FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE. - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens udfordringer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE. - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens udfordringer?"

Transkript

1 N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK DIREKTØREN UDVIKLINGS- OG PLANLÆGNINGSCHEFEN J. nr /KK/EKN FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens udfordringer? Indlæg på Biblioteksstyrelsens konference om Fælleskataloger i fremtiden forskningsbibliotekernes rolle, Munkebjerg, Vejle d oktober Af overbibliotekar Karl Krarup, udviklings- og planlægningschef, og direktør Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Bibliotek. 1 Indledning Gennem nogen tid har der i DanBib-opdragsgivernes regi foregået et udredningsarbejde omkring fremtidens fælleskataloger. Biblioteksstyrelsens direktør Jens Thorhauge, der repræsenterer staten som den ene af opdragsgiverne, har for nylig introduceret de overvejelser, der ligger bag, således: 2 "I 2002 har vi fået en ny og web-baseret udgave af DanBib netpunkt.dk. Samtidig med dette er der med starten af september lanceret en ny og mere dækkende udgave af DEFkat gateway som en del af deff.dk. På jævnt biblioteksdansk betyder det, at vi i Danmark har både en fysisk fælleskatalog og ansatsen til noget, der kan blive til en virtuel fælleskatalog, som hver for sig er noget af det ypperste, som findes på kloden. Samtidig runder vi de 100 biblioteksdatabaser, tilgængelige via Z39.50, og derfor er virtuelle kataloger nu inden for rækkevidde. 1 Indlægget bringes i let redigeret udgave som følge af den skriftlige form. Men indhold, vurderinger og synspunkter er i alt væsentlighed fastholdt som fremført af den ene forfatter og som skrevet op til konferencen. 2 Jens THORHAUGE, "Fremtidige fælleskatalogfunktioer", Nyt fra Nyhavn, 2002:3, 25. sept. 2002, s

2 Det er således oplagt, at vi nu standser op og overvejer nærmere, hvilken vej vi skal gå i fremtiden med den nationale fælleskatalog. DanBib-opdragsgiverne staten, KL samt København og Frederiksberg kommuner har derfor nedsat en arbejdsgruppe om fremtidige fælleskatalogfunktioner i Danmark. På grundlag af gruppens resultater er det tanken, at DanBib opdragsgiverne i fællesskab skal lægge en national ramme for den fremtidige fælleskatalogfunktion både for den professionelle bruger og den almindelige borger. Der formuleres en række scenarier for den fremtidige udvikling af fælleskatalogfunktionen, som en række internationale eksperter vil vurdere og kommentere. På baggrund af scenarier og reviews arrangerer Biblioteksstyrelsen en konference, Fælleskataloger i fremtiden forskningsbibliotekernes rolle, som afholdes den 28. og 29. oktober 2002 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Scenarier og de internationale vurderinger sendes til høring blandt en række centrale parter. På grundlag af det samlede materiale beslutter DanBib opdragsgiverne den videre håndtering. Jeg vil håbe det lykkes at få en bred debat om dette afgørende spørgsmål." Oplægget til denne konference bestod først af en rapport "Fælleskataloger Scenarier om datadistribution" 3, der beskriver 3 hovedscenarier for fælleskataloger i fremtiden hver med et antal varianter: Scenario 1: Et fælles landsdækkende enhedssystem d.v.s. "én fælles fysisk database, som rummer alle bibliografiske og udlånsmæssige oplysninger" Scenario 2: En fælles katalogbase som overbygning på lokale systemer d.v.s. "en fælleskatalog som DanBib, hvortil bibliotekerne indberetter deres beholdninger" Scenario 3: En virtuel fælles katalog af lokale systemer d.v.s. "en gatewayfunktion, som fra gang til gang emulerer en fælleskatalog ved samtidige fysiske opslag i en lang række biblioteksdatabaser" 4 Hertil kommer som anført fem supplerende ekspertnotater, der tager udgangspunkt i rapporten og vurderer de tre scenarier alene på basis af denne, herunder en økonomivurdering af omkostningerne ved overgangen til en fælles virtuel katalog, men omkostningerne ved en række andre løsninger er dog uoplyste. 3 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen til brug for AOFFID Arbejdsgruppe om Fremtidige Fælleskatalogfunktioner i Danmark. Ansvarhavende redaktør: Leif Andresen. September 2002, 69 ss. Udsendt d. 27. september. Kan ses på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. 4 Fælleskataloger, s. 7. Side 2 2

3 Rapporten er udarbejdet af en gruppe nedsat af de såkaldte DanBib-opdragsgivere med en medarbejder fra Biblioteksstyrelsen som formand for gruppen og ansvarlig redaktør. Arbejdsgruppen blev angiveligt sammensat af tekniske eksperter uden formel udpegning eller repræsentativ funktion, bl.a. fra forskningsbibliotekerne 5. Ikke desto mindre er der konkret udpeget bibliotekspolitikere og ikke bare "eksperter" til arbejdsgruppen. Målgruppen er primært et "panel af evaluatorer som Biblioteksstyrelsen har etableret. Det betyder at der er taget hensyn til at hovedparten af evaluatorer ikke er familiære med danske biblioteksforhold" [!]. Alene af denne grund er det altafgørende for konklusionernes saglige gyldighed og bibliotekspolitiske bæredygtighed, at rapporten er saglig, objektiv og komparativ dækkende i sin beskrivelse af de eksisterende forhold og de forskellige muligheder og løsninger i fremtiden. Det er ikke i enhver henseende tilfældet. Rapporten er på den ene side informativ og fremtræder ganske grundig og nuanceret i mange henseender, men trods sit angivelige tekniske indhold og sigte er den på den anden side højpolitisk og på en række punkter tendentiøs i beskrivelsen af visse præmisser for de konklusioner, der skal drages, selvom rapporten indledningsvis udtaler, at "i hvert tilfælde problematiseres og diskuteres de løsninger der kan tænkes, men der konkluderes ikke. Det er klart en efterfølgende opgave." Ja, naturligvis er det det, men hvis præmisserne er lagt til rette på en bestemt måde, følger konklusionen jo nok deraf. Det er et eklatant eksempel på, at man ikke har kunnet adskille sag og politik, fordi man tilsyneladende lægger sig fast på bestemte løsninger på forhånd, indretter præmisserne herpå det hele under dække af, at det er rent tekniske forhold. Rapporten giver en forholdsvis fyldig i beskrivelsen af DanBib og DanBib-baserede løsninger, men er kortfattet og biased i sin fremstilling af DEF-Katalogen og løsninger baseret på virtuelle samkataloger. Beskrivelserne af de første er angivelig skrevet eller i det mindste checket af DanBib-eksperter selv, mens hverken DEF-sekretariatet, dets chef eller tilsvarende eksperter fra forskningsbibliotekssiden har været inddraget i udarbejdelsen af rapporten. Den, der har skrevet DEF-afsnittet har ikke været saglig-indholdmæssigt, endsige vidensmæssigt på højde med den, der har skrevet andre dele. Det er interessant, for statens repræsentant i DanBib, Biblioteksstyrelsen, omfatter som bekendt også DEForganisationen med sekretariat og styregruppe. Det samme gælder konferencens anlæg og tilgang. Forskningsbibliotekerne har ikke været inddraget i forberedelsen på anden måde, end at de er blevet bedt om at stille op på rapportens præmisser uden at have kendskab til dens indhold, karakter og sigte på forhånd. DEFs styregruppe er end ikke inviteret, mens DanBib-interessevaretagere og systemleverandører var fyldigt repræsenteret. 5 En henvendelse fra Forskningsbibliotekernes Chefkollegium om indflydelse i foråret 2002 blev således afvist. Se dog kommissoriet af 3. maj, hvoraf det fremgår, at "staten ved Biblioteksstyrelsen udpeger en biblioteksfaglig ekspert til at repræsentere de statslige biblioteker" [vor fremhævning]. Det er uklart, hvad der er og skal forstås herved. Side 3 3

4 Konferencens anslag og disposition var også tendentiøs. 3 chefer fra store forskningsbiblioteker havde fået en time til deling på andendagen af en todageskonference, efter at man har brugt hele førstedagen på at lade primært rapportens ansvarlige gennemgå det, der var skrevet. Efter denne time var programpunktet en Paneldebat, hvor eksperter [sic!] skyder på de tre forskningsbiblioteksledere. Det ville have været mere rimeligt, om det var dem, der er ansvarlige for en given rapport, der stillede op til beskydning. Tendensen var ganske klar: Nu skulle toneangivende forskningsbibliotekschefer forsvare sig mod mistanken om utroskab over for den eksisterende fælleskatalog DanBib, og hvad der er udviklet oven på denne, f.o.f. > bibliotek.dk < og ikke mindst forsvare, hvad der er udviklet ved siden af denne, in casu DEF-Katalogen. De skulle med andre ord bankes på plads i forhold til den anviste enhedsløsning. Således blev oplægget til konferencen oplevet i vide forskningsbibliotekskredse og dele af Biblioteksstyrelsen. Forskningsbibliotekerne, fælleskatalogen og DEF-katalogen DanBib drives som bekendt af Dansk BiblioteksCenter (DBC) og > bibliotek.dk < er ligeledes udviklet af DBC. Hvad der måske er mindre kendt, er, at implementering og drift af de nuværende versioner af DEF-Katalogen har været overdraget DBC, der har anvendt Indexdata som operatør. Projektet har været styret af den såkaldte DEF-Katalog-gruppe, der referer til DEF s Systemarkitekturgruppe med vicedirektør Bo Øhrstrøm som formand. Hovedredaktøren af rapporten har indgået i DEF-Katalog-gruppen, og Per Steen Hansen, der er formand for DEF-Katalog-gruppen, har også været inddraget i gruppen som biblioteksfaglig ekspert, men udtrykkeligt ikke som forskningsbibliotekernes repræsentant. Rapporten fokuserer på FÆLLESKATALOGEN i ental - og fælleskatalogens fremtid. Skal den fremtidige fælleskatalog bygge på en fælles fysisk katalogbase, eller kan man overgå til en virtuel katalog? Et hovedproblem er her, at man ser bort fra, hvad der er forskellene i folke- og forskningsbibliotekernes synsvinkel på og brug, samt at man opfatter de to sektorer både sammen og hver for sig under en enhedssynsvinkel. At biblioteksvæsenet ud fra et ideologisk samarbejdssynspunkt udgør en helhed, medfører ikke, at institutionerne og deres formål er fuldstændig ens, end ikke engang inden for de enkelte sektorer. Forskningsbibliotekernes, måske især de størres, tilgang og synsvinkel er meget forskellig fra folkebibliotekernes. Selvom de er en del af det samarbejdende biblioteksvæsen, er den brede befolkning folkebibliotekernes traditionelle definition af deres målgruppe ikke de videnskabelige og faglige bibliotekers primære målgruppe. Ud fra et videnskabeligt og fagligt bibliotekssynspunkt ville det have været naturligt for rapporten også at fokusere på dette, d.v.s. fokusere på et koncept for betjening af forskellige målgrupper i forskellige samarbejdsstrukturer i fremtiden. På denne baggrund er nemlig virtuelle fremtidsløsninger måske de mest interessante i fremtiden for mange forskningsbiblioteker. Side 4 4

5 Rapport og ekspertvurderinger når til den konklusion, at en virtuel fælleskatalog af alle lokale systemer (scenario 3) er en urealistisk løsning. Man skal fastholde og videreudvikle den eksisterende løsning: en fælles fysisk katalogbase som overbygning på lokale systemer (scenario 2, DanBib og < bibliotek.dk >). Rapporten er derfor også en stillingtagen til den virtuelle katalog fra DEF-projektet, DEFkatalogen, ud fra det forudsatte perspektiv, at denne virtuelle katalog tænkes at erstatte den nuværende samlede fælleskatalog. Den politiske implikationen fra rapporten synes således at være, at DEF-katalogen kan lukkes, og ressourcerne overføres til DanBib. Spørgsmålet er imidlertid, om man i rapporten har taget fat på den rigtige problemstilling for de videnskabelige og faglige biblioteker? Er en altdækkende fælleskatalog for alle samlinger i hele landet med mulighed for bestilling gennem sit betjeningsbibliotek et hovedspørgsmål for disse eller for de universiteter, læreanstalter og forskningsinstitutioner, de betjener? Og er den traditionelle trekantsform for fjernlån, der involverer to biblioteker for at betjene en låner, det eneste svar på opgaven: formidling af fysiske dokumenter fra andre samlinger end det lokale? Rapporten forudsætter generelt den model, at der er en fælleskatalog og et fjernlån efter den traditionelle trekantsinteraktion som grundlag for udlån fra samlinger, hvor brugeren ikke selv møder op. Direkte lån fra ikke-lokale biblioteker som ved DEF-projektets direkte lån Bøger til døren indgår kun som en mulighed i løsninger, der efterfølgende ikke skønnes realiserbare. En af evaluatorerne, Morten Hein, omtaler den danske fælleskatalog som en vigtig del af den danske kulturarv det er måske netop det, den er: kulturarv. Man kan tage udgangspunkt i rapportens grundkoncept og spørge: Er de millioner, der bruges til en alt omfattende fælleskatalog med universelt fjernlån, givet rigtigt ud i dag og i fortsættelsen? Hvis man alligevel tilskyndes til at låne inden for mere snævrere grænser, og man bruger bibliotekarers tid på at formidle den rette lånevej, kunne man lige så godt nøjes med at benytte en snævrere gruppe af biblioteker til både opslag og låneformidling: For eksempel den gruppe af biblioteker, der er stærke inden for det emne, man er interesseret i. Eller den gruppe, der ligger inden for et lokalområde. I DEF-katalogen tilbydes brugeren selv at sammensætte sin afgrænsede fælleskatalog. Og svarende til dette koncept tilbydes brugeren selv at tilmelde sig som låner på det eller de biblioteker, som er af interesse samt at afgive bestillinger på hjemlån direkte til det bibliotek, hvor brugeren har konstateret, at bogen ikke blot findes, men også er disponibel. Med tjenesten: Bøger til døren fremsendes bogen direkte til låneren med posten, hvis låneren vælger det. Herved sparer bibliotekerne arbejdskraft til interurbanlån, og brugeren spares for ventetid. Hvor tit er det relevant at søge i en fælleskatalog for samtlige samlinger? Det er typisk ikke relevant at søge i alle 400 bibliotekers samlinger under ét, og det er slet ikke relevant for de videnskabelige og faglige bibliotekers primære brugere, de studerende, lærere og Side 5 5

6 forskere. Deres speciallitteratur findes sædvanligvis kun på et mindre antal forskningsbiblioteker og evt. på velassorterede centralbiblioteker. Hvilke forskningsbiblioteker står for hovedparten af udlån og fjernlån? De 12 store forskningsbiblioteker præsterer hovedparten af de udlån, der hidrører fra forskningsbibliotekerne. DEF-katalogen giver allerede i sin nuværende form en nem adgang til at bruge dem. DEF-katalogen rummer i den seneste version også mulighed for tilvalg af både alle større centralbiblioteker og række mindre folke- og fagbiblioteker. Optagelseskriteriet har været, at man skal havde et z39.50 interface til det lokale system med den lokale katalog. Og det har temmelig mange, som det fremgår. Det vil sige, at man også her kan søge på tværs af folkebiblioteker og forskningsbiblioteker efter eget valg. Det er i denne kontekst ikke noget problem, at der ikke er nogen z39.50 løsning på det traditionelle trekants fjernlån. Den er erstattet af direkte lån. I DEF-katalogen kan man m.a.o. oprette specialiserede samkataloger, således at alle de biblioteker, der rummer en efterspurgt speciallitteratur, eller som opfylder kriterier egnet for en nærmere afgrænsning som f.eks. lokalitet, kan søges under ét. Og brugeren kan oprette brugsbestemte samkataloger efter eget ønske og specifikation. DEF-katalogen sigter således ikke mod at være en fælleskatalog i rapportens forstand, men på at være et effektivt instrument for søgning og selektiv informationsformidling, og den er tilmed en overordentlig billig løsning på dette behov. Fælleskatalog og interurbanlån Det indgår som et af de helt centrale argumenter for fælleskatalogen, som rapporten ser den, at den giver grundlag for et effektivt fjernlån. I følge rapportens oplysninger om udlånsaktiviteter i folkebiblioteker og forskningsbiblioteker fremgår, at folkebibliotekerne har godt 71 millioner udlån, heraf er 1,4 % fjernlån mellem folkebibliotekerne og 0,2 % fjernlån fra forskningsbiblioteker til folkebiblioteker. Det vil sige, at det er forholdsvis minimalt, volumenmæssigt, hvad forskningsbibliotekerne betyder for folkebibliotekernes fjernlån. Interurbanlån inden for folkebibliotekerne udgør også en beskeden del af det samlede udlån. Det fremgår ikke, hvor stor en del af fjernlånet, der kommer fra lokalområdet. Hvis dette udgør en væsentlig del, var brugerne næsten lige så godt betjent af en virtuel katalog for lokalområdets eller regionens biblioteker. Ringbib er et af disse eksperimenter. Proportionerne er relevante, fordi interurbanlån er en væsentlig del af begrundelsen for fælleskatalogen, dens funktionalitet og overbygningssystemer. Side 6 6

7 Økonomi og Danbib Som indledning til et kort notat, der vurderer omkostningerne ved omlægning til en virtuel fælleskatalog fra den nuværende fælleskatalog, oplyses fra DBC, at der kan spares: mio. kr. ved at omlægge DanBib til en nationalbibliografisk base uden lokaliseringer, dog kun 5-6 mio. kr., hvis de store nationalbibliografier BNB og LC og systemerne til at lægge dem op bevares, hertil kommer besparelse på 8-9 mio. kr. til< bibliotek.dk >, fordi grundlaget for < bibliotek.dk > falder bort med bortfaldet af lokaliseringer. I alt koster DanBib og < bibliotek.dk > således mellem mio. kr. pr. år. Det er interessant, fordi det hidtil har været meget vanskeligt at få økonomiske oplysninger om DanBib-systemet og dets forskellige dele. Det har derfor ej heller i fortiden været muligt at sammenligne de forskellige udviklingslinier og muligheder på et komparativt og fair grundlag med henblik på en stillingtagen til, hvad man rent faktisk får for pengene. 6 Tilsvarende gælder, hvis man skal prioritere imellem forskellige løsninger. Der er to hovedydelser, der deler denne omkostning: Fælleskatalog med fjernlån Genbrug af bibliografiske data ved katalogisering Man kan se rapporten både som en begrundelse for at forsætte de aktuelle løsninger og som en anledning til at overveje, om der ikke er relevante alternativer til disse løsninger inden for den angivne beløbsramme. Spørgsmålet er naturligvis: Er det, man får ekstra ved den fulde fælleskatalog, defineret som en enhedskatalog, pengene værd? Og kunne man forestille sig, at den service, der leveres, kunne produceres på en billigere måde? Forskningsbibliotekernes opgaver og perspektiv 6 Dette er ikke det samme som, at der ikke er åbenhed om DanBib- og bibliotek-dk's aftalegrundlag og driftsog udviklingplaner. Disse ligger formelt set fuldt oplyst på både Biblioteksstyrelsens og DBCs hjemmesider. Side 7 7

8 Skal man tydeliggøre de videnskabelige og faglige bibliotekers opgaver, skal man tage udgangspunkt i universitetsbibliotekerne og i forskningsbibliotekernes betjening af universiteter, læreanstalter og forskningsinstitutioner. Universiteterne har altid været dele af et globalt vidensystem, hvor viden produceres gennem forskning og udvikling og dels gennem et internationalt videnskabeligt og fagligt formidlingssystem. Det traditionelle formidlingssystem går gennem en række formidlingsorganer fra forfatteren over konferencer, informelle netværk, forlag, boghandlere og biblioteker til brugeren, hvor hvert led giver deres bidrag til vidensformidlingen og til forbedringer i værdikæden. Med udviklingen af internetbaserede kommunikationsnetværk og elektronisk kommunikation og publicering står parterne i stigende grad i umiddelbar interaktiv forbindelse med hinanden, og de traditionelle aktører er i færd med at danne nye rollesystemer som led i varetagelsen af deres opgaver og som led i udviklingen af deres funktion. De globale træk ved universiteternes vidensudvikling bliver i disse år stærkt intensiverede gennem den globale informations- og kommunikationsteknologi, der gør viden allestedsnærværende for dem, der har adgangsmuligheder. Hermed ændres også fundamentale forudsætninger for universiteternes organisation, forskning og uddannelse, og dermed ændres også afgørende dele af vilkårene for universitetsbibliotekernes service og for deres bidrag til universiteternes vidensproduktion, -formidling og udvikling. Geografisk lokalisering mindskes i betydning som en naturlig markedsfordel, hvis informationen er digital. Universiteterne må bl.a. derfor i højere grad markere sig gennem deres faglige profil og kvaliteter, der ikke blot vedrører deres forskning og uddannelse, men hele det serviceapparat og infrastruktur, som skaber universitetet, dets image og tilbud til forskere og studerende. Universitetsbibliotekerne er en væsentlig del af den vidensmæssige infrastruktur, der understøtter forskning og undervisning. Mens denne opgave tidligere bestod i at forvalte og tilgængeliggøre lokale bog- og tidsskriftssamlinger i trykt form og understøtte indlån fra andre samlinger, stilles der i dag og i de kommende år også mange andre krav. Et moderne universitetsbibliotek skal kunne skabe en grænseflade til det globale vidensystem, som er skræddersyet til det enkelte universitets individuelle faglige profil og behov. Det skal forestå import af viden i trykt og elektronisk form og formidling af viden over nævnte specialiserede grænseflader rettet mod universitetets brugergrupper. Det vil ligeledes være naturligt, at universitetsbiblioteket baseret på sin ekspertise inden for informationshåndtering understøtter universitetets eksport af viden gennem at drive egnede registrerings- og formidlingssystemer med udgangspunkt i universitetets ønsker. En universel dansk fælleskatalog over trykte bøger (og tidsskrifter på titelniveau) er kun af marginal betydning i denne sammenhæng. Universitetsbibliotekernes udfordring og samarbejdet mellem forskningsbibliotekerne og DEF Side 8 8

9 Udviklingen giver stærke incitamenter til et tættere samspil mellem de enkelte universitetsbiblioteker og det universitet, de betjener, samtidig med, at den teknologiske udvikling giver helt nye opgaver og muligheder. Universitetsbibliotekerne er dermed også underkastet en række sammenlignelige udfordringer, således at de med fordel kan lære af hinanden og via samarbejde understøtte udviklingen af nye løsninger, tilmed stærkt differentierede. Når informations- og kommunikationsteknologien ændrer grundlaget for snart sagt alle sider af produktion og formidling af viden, er det meningsløst at lægge en fasttømret langsigtet strategisk løsning til grund for udviklingsarbejdet. Man kan heller ikke uden videre fortsætte udbygningen af traditionelle løsninger baseret på de paradigmer, der er etableret før den nye teknologi kom til. Der er i dag brug for åbne, fleksible, dynamiske udviklingsrammer, hvor man hurtigt kan omstille sig til nye vilkår, og hvor man med kort varsel kan tage nye udfordringer og løsninger op. Disse vilkår stiller derfor krav både til de institutionelle rammer og til evnen til at tilegne sig teknologiens muligheder. Og de stiller krav om, at universitetsbibliotekernes infrastruktur udvikles i tæt samspil med de primære brugere. Og de forudsætter lokale udviklingsressourcer. DEF-projektet havde fra sin undfangelse i og sin start i og vil i fortsættelsen - stadig have som målsætning at skabe en samlet tidssvarende integreret formidling af primært de større forskningsbibliotekers samlede informationsressourcer gennem et netværksbaseret samarbejde mellem de enkelte biblioteker og deres ressourcer og gennem dannelse af virtuelle overbygninger. Projektperioden afsluttes med udgangen af 2002, og der er truffet beslutning om en permanent videreførelse af DEF. Spørgsmålet er derfor nu: hvordan skal DEF, de samvirkende elektroniske forskningsbiblioteker videreføres? Ved udgangen af 2002 er der inden for DEF projektet udviklet en lang række tjenester. Der er skabt en model for videreudvikling af den bærende infrastruktur for produktionen af disse ydelser 3- lags-arkitekturen - som giver mulighed for at samarbejde på kryds og tværs om produktionen af de basale tjenester via et samarbejde, der bygger på fælles standarder, delt arbejdsindsats, og fælles driftsenheder, og som samtidig muliggør, at det enkelte universitetsbibliotek kan etablere sin egen portal og brugergrænseflade, som formidler af den særlige kombination af tjenester og ydelser, som passer til dette biblioteks primære brugerkreds. Inden for dette koncept kan de enkelte biblioteker også supplere de fælles tjenester med egne lokale tjenester, som de selv driver eller køber fra andre leverandører. En given fælles tjeneste kan drives af et af de biblioteker, der indgår i fællesskabet, eller det kan drives af et eksternt servicecenter. Det indgår - og er en forudsætning i dette koncept - at forskningsbibliotekerne opretholder en selvstændig udviklingskapacitet både i fællesskab, i DEF regi og på en række af de større forskningsbiblioteker. Udviklingsarbejdet understøttes af den nævnte infrastruktur, som tillader sammenkædning af forskellige tjenester, der drives individuelt, og som drives som fælles udviklingsopgaver. Inden for dette koncept lægges der vægt på, at de enkelte Side 9 9

10 større biblioteker bevarer en selvstændig udviklingskapacitet. Denne kapacitet er en simpel forudsætning for, at det pågældende bibliotek kan indgå i en forpligtende udviklingsdialog med det universitet, det betjener. Dette giver samtidig mulighed for, at biblioteket kan indgå i et forpligtende samarbejde med andre forskningsbiblioteker. Og det giver grundlag for arbejdsdeling og specialisering mellem forskningsbibliotekerne. DEFs videreførelse skal indrettes på at understøtte den allerede etablerede udviklings- og driftsramme således, at 3-lags-arkitekturen bliver bærende. Inden for denne kontekst kan man udbygge og drive såvel fælles tværgående services som mere specialiserede tjenester, som kun har interesse for en mindre del af forskningsbibliotekerne. Den videre udvikling af forskningsbibliotekerne og deres tjenester kan derfor ses som resultat af en dynamisk model, der understøtter klyngedannelser af forskningsbiblioteker, der inden for de overordnede rammer går sammen om bestemte opgaver i forhold til deres primære målgrupper. Det hidtidige DEF-arbejde har understøttet og understøtter fortsat sådanne klyngedannelser, og implementeringen af den nye arkitektur vil forbedre grundlaget for disse klyngedannelser. Samarbejdet kan også udmærket udstrækkes til klynger, der f.eks. omfatter centralbiblioteker og den klynge, der er dannet om dem men fælles for dette arbejde er, at designet tager udgangspunkt i en mere veldefineret brugerkreds end hele landets befolkning under et. Klyngemodellen kan naturligvis også inddrage andre partnere end biblioteker, universiteterne og dele af dem er primære partnere i denne udvikling. Ovennævnte rammer er svaret på behovet for dynamiske udviklingsrammer. Den afgrænses ved nøgleideer som 3-lags-arkitekturen, fælles basistjenester, specialiseret brugerinterface og opgavebestemte klyngedannelser af institutionspartnere og ikke mindst lokale udviklingsressourcer. Interessestrukturer i feltet af folke- og forskningsbiblioteker med tilknyttede serviceleverandører Anbefalingerne i rapporten har den forudsætning, at en samlet fælleskatalog, defineret som en enhedskatalog, med lokaliseringer fra alle samlinger er et vigtigt mål. Ovenfor er det angivet, hvorfor dette ikke er et afgørende mål for forskningsbibliotekerne, og at forskningsbibliotekerne kan opnå en udmærket betjening ved virtuelle samkataloger for forskningsbibliotekerne og for andre definerede grupper af biblioteker. Andre forhold, som er knyttet til udviklingen i informations- og kommunikationsteknologi, er langt vigtigere. Den ovenfor beskrevne model for forskningsbibliotekernes udviklingsmiljø gennem en videreudvikling af DEF-samarbejdet med udnyttelse af klyngedannelser af biblioteker med udviklingskapacitet og fælles interesser og med udbygning af koordinerede fælles basistjenester indrettet efter 3-lags-modellens struktur er langt mere fremtidsorienteret. Det er indlysende, at det er attraktivt for en systemleverandør og operatør som DBC at samle biblioteksydelserne som services, der alene leveres af DBC, og det er derfor også indlysende, at virtuelle systemer som DEF-kat kan opfattes som spild eller irrelevante ud fra dette perspektiv. Men DEF-kat er blot et eksempel på dannelsen af virtuelle systemer, der kan dannes for beskedne midler gennem samarbejde mellem eksisterende systemer. Side 10 10

11 DBC har -med al respekt for de mange gode ydelser og tjenester, man her har skabt - ikke de forudsætninger for betjening af universiteterne, som universitetsbibliotekerne har. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssig at overdrage udviklingen af universitetsbibliotekernes tjenester til DBC, men man kan naturligvis udmærket forestille sig, at DBC fortsat indgår som leverandør af driftsopgaver. Gennemførelse af DEF-projekterne har også i en række tilfælde givet anledning til irritationer i forskningsbibliotekerne selv over DEF, og den måde DEF er blevet styret på. Nogle synes, at de ikke er blev taget tilstrækkelig med på råd, andre vil ofte gerne starte forfra, når beslutninger er truffet, eller omgøre dem, når det er for sent. Årsagen hertil skal søges i forskningsbibliotekernes egne rækker og personkonstellationer, hvor villigheden eller evnen til at fastholde præmisser og perspektiv og derfor stå ved, hvad man har haft del i, undertiden lader noget tilbage at ønske. Det er der imidlertid både tid og mulighed til at råde bod på gennem praktisk engagement inden for det oven for beskrevne udviklingsmiljø for forskningsbibliotekerne. DEF råder over væsentlige færre midler til sammenlignelige opgaver end DanBib og > biblitek.dk <, men tilstrækkeligt til, at midlerne kan virke som centrale midler til fremme af udviklingen i det beskrevne udviklings- og driftsmiljø. De øvrige økonomiske og intellektuelle ressourcer skal komme fra forskningsbibliotekerne selv. Det betyder også, at forskningsbibliotekerne skal spille en central rolle i den fremtidige styring af det nye DEF. I beskrivelsen af de nye DEF rammer indgår f.eks. de 40 mio. kr., som forskningsbibliotekerne sammen bruger af egne budgetter til erhvervelse af elektronisk båren information, ligesom en væsentlig del af de midler, der er overført til DEF er hentet fra de besparelsesbaserede puljer, som var afsat til universitetsbibliotekerne. Konklusion Rapportens og konferenceinvitationens fordring til forskningsbibliotekerne om at slutte op om fælleskatalogen og det ene fælles system for landets befolkning anbefaler set ud fra i hvert fald de større forskningsbibliotekers synsvinkel - en fortsættelse af de traditionelle løsninger baseret på paradigmer, der er etableret, før den nye teknologi slog igennem. Forskningsbibliotekerne er inde i en krævende omstillingsproces sammen med de universiteter og læreanstalter, som er deres primære brugergruppe. Forskningsbibliotekerne er nødt til at have dette som deres fokus. Projektet: ét bibliotekssystem og én fælleskatalog drevet af DBC rummer ikke det nødvendige spillerum for forskningsbibliotekernes udvikling. Dette er ikke manglende respekt for hensynet til den almindelige betjening af landets borgere men er udtryk for respekt for forskningsbibliotekernes egne opgaver. Problemstillingen er fra DanBib-opdragsgiverne oprindeligt og som udmøntet i rapporten fejlkonstrueret. Rapportens beskrivelser af eksisterende forhold og systemer er inkommensurable, i nogen grad fejlbehæftede og på enkelte, væsentlige punkter tendentiøse. Med præmisser af denne art er konklusionen givet på forhånd, og evaluatorerne kan ikke forudsættes at kunne gennemskue denne form for manipulation, og man kunne derfor frygte, at resultatet af deres evalueringer politisk set ville være givet på Side 11 11

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring

Læs mere

Fælleskatalogen hvor fælles er den hvor fælles skal den være og hvordan?

Fælleskatalogen hvor fælles er den hvor fælles skal den være og hvordan? Fælleskatalogen hvor fælles er den hvor fælles skal den være og hvordan? Nedenstående artikel er baseret på et oplæg, jeg holdt ved Biblioteksstyrelsens konference: Fælleskataloger i fremtiden forskningsbibliotekernes

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Visioner for forskningsbiblioteker

Visioner for forskningsbiblioteker Visioner for forskningsbiblioteker Et forsknings- og uddannelsesperspektiv Af Birger Hjørland Abstract Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker Introduktion til en metode Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Mod betaling. Carl Gustav Johannsen

Mod betaling. Carl Gustav Johannsen Mod betaling Carl Gustav Johannsen 1 Mod betaling Carl Gustav Johannsen København, september 2003 Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DIREKTØREN J.nr. 2014-000497 Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi.

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. E-BØGER EVALUERING AF FORSØG MED DIGITALISERET MATERIALE PÅ TRE PROFESSIONSHØJSKOLER På baggrund af en projektansøgning til DEFF blev der etableret et forsøg med udlån af e-bøger på tre Professionshøjskoler,

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2009 årsberetning 2009 KOLOFON Årsberetning 2009 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere