Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?"

Transkript

1 Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver tilgangen til dette område indimellem en anelse naiv, og man kan blive i tvivl, om aktørerne på de finansielle markeder helt har glemt, hvad der driver værdiansættelsen på aktiemarkederne. Oftest dannes holdningerne til den aktuelle værdiansættelse med udgangspunkt i historiske gennemsnit uden nogen form for stillingtagen til de underliggende faktorer, som driver denne værdiansættelse. Vi vil i denne analyse illustrere nogle meget simple sammenhænge med udgangspunkt i en af de mest elementære værdiansættelsesmetoder Gordons vækstformel. Gordons vækstformel En af de første formler, man støder på i finansielle studier omkring værdiansættelse af aktier, er Gordons vækstformel. Den er i sin udformning og intuition så simpel, at den næsten virker naiv. Prisen på en aktie eller et aktiemarked (P) kan fastsættes på baggrund af næste års udbytte (D 1 ), aktionærernes afkastkrav (r) og den forventede konstante vækstrate i udbytterne (g): P = D 1 r g For et hurtigt perspektiv på Gordons vækstformel, så kan den bruges til et nærmere kig på værdiansættelsen af S&P 500 i et historisk perspektiv. Siden 1900 har den gennemsnitlige Pay out ratio (udbytte) været 60 procent, og indtjeningsvæksten har været omkring fem procent. Det historiske afkast i perioden har været omkring ni procent, hvilket kan være en god proxy for afkastkravet til aktier. P = 60 % 9% 5% = 15 Dette er set relativt til en indtjening på én, hvorfor PE dermed også er 15. Den historiske PE for S&P 500 har i perioden fra 1900 til i dag været godt 15. Det giver altså en indikation af, at Gordons vækstformel kan være et godt udgangspunkt for at beregne en teoretisk værdiansættelse af aktiemarkedet. Der ligger et par implicitte antagelser i brugen af Gordons vækstformel. Den primære er, at der er en balance mellem ROE (egenkapitalforrentning), indtjeningsvækst og Pay out ratio: skandiaam.dk side 1 af 9

2 Pay out ratio = Indtjeningsvækst ROE Denne sammenhæng vil sikre, at egenkapitalen vokser med samme vækstrate som indtjeningen. Hvis Pay out ratio er lavere end dette forhold, vil ROE falde, fordi egenkapitalen vokser hurtigere end indtjeningen. Det er altså nødvendigt at geninvestere en større andel af overskuddet for at fastholde en given vækstrate. I forhold til Gordons vækstformel vil det resultere i en lavere værdiansættelse på selskabet med den lave Pay out ratio på to ellers sammenlignelige selskaber / aktiemarkeder (samme ROE og indtjeningsvækst). Det giver også god mening, da selskabet med den lave Pay out ratio vil opleve en faldende ROE, indtil der opnås en ligevægt, hvor ROE er lig med Indtjeningsvækst / (1 Pay out ratio). Investorerne vil derfor ikke betale så meget for ROE på selskabet med den lave Pay out ratio, da de ved, at den vil falde over tid. Det er nok en urealistisk antagelse, at der findes en sådan ligevægt mellem Pay out ratio, indtjeningsvækst og ROE for de enkelte aktier, men derimod virker det som en ganske realistisk forudsætning på lang sigt, når man vurderer et bredere aktiemarked som helhed. Samtidig giver det værdifuld information i tolkningerne af forskellige PE-værdier på forskellige aktiemarkeder. Årsagen til, at et aktiemarked ser billigere ud end et andet, kan eksempelvis være, at Pay out ratio er lavere end indtjeningsvæksten relativt til ROE. Fortolkning af Gordons vækstformel Det simple udtryk i Gordons vækstformel gør det relativt let at vurdere, hvad der påvirker værdiansættelsen af aktier: Et højere udbytte fører til en højere værdiansættelse. Et højere afkastkrav fører til en lavere værdiansættelse. En højere vækstrate fører til en højere værdiansættelse. Det højere udbytte må kun være som resultat af en højere Pay out ratio. Hvis det skyldes en højere ROE, vil markedet ikke belønne det, da ROE så vil falde over tid jævnfør sidste afsnit. En høj Pay out ratio bliver derimod belønnet med en højere værdiansættelse, fordi vækstraten kan forsvares med en lav geninvestering af indtjeningen. Historisk har der været ganske store udsving i værdiansættelsen af eksempelvis S&P 500, hvilket er illustreret i nedenstående graf. skandiaam.dk side 2 af 9

3 august 2016 Graf 1 Historisk PE på S&P PE Kilde: Stock Market Data Used in "Irrational Exuberance" Princeton University Press,,,, updated Spørgsmålet er så, hvad der har genereret den volatilitet i PE. De aktuelle udbytter/pay out ratios kan være en del af forklaringen, da de jo påvirker værdiansættelsen. Derfor har vi sammenlignet den faktiske værdiansættelse med en beregnet PE med udgangspunkt i den faktiske Pay out ratio, en fast vækstrate på 5 procent og et afkastkrav på 9 procent. Resultatet fremgår af nedenstående graf. Graf 2 Historisk og beregnet PE på S&P PE Beregnet PE med aktuel Pay Out Ratio Det er tydeligt, at ændringerne i Pay out ratio kan forklare en del af de historiske udsving i PE på S&P 500, men specielt de seneste år har det været svært at forklare niveauet for PE. skandiaam.dk side 3 af 9

4 august 2016 En anden faktor er investorernes afkastkrav. Denne faktor kan ikke aflæses direkte i markedet, men den kan indirekte beregnes på baggrund af den faktiske PE, Pay out ratio samt en antaget vækstrate på 5 procent. Hvis den tiårige rente fratrækkes dette afkastkrav, fås et estimat for risikopræmien ved at investere i S&P 500. Den historiske risikopræmie for S&P 500 er illustreret i nedenstående graf. Graf 3 Estimeret historisk risikopræmie på S&P % 15% 10% 5% 0% -5% -10% Risikopræmie Ud fra denne beregning har S&P 500 faktisk kun været billigere i nogle meget få perioder siden erne. Det er også bemærkelsesværdigt, at aktierne tilsyneladende var væsentligt billigere i de første 50 år af sidste århundrede. Et nærmere kig på den historiske udvikling i indtjeningen på S&P 500 giver dog et godt hint til en forklaring jævnfør nedenstående graf. Graf 4 Historisk indtjeningsudvikling i S&P Earnings Ekspon. (Earnings) skandiaam.dk side 4 af 9

5 Herfra er det ret tydeligt, at indtjeningsudviklingen har været svagere i de første 50 år af sidste århundrede end i perioden efterfølgende. Faktisk var den årlige vækstrate fra 1900 til kun omkring 1,2 procent, mens den i perioden fra til i dag har været 6 procent. I efterkrigsårene frem til var væksten på intet mindre end 37 procent. Det kan derfor være relevant at korrigere for de forskellige vækstrater. Det er tvivlsomt, om aktiemarkedet har formået at indiskontere to verdenskrige i første halvdel af det tyvende århundrede. Derfor har vi valgt at bruge en forventet vækst på 2 procent frem til. Herefter har vi ladet den stige lineært til 6 procent frem til, hvorefter vi har holdt den uændret. Disse antagelser omkring vækstrater giver selvfølgelig en helt anden beregning af implicitte afkastkrav, jævnfør nedenstående graf. Graf 5 Estimeret historisk risikopræmie på S&P % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Risikopræmie Denne vinkel på analysen ændrer helt klart vurderingen af den historiske risikopræmie i den første periode af det tyvende århundrede. Her har risikopræmien typisk ligget mellem 2 og 4 procent. Det sætter også den aktuelle værdiansættelse i et noget andet perspektiv. Risikopræmien er aktuelt omkring 6,5 procent mod et historisk gennemsnit på 3,8 procent. Værdiansættelsen har kun været billigere i omkring 12 procent af perioden. Kan det anvendes i praksis? Ovenstående analyse kan næsten virke for simpel og måske også en anelse teoretisk. Det rejser det naturlige spørgsmål, om denne tilgang kan tilføre værdi i praksis? Da det er en beregning af en risikopræmie relativt til obligationer, er det nærliggende at vurdere, om risikopræmien kan anvendes til at forudsige det forventede merafkast på aktier relativt til obligationer. Vi har i første omgang beregnet merafkast på aktier relativt til tiårige obligationer med en investeringshorisont på ti år. Dette merafkast har vi holdt op mod den aktuelle risikopræmie i starten af afkastperioden. Det betyder eksempelvis, at merafkast på aktier i perioden fra 31. december til 31. december holdes op mod risikopræmien den 31. december. Resultatet af disse beregninger fremgår af nedenstående graf. skandiaam.dk side 5 af 9

6 1900 Annualiseret merafkast på aktier Risikopræmie 11. august 2016 Graf 6 Risikopræmier og merafkast på aktier 25% 15.0% 20% 15% 12.5% 10.0% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 7.5% 5.0% 2.5% 0.0% -2.5% -5.0% Merafkast aktier 10 år Risikopræmie Grafen viser en ret tydelig sammenhæng mellem risikopræmien på aktier og det efterfølgende tiårige merafkast på aktier. Korrelationen er da også helt oppe på 55 procent. Sammenhængen er selvfølgelig ikke fuldstændig præcis. Der er således nogle væsentlige afvigelser. I den første halvdel af det tyvende århundrede har risikopræmien svært ved at fange effekterne af to verdenskrige og den store depression i USA. Ikke mindst det vækstskifte, der sker fra slutningen af anden verdenskrig, er svært at modellere (husk at væksten fra til var ekstremt høj). I perioden fra til starten af erne var risikopræmien negativ, men alligevel var der et ganske fornuftigt merafkast på aktier. Det skyldes, at aktier har en højere rentefølsomhed end obligationer, og at risikopræmien ikke tager højde for det massive rentefald, der skete i denne periode. Hvis vi havde anvendt trediveårige obligationer i stedet, ville fejlen have været betydeligt mindre. Endelig har risikopræmien svært ved at fange den kraftige underperformance, aktier har omkring årtusindskiftet. Igen er der en rigtig god forklaring på dette. Først og fremmest skyldes det, at vi her antager en lineær sammenhæng mellem risikopræmie og merafkast. Det vil imidlertid ikke være tilfældet, da den nærmere er eksponentiel. Det kan illustreres med et lille eksempel. Antag et aktiemarked med en vækstrate på fem procent, et udbytte på 50 procent og et afkastkrav på otte procent. Dette aktiemarked vil handle med en PE på 16,67 og tilbyde en risikopræmie på fire procent, forudsat en tiårig rente på fire procent. Hvis risikopræmien falder med 3 procent, så afkastkravet i stedet bliver tre procent, vil PE stige til 25. Det svarer til, at aktier nu er overvurderet med 50 procent, hvis risikopræmien atter skal normaliseres til fire procent. Hvis risikopræmien reduceres yderligere med én procent, vil PE stige til 50, så aktiemarkedet nu er overvurderet med 200 procent. En anden årsag til, at aktierne underperformede i de år, som fulgte årtusindskiftet, var selvfølgelig det massive aktiefald, der opstod på ryggen af finanskrisen i 2007/2008. skandiaam.dk side 6 af 9

7 Annualiseret merafkast på aktier 11. august 2016 Trods disse åbenbare afvigelser er der en tydelig værdi i at tage udgangspunkt i den aktuelle risikopræmie på aktier, når man ønsker at forudsige det forventede merafkast for det kommende årti. Den aktuelle risikopræmie signalerer således et forventet merafkast på omkring otte procent pro anno i det næste årti. Står det til troende, er der al mulig grund til at overvægte aktier i de kommende år. Hvor er hullerne i osten? Et merafkast på otte procent om året i de næste ti år lyder næsten for godt til at være sandt. Dette tal står da også i stærk kontrast til de aktører, som lægger mere vægt på, at den aktuelle værdiansættelse er stærkt overvurderet i forhold til de historiske niveauer. I al fairness til dette synspunkt, er det også meget let at lave en analyse med udgangspunkt i eksempelvis Shiller PE, der viser, at det forventede merafkast på aktier for de kommende ti år er nul, jævnfør nedenstående graf. Graf 7 Shiller PE og merafkast på aktier 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Shiller PE Den aktuelle Shiller PE ligger lige omkring 25, og som ovenstående graf dokumenterer, har det historisk betydet, at merafkast på aktier de efterfølgende ti år i gennemsnit har været nul. Der ligger dog en række indirekte antagelser bag denne tilgang. Den primære antagelse er, at Shiller PE falder tilbage til det historiske gennemsnit. Det betyder indirekte en antagelse om, at Pay out ratio, vækstrater og afkastkrav skal komme tilbage til deres historiske gennemsnit. Det er her, den meget naive tilgang kommer ind i billedet i forhold til at sammenligne den aktuelle værdiansættelse med det historiske gennemsnit. Vi står i dag i en verden, der på så mange måder er anderledes end den, vi kendte før finanskrisen. Det er meget svært at forestille sig, at vi om ti år er tilbage til de gamle gode dage. Eksempelvis er det lige nu meget svært at forestille sig en tiårig amerikansk rente på 4,75 procent. Gordons vækstformel, og dermed beregningen af den implicitte risikopræmie, tager naturligvis også udgangspunkt i en række antagelser, der er værd at diskutere. Den væsentligste er den fremtidige vækstrate, da den reelt er det eneste ikke ob- skandiaam.dk side 7 af 9

8 serverbare parameter. De aktuelle lave renter er drevet af en betydelig mere afdæmpet økonomisk vækst, end vi så i perioden fra og frem til årtusindskiftet. Derfor kan det også virke en smule ambitiøst ikke at nedjustere vækstskønnet for virksomhedernes indtjening. Her er der imidlertid en vigtig faktor, som spiller ind. Virksomheder foretager i stigende omfang tilbagekøb af egne aktier i stedet for eller som supplement til at udbetale udbytte. Det har en positiv effekt på indtjeningsvæksten per aktie. Faktisk er denne sammenhæng én til én. Det betyder, at hvis der købes aktier tilbage svarende til et udbytte på 2 procent, vil indtjeningen per aktie stige med 2 procent. Vi vurderer, at aktietilbagekøb fremadrettet vil bidrage med en indtjeningsvækst på 1,5 2 procent, og at det er tilstrækkeligt til at kompensere for en lavere forventet økonomisk vækst. Det kan lyde lidt som magi, at man kan løfte indtjeningsvæksten ved at tilbagekøbe egne aktier, uden at det har en negativ effekt andre steder. Det har det imidlertid også. Disse tilbagekøb kan jo kun foretages, hvis man samtidig reducerer de traditionelle udbytter, hvorfor denne afkastkomponent reduceres. Dette kan illustreres med et lille eksempel. Et aktiemarked med en indtjeningsvækst på fem procent, en Pay out ratio på 50 procent og et afkastkrav på otte procent vil handle til en PE på 16,67. Dermed vil der være et dividend yield på 3 procent (Pay out ratio / PE). Hvis halvdelen af udbyttet i stedet bruges til tilbagekøb af egne aktier, vil indtjeningsvæksten stige til 6,5 procent. Det vil ikke ændre PE, som fortsat vil være 16,66, men det vil ændre dividend yield til 1,5 procent. Samtidig vil den forventede årlige kursstigning i stedet blive 6,5 procent, således at det forventede afkast stadig er 8 procent. En anden indirekte antagelse er, at renterne vil forblive uændrede. Med historisk lave renter er det sandsynligvis en noget optimistisk antagelse. Realistisk set vil renterne stige i de kommende år, og en rentestigning på to til tre procent er ikke urealistisk. På grund af aktiernes højere rentefølsomhed vil det alt andet lige ramme aktierne hårdere end obligationer og dermed reducere det forventede merafkast. Denne effekt vil dog i et vist omfang blive imødegået af det faktum, at risikopræmien i Gordons vækstmodel aktuelt er historisk høj og dermed også må forventes at falde. Det er naturligvis en mulighed, at renterne stiger langt mere end ventet, men i så fald vil det sandsynligvis være på baggrund af en langt højere økonomisk vækst end ventet. I så fald vil det være naturligt også at justere den forventede indtjeningsvækst i positiv retning. Derfor vil dette scenarie ikke være negativt for det forventede merafkast på aktier. Den aktuelle Pay out ratio har også betydning for beregning af risikopræmien. Aktuelt er Pay out ratio en helt oppe på 50 procent, hvilket er noget højere end den har været de seneste år. Et mere realistisk bud vil nok være et niveau omkring 35 procent. Det vil i givet fald reducere den aktuelle risikopræmie fra 6,5 procent til 5,8 procent. Det er dog stadig væsentligt over det historiske gennemsnit på 3,8 procent. Det vil dog realistisk set reducere det forventede merafkast på aktier til godt syv procent. Konklusion I modsætning til blot at sammenligne den aktuelle værdiansættelse med det historiske gennemsnit, giver Gordons vækstformel os mulighed for at vurdere den aktuelle risikopræmie på aktier med udgangspunkt i den virkelighed, der eksisterer i dag i stedet for den virkelighed, der gjaldt i det forrige århundrede. skandiaam.dk side 8 af 9

9 Brugen af Gordons vækstformel giver umiddelbart et mere positivt billede af, hvor attraktive aktier er relativt til obligationer end det, som tegnes ved blot at kigge på aktuelle PE-værdier og sammenligne dem med de historiske gennemsnit. Gordons vækstformel er utrolig simpel i sin tilgang, men den understøtter det signal, vi får fra vores mere komplekse finansielle modeller. Amerikanske aktier er ikke dyrt prissat, når værdiansættelsen sættes i perspektiv til den nuværende tilstand af den amerikanske økonomi. Modellens bud på et merafkast på otte procent i det kommende årti er sandsynligvis en smule optimistisk. Omvendt er sammenligningen med den historiske værdiansættelse alt for pessimistisk. Sandheden ligger nok et sted midt imellem, hvilket er en tilstrækkelig grund til fortsat at beholde en god portion aktier i porteføljen. Dette materiale er udarbejdet af Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende Skandia ). Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Skandia har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Skandia påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om historiske afkast, simulerede historiske afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Skandia og/eller andre selskaber i Skandia koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. skandiaam.dk side 9 af 9

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie Inflation, disinflation og deflation Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvad er høj inflation? 2 8. oktober 2014 Finansforeningen Hvad er normal inflation? Schweiz 1921-1947: 0% p.a.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Lever vi midt i en renteboble?

Lever vi midt i en renteboble? Lever vi midt i en renteboble? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk De sidste 30 år har været karakteriseret ved et nærmest uafbrudt rentefald, hvor den amerikanske tiårige rente

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi.

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi. Fokus: Investering i råvarer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Udenlandske investorer har i stor stil kastet sig over investering i råvarer. Globalt vurderes der at være mere

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternative investeringer? Vi fokuserer på infrastruktur 2 3 Kilde: Børsen, Finanswatch 4 06-11-2015 Afkast ILLUSTRATIVE

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Asset Allocation Asset Allocation Et hav af forudsætninger Hvad er afkast? Der findes to relevante afkastbegreber, når der arbejdes med Asset

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Regionalt boligoverblik Fyn

Regionalt boligoverblik Fyn Regionalt boligoverblik Fyn Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Fremgang i boligpriserne på Fyn ført an af Odense Vendingen i huspriserne har bidt sig fast

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser 87 Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser Jacob Stæhr Mose, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det er relevant for både pengepolitiske og investeringsmæssige beslutninger at have et

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening.

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets investeringsanalyser

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Asset Allocation juli 2009

Asset Allocation juli 2009 Asset Allocation juli 2009 Generelle holdninger Aktier neutral 17.07.2009 Fra undervægt til neutral på ejendomme! Emerging market obligationer neutral Virksomhedsobligationer -overvægt Ejendomme neutral

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere