Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Tirsdag den 2. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Tirsdag den 2. februar 2010"

Transkript

1 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Tirsdag den 2. februar 2010 Mødedato Mødested/lokale Skolegade 1, mødelokale 2315 Mødetidspunkt kl Sluttidspunkt kl februar 2010 Deltagere Niels Ågesen, Tommy Mølgaard, Torben Krogh, Jørgen Guldman (Domea) Steen Søgaard, Ulla Varneskov, Michael Larsen, Karen Sommer Møller Afbud: Bjørn Calmar, Søren Ahle Hansen, Mai Norlyk (sekretær) Evt. afbud bedes meddelt til Karen Sommer Møller Direkte telefonnr Dato 3. februar 2010 Mødeindkalder Karen Sommer Møller Direkte telefonnr Journalnr. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Oversigt over vanskelige beboere i boligafdelingerne i 2009 PSP samarbejde* 3. Styringsdialog* 4. Boligindskudslån 5. Studietur for Boligpolitisk Udvalg.* 6. Ansøgning til Udviklingspulje - Futsal 7. Orienteringspunkter Boligtemaplan* Start på boligteknisk temagruppe Start på boligsocial temagruppe Problem med at få aktiveringsansatte til Beboerhuset Orientering fra Områdegrupperne Analysemedarbejder 8. Evt. *behandles i Boligpolitisk Styregruppe Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Pkt. 2 Oversigt over vanskelige beboere i boligafdelingerne På møde i Boligpolitisk udvalg d. 1. december 2009 blev det besluttet, at boligafdelingerne skulle udarbejde en oversigt over vanskelige beboere. Lejerbo har oplyst, at de ikke har haft beboere af denne karakter inden for det seneste år. AAB har beskrevet et udpluk af aktuelt 6 vanskelige beboere, samt en række tidligere særlige triste tilfælde. Beboerrådgiver Lis Aagaard bemærker, at hun nemt kunne beskrive flere personer. Særligt i Løget by er der beboere med udfordringer, hvilket hænger sammen med udbud af boliger beregnet til enlige. Hun understreger det gode samarbejde med Vejle Kommunes opsøgende medarbejder.. Østerbo har beskrevet 6 tilfælde og beskriver, at de kontakter psykiatrigruppen på Sukkertoppen, når de fornemmer der er psykisk syge, men hvis vedkommende ikke vil åbne Side 1 af 5

2 har de ingen mulighed for at tvinge sig ind. Domea har beskrevet 4 eksempler. Birgit Holm, leder af psykiatriafdelingen i Vejle Kommune har læst beskrivelserne og konkluderer hvad problemet ofte er: frivilligheden. Der er ingen tvangsmuligheder og de opsøgende kan kun være vedholdende i at forsøge. Den måde problemerne løses på fremadrettet er ved at holde tæt kontakt med hinanden, boligforeningerne de opsøgende og evt. forvaltningen. Et lovforslag er på vej om tvang i hjemmet som behandlerne i psykiatrien kan ordinere ved udskrivelser. Birgit Holm overvejer behov for bredere udredning af problemet på tværs af forvaltninger, frivillige, hvem og hvor mange der. Birgit Holm vurderer, at det ikke skal være en del af PSP-samarbejde, da det er særlig vigtigt med psykiatrisk viden. Birger Kruse, leder af Socialafdelingen deltog i punktet. Indstilling: - At sagen drøftes fremadrettet mhp. afdækning af omfang - At der overvejes en passende anden model. Sagen blev drøftet, og der var enighed om, at der er brug for en bredere udredning af problemet. NÅ bemærkede, at tvivlen omkring PSP-samarbejdet lignede den samme bekymring, der var omkring opstart af SSP-samarbejdet for år tilbage. Selvom Politi og boligselskaber ikke nødvendigvis har psykiatrisk viden har de problemet. Boligselskaberne som kulisse for problemerne og politiet som dem der bliver tilkaldt, når det bliver akut. Derfor en god idé med parterne som medspillere i løsningen af problemerne fremadrettet. TKK efterspørger én hotline for denne type af problemstillinger, så vi ikke ender hos politiet. Beslutning: Forum for koordination og udvikling besluttede, at - Nedsætte en arbejdsgruppe et innovativt samarbejde - bestående af de 2 opsøgende medarbejdere fra Socialafdelingen, de to opsøgende fra Psykiatriafdelingen, de opsøgende fra KFUM, Beboerrådgiver i AAB, Lena (Østerbo), afdelingsleder Socialafdelingen, afdelingsleder Birgit i Psykiatri og sekretariatsleder i Fællessekretariatet. Gruppen skal foretage en nærmere udredning af problemet, afdække den nuværende koordinering omkring emnet, finde de relevante parter i løsningen og vende tilbage til FKU mhp. det videre forløb og forslag til Boligpolitisk Styregruppe. Der skal evt. arrangeres en temadag om emnet. Et mål for gruppen kunne være at finde 5 praktiske forslag til løsninger, eks. et oprydningshold. - Leder af Socialafdelingen og leder af Psykiatriafdelingen arrangerer mødet. - Leder af Socialafdelingen sætter sagen på dagsordnen i næste møde i Lokalråd + samarbejdet, som er det sted hvor PSP ligenu er forankret. Bilag: Oversigter fra henholdsvis AAB, Østerbo og Domea. Pkt. 3 Styringsdialog Sagsfremstilling: Side 2 af 5

3 På møde i Boligpolitisk Styregruppe d. 1. december blev det vedtaget, at FKU skal forelægges et forslag til proces for Styringsdialogen og udarbejdelse af dokumentationspakke. Michael Larsen, Teknisk Forvaltning fremlægger forslag på mødet. Indstilling: - At forslaget drøftes - At det overvejes hvorledes arbejdsgruppen der blev nedsat på mødet d. 1. december kan indgå i arbejdet. Michael Larsen, teknisk forvaltning foreslog følgende procesforløb: Uge 6 ML udarbejder oplæg Uge 8 Arbejdsgruppen mødes og drøfter oplæg Uge 9 2. møde i arbejdsgruppen Uge 10 Fremlæggelse i Boligpolitisk Styregruppe d. 11. marts Forløbet blev vedtaget med de bemærkninger, at - Det er vigtigt at rent administrative elementer i dokumentationspakken ikke gøres til genstand for politiske overvejelser. - Forum for Koordination og udvikling får forslaget til høring inden fremlæggelse i Boligpolitiske Styregruppe. Pkt. 4 Boligindskudslån. Sagsfremstilling: AAB fremlagde på møde i FKU problem med sagsgangen omkring Boligindskudslån på min. 14 dage. Problemet er beskrevet i bilaget. De beskriver ligeledes hvorledes der til boliger opført før april 1964 ikke kan fås boligindskudslån. Her skal der søges som enkeltydelse. AAB foreslår en række løsningsforslag, herunder: * Boligstøttekontoret nedsætter behandlingstiden til 1 uge. * Ved kort tid til indflytning (ca. 1 uge), afleverer ansøgeren det underskrevne lånedokument direkte til AAB, som efterfølgende underskriver lånedokumentet og sender det til boligstøttekontoret. Derved sikres, at lånedokumentet er underskrevet inden indflytningsdatoen, og at nøgler dermed kan udleveres af AAB til ny lejer. * Boligstøttekontoret sikrer hurtig sagsbehandlingstid, trods sagsbehandlers fravær. * Vejle Kommune åbner op for muligheden for at søge om boligindskudslån til boliger, der er opført før 1. april 1964 evt. ved at ansøger bevilges kaution til et banklån. Indstillingen: Sekretariatslederen for Bolivvejle indstiller: - At sagen drøftes Side 3 af 5

4 - At de øvrige boligselskaber kommentarer forslaget - At Vejle Kommune kommer med deres forslag til indhold i forretningsgang Sagen blev drøftet, at Lejerbo oplyste at de for 1-2 år siden havde været til møde med Vejle Kommune omkring sagen og dengang fået at vide, at de 14 dage var den reelle sagsbehandlingstid. Beslutning - Kommunaldirektøren undersøger forholdene omkring sagsbehandlingstid og reglerne nærmere i Borgerservice og vender tilbage. Bilag: Oversigt over sagsgang i forbindelse med ansøgning af boligindskudslån. Pkt. 5 Studietur til Berlin Boligpolitisk Styregruppe har vedtaget at afholde en studietur BPS og FKU til Berlin, - At der afsættes kr. pr. deltager Beslutning: Indstillingen ved vedtaget med den bemærkning, at - Deltagerne bidrager med 50% af udgifterne Pkt. 6 Ansøgning til Udviklingspulje Futsal Sagfremstilling: Ulla Varneskov og Steen Søgaard har fremsendt en ansøgning om sommerferieaktiviteter til i sommeren 2009 at udvikle futsal aktiviteter i Løget og på Nørremarken, da især de unge har været tiltrukket af sporten. Ønsket var, at aktiviteterne skulle gå på tværs af områderne og således inddrage så mange børn og unge som muligt. I begge boligområder er der unge, der har vist interesse for sporten og hvis interesse i positive aktiviteter, det er vigtigt at fastholde og understøtte. Derudover har vi i det boligsociale arbejde erfaringer for, at det er væsentligt at have ferieaktiviteter for de unge i boligområderne. Der er ansøgt midler til en 2 måneders indsats, hvor en person var ansat til at: planlægge og afholde fast ugentlig futsal træning i Løget og på Nørremarken i ferieperioden, deltage i en national futsal turnering med unge fra begge områder, have tæt og kontinuerlig kontakt med de unge fra boligområdet og understøtte arbejdet med fundraising omkring fremtidige futsal aktiviteter. Der arbejdes målrettet på at rejse penge til at anlægge en decideret futsal bane på Nørremarken, der kan danne ramme om fremtidige aktiviteter for unge fra begge områder. Disse aktiviteter skal dermed også ses som et supplement til det pågående arbejde med fundraising. Formål: At sikre konstruktive aktiviteter i ferieperioden. At skabe ejerskab blandt børn og forældre i forhold til faciliteterne og aktiviteten. Side 4 af 5

5 At styrke netværket mellem børnene og forældrene. At styrke overførelsen af de værdier som trænes i spillet til andre områder. Have fokus på de sociale spilleregler udvikles gennem spillet. Vi skaber rollemodeller for de næste generationer og viser på den måde en positiv vej for de unge. Vejle Kommune har bidraget med medfinansering på kr. - At udviklingspuljen bevilger kr. til dækning af aflønnet medarbejder i ferien. - At ansøgerne bidrager med en evaluering af indsatsen. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at - Ansøgningen skal reformuleres, således at organiseringen fremgår tydeligere, så afsenderen bliver projektkoordinator i boligområderne i stedet for Vejle Kommune. Bilag: Ansøgning til udviklingspujle Pkt. 7 Orienteringspunkter Boligtemaplan Start på boligteknisk temagruppe. Teknisk chef i AAB, Steen Andersen, inddrages i at arrangere opstart. Emnet bliver Digetalt byggeri Start på boligsocial temagruppe. Forslag til iværksættelse planlægges af UV, SS og KSM Status på problem med at få aktiveringsansatte i Beboerhuset. NÅ undersøger nærmere i Jobcenter. Orientering fra Områdegrupperne. Workshop omkring Kaffehus i tilknytning til Nørremarkskolen. Analysemedarbejder ansat. Nyuddannet i statskundskab fra Odense. Starter 1.3. Pkt. 8 Evt. - Åbne en regional dagsorden: Give, Egtved, Børkop, Jelling kunne man finde på noget der interesserer dem? Eks centerbyudvikling hvor er fremtiden for os - hvilke boligpolitiske emner ser vi. Fx nærdemokrati beboerdemokrati. - Mangler opfølgning på vandring i Løget. Sagen sættes på dagsorden til næste møde. - Sag i Teknisk udvalg fra AAB om ansøgning om annoncering udenom ventelisten. - Forespørgsel fra KL om BolivVejle samarbejde i fht. Styringsdialog. - Drøftelse af fælles opskrivning i Vejle Kommune. Side 5 af 5

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012 Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. 22.februar 2012 Skolegade. Lok. 2325 13.30 15.30 Deltagere

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013

Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT. Referat BPS møde 12. september 2013 Boligpolitisk Styregruppe, torsdag d. 12. september 2013 REFERAT Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. Torsdag d. 12. september 2013 Mindegade 17A Kl. 16.00 17.30 Deltagere Arne

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere