Internationalisering i dansk folkeskolelæreruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalisering i dansk folkeskolelæreruddannelse"

Transkript

1 Internationalisering i dansk folkeskolelæreruddannelse Af Egon Foldberg (t) og Leif Stenlev Denne artikel forsøger - i alt væsentligt på basis af de to forfatteres egne erfaringer på området - at skildre udviklingen i internationaliseringen af dansk folkeskolelæreruddannelse fra de allerførste tilløb før EFÆU (ca. 1960) til Det vil sige en periode, hvor læreruddannelsen foregik i regi af læreruddannelseslovene af 1930, 1954 og Under disse love var læreruddannelsen forholdsvis fast struktureret med tilstedeværelsespligt for de studerende på større eller mindre områder af uddannelsen. Det var nok denne faste struktur, der medførte en relativt langsom udvikling af internationaliseringen på området, eftersom den umuliggjorde længere tids fravær fra seminariet. De første kim kan spores til perioden ca til 70 i formelle og uformelle venskabsforbindelser mellem byer eller uddannelsesinstitutioner. Som eksempler kan nævnes forbindelserne mellem Ribe (Stats seminarium) og Strangnas i Sverige og mellem Silkeborg (Th. Langs Seminarium) og Leicester (Teaeher Training College). Oprindelsen går tilbage til oprettelsen af særlige udvidede sproghold i tilknytning til den obligatoriske sprogundervisning på seminarierne. Denne undervisning havde som sit erklærede mål at sætte de lærerstuderende i stand til at læse faglige og især pædagogiske tekster på fremmedsprogene engelsk og tysk, hvorimod de udvidede sproghold skulle skaffe kompetente fremmedsprogsundervisere til den voksende kommunale mellemskole. Heri lå den første spore til de studerendes interesse for studiet i engelsk/tysk/fransk i sprogenes hjemlande. Denne udvikling blev understøttet af læreruddannelsesloven af 1954, der indførte speciale- eller linjefag i engelsk og tysk (og visse steder endog fransk). Inden længe blev det tradition, at linjehold i fremmedsprog under lærerens ledelse foretog en (kortvarig) studierejse til fremmedsprogets hjemland med skole- og institutionsbesøg. Udviklingen sås først på privatseminarierne, der dengang havde privatøkonomi og derfor kunne dække lærerens udgifter helt eller delvist. Inden længe bredte rygtet sig imidlertid til statsseminarierne, hvor lærerne dog i mange år måtte investere egne midler (eller søge anden form for dækning) i sådanne sprogrejser - typisk lagt i en studieuge, evt. kombineret med efterårsferien. Det kan selvfølgelig diskuteres, om der var tale om en egentlig internationalisering af læreruddannelsen. I mange tilfælde var der tale om en ensidig, ja, næsten egoistisk kontakt, som fremmedsprogsfagene havde en tydelig pragmatisk interesse i. Dels omfattede kontakten kun brøkdele af en årgang, dels var den normalt ikke tosidig (En 100

2 undtagelse var dog Silkeborg-Leicester, hvor hele klasser/årgange fra begge sider blev udvekslet). Et står imidlertid fast, nemlig at disse sprogrejser gav de studerende indsigt i det andet lands uddannelsessystem, styreform m.v. Innovation i læreruddannelsen I midten af 1970'erne blev dansk læreruddannelse knyttet til OECD-projektetet IMTEC, International Management Training for Educational Change.! IMTEC blev skabt i 1972 og havde altså på det tidspunkt fungeret i et par år og med deltagere fra flere lande. Fornyelse i læreruddannelserne var et af projekterne. Organisationen blev ledet af den norske dynamo Per Dalin. 2 Arbejdsmetoden var primært afholdelse af konferencer, hvor repræsentanter for de deltagende lande præsenterede hinanden for tanker om kommende fornyelser (»Papers«) og rapporter om gennemførte forsøg (»Case Studies«). I Danmark blev seminarierne i Hellerup og Kolding tilmeldt IMTEC, og hvert af de to seminarier sendte to deltagere til konference i Cambridge, Storbritannien i 1978 og i Rjukan, Telemark, Norge i Konferencetitlerne var henholdsvis Innovation in Teaeher Education: Cross Cultural Review og Transfer of Knowledge across Cultures. Alle mødte op med stor nysgerrighed og interesse, men den efterfølgende vurdering af udbyttet var ikke af en sådan art, at interessen kunne fastholdes. Det er ellers ikke vanskeligt at se, at ideen bag IMTEC's projekt var relevant for læreruddannelsen. Der ligger givetvis inspiration til fornyelse i en ideudveksling med uddannere fra andre lande, men initiativet kom nok lidt for tidligt. Var det kommet fem år senere - ved 1980'ernes begyndelse - ville det sikkert have mødt større interesse hos læreruddannerne, som i de mellemliggende år havde udviklet en betydelig større nysgerrighed på området. Udveksling af tanker I dette tidlige forsøg på at gennemføre en mere systematisk form for ideudveksling med udlandet mødte vi nogle af de reaktioner, som også siden har vist sig at være forsinkende eller direkte blokerende faktorer. Helt grundlæggende er det, at langtfra alle uddannere dengang så et behov for at hente inspiration uden for landets grænser. Man var nok nysgerrig efter at høre om, hvordan man uddannede lærere i andre lande, men var samtidig overbevist om, dels at det var vanskeligt at sammenligne uddannelserne, og dels at vi i Grundtvigs og Kolds fædreland havde været ekstra gode til at tænke, og at vi derfor var mere avancerede end de fleste andre. Et andet forhold, som var og stadig er et problem, vedrører spredningseffekten. Hvordan får man impulserne kanaliseret ud i hele systemet? I begyndelsen af 1970'erne var der ikke udviklet kommunikationsformer mellem seminarierne, som kunne sikre, at ideer fra udlandet blev almindelig kendt. Vi vil vende tilbage til dette forhold senere i redegørelsen. 101

3 Udveksling af mennesker Det er klart nok, at disse forhindringer ikke er specielle for læreruddannelsen, men det bliver problemerne ikke mindre af. Det blev da også snart indset, at det ikke er nok at flytte rundt på ideer og tanker. Man må også flytte et større antal mennesker - studerende, lærere, administrativt personale - før der opstår en generel åben holdning over for fremmede impulser. I europæisk sammenhæng (dengang EF) førte det j løbet af 1970'erne til, at man lancerede de nu så velkendte store udvekslingsprogrammer. Læreruddannelsesreform i Indonesien IMTEC's bud på koordinationen af en opgradering og reform af læreruddannelsen i Indonesien blev accepteret af Verdensbanken. Som leder af projektet valgtes Rhys Gwyn, Manchester Polytechnic, medstifter af ATEE (Association for Teaeher Education in Europe (mere herom senere). Projektet, der var ambitiøst anlagt, involverede også dansk læreruddannelse, dels på det institutionelle plan (Kolding Seminarium), dels på det individuelle plan, ved at Egon Foldberg i oktober-november 1978 fungerede som læseplanskonsulent i fremmedsprog (primært engelsk) og landets lingua franca: Bahasa Indonesia. Kungliga Svenska Skolbverstyrelsen var også involveret ved fagkonsulenten i engelsk. I tre faggrupper - pædagogiske fag, naturfag (Integrated Science) og fremmedsprog - sammensattes grupper på ca. 20 fra forskellige læreruddannelsesinstitutioner spredt over det vidtstrakte øvrige. Disse var udset til - efter et fælles indførings seminar i hjemlandet - at blive udstationeret parvis på europæiske læreruddannelsesinstitutioner, at samles til et midtvejsseminar for at udveksle erfaringer og derefter at»bytte gårde«inden hjemrejsen. Hjemme igen skulle de fungere som»trendsetters«lokalt og nationalt og indsamle erfaringer om reaktionen på de nye ideer. Derefter gennemførtes et lignende forløb på nordamerikanske og canadiske institutioner. Efter en funktionsperiode hjemme samledes grupperne til et tre måneders opsamlings- og skriveseminar i Bandung, Java, hvor europæiske og amerikanske konsulenter bistod ved læseplansudformningen. Det blev her en vigtig opgave for de udefra kommende konsulenter at understrege, at ikke alle pædagogiske, didaktiske eller læseplansmæssige tanker fra l-landene egnede sig til systemeksport til andre samfundsformer end dem, de var udklækket i. F.eks. var det amerikanske koncept»student-active learning«måske farligt at praktisere i det daværende indonesiske politiske klima. Det måtte understreges, at uddannelsestænkning må være solidt rodfæstet i egen jord. Indonesien i Danmark Også Danmark modtog besøg fra Indonesien i forbindelse med det storstilede projekt. To indonesiske gæster - en læreruddanner og en ministeriel embedsmand - opholdt sig på Kolding Seminarium i et par måneder, hvor de satte sig ind i uddannelsens struktur og i undervisningsplanerne og deres praktiske gennemførelse. Der foreligger desværre ikke for os en udførlig rapportering fra dette studieophold, selvom det unægteligt ville have været interessant at se, hvad der kunne inspirere - eller måske endda føre til direkte forandringer - i et geografisk og kulturelt så fjernt land som Indonesien. 102

4 ATEE Det oprindeligt påtænkte navn til denne forening var EATE (European Association for Teacher Education), men det måtte ændres, efter at EAT (European Association of Teachers) havde protesteret mod den (fonetiske) navnelighed. Navnet blev herefter Association for Teacher Education in Europe (Vereinigung fur Lehrerausbildung in Europa/Association pour la formation des enseignants en Europe).3 Foreningen blev til på et Europarådsinitiativ i begyndelsen af 1970'erne. Et udvalg, bestående af læreruddannere fra adskillige europæiske lande (flest EF-medlemmer, men også andre, bl.a. Schweiz), blev nedsat og mødtes i to år for i første række at diskutere»the feasibility and desirability of a European association for teacher education«. Fra Danmark deltog Egon Foldberg. Udvalgsarbejdet førte til, at foreningen blev stiftet på en konference i Liege i Den nye forening var selvfølgelig pengeløs og kunne kun stiftes, fordi universitetet i Liege og andre læreruddannelses institutioner i samarbejde med Europarådet finansierede konferencen, hvorunder man valgte en foreløbig bestyrelse, der skulle udforme vedtægter for foreningen. Vedtægterne skulle give mulighed for to kategorier af medlemskab: individuelt eller institutionelt. Som et kuriosum kan det nævnes, at en af forelæserne ved Liege-konferencen var Amdi Pedersen fra Tvind, der tryllebandt den internationale forsamling med sin beretning på lettere fynskpræget engelsk om Tvind-institutionernes dannelsesrejser i det fremmede. I de følgende år - efter det endelige valg af bestyrelse i Trieste måtte ATEE i samarbejde med de lokale konferenceorganisatorer sørge for økonomien ved de årlige konferencer, der blev afholdt så forskellige steder som Bangor (Wales), Pont-a-Mousson (F), Oldenburg (D), Neuchfttel (CH), Birmingham (GB), Ålborg (Seminarium) (DK), Linz (A), Tilburg (NL), Toulouse (F), (Vest)Berlin (D), Barcelona (E), Kristianstad (S), Limerick (Ir), Noordwijkerhout (NL) og Lahti (SF). ATEE havde fra begyndelsen et kommunikationsproblem, fordi langt flere valgte et institutionsmedlemskab end et individuelt. Derfor var det meget forskelligt fra institution til institution, hvor mange læreruddannere der fik kendskab til foreningen og dens muligheder for at etablere internationale kontakter mellem individer og institutioner. Selv efter etableringen af foreningens tidsskrift The ATEE Journal (senere The European Journal of Teaeher Education)4 skete det ofte, at tidsskriftet blev journaliseret og anbragt på institutionens bibliotek i stedet for at blive lagt frem på lærerværelset, umiddelbart tilgængeligt for de menige læreruddannere. Medmindre der på institutionen var en PR- og internationalt minded person til at ajourholde lærerkollegiet, kunne der derfor gå lang tid, inden et lærerkollegium blev aktivt bevidst om ATEE og denne forenings muligheder. Dette forhold blev der til dels rådet bod på, da foreningen i tilgift til konferencearbejdsgrupperne etablerede permanente arbejdsgrupper, f.eks. om læreres og læreruddanneres efteruddannelse. Disse permanente arbejdsgrupper arbejdede selvstændigt imellem de årlige konferencer og havde efterhånden også faste mødeterminer under konferencerne, hvor de kunne hverve nye medlemmer. Efter fem år var der ti faste arbejdsgrupper, som ATEE ganske vist gav et beskedent økonomisk tilskud, men som i høj grad var afhængige af de kontrakter om af- 103

5 holdeise af seminarer, som de kunne skaffe sig gennem EF og andre samarbejdspartnere. Her kan efteruddannelsesgruppen nævnes, idet den f.eks. fik en kontrakt med det katalanske undervisningsdirektorat og senere med den nyetablerede stat Slovenien om opbygning af et hidtil ikke-eksisterende efteruddannelsessystem. I en sådan kontrakt indgik typisk en aftale om en ekstra dag, hvor arbejdsgruppen kunne afholde sit eget møde. Som eksempel på et EU-finansieret projekt kan nævnes arbejdet med»school-based inservice education«(sb!), hvis resultater - også omfattende danske forhold - er publiceret i EU-regi.s Andre permanente ATEE-arbejdsgrupper har udført lignende projekter, f.eks. rapporten»equal Opportunities for Boys and Girls«, udgivet i samme periode. Forskning eller ej International udveksling af ideer, lærere og studenter har været kendt på universiteterne og de højere læreanstalter i mange år - i nogle tilfælde i flere 1 00 år. På de mindre, såkaldt ikke forsknings bærende institutioner har billedet været et andet. Sandt er det vel også, at det er mest oplagt at samarbejde internationalt om forskning, hvor det ene forskningsresultat kan fremkalde det næste til gavn for hele befolkninger - f.eks. på lægens og ingeniørens arbejdområde. På undervisningsområdet, herunder i læreruddannelsen, var det vel mindre oplagt, så længe nationalstaterne udviklede deres uddannelsessystemer nogenlunde uafhængigt af hinanden. Verdensborgeren Europæiseringen og globaliseringen har ændret dette billede. International forståelse i bred forstand opstår ikke kun ved, at nogle forskere her samarbejder med nogle forskere der. I konsekvens heraf satte det daværende EF sig da også det mål, at 10 % af de studerende skulle tilbringe en del af deres studietid på en udenlandsk læreanstalt. Der skulle m.a.o. så mange afsted, at det ikke længere blev oplevet som noget specielt. Verdensborgertænkningen medfører automatisk, at også de korte og mellemlange uddannelser kommer med i billedet, og almindeligt accepteret er det vel også nu, at det er et naturligt led i en læreruddannelse at se ud over egen landegrænse. Men det internationale arbejde tager tid og koster penge, og prioriteringen har været et tilbagevendende problem. Europa og de videregående uddannelser Europarådet har igennem hele den beskrevne periode beskæftiget sig med undervisning og uddannelse. En række konferencer har behandlet læreruddannelserne i Europa, og dansk læreruddannelse har været repræsenteret ved rektorforsamlingens internationale udvalg. To af de mere markante konferencer skal omtales her. Den ene - arrangeret af OECD/CERI - fandt sted i Algarve, Portugal, i maj 1991 under overskriften Education and New Information Tecnologies, Teaeher Training and The Role af Universities. Et referat herfra er gengivet i Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse. 6 Det er i øvrigt en interessant detalje, at man for kun 10 år siden 104

6 Mange europæiske landes undervisningsministerier havde sendt repræsentanter til OECD 's konference i Algarve i maj Konferencen drejede sig om anvendelse af informationsteknologi i uddannelsessystemet i almindelighed og læreruddannelsen i særdeleshed, og der blev lyttet intenst til de mange indlæg om et af tidens meget varme emner. talte om NY informationsteknologi (forkortet til NIT). Siden er det som bekendt blevet til IT. Ældre er informationsteknologien altså ikke. Den anden konference blev afholdt i Izmir, Tyrkiet, i september arrangeret af Europarådet i samarbejde med universitetet i Izmir. Det var en såkaldt Summer School med titlen: The Policies and Models of Teacher Training in The Council of Europe Countries. Rapporten herfra giver et godt overblik over ligheder og forskelligheder j læreruddannelsen i en lang række europæiske lande samt et antal anbefalinger vedr. den videre udvikling på området. 7 EF-kommissionen udfoldede helt fra starten betydelige anstrengelser for at stimulere lærer- og studenterudveksling på alle institutionstyper. Man fik tidligt øje på læreruddannelsen som et centralt område pga. den tydelige»ringe i vandet«-effekt, og læreruddannelsen fik da også sit eget afsnit i EF's memorandum: HØjere uddannelse i Det europæiske Fællesskab fra Dette memorandum blev sendt til høring i hele uddannelsessystemet, og Læreseminariernes Rektorforsamling tilsluttede sig i sit høringssvar det synspunkt, at det internationale element er en nødvendig del af en tidssvarende læreruddannelse, men opregnede også de praktiske problemer, der knytter sig til især studenterudveksling. 105

7 EU og anerkendelse af eksamensbeviser EU-kommissionen udsendte i 1994 en meddelelse om anerkendelse af eksamensbeviser (og dermed altså mulighed for ansættelse i et andet land). I sit høringssvar pegede Lærerseminariernes Rektorforsamling bl.a. på, at det kan være vanskeligt at opnå kulturel og ikke mindst sproglig sikkerhed i et sådant omfang, at man kan leve op til de forventninger, der vil møde netop en lærer. Bekymringerne går i mindre grad på den akademiske anerkendelse, hvor den opfattelse med årene har bredt sig, at selvom der er store forskelle fra land til land, er det ikke sikkert, at alle undervisningsplaner behøver at være komponeret præcis som ens egne for at være gode! Men det må stadig tages i betragning, at en lærerstuderende, der studerer nogle måneder i et andet land, næsten uundgåeligt vil forøge sin samlede arbejdsbyrde - og dermed ofte i praksis sin samlede studietid. Fra smalt til bredere samarbejde Som allerede omtalt foldede ATEE sig ud i slutningen af 1970'erne. Herefter gik det internationale element i læreruddannelsen over fra at være et anliggende for enkelte ildsjæle, som af mere eller mindre tilfældige årsager var kommet i berøring med området, til at blive om ikke hvermands eje, så dog et langt bredere engagement. I midten af 1970'erne kunne man - hjemvendt fra en international konference om læreruddannelse - møde udtalelser som:»jamen, det har da sikkert været hyggeligt for dig«! Formuleringen fortæller i kort form, at det internationale endnu ikke var blevet et fælles anliggende. Men i 1980 var det mere almindeligt at høre:»hvordan får vi skabt kontakt med personer i den tyske, hollandske, franske, engelske læreruddannelse«? Den danske læreruddanner var begyndt at tænke aktivt ud over landegrænsen. Omstillingspuljen Det blev i begyndelsen af 1980' erne klart, at denne holdningsændring medførte et behov for en struktur på samarbejdet mellem danske uddannelsessteder og de tilsvarende udenlandske. Nogle seminarier etablerede ganske vist hver for sig små internationale netværk, men den proces var ikke så ligetil, og vi indså snart, at der måtte gøres en indsats for den samlede danske læreruddannelse, hvis vi skulle komme ud over de tilfældige personkontakters stadium. I 1980'erne kom chancen med den såkaldte omstillingspulje. Vi så i den en mulighed for at etablere en national struktur, f.eks. i form af et fælles internationalt kontor, som kunne styrke det enkelte lærerseminarium i den praktiske gennemførelse af samarbejdet med andre landes læreruddannelser. Ud over de kontaktskabende funktioner omfattede problemkredsen bl.a. arbejdet med at udforme formelt korrekte ansøgninger til de europæiske fonde - Erasmus m.fl. - et arbejde, som i de første år ikke var helt ukompliceret. Link Lærerseminariernes Rektorforsamling søgte om midler fra omstillingspuljen og fik et - efter datidens forhold - pænt stort beløb stillet til rådighed til»omstilling til internationalt samarbejde i læreruddannelsen«. En drøftelse i forsamlingen viste, at 106

8 man ikke var så interesseret i at opbygge et fælles internationalt kontor, befolket af nogle specialister, men snarere i at opbygge den nødvendige kompetence på alle seminarier. Resultatet blev skabelsen af LINK, som ved undfangelsen betød Lærerseminariernes Internationale Kontor, men som efter drøftelserne kom til at stå for Lærerseminariernes Internationale Konto. Den årlige bevilling til internationaliseringen blev i de første år administreret fra Kolding Seminarium og fra 1992 fra Jelling Statsseminarium. LINK omfattede også etablering af et nationalt netværk. Ideen var, at hvert enkelt seminarium valgte 2 personer, en læreruddanner og en administrativ medarbejder, til at varetage de internationale opgaver lokalt. De to indgik desuden i en landsdækkende forsamling, som blev indkaldt til en årlig konference og - efter behov - til mellemliggende regionale møder. Der blev på den måde skabt et fint forgrenet informationsnetværk, som skulle vise sig at få stor betydning i den videre udvikling. Status Når man betragter dansk læreruddannelse i dag, peger alt i retning af, at internationaliseringen vil blive fastholdt og udbygget yderligere. Der er næppe et lærerseminarium i landet, der ikke har kontakt med mindst en udenlandsk læreruddannelsesinstitution, og læreruddannere interesserer sig i stigende grad for omådet. Forfatterne til dette forsøg på en beskrivelse af udviklingen i læreruddannelsens orientering imod andre landes læreruddannelser har kendskab til adskillige samarbejdsprojekter, der omfatter tre eller endog flere samarbejdspartnere i lande med vidt forskellig uddannelsesform og -etos. Som eksempel kan nævnes et projekt, der omfatter så forskellige lande som Holland, Portugal og Skotland. De store forskelle fra land til land - herunder også forskelle i befolkningernes syn på lærerne og deres opgave - medfører selvsagt, at muligheden for direkte overførsel af planer og praksis er begrænset. Der er snarere tale om omplantning af nogle skud, hvis videre udvikling bliver påvirket af de lokale forhold. Det ligner lidt omplantning af poesi, hvor begrebet gendigtning er mere præcist end oversættelse. Men den inspiration, der ligger i at få præsenteret andre landes forslag til løsning af uddannelsesopgaverne, er uomtvistelig. Vi har hos de læreruddannere, som har haft internationale kontakter, oplevet en forøgelse af paratheden til at eksperimentere, en større generel vågenhed og en frigørelse af ny energi. Det, der nu står tilbage - eller så småt er begyndt - er et udredningsarbejde til at belyse, om der er specielle komponenter af dansk læreruddannelse, der kan få særlig gavn af de internationale kontakter. Den seneste reform af dansk læreruddannelse antyder, at man har ladet sig inspirere af andre landes højere grad af fagspecialisering til så småt at forlade det danske enhedslærerprincip: en lærer er en lærer. I det lidt bredere fremtidsperspektiv ville det være ønskeligt med en udvidelse af det tværgående samarbejde inden for Danmarks grænser. På internationaliseringsområdet er det i de forløbne år gået som på andre områder: der arbejdes i korridorer, og der er få forbindelses gange på tværs. Forbindelsen mellem lærerseminarieområdet og Undervisningsministeriet har 107

9 Egon Foldberg, ( ) cand. mag. i engelsk og fransk 1955, exam. faglærer i tysk Ansat på Ribe Statsseminarium fra 1958, central studielektor i engelsk 1972, medlem af læseplansudvalget i engelsk i forbindelse med HF- og læreruddannelsesloven af Medstifter af Association for Teacher Education in Europe, chefredaktør for revue ATEE journal, præsident for ATEE 1983 til ganske vist - og heldigvis - været fortrinlig. Ministeriet har støttet udviklingen godt og grundigt, også økonomisk. Men ser vi bort fra det praktiske samarbejde om, hvordan ansøgningsblanketterne om støtte fra EU skulle udfyldes for at have en chance for at blive imødekommet, så var det lidt småt med kontakten til den øvrige del af det danske uddannelsessystem. Der har f.eks. ikke været noget direkte samarbejde mellem seminarierne og DLH eller Statens Pædagogiske ForsØgscenter - for nu at nævne noget af det mere nærliggende. Alligevel må man konstatere, at der er opnået gode resultater i internationaliseringen af den danske folkeskolelæreruddannelse. Der er etableret en mængde personlige og institutionelle kontakter over landegrænserne - især naturligvis inden for Europa - og der er hentet (og givet) inspiration på snart sagt alle områder, såvel fagligt som pædagogisk. Det er allerede kommet læreruddannelsen til gode, og der er al mulig grund til at vente en fortsat og forstærket udvikling i de kommende år. Noter 1. Internet-adresse: 2. Per Dalin. Født 1936 i Norge. Dr.Phil., M.Ed., Cand. real. (CV kan ses på internettet). 3. Friedrich Buchberger (Ed.). ATEE-Guide to Institutions ofteacher Education in Europe. ATEE The ATEE Journal, bl.a. vol 1., nr. 1, 1978, og vol. 8, nr. 3, 1985, s School Based Inservice Education. ATEE. 6. Uddannelse, den 10. november Prof. Dr.Galip Karagozoglu (ed.): The Po licies and Models ofteacher Training in The Council of Europe Countries

10 Leif Stenlev, (f 1932), læreruddannet på KFUMs Seminarium, Frederiksberg 1954, statsprøvet musikpædagog fra Vestjysk Musikkonservatorium Folkeskolelærer i Roskilde 1954 til 1959, seminarieadjunkt Ribe Statsseminarium 1959 til 1973, rektor for Kolding Seminarium 1973 til 1992 og for Jelling Statsseminarium 1992 til Medlem af den europæiske bestyrelse for ATEE og medredaktør af Revue ATEE Journal i en årrække. Deltager i en lang række konferencer, bl.a. i Europaråds-sammenhæng. 109

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 23/9 2013 Til: 24/1 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Unversity of London, Institute

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d'etudes Politiques de Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: 1/9-2013 Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales Periode: Fra: 27 januar 2014 Til: 31 maj 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013 Til: 30.05.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris (L'Institut d'études politiques (IEP) de Paris) Land: Frankrig Periode: Fra:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University Land: Italien Periode: Fra: 5/9 2012 Til: 20/12 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur Navn på universitet i udlandet: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Land: Tyskland Periode: Fra: April 2013

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet.

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi, cand.oecon Navn på universitet i udlandet: Université libre de Bruelles Land: Belgien Periode: Fra: 1.2.2013 Til: 1.7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) Land: Frankrig Periode: Fra:18.1.13 19.6.13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, til trods for startproblemer med manglende videregivelse af forskellig information.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, til trods for startproblemer med manglende videregivelse af forskellig information. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Cand.IT produkt udvikling. Technical University of Eindhoven. Holland. Erasmus

Cand.IT produkt udvikling. Technical University of Eindhoven. Holland. Erasmus Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Cand.IT produkt udvikling Navn på universitet i udlandet: Technical University of Eindhoven Land: Holland Periode: Fra: 1. september Til:31. januar Udvekslingsprogram:

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Leicester University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Leicester University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 21-01-14 Til: 21-06-14 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland Land: England Periode: Fra: nuar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg University Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 15. September 2010 Til: 18. Marts 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: Sebtember 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var højst tilfreds på det faglige niveau, men synes ikke det sociale var på toppen.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var højst tilfreds på det faglige niveau, men synes ikke det sociale var på toppen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Dramaturgi Navn på universitet i udlandet: University of Kent, Canterbury Land: England Periode: Fra: 30 September 2013 Til: 20 December 2013

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi. Navn på universitet i udlandet: IOE.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi. Navn på universitet i udlandet: IOE. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi Navn på universitet i udlandet: IOE Land: London Periode: Fra: Oktober 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Ingeniørhøjskolen Aarhus

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Ingeniørhøjskolen Aarhus US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Ingeniørhøjskolen Aarhus Navn på universitet i udlandet: Universitat de Politécnica de Catalunya Land: Spanien Periode: Fra: 01.10.13 Til: 01.02.14

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Vrieje Universiteit.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Vrieje Universiteit. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Vrieje Universiteit Land: Danmark Periode: Fra:1.9-2011 Til:31.1. 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Universität Wien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Universität Wien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor Navn på universitet i udlandet: Universität Wien Land: Østrig Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juli 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon.) Navn på universitet i udlandet: University of Southampton Land: United Kingdom Periode: Fra: September 2011 Til: Januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September 2013 Til: Februar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet Land: Holland Periode: Fra: August 2013 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Generelle oplysninger Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Algarve Universitet Land: Portugal Periode: Fra:01/08-2012 Til: 01/01-2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra:1.9.2012 Til:1.2.2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität)

Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität) Land: Tyskland

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og Kultur. Navn på universitet i udlandet: University of Iceland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og Kultur. Navn på universitet i udlandet: University of Iceland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Æstetik og Kultur Navn på universitet i udlandet: University of Iceland Land: Island Periode: Fra:august 2013 December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: 02.08.11 Til: 31.01.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: University college London Land: England Periode: Fra:24 sep 2012 Til:2/1-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01.02.2012 Til:07.07.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden Land: Holland Periode: Fra: 6. februar 2012 Til: 29. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Wien Universität.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Wien Universität. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Wien Universität Land: Østrig Periode: Fra:1. oktober 2011 Til: 1. marts 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at komme ud at rejse på en ny måde, og prøve undervisning på en anden måde

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at komme ud at rejse på en ny måde, og prøve undervisning på en anden måde US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Februar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

US AA. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk. Navn på universitet i udlandet: Université de Perpignan.

US AA. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk. Navn på universitet i udlandet: Université de Perpignan. US AA Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Navn på universitet i udlandet: Université de Perpignan Land: Frankrig Periode: Fra: 21/1 Til: 20/4 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra:19.09.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram: Political

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i bygningsdesign Navn på universitet i udlandet: UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech Land: Spanien Periode:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) Land: Spanien Periode: Fra:1/2 2012 Til: 1/7 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Hamborg Universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Hamborg Universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Hamborg Universitet Land: Tyskland Periode: Fra: 01.10.2012 (Oktober) Til: 01.02.2013 (Februar)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III Land: Frankrig Periode: Fra:07.01.2013 Til:08.04.2013 Udvekslingsprogram: Jura

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli - Rom.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli - Rom. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli - Rom Land: Italien Periode: Fra: 04/09-2013 Til: 29/01-2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra:1.8.10 Til:28.1.11 Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural engineering Navn på universitet i udlandet: Universitat Politecnica de Catalunya - Barcelona Tech Land: Spanien Periode: Fra:19-09-2013

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i Architectural Engineering (Byggeri på ASE) Navn på universitet i udlandet: University College London Land: London, England Periode:

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Illinois at Urbana-Champaign Land: USA Periode: Fra:27/8-2012 Til:21/12-2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

US AARH. Architectural Engineering. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet:

US AARH. Architectural Engineering. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Land: Spanien Periode: Fra:17.09.13 Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Master in anthropology of education and globalisation

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Master in anthropology of education and globalisation US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Master in anthropology of education and globalisation Navn på universitet i udlandet: Universitat de Barcelona (UB) Land: Spanien Periode: Fra:21.01.2014

Læs mere

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: IT Produkt Udvikling Navn på universitet i udlandet: University of Technology Eindhoven Land: Holland Periode: Fra: 15-08-2012 Til: 01-02-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur. Navn på universitet i udlandet: Lyon II Lumière

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur. Navn på universitet i udlandet: Lyon II Lumière US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Lyon II Lumière Land: Frankrig Periode: Fra: 13/1 2014 Til: 21/6 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Hamburg.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Hamburg. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Hamburg Land: Tyskland Periode: Fra: april Til: juli Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik. Navn på universitet i udlandet: Radboud Universiteit.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik. Navn på universitet i udlandet: Radboud Universiteit. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik Navn på universitet i udlandet: Radboud Universiteit Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur (Erhvervslinje)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur (Erhvervslinje) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur (Erhvervslinje) Navn på universitet i udlandet: Georg-August-Universität, Göttingen Land: Tyskland Periode:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28 januar 2013 Til:7 juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere