HÆRENS SERGENTSKOLE. Information GSU TJG FÆL 13-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÆRENS SERGENTSKOLE. Information GSU TJG FÆL 13-1"

Transkript

1 HÆRENS SERGENTSKOLE Information GSU TJG FÆL 13-1 Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de ca. 6 måneder uddannelsen varer i Sønderborg, vil du modtage undervisning i den grundlæggende militære uddannelse med vægt på personlige færdigheder, samt en instruktør-, leder- og grundlæggende føreruddannelse. Denne skal gøre dig egnet til at kunne lede og undervise andre unge, der aftjener deres værnepligt, samt gøre dig klar til at indtræde som elev på videreuddannelse ved en af tjenestegrensskolerne. Undervisningen gennemføres som voksenundervisning, hvor dit personlige engagement og lyst til at påtage dig ansvar for din egen personlige udvikling er en forudsætning for at nå de fastlagte mål. Arbejdsbyrden vil være betydelig både i den daglige uddannelsestid, men også i fritiden, og erfaringen viser større, end mange er vant til. Skolens lærerstab og ansatte vil bidrage til at du får en uddannelse med kvalitet, personlig oplevelse og samtidig en positiv holdning til den militære tilværelse og det fremtidige ledervirke. Praktiske oplysninger, som kan være dig til megen nytte i forbindelse med mødet ved skolen og under opholdet på denne, fremgår af omstående afsnit. Du bør derfor læse det grundigt igennem. Med venlig hilsen H.C.M. RAHBEK oberstløjtnant Skolechef 1

2 Grundlæggende sergentuddannelse, Tjenestegrensuddannelse Fællesdel. 1. GENERELT Kurset gennemføres ved Hærens Sergentskole på ca. 22 uger, hvorefter du udnævnes til sergent. Efter de ca. 22 ugers kursus ved Hærens Sergentskole skal du fortsætte på videreuddannelse i indtil 12 uger ved en af tjenestegrensskolerne (Hærens Kampskole, Hærens Ildstøtteskole, Hærens Ingeniør- og ABCskole, Hærens Logistikskole eller Hærens Føringsstøtteskole). 2. FORMÅL Formålet er at bibringe sergenteleverne den nødvendige grundlæggende viden, færdigheder og holdninger til at virke som fører, underviser, leder og vejleder på laveste funktionsniveau. Grundlæggende Tjenestegrensmodul Fællesdel (GSU TJG FÆL) danner grundlag for den efteruddannelse der gennemføres ved tjenestegrensskolerne. 3. INDHOLD 3.1 Uddannelsen omfatter følgende fire områder Føreruddannelse. Formålet med faget er, at give eleven den nødvendige grundlæggende viden, færdigheder og holdninger til at kunne virke som enkeltkæmper, fører og leder, integreret i en praktisk opgaveløsning. Ledelse og uddannelseslære. Formålet med faget er, at give eleven den nødvendige grundlæggende viden, færdigheder og holdninger til at kunne virke som instruktør for en gruppe på 8 15 mand. Idræt. Formålet med faget er, at give eleven forudsætning for at kunne virke som fører og instruktør, samt en forståelse for den fysiske trænings nødvendighed og derved kunne motivere sig selv og underordnede. Almen befalingsmands uddannelse. Formålet med faget er, at give eleven den nødvendige grundlæggende viden, færdigheder og holdninger til at kunne varetage den daglige tjeneste nationalt og under internationale operationer Fører- og funktionsuddannelse omfatter fagene Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand GV M/95 serien Tungt maskingevær i feltaffutage Basic search Grundlæggende føreruddannelse 2

3 3.1.2 Ledelses- og uddannelseslære Ledelse Uddannelseslære Idræt Militær fysisk træning Orienteringslære Almen befalingsmandsuddannelse omfatter fagene Tjenestekendskab Forsynings og vedligeholdelsesuddannelse Sikkerhedsbefalingsmand Materielkending 3.2 Køreskole Det tilstræbes at alle, der har B-kort får C-kort og de, som møder uden kørekort får mulighed for at erhverve B-kort. Det tager tre uger at erhverve et kørekort. Frakendt kørekort kan ikke generhverves på HSGS Bedømmelser og afsluttende prøver Der afholdes eksamen i Instruktørvirke og føreruddannelse (praktisk prøve), og karakteren udtrykkes efter 7 trins skalaen. Disse eksaminer er stopprøver, det vil sige at de begge skal bestås med minimumskarakteren 02 for at fortsætte uddannelsen. Der gennemføres standpunktsprøver i: Tjenestekendskab Idræt Sikkerhedsbefalingsmandsuddannelsen, både praktisk og teoretisk (bestået/ikke bestået). Bestået er en forudsætning for at kunne blive udnævnt sergent. Der gives standpunktskarakterer i instruktørvirke og føreruddannelse. Karaktererne gives efter 7 trins skalaen Eksamens-/Uddannelsesbevis I forbindelse med udnævnelse til sergent udleveres der eksamensbevis med eksamens- og standpunktskarakterer / bestået. Der udleveres uddannelsesbevis vedr. gennemgået kursus i Ledelses- og uddannelseslære. 3

4 3.4. Specielt vedrørende kvindelige elever. Skolen er meget opmærksom på, at der kan forekomme kønskrænkende adfærd. Dette er ikke acceptabelt, og det skal straks meldes til holdføreren, kursuslederen eller kursuschefen. 4. SAMARBEJDET VED SKOLEN I overensstemmelse med de regler, der er givet om samarbejde ved Forsvarets tjenestesteder, er der ved skolen en række samarbejdsorganer, som eleverne opfordres til at bruge. Skolen er meget interesseret i aktiv medleven fra såvel elever som øvrige personalegrupper for derved at opnå bedst mulige resultater. Efter din ankomst til skolen vil du blive orienteret om de forskellige udvalg og få lejlighed til at vælge repræsentanter (talsmænd) til disse. 5. UDDANNELSESMATERIELKONTOR Til brug for undervisningen råder skolen over et moderne uddannelsesmaterielkontor. Her findes moderne uddannelsesmateriel, der med konsulentbistand kan anvendes af såvel lærere som elever. Undervisningshjælpemidlerne til samtlige fag er katalogiserede og fremlagt på hylder således, at instruktørerne og eleverne har frie valgmuligheder i anvendelse af hjælpemidler 6. FRITIDEN Fritiden bruges i stor udstrækning til forberedelse til lektioner m.v. Under opholdet er der endvidere muligheder for at komme i kontakt med befolkningen, ved at deltage i sportsarrangementer, koncerter, teaterforestillinger m.v. Sønderborg giver særdeles gode muligheder i den henseende. På kasernen findes et godt fritidsområde med bl.a. TV-stuer, Wi-Fi og opholdslokaler. Da det er vigtigt, at man, som sergent, er i en god fysisk form, har man i fritiden fri rådighed over skolens idrætsfaciliteter, som bl.a. omfatter et kondirum. Herudover tilbyder garnisonens idrætsforening deltagelse i en række idrætsgrene. Foreningen råder bl.a. over kajakker og en kano. KFUM s Soldaterhjem. Ved kasernen findes et af KFUM s Soldaterhjem, hvis formål er at skabe et kristent hjem, hvor alle soldater føler sig velkomne. På soldaterhjemmet kan du slappe af, læse avis, se TV, hygge dig med spil eller tale med kammerater og medarbejdere. Der er dagligt aftensang og hver mandag er der lagkagebanko, som er meget populært. Der kan også købes kaffe med hjemmebag, mad, og andre fornødenheder på soldaterhjemmet. 4

5 Åbningstider: Søndag Mandag-torsdag Fredag-lørdag LUKKET 7. ANKOMST TIL SKOLEN 7.1 På mødedagen træder du an på det i skrivelsen angivet tidspunkt og sted. Din bagage vil, hvis den er ankommet til skolen, være anbragt ved kasernedepotet over for vagten i kasernegården. Der er på hver stue et uddrag af de vigtigste tjenestebestemmelser, som du kan kigge i. Medtager du eget køretøj findes der indhegnet parkeringsplads for elever umiddelbart uden for vagten. Ankommer du til skolen i løbet af aftenen, før du skal møde, kan vagten være behjælpelig med oplysningerne om hvor du skal indkvarteres. Der er oplagt sengetøj, som du skal benytte. Har du spørgsmål i den forbindelse, vil vagtkommandøren hjælpe dig. 7.2 Første uddannelsesuge Orientering om uddannelsen, velfærdstjenesten og øvrige aktiviteter vil du modtage inden for den 1. uge. Det er vigtigt, at være velmotiveret, i god fysisk form og uden skader. Der bliver afholdt en fysisk test bestående af løb og en coretest +. Til din orientering om, hvad du skal deltage i, er der udarbejdet øvelseslister, som vil blive gennemgået af din holdfører. Øvelsesliste for den første uge er vedlagt samt en foreløbig aktivitetsoversigt (AKOS) for hele forløbet. 7.3 Udrustning ved mødet (kun iklædte) Ved mødet på skolen skal du medbringe udrustning jf. vedlagte optællingsliste. Inden afgang fra dit regiment skal din udrustning være talt op, mangler og tab skal være opgjort således at du møder med alt udrustning jf. optællingslisten. Har du fået yderligere udleveret, bedes du aflevere dette på dit tjenestested. Spørg evt. din Forsyningsbefalingsmand, hvis du er i tvivl om noget Adresse for elever Adresse: (CPR-NR) N.N. Nielsen (eget navn) GSU, TJG Postboks Sønderborg Telefon: (Vagtkommandøren) (Kommandokontoret) Kommandokontoret er beliggende i Regimentskasernen rum 247 og har åbent daglig

6 8. CAFETERIA Cafeteriet på Sønderborg Kaserne ledes af cafeteriabestyreren, der over for tjenestestedschefen er ansvarlig for, at dette drives efter de fastsatte bestemmelser. Forsvarskommandoen fastsætter cafeteriets priser, samt portionsstørrelser og foretager fællesindkøb af fødevarer, hvorved der tilstræbes ensartede kvaliteter og priser i samtlige Forsvarets cafeterier. Cafeteriabestyreren har begrænset indflydelse på priser og portionsstørrelser og har intet provenu af indtægten fra salgsvirksomheden, men er ansat som fastlønnet tjenestemand. Cafeteriet har til formål at yde bespisningsmæssig service til alt personel på tjenestestedet, og at der er adgang til at købe tilberedt mad, forfriskninger og kioskvarer. Åbningstider CAF: Mandag - torsdag , , Fredag , Lørdag, søn- og helligdage: Lukket Såfremt det af øvelsesmæssige grunde ikke er muligt at komme i cafeteriet til frokostspisning, kan der ved morgenspisningen købes en forudbestilt madpakke (eller man kan selv smøre en). Salg fra cafeteriet sker mod kontant betaling. Der kan betales med DANKORT, men kun på beløbet. I cafeteriet skal mange spise på samme tid og kødannelser vil ikke kunne undgås. Du kan selv medvirke til at reducere køen og hermed ventetiden ved at have penge parat eller check udfyldt i forvejen, inden du når frem til kassen. Cafeteriet er helt og holdent baseret på selvbetjening, hvilket vil sige, at kunderne selv må foretage afrydning af borde efter endt spisning, idet cafeteriet ikke råder over personel til denne funktion. Der er opstillet afrydningsstativ ved cafeteriet, og du skal anbringe dit brugte service m.v. på dette, når du forlader cafeteriet. Kun med din hjælp ved bordafrydningen, er det muligt at opretholde ordnede og indbydende spiseforhold i cafeteriet. Tænk på vedkommende, der skal sidde ved bordet efter dig! Cafeteriet er indstillet på at yde den bedst mulige service for, at du må befinde dig godt. Skulle der hen ad vejen opstå problemer af den ene eller anden slags, eller du har ønsker eller forslag at fremføre, er du velkommen til at drøfte dette med cafeteriabestyreren. 6

7 9. SOCIALRÅDGIVNING For at du kan få så gode arbejdsforhold som overhovedet muligt under din tjeneste, er der her på kasernen tilknyttet en socialkonsulent, som kan give dig vejledning og bistand til løsning af økonomiske og personlige vanskeligheder. Socialkonsulentens arbejdsområde er meget stort, men nogle af de almindeligste problemer er følgende: Økonomisk støtte fra bistandskontoret Andre økonomiske problemer, f.eks. i forbindelse med skat, afdrag på gæld og afbetalingskontrakter, banklån Personlige vanskeligheder, herunder samlivsproblemer, faderskabssager, skilsmisse, samlivsophør Bolig (indskud, husleje, terminsydelse) Misbrugerforhold (hash, alkohol) Arbejdsforhold (f.eks. erhvervsvejledning, feriespørgsmål) Tjenesteproblemer (f.eks. forflyttelser, klage- og straffesager), for blot at nævne nogle vigtige forhold, der kan give anledning til vanskeligheder. Socialkonsulenten er en civil person, der har tavshedspligt. Dette indebærer, at kun med din tilladelse må oplysninger gives videre til andre. Socialkonsulenten træffes på HSGS den sidste onsdag i hver måned og ellers efter forudgående aftale på tlf eller Konsultation: Regimentskasernen, 1. etage Er der ændringer til mødedagen oplyses det på INFO skærmen. Også inden tjenesten i Sønderborg er du velkommen til at kontakte socialkonsulenten. 10. RYGNING Skolens rygepolitik er den enkle, at rygning ikke er tilladt indendørs. Udendørs er rygning tilladt ved de opstillede askebægere. I køretøjerne er rygning forbudt. 11. RUSMIDDELPOLITIK Du er ligeledes omfattet af skolens politik vedrørende rusmidler. Det er skolens politik, at det er totalt forbudt at indføre, fordele, besidde og nyde alle former for euforiserende stoffer, herunder også hash på skolen. Det er forbudt at indføre og nyde øl, vin og spiritus, men dette kan købes i cafeteriet og fritidsområdet og må kun nydes her. Der må ikke nydes alkohol i tjenestetiden. 7

8 12. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Det er ikke muligt i en folder at komme ind på alle detaljer vedrørende uddannelsen, disse er indarbejdet i skolens uddannelsesplankompleks. Enkelte komponenter er her uddybet til at beskrive normer og roller i hverdagen ved skolen. Du skal være indstillet på, at uddannelsen er tilrettelagt således, at der stilles krav om forberedelse uden for den egentlige øvelsesliste tid, hvor du selvstændig skal læse, forberede, studere, tilrettelægge, rekognoscere, udarbejde lektionsplaner og fremskaffe materiel. Undervisningen er tilrettelagt således, at den støtter og fremmer din personlige aktivitet, selvstændighed, ansvarsfølelse og dit engagement. Uddannelsen er bygget trinvis op således, at kravene med hensyn til indsats stiger gennem forløbet og topper mod afslutningen og det endelige mål at gøre dig til sergent. Skolen lægger vægt på selvstændiggørelse af den enkelte elev gennem individuel opgaveløsning. Hvis du alligevel ikke ønsker at starte på uddannelsen, bedes du hurtigst muligt kontakte Forsvarets Rekruttering på telefon

9 9

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION VUT I/ML DEC 2013 HÆRENS SERGENTSKOLE Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de 14 uger uddannelsen varer, vil du opleve en udvikling af dine

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere