerne styrer traditionelt set boliginvesteringerne og dermed udbuddet. Dette forhold betegnes i den økonomiske litteratur som Tobins Q. Tilpasningen på markedet er dog tidskrævende, hvorfor efterspørgslen bliver ved med at stige til punkt (C), således prisen nu er P2. I figuren afspejles prisen i tidspunkt t2. Det økonomiske stød i tidspunkt t0 har alene flyttet prisen fra P0 til P2 på kort sigt. Det påbegyndte byggeri efter tidspunkt t0 vil i tidspunkt t2 resultere i reelle boliger, som således flytter udbudskurven fra U1 til U2. Den stigende boligmængde M1 resulterer i en faldende pris P1. Udbuddet vil således blive ved med at stige til U3, indtil byggeomkostningerne svarer til prisen på eksisterende boliger. Det afspejler, at markedet nu er tilbage i ligevægt i tidspunkt t4 med prisen P0 (Husain & Stamp 2009). Tobins Q forholdet kan skitseres i en tilsvarende figur. Det er dog ikke fundet relevant fra opgaveløsers side, da formålet primært er at afbillede, hvorledes prisdannelsen skaber en naturlig volatilitet på boligmarkedet. På kort sigt er udbuddet konstant og det er således ændringer i efterspørgslen, der alene påvirker boligpriserne. På lang sigt bestemmes boligpriserne af Tobins Q forholdet. Det skal dog pointeres, at denne sammenhæng forudsætter, at beliggenheden ikke har nogen betydning, således en stigende efterspørgsel ville kunne imødekommes af ledige byggegrunde. Dette er dog ikke altid tilfældet. I Møller (2006) diskuteres problemstillingen vedrørende manglende grunde og således uelastisk udbud på lang sigt. Det kan i den forbindelse være fordelagtigt at segmentere den udbudte boligmasse i to efter inspiration af Møller (2006); ispinde og Van Gogher. Sidstnævnte betegner en bestemt type boliger, som grundet deres beliggenhed, altså grunden, er særdeles attraktive. Det kan f.eks. være boliger nær havet eller indre København. Fælles for de nævnte eksempler er, at udbuddet er uelastisk og derfor anses disse som unikke; deraf betegnelsen Van Gogh. Prisen på disse boliger bestemmes alene af efterspørgslen på lang sigt (Andersen et al. 2008). Det generelle udbud af boliger er dog ikke fast, da der i andre regioner af landet stadig findes et større udbud af grunde og dermed mulighed for nybyggeri. Disse navngives således ispinde, grundet deres mere reproducerbare egenskab. Pedersen (2004) argumenterer ligeledes for denne tvedeling ved at analysere på væksten i nybyggeri af ejerboliger, for hovedstadsregionen og de øvrige 8 Der er her vigtig at klarlægge at omkostningerne skal ses samlet, dvs. både i form af de reelle byggeomkostninger og grundens værdi. Side 15 af 97

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

Bachelorafhandling. Udviklingen i det danske ejerboligmarked; prisboblen - Fortsat prisfald, kollaps eller vending. Nationaløkonomisk institut

Bachelorafhandling. Udviklingen i det danske ejerboligmarked; prisboblen - Fortsat prisfald, kollaps eller vending. Nationaløkonomisk institut Nationaløkonomisk institut HA Alm. 6. Semester Forfattere: Lasse Müller Olsen Morten Agerholm Nielsen Vejleder: Valdemar Smith Bachelorafhandling Udviklingen i det danske ejerboligmarked; prisboblen -

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Institut HA. Int. 6 Semester Opgaveskrivere: Dennis Bækgaard Christensen Filip Høgh Poulsen Vejleder: Valdemar Smith Bachelorafhandling Udviklingen på det danske boligmarked Handelshøjskolen

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF MSC. INTERNATIONAL ECONOMIC CONSULTING FORFATTER: PAUL HJORTSHØJ BUHR VEJLEDER: ANNA PIIL DAMM ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION - EN HEDONISK TILGANG AARHUS UNIVERSITY BUSINESS

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes?

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? 81 Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Peter Birch Sørensen, Økonomisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den reale kontantpris på ejerboliger har historisk

Læs mere

DANSKE REALKREDITLÅNTAGERES RISIKOBILLEDE

DANSKE REALKREDITLÅNTAGERES RISIKOBILLEDE Institut for Finansiering Hovedopgave HD(F), nr. 24 Opgaveløser: Vejleder: Rico Elverlund Karsten Poul Jørgensen DANSKE REALKREDITLÅNTAGERES RISIKOBILLEDE med fokus på den stigende andel af rentetilpasningslån

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3

Indhold Problemfelt... 3 Indhold Problemfelt... 3 Metode... 4 Afgrænsning... 4 Teori... Begrebsdefinition... Pengemængde... Rente... 6 Ejendomsskat... 6 Ejendomsværdiskat... 6 Skattestoppet... 6 Kvantitetsteorien... 8 Den klassiske

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen 19-04.1984 Anna Bac Kristensen Vejleder:

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

The title in English. -depending on a buyers equity and the loan to value of the housing cooperative. Kandidatafhandling. Cand. merc.

The title in English. -depending on a buyers equity and the loan to value of the housing cooperative. Kandidatafhandling. Cand. merc. En analyse af ligevægtsprisforholdet mellem en ejerbolig og en andelsbolig ud fra en user cost betragtning -afhængig af købers formue og andelsboligens belåningsgrad The title in English An analysis of

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

Prisdannelsen på det danske boligmarked

Prisdannelsen på det danske boligmarked Prisdannelsen på det danske boligmarked en teoretisk og empirisk analyse Bacheloropgave Jonas Aller Kjeldsen aller@stud.ku.dk Vejleder: Michael Harboe-Jørgensen ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

PENGEINSTITUTTERNES AKTIVITET. Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Offentlig Administration (OA2) Maj 2009

PENGEINSTITUTTERNES AKTIVITET. Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Offentlig Administration (OA2) Maj 2009 BOLIGSEKTOREN OG PENGEINSTITUTTERNES AKTIVITET Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Offentlig Administration (OA2) Maj 2009 Maj Baltzarsen Anders Mostrup Gudmansen Vejleder: Jesper

Læs mere

Forældrekøb En økonomisk investering?

Forældrekøb En økonomisk investering? Aarhus School of Business & Social Sciences Udarbejdet af: Kenneth Bovbjerg Bachelorafhandling Vejleder: Carsten Tanggaard Institut for Økonomi Forældrekøb En økonomisk investering? Maj 2014 Tegn u. mellemrum:

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling

Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling Kandidatafhandling Ninna Jakobsen 26 Januar 2012 Undersøgelsen foretages ved gennemgang af studier

Læs mere

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse?

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse? Working Paper Series Department of Business & Management Macroeconomic Methodology, Theory and Economic Policy (MaMTEP) No. 1, 2014 Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld

Læs mere