Det er en stor glæde for mig - på Keops bestyrelses vegne - at byde aktionærerne velkommen til Keops årlige generalforsamling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er en stor glæde for mig - på Keops bestyrelses vegne - at byde aktionærerne velkommen til Keops årlige generalforsamling."

Transkript

1 #$%&$'($%)*+$*,-./$+0$%+1)$ 2!!"! 2%$. Det er en stor glæde for mig - på Keops bestyrelses vegne - at byde aktionærerne velkommen til Keops årlige generalforsamling. Regnskabsåret 2005/06 blev et meget begivenhedsrigt år for Keops med en positiv udvikling af selskabet og et tilfredsstillende resultat. Koncernens overskud før skat blev 873 mio. kr. mod 401 mio. kr. året før, og bestyrelsen betragter resultatet som tilfredsstillende. Keops Asset Management bidrager til resultatet med 641 mio. kr. i værdistigninger på investeringsejendomme, hvilket viser, at svenske investeringsejendomme er købt rigtig dygtigt ind i de seneste år. Også driften i Asset Management er positiv og bidrager med 220 mio. kr. inden værdireguleringer, skat og særlige omkostninger (på 185 mio. kr.). Keops Investment femdobler sit resultat sammenlignet med sidste år og bidrager med 45 mio. kr. før skat. Developments resultat på -41 mio. kr. før skat er ikke tilfredsstillende, og der er taget skridt til at fokusere dette forretningsområde og skabe mere lønsomhed fremover.! "

2 ! "# $%& "'( ") *+'(, %!-!) *+. /+0" % %" 1 %"0% I forrige regnskabsår erhvervede Keops fondsmæglerselskabet Proviso med henblik på at styrke koncernens aktiviteter inden for Wealth Management og udnytte den synergi, der er mellem dette område og Keops øvrige forretningsområder. I sommeren 2006 opstod så muligheden for at medvirke til etableringen af Capinordic som en ny nichebank inden for private- og investment banking. Keops tegnede i juni % af aktierne i Capinordic A/S ved ombytning af alle aktier i Keops Proviso Fondsmæglerselskab A/S og ved kontant indskud. Engangsindtægter på i alt 183 mio. kr. fra denne handel indgår i koncernens resultat for 2005/06. Keops aktieandel er senere udvandet til 31,31% i forbindelse med Capinordics køb af Monetar Pensionsförvaltning AB og udstedelse af nye aktier. 2

3 ! & ' %%- '23% ( % &% Jeg vil nu benytte lejligheden til kort at opridse Keops forretningsmodel. Derefter vil jeg gennemgå årets aktiviteter og resultater i de tre forretningsområder: Keops Investment, Keops Asset Management og Keops Development. Jeg vil også ganske kort præsentere den sekspunkts-plan for Keops fortsatte udvikling, som bestyrelsen vedtog og fremlagde i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen i december Og til slut vil jeg præsentere ledelsens forventninger til fremtiden. 3

4 " #$ % Virkefelt Primære kunder Eksempler på kolleger Investering i ejendomme og formidling af ejendomsinvesteringer Virksomhedsledere Formuende privatpersoner Institutionelle investorer ' 2 Ledelse, administration og driftsoptimering af ejendomme Virksomhedsledere Formuende privatpersoner Institutionelle investorer Lejere 3% Køb, udvikling, udlejning og salg af ejendomme Virksomheder Formuende privatpersoner Institutionelle investorer Hovedstadens familier Keops arbejder med investering i og udvikling af fast ejendom, og koncernen er i løbet af de seneste tre år blevet en betydende aktør på det nordiske ejendomsmarked. Keops Investment investerer i og formidler investeringsejendomme Keops Asset Management varetager ledelse, drift og administration af ejendomsselskaber Keops Development udvikler ejendomme Koncernens forretningsmodel er enestående i en branche, som ellers er karakteriseret ved selskaber, der enten formidler ejendomsinvesteringer, eller driver ejendomsselskaber eller udvikler ejendomme. Keops beskæftiger sig med alle tre områder. Samtidigt henvender Keops sig på alle disse områder til de samme kundegrupper, nemlig virksomhedsledere, formuende privatpersoner og institutionelle investorer. 4

5 % ' 2 3% Keops Investment beskæftiger sig med formidling af ejendomsinvesteringer og indkøb af ejendomme til koncernen. 5

6 %#&''(') 45! &,%! 1"%,1, +!- Keops Investment imponerer med en fremgang i resultatet før skat til 45 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. sidste år. Omfanget af formidlede ejendomsinvesteringer målt på aktivsummen er på samme niveau som sidste år, men de enkelte projekter er blevet betydeligt større og dermed også færre. I regnskabsåret blev der formidlet syv projekter mod 20 sidste år. Blandt projekterne er det største projekt, Keops hidtil har formidlet, med en projektsum på ca. 970 mio. kr. Billedet her viser dette nye SAS Radisson hotel i Frankfurt, et spektakulært og eksklusivt hotelbyggeri, som blev opført i Der er i alt formidlet projekter for ca. 2 mia. kr., hvilket er noget mindre end forventet. Det skyldes primært, at Keops har fastholdt den såkaldte Nordic Light-portefølje i Asset Management. Porteføljen består af 37 svenske, norske og finske ejendomme til 1,6 mia. kr. og var oprindeligt planlagt videreformidlet. Keops Investment har i regnskabsåret og efterfølgende assisteret med køb af ejendomsporteføljer til Keops Asset Management for i alt 13,7 mia. kr. Ud over Nordic Light er de væsentligste opkøb sket i tre nye obligationsselskaber. 6

7 *#+,%%-!#.!!+", (+ 0! % 6%1, 31, ), 7,"8 -(+ 07 -(1181, 6 7( % 1"%" 9, :" 5 I december 2005 overtog Keops en portefølje med 11 centralt beliggende erhvervsejendomme i og omkring Stockholm. Der er tale om en veldrevet portefølje af ejendomme, som hovedsageligt anvendes til kontorer, forskning og undervisning. Købesummen på ca. 2,5 mia. kr. inklusiv omkostninger blev finansieret med banklån og udstedelse af EjendomsObligationer for 480 mio. kr. 7

8 *#+,%%%-%%. 9,% %0%%,-;), 8,% % - % 1!), 8,<1#!) &%" 9,:" 5! I februar 2006 erhvervede Keops yderligere en svensk erhvervsportefølje, denne gang bestående af 84 ejendomme beliggende i det meste af Sverige. Hovedparten af huslejen i denne portefølje betales af offentlige lejere. Købet blev finansieret med banklån og EjendomsObligationer for 410 mio. kr. 8

9 *#+ %/0 90%%%" 01,0 9,0(% 0%% # 90%%-= (%-1, " ; % - $1,,, &%" 9,:" 5 I november 2006 og dermed efter regnskabsåret gennemførte Keops en af Skandinaviens største ejendomshandler nogensinde. De 172 svenske erhvervsejendomme blev erhvervet for ca. 5,4 mia. kr. Handlens størrelse betød, at det kom til at tage et par måneder længere end oprindeligt planlagt at opnå den optimale finansieringsløsning for handlen. Dette tiltrak sig betydelig offentlig opmærksomhed, og i processen blev der skabt gode kontakter til nye, internationale finansieringspartnere. Finansieringen blev tilvejebragt ved egenkapital, banklån og ved udstedelse af EjendomsObligationer for 740 mio. kr. 9

10 *#+ &''&'') Mio. kr / / / /06 Der er i regnskabsåret udstedt og børsnoteret ejendomsobligationer for 890 mio. kr og efterfølgende for yderligere 740 mio. kr. Hovedparten af obligationerne er tegnet af professionelle investorer. Og 76% af det totale nominelle obligationsbeløb er tegnet af investorer, som også tidligere har tegnet Keops EjendomsObligationer. I regnskabsåret er fem obligationsserier blevet førtidsindfriet. Det drejer sig om obligationer udstedt af K/S Ro s Torv, som blev indfriet, da centret blev solgt og fire serier udstedt af Malmstadenselskabet, som blev indfriet i forbindelse med omlægning af selskabets samlede finansiering. Førtidsindfrielserne er sket til overkurser, hvilket har givet obligationsejerne en effektiv forrentning mellem 14,9 og 22,3 procent pr. år. 10

11 % ' 2 3% Keops Asset Management har fokus på drift og optimering af Keops ejendomsporteføljer i de nordiske lande. Desuden varetager Keops Asset management drift af ejendomsselskaber, som koncernen har formidlet til private og institutionelle investorer. 11

12 1#&''(') $!5+"1 +,1,+! ! 5! % Pr. 14. december 2006 omfatter koncernens egen ejendoms-portefølje i alt 497 ejendomme til en samlet værdi af 21,7 mia. kr. Porteføljens totale udlejede areal er mere end 3 mio. kvadratmeter. Keops Asset Managements driftsresultat inden særlige omkostninger, værdireguleringer og skat udgjorde 220 mio. kr. og hidrører især fra driften af Keops egen portefølje. Særlige omkostninger på 185 mio. kr. sammensættes af fx omkostninger ved salg af ejendomme, finansielle omkostninger ved førtidsindfrielse af obligationer og etableringsomkostninger for nye porteføljer. Værdireguleringer udgør 641 mio. kr. af Keops Asset Managements resultat før skat. 12

13 1#&''(') 3 1, ' " & % ">:9"#% % & - % "-+ Keops Asset Management har i regnskabsåret fået tilført både mandskab og management med henblik på at sikre en effektiv drift og optimering af den meget store nordiske ejendomsportefølje, som Keops har opbygget de seneste år. Herunder er et selvstændigt Keops Asset Management Sverige etableret med kontor i det centrale Stockholm. Hos Keops i København er der etableret støttefunktioner i form af Area Management og et Kompetencecenter parallelt med Portefølje Management, som varetager administration og selskabsdrift for 122 ejendomsselskaber på vegne af eksterne investorer. Disse ejendomsselskaber har en samlet aktivsum på ca. 10,4 mia. kr. Keops har fokus på de forhold omkring selskabs- og ejendomsdrift, hvor koncernen har de bedste forudsætninger for at skabe værdi. Det gælder fx udlejning, vedligeholdelse og andre værdiskabende forbedringer. Alle service- og administrationsrutiner omkring ejendommene outsources på storkundeaftaler med eksterne servicepartnere. 13

14 ( - ('(,- "0' '%+-<+, (.; % ',,!!, 90%%" &%# " 9,:"! Keops ejendomsportefølje består af syv selskaber, som er obligationsselskaber, det vil sige selskaber som har tilvejebragt en del af finansieringen ved udstedelse af Keops EjendomsObligationer. Det første af disse obligationsselskaber er Keops EjendomsObligationer I A/S, som ejer og driver seks ejendomme udlejet til SAS. 14

15 20 % ",- "02?- +! % )" )" ) ) - "10% 90%%,5 &%" # 0# " "1 9,:" Keops EjendomsObligationer III (PBA) A/S omfatter 37 boligejendomme i det sydlige Sverige. 15

16 3 2 -#%,40(?0- (+ 0 90%%, 5 % ", 7," ( % -, ' 7 1"# " "1 9,:" Keops EjendomsObligationer V (Fatburen) A/S indeholder en stor og markant kontorejendom i det centrale Stockholm. 16

17 1"#% 1 #! %-) % - " ---- " <5), " <('4-6 &0-4" < (A ( % 9, 1"<'4 B00(>9& 1"%" "1 9,:" Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S omfatter 44 erhvervsejendomme beliggende langs den svenske østkyst. Foruden disse fire obligationsselskaber er der i regnskabsåret og siden etableret yderligere tre obligationsselskaber. Disse selskaber har jeg tidligere præsenteret under Keops Investment. 17

18 *##*#+ 9,-5 -" -",. ; #% ",7? C0%%,(?, ( " -" &D E "#8" "/? E (%&! 0%%, Foruden obligationsselskaberne omfatter Keops Asset Management også en betydelig ejendomsportefølje, med i alt 11 ejendomsselskaber, som Keops har finansieret uden udstedelse af EjendomsObligationer. Som jeg vil komme ind på lidt senere, er nogle af Keops ejendomme både med og uden obligationsfinansiering sat til salg i regnskabsåret og efterfølgende. 18

19 % ' 2 3% Keops Development udvikler ejendomme både butikker, kontorer og boliger. 19

20 #&''(') 3%" % + +"# ", 4 + 5! &, 3 > " 02 F,)2G Keops Development har med et underskud på 41 mio. kr. før skat ikke leveret et tilfredsstillende resultat i 2005/06. Resultatet er bl.a. negativt påvirket dels af en afgørelse fra Fondsrådet, som betyder at en række solgte projekter først kan indtægtsføres efter afleveringen til køber, dels af hensættelser til tab på visse projekter. 20

21 1& 3%0 1")2'(, 20 + #0+ H01"0% 20% >% 1 1 % &11# %, Keops Development erhvervede 60% af aktierne i typehusfirmaet M2 A/S i juli M2 har et unikt koncept for arkitekttegnede typehuse og har på kort tid opnået højt kendskab og markedsandel. M2 indgår i regnskabsåret i Keops Developments resultat med -22 mio. kr. før skat. Det skyldes øgede markedsførings-udgifter og Fondsrådets afgørelse, som betyder at avance fra solgte boliger først indtægtsføres, når disse er afleveret til køberne. Efter periodens udløb forløber salget af både grunde og typehuse planmæssigt set i lyset af den generelle afmatning på privatboligmarkedet. 21

22 #&''(') 6 "#% 8 1$I, ;"3 F!G!"(#FG!;"%I 8" 9,%, %! % " $,. J%>:<% '%,D For fremmed regning har Keops Development afsluttet udviklingen af Galleri K på Strøget i København, hvorfor en del af Keops forventede avance på 148 mio. kr. ved salg af centret er indtægtsført i 2005/06. Ligeledes for fremmed regning gennemfører Keops Development udvidelsen af RO s Torv i Roskilde med yderligere kvadratmeter. Centret ventes færdigudviklet og overdraget til køber ved udgangen af Projektsalget af boliger i Hovedstadsområdet har været faldende siden sommeren 2006, hvilket også har påvirket Keops Developments aktiviteter på dette felt. Til gengæld er salget af boliger i Sydeuropa forløbet tilfredsstillende med salg af 135 boliger i regnskabsåret mod 50 sidste år. Efter regnskabsårets afslutning er en særskilt plan for fokusering af Keops Development vedtaget hvilket jeg snart kommer nærmere ind på. Ved regnskabsårets afslutning har Keops Development 28 udviklingsprojekter til en bogført værdi af 721 mio. kr. 22

23 " 4 (# +%+ %% D J 3% % 0 (+ & Min gennemgang af Keops aktiviteter og resultater i regnskabsåret viser, at det er gået endog meget stærkt med den forretningsmæssige vækst og udvikling i 2005/06. Keops har på få år udviklet sig fra at være en lille og forholdsvis ukendt virksomhed til i dag at være en højt profileret stor børsnoteret virksomhed i Mid Cap-klassen. Keops havde pr. 30. september ,7 mia. kr. i egenkapital og en balance på mere end 18 mia. kr. Derfor er professionalisering og fokusering af virksomheden nødvendig for at sikre den fortsatte udvikling. For at sikre dette blev der med ansættelsen af Karsten Poulsen og Eric Rylberg i december 2006 tilført virksomheden nogle af dansk erhvervslivs bedste ledelseskompetencer. Sammen med direktionen brugte de, de første uger på at analysere virksomheden. På deres oplæg vedtog bestyrelsen Sekspunkts-planen for koncernens fremtidige udvikling samtidigt med godkendelsen af årsregnskabsmeddelelsen i december. 23

24 5 6 & "# *9: "# :0 *9:+ ""# 4##%# "# '+ " 9"%> Keops har besluttet at øge fokus på god Corporate Governance fremover. Som en direkte konsekvens heraf har tidligere formand Finn Hasselriis forladt Keops bestyrelse, da han virker som advokat for selskabet og har betydelige engagementer i virksomheder med samme virkefelter som Keops. I samme forbindelse har koncernchef Ole Vagner forladt bestyrelsen, og der er sket en skærpelse af Keops interne regler for samhandel med nærtstående. Ydermere har koncerndirektør Steen Bryde fra Capinordic A/S valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen om nyvalg af tre nye bestyrelsesmedlemmer er også begrundet i ønsket om efterlevelse af corporate governance. Når den nye bestyrelse har konstitueret sig, vil der blive foreslået oprettelse af en Audit Committee, så bestyrelsen får endnu et værktøj til at sikre, at regnskabsaflæggelse, risikostyring og det generelle kontrolmiljø lever op til de relevante standarder. Endelig er der ved udgangen af 2006 etableret en Investor Relations funktion. 24

25 # (,. 4, &" 2 9"% -K # # + /# 1",1, Keops har foretaget omfattende investeringer de seneste år, og egenkapitalen er steget markant bl.a. som følge af værdistigninger på koncernens investeringsejendomme. Ledelsen ønsker at udnytte denne gunstige udvikling til at skabe en stærkere platform for den fremtidige vækst, når konsolideringen er gennemført. Tre af koncernens ejendomsporteføljer er identificeret som salgsmodne og salgsprocessen forløber planmæssigt. Realiseres disse frasalg, ventes det samlede provenu på koncernplan at overstige moderselskabets eksterne rentebærende gæld. Den enorme vækst nødvendiggør også en styrkelse af Keops organisation med tilførsel af yderligere kompetencer og styrkelse af koncernens systemer. Keops skal på de indre linjer bringes på omgangshøjde med forretningens omfang. Endelig forventes det, at Keops fremtidige vækst vil basere sig på et anderledes mix af egen- og fremmedkapital, hvilket betyder at kapitaludvidelser kan komme på tale. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt først at udbetale penge til aktionærerne for dernæst at bede jer om dem igen. Derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens beslutning, at der ikke udbetales udbytte i år. 25

26 6 #7 &0 & // &,% / 3%, - / & 1%, <#, ( 7 Keops er blevet en betydelig aktør på det nordiske ejendomsmarked, og der er fortsat mange muligheder i dette marked. I tråd med ønsket om fokusering og professionalisering vil Keops fremover fokusere sine aktiviteter på de nære markeder, som vi jo kender bedst og hvor vi allerede har betydelig succes. Dvs. det nordiske og siden det nordeuropæiske ejendomsmarked. Development vil fremover primært fokusere på projekter i Norden og projekter i tilknytning til koncernens ejendomsportefølje. Derfor er projektet i Spanien blevet solgt, og det igangværende projekt i Tyrkiet vil blive færdiggjort eller afhændet, hvis en tilstrækkelig attraktiv pris kan opnås. Den kinesiske regerings såkaldte cooling down proces har ændret markedsforholdene i Kina markant, siden Keops åbnede repræsentation her i efteråret Derfor vil det kinesiske kontor blive lukket eller solgt. Et mere fokuseret Keops vil herefter have fokus på: Ejendomsinvesteringer i Norden Formidling af ejendomsinvesteringer i Nordeuropa Development-aktiviteter i Norden 26

27 #7! (% 0 L 3 D Keops Development udgør fortsat et kerneområde for koncernen. For at styrke forretningsområdet og sikre fokus og transparens etableres Keops Development som en selvstændig forretningsmæssig enhed. Der er i denne forbindelse gennemført generationsskifte, da direktør Niels K. Thygesen har forladt Keops for at hellige sig egne forretninger. Direktionen i Keops Development udgøres herefter af Managing Director Hans Christian Holm, som er rekrutteret internt og CFO Kristian Tuft. For at understrege den forretningsmæssige adskillelse og fokusering vil koncernen og Keops Development flytte til hver sin adresse i Keops-koncernen flytter til Holte, mens det endnu ikke er besluttet, hvor Keops Development skal flytte hen. 27

28 3 *80 *9::6 3*9:$ *&:2+0>% 3%9 (6+$ <"(+0M (6+$ $ F#G 0# (6+$ 9+(1 >#" %# :6 F#G 1# (0 0 # 23+ 8*08 Parallelt med konsolideringen, professionaliseringen og fokuseringen af Keops forretning er styrkelse og fokusering af organisationen iværksat. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at udvide direktionen med Deputy CEO Karsten Poulsen og CFO Michael Rosenvold fra 1. marts Desuden er der ved offentliggørelsen af den reviderede årsrapport i sidste uge fremlagt en overordnet organisationsplan. 28

29 3#$ 9 $% % % $% + 0 Keops ledelse er, som I kan se, allerede godt i gang med at implementere den vedtagne sekspunktsplan. Planens sjette punkt er udarbejdelsen af en ny, femårig strategiplan, som skal fastlægge rammerne for den vækst, der planlægges efter gennemførelsen af de første fem punkter. Arbejdet med at udarbejde et udkast til denne strategiplan er iværksat, og planen ventes vedtaget af Keops bestyrelse og iværksat i løbet af

30 4 &'')': &%1 I " % +! I '2 Med de anførte tiltag for fokusering, konsolidering og forenkling forventes Keops at have skabt en solid platform for den fremtidige vækst. Keops vil være godt rustet til at vokse på en hastig, men veldefineret måde inden for de udvalgte kerneforretninger. Forventningerne til resultatet før skat for 2006/07 udgør mio. kr. Heraf ventes værdireguleringer af ejendomme og gæld at udgøre ca. 170 mio. kr. Ledelsens væsentligste skøn og vurderinger af risici i forbindelse med forventningerne til fremtiden fremgår af årsrapportens afsnit Risikofaktorer samt gennemgang af væsentlige skøn under afsnittet Regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et spændende år og et godt samarbejde i 2005/06. Tak til direktionen for en utrættelig og visionær ledelse af koncernen. Tak til medarbejderne, der med engagement, kompetence og flid har været med til at skabe imponerende resultater Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med bestyrelse og direktion i 2006/07 og ønsker alle god arbejdslyst. 30

Præsentation af Keops og halvårsresultat 2005/06

Præsentation af Keops og halvårsresultat 2005/06 Præsentation af Keops og halvårsresultat 2005/06 Koncernens forretningsomfang 1989 1996 2003 2005 2006 InvestorPartner Keops Development Keops Ejendoms- Keops opkøber Asset Management grundlægges grundlægges

Læs mere

Præsentation af Keops koncernen.

Præsentation af Keops koncernen. Præsentation af Keops koncernen www.keops.dk Generelt 1989 InvestorPartner A/S etableres 1996 Keops Development A/S etableres 1998 Keops børsnoteres 2002 Keops Bolig A/S etableres 2003 Keops EjendomsHolding

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Regnskabsåret 2007 Ordinær generalforsamling Capinordic A/S

Regnskabsåret 2007 Ordinær generalforsamling Capinordic A/S Regnskabsåret 2007 Ordinær generalforsamling Capinordic A/S April 2008 side 1 REGNSKABSÅRET 2007 - rekord indtjening og styrket vækstpotentiale Capinordic Koncernens EBTDA (resultat før ned- og afskrivninger

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Monetar Pensionsförvaltning AB - en førende svensk pensionsforvalter

Capinordic A/S erhverver Monetar Pensionsförvaltning AB - en førende svensk pensionsforvalter Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2006 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 18. oktober 2006 Capinordic

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april 2010 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april 2010 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 ( Selskabet ) Referat fra ordinær generalforsamling d. 28.

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. År 2012, den 29. oktober kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K. Bestyrelsens

Læs mere