5 KONCERNBERETNING 41 ÅRSREGNSKAB. 16 Organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 KONCERNBERETNING 41 ÅRSREGNSKAB. 16 Organisation"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 5 KONCERNBERETNING 16 Organisation 17 REGNSKABSBERETNING 17 Nykredit koncernen 18 Moderselskabet 19 Koncernens enheder 19 Nykredit A/S 36 Datterselskaber 36 Nykredit Bank koncernen 38 Nykredit Mægler A/S 40 Nykredit Ejendomme A/S 40 Nykredit Forsikring A/S 41 ÅRSREGNSKAB 41 Anvendt regnskabspraksis 45 Nykredit koncernen 49 Nykredit Holding A/S 55 Nykredit A/S og Nykredit A/S konsolideret 61 Noter 81 Finanstilsynets nøgletal 83 Nykredit koncernen i euro 87 Serieregnskaber 91 ØVRIGE OPLYSNINGER 92 Nykredits Fond 93 Styrelsesråd 94 Lokalråd 97 Bestyrelsens og direktionens hverv i aktieselskaber 98 Nykredit områdekontorer 99 Nykredit centre 100 Adresser

3 NYKREDIT HOLDING A/S NYKREDIT A/S Bestyrelse Axel Ladegaard Jensen, gårdejer, formand K.E. Borup, direktør, næstformand Kristian Bengaard, seniorkonsulent* Peter Bramsen, gårdejer Hartvig Dehn, gårdejer Winnie Dohn, personaleforeningsformand* Jes J. Forchhammer, boligrådgiver* Jørgen S. Iversen, fabrikant Ole Maltesen, forretningsfører Erik Mollerup, områdechef* Lisbeth Svendgaard, erhvervsrådgiver* Huuse Sørensen, advokat Ole Trolle, koncerndirektør Jens Erik Udsen, direktør F. Weye-Hansen, direktør Direktion Mogens Munk Rasmussen, koncernchef Peter Engberg Jensen, koncerndirektør Per Ladegaard, koncerndirektør Henning Kruse Petersen, koncerndirektør Bestyrelse Axel Ladegaard Jensen, gårdejer, formand K.E. Borup, direktør, næstformand Kristian Bengaard, seniorkonsulent* Peter Bramsen, gårdejer Hartvig Dehn, gårdejer Winnie Dohn, personaleforeningsformand* Jes J. Forchhammer, boligrådgiver* Birgit Grodal, professor** Jørgen S. Iversen, fabrikant Ole Maltesen, forretningsfører Erik Mollerup, områdechef* Lisbeth Svendgaard, erhvervsrådgiver* Huuse Sørensen, advokat Ole Trolle, koncerndirektør Jens Erik Udsen, direktør F. Weye-Hansen, direktør Direktion Mogens Munk Rasmussen, koncernchef Peter Engberg Jensen, koncerndirektør Per Ladegaard, koncerndirektør Henning Kruse Petersen, koncerndirektør Niels A. Brændgaard Leif Duus Søren Møller Erik Højberg Nielsen N.C. Petersen Niels Ravn Lars Bo Stenqvist Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 11. april 2000 * Valgt af medarbejderne i Nykredit ** Udpeget af regeringen som bestyrelsesmedlem i Nykredit A/S 1

4 Nykredit koncernens hovedtal Beløb i mio. kr RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer samt resultat af kapitalandele Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration mv Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tab og nedskrivninger på fordringer Ordinært resultat Skat Årets resultat BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Solvens, opgjort på ansvarlig kapital 11,5 12,0 13,1 12,9 12,0 Solvens, opgjort på kernekapitalens andel 10,1 10,6 11,6 11,5 11,2 Beholdningsindtjening 1) Nedskrivninger (korrektivkonto) Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere heraf vikarer ) Beholdningsindtjeningen er det ekstra afkast, der er opnået ud over den risikofrie pengemarkedsforrentning af fondsbeholdningen. 2

5 Årets resultat og skat Mio. kr Beholdningsindtjening Mio. kr Årets resultat Skat Egenkapital Mio. kr. Ansvarlig kapital og solvensprocent Mio. kr. % ,1 12, , , , ,000 5, Nedskrivninger ( korrektivkonto) Mio. kr. Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Ekstraordinære vikaransættelser 3

6 KUNSTEN KAN... Inspiration, den skæve vinkel, eftertænksomhed, udfordring, forførelse, provokation, smil, den dybere mening, det irrationelle spejl af virkeligheden... Kunst har mange betydninger og funktioner. Der er ingen facitliste til, hvordan den enkelte oplever eller forstår kunst. Men for Nykredit er kunsten en nærværende og betydende del af det samfund, som vi er en del af. I en kommerciel verden, der er præget af rationalitet og hurtig udvikling, er der brug for en gang imellem at stoppe op og fordybe sig i andre dimensioner af tilværelsen. For Nykredit er kunst dermed meget mere end dekoration i mødelokaler og på kontorer. Nykredit har gennem årene opbygget en omfattende kunstsamling og kunsten er placeret overalt i Nykredit. Mange af kunstnerne er unge og uprøvede, når Nykredits kunstkonsulent får øje på deres værker.vi har med årene haft den fornøjelse at se, at de er blevet anerkendte og respekterede i Danmark og i udlandet. Kunsten og Nykredit er temaet i årsrapporten for En række af Danmarks kunstnere fortæller om grundlaget for og inspirationen til deres kunstneriske virke. Læs historierne måske giver de anledning til et nyt syn på den kunst, der præger Nykredit. 4

7 K O N C E R N B E R E T N I N G Nykredit koncernens resultat for 1999 blev et overskud på mio. kr. før skat og mio. kr. efter skat mod henholdsvis mio. kr. og mio. kr. i regnskabsåret Det lave renteniveau i årets første del betød efterspørgsel efter både realkredit- og banklån. Aktivitetsniveauet og de deraf følgende udlånsindtægter fra stiftelsesprovision, bidrag og gebyrer afspejles i koncernens samlede nettorente- og gebyrindtægter, som i 1999 blev mio. kr. mod mio. kr. i Udlånsaktiviteten blev i sensommeren yderligere stimuleret af aldersklasseskiftet i de danske realkreditobligationer, der sædvanen tro motiverede mange kunder til at optage lån i de gamle serier. Denne fremrykning af låneoptagelsen var sammen med den stigende rente i årets sidste del medvirkende til, at udlånsaktiviteten i årets sidste kvartal blev mere afdæmpet i forhold til den øvrige del af året. For Nykredit koncernen blev 1999 det sidste i en række udprægede investeringsår. Nykredits driftsomkostninger steg som forventet i 1999 med i alt 327 mio. kr. Stigningen hænger nøje sammen med de planlagte og gennemførte strategiske initiativer inden for IT-udvikling, styrkelse af personalesiden og øget markedsføring. I løbet af 1999 er medarbejderstaben i koncernen som helhed vokset med 15%. Investeringsperioden er med årets udgang ved at være tilendebragt, og fokus flyttes i de kommende år fra investering over mod en udnyttelse af de forretningsmæssige muligheder, der er tilvejebragt, og den lønsomhed og de økonomiske afkast, som investeringerne skal give. Nykredit er fortsat det største realkreditinstitut i Danmark med 34,1% af den samlede udestående obligationsrestgæld ved udgangen af året. I lighed med de forgangne år var Nykredit også i 1999 det realkreditinstitut, der betjente det største antal realkreditkunder i Danmark. Nykredits andel af nyudlånet er endvidere på trods af konkurrencen på markedet stort set uændret fra 1998 til Året blev et gennembrud for Nykredit Bank på privatkundeområdet. Antallet af privatkunder nåede op på godt , og antallet af Kernekonti et fleksibelt opsparings- og kassekreditprodukt udgør knap Udlånet til privatkunder i Nykredit Bank er steget med 1,1 mia. kr. og skal ses i lyset af, at væksten i det samlede danske pengeinstitutudlån til private udgjorde ca. 6,4 mia. kr. i Basisindtægterne fra udlån og fonds blev på mio. kr. i 1999 mod mio. kr. i Basisindtægterne af den primære udlånsvirksomhed er øget, hvilket overvejende kan henføres til et øget forretningsomfang i Nykredit Bank. Dermed skyldes faldet i de samlede basisindtægter primært ændringen i den risikofrie forrentning af fondsbeholdningen, idet den gennemsnitlige pengemarkedsrente i 1999 var 3,1% mod 4,1% i Beholdningsindtjeningen er det ekstra afkast, som fondsbeholdningen har givet ud over det risikofrie pengemarkedsafkast. Beholdningsindtjeningen blev 607 mio. kr. mod 609 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen for 1999 stammer primært fra koncernens aktiebeholdning blev præget af et fortsat beskedent niveau for tab og nedskrivninger på udlån, som efter foretagne tilbageførsler udgjorde et nettotab på 132 mio. kr. Årsagerne til det beskedne tabsniveau er først og fremmest et gunstigt ejendomsmarked, en fortsat positiv udvikling i både privatkunders og virksomheders økonomi samt Nykredits kreditpolitik. Nykredit koncernens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets slutning 28,5 mia. kr. Den ansvarlige kapital kan herefter opgøres til 30,5 mia. kr., hvilket svarer til en solvensprocent på 12,0 i forhold til det lovmæssige krav på 8%. Koncernens kapitaldækning oversteg dermed det lovmæssige krav med 10,1 mia. kr. Adgangen til at indregne solidarisk hæftelse i den ansvarlige kapital nedtrappes gradvist for helt at bortfalde i Nykredits solvensprocent ville ved udgangen af 1999 være 11,0 uden indregning af realkreditlån med solidarisk hæftelse. 5

8 Fra realkreditinstitut til bred finansiel virksomhed Det historisk lave renteniveau i årets første måneder medførte en betydelig konverteringsaktivitet. Af de godt lån, Nykredit udbetalte i 1999, blev ca. 60% udbetalt i forbindelse med konverteringer. I perioder med høj konverteringsaktivitet skærpes den i forvejen hårde konkurrence om privatkunders realkreditlån yderligere. En stor og markedsledende aktør som Nykredit påvirkes naturligt af, at nye aktører er indtrådt på markedspladsen. Nykredit har ikke desto mindre kunnet imødegå denne konkurrence og har fastholdt en solid og fremtrædende position på realkreditmarkedet. Nykredit øgede således også i 1999 udlånet på alle forretningsområder. Hvert tredje nye realkreditlån, der blev udbetalt i 1999, kom fra Nykredit. På privatkundeområdet, hvor konkurrencen er mest udtalt, kom hvert fjerde nye realkreditlån fra Nykredit. I 1999 kom halvdelen af alle nye realkreditlån til dansk landbrug og erhvervslivet fra Nykredit. Det samlede realkreditudlån steg i 1999 med 88 mia. kr., hvoraf Nykredit tegnede sig for 16 mia. kr. eller 18%. Siden 1997 har Nykredit arbejdet målrettet på at kunne tilbyde boligejerne bredere privatøkonomiske løsninger mod tidligere udelukkende at tilbyde finansiering af kundernes bolig. Per Kirkeby Opstilling, 1984 Olie på lærred cm Derfor har Nykredit koncernen siden 1997 udviklet nye forretningsområder og nye produkter. 6

9 STIL KRAV TIL KUNSTEN Erhvervslivet er generelt alt for lidt bevidste om kunstens betydning. Og virksomhedslederne bliver bløde i knæene, når det handler om kunst. De lader sig pådutte alle mulige ideelle forklaringer fra mere eller mindre charmerende kunstnere. Indkøb af kunst bliver opfattet som et frikvarter. Man kan sagtens stille de samme krav til kunst, som man ellers gør til en velfungerende virksomhed. Per Kirkeby er ikke et sekund i tvivl om, at kunst i en virksomhed er med til at sende signaler om virksomheden. Gode som dårlige. Og den gode kunst kræver en professionel indstilling ved indkøb. Der er meget kunst, som gerne vil mase sig på, fordi kunstneren har en mening om livet eller mener, at du lever dit liv forkert. Det er uanstændigt at forholde sig til sin omverden på den moralske måde. God kunst kan derimod bidrage til en lille forskydning af din opfattelse af rumlige forhold. Det er måske en meget større revolution end mange manifestagtige vedtagne ændringer af ens liv. Det er en trosartikel, men jo højere kvaliteten i ens omgivelser er, jo bedre fungerer man. Det løser ikke alle problemer, men det hjælper. Derfor ser vi også en turisme til alle de smukke ting, der er skabt i fortiden. Det sørgelige er, at man i dag er meget lidt interesseret i at ofre ret meget, for at vores tid kommer til at efterlade nogle ting, som er lige så interessante for vores efterkommere. 7

10 Et af de første initiativer var produkter fra Nykredit Bank, som f.eks. garantistillelser og boliglån til efterfinansiering. Afsætning af disse produkter er steget betydeligt i løbet af 1999, hvilket bekræfter, at kunderne efterspørger enkle løsninger, når familiens bolig skal finansieres. Siden er produktudbuddet blevet udvidet med kontoformer med konkurrencedygtige ind- og udlånssatser, herunder lønkonti, opsparingskonti samt Nykredits Kernekonto med kredit og VISA/ Dankort, som for alvor fik sit gennembrud i Efter lanceringen ultimo 1998 har knap privatkunder oprettet en Kernekonto, og det samlede antal privatkunder i Nykredit Bank overstiger nu har endvidere været det første reelle driftsår for Nykredit Forsikring, som alene har fokuseret på forsikringsprodukter relateret til ejerboligen. Det enkle og konkurrencedygtige produktudbud er blevet godt modtaget af kunderne, og i 1999 er der tegnet mere end forsikringer i Nykredit Forsikring. Nykredit Østifterne Forsikring På forsikringsområdet blev det i sommeren 1999 muligt at indgå i et samarbejde med en veletableret aktør som et alternativ til organisk vækst, da Østifterne Forsikring viste sig åben for tættere samarbejdsrelationer. Efter meget positive forhandlinger kunne Nykredit og Østifterne Forsikring allerede i august offentliggøre planerne om at sammenlægge virksomhederne efter 1. januar De to virksomheders forsikringsaktiviteter samles i et nyt fælles skadesforsikringsselskab Nykredit Østifterne Forsikring som et 100% ejet datterselskab til Nykredit A/S. De to selskaber komplementerer hinanden og medvirker til at skabe en stærk og uafhængig finansiel koncern med betydelige forretningsmæssige muligheder. Sammenlægningen understøttes endvidere af, at de to selskaber både forretningsmæssigt og organisatorisk matcher hinanden godt. Etableringen af Nykredit Østifterne Forsikring medfører tilvejebringelsen af høj forsikringsmæssig kompetence og volumen samt fuldt produktudbud på både privatkunde-, landbrugs- og erhvervsområdet inden for alle aspekter af skadesforsikring. Nykredit Østifterne Forsikring vil fortsat være kendetegnet ved gode, enkle og prisbillige produkter, og Østifterne Forsikring har ved sammenlægningen tilvejebragt en varig forankring og medejerskab af en bred og velkonsolideret finansiel koncern. Sammenlægningen skal godkendes endeligt af de to selskabers kompetente forsamlinger i løbet af foråret Allerede fra januar 2000 markedsføres forsikringsprodukterne under det nye fælles navn Nykredit Østifterne Forsikring. Som følge af det ny samarbejde med Østifterne Forsikring købte Nykredit ultimo 1999 Trygg-Hansa ud af Nykredit Forsikring, som Trygg-Hansa ejede 40% af. 8

11 Nykredit ikke kun for privatkunder I 1999 fortsatte og forstærkede Nykredit koncernen sine bestræbelser på at være en bred finansiel partner også for kunder inden for erhverv, landbrug og boligudlejningsområdet bød på nye muligheder for det danske landbrug. Fra årets begyndelse fik alle realkreditinstitutter adgang til at yde lån op til 70% af ejendommens vurdering, hvorved Dansk Landbrugs Realkreditfonds monopol på dette udlånsområde blev brudt. Nykredit kan ved en kombination af realkreditlån og koncernens øvrige produktsortiment dække den enkelte landbrugskundes fulde anlægsfinansieringsbehov. Nykredit har ikke blot fastholdt sin position som landbrugets største kreditgiver, men også styrket denne position yderligere i løbet af Udlån på landbrugsområdet har ikke mindst været præget af eurolån. Landbrugssegmentet tegner sig for mere end 70% af de eurolån, Nykredit har udstedt, og produktet har været med til at styrke Nykredits position på landbrugsområdet. Landbrugssegmentet efterspørger individuelle og skræddersyede løsninger. Derfor har Nykredit i 1999 fortsat udbygningen af den lokale tilstedeværelse og råder over 14 landbrugscentre og flere lokale landbrugskundechefer, der gennem løbende kundekontakt og dialog opbygger et solidt kendskab til kundens behov og muligheder. Koncernens erhvervskunder efterspørger også individuelle og totale finansieringsløsninger. Med en række nye produkter og initiativer har Nykredit i 1999 forbedret sine tilbud til dette segment. Således kan Nykredit i kraft af sin øgede finansielle bredde ikke alene løfte virksomhedernes finansieringsbehov, men tilbyder også en lang række indlånsprodukter samt kapitalforvaltning. Senest er en samlet produktvifte af skadesforsikringsprodukter gjort tilgængelige med etableringen af Nykredit Østifterne Forsikring. I 1999 har Nykredit styrket den lokale tilstedeværelse og har oprettet flere og nye erhvervscentre, ligesom centrene har fået tilført yderligere kompetence og knowhow. I dag er Nykredit repræsenteret med 18 centre fordelt over hele landet. Finansieringsmulighederne for det almene boligbyggeri ændredes markant i 1999, da den hidtil anvendte indeksfinansiering afløstes af nominallån først fastforrentede og fra årsskiftet 1999/2000 rentetilpasningslån. Nykredit har gennem årene opbygget et godt og tæt samarbejde med kunderne inden for det almene boligbyggeri, og Nykredit er fortsat blandt de toneangivende udbydere også når det gælder udviklingen af nye produkter og serviceydelser. Nykredit har eksempelvis etableret en EDI-løsning, der er blevet branchestandard blandt almene boligorganisationer. Med elektronisk dataoverførsel, EDI, tilbyder Nykredit sine kunder elektronisk 9

12 10

13 Kehnet Nielsen Pharos, Olie på lærred cm EN EKSTRA DIMENSION Kehnet Nielsen maler store billeder. Meget store billeder. Og det er helt bevidst, at de kan være svære at overskue på en gang. Et billede, der hænger i et offentligt rum, skal have nogle kvaliteter, så man kan holde ud at se på det hver dag, uden at det bliver en tom dekoration. Man skal ikke kunne overse det på en gang. Der ligger mekanismer i mine billeder, som gør, at når du har set på det en gang, så er der noget andet, der ikke helt holder. Der sker nogle skift, så du ikke helt kan få hold på det. Jeg arbejder i flere lag, og man kan tolke dem på forskellige måder. Det skal give oplevelser og stemninger. Billederne skal ikke bare være pynt. I de billeder jeg har malet til Nykredit, er der et mytologisk tema med nogle skjulte referencer i ren abstraktion. Kunsten giver svar på de ting, der ikke findes svar på. Mod, trøst, genkendelse, at du i visse situationer i dit liv er i krise. Kunst er både æstetik, form og skønhed og selvfølgelig de modsatte ting: Alle de former for begejstring, sorg og ting du møder i dit liv. Kærlighed er meget forbundet med kunst. Man ville ikke lave kunst, hvis man ikke havde kærlighed til at være til. Kunsten er en erkendelse af, at verden ikke er endimensionel. Den viser, at der er andre ting i livet, og den giver større sammenhæng og mening. at overføre relevante oplysninger om kundens realkreditlån direkte til kundens økonomisystem. Almene boligorganisationer fik i 1999 adgang til at deltage i særlige investeringsforeninger. Derfor tog Nykredit i sommeren initiativ til at oprette en investeringsforening Nykredit Almen Boliginvest som er målrettet efter boligorganisationernes særlige krav til og behov for investering af opsparede midler og egenkapital. På det danske obligationsmarked fortsætter udskilningsløbet blandt de betydende aktører, og i dette marked har Nykredit Markets på kort tid opnået markante resultater. Således har Nykredit Markets på blot 18 måneder bevæget sig fra at være en aktør i mellemklassen til i dag at være en ledende aktør på det danske marked. Udviklingen vil blive fortsat i de kommende år, og vækst i markedsandele og en øget lønsomhed skal sikre positionen på obligationsmarkedet. På aktiesiden blev det i efteråret 1999 besluttet at nedtone aktivite- 11

14 ten, således at produktudbuddet blev begrænset. Fremover fokuseres indsatsen på en omkostningseffektiv handelsmulighed for professionelle investorer gennem en ren ordreeksekverende forretning i Nykredit Markets. Årsagen til denne fokusering er, at den nationale og internationale konkurrenceudvikling har medført, at det i stigende grad viste sig vanskeligt for Nykredit Markets lønsomt at drive en fuldt analysebaseret aktieafdeling med udgangspunkt i en position som lokal, mellemstor aktør på dette område. Internationale aktiviteter Internationalisering og globalisering står højt på den finansielle sektors dagsorden i disse år. Nykredit koncernen må i dette foranderlige marked tilrettelægge virksomheden med henblik på,at konkurrencen bliver mere international. Internationaliseringen betragtes derfor grundlæggende i Nykredit ud fra to fokusområder: En fundingstrategi og en udlånsstrategi. Tilvejebringelsen af en konkurrencedygtig funding, der skaber basis for en konkurrencedygtig udlånsaktivitet, vil i de kommende år få en stadigt større betydning for en finansiel virksomhed som Nykredit. Derfor har koncernen gennem en længere årrække arbejdet målrettet på at sikre afsætningen af realkreditobligationer til udenlandske investorer for at opnå en bredere fundingbase og dermed opretholde bedst mulig likviditet for Nykredits obligationer. Stor masse og god likviditet i obligationsserierne vil i de kommende år få stigende betydning for prissætningen på obligationerne, og kan dermed i stigende grad blive en konkurrenceparameter på udlånssiden. Fastholdelsen af en tilfredsstillende rating på Nykredits obligationer er sammen med opretholdelsen af et professionelt salgsarbejde både i Danmark og udlandet en væsentlig forudsætning for, at Nykredit også fremover kan funde sit udlån på konkurrencedygtige vilkår. Nykredit var det første danske realkreditinstitut, som udviklede og tilbød lån i euro, og markedsføringen af produktet blev indledt allerede i sommeren 1998 over for koncernens erhvervs- og landbrugskunder. Produktet efterspørges i stigende grad, og mod slutningen af 1999 begyndte også privatkunder at interessere sig for euro-lån. Nykredit har siden begyndelsen af sommeren 1998 udstedt euro-lån for ca. 6 mia. kr. og tegner sig for godt halvdelen af det samlede euro-udlån i Danmark. Herudover har Nykredit etableret forudsætningerne for at yde grænseoverskridende udlån typisk til store danske kunder i Sverige, Tyskland og England. Dermed kan Nykredit betjene koncernens erhvervskunder i udlandet uden fysisk at være repræsenteret på de pågældende markeder. Endelig undersøger Nykredit fortsat mulighederne for at etablere realkreditaktiviteter i Polen. Det forventes, at fem til otte institutter får tilladelse til at etablere realkreditakti- 12

15 viteter på det polske marked, og Nykredit holder fortsat mulighederne åbne for i samarbejde med lokale partnere at spille en rolle i denne udvikling. Nykredits distributionsnet Privatkunderne betjenes gennem fire gensidigt supplerende salgskanaler: Nykredits 48 områdekontorer, 263 ejendomsmæglere i Nybolig, EjendomsRingen og Scheel & Orloff, Nykredit Direkte Nykredits call-center og via internet-løsningerne under Nykredit Online. Tilsammen udgør disse distributionskanaler en fuldt dækkende vifte af salgs- og rådgivningskraft, og de sikrer en markedstilstedeværelse på niveau med et landsdækkende pengeinstitutfilialnet. Samarbejdet mellem Nykredit og ejendomsmæglerkæderne, der er tilknyttet Nykredit Mægler, er af stor betydning for koncernens afsætning til privatkunderne. I 1999 er samarbejdet yderligere styrket, blandt andet gennem gensidige lokale aktivitets- og handlingsplaner og fælles markedsføringsaktiviteter. Resultaterne har været positive, og samarbejdet med ejendomsmæglerne vil i stigende grad blive udviklet som en effektiv salgskanal for koncernens samlede produktudbud. Nykredit Direkte Nykredits callcenter sælger og rådgiver om realkredit, bank- og forsikringsprodukter samt privatøkonomi generelt. I modsætning til normale filialer og områdekontorer har Nykredit Direkte også åbent, når kunderne har fri og har brug for økonomisk rådgivning. Internettet og elektronisk selvbetjening vinder stadig mere indpas og er dermed også en vigtig konkurrenceparameter for finansielle virksomheder. På Nykredit Online kan kunderne ved selvbetjening skaffe sig produktinformation, men nok så vigtigt regne på og bestille bank-, realkredit- og forsikringsprodukter. Ved hjælp af Nykredits hjemmeside kan kunderne søge om lån, oprette en konto eller tilmelde sig internetbanken. Internettet er desuden uovertruffent fleksibelt derved, at kunden bestemmer åbningstiden og kan regne på sine lån og kommunikere med Nykredit, når det passer kunden. Disse faciliteter er af stor betydning for kundens serviceoplevelse og også for den konkrete håndtering af store sagsmængder under f.eks. en konvertering. For Nykredit er det målet at skabe en egentlig handelsplads for finansielle ydelser på internettet, således at Nykredit Online bliver et fuldt dækkende supplement til de øvrige betjeningsenheder, og kundens valgfrihed dermed øges. Nykredits nye domicil Opførelsen af Nykredits nye domicil på Kalvebod Brygge har været Nykredit Ejendommes væsentligste og mest omfattende aktivitet i det forgangne år. Det egentlige byggeri er i fuld gang, og huset begynder at tage form over terrænet. Det indvendige arbejde og indretning begynder august Efter planen overtager Nykredit det nye hovedsæde i juli 2001, hvorefter domicilet er klar til at åbne dørene for de 700 medarbejdere, som fremover skal arbejde her. Derved samler Nykredit alle København-baserede aktiviteter omkring Kalvebod Brygge, Otto Mønsteds Plads og Nørre Farimagsgade. År 2000-skiftet Der har været afsat betydelige ressourcer på IT-området til forberedelse af årtusindskiftet og de problemer, som dette kunne foranledige. Arbejdet fulgte de lagte planer og afsluttedes i efterårets løb. Der blev gennemført en omfattende aftestning af koncernens systemer og om nødvendigt udskiftet eller opgraderet soft- og hardware. Endvidere blev der opstillet nødplaner mv. som en yderligere sikkerhedsforanstaltning. Årtusindskiftet forløb uden problemer. Afkastkrav og lønsomhed Nykredits kapitalstruktur og afkastmål har i løbet af 1999 været drøftet i ledelsen. Drøftelserne har haft til formål at fastlægge et længeresigtet afkastmål for den samlede aktivitet i Nykredit efter afslutningen af de seneste års investeringsperiode i forbindelse med udmøntningen af Nykredits udviklingsstrategi. Afkastmålet skal fastlægges under hensyntagen til mulighederne på de områder af det finansielle mar- 13

16 ked, som Nykredit opererer på, og under hensyntagen til Nykredits kapitalstruktur, som nødvendiggør en overdækning på grund af den manglende direkte adgang til egenkapital via Fondsbørsen. Et grundlæggende princip ved fastlæggelsen af Nykredits afkastkrav er en opdeling af egenkapitalen i tre dele: En forretningskapital bestemt af de kapitalkrav, som lovgivningen fastlægger, en stødpudekapital til at sikre udlånsevnen i forbindelse med konjunkturtilbageslag, og en strategikapital, der kan anvendes til strategiske opkøb eller investeringer. Afkastkravet til Nykredits egenkapital er fastlagt for hver af de tre dele af egenkapitalen. Forretningskapital, stødpudekapital og strategikapital skal give et markedskonformt investeringsafkast. Dette defineres som afkastet af Nykredits benchmarkbeholdning af finansielle risici og vil variere med udviklingen i markedsrenten. For forretningskapitalen er der krav om et yderligere afkast til aflønning af de risici, som stammer fra Nykredits forretningsaktiviteter. Dette yderligere krav defineres som forretningsafkastet. Det er målsætningen, at forretningsafkastet i løbet af de kommende 3-4 år skal op på et niveau på 5% før skat. Bonusordning i Nykredit Efter fastlæggelse af kravet til forretningsafkastet er der opstillet præcise resultatkrav for hver enkelt enhed. På den baggrund er det besluttet at tage første skridt i en resultatafhængig bonusordning, som implementeres fra og med Den samlede bonuspulje afhænger af budgetoverholdelse, kundebestand og krydssalg af koncernens produkter. Resultat i forhold til forventninger Ved offentliggørelsen af koncernens årsregnskab 1998 var forventningerne for 1999 som helhed et ordinært resultat før kursregulering omkring 1,5 mia. kr. Stigningen i forhold til det forventede resultat skyldes først og fremmest forøgede nettorenteindtægter fra fondsbeholdningen samt højere basisindtægter fra driften i realkredit- og ikke mindst bankvirksomheden. siden forventes aktiviteterne i koncernens øvrige enheder i 2000 at være kendetegnet ved et stigende salg af bank- og forsikringsprodukter. På realkreditmarkedet forventes aktiviteten i 2000 at være på et lavere niveau, og der forventes et lavere bruttonyudlån som følge af et lavere konverteringsniveau. Indtægterne fra basisdriften forventes dog samlet at stige efter et forøget salg af bank- og forsikringsprodukter, hvilket efter lavere finansindtægter medfører en moderat stigning i nettorente- og gebyrindtægterne i forhold til Koncernens kapacitetsomkostninger forventes at falde i forhold til Stigningen i personaleomkostningerne, som følge af helårseffekten af de i 1999 foretagne ansættelser, forventes mere end opvejet af, at udviklingsomkostninger til distribution og IT-udvikling mindskes betydeligt i Der forventes også i 2000 et lavt niveau for tab og nedskrivninger. I 2000 forventer Nykredit koncernen et resultat før skat i niveauet godt 2 mia. kr. Forventningen baseres på de nævnte indtægts-, omkostnings- og tabsforudsætninger og bygger endvidere på et uændret niveau i obligations- og aktiekurserne i forhold til udgangen af Forventninger til 2000 Realkreditvirksomheden vil fortsat i de kommende år tegne sig for den altovervejende del af Nykredits samlede resultat. På afsætnings- 14

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 1 FORRETNINGSPROFIL 2 KONCERNSTRUKTUR 3 HOVED- OG NØGLETAL 5 LEDELSESBERETNING 8 FORRETNINGSOMRÅDER 8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat 15 RISIKO- OG BALANCESTYRING 15 Kreditrisici

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5 Indhold Profil og idegrundlag................................................... Side 2 Koncernstruktur...................................................... Side 3 Kort fortalt...........................................................

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen Beretning og regnskab 1998 Realkredit Danmark Koncernen Indhold Realkredit Danmarks ledelse 2 Koncernberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 48 Demokratiet i Realkredit Danmark 72 Ledende medarbejdere 3

Læs mere

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i 2005 6 Forventninger til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender 2013 98 Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING 3 2008-2012

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Morsø Bank byder velkommen - indgangsparti fra Hovedkontoret i Nykøbing

Indholdsfortegnelse. Morsø Bank byder velkommen - indgangsparti fra Hovedkontoret i Nykøbing Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Hoved- og nøgletal 4 Idé, vision, mål, strategi 6 Ledelsesberetning 8 - Kommentarer til året og årets resultat 8 - Kreditrisiko 11 - Markedsrisiko

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Små banker har stor betydning

Små banker har stor betydning Årsrapport 2007 2 Små banker har stor betydning Af Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter I Danmark er hver fjerde private dansker og hver fjerde mindre og mellemstore virksomhed i dag kunde hos

Læs mere

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv årsrapport 2011 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 INDHOLD 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 22 26 28 29 30 31 32 33 53 54 55 56 58 Amagerbanken kort fortalt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Samarbejdspartnere Forretningsområder

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Årsrapport. Resumé se side 3

Årsrapport. Resumé se side 3 Årsrapport 2006 Resumé se side 3 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/2007 3 Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance

Læs mere