5 KONCERNBERETNING 41 ÅRSREGNSKAB. 16 Organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 KONCERNBERETNING 41 ÅRSREGNSKAB. 16 Organisation"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 5 KONCERNBERETNING 16 Organisation 17 REGNSKABSBERETNING 17 Nykredit koncernen 18 Moderselskabet 19 Koncernens enheder 19 Nykredit A/S 36 Datterselskaber 36 Nykredit Bank koncernen 38 Nykredit Mægler A/S 40 Nykredit Ejendomme A/S 40 Nykredit Forsikring A/S 41 ÅRSREGNSKAB 41 Anvendt regnskabspraksis 45 Nykredit koncernen 49 Nykredit Holding A/S 55 Nykredit A/S og Nykredit A/S konsolideret 61 Noter 81 Finanstilsynets nøgletal 83 Nykredit koncernen i euro 87 Serieregnskaber 91 ØVRIGE OPLYSNINGER 92 Nykredits Fond 93 Styrelsesråd 94 Lokalråd 97 Bestyrelsens og direktionens hverv i aktieselskaber 98 Nykredit områdekontorer 99 Nykredit centre 100 Adresser

3 NYKREDIT HOLDING A/S NYKREDIT A/S Bestyrelse Axel Ladegaard Jensen, gårdejer, formand K.E. Borup, direktør, næstformand Kristian Bengaard, seniorkonsulent* Peter Bramsen, gårdejer Hartvig Dehn, gårdejer Winnie Dohn, personaleforeningsformand* Jes J. Forchhammer, boligrådgiver* Jørgen S. Iversen, fabrikant Ole Maltesen, forretningsfører Erik Mollerup, områdechef* Lisbeth Svendgaard, erhvervsrådgiver* Huuse Sørensen, advokat Ole Trolle, koncerndirektør Jens Erik Udsen, direktør F. Weye-Hansen, direktør Direktion Mogens Munk Rasmussen, koncernchef Peter Engberg Jensen, koncerndirektør Per Ladegaard, koncerndirektør Henning Kruse Petersen, koncerndirektør Bestyrelse Axel Ladegaard Jensen, gårdejer, formand K.E. Borup, direktør, næstformand Kristian Bengaard, seniorkonsulent* Peter Bramsen, gårdejer Hartvig Dehn, gårdejer Winnie Dohn, personaleforeningsformand* Jes J. Forchhammer, boligrådgiver* Birgit Grodal, professor** Jørgen S. Iversen, fabrikant Ole Maltesen, forretningsfører Erik Mollerup, områdechef* Lisbeth Svendgaard, erhvervsrådgiver* Huuse Sørensen, advokat Ole Trolle, koncerndirektør Jens Erik Udsen, direktør F. Weye-Hansen, direktør Direktion Mogens Munk Rasmussen, koncernchef Peter Engberg Jensen, koncerndirektør Per Ladegaard, koncerndirektør Henning Kruse Petersen, koncerndirektør Niels A. Brændgaard Leif Duus Søren Møller Erik Højberg Nielsen N.C. Petersen Niels Ravn Lars Bo Stenqvist Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 11. april 2000 * Valgt af medarbejderne i Nykredit ** Udpeget af regeringen som bestyrelsesmedlem i Nykredit A/S 1

4 Nykredit koncernens hovedtal Beløb i mio. kr RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer samt resultat af kapitalandele Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration mv Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tab og nedskrivninger på fordringer Ordinært resultat Skat Årets resultat BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Solvens, opgjort på ansvarlig kapital 11,5 12,0 13,1 12,9 12,0 Solvens, opgjort på kernekapitalens andel 10,1 10,6 11,6 11,5 11,2 Beholdningsindtjening 1) Nedskrivninger (korrektivkonto) Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere heraf vikarer ) Beholdningsindtjeningen er det ekstra afkast, der er opnået ud over den risikofrie pengemarkedsforrentning af fondsbeholdningen. 2

5 Årets resultat og skat Mio. kr Beholdningsindtjening Mio. kr Årets resultat Skat Egenkapital Mio. kr. Ansvarlig kapital og solvensprocent Mio. kr. % ,1 12, , , , ,000 5, Nedskrivninger ( korrektivkonto) Mio. kr. Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Ekstraordinære vikaransættelser 3

6 KUNSTEN KAN... Inspiration, den skæve vinkel, eftertænksomhed, udfordring, forførelse, provokation, smil, den dybere mening, det irrationelle spejl af virkeligheden... Kunst har mange betydninger og funktioner. Der er ingen facitliste til, hvordan den enkelte oplever eller forstår kunst. Men for Nykredit er kunsten en nærværende og betydende del af det samfund, som vi er en del af. I en kommerciel verden, der er præget af rationalitet og hurtig udvikling, er der brug for en gang imellem at stoppe op og fordybe sig i andre dimensioner af tilværelsen. For Nykredit er kunst dermed meget mere end dekoration i mødelokaler og på kontorer. Nykredit har gennem årene opbygget en omfattende kunstsamling og kunsten er placeret overalt i Nykredit. Mange af kunstnerne er unge og uprøvede, når Nykredits kunstkonsulent får øje på deres værker.vi har med årene haft den fornøjelse at se, at de er blevet anerkendte og respekterede i Danmark og i udlandet. Kunsten og Nykredit er temaet i årsrapporten for En række af Danmarks kunstnere fortæller om grundlaget for og inspirationen til deres kunstneriske virke. Læs historierne måske giver de anledning til et nyt syn på den kunst, der præger Nykredit. 4

7 K O N C E R N B E R E T N I N G Nykredit koncernens resultat for 1999 blev et overskud på mio. kr. før skat og mio. kr. efter skat mod henholdsvis mio. kr. og mio. kr. i regnskabsåret Det lave renteniveau i årets første del betød efterspørgsel efter både realkredit- og banklån. Aktivitetsniveauet og de deraf følgende udlånsindtægter fra stiftelsesprovision, bidrag og gebyrer afspejles i koncernens samlede nettorente- og gebyrindtægter, som i 1999 blev mio. kr. mod mio. kr. i Udlånsaktiviteten blev i sensommeren yderligere stimuleret af aldersklasseskiftet i de danske realkreditobligationer, der sædvanen tro motiverede mange kunder til at optage lån i de gamle serier. Denne fremrykning af låneoptagelsen var sammen med den stigende rente i årets sidste del medvirkende til, at udlånsaktiviteten i årets sidste kvartal blev mere afdæmpet i forhold til den øvrige del af året. For Nykredit koncernen blev 1999 det sidste i en række udprægede investeringsår. Nykredits driftsomkostninger steg som forventet i 1999 med i alt 327 mio. kr. Stigningen hænger nøje sammen med de planlagte og gennemførte strategiske initiativer inden for IT-udvikling, styrkelse af personalesiden og øget markedsføring. I løbet af 1999 er medarbejderstaben i koncernen som helhed vokset med 15%. Investeringsperioden er med årets udgang ved at være tilendebragt, og fokus flyttes i de kommende år fra investering over mod en udnyttelse af de forretningsmæssige muligheder, der er tilvejebragt, og den lønsomhed og de økonomiske afkast, som investeringerne skal give. Nykredit er fortsat det største realkreditinstitut i Danmark med 34,1% af den samlede udestående obligationsrestgæld ved udgangen af året. I lighed med de forgangne år var Nykredit også i 1999 det realkreditinstitut, der betjente det største antal realkreditkunder i Danmark. Nykredits andel af nyudlånet er endvidere på trods af konkurrencen på markedet stort set uændret fra 1998 til Året blev et gennembrud for Nykredit Bank på privatkundeområdet. Antallet af privatkunder nåede op på godt , og antallet af Kernekonti et fleksibelt opsparings- og kassekreditprodukt udgør knap Udlånet til privatkunder i Nykredit Bank er steget med 1,1 mia. kr. og skal ses i lyset af, at væksten i det samlede danske pengeinstitutudlån til private udgjorde ca. 6,4 mia. kr. i Basisindtægterne fra udlån og fonds blev på mio. kr. i 1999 mod mio. kr. i Basisindtægterne af den primære udlånsvirksomhed er øget, hvilket overvejende kan henføres til et øget forretningsomfang i Nykredit Bank. Dermed skyldes faldet i de samlede basisindtægter primært ændringen i den risikofrie forrentning af fondsbeholdningen, idet den gennemsnitlige pengemarkedsrente i 1999 var 3,1% mod 4,1% i Beholdningsindtjeningen er det ekstra afkast, som fondsbeholdningen har givet ud over det risikofrie pengemarkedsafkast. Beholdningsindtjeningen blev 607 mio. kr. mod 609 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen for 1999 stammer primært fra koncernens aktiebeholdning blev præget af et fortsat beskedent niveau for tab og nedskrivninger på udlån, som efter foretagne tilbageførsler udgjorde et nettotab på 132 mio. kr. Årsagerne til det beskedne tabsniveau er først og fremmest et gunstigt ejendomsmarked, en fortsat positiv udvikling i både privatkunders og virksomheders økonomi samt Nykredits kreditpolitik. Nykredit koncernens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets slutning 28,5 mia. kr. Den ansvarlige kapital kan herefter opgøres til 30,5 mia. kr., hvilket svarer til en solvensprocent på 12,0 i forhold til det lovmæssige krav på 8%. Koncernens kapitaldækning oversteg dermed det lovmæssige krav med 10,1 mia. kr. Adgangen til at indregne solidarisk hæftelse i den ansvarlige kapital nedtrappes gradvist for helt at bortfalde i Nykredits solvensprocent ville ved udgangen af 1999 være 11,0 uden indregning af realkreditlån med solidarisk hæftelse. 5

8 Fra realkreditinstitut til bred finansiel virksomhed Det historisk lave renteniveau i årets første måneder medførte en betydelig konverteringsaktivitet. Af de godt lån, Nykredit udbetalte i 1999, blev ca. 60% udbetalt i forbindelse med konverteringer. I perioder med høj konverteringsaktivitet skærpes den i forvejen hårde konkurrence om privatkunders realkreditlån yderligere. En stor og markedsledende aktør som Nykredit påvirkes naturligt af, at nye aktører er indtrådt på markedspladsen. Nykredit har ikke desto mindre kunnet imødegå denne konkurrence og har fastholdt en solid og fremtrædende position på realkreditmarkedet. Nykredit øgede således også i 1999 udlånet på alle forretningsområder. Hvert tredje nye realkreditlån, der blev udbetalt i 1999, kom fra Nykredit. På privatkundeområdet, hvor konkurrencen er mest udtalt, kom hvert fjerde nye realkreditlån fra Nykredit. I 1999 kom halvdelen af alle nye realkreditlån til dansk landbrug og erhvervslivet fra Nykredit. Det samlede realkreditudlån steg i 1999 med 88 mia. kr., hvoraf Nykredit tegnede sig for 16 mia. kr. eller 18%. Siden 1997 har Nykredit arbejdet målrettet på at kunne tilbyde boligejerne bredere privatøkonomiske løsninger mod tidligere udelukkende at tilbyde finansiering af kundernes bolig. Per Kirkeby Opstilling, 1984 Olie på lærred cm Derfor har Nykredit koncernen siden 1997 udviklet nye forretningsområder og nye produkter. 6

9 STIL KRAV TIL KUNSTEN Erhvervslivet er generelt alt for lidt bevidste om kunstens betydning. Og virksomhedslederne bliver bløde i knæene, når det handler om kunst. De lader sig pådutte alle mulige ideelle forklaringer fra mere eller mindre charmerende kunstnere. Indkøb af kunst bliver opfattet som et frikvarter. Man kan sagtens stille de samme krav til kunst, som man ellers gør til en velfungerende virksomhed. Per Kirkeby er ikke et sekund i tvivl om, at kunst i en virksomhed er med til at sende signaler om virksomheden. Gode som dårlige. Og den gode kunst kræver en professionel indstilling ved indkøb. Der er meget kunst, som gerne vil mase sig på, fordi kunstneren har en mening om livet eller mener, at du lever dit liv forkert. Det er uanstændigt at forholde sig til sin omverden på den moralske måde. God kunst kan derimod bidrage til en lille forskydning af din opfattelse af rumlige forhold. Det er måske en meget større revolution end mange manifestagtige vedtagne ændringer af ens liv. Det er en trosartikel, men jo højere kvaliteten i ens omgivelser er, jo bedre fungerer man. Det løser ikke alle problemer, men det hjælper. Derfor ser vi også en turisme til alle de smukke ting, der er skabt i fortiden. Det sørgelige er, at man i dag er meget lidt interesseret i at ofre ret meget, for at vores tid kommer til at efterlade nogle ting, som er lige så interessante for vores efterkommere. 7

10 Et af de første initiativer var produkter fra Nykredit Bank, som f.eks. garantistillelser og boliglån til efterfinansiering. Afsætning af disse produkter er steget betydeligt i løbet af 1999, hvilket bekræfter, at kunderne efterspørger enkle løsninger, når familiens bolig skal finansieres. Siden er produktudbuddet blevet udvidet med kontoformer med konkurrencedygtige ind- og udlånssatser, herunder lønkonti, opsparingskonti samt Nykredits Kernekonto med kredit og VISA/ Dankort, som for alvor fik sit gennembrud i Efter lanceringen ultimo 1998 har knap privatkunder oprettet en Kernekonto, og det samlede antal privatkunder i Nykredit Bank overstiger nu har endvidere været det første reelle driftsår for Nykredit Forsikring, som alene har fokuseret på forsikringsprodukter relateret til ejerboligen. Det enkle og konkurrencedygtige produktudbud er blevet godt modtaget af kunderne, og i 1999 er der tegnet mere end forsikringer i Nykredit Forsikring. Nykredit Østifterne Forsikring På forsikringsområdet blev det i sommeren 1999 muligt at indgå i et samarbejde med en veletableret aktør som et alternativ til organisk vækst, da Østifterne Forsikring viste sig åben for tættere samarbejdsrelationer. Efter meget positive forhandlinger kunne Nykredit og Østifterne Forsikring allerede i august offentliggøre planerne om at sammenlægge virksomhederne efter 1. januar De to virksomheders forsikringsaktiviteter samles i et nyt fælles skadesforsikringsselskab Nykredit Østifterne Forsikring som et 100% ejet datterselskab til Nykredit A/S. De to selskaber komplementerer hinanden og medvirker til at skabe en stærk og uafhængig finansiel koncern med betydelige forretningsmæssige muligheder. Sammenlægningen understøttes endvidere af, at de to selskaber både forretningsmæssigt og organisatorisk matcher hinanden godt. Etableringen af Nykredit Østifterne Forsikring medfører tilvejebringelsen af høj forsikringsmæssig kompetence og volumen samt fuldt produktudbud på både privatkunde-, landbrugs- og erhvervsområdet inden for alle aspekter af skadesforsikring. Nykredit Østifterne Forsikring vil fortsat være kendetegnet ved gode, enkle og prisbillige produkter, og Østifterne Forsikring har ved sammenlægningen tilvejebragt en varig forankring og medejerskab af en bred og velkonsolideret finansiel koncern. Sammenlægningen skal godkendes endeligt af de to selskabers kompetente forsamlinger i løbet af foråret Allerede fra januar 2000 markedsføres forsikringsprodukterne under det nye fælles navn Nykredit Østifterne Forsikring. Som følge af det ny samarbejde med Østifterne Forsikring købte Nykredit ultimo 1999 Trygg-Hansa ud af Nykredit Forsikring, som Trygg-Hansa ejede 40% af. 8

11 Nykredit ikke kun for privatkunder I 1999 fortsatte og forstærkede Nykredit koncernen sine bestræbelser på at være en bred finansiel partner også for kunder inden for erhverv, landbrug og boligudlejningsområdet bød på nye muligheder for det danske landbrug. Fra årets begyndelse fik alle realkreditinstitutter adgang til at yde lån op til 70% af ejendommens vurdering, hvorved Dansk Landbrugs Realkreditfonds monopol på dette udlånsområde blev brudt. Nykredit kan ved en kombination af realkreditlån og koncernens øvrige produktsortiment dække den enkelte landbrugskundes fulde anlægsfinansieringsbehov. Nykredit har ikke blot fastholdt sin position som landbrugets største kreditgiver, men også styrket denne position yderligere i løbet af Udlån på landbrugsområdet har ikke mindst været præget af eurolån. Landbrugssegmentet tegner sig for mere end 70% af de eurolån, Nykredit har udstedt, og produktet har været med til at styrke Nykredits position på landbrugsområdet. Landbrugssegmentet efterspørger individuelle og skræddersyede løsninger. Derfor har Nykredit i 1999 fortsat udbygningen af den lokale tilstedeværelse og råder over 14 landbrugscentre og flere lokale landbrugskundechefer, der gennem løbende kundekontakt og dialog opbygger et solidt kendskab til kundens behov og muligheder. Koncernens erhvervskunder efterspørger også individuelle og totale finansieringsløsninger. Med en række nye produkter og initiativer har Nykredit i 1999 forbedret sine tilbud til dette segment. Således kan Nykredit i kraft af sin øgede finansielle bredde ikke alene løfte virksomhedernes finansieringsbehov, men tilbyder også en lang række indlånsprodukter samt kapitalforvaltning. Senest er en samlet produktvifte af skadesforsikringsprodukter gjort tilgængelige med etableringen af Nykredit Østifterne Forsikring. I 1999 har Nykredit styrket den lokale tilstedeværelse og har oprettet flere og nye erhvervscentre, ligesom centrene har fået tilført yderligere kompetence og knowhow. I dag er Nykredit repræsenteret med 18 centre fordelt over hele landet. Finansieringsmulighederne for det almene boligbyggeri ændredes markant i 1999, da den hidtil anvendte indeksfinansiering afløstes af nominallån først fastforrentede og fra årsskiftet 1999/2000 rentetilpasningslån. Nykredit har gennem årene opbygget et godt og tæt samarbejde med kunderne inden for det almene boligbyggeri, og Nykredit er fortsat blandt de toneangivende udbydere også når det gælder udviklingen af nye produkter og serviceydelser. Nykredit har eksempelvis etableret en EDI-løsning, der er blevet branchestandard blandt almene boligorganisationer. Med elektronisk dataoverførsel, EDI, tilbyder Nykredit sine kunder elektronisk 9

12 10

13 Kehnet Nielsen Pharos, Olie på lærred cm EN EKSTRA DIMENSION Kehnet Nielsen maler store billeder. Meget store billeder. Og det er helt bevidst, at de kan være svære at overskue på en gang. Et billede, der hænger i et offentligt rum, skal have nogle kvaliteter, så man kan holde ud at se på det hver dag, uden at det bliver en tom dekoration. Man skal ikke kunne overse det på en gang. Der ligger mekanismer i mine billeder, som gør, at når du har set på det en gang, så er der noget andet, der ikke helt holder. Der sker nogle skift, så du ikke helt kan få hold på det. Jeg arbejder i flere lag, og man kan tolke dem på forskellige måder. Det skal give oplevelser og stemninger. Billederne skal ikke bare være pynt. I de billeder jeg har malet til Nykredit, er der et mytologisk tema med nogle skjulte referencer i ren abstraktion. Kunsten giver svar på de ting, der ikke findes svar på. Mod, trøst, genkendelse, at du i visse situationer i dit liv er i krise. Kunst er både æstetik, form og skønhed og selvfølgelig de modsatte ting: Alle de former for begejstring, sorg og ting du møder i dit liv. Kærlighed er meget forbundet med kunst. Man ville ikke lave kunst, hvis man ikke havde kærlighed til at være til. Kunsten er en erkendelse af, at verden ikke er endimensionel. Den viser, at der er andre ting i livet, og den giver større sammenhæng og mening. at overføre relevante oplysninger om kundens realkreditlån direkte til kundens økonomisystem. Almene boligorganisationer fik i 1999 adgang til at deltage i særlige investeringsforeninger. Derfor tog Nykredit i sommeren initiativ til at oprette en investeringsforening Nykredit Almen Boliginvest som er målrettet efter boligorganisationernes særlige krav til og behov for investering af opsparede midler og egenkapital. På det danske obligationsmarked fortsætter udskilningsløbet blandt de betydende aktører, og i dette marked har Nykredit Markets på kort tid opnået markante resultater. Således har Nykredit Markets på blot 18 måneder bevæget sig fra at være en aktør i mellemklassen til i dag at være en ledende aktør på det danske marked. Udviklingen vil blive fortsat i de kommende år, og vækst i markedsandele og en øget lønsomhed skal sikre positionen på obligationsmarkedet. På aktiesiden blev det i efteråret 1999 besluttet at nedtone aktivite- 11

14 ten, således at produktudbuddet blev begrænset. Fremover fokuseres indsatsen på en omkostningseffektiv handelsmulighed for professionelle investorer gennem en ren ordreeksekverende forretning i Nykredit Markets. Årsagen til denne fokusering er, at den nationale og internationale konkurrenceudvikling har medført, at det i stigende grad viste sig vanskeligt for Nykredit Markets lønsomt at drive en fuldt analysebaseret aktieafdeling med udgangspunkt i en position som lokal, mellemstor aktør på dette område. Internationale aktiviteter Internationalisering og globalisering står højt på den finansielle sektors dagsorden i disse år. Nykredit koncernen må i dette foranderlige marked tilrettelægge virksomheden med henblik på,at konkurrencen bliver mere international. Internationaliseringen betragtes derfor grundlæggende i Nykredit ud fra to fokusområder: En fundingstrategi og en udlånsstrategi. Tilvejebringelsen af en konkurrencedygtig funding, der skaber basis for en konkurrencedygtig udlånsaktivitet, vil i de kommende år få en stadigt større betydning for en finansiel virksomhed som Nykredit. Derfor har koncernen gennem en længere årrække arbejdet målrettet på at sikre afsætningen af realkreditobligationer til udenlandske investorer for at opnå en bredere fundingbase og dermed opretholde bedst mulig likviditet for Nykredits obligationer. Stor masse og god likviditet i obligationsserierne vil i de kommende år få stigende betydning for prissætningen på obligationerne, og kan dermed i stigende grad blive en konkurrenceparameter på udlånssiden. Fastholdelsen af en tilfredsstillende rating på Nykredits obligationer er sammen med opretholdelsen af et professionelt salgsarbejde både i Danmark og udlandet en væsentlig forudsætning for, at Nykredit også fremover kan funde sit udlån på konkurrencedygtige vilkår. Nykredit var det første danske realkreditinstitut, som udviklede og tilbød lån i euro, og markedsføringen af produktet blev indledt allerede i sommeren 1998 over for koncernens erhvervs- og landbrugskunder. Produktet efterspørges i stigende grad, og mod slutningen af 1999 begyndte også privatkunder at interessere sig for euro-lån. Nykredit har siden begyndelsen af sommeren 1998 udstedt euro-lån for ca. 6 mia. kr. og tegner sig for godt halvdelen af det samlede euro-udlån i Danmark. Herudover har Nykredit etableret forudsætningerne for at yde grænseoverskridende udlån typisk til store danske kunder i Sverige, Tyskland og England. Dermed kan Nykredit betjene koncernens erhvervskunder i udlandet uden fysisk at være repræsenteret på de pågældende markeder. Endelig undersøger Nykredit fortsat mulighederne for at etablere realkreditaktiviteter i Polen. Det forventes, at fem til otte institutter får tilladelse til at etablere realkreditakti- 12

15 viteter på det polske marked, og Nykredit holder fortsat mulighederne åbne for i samarbejde med lokale partnere at spille en rolle i denne udvikling. Nykredits distributionsnet Privatkunderne betjenes gennem fire gensidigt supplerende salgskanaler: Nykredits 48 områdekontorer, 263 ejendomsmæglere i Nybolig, EjendomsRingen og Scheel & Orloff, Nykredit Direkte Nykredits call-center og via internet-løsningerne under Nykredit Online. Tilsammen udgør disse distributionskanaler en fuldt dækkende vifte af salgs- og rådgivningskraft, og de sikrer en markedstilstedeværelse på niveau med et landsdækkende pengeinstitutfilialnet. Samarbejdet mellem Nykredit og ejendomsmæglerkæderne, der er tilknyttet Nykredit Mægler, er af stor betydning for koncernens afsætning til privatkunderne. I 1999 er samarbejdet yderligere styrket, blandt andet gennem gensidige lokale aktivitets- og handlingsplaner og fælles markedsføringsaktiviteter. Resultaterne har været positive, og samarbejdet med ejendomsmæglerne vil i stigende grad blive udviklet som en effektiv salgskanal for koncernens samlede produktudbud. Nykredit Direkte Nykredits callcenter sælger og rådgiver om realkredit, bank- og forsikringsprodukter samt privatøkonomi generelt. I modsætning til normale filialer og områdekontorer har Nykredit Direkte også åbent, når kunderne har fri og har brug for økonomisk rådgivning. Internettet og elektronisk selvbetjening vinder stadig mere indpas og er dermed også en vigtig konkurrenceparameter for finansielle virksomheder. På Nykredit Online kan kunderne ved selvbetjening skaffe sig produktinformation, men nok så vigtigt regne på og bestille bank-, realkredit- og forsikringsprodukter. Ved hjælp af Nykredits hjemmeside kan kunderne søge om lån, oprette en konto eller tilmelde sig internetbanken. Internettet er desuden uovertruffent fleksibelt derved, at kunden bestemmer åbningstiden og kan regne på sine lån og kommunikere med Nykredit, når det passer kunden. Disse faciliteter er af stor betydning for kundens serviceoplevelse og også for den konkrete håndtering af store sagsmængder under f.eks. en konvertering. For Nykredit er det målet at skabe en egentlig handelsplads for finansielle ydelser på internettet, således at Nykredit Online bliver et fuldt dækkende supplement til de øvrige betjeningsenheder, og kundens valgfrihed dermed øges. Nykredits nye domicil Opførelsen af Nykredits nye domicil på Kalvebod Brygge har været Nykredit Ejendommes væsentligste og mest omfattende aktivitet i det forgangne år. Det egentlige byggeri er i fuld gang, og huset begynder at tage form over terrænet. Det indvendige arbejde og indretning begynder august Efter planen overtager Nykredit det nye hovedsæde i juli 2001, hvorefter domicilet er klar til at åbne dørene for de 700 medarbejdere, som fremover skal arbejde her. Derved samler Nykredit alle København-baserede aktiviteter omkring Kalvebod Brygge, Otto Mønsteds Plads og Nørre Farimagsgade. År 2000-skiftet Der har været afsat betydelige ressourcer på IT-området til forberedelse af årtusindskiftet og de problemer, som dette kunne foranledige. Arbejdet fulgte de lagte planer og afsluttedes i efterårets løb. Der blev gennemført en omfattende aftestning af koncernens systemer og om nødvendigt udskiftet eller opgraderet soft- og hardware. Endvidere blev der opstillet nødplaner mv. som en yderligere sikkerhedsforanstaltning. Årtusindskiftet forløb uden problemer. Afkastkrav og lønsomhed Nykredits kapitalstruktur og afkastmål har i løbet af 1999 været drøftet i ledelsen. Drøftelserne har haft til formål at fastlægge et længeresigtet afkastmål for den samlede aktivitet i Nykredit efter afslutningen af de seneste års investeringsperiode i forbindelse med udmøntningen af Nykredits udviklingsstrategi. Afkastmålet skal fastlægges under hensyntagen til mulighederne på de områder af det finansielle mar- 13

16 ked, som Nykredit opererer på, og under hensyntagen til Nykredits kapitalstruktur, som nødvendiggør en overdækning på grund af den manglende direkte adgang til egenkapital via Fondsbørsen. Et grundlæggende princip ved fastlæggelsen af Nykredits afkastkrav er en opdeling af egenkapitalen i tre dele: En forretningskapital bestemt af de kapitalkrav, som lovgivningen fastlægger, en stødpudekapital til at sikre udlånsevnen i forbindelse med konjunkturtilbageslag, og en strategikapital, der kan anvendes til strategiske opkøb eller investeringer. Afkastkravet til Nykredits egenkapital er fastlagt for hver af de tre dele af egenkapitalen. Forretningskapital, stødpudekapital og strategikapital skal give et markedskonformt investeringsafkast. Dette defineres som afkastet af Nykredits benchmarkbeholdning af finansielle risici og vil variere med udviklingen i markedsrenten. For forretningskapitalen er der krav om et yderligere afkast til aflønning af de risici, som stammer fra Nykredits forretningsaktiviteter. Dette yderligere krav defineres som forretningsafkastet. Det er målsætningen, at forretningsafkastet i løbet af de kommende 3-4 år skal op på et niveau på 5% før skat. Bonusordning i Nykredit Efter fastlæggelse af kravet til forretningsafkastet er der opstillet præcise resultatkrav for hver enkelt enhed. På den baggrund er det besluttet at tage første skridt i en resultatafhængig bonusordning, som implementeres fra og med Den samlede bonuspulje afhænger af budgetoverholdelse, kundebestand og krydssalg af koncernens produkter. Resultat i forhold til forventninger Ved offentliggørelsen af koncernens årsregnskab 1998 var forventningerne for 1999 som helhed et ordinært resultat før kursregulering omkring 1,5 mia. kr. Stigningen i forhold til det forventede resultat skyldes først og fremmest forøgede nettorenteindtægter fra fondsbeholdningen samt højere basisindtægter fra driften i realkredit- og ikke mindst bankvirksomheden. siden forventes aktiviteterne i koncernens øvrige enheder i 2000 at være kendetegnet ved et stigende salg af bank- og forsikringsprodukter. På realkreditmarkedet forventes aktiviteten i 2000 at være på et lavere niveau, og der forventes et lavere bruttonyudlån som følge af et lavere konverteringsniveau. Indtægterne fra basisdriften forventes dog samlet at stige efter et forøget salg af bank- og forsikringsprodukter, hvilket efter lavere finansindtægter medfører en moderat stigning i nettorente- og gebyrindtægterne i forhold til Koncernens kapacitetsomkostninger forventes at falde i forhold til Stigningen i personaleomkostningerne, som følge af helårseffekten af de i 1999 foretagne ansættelser, forventes mere end opvejet af, at udviklingsomkostninger til distribution og IT-udvikling mindskes betydeligt i Der forventes også i 2000 et lavt niveau for tab og nedskrivninger. I 2000 forventer Nykredit koncernen et resultat før skat i niveauet godt 2 mia. kr. Forventningen baseres på de nævnte indtægts-, omkostnings- og tabsforudsætninger og bygger endvidere på et uændret niveau i obligations- og aktiekurserne i forhold til udgangen af Forventninger til 2000 Realkreditvirksomheden vil fortsat i de kommende år tegne sig for den altovervejende del af Nykredits samlede resultat. På afsætnings- 14

17 KONSTRUKTIV FORFØ RELSE Stål, glas, aluminium, rågummi, papir, vand. Rå industrimaterialer indgår ofte i Anita Jørgensens arbejder. Men i hendes arbejder får de en ny betydning. Jeg bruger materialerne til andet end det, de er tænkt til. Mit udgangspunkt er både arkitektur og minimalisme. Minimalisme er blandt andet formens serielle gentagelse renset for følelser men jeg prøver at lægge noget sanseligt ind i værkerne. Det handler om forførelse. Folk må gerne kunne genkende noget, få en oplevelse. Kunsten skal stille spørgsmål, siger Anita Jørgensen. Anita Jørgensen Figure I, 1987 Bly, glas, neon cm Om oplevelsen er nydelse eller irritation, er ikke det væsentlige for Anita Jørgensen. Det er i og for sig ligegyldigt for mig. Bare det vækker interesse og rykker. Det rykker lige så meget, hvis man er irriteret på en ting. Anita Jørgensens mål er at få beskueren til at stoppe op i den travle hverdag og give sig tid til lidt eftertanke og fordybelse. I vores verden handler det om at være hurtig og smart. Med alle de informationer vi udsættes for i en travl hverdag, er der brug for et pusterum og et helle. Det kan kunsten give. Jeg prøver at lave et kunstens rum i det rum, arkitekterne har tegnet. Et sted, hvor folk kan få nogle andre tanker og oplevelser end det sted, hvor de arbejder. 15

18 Nykredits organisation ) INDUSTRIENS REALKREDITFOND FORENINGEN NYKREDIT FORENINGEN ØSTIFTERNE 2) NYKREDIT HOLDING A/S Aktiekapital mio. kr. Egenkapital mio. kr. NYKREDIT A/S Aktiekapital mio. kr. Egenkapital mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Nykredit Administrationsselskaber Aktiekapital 50 mio. kr. Egenkapital 357 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Aktiekapital 11 mio. kr. Egenkapital 154 mio. kr. Nykredit Bank A/S Aktiekapital mio. kr. Egenkapital mio. kr. Nykredit Østifterne Forsikring A/S Frankfurter Bodenkreditbank AG Nykredit Finance plc 3) Nykredit Pantebreve A/S Dansk Portefølje Holding A/S 3) Aktiekapital 49 mio. DEM Egenkapital 77 mio. DEM Aktiekapital 3 mio. GBP Egenkapital 8 mio. GBP Aktiekapital 15 mio. kr. Egenkapital 36 mio. kr. Aktiekapital 5 mio. kr. Egenkapital 19 mio. kr. 1) Kapitalforhold pr. 31. december ) Organisationsdiagrammet viser struktur samt ejerforhold, som forventes at være gældende efter endelig godkendelse af de kompetente forsamlinger i Nykredit og Østifterne i foråret ) Selskaberne indgår selv som moderselskaber i koncerndannelser. BESTYRELSE INTERN REVISION DIREKTION STABE Regionshovedkontorer: Haderslev København Odense Ringkøbing Viborg Aalborg Århus Nykredit Koncernkunder: København Realkreditvirksomheden Nykredit A/S er opbygget med et hovedsæde med tilknyttede stabsfunktioner. Markedet betjenes af syv regionshovedkontorer med i alt 48 områdekontorer og en række landbrugs- og erhvervscentre. Hertil kommer Nykredit Koncernkunder, der som selvstændigt resultatcenter sevicerer Nykredits største kunder. 16

19 R E G N S K A B S B E R E T N I N G Nykredit koncernen Resultat Koncernens årsresultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet efter skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet er overordnet påvirket af større basisindtægter af udlånsvirksomheden og et fald i fondsindtægterne. Hertil kommer, at driftsomkostningerne som ventet er steget, og at tab og nedskrivninger er øget, omend niveauet fortsat er lavt. Koncernens beholdningsindtjening blev i 1999 på 607 mio. kr. mod 609 mio. kr. i Årets beholdningsindtjening stammer primært fra koncernens aktieinvesteringer. Driftsomkostninger og afskrivninger er steget med 14% til mio. kr. Stigningen var forventet som følge af bl.a. øgede løn- og ITudviklingsomkostninger. Koncernens tab og nedskrivninger på udlån blev en udgift på 132 mio. kr. De samlede tab og nedskrivninger i realkreditvirksomheden er fortsat på et lavt niveau, hvorimod banken har stigende hensættelser primært som følge af væksten i udlånet. Koncernens balance, egenkapital og solvens Koncernens balance udgjorde 474 mia. kr. ultimo 1999 mod 457 mia. kr. ultimo Koncernens samlede basisindtægter blev i 1999 på mio. kr. mod mio. kr. året før. Basisindtægterne af den primære udlånsvirksomhed er øget, hvilket overvejende kan henføres til et øget forretningsomfang i Nykredit Bank. Dermed skyldes faldet i basisindtægterne primært ændringen i den risikofrie forrentning af fondsbeholdningen, idet den gennemsnitlige pengemarkedsrente i 1999 var 3,1% mod 4,1% i Beholdningsindtjeningen er det ekstra afkast, der er opnået ud over den risikofrie pengemarkedsforrentning af fondsbeholdningen. Beholdningsindtjeningen udtrykker dermed, i hvilket omfang koncernens investeringer i likviditet, obligationer, aktier og finansielle instrumenter har bidraget til at forøge indtjeningen. Basisindtægter og beholdningsindtjening for Nykredit koncernen Mio. kr Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Tab og nedskrivninger på udlån Beholdningsindtjening Ordinært resultat Nykredit koncernens egenkapital og solvens Mio. kr Egenkapital: Egenkapital primo Overført resultat Udbyttebetaling Overført fra hensættelser vedrørende ældre serier i Nykredit A/S Opskrivning af ejendomme Nedskrivning af goodwill Andre reguleringer -2-5 Egenkapital ultimo Solvens Vægtede aktiver Kapitalkrav med - Kreditrisiko Markedsrisiko I alt Ansvarlig kapital ultimo Overdækning med solidarisk hæftelse Overdækning uden solidarisk hæftelse Solvensprocent 12,9 12,0 17

20 MELLEMRUM Af og til bliver jeg kritiseret for, at mine værker står som repræsentanter for mørket og tungsindet, og at det monumentale anslag, som visse af mine skulpturer rummer, taler magtens sprog. Det er fuldt ud forståeligt, at sådanne tanker fremkommer i et højhastighedssamfund, der opprioriterer uforpligtende magelighed og middelmådighed. I et samfund, hvor tvivl opfattes som svaghedstegn, og hvor skråsikkerhed fremstår som en dyd. Ingvar Cronhammer lægger ikke skjul på, at han finder det offentlige miljø gennemsyret af tivolisering. Og han ser sine arbejder som forsøg på modvægt til denne tendens. Jeg vil forbeholde mig retten til at fastholde nødvendigheden af en vis eftertænksomhed for tysthedens berettigelse. Mine værker rummer ingen politiske, religiøse eller sociale motiver. Jeg har ikke nogen specifik målsætning med mit arbejde ud over netop dette at lave et helle i støjen. Moderselskabet Koncernens udlån er steget med 13 mia. kr. til 388 mia. kr. i løbet af Realkreditudlånet blev øget med 7 mia. kr., og bankudlånet voksede med 6 mia. kr. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo året mio. kr. mod mio. kr. ved årets begyndelse. Egenkapitalen er forøget med årets resultat på mio. kr., fratrukket 14 mio. kr. vedrørende andre reguleringer samt afsat udbytte på 150 mio. kr. Ultimo 1999 udgjorde koncernens ansvarlige kapital mio. kr. Kravet til ansvarlig kapital er opgjort til mio. kr., hvorved overdækningen kan opgøres til mio. kr. Koncernens ansvarlige kapital ved årets afslutning udgør dermed 12,0% af de vægtede aktiver i forhold til det lovmæssige krav på 8%. Nykredit har ikke udnyttet mulighederne for at optage ansvarlig indskudskapital. Nykredit Holding A/S Holdingselskabet ejer aktierne i Nykredit A/S og har ingen egentlige forretningsmæssige aktiviteter. Koncernstaben, som varetager koncernens strategi- og forretningsudvikling, udgør selskabets medarbejdere. Moderselskabet fik et underskud på 1 mio. kr. for 1999 ekskl. resultatet af datterselskabet. Bestyrelsen i Nykredit Holding A/S har indstillet, at der udbetales udbytte på i alt 150 mio. kr. til selskabets aktionærer. 18

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsrapport 2003

Nykredit koncernens halvårsrapport 2003 Nykredit koncernens halvårsrapport 2003 Koncernstruktur - 2003 Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit Holding A/S Nykredit

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Årsrapport 2003 - agenda Et usædvanligt godt år Årets hovedbegivenheder Resultat i forretningsområderne 2003 regnskabet Forventninger til 2004 Koncernstruktur

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004)

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. november Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2002 (1. januar 30. juni 2002) NYKREDIT KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 2002 (1. januar 30. juni 2002) NYKREDIT KONCERNEN Til Københavns Fondsbørs Den 21. august 2002 og pressen HALVÅRSRAPPORT 2002 (1. januar 30. juni 2002) NYKREDIT KONCERNEN Eventuelle henvendelser: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 eller

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere