JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden for at idømme unge lovovertrædere under 18 år en ungdomssanktion, jf. straffelovens 74 a, i kraft. Denne redegørelse vedrører de ungdomssanktioner, der er idømt i Der er i tidligere rapporter redegjort for sanktioner, der er idømt i perioden 1. juli 2001 til 31. december Der er endvidere udarbejdet to redegørelser vedrørende forløbet af ungdomssanktionen samt to rapporter om ungdomssanktionens kriminalpræventive effekt. Alle rapporter er tilgængelige på Justitsministeriets hjemmeside. Med henblik på at vurdere i hvilket omfang og i hvilke sammenhænge ungdomssanktionen anvendes frem for en ubetinget dom, redegøres endvidere for de ubetingede domme til unge lovovertrædere, der er idømt i samme periode. 1. Materiale De ubetingede domme, der er inkluderet i redegørelsen, angår personer, der var under 18 år på gerningstidspunktet. Ubetingede fængselsstraffe på mindre end 30 dage er ikke inkluderet i redegørelsen, ligesom heller ikke frihedsstraffe på mere end 1½ år er det, idet ungdomssanktionen antages at kunne anvendes i stedet for straffe fra 30 dage til 1½ år. Den øvre grænse gælder også kombinationsdomme, da ungdomssanktionen ikke forudsættes at kunne anvendes i stedet for kombinationsdomme, hvor den samlede betingede og ubetingede del overstiger 1½ år. 2. Antallet og arten af domme 2.1. en I 2009 er der i 86 tilfælde idømt en ungdomssanktion. I alle dommene fastsættes, at den unge skal undergive sig to års struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling under tilsyn af kommunen. For den første fase af ungdomssanktionen er der i 62 pct. af dommene fastsat en maksimal anbringelsestid i en sikret institution på to måneder, jf. tabel 1. 1

2 Tabel 1. Længden af anbringelse i sikret institution ifølge dommen 1. Anbringelse Antal Ingen anbringelse i sikret afdeling 1 Indtil 14 dages anbringelse i sikret afdeling 1 Indtil 1 måneds anbringelse i sikret afdeling 2 Indtil 2 måneders anbringelse i sikret afdeling 53 Indtil 3 måneders anbringelse i sikret afdeling 2 Indtil 4 måneders anbringelse i sikret afdeling 7 Indtil 6 måneders anbringelse i sikret afdeling 1 Indtil 12 måneders anbringelse i sikret afdeling 1 Ingen længstetid angivet 18 I alt 86 Vedrørende den anden fase er der i 50 af de 86 domme fastsat en længstetid på 12 måneder for anbringelse i en døgninstitution eller godkendt opholdssted. I ét tilfælde er længstetiden for fase 2 fastsat til 2 måneder, i et tilfælde til 8 måneder, i seks tilfælde til 14 måneder, i tre tilfælde til 16 måneder, i to tilfælde til 17 måneder og i fire tilfælde til 18 måneder. I 19 sager er der ikke angivet en længstetid, men i 17 af dem er der i stedet oplyst om den maksimale samlede tid for fase 1 og 2. I 12 af disse tilfælde er den samlede anbringelsestid fastsat til 12 måneder, i to tilfælde til 14 måneder og i tre tilfælde til 18 måneder. I 12 tilfælde er der i dommen endvidere angivet behandlingstiltag. I fem tilfælde drejer det sig om behandling for misbrug af både alkohol og euforiserende stoffer, mens det i tre tilfælde drejer sig om alene behandling for misbrug af euforiserende stoffer. I de fire resterende sager angår det psykologisk eller psykiatrisk behandling. Der er i 91 pct. af dommene endvidere nævnt, at den unge skal efterkomme pålæg fra de sociale myndigheder om opholdssted, herunder tilbageførsel til eller fortsat anbringelse på en sikret afdeling eller døgninstitution/godkendt opholdssted, indenfor de længstetider, der er fastsat i straffelovens 74 a, stk. 2, 2. pkt. Fire af ungdomssanktionerne fra 2009 er ankedomme. 2 De er alle stadfæstet i landsretten, idet kravet om ophold i sikret institution dog er opgivet i én af dommene. Desuden inkluderer redegørelsen tre sager, som efter det oplyste skulle være anket, men hvor anken antagelig er frafaldet, idet der ikke er registreret en dom i 2. instans mere end et halvt år efter dommen i 1. instans. 1 I enkelte domme angives den præcise tid i sikret institution i stedet for den maksimale tid. 2 Yderligere tre domme er anket i 2009, men da de er ændret i 2. instans i 2010, vil de først blive inkluderet i redegørelsen for

3 2.2. De ubetingede fængselsstraffe Materialet omfatter 368 ubetingede frihedsstraffe til unge. Lidt over halvdelen af frihedsstraffene, nemlig 200 af de 368 domme, er kombinationsdomme. Af tabel 2 ses, at der er ganske stor spredning i straflængderne. Tabel 2. Længden af de idømte frihedsstraffe samt længden af alene den ubetingede del. Ubetinget del Hele straflængden 30 dage 40 dage 45 dage 60 dage 76 dage 90 dage 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 8 mdr. 9 mdr. 10 mdr. 11 mdr. 12 mdr. 14 mdr. 15 mdr. 18 mdr. I alt 30 dage dage dage dage dage mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr I alt Geografisk fordeling Af tabel 3, der viser fordelingen af domme efter den byret, hvor dommen er afsagt i første instans, fremgår, at forholdet mellem antal idømte ungdomssanktioner og antal ubetingede frihedsstraffe varierer en del. Da der årligt kun er tale om et ringe antal domme i de enkelte retskredse, kan det dog være vanskeligt at vurdere disse variationer. Derfor er det samlede antal og den samlede andel ungdomssanktioner fra 2007 til 2009 angivet, jf. de sidste kolonner i tabellen. Byretterne er placeret efter hyppigheden af ungdomssanktioner med Kalundborg først som den byret, hvor samtlige sanktioner til unge lovovertrædere har været en ungdomssanktion. Der er dog kun afsagt ganske få domme til unge lovovertrædere i såvel Kalundborg som visse andre byretter. 3

4 Af tabellen ses, at byretterne i Viborg, Horsens, Randers og Esbjerg forholdsvis hyppigt idømmer en ungdomssanktion, mens det forholdsvis sjældent er sket i byretterne i Københavns, Holbæk, Lyngby, Helsingør og Sønderborg. Tabel 3. Domme fordelt efter art og retten i første instans, 2009 og samlet for er Frihedsstraffe I alt er i pct. i alt Kalundborg % Viborg % Horsens % Randers % Esbjerg % Holstebro % Herning % Århus % Nykøbing Falster % Odense % Aalborg % Kolding % Hillerød % Bornholm % Glostrup % Roskilde % Frederiksberg % Svendborg % Næstved % Sønderborg % Helsingør % Lyngby % Holbæk % København % Hjørring % I alt % 2.4. Udviklingen i antal ungdomssanktioner og frihedsstraffe til unge Det årlige antal ungdomssanktioner i forhold til antallet af ubetingede frihedsstraffe til samme aldersgruppe fremgår af figur 1. I årene udgjorde ungdomssanktioner omkring en femtedel af den samlede mængde af disse domme, men denne andel steg til godt en fjerdedel i 2006 og I 2008 faldt andelen af ungdomssanktioner dog atter til omkring en femtedel, hvilket primært beror på et stigende antal ubetingede domme og ikke på et fald i antallet af ungdomssanktioner. I 2009 har det derimod været et fald i antallet af ungdomssanktioner fra de 102 i 2008 til de 86 i 2009 mens antallet af ubetingede domme er ret uforandret. Andelen af ungdomssanktioner i forhold til samtlige domme var dermed på 19 pct. i

5 Figur 1. Det årlige antal idømte ungdomssanktioner og ubetingede frihedsstraffe til unge, Frihedsstraf Figur 1 viser endvidere, at der frem til 2005 skete en kraftig vækst i såvel antallet af ungdomssanktioner som ubetingede domme til unge, en vækst på 70 pct. I 2006 og 2007 blev der afsagt en del færre ubetingede domme, mens antallet af ungdomssanktioner holdt sig nogenlunde stabilt. Tallene for 2008 og 2009 svarer ganske meget til dem for 2005, dog er antallet af ungdomssanktioner i 2009 aftaget i forhold til antallet af ubetingede domme. 3. Varetægtsfængsling 3.1. Andel varetægtsfængslede 71 pct. af dem, der idømmes en ungdomssanktion, har forinden været varetægtsfængslet, herunder i surrogat. I sager, der ender med ubetinget frihedsstraf, er denne andel noget mindre, idet 59 pct. af de unge i disse sager har været varetægtsfængslet, jf. tabel 4. Tabel 4. Domme fordelt efter varetægtsfængslingens art. Frihedsstraf I alt Ikke varetægtsfængslet Anbragt i surrogat Anbragt i arresthus Anbragt både i surrogat og arresthus I alt Unge under 18 år, der varetægtsfængsles, skal primært anbringes i et surrogatfængsel. 74 pct. af de unge, der er omfattet af denne redegørelse, og som i 2009 blev varetægtsfængslet i forbindelse med 5

6 en ubetinget dom eller en ungdomssanktion, har dog været anbragt i et arresthus under hele eller en del af varetægtsfængslingen. 3 I år 2008 var denne andel noget mindre, nemlig på 58 pct. Denne stigning beror alene på, at mange flere i 2009 end i 2008 har været varetægtsfængslet i både arresthus og surrogat, idet der er lidt færre i 2009 end i 2008, der er anbragt i arresthus under hele varetægtsfængslingen Varetægtsfængslingens varighed Varetægtsfængslingen har i gennemsnit varet 67 dage for både de unge, der senere idømmes en ubetinget frihedsstraf, og dem, der idømmes en ungdomssanktion. Sammenlignet med 2008 er den gennemsnitlige varighed af varetægtsfængslingen dermed mindsket for begge grupper, nemlig med henholdsvis 4 og 10 dage. Tabel 5. Domme fordelt efter varetægtsfængslingens længde. Frihedsstraf I alt Til og med 2 uger Mere end 2-4 uger Mere end 4-6 uger Mere end 6-8 uger Mere end 8-10 uger Over 10 uger I alt For så vidt angår de frihedsstraffede, har 51 pct. af dem, der har været varetægtsfængslet, været det i maksimalt 8 uger, mens det drejer sig om 49 pct. af de unge varetægtsfængslede, der idømmes en ungdomssanktion, jf. tabel 5. De tilsvarende andele vedrørende varetægtsfængslinger i mere end ti uger er på henholdsvis 30 og 28 pct. Den længste varetægtsperiode for dem, der idømmes ungdomssanktion, er på ca. 10½ måned (323 dage), mens den for dem, der idømmes frihedsstraf, er på godt ét år (391 dage). Sammenlignet med 2008 er andelen af unge, der i 2009 har været varetægtsfængslet i mere end ti uger, mindsket for begge grupper. Tabel 6. Varetægtsfængslede fordelt efter sted og alder på varetægtstidspunktet. 15 år 16 år 17 år 18 år I alt Anbragt i surrogat Anbragt i arresthus Anbragt begge steder I alt Tabel 6 viser, at andelen af de unge varetægtsfængslede, der har været varetægtsfængslet i et arresthus i hele eller en del af varetægtsperioden, vokser med alderen: Fra henholdsvis 60 pct. af de 15-3 Ved denne beregning er der bortset fra syv personer, der var fyldt 18 år ved varetægtsfængslingens start. 6

7 årige og 73 pct. af de 16-årige og 81 pct. af de 17-årige. Alle, der var fyldt 18 år på tidspunktet for varetægtsfængslingens start, har været anbragt i arresthus. Af tabel 7, der viser den gennemsnitlige længde af varetægtsfængslingen, fremgår det, at de, der kun har været anbragt i enten surrogatfængsel eller arresthus, i gennemsnit har været varetægtsfængslet i henholdsvis 75 dage og 46 dage. De, der har været anbragt i både arresthus og i surrogatfængsel, har sammenlagt en længere varetægtsfængsling, nemlig på 79 dage. Deraf har i gennemsnit 16 dage af varetægtsfængslingen foregået i et arresthus og de resterende 63 dage i surrogat. Forholdet mellem tiden i henholdsvis arresthus og i surrogatfængsel tyder på, at anbringelsen i arresthus kan være sket i afventning på en ledig plads i et surrogatfængsel. I 37 pct. af de tilfælde, hvor en ung har været anbragt begge steder, har anbringelsen i arresthus således varet højst en uge. I 24 pct. af tilfældene har anbringelsen i arresthus imidlertid varet mere end tre uger og kan dermed muligvis ikke alene forklares med pladsmangel i surrogatfængsel. Tabel 7. Varetægtsfængslingens gennemsnitlige længde (i dage) fordelt efter alder ved varetægtsfængslingens start. Tal i parentes angiver tid i arresthus. 15 år 16 år 17 år 18 år I alt Kun surrogat Kun arrest Både surrogat og arrest 70 (11) 80 (10) 81 (21) - 79 (16) I alt Kriminalitetens art og omfang 4.1. Kriminalitetens art I Ekspertgruppens rapport om ungdomskriminalitet nævnes, at det navnlig [er] tanken, at ungdomssanktionen skal anvendes ved grovere personfarlig kriminalitet, f.eks. vold, røveri og voldtægt. en skal endvidere kunne anvendes i tilfælde af anden alvorlig kriminalitet, herunder mere omfattende berigelseskriminalitet, brugstyverier og hærværk. Som det ses af tabel 8, vedrører 62 pct. af ungdomssanktionerne røveri, mens det drejer sig om knap 36 pct. af frihedsstraffene. Denne forskel bevirker, at der inden for stort set alle øvrige kriminalitetstyper især er en relativ stor andel unge, der er idømt frihedsstraf. Samlet angår knap 83 pct. af ungdomssanktionssagerne alvorlig personfarlig kriminalitet, idet sager vedrørende vold mod tjenestemand, simpel vold og trusler ikke er inkluderet i denne beregning. For de unge, der idømmes frihedsstraffe, drejer det sig om 51 pct. af sagerne. 7

8 Tabel 8. Domme fordelt efter kriminalitetens art. Frihedsstraf I alt Voldtægt Andre seksualforbrydelser Vold mod tjenestemand Simpel vold ( 244) Alvorligere vold ( 245) Trusler og andre voldsforbrydelser Tyveri Røveri Brandstiftelse Andre ejendomsforbrydelser Narkotikaforbrydelser Andre forbrydelser I alt Kriminalitetens omfang De forbrydelser, der er omtalt i tabel 8, er sagens hovedforhold. Dvs. den forbrydelse, der såfremt der indgår flere sager i dommen er den alvorligste. I de fleste tilfælde omfatter dommen også biforhold, jf. tabel 9. Det gør sig således gældende for 70 pct. af ungdomssanktionerne og 60 pct. af frihedsstraffene. erne omfatter i gennemsnit fire biforhold mod tre for frihedsstraffene. Det maksimale antal biforhold er for ungdomssanktionsgruppen 28, mens der i frihedsstrafgruppen er en enkelt ekstrem sag med 92 biforhold. Tabel 9. Domme fordelt efter antallet af biforhold. Frihedsstraf I alt Ingen biforhold biforhold biforhold biforhold Mere end 10 biforhold I alt Medtiltalte I Ekspertgruppens rapport om ungdomskriminalitet nævnes, at det ved vurderingen af kriminalitetens grovhed også har betydning, om kriminaliteten er begået i forening med andre. Dette spørgsmål kan alene belyses for ungdomssanktionernes vedkommende, idet der kun i disse sager er adgang til domsudskrifter. Det betyder endvidere, at der kun er oplysninger om medgerningsmænd, hvis disse er i sag sammen. Af de 86 ungdomssanktioner er der i 48 tilfælde medtiltalte, altså i lidt over halvdelen af tilfældene. I 30 tilfælde drejer det sig om én medtiltalt, i 13 tilfælde om to og i fem tilfælde om tre eller flere medtiltalte. 8

9 Hovedparten af de medtiltalte dømmes for samme hovedforhold som den, der er idømt en ungdomssanktion. Det er således kun fire af de 48 sager med medtiltalte, hvor ikke alle dømmes for samme hovedforhold som den, der er idømt ungdomssanktionen. I halvdelen af sagerne er en eller flere af de medtiltalte også idømt en ungdomssanktion. 5. Tidligere kriminalitet Tabel 10. Domme fordelt efter antallet af tidligere afgørelser. Frihedsstraf I alt Ingen tidligere afgørelser tidl. afgørelse tidl. afgørelser tidl. afgørelser Mere end 5 tidl. afgørelser I alt Knap halvdelen af dem, der er idømt en ungdomssanktion, er ikke tidligere straffet. Med tidligere straffe forstås tiltalefrafald (med eller uden vilkår), bøder, frihedsstraffe og foranstaltningsdomme. Af dem, der er idømt en frihedsstraf, er andelen, som ikke tidligere er straffet, betydeligt mindre, nemlig på 29 pct., jf. tabel 10. Der er endvidere en større andel af dem med frihedsstraffe end af dem med ungdomssanktioner, der har mere end én tidligere afgørelse henholdsvis 51 og 30 pct. I gennemsnit har ungdomssanktionsgruppen 0,9 tidligere afgørelser mod 2,2 i frihedsstrafgruppen. Tabel 11. Domme fordelt efter arten og antallet af tidligere afgørelser. Frihedsstraf Ingen tidligere afgørelser Tiltalefrafald uden vilkår i alt heraf eller flere 0 8 Tiltalefrafald med vilkår i alt heraf eller flere 0 0 Bøde i alt heraf eller flere Betinget dom i alt heraf eller flere 3 46 Ubetinget dom i alt* heraf eller flere 1 31 * Inkluderer også eventuelle foranstaltninger og ungdomssanktioner. Tabel 11 viser, hvilke strafferetlige afgørelser den tidligere kriminalitet har ført til. For alle former for strafferetlig afgørelse er andelen, der tidligere er idømt eller ikendt dem, noget større blandt de 9

10 frihedsstraffede end blandt dem med ungdomssanktion. Forskellen mellem de to grupper er dog særlig stor med hensyn til omfanget af tidligere ubetingede frihedsstraffe, som forekommer ganske sjældent blandt de unge med ungdomssanktion, mens 27 pct. af de unge, der aktuelt er idømt en frihedsstraf, også tidligere har været idømt en ubetinget frihedsstraf. Det er undersøgt, i hvilket omfang de unge tidligere er straffet for enten vold eller røveri. Afgrænsningen af vold følger den, Danmarks Statistik anvender (straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 120, 123, a, 266 og 266 a). Det viser sig, at 17 pct. af de unge med ungdomssanktion og 34 pct. af dem med frihedsstraffe tidligere er straffet for vold, mens det for røveri drejer sig om henholdsvis 4 og 12 pct. Samlet set må de unge med ungdomssanktion betragtes som mindre kriminelt belastede end de unge, der idømmes en frihedsstraf, hvilket i hvert fald i nogen grad beror på, at dem med frihedsstraf gennemgående er ældre end dem, der idømmes en ungdomssanktion, jf. pkt Alder, køn og etnisk herkomst 6.1. Alder I Ekspertgruppens rapport om ungdomskriminalitet nævnes det, at ungdomssanktion i praksis formentlig ikke vil komme på tale, hvis den unge er fyldt 18 år på domstidspunktet eller fylder det forholdsvis kort tid efter. Det er sandsynligvis det, der har betydning for den forskel i alderssammensætningen, der ses af tabel 12. Tabel 12. Domme fordelt efter arten og den dømtes alder på gerningstidspunktet. Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent 15 år % % 16 år % % 17 år 7 8 % % I alt % % Der er i særlig grad en stor andel af de unge lovovertrædere, som på gerningstidspunktet var 15 år, der idømmes en ungdomssanktion: 49 pct. af samtlige 15-årige, som er omfattet af denne redegørelse, er idømt en ungdomssanktion. Af dem, der på gerningstidspunktet var 16 år, er andelen med en ungdomssanktion 26 pct., mens det drejer sig om knap 3 pct. af dem, der var 17 år på gerningstidspunktet. Gennemsnitsalderen på gerningstidspunktet er for ungdomssanktionsgruppen 16,1 år mod 16,5 år for de unge, der er idømt en frihedsstraf. I forlængelse af Ekspertgruppens bemærkninger om, at en ungdomssanktion ikke forventes at ville komme på tale for unge, der er fyldt 18 år på domstidspunktet eller fylder det forholdsvis kort tid efter, kan nævnes at kun én af de unge, der i 2009 er idømt en ungdomssanktion, var fyldt 18 år på domstidspunktet mod 130 (35 pct.) af de unge med frihedsstraf. 10

11 6.2 Køn 11 af de 86 unge, der i 2009 blev idømt en ungdomssanktion, er piger. Sammenlignet med 2008 er andelen af piger, der idømmes en ungdomssanktion, noget mindre i 2009, idet den da var på 22 pct. Andelen af piger blandt de unge med frihedsstraf er dog fortsat noget mindre end blandt de unge med en ungdomssanktion, jf. tabel 13. Denne andel er dog også faldet en smule, fra 9 pct. i 2008 til 5 % i Tabel 13. Domme fordelt efter arten og den dømtes køn. Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent Pige % 18 5 % Dreng % % I alt % % 6.3. Etnisk herkomst For de unge med ungdomssanktion gælder det, at godt to tredjedele er af dansk oprindelse. For de unge med frihedsstraf er andelen af dansk oprindelse lidt mindre (54 pct.). Af de unge med frihedsstraf er 25 personer udlændinge uden tilknytning til Danmark, jf. tabel 14. Tabel 14. Domme fordelt efter den dømtes herkomst og indvandrerstatus. Frihedsstraf Antal Procent Antal Procent Dansk oprindelse % % Indvandrer % % Efterkommer % % Udlænding uden tilknytning til Danmark % I alt % % Fordelingen mellem unge af dansk herkomst og unge af fremmed herkomst, der har fået en ungdomssanktion, har gennem de senere år forandret sig en del, idet andelen af dansk herkomst er vokset fra 42 pct. i 2002 til 67 pct. i såvel 2008 som

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2011 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2013 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2013 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2006

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2006 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Maj 2003 * FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Maj 2003 * FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Maj 2003 * FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2002-31.12.2002 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Disposition Ungdomssanktioner - Antal - Kriminalitetens art - Køn, alder, herkomst og tidligere kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL Varetægtsfængsling af unge under 18 år Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL Varetægtsfængsling af unge under 18 år Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Varetægtsfængsling af unge under 18 år Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010 Da rapporten vedrørende ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2007 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2007-2016 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2006 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2001

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2006 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2001 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2006 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2001 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K Lovafdelingen Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Carsten Madsen Sagsnr.: 2006-730-0435

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED Den del af undersøgelsen, der vedrører forbrydelser mod den personlige frihed, omfatter ulovlig tvang ( 260) og frihedsberøvelse efter 261, stk. 1. Tilsammen omfatter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 Langvarige varetægtsfængslinger 2010 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2008-2017 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

S T A T U S. for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

S T A T U S. for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager samt våbensager ved domstolene S T A T U S for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldtægtssager... 3

Læs mere

Strafniveau, strafskærpelser og kapacitet

Strafniveau, strafskærpelser og kapacitet Strafniveau, strafskærpelser og kapacitet Der er i et tidligere notat set på udviklingen i strafniveauet for voldsforbrydelsen (se www.jm.dk). I notatet nævnes, at det øgede strafniveau fra 21 til 22 muligvis

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 [BILAG 1 TIL BETÆNKNING NR. 1534 OM SEKSUALFORBRYDELSER] UDVIKLINGEN I SEKSUALFORBRYDELSER Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

S T A T U S. for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager ved domstolene

S T A T U S. for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager ved domstolene S T A T U S for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldtægtssager... 3 2.1 Baggrund for

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Tilføjelse til rapporten om Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Under gennemgangen af sager om langvarige varetægtsfængslinger i 2009 har det vist sig,

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2014 Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management 1. Indledning Som led i regeringens handlingsplan mod volds- og ungdomskriminalitet,

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2012 1. Sammenfatning Evalueringen angår den forsøgsordning,

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 Langvarige varetægtsfængslinger 2007 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Side 1. Sammenfatning og overordnet vurdering 2 2. Perspektivering 2 3. Voldtægtssager 3 3.1 Baggrund for målsætningen 3 3.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2008 3 4. Voldssager

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2010 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Af Mette Egsdal (meeg@kl.dk) og Signe Frees Nissen Formålet med dette analysenotat er at belyse kriminaliteten blandt udsatte børn og unge i Danmark.

Læs mere

NARKOTIKAFORBRYDELSER

NARKOTIKAFORBRYDELSER NARKOTIKAFORBRYDELSER Denne del af undersøgelsen omfatter i alt 2.126 afgørelser som vedrører enten salg af narkotika ( 191, stk. 1) eller smugling af narkotika. ( 191, stk. 2). Den største kategori, salg

Læs mere

Der er indkommet i alt 211 skemaer med oplysninger om videoafhøring af børn.

Der er indkommet i alt 211 skemaer med oplysninger om videoafhøring af børn. JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Marts 2005 UNDERSØGELSE AF VIDEOAFHØRING AF BØRN I SÆDELIGHEDSSAGER 1. Indledning Til brug for en redegørelse om, hvordan de nye retningslinier for gennemførelse af

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Ungdomssanktionen i strafferetligt perspektiv. Anette Storgaard, prof. lic. jur. juridisk institut, Aarhus Universitet

Ungdomssanktionen i strafferetligt perspektiv. Anette Storgaard, prof. lic. jur. juridisk institut, Aarhus Universitet Ungdomssanktionen i strafferetligt perspektiv Anette Storgaard, prof. lic. jur. juridisk institut, Aarhus Universitet Straffeloven 74 a Hvis en person, der på gerningstiden ikke var fyldt 18 år, har begået

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2016 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 ISBN: 978-87-92760-40-1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 Langvarige varetægtsfængslinger 2006 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2006 samt udviklingen

1. Kriminaliteten i 2006 samt udviklingen Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2006 samt udviklingen 1996-2006 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Anmeldte straffelovsovertrædelser Færre anmeldelser i 2006 Oversigtstabel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 Statistiske oplysninger vedrørende freds- og ærekrænkelser Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser over antallet af anmeldelser, antallet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2006 Langvarige varetægtsfængslinger 2005 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JANUAR 2006 Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger,

Læs mere

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere. UDVIKLINGEN I STRAFUDMÅLINGSNIVEAUET I VOLDTÆGTSSAGER Af Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Justitsministeriets FORSKNINGSKONTOR. Statistik om isolationsfængsling

Justitsministeriets FORSKNINGSKONTOR. Statistik om isolationsfængsling Justitsministeriets FORSKNINGSKONTOR Statistik om isolationsfængsling 2018 1 Baggrund og datagrundlag I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

Ungdomssanktionens forløb

Ungdomssanktionens forløb JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 Ungdomssanktionens forløb Den 1. juli 2001 blev den særlige sanktion for unge lovovertrædere, ungdomssanktionen, indført. Det skete på baggrund af en rapport,

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere