DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 24. september 2014 blev der i sag efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler Peter Christian Simmering for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Den 9. september 2013 afviste Disciplinærnævnet at behandle klagen, da nævnet lagde til grund, at klagerne havde købt ejendommen med erhverv som formål. Ved af 7. oktober 2013 anmodede klagerne på ny om behandling af deres klage. Nævnet har efter en gennemgang af parternes omfattende korrespondance valgt at revurdere spørgsmålet om klagernes status som forbrugere. Klagen drejer sig bl.a. om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom 6, 13, stk. 1, 1. pkt., 15, stk. 1, 16, stk. 1 og 2, in fine, og god ejendomsmæglerskik og har ageret som købers mand, selvom han var sælgers mand, og hvorvidt indklagede har givet en fyldestgørende rådgivning eller oplysninger, og hvorvidt indklagede har handlet i strid med Bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 13, ved at der var fejl i salgsopstillingen, og 24, stk. 3, da købsaftalen ikke var oversat til dansk, før aftalen blev indgået. Klagerne emigrede fra Danmark den 5. august Da lov om omsætning af fast ejendom kun vedrører klager fremsat af personer med bopæl her i landet, jf. almindelige principper for dansk lovgivnings territoriale udstrækning, vedrører disciplinærnævnets behandling kun tiden frem til klagernes udrejse fra Danmark. Sagens omstændigheder: I vinteren 2009/2010 tog klagerne kontakt til indklagede, idet klagerne ønskede at købe en ejendom i Italien med henblik på at etablere en Bed & Breakfast (B&B). 1

2 Parterne var på besigtigelsestur i Toscana sammen i januar 2010, hvorunder også indklagedes samarbejdspartner, CC, deltog. Klagerne så på adskillige ejendomme, men fandt ikke en egnet ejendom til formålet. Den 27. april 2010 blev klagerne kontaktet af indklagede, der foreslog dem at købe en bestemt lejlighed/ejendom, hvorfra de kunne drive firma med udlejning af ferieboliger. Der var ifølge indklagede mulighed for, at et antal danskere på egnen gerne ville leje deres ferielejligheder ud. Klagerne syntes om ideen, og parterne aftalte en fremvisning af ejendommen, som var en lejlighed, den 21. juni Indklagede havde foreslået klagerne, at de skulle købe den pågældende ejendom i firmaregi og henviste til nye skatteregler, dvs. at klagerne skulle oprette en virksomhed, og denne virksomhed skulle stå som ejer af lejligheden/ejendommen. Klagerne stillede følgelig en række spørgsmål på mail, som handlede om skat, moms med videre, der relaterede sig til at drive virksomhed i Italien. Klagerne stillede ligeledes spørgsmål om momsbetaling mv. for privatpersoner. Klagerne besluttede at købe den pågældende lejlighed, [adresse], [by]. Den 4. juli 2010 bad indklagede om oplysninger til brug for banklåneansøgning, og klagerne sendte oplysningerne samme dag. Samme dag sendte klagerne ligeledes en mail med spørgsmål om bl.a. placering af flyttelæs i Italien og firmabeskatning. Klagerne havde på dette tidspunkt opsagt deres boliger og jobs i Danmark per 1. august Den 5. juli 2010 sendte klagerne en mail til indklagede, hvori de skrev, at de havde valgt at købe ejendommen som privatpersoner. I samme mail gav klagerne endvidere udtryk for, at de stadig arbejdede hen imod at starte en virksomhed. Parterne havde angiveligt en telefonsamtale, hvorunder indklagede oplyste, at klagerne alene havde muligheden for at købe ejendommen som et firma, der købte af sælgernes firma. Dette bad klagerne indklagede om at bekræfte i mail af 7. juli Indklagede besvarede ikke konkret dette spørgsmål i sin mail af 12. juli Indklagede lovede i mail af 4. juli 2010 at ansøge om et banklån på klagernes vegne. Der er uoverensstemmelse mellem parterne på dette punkt. Ifølge klagerne var der tale om et boliglån, mens indklagede mener, at det var et erhvervslån, da det var klagernes virksomhed, der skulle eje ejendommen. 2

3 I mail af 12. juli skrev indklagede, at han ville udarbejde låneansøgninger, én om et almindeligt italiensk boliglån og én som en såkaldt leasing -aftale. I denne mail henviste indklagede igen til virksomhedsmoms ved køb af ejendommen. Da klagerne svarede, gentog de ikke deres beslutning om køb som privatpersoner, men stillede opklarende spørgsmål til indklagedes mail. Den 15. juli 2010 fik klagerne den første version af den foreløbige købsaftale tilsendt. Den 16. juli 2010 oplyste de til indklagede, at de sendte en kopi til deres italienske advokat med henblik på grundig gennemgang. Af indklagedes mail af 19. juli 2010 fremgår det, at indklagede stadig arbejdede ud fra en forventning om, at klagerne ville købe ejendommen som firma. Sagens yderligere omstændigheder Parterne mødtes flere gange på indklagedes kontor i Danmark. Indklagedes hjemmeside samt andet markedsføringsmateriale: Rådgivning ved køb af bolig i Italien samt i en blog om Toscana under toscanabolig.dk, oplyste om en række ydelser/services, som indklagede ville yde, hvis man ville købe af de ejendomme, som han havde i kommission. Rådgivning ved køb af bolig i Italien, oplyste bl.a.: Klagerne og indklagede indgik på intet tidspunkt en skriftlig aftale om rådgivning mv. Under et møde den 10. maj 2010 med indklagede og en af sælgerne, DD s søn, CC, fik klagerne angiveligt oplyst, at de ville kunne opnå såvel et banklån i Italien samt støttemidler fra en vækstfond, da de dels var iværksættere og dels var kvinder. 3

4 Den 16. maj oplyste indklagede dog, at han endnu ikke kendte vækstfondens, Fiditoscanas, præcise betingelser for at yde klagerne lån maj skrev parterne sammen vedrørende de potentielle ferieboliger. Indklagede oplyste, at der var op til 9 boliger, og at de var møblerede. Den 21. juni 2010 så klagerne første gang den lejlighed, som de senere købte, og 7 af de 9 udlejningslejligheder, der skulle være fundamentet for opstarten af ferieboligudlejningsfirmaet. Den pågældende lejlighed skulle istandsættes, men klagerne ville få valgmuligheder om bl.a. indretning og materialevalg. Der var også mulighed for at etablere en pool. Ved mail af 25. juni 2010 blev købet aftalt med sælgerne. Samme dag den 25. juni 2010 oplyste indklagede, at et erhvervslån ville være økonomisk mest fordelagtigt for klagerne. Den 1. juli 2010 spurgte klagerne, om de kunne regne med indklagedes og CC s fortsatte assistance i forbindelse med deres bosættelse i Toscana. Indklagede svarede bekræftende, at det var en gratis ydelse, mens udgifter til fx revisor og notar skulle betales af klagerne. Den 15. juli 2010 modtog klagerne den første foreløbige købsaftale til underskrift. I svarmailen fra klagerne af samme dato anmodede de om diverse rettelser til købsaftalen, herunder om det ville være muligt at komme ud af aftalen og få udbetalingen retur i tilfælde af, at deres låneansøgning ikke blev godkendt (en exitklausul). Den 16. juli spurgte klagerne til visse oplysninger i den foreløbige købsaftale, herunder at der var uoverensstemmelse mellem aftalens oplysning om ejendommens størrelse og oplysningen i salgsopstillingen og mellem salgsopstillingens oplysning om, at renovering var færdiggjort efter 4 måneder og købsaftalens oplysning om 6 måneder, samt at der ikke var indføjet sikkerhed i form af en exitklausul. Den 19. juli svarede indklagede og medgav, at der var sket en fejl, og at den tilhørende olivenlund var mindre end det, der var angivet i salgsopstillingen, nemlig m 2 imod salgsopstillingens oplysning om 1500 m 2. For så vidt angik selve boligens størrelse svarede indklagede, at forskellen skyldtes, at størrelsen var angivet i nettokvadratmeter og ikke i brutto. Indklagede oplyste endvidere, at aftalen indeholdt en passus om, at hvis lånet ikke blev godkendt, ville kontrakten blive ophævet, og udbetalinger tilbagebetalt. Den pågældende passus lyder som følger: 4

5 AFTALER OG VILKÅR Parterne aftaler desuden, at nærværende, foreløbige købsaftale bortfalder med tilbagebetaling af depositum, i det tilfælde af følgende betingelse er opfyldt: det lån/leasing på det aftalte beløb, som køber har anmodet om, er ikke senest den blevet bevilget. Den 27. juli sendte indklagede en revideret udgave af aftalen med få rettelser. Den 3. august modtog klagerne en mail fra CC med rettelserne indføjet og med sælgernes underskrifter på købsaftalen. Ifølge klagerne blev denne faxet tilbage til sælgerne den 4. august 2010 med klagernes personlige underskrifter. Det er bl.a. indføjet i aftalen, at [ ] (Klagernes navne) lover på deres side at købe den samme i det følgende beskrevet ejendom til enten sig selv, til en eller flere personer eller til et selskab, hvilket nærmere anføres i forbindelse med oprettelse af notarialakten. Klagerne betalte 4. august i udbetaling via den ene af klagernes bank, [bank]. Klagerne fraflyttede Danmark permanent henholdsvis den 1. august og den 5. august 2010 ifølge CPR-registret. Der blev angiveligt udarbejdet en tilføjelse den 2. december Heraf skulle det fremgå, at køberen alene var klagernes selskab repræsenteret ved kun den ene af klagerne AA. Denne tilføjelse og aftalen af den 3./4. august 2010, der af parterne blev betragtet som en foreløbig aftale, blev afløst af en ny foreløbig aftale af 28. april Aftalen af 28. april 2011 var underskrevet af begge klagere personligt. Oplysningen om, at der kunne købes af flere eller i selskabsform er ikke medtaget i denne aftale. Den 24. december 2010 flyttede klagerne ind i ejendommen med sælgernes velsignelse, selvom restaureringen endnu ikke var færdiggjort. Klagerne betalte i den forbindelse yderligere til sælgerne. Kontakten mellem klagerne og indklagede fortsatte efter fraflytningen fra Danmark, idet klagerne tilsyneladende forventede, at indklagede fortsatte sin rådgivning mv. frem til alt ved købet af ejendommen var på plads. Indklagede skulle bl.a. overse/supervise ombygningsarbejdet af ejendommen. Klagerne havde ved indgivelse af klagen til Disciplinærnævnet stadig ikke opnået lån, og havde dermed ikke fået skøde på ejendommen. Sælgerne har hidtil stået for finansiering, indtil klagerne kan opnå banklån, således at klagerne skal betale leje/afdrag frem til senest april Klagerne er opmærksomme på, at Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere ikke kan tage stilling til spørgsmål om erstatning. 5

6 Parternes bemærkninger: Klagerne: Klagerne har hertil bl.a. anført: at vedrørende deres status som forbrugere var det deres oprindelige plan at købe et sted at bo privat i Italien med mulighed for at have en B&B. Det var indklagede, der senere foreslog, at de skulle købe ejendommen som en virksomhed som følge af nye skatteregler. Klagerne fastholder at være forbrugere i lovens forstand, da udlejningsvirksomheden ikke var deres primære indtægtskilde i den pågældende periode. at indklagede i sin mail til klagerne af 1. december 2009 viser, at han var bevidst om, at klagernes hensigt var at erhverve en bolig alene til privat beboelse. at det i aftalen af 3. august 2010 fremgik, at købesummen var inklusive 4 % IVA (moms), hvilket viste, at sælgerne havde indgået aftalen som private personer, der ville tage residens i Italien inden for 18 måneder, idet der ellers skulle svares 10 % IVA. at klagerne var i tvivl med hensyn til, om de skulle købe som erhvervsdrivende eller ej helt frem til underskrivelsen af den første foreløbige købsaftale den 3. august Dog har klagerne bemærket, at de ved mail af 5. juli 2010 havde gjort klart for indklagede, at de ikke ønskede at købe ejendommen som virksomhed, men som privatpersoner. at indklagede havde lovet, at klagerne kunne opnå et banklån, at klagerne ville kunne komme ud af købsaftalen via en exitklausul, og at klagerne kunne få støttemidler fra et vækstfond, at der var et solidt grundlag af potentielle ferieboliger og dermed indtjening for deres virksomhed, at indklagede ville bistå med hjælp både før, under og efter erhvervelsen af ejendommen, samt at indklagede ville styre ombygningsprocessen af ejendommen i Italien. at indklagede havde lovet at udarbejde og forestå tre låneansøgninger til tre forskellige banker, men at indklagede tilsyneladende kun havde udarbejdet en. Klagerne har gentagne gange bedt indklagede sende kopi af disse ansøgninger, men at dette ikke var sket, ej heller den ene, der blev afsendt. Klagerne ved derfor ikke, hvad der er blevet oplyst til banken. at indklagede foregav at være klagernes mand og først sent i forløbet, efter to år, oplyste, at han kun var sælgers mand. Indklagede skrev først i mail af den 16. november 2011, at de ikke havde entreret med ham, og at de selv havde henvendt sig til ham med henblik på at købe en af de ejendomme, som indklagede havde i kommission. at indklagedes mangelfulde rådgivning har påført klagerne adskillige tab, herunder udgifter til notar til registrering af virksomhed og efterfølgende aflysning af samme registrering. Det var ikke nødvendigt at etablere en virksomhed i Italien for at indgå købsaftalen, sådan som sælgerne og indklagede havde oplyst 6

7 klagerne. Indklagede burde derfor have været til stede ved mødet med sælgerne og burde have oplyst klagerne om, at dette ikke var nødvendigt. at klagerne ikke kunne opnå tilskud i form af støttemidler, idet indklagede ikke havde sørget for at sætte sig ind i, at der skulle have været ansøgt om disse, før restaureringsarbejdet blev påbegyndt. at indklagede ikke har overholdt adskillige bestemmelser i Dansk Ejendomsmæglerforenings Normer for Udenlandsaktivitet. at indklagede ikke havde oplyst om, at den revisor, som indklagede havde hyret på deres vegne, også var sælgernes revisor. at indklagede ikke havde oplyst dem eller sørget for deres accept, før han hyrede en oversætter for deres regning. Dertil har klagerne tilføjet, at de på trods af gentagne påmindelser aldrig har modtaget en faktura for den på gældende oversættelse. at indklagede ikke havde oplyst om, at den bank, de ville få i Italien, var samme bank som sælgers. at indklagede ikke havde givet korrekte oplysninger i salgsopstillingen, hvad angik både boligens størrelse og størrelsen af den tilhørende olivenlund. at det var indklagedes manglefulde rådgivning, der var årsag til, at den ny aftale af 28. april 2011 var nødvendig, og at klagerne føler sig stavnsbundne til Italien og den pågældende ejendom. at det er brud på god ejendomsmæglerskik, at indklagede har indhentet og sendt mailkorrespondance mellem klagerne og hhv. revisor og sælgerne til Disciplinærnævnet. at indklagede skal holdes fast på aftalen af 3. august Klagerne har endvidere anført til indklagedes påstand vedrørende gæld/hæftelse i Danmark, at det drejede sig om en hæftelse på den ene klagers søns lejlighed, og at hæftelsen ikke var relevant, da samme lejlighed allerede var sat til salg, samt at sønnen altid havde betalt. Klagerne fastholder derfor, at de har givet indklagede alle de informationer, som indklagede havde bedt dem fremskaffe, før låneansøgningen blev udformet. Klagerne har dertil anført, at indklagede havde modtaget disse oplysninger den 4. juli 2010, men at han først anfægtede dem efter ca. 5 måneder. Indklagede burde have gennemgået oplysningerne på et tidligere tidspunkt, således at problemerne kunne være undgået, og klagerne kunne have opnået det nødvendige lån. Klagerne satte deres lid til indklagedes markedsføringsmateriale med løfter om rådgivning i forbindelse med diverse konkrete opgaver og processer før, under og efter boligkøbet. 7

8 Indklagede har bl.a. anført, at klagerne helt fra første kontakt har haft til hensigt at erhverve en ejendom i Italien primært til det formål at drive erhverv indenfor branchen hotellignende virksomhed. at klagerne opstartede en virksomhed i Italien ved navn EE. Den første og oprindelige købsaftale blev underskrevet af denne virksomhed ved klagerne. Denne købsaftale blev dog senere erstattet med en ny, fordi klagerne ikke kunne opnå finansiering til købet. at klagerne reelt er et italiensk selskab ved navn EE, repræsenteret ved den ene af klagerne, der indgik en foreløbig aftale den 3. august 2010 med et italiensk selskab. Det er således en business til business-aftale at klagernes mail af 20. maj 2010 viser, at ejendommens indretning med bl.a. reception var med henblik på gæster. at mailkorrespondance af 26. juni 2010 viser, at ejendommen skulle bruges til erhverv, og at klagerne havde udarbejdet en foreløbig forretningsplan. at klagernes mail af 2. juli 2010 viser, at klagerne havde udarbejdet et budget for købet af ejendommen til erhverv. at der i den første købsaftale er anført, at klager forpligtede sig til at købe ejendommen til sig selv, en tredje person eller et selskab, som defineres i forbindelse med underskrivelse af den endelige købsaftale. at dette er en sædvanlig frase i Italien i kontrakter, hvor selskabet er under oprettelse. at en ejendoms status i Italien kun afhænger af, hvilke tilladelser der er ansøgt om og givet. Således kan en beboelsesejendom få tilladelse til at blive restaurant, hvis ejeren ansøger om det. Indklagede havde gentagne gange rådet klagerne til at søge egne rådgivere. Indklagede har anført, at det fremgår af klagernes eget bilag til deres mail af 16. juli 2010, at de har videresendt udkastet til købsaftalen til deres advokat i Firenze. Klagerne var således repræsenteret ved egen rådgiver. Indklagede har dertil anført, at en betalingsmeddelelse af 4. juli 2011 fra klagernes bank, [bank], og advokatens faktura viser, at udgiften til bistand fra advokaten er henført deres virksomhed. Det fremgår af denne faktura, at bistanden bestod i konsulentbistand, og assistance i forbindelse med underskrivelse og udfærdigelse af den foreløbige købsaftale med FF (sælgernes virksomhed). at klagerne fik bistand fra revisor, GG, og at denne bistand ligeledes blev betalt af deres selskab. 8

9 at klagerne 11. august 2010 bad om oversætterens faktura for at videregive den til deres revisor. Indklagede har derfor konkluderet, at klagerne har ønsket momsrefusion og udgiftsfradrag for de nævnte udgifter. at klagerne ansøgte om et italiensk erhvervslån i en italiensk bank til at købe ejendommen. Da banken ikke havde klagernes kredithistorik, havde banken bedt om, at klagerne sendte alle oplysninger om deres private økonomiske forhold. Årsagen til, at banken ikke ville give lånet, var, at den ene af klagerne havde tilbageholdt oplysninger om økonomisk hæftelse for en fast ejendom i Danmark. Indklagede havde fundet denne oplysning efter en søgning i Tingbogen. at bankens afslag på deres låneansøgning kom i tilstrækkelig god tid, til at klagerne kunne have benyttet sig af den første aftales exitklausul og kunne have fået deres udbetaling retur. Det valgte klagerne ikke at gøre, da de i stedet annullerede den første aftale og indgik en ny af 28. april at indklagede ikke har rådgivet klagerne i forbindelse med eller deltaget i udarbejdelsen af denne senere aftale. at klagerne udelukkende ernærer sig fra ejendommens adresse og virksomheden EE. Indklagede har ligeledes anført, at klagerne har foretaget den anden udbetaling til køb af ejendommen via firmakonto. Indklagede har indhentet udtalelser fra henholdsvis en nabo til klagerne, HH, der i en periode lod klagerne udleje sin feriebolig, og fra en af forsikringsselskabet JJ s advokater til at underbygge sin sag og argumentation for, at klagerne allerede på et tidligt tidspunkt agerede som erhvervsdrivende. Indklagede har ligeledes fremlagt en udtalelse fra revisor, GG, vedrørende, at denne ikke har været revisor for sælgerne af ejendommen. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Nævnet har efter en gennemgang af parternes omfattende korrespondance besluttet at genoptage spørgsmålet om klagernes status som forbrugere. Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere behandler klager over ejendomsmægleres tilsidesættelse af de pligter, som følger af lov om omsætning af fast ejendom. I medfør af lov om omsætning af fast ejendom, 1, stk. 3, gælder loven kun bortset fra 25, stk. 1, 3. pkt. når den erhvervsmæssige aktivitet er rettet mod eller udføres for forbrugere. Lovens forbrugerbegreb omfatter i overensstemmelse med almindelige principper for dansk lovgivnings territoriale virkning alene danske forbrugere, hvorved der forstås 9

10 personer, som er bosat i Danmark, jf. således også formidlingsbekendtgørelsens 24, stk. 1, 3. pkt. Da det følger af 29 a, stk. 3, 1. pkt., i lov om omsætning af fast ejendom, at nævnet behandler klager over, at en ejendomsmægler har tilsidesat de pligter, som følger af lov om omsætning af fast ejendom, og da denne lov kun omfatter den ejendomsformidling, der finder sted over for forbrugere, mens disse er bosat i Danmark, følger det heraf, at nævnet alene er kompetent til at behandle klager over de formidlingsaktiviteter, der har fundet sted, mens klagerne var bosat i Danmark. Nævnet lægger til grund, at klagerne fraflyttede Danmark permanent henholdsvis den 1. og den 5. august 2010, efter handlen var endeligt aftalt og købsaftalen underskrevet. Da klagerne på tidspunktet for formidlingens begyndelse frem til fraflytningen var bosat i Danmark, er nævnet kompetent til at behandle den del af klagen, der vedrører denne periode. Ved en forbruger forstås en person, som handler med henblik på erhvervelse eller afhændelse af en ejendom, når denne hovedsagelig har været anvendt ikkeerhvervsmæssigt af vedkommende, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 1, stk. 5. Der ses ikke i lov om omsætning af fast ejendom eller forarbejderne hertil at være taget stilling til, på hvilket nærmere bestemt tidspunkt i forløbet op til selve ejendomshandlen vurderingen skal foretages, af hvorvidt køberen må anses som forbruger. Det kan give anledning til afgrænsningsvanskeligheder, såfremt køberens intention skifter undervejs. Det følger heraf, at en persons status som forbruger kan ændre sig over tid afhængig af hensigten med erhvervelsen eller afhændelsen af en pågældende ejendom. Klagerne har vedrørende deres status som forbrugere bl.a. oplyst, at det var deres oprindelige plan at købe en privatbolig i Italien med mulighed for at have en B&B. Det var indklagede, der senere foreslog, at de skulle købe ejendommen som en virksomhed. Klagerne fastholder derfor at være forbrugere i lovens forstand. Indklagede har bl.a. anført, at klagerne helt fra første kontakt har haft til hensigt at erhverve en ejendom i Italien primært til det formål at drive erhverv indenfor branchen hotellignende virksomhed. Indklagede har også anført, at klagerne fra start i 2009 har oplyst, at de var erhvervskøbere. Den første købsaftale blev udstedt 3. august 2010 til klagerne personligt med option for køb personligt eller i selskabsregi. Nævnet har grundet modstridende oplysninger fra parterne om indholdet af købsaftalen af 3. august 2010 foranlediget en dansk oversættelse af dette dokument. 10

11 Denne købsaftale blev underskrevet af sælgerne, som er et selskab, den 3. august 2010 og blev fremsendt på mail samme dag. Nævnet lægger til grund, at aftalen var underskrevet den 4. august 2010 af klagerne. De underskrev med navn og følgelig som privatpersoner. Klagerne registrerede den 9. september 2010 hos en notar en virksomhed i Italien ved navn EE. Det er ubestridt, at den ejendom, klagerne endte med at indgå aftale om, anvendes som privatbolig af klagerne. Fra bopælen sker administration af klagernes udlejningsvirksomhed samt udlevering af nøgler. Ligeledes at den tilhørende pool lejlighedsvist anvendes af betalende gæster, og at ejendommens gæsteværelse har været lejet ud ved en enkelt lejlighed. Det følger af lov om omsætning af fast ejendom, 1, stk. 3, 2. pkt., at den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at den aktivitet, vedkommende udfører eller har udført, ikke skulle være for en forbruger. Bevisbyrdereglen i lovens 1, stk. 3, 2. pkt., indebærer, at den erhvervsdrivende således må sikre sig, hvem han optræder for og må søge eventuel tvivl herom afklaret. Det er ubestridt, at da klagerne indledningsvist tog kontakt til indklagede, var det med henblik på at starte en B&B. Det er ligeledes ubestridt, at indklagede foreslog ideen om en bolig, hvorfra administration af ferieboligudlejning kunne ske. Et flertal af nævnet lægger således til grund, at klagernes formål med at erhverve en ejendom ændrede sig over tid oprindelig fra B&B til ejendomme, hvorfra den erhvervsmæssige aktivitet primært skulle ske i form af administration af udlejning af ferieboliger. Et flertal af nævnet lægger ligeledes til grund, at klagerne forkastede ideen om at erhverve den købte ejendom i firmaregi, og at de meddelte indklagede denne beslutning den 5. juli Klagerne stillede dog i samme mail spørgsmål, der relaterede sig til opstart af virksomhed. Et medlem finder, at klagernes formål med selve købet af ejendommen i Italien hovedsageligt var at drive erhverv med udlejning af lejligheder. Den usikkerhed om købet, som nu var opstået, burde have fået indklagede til at undersøge klagernes intension om købet yderligere. Et par opklarende spørgsmål ville højst sandsynligt have bragt klarhed over, hvad klagernes formål med købet var om de ville købe som erhvervsdrivende eller privatpersoner. Da den pågældende ejendom primært anvendes som klagernes bolig, er klagernes benyttelse af ejendommen hovedsagelig til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Flertallet af nævnet finder således, at klagerne er forbrugere. 11

12 Det faktum, at der sker administration af klagernes feriehusudlejningsvirksomhed, og poolen anvendes af visse af gæsterne, kan ikke føre til et andet resultat. Et medlem finder, at klagers formål med selve købet af ejendommen i Italien var at drive erhverv med udlejning af lejligheder. Dette medlem finder derfor, at klagerne ikke er at betragte som forbrugere. Køberrådgivning Et flertal af nævnet udtaler: Det følger af lovens 6, at rådgivning om, hvorvidt en forbruger har råd til køb af en fast ejendom, skal gives på grundlag af den fornødne gennemgang og vurdering af kendte oplysninger om forbrugerens indtægter og udgifter. Det følger af Formidlingsbekendtgørelsen, 24, stk. 3, at mægleren skal give oplysning om forhold, der er af væsentlig betydning for køberens beslutning om at købe bolig, herunder skatteforhold, begrænsninger i rettigheder samt særlige pligter mv. efter det pågældende lands regler, som stiller køberen anderledes end efter danske regler. Da klagerne var på vej til at emigrere til Italien, burde indklagede på et tidligere tidspunkt have rådgivet klagerne om at søge økonomisk vejledning, eventuelt hos en italiensk revisor, bank mv., samt have fået en forhåndsgodkendelse fra klagernes bank før underskrift af købsaftalen. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom, 15, stk. 1 må ingen være formidler for begge parter. Det fremgår af forarbejderne til lov om omsætning af fast ejendom, at.ingen må være formidler for begge parter i samme handel. Dette sikrer, at en formidler er loyal overfor sit opdrag, da ingen formidler kan varetage både købers og sælgers interesser i den samme ejendomshandel. Begge parter kan have brug for at have hver deres rådgiver. En formidler er desuden forpligtet til at rådgive den anden part i en hushandel om behov og mulighed for at søge egen rådgiver. Klagerne har tydeligvis antaget, at indklagede agerede som købers mand, og indklagede har i vid udstrækning stillet sin assistance til rådighed i en sådan grad, at klagerne forblev i denne antagelse. Klagerne har ikke indgået en formel aftale om køberrådgivning, og klagerne har ikke betalt salær eller lignende på noget tidspunkt i det meget lange forløb, hvorunder indklagede assisterede klagerne. Det er sædvanen i Danmark, at en ejendomsmægler er sælgers mand, når formidlingen vedrører en ejendom, som mægleren har i kommission. Indklagede har oplyst klagerne, at hvis de fandt en ejendom, som han ikke havde i kommission, havde de muligheden for at bruge ham som køberrådgiver. 12

13 Indklagedes annoncering er vildledende, idet det ikke fremgår, om indklagede er købers eller sælgers mand. Det følger af lovens 13, stk. 1, 1.pkt., at formidleren bl.a. skal give begge parter de oplysninger, som er af betydning for handlen. Det fremgår ligeledes af lovens 16, stk. 1, at formidlerens rådgivning skal opfylde de krav, der stilles til en sagkyndig ejendomsformidling Indklagede har ikke foranlediget den italienske købsaftale eller dele heraf oversat. Et flertal af nævnet, det flertal der anser klagerne for forbrugere, finder, at det præcise indhold af købsaftalen er af væsentlig betydning for klagernes beslutning. Selvom klagerne måtte være italienskkyndige, fremgår det af parternes korrespondance forud for underskrivelsen af den første købsaftale, at klagerne var i tvivl om forståelsen af aftalen. Generelt kan det heller ikke forventes, at forbrugere har erfaring med faglige termer, der relaterer sig til erhvervelse af fast ejendom i Italien. Da indklagede ikke har foranlediget en oversættelse, eller påviseligt har gennemgået købsaftalen med klagerne, er formidlingsbekendtgørelsen, 24, stk. 3, samt lovens 13, stk. 1, 1.pkt., og 16, stk. 1, overtrådt. Sagen vedrører kompliceret italiensk lovgivning. Der påhviler derfor indklagede en særlig pligt til at sikre sig, at forbrugerne får tilstrækkelig rådgivning og vejledning herunder om lovgivningens retsvirkninger og de økonomiske konsekvenser, eller i hvert fald som et minimum, at indklagede rådgiver forbrugerne om at søge anden professionel bistand. Der foreligger i sagen ikke skriftligt materiale, der viser, at indklagede tidligt i sin kontakt med klagerne har rådgivet klagerne i overensstemmelse med ovenstående. Indklagedes salgsopstilling indeholder en beskrivelse af pris, samt anprisning af lejligheden og omgivelserne. Grundarealet er f.eks. ca. 500 m 2 mindre end det anførte i salgsopstillingen. Hermed er formidlingsbekendtgørelsen 13 og 24, stk. 3, overtrådt. Som følge af ovenstående overtrædelser tildeles ejendomsmægler, Peter Christian Simmering, en advarsel. Flertallet af nævnet har ved sanktionen som en skærpende omstændighed lagt vægt på, at indklagede som professionel ejendomsmægler burde have afdækket den betydelige tvivl, der var om klagernes intension med købet, herunder om de ville drive erhverv eller ej. Som en formildende omstændighed har flertallet lagt vægt på, at klagerne gennem hele forløbet har sendt forskelligrettede signaler om købet. Et medlem finder, at det fremgår af sagens bilag, at klagernes formål med selve købet af ejendommen i Italien hovedsageligt var at drive erhverv med udlejning af lejligheder. Dette medlem finder derfor, at klagerne ikke er at betragte som forbrugere. 13

14 Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmægler, Peter Christian Simmering, tildeles en advarsel, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 b. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 14

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 272 2014 AA (på vegne af BB) mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. maj 2014 har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 216 2014-3053 AA og BB mod Ejendomsmægler CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. marts 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 139-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ, MM A/S v/ Advokat XX afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 326 2015-11228 AA v/ BB mod CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. august 2015 har AA indbragt CC og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 229 2013 AA v/ advokat BB mod Ejendomsmægler Torben Erland Larsen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 12. juli 2013 har AA v/ advokat BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport.

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport. Den 7. september 2015 blev der i sag 295 2014-9433 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. december 2014 har AA indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 356 2016-2876 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Peter Norvig [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed Living Homes A/S [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange.

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange. Den 7. september 2015 blev der i sag 289 2014-8343 AA og BB mod Ejendomsmægler Frank Rasmussen [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Kåre Nyegaard [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29.

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 333 2015-12618 AA v/ adv. BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 12. oktober 2015

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 I sag 206-2013 KK mod Christian Blohm Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød og evt Realmæglerne Hillerød ved Jan Kristiansen Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Der blev afsagt sålydende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 322 2015-9432 AA mod Ejendomsmægler Per Husballe [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 12. august 2015 har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 341 2015-14724 AA og BB mod Ejendomsmægler og indehaver CC [adresse] [by] og Ejendomsmægler DD [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed EE v/ advokat FF [adresse]

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. januar 2013 blev der i sag 179-2012 KK mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 9. april 2012 har KK indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2014 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. oktober 2012 blev der i sag 168-2011 Ejendomsmægler AA Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] (Herefter indklagede 1 ) og Ejendomsmægler BB Ejendomsmæglervirksomhed EE [adresse] [by] (Herefter

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 252 2013 AA [Adresse] [By] mod Dich Peter Sieu Mac Ryumgårdsvej 5 2770 Kastrup og BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 9. december 2014 har AA ved

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

Medens du har holdt ferie har jeg fået mig noget af et luxus problem.

Medens du har holdt ferie har jeg fået mig noget af et luxus problem. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Kjærgaard og Marianne Christensen v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klagerne) ctr. EDC Niels Kofoed A/S Østergade 14 7400 Herning Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B.

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. København, den 29. maj 2013 Sagsnr. 2011-0166/CHNJML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A, der er advokat for Klager, som

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere