Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion"

Transkript

1 Maj 2014 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

2 Forord Det Dansk Filminstitut (DFI) og Producentforeningen har bedt Deloitte om at undersøge sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion. Formålet med undersøgelsen har været dobbelt: for det første at belyse, om økonomien i selskaberne, der står for den danske dokumentarfilmproduktion, er bæredygtig. Det andet formål har været mere fremadrettet. Det har været at identificere og sammenfatte udfordringer og muligheder, som selskaberne er stillet over for i forhold til at skabe et stabilt forretningsgrundlag og vækst. Undersøgelsen, der præsenteres i nærværende rapport, munder ud i en samlet vurdering af hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler, der er for en økonomisk bæredygtig dokumentarfilmproduktion i Danmark. Dermed kan undersøgelsen bidrage til en debat herom. Undersøgelsen er baseret på data om produktionsstøtte, finansiering og distributionen af DFI-støttede dokumentarfilm i udvalgte år i perioden Der er desuden gennemført analyser af selskabernes regnskaber, en spørgeskemaundersøgelse med producenter og i alt ni personlige interviews med udvalgte producenter. Undersøgelsens resultater er løbende præsenteret for og kommenteret af DFI og Producentforeningen.

3 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Produktionen af dokumentarfilm i Danmark 9 3. Distributionen og forbruget af dokumentarfilm Finansieringen af dokumentarfilm Produktionsselskabernes økonomi Styrker og svagheder ved dansk dokumentarfilmproduktion Selskabernes udfordringer SWOT af dansk dokumentarproduktion 56 Bilag 61

4 1. Sammenfatning Det er en vigtig forudsætning for dokumentarfilmproduktionen i Danmark, at økonomien i selskaberne, der står bag produktionen, kan løbe rundt. Uden en balance i økonomien og helst også et overskud kan selskaberne ikke investere i nye projekter. Og uden en bæredygtig økonomi vil selskaberne have vanskeligere ved at opretholde deres aktiviteter, og det vil også blive vanskeligere at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere i konkurrencen med filmbranchen i øvrigt. Er det økonomiske grundlag for selskabernes eksistens svagt, svækkes selskaberne og i sidste ende også dokumentarfilmproduktionen i Danmark. På samme måde som spillefilmsproduktionen hviler dokumentarfilmproduktion i Danmark derfor på en særlig model, hvor det offentlige, dvs. DFI og DR og TV2 via filmaftalerne støtter udvikling og produktion mod, at producenten,der er den anden vigtige part i modellen, har en vis egeninvestering og dermed også bærer en vis risiko ved det enkelte projekt. En tredje part i modellen er for eksempel fonde, ministerier eller udenlandske partnere, der yder vigtig finansiering til, at filmens finansiering kan sikres. Den grundlæggende udfordring i modellen er, at indtægtsmulighederne for dokumentarproducenterne er relativt beskedne, fordi danske dokumentarfilm sjældent når et betalende publikum i biografen, og indtægterne fra eftersalg er små. Den relativt høje offentlige finansiering til dokumentarfilmproduktion er derfor helt afgørende for, at der produceres og distribueres danske dokumentarfilm. Den samlede offentlige støtteprocent er således også højere på dokumentarområdet end på spillefilmsområdet. Andre finansieringskilder har dog også længe været meget vigtige. Det gælder både fondsfinansiering og den internationale finansiering. Nye indtægtsmuligheder kan opstå i takt med, at dokumentarfilm får distribution via digitale streamingtjenester, de såkaldte VOD-platforme. Undersøgelsen, der præsenteres i denne rapport, har haft til formål at undersøge den aktuelle sundhedstilstand i de danske selskaber nærmere og vurdere bæredygtigheden i selskabernes økonomi. Desuden har formålet været fremadrettet at sammenfatte muligheder og trusler, der kan få betydning for selskaberne. Undersøgelse har fokuseret på selskaber, der har produceret dokumentarfilm i perioden To hovedtyper af selskaber er indgået i undersøgelsen: selskaber med dokumentarfilm som hovedaktivitet, og selskaber med doku- 4 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

5 mentarfilm som biaktivitet, hvor for eksempel tv-, spillefilms- eller reklamefilmproduktion udgør andre og ofte større forretningsområder. Undersøgelsens hovedresultater Det overordnede billede af økonomien i selskaberne, der har dokumentar som hovedaktivitet, er, at de har en beskeden resultatskabelse og en skrøbelig, projektbaseret økonomi, men generelt en rimelig og forbedret sundhedstilstand. For selskaberne med dokumentar som biaktivitet er billedet af resultatskabelsen mindre entydigt, men også disse selskaber har forbedret sundhedstilstanden. Billedet af økonomien i selskaberne med dokumentar som biaktivitet kan imidlertid ikke henføres til deres dokumentaraktiviteter, men er sandsynligvis mere påvirket af andre forretningsaktiviteter inden for for eksempel spillefilm eller tv. Undersøgelsen viser, at det er vanskeligt for selskaberne at skabe et stabilt økonomisk indtjeningsgrundlag baseret på dokumentarfilmproduktion, trods den kunstneriske og formidlingsmæssige succes som dansk dokumentarfilm har opnået i en årrække bl.a. på internationale festivaler. Det er hvert tredje selskab, der har været aktive i den undersøgte periode, som i dag har opgivet dokumentarfilmproduktion eller er lukket. Blandt de større danske selskaber, der har dokumentar som en biaktivitet og har været aktive i perioden, er det næsten halvdelen, der har opgivet dokumentarområdet. Forklaringerne på, at området er opgivet, er bl.a., at risikoen ved dokumentarproduktion er stor, og selskaberne ikke kan tjene penge på dokumentarproduktion. Især selskaberne med dokumentar som hovedaktivitet er små selskaber, som har en overvejende skrøbelig økonomi, der primært baseres på enkeltprojekter. Selskabernes økonomi står og falder i vidt omfang med projektøkonomien for den enkelte film og i den portefølje af projekter, som producenten eventuelt har. Selskaberne opretholdes derfor i kraft af de projekter, de får ekstern finansiering til, og som de selv i begrænset omfang kan investere i uden at sætte selskabets økonomi over styr. Selskaberne er meget afhængige af ekstern finansiering, herunder især DFI s støtte og tvfinansiering, for at udvikle og producere film. Det er også finansiering fra DFI og tv, der ofte er forudsætningen for at kunne rejse anden finansiering for eksempel i udlandet. Det er i begrænset omfang muligt for selskaberne at skabe indtægter fra eftersalg og fra katalogrettigheder eller fra overhead fra produktionsaktiviteter, som spillefilmsproducenterne i højere grad kan. Den projektbaserede økonomi betyder, at selskaberne har en meget sårbar økonomi i forhold til udsving i støtte og finansiering og i forhold til, hvorledes det enkelte projekt forløber. Som der er set eksempler på, kan enkeltprojekter, der kører af sporet, være ensbetydende med, at selskaber må lukke. Billedet af en skrøbelig økonomi i selskaberne understreges af, at spørgeskemaundersøgelsen indikerer, at kun ca. 1/4 af selskabernes projekter opnår break-even, hvor producenten får sin egeninvestering hjem. Hvis det står til troende, vil der i selskaber, der oplever dette, langsomt ske en udhu- 5 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

6 ling af økonomien i selskaberne, hvis ikke selskaberne har andre projekter, hvor deres investeringer forrentes positivt, eller er i stand til at skabe andre indtægtsstrømme til selskabet, for eksempel fra undervisning. Selskaberne modvirker også den store risiko ved at have en portefølje af projekter i forskellige stadier af udvikling, produktion og distribution. Producenterne peger især på de lange udviklingsforløb med en beskeden og ofte drypvis opnået finansiering som en økonomisk udfordring og stor risiko for selskaberne. Selskaberne investerer i projekter i forventning om at opnå finansiering. Det kan være forbundet med tab at stoppe et nødlidende projekt, hvor udviklingen og finansieringen trækker ud, men også vanskeligt at få dækning for investeringen i udviklingen, selv hvis finansiering til at sætte en film i produktion opnås. Undersøgelsen har afdækket, at der i et vist omfang findes en skyggeøkonomi i selskaberne, hvor producenterne reelt investerer mere i projekter, for eksempel gennem ulønnet arbejde, end de selv har kapital til eller kan rejse finansiering til. Disse investeringer kan ikke indgå i projektøkonomien, fordi producenten ville få en alt for stor del af filmens investering at skulle svare for, hvilket vil kunne betyde virksomhedens konkurs. Undersøgelsen viser dog også, at selskaberne gennemgående har forbedret deres sundhedstilstand over de seneste år på trods af skrøbeligheden og de begrænsede indtægtsmuligheder. Set i forhold til de vanskelige rammer for virksomhedsdrift har en række selskaber en sundhedstilstand, der må betegnes som rimelig positiv. Interviewundersøgelsen tyder på, at den forbedrede sundhedstilstandt i vidt omfang må forklares med, at de tilbageværende selskaberne har haft et skærpet fokus på projekt- og økonomistyring og i nogle tilfælde også har haft supplerende indtægter. Tidsmæssigt falder den generelle forbedring i sundhedstilstanden sammen med, at der i forhold til sidste filmforligsperiode er bedre mulighed for i indeværende filmperiode at opnå offentlig finansiering til større projekter budgetmæssigt set. Desuden har DFI s gennemsnitlige støtteprocent været på vej op og er omkring 40 procent i indeværende forligsperiode mod 35 procent i den sidste periode. Det kan dog ikke eftervises, at der er en sammenhæng mellem større budgetter og højere støttesatser på den ene side og selskabernes forbedrede sundhedstilstand på den anden. Undersøgelsen tyder samlet på, at producenter vil have vanskeligt ved at skalere deres selskaber og skabe højere indtjening og vækst, hvis selskaberne primært baseres på dokumentarfilmproduktion. I den typiske måde at lave dokumentarfilm på er der for få indtægter fra produktion og distribution, og egeninvesteringen kan ikke forrentes tilstrækkelig positivt. De nuværende rammer, bl.a. støttemuligheder, muliggør ikke større satsninger. Undersøgelsen peger på, at risikoen ved dokumentarfilmproduktion bliver for stor i forhold til at skabe en stabil virksomhedsdrift i en lidt større virksomhed. Der er ikke indtægter fra dokumentarproduktion til at aflønne den kapital, der typisk er bundet i en lidt større virksomhed. Endvidere er der i interview også peget på, at selskaberne møder et naturligt vækstloft, når det er den bæren- 6 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

7 de producent i selskabet, der skal være involveret i alle selskabets projekter. Et selskab, der i realiteten er baseret på en person, har en klar begrænsning i forhold til at ekspandere, fordi der vil være en naturlig kapacitetsgrænse for, hvor mange projekter et sådant selskab kan håndtere. Undersøgelsen tyder samlet på, at det endnu er usikkert, om nye distributionsmuligheder gennem VOD-platforme kan skabe indtægter på et niveau, der vil løfte indtjeningsmulighederne markant. Det anerkendes, at VOD giver nye distributionsmuligheder og også nye, om end beskedne indtægter. 3/4 af producenterne, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, vurderer, at indtægterne fra VOD vil blive lidt eller noget større end i dag. Et mindretal vurderer, at indtægterne vil blive væsentligt større. Som det vil fremgå i sammenfatningen nedenfor af den gennemførte analyse af styrker, svagheder, trusler og muligheder i dansk dokumentarfilmproduktion, er der muligheder for at udnytte nye distributionsmuligheder bedre og i højere grad arbejde med for eksempel salgsagenter til at udvikle filmens distributionsmuligheder tidligt i projekterne. Der er dog også trusler i forhold til at kunne udnytte nye markedsmuligheder. Styrker, svagheder, muligheder og trusler Undersøgelsens fremadrettede betragtninger om styrker, svagheder, muligheder og trusler for dansk dokumentarfilmproduktion er sammenfattet i en såkaldt SWOT-analyse af dansk dokumentarfilmproduktion. SWOT en er udarbejdet med sigte på en generel målsætning om at skabe en bæredygtig virksomhedsøkonomi i dokumentarselskaberne. SWOT en peger bl.a. på, at det udgør en indre styrke i dansk dokumentarfilmproduktion, at der er en stigende professionalisme og et stort globalt netværk blandt danske producenter. Producenterne har sammen med kreative kræfter endvidere et talent i forhold til at ramme samfundsmæssigt vedkommende temaer i deres projekter. Der er endvidere en høj fleksibilitet og low cost kultur i danske selskaber. Det fremhæves også som en fundamental styrke, at støttesystemet er relativt stabilt, og at der er et partnerskab mellem DFI og tv. Disse styrker er klare, positve faktorer som dansk dokumentarfilmproduktion fortsat kan bygge på. Men til indre alvorlige svagheder hører, at mange mindre og enmandsbårne selskaber har en skrøbelig og projektbaseret økonomi, som delvis låser og fastholder dem udviklingsmæssigt og også økonomisk set. Dette er en kerneproblemstilling i forhold til at skabe en stærkere, bæredygtig dokumentarfilmbranche, der kan investere og vokse. Det er i den forbindelse også en svaghed i forhold til at udvikle dokumentarområdet, at flere større selskaber, der generelt har en mere robust økonomi, har forretningsudviklingskompetencer og typisk har kapacitet til at kunne påtage sig en større risiko, har opgivet dokumentarområdet. På de ydre linjer er der muligheder, som kan forfølges, og som kan understøtte dokumentarselskabernes virksomhedsøkonomi positivt på sigt. Der er 7 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

8 distributionsmuligheder, som kan opdyrkes og udnyttes bedre for eksempel i forhold til internationale nichegrupper. Der er distributionskanaler, især VODplatformene, som rummer muligheder i forhold til bestemte markeder og målog nichegrupper. I dag er det et mindretal af de støttede film, som får distribution på VOD-platfome. Der peges på potentialer i at inddrage partnere og salgsagenter tidligt i udvikling af filmene for tilstrækkelig fokuseret at kunne udnytte disse platforme og markeder. Endelig kan der også være muligheder i at søge andre veje og målrette projekter mod et biografpublikum, der kan give indtægter på et niveau, som ikke kan hentes via de traditionelle distributionskanaler eller via VOD. Der er dog også ydre trusler for at kunne realisere nye markedsmuligheder. Det vil lægge en dæmper på, hvor store potentialer, der kan realiseres, hvis indtægterne fra eftersalg, herunder fra nye platforme, ikke kan øges. Det vil bidrage til at låse selskaber udviklingsmæssigt og økonomisk. Her kan der også peges på, at det er en trussel i forhold til potentialet i nye platforme, at erfaringerne med at udnytte disse platforme fortsat er beskedent, og at producenterne grundlæggende står i en ulige forhandslingsposition i forhold til for eksempel streamingtjenester. Presset på afgivelse af rettigheder til TV kan også udgøre trusler i forhold til muligheder for på sigt at opbygge indtægtsstrømme fra visninger. Endvidere kan det også peges på, at det langsigtet kan udgøre en trussel, hvis producenterne ikke forretningsmæssigt kan udnytte distribution på mulige markeder. Således kan afgivelse af rettigheder til DFI i forhold til distribution af film i undervisningssammenhænge begrænse de kommercielle muligheder for at udnytte undervisningsmarkedet. Rapportens opbygning Rapporten er opbygget på følgende måde: I de indledende kapitler 2, 3 og 4 beskrives rammerne for dokumentarproduktionen, som støttes af DFI. Den samlede DFI-støttede produktionsvolumen i dansk dokumentarfilm afdækkes, ligesom distributionskanalerne for filmene og deres finansiering beskrives ud fra de foreliggende data. I kapitel 5 gives et overblik over selskaberne, der har været aktive i perioden, og der præsenteres en analyse af deres økonomiske sundhedstilstand på basis af tilgængelige regnskabsdata. I kapitel 6 sammenfattes selskabernes udfordringer med hensyn til deres forretningsmodel, finansiering, distribution og vækstmuligheder. Det opridses hvilke dilemmaer, som disse udfordringer giver anledning til, og hvorledes selskaberne tackler dem. Den samlede undersøgelse sammenstilles i SWOT-analysen af indre styrker og svagheder og ydre muligheder og trusler for dansk dokumentarfilmproduktion. 8 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

9 2. Produktionen af dokumentarfilm i Danmark Produktionen af danske dokumentarfilm har volumenmæssigt ligget nogenlunde stabilt fra , og der har været en vis stabilitet i finansieringen til dokumentarfilm. Der er over den samlede periode sket en gradvis ændring i typen af film, der støttes. Der produceres færre, men dyrere produktioner i længere format, mens der støttes færre smalle, korte film. Som konsekvens er det gennemsnitlige budget pr. film øget. Over den seneste ti års periode ligger produktionsvolumen på dokumentarområdet nogenlunde stabil. Der er med enkelte afvigende år produceret dokumentarfilm i Danmark med støtte fra DFI for omkring mio. kr. årligt, opgjort i faste 2013-priser. Der er enkelte afvigende år for eksempel 2006, hvor der er støttet flere film med større budgetter, for eksempel Roskilde og The Man Who Saved the World. I 2010 er der givet støtte til at iværksætte film med en samlet set mindre volumen på omkring 60 mio. kr. Produktionsvolumen i de enkelte år er gengivet i figur 1 og er beregnet med udgangspunkt i bevillingsåret for støtten fra DFI. I praksis vil bevillingen udmønte sig i produktion over en årrække. Det er således typisk, at produktionsforløbet på en dokumentarfilm kan være langstrakt, og at dokumentarfilm får premiere 1-2 år efter bevillingsåret. 9 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

10 Figur 1: Total dokumentarfilmbudget pr. år, kr kr kr kr kr kr kr Kilde: Deloitte pba. DFI data Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. Beløb er omregnet til 2013-priser. 3. Ikke alle filmproduktioner har indrapporteret regnskab; nogle regnskabsdata er derfor baseret på budgettal. Den nogenlunde stabile årlige produktionsvolumen dækker over, at der i perioden har været stor forskel på hvor mange film, der er produceret pr. år, og filmenes gennemsnitlige budget, jf. figur 2. Figur 2: Antal dokumentarfilm inddelt efter budgetstørrelse samt gennemsnitligt budget pr. år, Antal kr kr kr kr kr kr kr kr kr mio. kr 4-7 mio. kr 7-10 mio. kr +10 mio. kr Gennemsnitsbudget Kilde: Deloitte pba. DFI finansieringsdata Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. Beløb er omregnet til 2013-priser. 3. Serier med flere afsnit tæller for en film. I periodens begyndelse er der støttet et meget stort antal film med mindre budgetter. Fra at antallet har ligget på +30 i , ligger det årlige antal støttede produktioner fra på I den nuværende filmforligsperiode ligger antallet foreløbigt på 25 støttede produktioner årligt. Som det fremgår af figur 2, er det små film med budgetter på 0-4 mio. kr., som der støttes færre af. I stedet er der gennem perioden støttet flere film med større budgetter. Der er årligt mellem 5 og 10 film, som har et større 10 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

11 budget; de fleste mellem 4 og 7 mio. Der er få film med større budgetter på over 7 mio. kr. Gennemsnitsbudgettet er øget gennem perioden i takt med, at der produceres færre og større film. Gennemsnitsbudgettet er højest i de år, hvor der er produceret film med høje budgetter på mellem 7 og 10 mio. kr. Samlet har det over perioden betydet et højere gennemsnitligt budget pr. film, der ligger omkring 2,5-3,5 mio. kr. dog med markante udsving i enkelte år. Samlet er der i den ti års periode støttet 274 dokumentarfilm. Lange dokumentarfilm prioriteres Der er over hele perioden støttet film i både serieformat og i kort, mellem og langt format. Selvom der støttes væsentlig færre korte film gennem perioden, støttes der alligevel ca. fire korte film hvert år, jf. figur 3. Det er dog en klar tendens, at der produceres færre korte og mellemlange film, mens der de senere år er realiseret flere lange film. Figur 3: Antal dokumentarfilm pr. år inddelt i format Antal Serie Kort Mellem Lang Kilde: Deloitte pba. DFI data. Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. Beløb er omregnet til 2013-priser. 3. Serier med flere afsnit tæller for en film. 4. Følgende definitioner er anvendt: serier (flere afsnit), korte film (under 42 min), mellemlange film (41-59 min) og lange film (over 60 min).. Ses der nærmere på filmenes publikumsappel og deres markedsfokus, er billedet i de tre år, hvor der foreligger data herfor, at der er støttet flest film med en smal appel på det danske marked. Det første visningstidspunkt for filmene på dansk tv er taget som indikator for filmenes appel. Vises en dokumentarfilm i primetime mellem kl og på hovedkanalerne, DR1 eller TV2, antages filmen at have bred publikumsappel. Er den vist i udvidet primetime med starttidspunkt mellem kl og og og på en af hovedkanalerne eller mellem kl. 11 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

12 18.00 og på en af nichekanalerne, for eksempel DR2, antages filmen at have medium appel. Øvrige film antages at have smal appel. Nedgangen i antallet af titler i perioden har dog betydet, at der støttes relativt færre film med en smal appel, jf. figur 4. Halvdelen af alle de støttede film i 2003 var film med smal appel. I 2007 og 2011 falder andelen til ca. 40 procent. Figur 4: Antal film inddelt efter appel, udvalgte år 40 Antal Bred Medium Smal Kilde: Deloitte pba. DFI distributionsdata Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. Følgende definitioner er anvendt: Bred: film vist i primetime på hovedkanalerne, Medium: film vist i udvidet primetime på hoved- eller nichekanalerne, Smal: film der ikke opfylder disse Der er for de tre enkelte år 2003, 2007 og også data for, om film har haft potentiale til eftersalg på internationale markeder, jf. figur 5. Figur 5: Antal film inddelt efter marked, udvalgte år 40 Antal International National Kilde: Deloitte pba. DFI distributionsdata Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. Følgende definitioner er anvendt: International: Film der er udtaget til international festivaldistribution hos DFI og/eller har en international salgsagent, Nationale: film der ikke opfylder dette. 12 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

13 Tallene for de tre år tyder på, at der ikke overraskende - er store udsving i hvor mange dokumentarfilm, der får international eksponering. Det er naturligt nok de enkelte titler, der bestemmer, om filmene får en international eksponering. De tre år, der er data for, giver dog heller ikke mulighed for at konstatere, om der er tale om en bestemt tendens over perioden. Udsagn fra de gennemførte interview med producenter peger i retning af, at man tidligt i udviklingsfasen vurderer, om en film kan få en international distribution, eller om det er en dansk historie, der primært skal distribueres på dansk tv og evt. til undervisning. En del producenter peger på, at fokus på det internationale marked er nødvendig, hvis man skal rejse nok penge til finansieringen af større produktioner. Der er ikke nok penge at hente fra DFI og dansk TV til at finansiere film med et større budget. Fokus på internationale markeder kan også betyde betyde bedre mulighed for eftersalg. Med de stigende budgetter i perioden har flere derfor orienteret sig mod finansieringsmuligheder og markeder i udlandet. Det er en bevægelse, der altså bekræftes af producenter. 13 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

14 3. Distributionen og forbruget af dokumentarfilm Dansk tv er en vigtig distributionskanal for dokumentarfilm. Det er primært gennem DR og TV2, at dokumentarfilm møder sit publikum, mens andre kanaler endnu betyder mindre. Der er dog vedvarende en stor andel af dokumentarfilmene, som opnår distribution internationalt. Flere film får også distribution via VOD, og det tyder på, at VOD er en ny, potentiel vigtig kanal. Drejningen mod større, bredere film og færre smalle film bidrager tilsyneladende til, at filmene når et større publikum, men der er også mange film, der ses af meget få. Dokumentarfilm har som spillefilm en række vinduer, hvorigennem filmene kan distribueres og nå et publikum. Tv er tilsyneladende den helt dominerende distributionskanal for dokumentarfilm. Herudover er der VOD, biograf, og den offentlige distribution, som DFI står for via biblioteker og til undervisning først på DVD og senere gennem VOD-tjenesten Filmcentralen. Endelig har producenter i et vist omfang selv organiseret et salg af deres film enten gennem deres egne hjemmesider og gennem for eksempel DanishDox. TV Danmark TV Udland Distributionsplatforme for dokumentarfilm VOD Danmark VOD Udland Biografer i Danmark Biografer i udlandet Biblioteker og undervisning (Filmstriben) Fysisk salg (DVD mm.) 14 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

15 Det er langt fra muligt at tegne et dækkende og præcist billede af distributionen af danske dokumentarfilm. Der foreligger data for tv-seere, biograf, og for streaminger af dokumentarfilm på Filmstriben for udvalgte år. Desuden foreligger data for seere på en enkelt VOD-kanal (YouSee/ bio), hvor dokumentarfilm er vist. Men der er ingen data fra VOD-platforme som Netflix, Itunes og Viasat i Danmark eller udlandet. Der er heller ikke tilgængelige data for tv i udlandet, VOD i udlandet, biograf i udlandet eller fysisk salg (DVD mm.). De data, der findes, peger i retning af, at det indtil videre er tv, der er den væsentligste, primære distributionskanal for danske dokumentarfilm i forhold til at nå et publikum. I sammenligning med tv har andre kanaler tilsyneladende begrænset betydning i forhold til at nå et publikum. Der er dog flere dokumentarfilm, som får distribution via VOD, uden at det dermed kan siges, hvor mange seere dokumentarfilmene får via VOD. Som det fremgår af figur 6 opnår filmene, der har fået støtte i hhv. 2003, 2007 og 2011, et meget svingende antal seere. I de tre år svinger seertallet fra mellem 7,3 mio. tv-seere og 10,5 mio. seere. Figur 6: Antal tv-seere, udvalgte år Antal views Kilde: Deloitte pba. DFI data Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. For serier er antal views pr. afsnit summeret. Udsvingene forklares formentlig både af enkelte film, der har trukket tvseertallene op i enkelte år, og af at der er et forskelligt antal film, som er støttet. I 2003 har det store antal film betydning for antal seere. Gennemsnitlig ses hver af de 42 støttede film dog kun af tv-seere. I 2007 støttes kun 21 film, og tv-seertallet er samlet væsentlige lavere end i Det gennemsnitlige tv-seertal er dog på , så enkelte film har trukket tvseertallet op. I 2011 er der støttet 28 film. Det har trukket det samlede antal tv-seere op, men gennemsnitligt er tv-seertallet dog lavere så i gennemsnit filmene, der fik støtte i Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

16 Til sammenligning udgør det samlede antal, der har set filmene i biografen, på Filmstriben og YouSee under en tiendedel af antallet af tv-seere, jf. figur 7. Mens næsten 9 mio. tv-seere så dokumentarfilmene, der fik støtte i 2011, var det ca seere, der så de samme film på Filmstriben, YouSee og i biografen. Gennemsnitstallet for antal seere er her nede på få tusinde. Figur 7: Antal seere på øvrige platforme, udvalgte år Antal views Bio Filmstriben YouSee Salg Kilde: Deloitte pba. DFI data Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. For serier er antal views pr. afsnit summeret. 3. Salg inkluderer DFI s salg på DVD til folkebiblioteker, grundskoler, andre undervisning salg samt salg til øvrige kunder for DFI s nye streamingtjeneste, Filmcentralen, kan fremadrettet bidrage til at styrke den digitale distributionen af dokumentarfilm, jf. boks 1. Boks 1: Filmcentralen Filmcentralen er Det Danske Filminstituts nye streamingtjeneste med kort- og dokumentarfilm. Tjeneste har to indgange: Filmcentralen / Undervisning som henvender sig til undervisning på landets grundskoler og gymnasier og Filmcentralen / For Alle som henvender sig til alle borgere i Danmark. Filmcentralen byder på gratis streaming af flere hundrede kort- og dokumentarfilm. Kan filmen ikke ses direkte på sitet, leder Filmcentralen brugeren videre til andre tjenester, hvor filmen kan ses, hvilket kan omfatte kommercielle tjenester eller bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben. Filmcentralen er et resultat af offentligt-privat samarbejde. På Filmcentralen gøres kort- og dokumentarfilm tilgængelige for borgerene, samtidigt med at branchen fortsat kan udnytte de kommercielle muligheder, der findes med den voksne interesse for danske dokumentarfilm. Som resultat af et samarbejde mellem Producentforeningen og DFI, er der for de film i kommerciel distribution, en henvisning til det site, hvor filmen kan ses. Kilde: DFI 16 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

17 Ekstreme udsving i hvor mange, der ser filmene De store udsving afspejler, at der er meget stor spredning på antallet der ser den enkelte film. Nogle er set af 2,7 mio., mens enkelte titler er set kun af Enkelte titler har dermed stor betydning for, hvor mange seere som dokumentarfilm gennemsnitligt opnår. Det er illustreret i figur 8. Her er antallet der har set filmene, både tv-seere og seere på andre platforme, der er støttet i 2003, 2007 og 2011 opgjort for alle titler sammen med det gennemsnitlige antal tv-seere og seere på andre platforme i hvert af de tre år. Hver film har en farve afhængig af, om det er en film med en smal, medium eller bred appel. Figur 8: Antal tv-seere og seere på andre platform i alt, pr. film, udvalgte år, opdelt i appel Antal views (1.000) Sort Sol:422 dage i dybet Løvinden Og det var Danmark Fra Thailand til Thy Mig og min familie Mercy Mercy Smal Medium Bred Gennemsnit 2003 Gennemsnit 2007 Gennemsnit 2011 Kilde: Deloitte pba. DFI data Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. For serier er antal views pr. afsnit summeret. 3. Følgende definitioner er anvendt: Bred: film vist i primetime på hovedkanal, Medium: film vist i udvidet primetime på hoved- eller nichekanal, Smal: film der ikke opfylder disse I 2003 ligger de gennemsnitlige seertal på Gennemsnitstallet er trukket op af bl.a. Sort sol: 422 dage i dybet om punkorkestret Sort Sol og Løvinden om skuespillerinden Bodil Udsen. I 2007 og 2011 er det gennemsnitlige seertal på omkring og Det er noget højere i Der er enkelte film i 2007, som får en meget stor gennemslagskraft hos publikum. Det er bl.a. Fra Thailand til Thy og...og det var Danmark (vist i to afsnit) om det danske fodboldlandsholds udvikling fra 1979 frem mod EMsejren i I 2011 trækkes gennemsnittet op af Mig og Min familie og af Mercy Mercy (serie i 10 afsnit), men der er også en stribe film som trækker i den modsatte retning. 17 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

18 Det skal også nævnes, at der er samlet 17 film i årene 2003, 2007 samt 2011, svarende til 18 procent, som har mindre end antal visninger. Som det også fremgår af figur 8, er det typisk brede film, som trækker op på seertallet. Undtagelsen er Mig og min familie, der fik støtte i 2011, og som er en smal film. Filmen er dog også en serie i 10 afsnit, hvor seertallet pr. episode er lagt sammen for at beregne et samlet seertal. En af forklaringerne på, at nogle af dokumentarfilmene får flere seere, er, at de får premiere i primetime på tv. I 2011 er der flere film, der får premiere i primetime kl end i de tidligere år, hvor der er en væsentlig større spredning i visningstidspunktet, jf. figur 9. Det medvirker tilsyneladende til at øge seertallet. Figur 9: Filmenes sendetid og førstegangsseere, udvalgte år 1400 Antal førstegangsviews (1.000) :00 06:00 12:00 18:00 00: Kilde: Deloitte pba. DFI data Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. For serier er sendetid gældende for første afsnit og dertil hørende antal førstegangsviews. Skift i distributionsmønsteret Det er tydeligt, at mod slutningen af den analyserede periode får flere film distribution via VOD. Af de 28 titler, der er støttet i 2011, har 8 fået distribution via VOD, mens 20 film ikke har fået VOD-distribution, jf. figur 10 på næste side. I figuren er opgjort, hvor mange film der er støttet i årene 2003, 2007 og 2011, som har opnået kommerciel VOD-distribution, og hvor mange, der kun har distribution på andre måder end på VOD. Der kan dog ikke siges noget mere specifikt om VOD-distributionen, da der kun foreligger oplysninger om, hvorvidt filmene har opnået distribution på udvalgte kommercielle VOD-platforme (for eksempel YouSee, Viasat Play, Netflix, Itunes, DanishDox), men der findes ikke offentliggjorte data for, hvor mange seere som filmene har på flertallet af platformene. 18 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

19 Figur 10: Antal film med VOD-distribution og anden distribution end VOD, udvalgte år Antal film VOD-distribution Anden distribution end VOD Kilde: Deloitte pba. DFI data Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. En serie tæller som én dokumentarfilm. Det er i overensstemmelse med en forventet udvikling, at flere nyere film får VOD-distribution. VOD-distributionen er først blevet mulig i de senere år, og VOD-distributører må alt andet lige forventes at have størst interesse i nye film. Tallene for VOD-distributionen for filmene støttet i 2011 må dog også tages som en indikation på, at der er mange film, som enten ikke kan afsættes eller ikke er forsøgt afsat til distribution på de nye digitale kommercielle platforme. Det er også en mulighed, at producenter har været villige til at afsætte deres film, men er blevet tilbudt en pris for visningsrettighederne, som de ikke har kunnet acceptere. Det kan ikke siges entydigt hvilke typer film, som opnår VOD-distribution. Det er film med forskellig bredde, som får distribution via VOD. Det er, som det fremgår af figur 11 både film med smal, medium og bred appel, der får distribution via VOD. 19 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

20 Figur 11: Antal film med VOD-distribution, udvalgte år Antal film Bred Medium Smal Kilde: Deloitte pba. DFI data Noter: 1. Årstallene henviser til dokumentarfilmenes bevillingsår. 2. En serie tæller som én dokumentarfilm. 3. Følgende definitioner er anvendt: Bred: film vist i primetime på hovedkanal, Medium: film vist i udvidet primetime på hoved- eller nichekanal, Smal: film der ikke opfylder disse International distribution er et kendetegn ved danske dokumentarfilm Det er et kendetegn ved danske dokumentarfilm, at mange får international distribution og derved får eksponering over for et internationalt publikum. Det sker primært via tv. I figur 12 fremgår antallet af film, der er støttet i de tre udvalgte år, som har fået international distribution. 1 Der foreligger desværre ikke data, der gør det muligt at undersøge, om det over tid er lykkedes flere film at opnå international distribution. Det er dog DFI s vurdering, at flere film får en international salgsagent, og at flere får international distribution. 1 Der foreligger ikke faktiske opgørelser over, om filmene får international distribution. Derfor er DFI s udtagelse af filmen til international festivaldistribution, og om filmen har en international salgsagent taget som en indikation på, at filmen har fået international distribution. 20 Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

November 2013 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion

November 2013 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion November 2013 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning 3 1.1. Den danske model for filmproduktion 3 1.2. Opsamling og konklusion

Læs mere

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Lars Skree - The Look of Silence DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale INDLEDNING Dansk dokumentarfilm er en massiv dansk og international succes både hvad angår den

Læs mere

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 DET DANSKE FILMINSTITUT / FEBRUAR 2014 Indtægtsanalyse af danske spillefilm med premiere i hhv. 2003, 2007 og 2011 1. Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016 UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 016 Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film Indhold 1. Indledning.... Kønsfordelingen i det danske samfund..... Kønsfordelingen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015 Dokumentarfilm Publikumsanalyse Det Danske Filminstitut Juni 2015 HVEM SER DOKUMENTARFILM I BIOGRAFEN? Eksisterer der et kernepublikum til dokumentarfilm, eller henvender vi os til nye målgrupper for hver

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

HVORDAN PROOF-OF-BUSINESS-FONDEN SKAL ARBEJDE OG BANE VEJEN FOR EN STØRRE FOND

HVORDAN PROOF-OF-BUSINESS-FONDEN SKAL ARBEJDE OG BANE VEJEN FOR EN STØRRE FOND BILAG 1 - BUSINESS CASE: HVORDAN PROOF-OF-BUSINESS-FONDEN SKAL ARBEJDE OG BANE VEJEN FOR EN STØRRE FOND Proof-of-business-fonden skal, med mindre investeringer opbygge erfaringer og kompetencer i forhold

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Bilag 1: Markedsanalyse af spillefilm for børn og unge Oktober 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Sammenfatning 3 Metode Datapunkter 4 en i antal virksomheder 5 Beskæftigelse 6 Omsætning 7 Eksport 8 Omsætning pr årsværk 9 Regional fordeling

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4!

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! retningslinjer [dk] 2015 indhold GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5! 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005

ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005 Pe ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005 DET DANSKE FILMINSTITUT/ 2006 Økonomien i dansk film 1999-2005 / Det Danske Filminstitut 2006 / SIDE 2 INDHOLD 3 10 SAMMENFATNING SPILLEFILM MED DANSK

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 retningslinjer [dk] 2013 indhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

DIALOG OG FLEKSIBILITET

DIALOG OG FLEKSIBILITET DIALOG OG FLEKSIBILITET BILAG KULTURMINISTERENS UDVALG OM FREMTIDENS FILMSTØTTE / SEPTEMBER 2010 P DET DANSKE FILMINSTITUT BILAGSOVERSIGT ANALYSE BILAG 1 AF FINANSIERINGS- OG INDTÆGTS- FORHOLDENE ANALYSE

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

En regional filmfond i Hovedstadsområdet

En regional filmfond i Hovedstadsområdet En regional filmfond i Hovedstadsområdet Ansøgning til Vækstforum Hovedstaden d. 31. oktober 2011 Copenhagen Entertainments Filmfondsgruppe: Lars Hermann, dir. i Copenhagen Film Festivals (formand) Klaus

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

FESTIVALVEJLEDNING. 1. DFI s FESTIVALDISTRIBUTION 1.1 FESTIVALRETTIGHEDER OG FESTIVALDISTRIBUTION 1.2 UDVÆLGELSE TIL FESTIVALDISTRIBUTION

FESTIVALVEJLEDNING. 1. DFI s FESTIVALDISTRIBUTION 1.1 FESTIVALRETTIGHEDER OG FESTIVALDISTRIBUTION 1.2 UDVÆLGELSE TIL FESTIVALDISTRIBUTION FESTIVALVEJLEDNING Det Danske Filminstitut (DFI) har udarbejdet denne vejledning til DFI s Vilkår for støtte til deltagelse i internationale filmfestivaler samt andre relaterede aktiviteter af 1. juli

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Amalie Werner, Rasmus Suhr Petersen, Kristian Holm Pingel, Ida Søndergaard NORDISK FILM

Amalie Werner, Rasmus Suhr Petersen, Kristian Holm Pingel, Ida Søndergaard NORDISK FILM Gruppe 11 Amalie Werner, Rasmus Suhr Petersen, Kristian Holm Pingel, Ida Søndergaard NORDISK FILM NORDISK FILM Virksomhed: Nordisk Film Branchen: Betegnes som Den danske indholdsproduktion, bestående af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hovedmål og -indsatsområder for Det Danske Filminstituts virke,

Hovedmål og -indsatsområder for Det Danske Filminstituts virke, Bilag 2 Hovedmål og -indsatsområder for Det Danske Filminstituts virke, 2011-2014 Som led i udarbejdelse af Rammeaftale 2011-2014 mellem Kulturministeriet og Det Danske Filminstitut er det aftalt, at der

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016 DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte Vilkår for

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere