ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE behandling af Budget Forslag til generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån Revisionsberetning nr. 3 for regnskabsåret Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan Forslag til Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til ledningsregistrering Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til kloakering af ejendomme i Kørup Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til kloakrenovering i Otterup Ansøgning om anlægsbevilling til kloakprojekt i Skovgårdsparken Forslag til Regulativ for hønsehold og lignende i Nordfyns Kommune Investeringsplan, trafiksikkerhed Høring vedr. regional bustrafik Det landsdækkende radiokommunikationssystem "SINE" Risikobaseret dimensionering af Nordfyns Kommunes Redningsberedskab Forslag til ændringer i driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution Bogense Børnehave og Nordfyns Kommune Ansøgning om midlertidig anvendelse af ældrebolig i Morud til gruppelokale for hjemmeplejegruppe Årlig redegørelse vedr. den specialiserede revalideringsindsats Udvidelse af centerbygning ved Nordfyns Psykiatricenter (skema C) Harmonisering af kørsel (Botilbud) Vision og målsætninger for skolevæsenet i Nordfyns Kommune Eventuel overtagelse af Melby Forsamlingshus Evaluering af bogbilordningen Årsrapport fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN) Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN) Søndersøhallerne - ansøgning om tilskud Ansøgning om tillægsbevilling til merudgifter i forbindelse med ny- og ombygning af Søndersøskolen og Børnehaven Nordmark...32 SAGER TIL EFTERRETNING...33

3 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Budgetrapporter pr. 31. august Orientering om foreløbig beregning af Kirkeskat Detailhandelsanalyse Status på grundsalg...34 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 36

4 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 4 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE behandling af Budget 2009 Sagsnr J.nr Der foreligger forslag til Budget 2009 og overslagsårene 2010, 2011 og 2012 til 1. behandling. Det fremgår af forslaget, at: Der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr ,4 mio. Skatteprocenten er uændret 25,5 Grundskyldspromillen er uændret 25,18 Grundskyldspromillen er uændret 12,3 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme uændret 12,09 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne Kirkeskatten er uændret 1,04 I budgetforslag 2009 er der indarbejdet nettodriftsudgifter på i alt kr ,9 mio. på det skattefinansierede område I budgetforslag 2009 er der indarbejdet anlægsudgifter på kr. 28,8 mio. I budgetforslag 2009 er der indarbejdet finansiering på i alt kr ,3 mio., fordelt med kr. 977,4 mio. i skatter og kr. 406,9 mio. i tilskud og udligning. Det samlede forslag 2009 (drift, anlæg, renter og afdrag) udviser et forbrug af likvide midler (kassen) kr. på 34,2 mio. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering I budgetforslaget er indarbejdet statsgaranti. Det skal besluttes, hvorvidt der vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Det tidligere udsendte materiale bedes medbragt. Sammenfatning af budgetforslag 2009 til 1. behandling Budgetforslaget oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling Forslag til generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån

5 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 5 Sagsnr J.nr Økonomiudvalget efterlyste på mødet i august et forslag til generelle retningslinier for ydelse af lån og garantier til foreninger, institutioner mv. Administrationen har udarbejdet et forslag til retningslinier. Økonomiudvalget bedes tage stilling til forslaget, herunder Skal kommunen kun yde lån til f.eks. energibesparende foranstaltninger eller til alle bygningsudgifter? Skal der være en anden beløbsgrænse end kr , som angivet i forslaget? Skal der opkræves renter af lånet? Kan løbetiden på lånet være længere end 5 år? Forslag til retningslinier for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån Indstilles godkendt med den ændring, at lån forrentes med diskontoen plus 1% Revisionsberetning nr. 3 for regnskabsåret 2007 Sagsnr J.nr Kommunernes Revision fremsender Revisionsberetning nr. 3 for regnskabsåret 2007 for Nordfyns Kommune. Revisionen har givet anledning til bemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets område. Revisionsberetning nr. 3 Notat af 20. august 2008 fra Jobcenteret Notat af 1. september 2008 fra Økonomi Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27. august 2008:

6 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 6 Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Det indstilles, at revisionsberetningen godkendes, og at Årsberetning og regnskab for 2007 for Nordfyns Kommune godkendes endeligt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 Sagsnr J.nr I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune, der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den tidligere Bogense Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2001 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der ændres i kommuneplanramme, B16. Tillæg nr. 15 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur, og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Tillæg nr. 15 fremlægges offentligt sammen med forslag til lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense. Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Teknik og Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse.

7 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Forslag til Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Sagsnr J.nr Lokalplanområdet omfatter et ca m² stort areal beliggende ved Skovvej og Fredskovstien øst for Bogense By. Området afgrænses mod nord af Kanal A, og mod vest af boligområdet ved Østre Engvej samt Fredskoven. Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af golfbanen ved Gyldensteen Golf. Ved lokalplanens udarbejdelse har alle matrikler landzonestatus undtaget matr. 24cx Bogense Markjorder og del af 24f Bogense Markjorder. Adgangen til området sker i dag via Skovvej, men vil i fremtiden blive vejbetjent fra Tjørnevej/Bøgevej og Ahornvej. Da kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens virkeliggørelse, har Nordfyns Kommunalbestyrelse udarbejdet nærværende rammelokalplan til sikring af de overordnede retningslinjer for områdets udbygning til byformål. Lokalplanens område er i Bogense Kommuneplan udlagt til byudvikling til boligformål i overensstemmelse med Regionplan 2005 for Fyns Amt. En af grundejerne i området har i forlængelse heraf anmodet om at få området lokalplanlagt med henblik på at få fastlagt de overordnede rammer og retningslinjer for områdets udnyttelse og disponering; bl.a. i forhold til de omkringliggende arealer. Forslag til lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Teknik og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt.

8 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 8 Indstilles godkendt til fremlæggelse Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan 2001 Sagsnr J.nr I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune, der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den tidligere Bogense Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 14 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Tillæg nr. 14 er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning vedr. besætningsudvidelse på ejendommen Bundgårdsballe 33. Tillægget giver i sig selv ikke en tilladelse til udvidelsen. Tillæg nr. 14 har til formål, at ophæve rammebestemmelserne L.6 for matr. nr. 6a, 6m, 7a og 7g alle Nørre By, Klinte, se kortbilag 1 & 2. En ophævelse af rammebestemmelsen er nødvendig for at kunne give en tilladelse til besætningsudvidelse, idet den gældende kommuneplan foreskriver at, ved udlæg af nye byzonearealer i tilknytning til Nørreby dog bortset fra arealmæssigt meget begrænsede udlæg og lignende uvæsentlige reguleringer skal området L6, Nørreby overføres til byzone. En besætningsudvidelse kræver, at ejendommen ligger i landzonen. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan 2001 Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan 2001 godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt.

9 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 9 Indstilles godkendt til fremlæggelse Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til ledningsregistrering Sagsnr J.nr Teknik og Miljø ansøger om anlægsbevilling på kr. 0,3 mio. til opstart af ledningsregistrering i Nordfyns Kommune. I forbindelse med udarbejdelse af ny spildevandsplan for Nordfyns Kommune, vil det være nødvendigt med en fortsættelse af opmålingen og digitaliseringen af kloaknettet i Nordfyns Kommune. Ledningsregistreringen udføres som en samlet opgave uafhængig af udarbejdelse af spildevandsplanen. Notat af 4. juni 2008 fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Restrådighedsbeløb udgør herefter kr. 3,3 mio. Teknik og Miljø indstiller, at der frigives kr. 0,3 mio. af det afsatte rådighedsbeløb på kloakområdet til opstart med ledningsregistrering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt.

10 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til kloakering af ejendomme i Kørup Sagsnr J.nr Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning af 9. juni 2008 fra ejerne af 25 ejendomme i Kørup, som ønsker at etablere et tryksat kloaksystem med tilslutning til offentlig kloak. Lodsejerne anmoder om, at kommunen overtager kloaksystemet efter endt udførelse samt afholder anlægsudgifterne hertil. Kommunen har ved 2 tidligere lejligheder betalt og overtaget et lignende nyetableret kloaksystem under følgende vilkår: Lodsejernes egenbetaling udgør: Tilslutningsbidrag til kommunen, kr ekskl. moms pr. ejendom El-arbejdet i forbindelse med tilslutning af pumpebrønde Ændring af eksisterende kloaksystem på ejendommene, herunder sløjfning af septiktanke Opmåling og registrering af pumper og ledninger Driftsudgifter til elforbrug til pumperne Vandafledningsbidrag Kommunens andel udgør anlægsudgifter samt erstatninger til lodsejere, hvor ledningen ikke ligger i offentligt areal. Teknik og Miljø anbefaler projektet. Ansøgning om kloakering af 25 ejendomme i Kørup Overslag på anlægsarbejdet Bilag kun i papirudgave Notat fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Økonomi oplyser, at der i budget 2008 er afsat et rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. til anlægsudgifter på spildevandsområdet. Derudover har Kommunalbestyrelsen godkendt at overføre ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2007 til 2008 på i alt 7,8 mio. kr. Projektet kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet.

11 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 11 Teknik og Miljø indstiller, at der frigives 2,3 mio. kr. til projektets udførelse samt en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. fra beboernes tilslutningsbidrag. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til kloakrenovering i Otterup Sagsnr J.nr Renoveringen af kloakledninger i Otterup i henholdsvis Søndergade og Jernbanegade ved hjælp af strømperenovering er næsten færdig. I Jernbanegade skal der renoveres 2 ledninger én i hver side af vejen. Ledningen i vejens nordlige side er stort set færdig, men nærmere undersøgelser har vist, at ledningen i den sydlige side af vejen er i så dårlig stand, at den ikke kan strømperenoveres der er ikke fysisk kontakt mellem hovedledning og mere end halvdelen af stikledningerne. Dette blev konstateret i forbindelse med en speciel tvkørsel af ledningen, som normalt bruges ved klargøring til renoveringen. Ledningen kan renoveres uden en total opgravning med en rørsprængning, hvor der kun sker punktvise opgravninger ved f.eks. stikledninger. Teknik og Miljø har indhentet tilbud på rørsprængning som bruges bl.a. i situationer som denne, hvor ledning og stik mange steder ikke hænger fysisk sammen. Alternativet til en rørsprængning er en opgravning af hele strækningen. Notat af 7. august 2008 fra Teknik og Miljø Notat fra Økonomi Notat med oversigt over økonomi ved kloakrenoveringen Økonomiske bemærkninger:

12 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 12 Økonomi oplyser, at der i budget 2008 er afsat et rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. til anlægsudgifter på spildevandsområdet. Derudover har Kommunalbestyrelsen godkendt at overføre ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2007 til 2008 på i alt 7,8 mio. kr. Projektet kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet. Teknik og Miljø indstiller, at der frigives 1,1 mio. kr. til projektets færdiggørelse med rørsprængningsmetoden. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt Ansøgning om anlægsbevilling til kloakprojekt i Skovgårdsparken Sagsnr J.nr I forbindelse med den private byggemodning Skovgårdsparken i Morud er Nordfyns Kommune blevet anmodet om at overtage kloakken. Driftsafdelingen har godkendt kloakprojektet, og søger derfor om en anlægsbevilling på kr til udførelse af projektet. Samtidig søges om en indtægtsbevilling til kloaktilslutningsbidrag fra 23 grunde på kr Ansøgning om overtagelse af privat kloak Brev til ansøger Kortbilag vedr. Skovgårdsparken Overslagspriser på etablering af kloakanlæg i Skovgårdsparken Notat af 13. juni 2008 fra Teknik og Miljø Notat fra Økonomi Bilag kun i papirudgave Økonomiske oplysninger:

13 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 13 Økonomi kan oplyse, at der i Budget 2008 er afsat et rådighedsbeløb på kr til spildevandsområdet, hvoraf kommunalbestyrelsen har frigivet kr Derudover afventer godkendelse af overførsler fra 2007 samt 2 andre anlægsprojekter. I vedlagte notat fra Økonomi er opstillet skema over bevillinger på spildevandsområdet, hvoraf det fremgår, at midler vedr. Skovgårdsparken i Morud kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet. Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges en kr til udførelse af kloakprojektet. Samtidig søges en indtægtsbevilling til kloaktilslutningsbidrag fra 23 grunde på kr Beløbene søges frigivet af kloakforsyningens rådighedsbeløb. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. august 2008: Udsættes. Udgifterne til kloakeringen afholdes i første omgang af nuværende ejer. Kloakken overtages af kommunen, når kloakeringen af udstykningen er færdig. Kommunen betaler først for kloakken, når den overtages. Ifølge Betalingsvedtægten kan tilslutningsbidraget opkræves, når der foreligger mulighed for tilslutning af ejendommen. Teknik og Miljø har ført stikledning frem til udstykningen, så der er nu mulighed for tilslutning. Derfor bliver tilslutningsbidraget for alle 23 grunde snarest opkrævet hos nuværende ejer af udstykningen. I praksis får kommunen således tilslutningsbidraget fra alle 23 grunde, inden kloakken overtages Forslag til Regulativ for hønsehold og lignende i Nordfyns Kommune

14 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 14 Sagsnr J.nr Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til Regulativ for hønsehold og lignende, idet kommunen med jævne mellemrum modtager klager over hønsehold og i enkelte tilfælde duehold i byzone. Der bliver klaget dels over støjgener ved hold af haner, problemer med hønsegårde i skel, rotter og lignende. I Søndersø Kommune var der udarbejdet et regulativ for hønsehold, som stadig er gældende for gammel Søndersø Kommune. Det vil dog være hensigtsmæssigt at have et regulativ, som er gældende for hele Nordfyns Kommune, og som udvides med regler for hold af duer. Notat af 13. august 2008 fra Teknik og Miljø Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, bekendtgørelse nr af 14. december 2006 Forslag til Regulativ for hønsehold og lignende i Nordfyns Kommune Regulativ for Søndersø Kommune Teknik og Miljø indstiller, at regulativet vedtages. Alternativt kan det besluttes, at man ikke ønsker at have et regulativ for hønsehold og lignende. I så fald bør regulativet for gammel Søndersø Kommune ophæves, så der er ens regler for hele kommunen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Det indstilles, at forslag til Regulativ for hønsehold godkendes Investeringsplan, trafiksikkerhed Sagsnr

15 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 15 I forlængelse af godkendelsen af Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns Kommune forelægger Teknik og Miljø et forslag til investeringsplan over de næste 5 år. Investeringsplan, trafiksikkerhed Notat af 20. august 2008 fra Teknik og Miljø Teknik og Miljø indstiller, at investeringsplanen godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Forslag til investeringsplan indstilles godkendt. Arne Erlund kan ikke gå ind for indstillingen Høring vedr. regional bustrafik Sagsnr J.nr Region Syddanmark har fremsendt forslag til principper for bustrafik af regional betydning i høring hos parterne i offentlig servicetrafik. Principperne udgør Regionsrådets forslag til bustrafik af regional betydning, som bidrag til trafikselskabernes trafikplanlægning og køreplanlægning. Forslaget opdeler rejsemål af regional betydning i tre størrelser: A. Byer med indbyggerantal større end B. Trafikknudepunkter, større arbejdspladser, uddannelsessteder C. Byer med indbyggerantal imellem og A og B betragtes som væsentlige regionale trafikknudepunkter. C betragtes som almindelige regionale rejsemål.

16 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 16 En opgørelse viser, at alle byer i regionen, som har imellem og indbyggere, ligger på buslinier imellem regionale rejsemål (trafikknudepunkter) og betjenes af regionale busser. I Nordfyns Kommune drejer det sig om Bogense og Otterup. Høringsdokument: Forslag til principper for bustrafik Mødereferat: Dialog om Regionsrådets forslag til principper for bustrafik Notat: Kommunale bemærkninger maj - juni 2008 om bustrafik Forslag til høringssvar til Region Syddanmark Teknik og Miljø indstiller, at forslag til høringsskrivelse godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt Det landsdækkende radiokommunikationssystem "SINE" Sagsnr J.nr Den 1. juni 2007 vedtog Folketinget lov nr. 508 Lov om ændring af beredskabsloven. Med loven forpligtes alle landets beredskaber i fremtiden at benytte det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til løsning af beredskabsmæssige opgaver. SINE (sikkerhedsnettet) er navnet på det fælles radiosystem, der skal sikre grundlaget for et bedre samarbejde på tværs af beredskabet både i hverdagen og ved større hændelser. Fra at have over 100 forskellige radiosystemer skal alle dele af beredskabet i løbet af næste år anvende det nye fælles landsdækkende digitale radiosystem, således at f.eks. politi, ambulancetjenesten, læger og redningsberedskabet kan kommunikerer sammen. Med implementeringen af det nye digitale radiosystem SINE skal kommunerne antagelig selv stå som indkøber af radioerne (terminalerne). Prisen på terminalerne foreligger endnu ikke, men et forsigtigt skøn vil være kr pr terminal. Be-

17 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 17 redskab Nordfyn har behov for min. 26 terminaler til fordeling på kommunens tre brandstationer hvilket beløber sig til i alt kr (engangsbeløb i 2009) De fremtidige driftsudgifter vil, når der er fratrukket driftsudgifterne til det eksisterende radiosystem, udgøre et mervederlag på ca. kr pr. år. (pristal for 2008). Skrivelse fra SINE-sekretariatet Skrivelse fra Falck vedr. radiotilslutning til Falcks Vagtcentral Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. august 2008: Der søges om kr til anlæg og yderligere kr til drift (skalopgave). Økonomiske oplysninger: Økonomi kan oplyse, at der i budget 2009 afsættes kr. 0,260 mio. til anskaffelse af det lovpligtige radiokommunikationssystem SINE, og at Nordfyns Kommune bliver kompenseret via lov og cirkulæreprogrammet (også kaldet DUT) Risikobaseret dimensionering af Nordfyns Kommunes Redningsberedskab Sagsnr J.nr På Beredskabskommissionens møde den 25. februar 2008 blev oplæg til serviceniveau for Brand- og redningsberedskabet i Nordfynskommune fremsendt til høring i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har nu fremsendt sit høringssvar og skriver følgende: Det er på det foreliggende grundlag Beredskabsstyrelsens vurdering, at forslaget til plan for redningsberedskabet i Nordfyns Kommune lever op til kravene i bekendtgørelsen samt at Det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at der er medtaget en god beskrivelse af kommunen.

18 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 18 Af høringssvaret fremgår endvidere følgende anbefalinger: At planen suppleres med oplysninger om udrykningstyper, fordelt pr. døgn, uge, måned, års basis eller lignende, således at det kan udledes, hvorvidt antallet af udrykninger er stigende, faldende eller stabilt med henblik på en mere præcis beskrivelse af kommunens risikoprofil, at planen suppleres med oplysninger om samtidige hændelser samt om antal assistancer fra andre kommuner, at der anvendes enslydende titler for de samme temaer, objekter, risici og scenarier, når de omtales forskellige steder i planen, at den anvendte metode for gennemførelse af risikoanalysen tydeliggøres, at der medtages kortfattede begrundelser for udvælgelsen af alle de udvalgte scenarier, at alle de udvalgte scenarier af hensyn til overskueligheden præsenteres i en eller flere risikomatricer, der giver et overblik over hyppighed og konsekvens. at der som et led i det videre arbejde med den risikobaserede dimensionering foretages en nærmere analyse af vandforsyningen til brandslukningen. at det kommer til at fremgå tydeligere af den materialemæssige sammensætning af basis- og suppleringsenheden, hvorledes disse kan indgå i førsteudrykningen. at der udarbejdes en egentlig plan for varetagelse af indkvarterings- og forplejningsopgaven. at der medtages en oversigt over redningsberedskabets organisatoriske placering i Nordfyns Kommune. at der i forbindelse med næste revision af planen suppleres med et eller flere scenarier, der dækker risici knyttet til steder med mange mennesker med såvel dag- som natophold. at der i forbindelse med det videre arbejde med planen, skabes en tydeligere sammenhæng mellem kapacitetsanalyserne og fastlæggelsen af de forebyggende tiltag. at det tydeligere beskrives, hvordan beredskabet koordinerer sager med bygningsmyndigheden i relation til brandteknisk byggesagsbehandling og med planmyndighederne i relation til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, herunder risikovirksomheder. at synliggøre og konkretisere sammenhængen mellem kompetencebehov og opgaver for hver af de personalegrupper, der varetager opgaver af forebyggende eller afhjælpende art. Herudover anbefaler Beredskabsstyrelsen, at de uddannelsesmæssige målsætninger for de forskellige områder beskrives. at der indarbejdes en beskrivelse af øvelsesområdet. Beredskabsstyrelsen konkluderer, at det fremsendte forslag med den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Nordfyns Kommune lever op til kravene i bekendtgørelsen. Sagen skal forelægges Kommunalbestyrelsen med Beredskabsstyrelsens bemærkninger og endeligt vedtages i Kommunalbestyrelsen. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender planen, skal den igen indsendes til Beredskabsstyrelsen, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 4, og 14, stk. 4.

19 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 19 Beredskabsstyrelsens udtalelse Uddrag af Beredskabsplan Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. august 2008: Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse med den tilføjelse, at lifttenderen ikke udskiftes men flyttes fra station Søndersø til station Bogense som vedtaget på Beredskabskommissionens møde den 25. februar (side 99 og 100 i planen om risikobaseret dimensionering) 507. Forslag til ændringer i driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution Bogense Børnehave og Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr S49 Bogense Børnehave har den 23. april 2008 fremsendt forslag til ændringer i driftsoverenskomsten og tillæg til driftsoverenskomsten, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober Driftsoverenskomsten og tillægget er ikke efterfølgende underskrevet af Bogense Børnehaves bestyrelse, idet der ønskes følgende ændringer: Driftsoverenskomsten 1 stk. 1 Tilføjelse: Grundnormering er 42 børn. 6 stk. 2 Ansættelse af børnehavens souschef sker under forbehold af kommunens godkendelse slettes. Tillæg til driftsoverenskomsten 1 Det maximale børnetal er 42 børn ændres til Grundnormering er 42 børn. 3

20 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 20 Tillæg til driftsoverenskomsten genforhandles i forbindelse med vedtagelsen af decentraliseringsaftalen tilføjes. 7 Bogense Børnehave ønsker budget til ejendomsskat lagt ud i børnehaven, så børnehaven selv betaler ejendomsskatten. 8 Bogense Børnehave ønsker midler til både indvendig og udvendig vedligeholdelse udlagt til børnehaven. Forslag til ændringer i driftsoverenskomsten af 23. april 2008 fra Bogense Børnehave. Høringssvar fra Bogense Børnehave af 6. august Driftsoverenskomst mellem Nordfyns Kommune og Bogense Børnehave, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober Tillæg til driftsoverenskomst mellem Nordfyns Kommune og Bogense Børnehave, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober Notat fra Økonomi af 11. august Administrationen indstiller i forhold til de foreslåede ændringer til Driftsoverenskomsten, at 1 stk. 1 ikke godkendes, og at 6 stk. 2 godkendes. Endvidere indstilles i forhold til Tillæg til Driftsoverenskomsten, at 1 ikke godkendes, at sætningen Det maksimale børnetal er 42 slettes, at 3 godkendes, at 7 får følgende ordlyd: Bogense Børnehave fritages for ejendomsskat. Nordfyns Kommune får ikke af den grund pant i bygningen, og at 8 godkendes. Beslutning i Familieudvalget den 27. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt.

21 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Ansøgning om midlertidig anvendelse af ældrebolig i Morud til gruppelokale for hjemmeplejegruppe Sagsnr J.nr Ældreafdelingen ansøger om godkendelse af oprettelse af grupperum for hjemmehjælpsgruppe i ældreboligen Plantagevej 3G, 5462 Morud tilhørende Søndersø Ældreboliger, der administreres af Domea. Dette er en midlertidig løsning og fra 1. december 2009 anvendes mødelokale i det nybyggede Vesterbo. Boligselskabet har intet at indvende imod den ændrede benyttelse og der er ikke aktuelt ansøgere til lejligheden. Jf. Lov om almene ældreboliger 28, skal Kommunalbestyrelsen godkende nedlæggelse af en bolig. Sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med ansøgning om, at boligen midlertidigt anvendes til grupperum for hjemmehjælpsgruppen i Morud. Notat ansøgning om etablering af grupperum til hjemmehjælpsgruppe i Morud (flytning) Oplæg til nyt grupperum Morud/Veflinge Uddrag af lov om almene ældreboliger ( 28) Notat fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Årlig drift kr Kan finansieres af nedlæggelse af gruppelederstilling og restbeløb af fælleskontoen indenfor fritvalgsområdet. Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes og efterfølgende sendes til udtalelse i Ældrerådet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2008:

22 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Årlig redegørelse vedr. den specialiserede revalideringsindsats Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. september i årene 2006 til og med 2009 sende en redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunernes behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 1. januar 2007 selv har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Tanken med redegørelsen er, at den skal indeholde oplysninger, som er nødvendige for at skabe overblik over udviklingen på området for specialiseret revalidering til brug for beskæftigelsesregionens overvågning af området. Med virkning fra den har Nordfyns Kommune lavet en aftale med Odense Kommune om køb af pladser i Reva-huset i Odense Kommune. Hertil kommer, at Jobcentret har købt pladser ved private aktører, primært Joblinjen, ligesom Jobcenter Nordfyn har lavet en del afprøvninger i eget regi i kommunens aktiveringscenter og i forbindelse med virksomhedspraktikker. I løbet af 2. halvår af 2007 og i løbet af 2008 kan det konstateres, at Jobcenter Nordfyn har haft et øget behov for at købe pladser ved Odense Kommune og ved anden aktør. Den samme tendens forventes i årene fremover. Der henvises til den medsendte redegørelse samt bilag nr. 2 redegørelse til beskæftigelsesregionen om tidligere amtskommunale revalideringstilbud. Redegørelsen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen og sendes til udtalelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Sagen har været sendt til udtalelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Det lokale beskæftigelsesråd har i sit møde den 24. juni 2008 godkendt notatet fra jobcentret. Årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen vedr. den specialiserede revalideringsindsats Bilag 2 Redegørelse 2007 vedr. den specialiserede revalideringsindsats Bilag 2 Redegørelse 2008 vedr. den specialiserede revalideringsindsats Det indstilles, at den udarbejdede redegørelse fra Jobcentret godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27. august 2008:

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere