Almene boligorganisationer Regnskabsår (14)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14)"

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsår (14) Regnskabsperiode fra 1. januar 2014 Regnskab for afdeling Regnskabsperiode til 31. december 2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 193 LBF's afdelingsnr. Kommunenr Navn: Vildtbanegård Navn Navn Det sociale Boligselskab af 29. Vildtbanegård IV Ishøj Kommune januar 1946 Adresse Beliggenhed Adresse Gildbrovej 10 Vejlebrovej 25A-33A Ishøj Store Torv Ishøj Ved Stationen 2-12 Telefon/telefax 2635 Ishøj Telefon e-postadresse e-postadresse e-postadresse Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside CVR-nr. (SE-nr.) Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal leje- Lejemål arel i alt (m2) lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum Antal rum - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr. påbegyndt 60 m2 Institutioner 1 pr. påbegyndt 60 m2 Garager/carporte' 1/5 Lejemålsenheder i alt 97 Matrikel nr. Matrikel tekst: BBR-ejendomsnummer 6dl, 6dv Tranegilde By Ishøj Vildtbanegård Side 1

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Skæringsdato, byggeregnskab/drift, Støtteart: Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato for eller overtagelsesdato eksisterende lejemål i alt m2 offentlig støttet ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven. Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte. Antal Bruttoatagearel Byggeart: lejemål i alt m2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer ja/ Beboerhus Særskilte selskabs- mødelokale Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemakiner i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv ja ja ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg ja Vildtbanegård Side 2

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m2 i kr. -10,77 Forhøjelse pr. m2 i % -1,07 Forhøjelse i alt på årsbasis Vildtbanegård Side 3

4 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter * (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v * Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Offentlige og andre faste udgifter ialt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(a/b-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikaton vedlagt) 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) * Diverse udgifter Variable udgifter ialt Vildtbanegård Side 4

5 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) * Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) * Andre henlæggelser (konto 406) Henlæggelser ialt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) 3. Administrationsejendom Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftstabslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse Beboerrådgivere m.v. 137 Ekstraordinære udgifter ialt Udgifter ialt Vildtbanegård Side 5

6 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud ialt Vildtbanegård Side 6

7 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. Merleje 10. Husdyr * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt) 3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt) 4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt) 5. Indeksoverskud 6. Overført fra opsamlet resultat 7. Stianlæg Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 Ekstraordinære indtægter Indtægter ialt Årets underskud overført (konto 407.1) 220 Indtægter og evt. underskud ialt Vildtbanegård Side 7

8 Almene boligorganisationer Balance pr.: (14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård IV 31. december 2014 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Sidste år (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum u/opførelse kontantværdi pr.1/ heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsskaderenovering m.v. * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 * Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (BLF) 3. Beboerindskudslån (BLF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud 223 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til incasso 10 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning - 2. Bankbeholdning - 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver ialt Aktiver ialt Vildtbanegård Side 8

9 Almene boligorganisationer Balance pr.: (14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård IV 31. december 2014 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Sidste år (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytninger m.v * Andre henlæggelser Henlæggelser ialt * Opsamlet resultat +/ Henlæggelser +/ Opsamlet resultat +/ Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver Realkredit Danmark " 3. " 4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån " Beboerindskud Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning - 2. Forhøjet indskud ved genudlejning - 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (BLF) 3. Beboerindskudslån (BLF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån * Anden langfristet gæld 417 Langfristet gæld ialt Vildtbanegård Side 9

10 Almene boligorganisationer Balance pr.: (13) Regnskab for afdeling Vildtbanegård IV 31. december 2014 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Sidste år Kortfristet gæld (1.000 kr.) 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugerregnskaber 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere 423 Deposita og forudbetalt leje m.v Banklån 425 Anden kortfristet gæld 1. Merleje (BLF) 2. Reguleringskonto 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Kursreguleringskonto - Beboerrådgiver 426 Kortfristet gæld ialt Passiver ialt Eventualforpligtelser: Vildtbanegård Side 10

11 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Faste noter Kontonr. Specifikation Resultatopg. Budget Budget Indeværende år indevær. år komm.år Nettokapitaludgifter (1.000 kr.) (1.000 kr.) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9) Administrationsbidrag Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld - (er indeholdt i konto 101) Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ved omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) - Nettokapitaludgifter i alt Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag, i alt Vildtbanegård Side 11

12 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Faste noter Kontonr. Specifikation Indeværende år Sidste år 407 Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Overført til drift (konto 203.6) 2. Ultimo saldo Samlet andel af underskud inddækket ved 2.a driftstabslån (andelen er nedskrevet på konto og posteret på konto 304) b. Driftstabslån (konto 415) ydet af: 1. Kommunen 2. Kreditinstitut 3. Landsbyggefonden 4. Boligorganisationens dispositionsfond 3. Bogført saldo Den udskilte del af underskuddet, der er inddækket ved driftstabslån, afvikles i takt med afdrag på de respektive driftstabslån (jf. konto ) Vildtbanegård Side 12

13 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Forretningsførers påtegning: By Ishøj Dato 28. maj 2015 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og repræsentantskabet for Vildtbanegård IV Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, afdeling III for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og drifts-. bekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisonshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1.januar til 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 28. maj 2015 AP Statsautoriserede Revisorer P/S Jan Nygaard statsautoriseret revisor Vildtbanegård Side 13

14 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode (14) Bestyrelsens påtegning: Foranstående bestanddel har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Bent Hansen Palle Haargaard Thorben Hansen Ilse Hededal Carsten Alberg Inger Wulff Merete Hoffmann Hedvig Repstock Samer Taha Søren Mortensen Tom Hansen By Ishøj Dato 28. maj 2015 Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Bent Hansen Palle Haargaard Thorben Hansen Bjarne Møller-Olsen Carsten Alberg Inger Wulff Merete Hoffmann Hedvig Repstock Samer Taha Søren Mortensen Tom Hansen Ejvind Holm Martin Møller Bjarne Steadman Lene Ramvold By Ishøj Dato 28. maj 2015 Vildtbanegård Side 14

15 Vildtbanegård IV Specifikationer til regnskab 1/1-31/ Konto 109, renovation Afgift til kommunen Andel af lønudgift - Materialer Konto 114, renholdelse Løn, ejendomsfunktionærer Dagpengerefusioner Køb af salt og grus Kursus og personaleudgifter Vinduespolering Trappevask Grafitti Renholdelse, skadedyr Renholdelse, husdyr, materialer konto 115, almindelig vedligeholdelse Terræn (heraf lønudgift ) Bygning, klimaskærm Bygning, bolig/erhvervsenhed (heraf lønudgift ) Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg (heraf lønudgift ) Materiel (heraf lønudgift ) Forsikringssager, selvrisiko Konto 116, henlæggelsesmidler, vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Konto 118.5, særlige aktiviteter Sommerudflugt Øvrige beboerarrangementer Vildtbanegård Side 15

16 Konto 119, Diverse udgifter Udlejningsudgifter Kontingent BL Møder 940 Vagt Kursus, afdelingsbestyrelsen Telefongodtgørelse, afdelingsbestyrelse Gaver og repræsentation Møder og generalforsamling Diverse udgifter i forbindelse med byggesag Varmeregnskabsgebyr og administrationsgebyr, ejerforeninger Konto 120, Periodisk og planlagt vedligeholdelse Henlagt for året, svarende til 9335 m2 a kr. 53,67 i perioden Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning Henlagt for året Konto 123, Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlagt for året Vildtbanegård Side 16

17 Konto 201.1, beboelsesleje Blok B: Type Antal Størrelse Leje pr.md Leje i alt /.md , , , , L 4 103, H 1 103, L 3 129, H 1 129, , Leje i perioden * Blok C Type Antal Størrelse Leje pr.md Leje i alt /.md , , , , A+L 14 91, H 7 91, A+L 8 103, H 3 103, , L 3 84, H 2 84, L 3 96, H 1 96, A+L 3 102, H 2 102, L 3 78, H 2 78, A+L 3 83, H 2 83, , A+L 3 89, H 2 89, , L H , Leje i perioden * Leje i alt Vildtbanegård Side 17

18 Konto , husdyr: Indtægt ved registrering 885 Konto 202, renter: Mellemregning Konto 303.0, forbedringsarbejder m.v.: Vaskesøjler Saldo primo Tilgang i perioden Lejeres eget bidrag Altanglasforhøjning Saldo primo Tilgang i perioden Lejeres eget bidrag Markiser Saldo primo Tilgang i perioden Lejeres eget bidrag Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender: Ishøj Kommune, vand Ishøj Kommune, renovation Erstatning, vandspild Forsikringssager Lønrefusioner Konto 401, henlæggelser Saldo primo Årets henlæggelse anvendt i perioden Konto 402, istandsættelse ved fraflytning Henlagt i perioden Konto 405, Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlagt i perioden Konto 421, skyldige omkostninger Udlæg, afdelingsbestyrelse Anden gæld Ferieforpligtelse Leverandører Vildtbanegård Side 18

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune 4 Aalborg Kommune Boligorganisationsnr.:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere