JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden for at idømme unge lovovertrædere under 18 år en ungdomssanktion, jf. straffelovens 74 a, i kraft. Den er møntet på personer, som vurderes at kunne profitere af socialpædagogisk behandling, som på gerningstidspunktet endnu ikke var fyldt 18 år, og som har begået grovere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. Desuden forudsættes det, at ungdomssanktionen træder i stedet for en ubetinget fængselsstraf på mellem 30 dage og 1½ år. Ungdomssanktionen består af et toårigt forløb, der er opdelt i tre faser og omfatter struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling under tilsyn af kommunen. Fase 1, som kan udelades, består af et ophold i en sikret institution i typisk to måneder, fase 2 består af et ophold i en åben døgninstitution eller andet egnet opholdssted i som regel op til 12 måneder, og fase 3 er en udslusningsfase, der almindeligvis foregår i ambulant regi med tilsyn af de kommunale myndigheder i den resterende del af den toårige periode. 1. Materiale Denne redegørelse vedrører de ungdomssanktioner, der er idømt i I tidligere rapporter er der redegjort for sanktioner, som er idømt i perioden 1. juli 2001 til 31. december Der er endvidere udarbejdet to redegørelser vedrørende forløbet af ungdomssanktionen samt to rapporter om ungdomssanktionens kriminalpræventive effekt. Alle rapporter er tilgængelige på Justitsministeriets hjemmeside. 1 Med henblik på at vurdere i hvilket omfang og i hvilke sammenhænge ungdomssanktionen anvendes frem for en ubetinget dom, redegøres endvidere for de ubetingede domme, som unge lovovertrædere er idømt i samme periode, dvs. personer, som er idømt en ubetinget dom i 2014, og som var under 18 år på gerningstidspunktet. Ubetingede fængselsstraffe på mindre end 30 dage er ikke inkluderet i redegørelsen, ligesom heller ikke frihedsstraffe på mere end 1½ år er det. Den øvre grænse gælder også kombinationsdomme, da ungdomssanktionen ikke forudsættes at kunne anvendes i stedet for kombinationsdomme, hvor den samlede straflængde af den betingede og ubetingede del overstiger 1½ år. 1 Se (under Forskning) ISSN

2 2. Antallet og arten af domme 2.1. Ungdomssanktionen Rapporten omfatter i alt 43 ungdomssanktioner. Vedrørende den første fase af ungdomssanktionen er der i 58 pct. af tilfældene fastsat en maksimal anbringelsestid i en sikret institution på to måneder eller derunder, jf. tabel 1. Tabel 1. Domme fordelt efter længden af ungdomssanktionens fase 1. 2 Anbringelse Antal Indtil 1 måneds anbringelse i sikret afdeling 1 Indtil 2 måneders anbringelse i sikret afdeling 24 Indtil 3 måneders anbringelse i sikret afdeling 6 Indtil 4 måneders anbringelse i sikret afdeling 1 Indtil 6 måneders anbringelse i sikret afdeling 3 Indtil 12 måneders anbringelse i sikret afdeling 1 Ingen længstetid angivet separat for fase 1 7 I alt 43 For den anden fase er der i hovedparten af dommene 34 af de 43 fastsat en længstetid på 12 måneder for anbringelse i en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. I to domme angives længstetiden for fase 2 på indtil henholdsvis 10 måneder og 18 måneder. I 7 domme er længstetiden for fase 1 eller fase 2 ikke angivet særskilt, men den samlede tid for anbringelse i fase 1 og 2 fremgår. I disse domme er der fastsat en samlet længstetid på maksimalt 12 måneder. I alle domme er det desuden nævnt, at den unge skal efterkomme pålæg fra de sociale myndigheder om opholdssted, herunder tilbageførsel til eller fortsat anbringelse på en sikret afdeling eller døgninstitution/godkendt opholdssted indenfor de længstetider, der er fastsat i straffelovens 74 a, stk. 2, 2. pkt. eller inden for den af retten fastsatte længstetid. I ni domme er der herforuden angivet behandlingstiltag eller indstillinger til psykologiske/psykiatriske udredninger med henblik på eventuel behandling. Tre af de unge er indstillet til behandling for misbrug af narkotika, og seks er indstillet til både misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling eller udredning. Fire ungdomssanktioner blev anket i Alle fire er blevet stadfæstet ved retten i anden instans. 2 I enkelte domme angives den præcise tid i sikret institution i stedet for den maksimale tid. 2

3 30 dage dage dage Indtil 3 mdr. Indtil 4 mdr. Indtil 5 mdr. Indtil 6 mdr. Indtil 9 mdr. Indtil 12 mdr. Indtil 15 mdr. Indtil 18 mdr. I alt 2.2. De ubetingede fængselsstraffe I 2014 blev der idømt 239 ubetingede frihedsstraffe på mellem 30 dage og 1½ år til unge, som var under 18 år på gerningstidspunktet for deres kriminalitet. En del af frihedsstraffene 56 ud af 239 er kombinationsdomme med både en ubetinget og en betinget del. Tabel 2 viser straflængderne fordelt efter hele straflængden og den ubetingede del. Tabel 2. Ubetingede domme fordelt efter straffens samlede længde samt alene den ubetingede del. Ubetinget del Hele straflængden 30 dage dage dage Indtil 3 mdr Indtil 4 mdr Indtil 5 mdr Indtil 6 mdr Indtil 9 mdr Indtil 12 mdr Indtil 15 mdr Indtil 18 mdr I alt Den skrå linje, som er fremhævet med fed, angiver de domme, som er rene ubetingede fængselsstraffe. Tabellen viser, at der generelt er ganske stor spredning i straflængderne Geografisk fordeling Af tabel 3, der viser fordelingen af domme efter den byret, hvor dommen er afsagt i første instans, fremgår det, at forholdet mellem antal idømte ungdomssanktioner og antal ubetingede frihedsstraffe varierer en del mellem retskredsene. Da der årligt er tale om et lille antal domme i de enkelte retskredse, kan det dog være vanskeligt at vurdere disse variationer. Foruden det samlede antal ungdomssanktioner og frihedsstraffe afsagt i 2014 er der derfor også angivet, hvor mange ungdomssanktioner der er idømt i alt fra 2007 til 2014 samt andelen af ungdomssanktioner i forhold til alle domme i denne periode, jf. de sidste kolonner i tabellen. 3

4 Tabel 3. Antal domme fordelt efter straffens art og retten i første instans i 2014 samt antallet af domme og andelen af ungdomssanktioner i perioden Ungdomssanktioner Frihedsstraffe Ungdomssanktioner Frihedsstraffe i alt i alt Andel ungdomssanktioner Randers % Holstebro % Herning % Horsens % Esbjerg % Viborg % Kolding % Nykøbing Falster % Hillerød % Odense % Svendborg % Aalborg % Århus % Holbæk % Hjørring % Næstved % Roskilde % Bornholm % Sønderborg % Glostrup % Frederiksberg % Helsingør % Lyngby % København % I alt % Byretterne er i tabellen placeret efter hyppigheden af ungdomssanktioner i forhold til samtlige domme Randers, Holstebro og Herning Byret har den største andel ungdomssanktioner, nemlig 38 pct. af samtlige domme til unge lovovertrædere. Andre byretter, såsom Horsens, Esbjerg og Viborg ligger tæt på den andel. I den anden ende af skalaen ses, at København og Lyngby Byret er dem, hvor ungdomssanktionen er idømt i den mindste andel af samtlige domme, nemlig i 7 pct. af de i alt hhv. 455 og 87 domme. En del andre sjællandske byretter har også en lille andel ungdomssanktioner, nemlig Helsingør, Frederiksberg og Glostrup Udviklingen i antal ungdomssanktioner og frihedsstraffe til unge Det årlige antal ungdomssanktioner i forhold til antallet af ubetingede frihedsstraffe til unge i samme aldersgruppe fremgår af figur 1. I årene udgjorde ungdomssanktioner omkring en femtedel af den samlede mængde domme, og denne andel steg til godt en fjerdedel i 2006 og

5 Fra 2007 til 2011 er andelen af ungdomssanktioner ud af det samlede antal domme faldet, således at den i 2011 kun udgjorde 13 pct. I de efterfølgende to år er skete der en mindre stigning i andelen af ungdomssanktioner, nemlig til henholdsvis 17 og 18 pct. af det samlede antal domme. I 2014 faldt denne andel igen lidt til 15 pct. af det samlede antal domme. Figur 1. Det årlige antal idømte ungdomssanktioner og ubetingede frihedsstraffe, Ungdomssanktion Frihedsstraf Figur 1 viser også, at der i perioden 2002 og frem til 2014 har været en del variation i det samlede antal ungdomssanktioner og ubetingede domme til unge. Frem til 2005 voksede det samlede antal domme med 70 pct., men blev efterfulgt af et fald på 15 pct. frem til I 2008 var antallet af domme på linje med niveauet i Siden 2010 er der igen sket en mindskning i det samlede antal domme, og i 2014 var dette antal reduceret med 38 pct. i forhold til Mindskningen må ses i forlængelse af det fald, der har været i den registrerede ungdomskriminalitet Varetægtsfængsling 3.1. Andel varetægtsfængslede Af dem, der blev idømt en ungdomssanktion i 2014, har 61 pct. været varetægtsfængslet forinden, mens tilsvarende gælder for 50 pct. af de sager, der er endt med en ubetinget frihedsstraf, jf. tabel Se Justitsministeriets Forskningskontors opgørelse over udviklingen i antal sigtelser vedrørende unge her. 4 Der er i afsnittet om varetægtsfængsling set bort fra syv personer, som var over 18 år ved varetægtsfængslingen start. Den relativt høje alder ved tidspunktet for varetægtsfængslingen skyldes, at dommene for disse personer omfatter lovovertrædelser, der er begået igennem en årrække. De opfylder dog alle inklusionskriteriet, idet de var under 18 år på gerningstidspunktet for hovedforholdet. 5

6 Tabel 4. Domme fordelt efter stedet for varetægtsfængsling samt straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Ikke varetægtsfængslet Anbragt i surrogat Anbragt i arresthus Anbragt både i surrogat og arresthus I alt Unge under 18 år, der varetægtsfængsles, skal primært anbringes i et surrogatfængsel. Samlet set har 13 pct. af de i alt 142 unge, der i 2013 sad varetægtsfængslet forud for deres dom, været anbragt i et arresthus dog i næsten alle tilfælde alene i en del af varetægtsperioden. Det drejer sig hovedsageligt om unge, som er idømt en ubetinget dom Varetægtsfængslingens varighed Varetægtsfængslingen for de unge, der blev idømt en ubetinget frihedsstraf i 2014, har i gennemsnit varet 75 dage, mens den for de unge, som blev idømt en ungdomssanktion, har været længere, nemlig 87 dage. I 2014 var den længste varetægtsperiode for de ungdomssanktionsdømte på cirka 5½ måned (169 dage), mens den for de frihedsstraffede unge var på knap 7½ måned (225 dage). Under halvdelen (40 pct.) af de frihedsstraffede, som var varetægtsfængslet, har siddet i varetægt i op til otte uger, mens det tilsvarende gælder for 35 pct. af de ungdomssanktionsdømte, jf. tabel 5. Det ses videre af tabellen, at næsten to tredjedel (62 pct.) af dem, der blev idømt en ungdomssanktion, har siddet varetægtsfængslet i mere end 10 uger. Den tilsvarende andel for de unge, der blev idømt en frihedsstraf, er 45 pct. Tabel 5. Domme fordelt efter varetægtsfængslingens længde samt straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Til og med 2 uger Fra mere end 2 til 4 uger Fra mere end 4 til 6 uger Fra mere end 6 til 8 uger Fra mere end 8 til 10 uger Over 10 uger I alt Tabel 6 viser antallet af varetægtsfængslede fordelt efter anbringelsessted og alder. Som det ses, var næsten halvdelen af de varetægtsfængslede 17 år ved varetægtsfængslingens start, 35 pct. var 16 år, og 17 pct. var 15 år. 6

7 Tabel 6. Varetægtsfængslede fordelt efter sted og alder ved varetægtsfængslingens start. 15 år 16 år 17 år I alt Anbragt i surrogat Anbragt i arresthus Anbragt begge steder I alt Andelen af de varetægtsfængslede, der anbringes i arresthus i hele eller en del af varetægtsperioden, er højest blandt de 17-årige, idet 19 pct. af dem har været anbragt i arresthus, mens den tilsvarende andel blandt de 15- og 16-årige er henholdsvis 13 og 4 pct. Af tabel 7, der viser den gennemsnitlige længde af varetægtsfængslingen, fremgår det, at de, der har været anbragt i surrogatfængsel, i gennemsnit har været varetægtsfængslet i 72 dage, mens den ene person, der alene har været anbragt i arresthus, var der i 48 dage. De, der har været anbragt begge steder, har sammenlagt en længerevarende varetægtsfængsling, nemlig på 116 dage. Heraf angår i gennemsnit 23 af dagene anbringelse i arresthus og de resterende 93 dage anbringelse i surrogat. Tabel 7. Varetægtsfængslingens gennemsnitlige længde (i dage) fordelt efter sted og alder ved varetægtsfængslingens start. Tal i parentes angiver tid i arresthus. 15 år 16 år 17 år I alt Kun surrogat Kun arrest Både surrogat og arrest 77 (15) 75 (14) 129 (26) 116 (23) I alt Blandt de 17 personer, der har siddet i arresthus en del af deres varetægtsperiode, jf. tabel 4, varierer længden af varetægtsperioden i arresthus en del. Otte af dem har været anbragt i et arresthus i højst én uge, mens tre har været det i mere end 50 dage, inden de er overflyttet til surrogatfængsel. 4. Kriminalitetens art og omfang 4.1. Kriminalitetens art I Ekspertgruppens rapport om ungdomskriminalitet nævnes, at det navnlig [er] tanken, at ungdomssanktionen skal anvendes ved grovere personfarlig kriminalitet, f.eks. vold, røveri og voldtægt. Ungdomssanktionen skal endvidere kunne anvendes i tilfælde af anden alvorlig kriminalitet, herunder mere omfattende berigelseskriminalitet, brugstyverier og hærværk. 5 5 Rapport om ungdomskriminalitet. Ekspertgruppen om ungdomskriminalitet. Justitsministeriet

8 Tabel 8. Domme fordelt efter kriminalitetens og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Voldtægt Andre seksualforbrydelser Vold mod tjenestemand Simpel vold ( 244) Alvorligere vold ( 245) Trusler og andre voldsforbrydelser Tyveri Røveri Brandstiftelse Andre ejendomsforbrydelser Våbenovertrædelser Narkotikaforbrydelser Andre forbrydelser I alt Som det ses af tabel 8, vedrører halvdelen af ungdomssanktionerne røveri, mens det drejer sig om knap en fjerdedel af frihedsstraffene. Udover røveri har en del af de ungdomssanktionsdømte gjort sig skyldige i trusler og forskellige former for voldsforbrydelser, som en fjerdedel af dommene angår. Af dem, der er idømt en frihedsstraf, er andelen, der er dømt for vold eller trusler, dog noget højere, nemlig på 44 pct. Overordnet set er i alt 53 pct. af de ungdomssanktionsdømte dømt for grovere personfarlig kriminalitet, hvilket vil sige alvorligere vold, voldtægt eller røveri, mens det for frihedsstraffene drejer sig om 38 pct. af sagerne Kriminalitetens omfang De forbrydelser, der er omtalt i tabel 8, er sagens hovedforhold, dvs. den forbrydelse, der i tilfælde af et sagskompleks vurderes til at være den alvorligste. En stor del af dommene angår sådanne sagskomplekser, jf. tabel 9. En lidt større andel af ungdomssanktionerne end af de ubetingede straffe omfatter biforhold. I alt 72 pct. af ungdomssanktionerne angår mere end ét forhold, mens det samme gælder for 67 pct. af frihedsstraffene. Det maksimale antal biforhold er 27 for ungdomssanktionerne, mens antallet er 68 for frihedsstraffene. 6 Sager vedrørende vold mod tjenestemand, simpel vold og trusler medregnes ikke som grovere personfarlig kriminalitet. 8

9 Tabel 9. Domme fordelt efter antallet af biforhold og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Ingen biforhold biforhold biforhold biforhold Mere end 10 biforhold I alt Tidligere kriminalitet Med tidligere straffe forstås tiltalefrafald (med eller uden vilkår), bøder, frihedsstraffe, ungdomssanktioner og foranstaltningsdomme. 40 pct. af dem, der er idømt en ungdomssanktion, er ikke tidligere straffet, mod 21 pct. af de unge med en frihedsstraf, jf. tabel 10. Blandt de ungdomssanktionsdømte har de fleste med tidligere afgørelser alene en enkelt sådan, mens 60 pct. af samtlige frihedsstraffede har mere end én tidligere afgørelse. Det indebærer, at de frihedsstraffede unge i gennemsnit været straffet flere gange end de ungdomssanktionsdømte: 3,0 tidligere afgørelser mod 1,1. Tabel 10. Domme fordelt efter antallet af tidligere afgørelser, de dømte er registeret for, og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf I alt Ingen tidligere afgørelser tidl. afgørelse tidl. afgørelser tidl. afgørelser Mere end 5 tidl. afgørelser I alt Tabel 11 viser, hvilke strafferetlige afgørelser den tidligere kriminalitet har ført til. Særligt omfanget af tidligere ubetingede frihedsstraffe varierer meget mellem de to grupper, idet 71 af dem, der aktuelt er frihedsstraffede, også tidligere er idømt ubetingede frihedsstraffe, mod fem for dem med en ungdomssanktion. 9

10 Tabel 11. Domme fordelt efter arten og omfanget af den dømtes tidligere afgørelser og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf Ingen tidligere afgørelser Tiltalefrafald uden vilkår heraf eller flere 0 0 Tiltalefrafald med vilkår heraf eller flere 0 0 Bøde heraf eller flere Betinget dom heraf eller flere 4 43 Ubetinget dom* heraf eller flere 0 29 * Inkluderer også eventuelle foranstaltninger og ungdomssanktioner. Samlet set må de unge med ungdomssanktion betragtes som mindre kriminelt belastede end de unge, der idømmes en frihedsstraf, hvilket i hvert fald i nogen grad beror på, at de frihedsstraffede gennemgående er ældre end dem, der idømmes en ungdomssanktion, jf. følgende afsnit. 6. Alder, køn og etnisk herkomst 6.1. Alder Som nævnt er det et kriterium for idømmelse af en ungdomssanktion, at den unge på gerningstidspunktet ikke er fyldt 18 år, jf. straffelovens 74 a. Desuden fremgår det af Ekspertgruppens rapport om ungdomskriminalitet, at en ungdomssanktion som udgangspunkt ikke skal anvendes, hvis den unge på domstidspunktet er fyldt eller forholdsvis kort tid efter fylder 18 år, medmindre den unges personlige forhold taler for det. Dette kan være med til at forklare, at andelen af 17-årige er langt større blandt de unge, der er idømt en frihedsstraf, end blandt de ungdomssanktionsdømte, jf. tabel 12. Tabel 12. Domme fordelt efter den dømtes alder på gerningstidspunktet og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent 15 år % % 16 år % % 17 år 3 7 % % I alt % % 10

11 Det ses, at langt de fleste 93 pct. af de unge, der er idømt en ungdomssanktion, var under 17 år på gerningstidspunktet, mens det kun gælder 39 pct. af dem, der er idømt en frihedsstraf. Gennemsnitsalderen på gerningstidspunktet er for ungdomssanktionsgruppen 16,2 år mod 16,9 år for de unge, der er idømt en frihedsstraf. Det ses også af tabellen, at knap en tredjedel af de dømte 15- årige og en næsten lige så stor andel af de dømte 16-årige har fået en ungdomssanktion, mens det alene gælder 2 pct. af de 17-årige. I 2014 var der ingen af de ungdomssanktionsdømte, som var fyldt 18 år på tidspunktet for domsafsigelsen, hvorimod 81 svarende til 34 pct. af de frihedsstraffede var 18 år eller ældre på domstidspunktet. 6.2 Køn Piger/kvinder udgør som bekendt en lille andel af dem, der mødes med strafferetlige sanktioner. Særligt blandt de unge, der idømmes ubetingede frihedsstraffe, er andelen af piger lille, idet kun 5 pct. af de frihedsstraffede i 2014 var piger, mens det drejer sig om 14 pct. af de unge, der blev idømt en ungdomssanktion, jf. tabel 13. Tabel 13. Domme fordelt efter den dømtes køn og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent Pige 6 14 % 12 5 % Dreng % % I alt % % 6.3. Etnisk herkomst Af de unge, der i 2014 blev idømt en ungdomssanktion, er tæt på to tredjedele af dansk oprindelse, jf. tabel 14. Af de øvrige er der lidt flere efterkommere end indvandrere. For de unge med en frihedsstraf er andelen med dansk oprindelse mindre, nemlig 41 pct. Omkring hver tredje, som blev idømt en frihedsstraf, er efterkommer, mens 16 pct. har indvandrerstatus, og 9 pct. er udlændinge uden tilknytning til landet. 11

12 Tabel 14. Domme fordelt efter den dømtes herkomst og straffens art. Ungdomssanktion Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent Dansk oprindelse % % Indvandrer 7 16 % % Efterkommer % % Udlænding uden tilknytning til Danmark 0 0 % 22 9 % I alt % % 12

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Afrapportering Ungesamråd 2014

Afrapportering Ungesamråd 2014 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Ungdomssanktionen. En effektevaluering

Ungdomssanktionen. En effektevaluering en En effektevaluering SUSANNE CLAUSEN & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2009 . Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 2.. Tidligere undersøgelser om ungdomssanktionen og lovændringer...6

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 RESUMÉ OG FOKUSOMRÅDER Ungesamrådet blev på regeringens foranledning etableret i Københavns Politikreds i juni 2012. Ungesamrådet er et tværsektorielt samarbejde mellem

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og lov om social service

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og lov om social service 2000/1 LSF 210 Offentliggørelsesdato: 28-03-2001 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 29 Sagsforløb 2000/1 LF 210 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2001 af justitsministeren (Frank

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Statistik for Danmarks Domstole 2013

Statistik for Danmarks Domstole 2013 Statistik for Danmarks Domstole 2013 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 2013 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Foranstaltninger over for børn og unge

Foranstaltninger over for børn og unge Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 338,SOU alm. del - Bilag 188 Offentligt Høring om ungdomskriminalitet Foranstaltninger over for børn og unge Retsudvalget har ønsket en redegørelse for,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011 Susanne Clausen Klientundersøgelsen 2011 Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Opsummering... 9 Kapitel 1. Formål med undersøgelsen og beskrivelse af data... 13 1.1.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere