ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE behandling af Budget Forslag til generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån Revisionsberetning nr. 3 for regnskabsåret Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan Forslag til Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til ledningsregistrering Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til kloakering af ejendomme i Kørup Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til kloakrenovering i Otterup Ansøgning om anlægsbevilling til kloakprojekt i Skovgårdsparken Forslag til Regulativ for hønsehold og lignende i Nordfyns Kommune Investeringsplan, trafiksikkerhed Høring vedr. regional bustrafik Det landsdækkende radiokommunikationssystem "SINE" Risikobaseret dimensionering af Nordfyns Kommunes Redningsberedskab Forslag til ændringer i driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution Bogense Børnehave og Nordfyns Kommune Ansøgning om midlertidig anvendelse af ældrebolig i Morud til gruppelokale for hjemmeplejegruppe Årlig redegørelse vedr. den specialiserede revalideringsindsats Udvidelse af centerbygning ved Nordfyns Psykiatricenter (skema C) Harmonisering af kørsel (Botilbud) Vision og målsætninger for skolevæsenet i Nordfyns Kommune Eventuel overtagelse af Melby Forsamlingshus Evaluering af bogbilordningen Årsrapport fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN) Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN) Søndersøhallerne - ansøgning om tilskud Ansøgning om tillægsbevilling til merudgifter i forbindelse med ny- og ombygning af Søndersøskolen og Børnehaven Nordmark...32 SAGER TIL EFTERRETNING...33

3 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Budgetrapporter pr. 31. august Orientering om foreløbig beregning af Kirkeskat Detailhandelsanalyse Status på grundsalg...34 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 36

4 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 4 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE behandling af Budget 2009 Sagsnr J.nr Der foreligger forslag til Budget 2009 og overslagsårene 2010, 2011 og 2012 til 1. behandling. Det fremgår af forslaget, at: Der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr ,4 mio. Skatteprocenten er uændret 25,5 Grundskyldspromillen er uændret 25,18 Grundskyldspromillen er uændret 12,3 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme uændret 12,09 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne Kirkeskatten er uændret 1,04 I budgetforslag 2009 er der indarbejdet nettodriftsudgifter på i alt kr ,9 mio. på det skattefinansierede område I budgetforslag 2009 er der indarbejdet anlægsudgifter på kr. 28,8 mio. I budgetforslag 2009 er der indarbejdet finansiering på i alt kr ,3 mio., fordelt med kr. 977,4 mio. i skatter og kr. 406,9 mio. i tilskud og udligning. Det samlede forslag 2009 (drift, anlæg, renter og afdrag) udviser et forbrug af likvide midler (kassen) kr. på 34,2 mio. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering I budgetforslaget er indarbejdet statsgaranti. Det skal besluttes, hvorvidt der vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Det tidligere udsendte materiale bedes medbragt. Sammenfatning af budgetforslag 2009 til 1. behandling Budgetforslaget oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling Forslag til generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån

5 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 5 Sagsnr J.nr Økonomiudvalget efterlyste på mødet i august et forslag til generelle retningslinier for ydelse af lån og garantier til foreninger, institutioner mv. Administrationen har udarbejdet et forslag til retningslinier. Økonomiudvalget bedes tage stilling til forslaget, herunder Skal kommunen kun yde lån til f.eks. energibesparende foranstaltninger eller til alle bygningsudgifter? Skal der være en anden beløbsgrænse end kr , som angivet i forslaget? Skal der opkræves renter af lånet? Kan løbetiden på lånet være længere end 5 år? Forslag til retningslinier for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån Indstilles godkendt med den ændring, at lån forrentes med diskontoen plus 1% Revisionsberetning nr. 3 for regnskabsåret 2007 Sagsnr J.nr Kommunernes Revision fremsender Revisionsberetning nr. 3 for regnskabsåret 2007 for Nordfyns Kommune. Revisionen har givet anledning til bemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets område. Revisionsberetning nr. 3 Notat af 20. august 2008 fra Jobcenteret Notat af 1. september 2008 fra Økonomi Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27. august 2008:

6 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 6 Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Det indstilles, at revisionsberetningen godkendes, og at Årsberetning og regnskab for 2007 for Nordfyns Kommune godkendes endeligt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 Sagsnr J.nr I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune, der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den tidligere Bogense Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2001 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der ændres i kommuneplanramme, B16. Tillæg nr. 15 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur, og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Tillæg nr. 15 fremlægges offentligt sammen med forslag til lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense. Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Teknik og Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse.

7 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Forslag til Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Sagsnr J.nr Lokalplanområdet omfatter et ca m² stort areal beliggende ved Skovvej og Fredskovstien øst for Bogense By. Området afgrænses mod nord af Kanal A, og mod vest af boligområdet ved Østre Engvej samt Fredskoven. Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af golfbanen ved Gyldensteen Golf. Ved lokalplanens udarbejdelse har alle matrikler landzonestatus undtaget matr. 24cx Bogense Markjorder og del af 24f Bogense Markjorder. Adgangen til området sker i dag via Skovvej, men vil i fremtiden blive vejbetjent fra Tjørnevej/Bøgevej og Ahornvej. Da kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens virkeliggørelse, har Nordfyns Kommunalbestyrelse udarbejdet nærværende rammelokalplan til sikring af de overordnede retningslinjer for områdets udbygning til byformål. Lokalplanens område er i Bogense Kommuneplan udlagt til byudvikling til boligformål i overensstemmelse med Regionplan 2005 for Fyns Amt. En af grundejerne i området har i forlængelse heraf anmodet om at få området lokalplanlagt med henblik på at få fastlagt de overordnede rammer og retningslinjer for områdets udnyttelse og disponering; bl.a. i forhold til de omkringliggende arealer. Forslag til lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Teknik og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt.

8 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 8 Indstilles godkendt til fremlæggelse Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan 2001 Sagsnr J.nr I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune, der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den tidligere Bogense Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 14 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Tillæg nr. 14 er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning vedr. besætningsudvidelse på ejendommen Bundgårdsballe 33. Tillægget giver i sig selv ikke en tilladelse til udvidelsen. Tillæg nr. 14 har til formål, at ophæve rammebestemmelserne L.6 for matr. nr. 6a, 6m, 7a og 7g alle Nørre By, Klinte, se kortbilag 1 & 2. En ophævelse af rammebestemmelsen er nødvendig for at kunne give en tilladelse til besætningsudvidelse, idet den gældende kommuneplan foreskriver at, ved udlæg af nye byzonearealer i tilknytning til Nørreby dog bortset fra arealmæssigt meget begrænsede udlæg og lignende uvæsentlige reguleringer skal området L6, Nørreby overføres til byzone. En besætningsudvidelse kræver, at ejendommen ligger i landzonen. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan 2001 Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan 2001 godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt.

9 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 9 Indstilles godkendt til fremlæggelse Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til ledningsregistrering Sagsnr J.nr Teknik og Miljø ansøger om anlægsbevilling på kr. 0,3 mio. til opstart af ledningsregistrering i Nordfyns Kommune. I forbindelse med udarbejdelse af ny spildevandsplan for Nordfyns Kommune, vil det være nødvendigt med en fortsættelse af opmålingen og digitaliseringen af kloaknettet i Nordfyns Kommune. Ledningsregistreringen udføres som en samlet opgave uafhængig af udarbejdelse af spildevandsplanen. Notat af 4. juni 2008 fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Restrådighedsbeløb udgør herefter kr. 3,3 mio. Teknik og Miljø indstiller, at der frigives kr. 0,3 mio. af det afsatte rådighedsbeløb på kloakområdet til opstart med ledningsregistrering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt.

10 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til kloakering af ejendomme i Kørup Sagsnr J.nr Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning af 9. juni 2008 fra ejerne af 25 ejendomme i Kørup, som ønsker at etablere et tryksat kloaksystem med tilslutning til offentlig kloak. Lodsejerne anmoder om, at kommunen overtager kloaksystemet efter endt udførelse samt afholder anlægsudgifterne hertil. Kommunen har ved 2 tidligere lejligheder betalt og overtaget et lignende nyetableret kloaksystem under følgende vilkår: Lodsejernes egenbetaling udgør: Tilslutningsbidrag til kommunen, kr ekskl. moms pr. ejendom El-arbejdet i forbindelse med tilslutning af pumpebrønde Ændring af eksisterende kloaksystem på ejendommene, herunder sløjfning af septiktanke Opmåling og registrering af pumper og ledninger Driftsudgifter til elforbrug til pumperne Vandafledningsbidrag Kommunens andel udgør anlægsudgifter samt erstatninger til lodsejere, hvor ledningen ikke ligger i offentligt areal. Teknik og Miljø anbefaler projektet. Ansøgning om kloakering af 25 ejendomme i Kørup Overslag på anlægsarbejdet Bilag kun i papirudgave Notat fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Økonomi oplyser, at der i budget 2008 er afsat et rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. til anlægsudgifter på spildevandsområdet. Derudover har Kommunalbestyrelsen godkendt at overføre ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2007 til 2008 på i alt 7,8 mio. kr. Projektet kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet.

11 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 11 Teknik og Miljø indstiller, at der frigives 2,3 mio. kr. til projektets udførelse samt en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. fra beboernes tilslutningsbidrag. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til kloakrenovering i Otterup Sagsnr J.nr Renoveringen af kloakledninger i Otterup i henholdsvis Søndergade og Jernbanegade ved hjælp af strømperenovering er næsten færdig. I Jernbanegade skal der renoveres 2 ledninger én i hver side af vejen. Ledningen i vejens nordlige side er stort set færdig, men nærmere undersøgelser har vist, at ledningen i den sydlige side af vejen er i så dårlig stand, at den ikke kan strømperenoveres der er ikke fysisk kontakt mellem hovedledning og mere end halvdelen af stikledningerne. Dette blev konstateret i forbindelse med en speciel tvkørsel af ledningen, som normalt bruges ved klargøring til renoveringen. Ledningen kan renoveres uden en total opgravning med en rørsprængning, hvor der kun sker punktvise opgravninger ved f.eks. stikledninger. Teknik og Miljø har indhentet tilbud på rørsprængning som bruges bl.a. i situationer som denne, hvor ledning og stik mange steder ikke hænger fysisk sammen. Alternativet til en rørsprængning er en opgravning af hele strækningen. Notat af 7. august 2008 fra Teknik og Miljø Notat fra Økonomi Notat med oversigt over økonomi ved kloakrenoveringen Økonomiske bemærkninger:

12 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 12 Økonomi oplyser, at der i budget 2008 er afsat et rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. til anlægsudgifter på spildevandsområdet. Derudover har Kommunalbestyrelsen godkendt at overføre ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2007 til 2008 på i alt 7,8 mio. kr. Projektet kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet. Teknik og Miljø indstiller, at der frigives 1,1 mio. kr. til projektets færdiggørelse med rørsprængningsmetoden. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt Ansøgning om anlægsbevilling til kloakprojekt i Skovgårdsparken Sagsnr J.nr I forbindelse med den private byggemodning Skovgårdsparken i Morud er Nordfyns Kommune blevet anmodet om at overtage kloakken. Driftsafdelingen har godkendt kloakprojektet, og søger derfor om en anlægsbevilling på kr til udførelse af projektet. Samtidig søges om en indtægtsbevilling til kloaktilslutningsbidrag fra 23 grunde på kr Ansøgning om overtagelse af privat kloak Brev til ansøger Kortbilag vedr. Skovgårdsparken Overslagspriser på etablering af kloakanlæg i Skovgårdsparken Notat af 13. juni 2008 fra Teknik og Miljø Notat fra Økonomi Bilag kun i papirudgave Økonomiske oplysninger:

13 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 13 Økonomi kan oplyse, at der i Budget 2008 er afsat et rådighedsbeløb på kr til spildevandsområdet, hvoraf kommunalbestyrelsen har frigivet kr Derudover afventer godkendelse af overførsler fra 2007 samt 2 andre anlægsprojekter. I vedlagte notat fra Økonomi er opstillet skema over bevillinger på spildevandsområdet, hvoraf det fremgår, at midler vedr. Skovgårdsparken i Morud kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet. Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges en kr til udførelse af kloakprojektet. Samtidig søges en indtægtsbevilling til kloaktilslutningsbidrag fra 23 grunde på kr Beløbene søges frigivet af kloakforsyningens rådighedsbeløb. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. august 2008: Udsættes. Udgifterne til kloakeringen afholdes i første omgang af nuværende ejer. Kloakken overtages af kommunen, når kloakeringen af udstykningen er færdig. Kommunen betaler først for kloakken, når den overtages. Ifølge Betalingsvedtægten kan tilslutningsbidraget opkræves, når der foreligger mulighed for tilslutning af ejendommen. Teknik og Miljø har ført stikledning frem til udstykningen, så der er nu mulighed for tilslutning. Derfor bliver tilslutningsbidraget for alle 23 grunde snarest opkrævet hos nuværende ejer af udstykningen. I praksis får kommunen således tilslutningsbidraget fra alle 23 grunde, inden kloakken overtages Forslag til Regulativ for hønsehold og lignende i Nordfyns Kommune

14 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 14 Sagsnr J.nr Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til Regulativ for hønsehold og lignende, idet kommunen med jævne mellemrum modtager klager over hønsehold og i enkelte tilfælde duehold i byzone. Der bliver klaget dels over støjgener ved hold af haner, problemer med hønsegårde i skel, rotter og lignende. I Søndersø Kommune var der udarbejdet et regulativ for hønsehold, som stadig er gældende for gammel Søndersø Kommune. Det vil dog være hensigtsmæssigt at have et regulativ, som er gældende for hele Nordfyns Kommune, og som udvides med regler for hold af duer. Notat af 13. august 2008 fra Teknik og Miljø Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, bekendtgørelse nr af 14. december 2006 Forslag til Regulativ for hønsehold og lignende i Nordfyns Kommune Regulativ for Søndersø Kommune Teknik og Miljø indstiller, at regulativet vedtages. Alternativt kan det besluttes, at man ikke ønsker at have et regulativ for hønsehold og lignende. I så fald bør regulativet for gammel Søndersø Kommune ophæves, så der er ens regler for hele kommunen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Det indstilles, at forslag til Regulativ for hønsehold godkendes Investeringsplan, trafiksikkerhed Sagsnr

15 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 15 I forlængelse af godkendelsen af Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns Kommune forelægger Teknik og Miljø et forslag til investeringsplan over de næste 5 år. Investeringsplan, trafiksikkerhed Notat af 20. august 2008 fra Teknik og Miljø Teknik og Miljø indstiller, at investeringsplanen godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Forslag til investeringsplan indstilles godkendt. Arne Erlund kan ikke gå ind for indstillingen Høring vedr. regional bustrafik Sagsnr J.nr Region Syddanmark har fremsendt forslag til principper for bustrafik af regional betydning i høring hos parterne i offentlig servicetrafik. Principperne udgør Regionsrådets forslag til bustrafik af regional betydning, som bidrag til trafikselskabernes trafikplanlægning og køreplanlægning. Forslaget opdeler rejsemål af regional betydning i tre størrelser: A. Byer med indbyggerantal større end B. Trafikknudepunkter, større arbejdspladser, uddannelsessteder C. Byer med indbyggerantal imellem og A og B betragtes som væsentlige regionale trafikknudepunkter. C betragtes som almindelige regionale rejsemål.

16 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 16 En opgørelse viser, at alle byer i regionen, som har imellem og indbyggere, ligger på buslinier imellem regionale rejsemål (trafikknudepunkter) og betjenes af regionale busser. I Nordfyns Kommune drejer det sig om Bogense og Otterup. Høringsdokument: Forslag til principper for bustrafik Mødereferat: Dialog om Regionsrådets forslag til principper for bustrafik Notat: Kommunale bemærkninger maj - juni 2008 om bustrafik Forslag til høringssvar til Region Syddanmark Teknik og Miljø indstiller, at forslag til høringsskrivelse godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt Det landsdækkende radiokommunikationssystem "SINE" Sagsnr J.nr Den 1. juni 2007 vedtog Folketinget lov nr. 508 Lov om ændring af beredskabsloven. Med loven forpligtes alle landets beredskaber i fremtiden at benytte det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til løsning af beredskabsmæssige opgaver. SINE (sikkerhedsnettet) er navnet på det fælles radiosystem, der skal sikre grundlaget for et bedre samarbejde på tværs af beredskabet både i hverdagen og ved større hændelser. Fra at have over 100 forskellige radiosystemer skal alle dele af beredskabet i løbet af næste år anvende det nye fælles landsdækkende digitale radiosystem, således at f.eks. politi, ambulancetjenesten, læger og redningsberedskabet kan kommunikerer sammen. Med implementeringen af det nye digitale radiosystem SINE skal kommunerne antagelig selv stå som indkøber af radioerne (terminalerne). Prisen på terminalerne foreligger endnu ikke, men et forsigtigt skøn vil være kr pr terminal. Be-

17 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 17 redskab Nordfyn har behov for min. 26 terminaler til fordeling på kommunens tre brandstationer hvilket beløber sig til i alt kr (engangsbeløb i 2009) De fremtidige driftsudgifter vil, når der er fratrukket driftsudgifterne til det eksisterende radiosystem, udgøre et mervederlag på ca. kr pr. år. (pristal for 2008). Skrivelse fra SINE-sekretariatet Skrivelse fra Falck vedr. radiotilslutning til Falcks Vagtcentral Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. august 2008: Der søges om kr til anlæg og yderligere kr til drift (skalopgave). Økonomiske oplysninger: Økonomi kan oplyse, at der i budget 2009 afsættes kr. 0,260 mio. til anskaffelse af det lovpligtige radiokommunikationssystem SINE, og at Nordfyns Kommune bliver kompenseret via lov og cirkulæreprogrammet (også kaldet DUT) Risikobaseret dimensionering af Nordfyns Kommunes Redningsberedskab Sagsnr J.nr På Beredskabskommissionens møde den 25. februar 2008 blev oplæg til serviceniveau for Brand- og redningsberedskabet i Nordfynskommune fremsendt til høring i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har nu fremsendt sit høringssvar og skriver følgende: Det er på det foreliggende grundlag Beredskabsstyrelsens vurdering, at forslaget til plan for redningsberedskabet i Nordfyns Kommune lever op til kravene i bekendtgørelsen samt at Det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at der er medtaget en god beskrivelse af kommunen.

18 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 18 Af høringssvaret fremgår endvidere følgende anbefalinger: At planen suppleres med oplysninger om udrykningstyper, fordelt pr. døgn, uge, måned, års basis eller lignende, således at det kan udledes, hvorvidt antallet af udrykninger er stigende, faldende eller stabilt med henblik på en mere præcis beskrivelse af kommunens risikoprofil, at planen suppleres med oplysninger om samtidige hændelser samt om antal assistancer fra andre kommuner, at der anvendes enslydende titler for de samme temaer, objekter, risici og scenarier, når de omtales forskellige steder i planen, at den anvendte metode for gennemførelse af risikoanalysen tydeliggøres, at der medtages kortfattede begrundelser for udvælgelsen af alle de udvalgte scenarier, at alle de udvalgte scenarier af hensyn til overskueligheden præsenteres i en eller flere risikomatricer, der giver et overblik over hyppighed og konsekvens. at der som et led i det videre arbejde med den risikobaserede dimensionering foretages en nærmere analyse af vandforsyningen til brandslukningen. at det kommer til at fremgå tydeligere af den materialemæssige sammensætning af basis- og suppleringsenheden, hvorledes disse kan indgå i førsteudrykningen. at der udarbejdes en egentlig plan for varetagelse af indkvarterings- og forplejningsopgaven. at der medtages en oversigt over redningsberedskabets organisatoriske placering i Nordfyns Kommune. at der i forbindelse med næste revision af planen suppleres med et eller flere scenarier, der dækker risici knyttet til steder med mange mennesker med såvel dag- som natophold. at der i forbindelse med det videre arbejde med planen, skabes en tydeligere sammenhæng mellem kapacitetsanalyserne og fastlæggelsen af de forebyggende tiltag. at det tydeligere beskrives, hvordan beredskabet koordinerer sager med bygningsmyndigheden i relation til brandteknisk byggesagsbehandling og med planmyndighederne i relation til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, herunder risikovirksomheder. at synliggøre og konkretisere sammenhængen mellem kompetencebehov og opgaver for hver af de personalegrupper, der varetager opgaver af forebyggende eller afhjælpende art. Herudover anbefaler Beredskabsstyrelsen, at de uddannelsesmæssige målsætninger for de forskellige områder beskrives. at der indarbejdes en beskrivelse af øvelsesområdet. Beredskabsstyrelsen konkluderer, at det fremsendte forslag med den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Nordfyns Kommune lever op til kravene i bekendtgørelsen. Sagen skal forelægges Kommunalbestyrelsen med Beredskabsstyrelsens bemærkninger og endeligt vedtages i Kommunalbestyrelsen. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender planen, skal den igen indsendes til Beredskabsstyrelsen, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 4, og 14, stk. 4.

19 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 19 Beredskabsstyrelsens udtalelse Uddrag af Beredskabsplan Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. august 2008: Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse med den tilføjelse, at lifttenderen ikke udskiftes men flyttes fra station Søndersø til station Bogense som vedtaget på Beredskabskommissionens møde den 25. februar (side 99 og 100 i planen om risikobaseret dimensionering) 507. Forslag til ændringer i driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution Bogense Børnehave og Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr S49 Bogense Børnehave har den 23. april 2008 fremsendt forslag til ændringer i driftsoverenskomsten og tillæg til driftsoverenskomsten, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober Driftsoverenskomsten og tillægget er ikke efterfølgende underskrevet af Bogense Børnehaves bestyrelse, idet der ønskes følgende ændringer: Driftsoverenskomsten 1 stk. 1 Tilføjelse: Grundnormering er 42 børn. 6 stk. 2 Ansættelse af børnehavens souschef sker under forbehold af kommunens godkendelse slettes. Tillæg til driftsoverenskomsten 1 Det maximale børnetal er 42 børn ændres til Grundnormering er 42 børn. 3

20 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 20 Tillæg til driftsoverenskomsten genforhandles i forbindelse med vedtagelsen af decentraliseringsaftalen tilføjes. 7 Bogense Børnehave ønsker budget til ejendomsskat lagt ud i børnehaven, så børnehaven selv betaler ejendomsskatten. 8 Bogense Børnehave ønsker midler til både indvendig og udvendig vedligeholdelse udlagt til børnehaven. Forslag til ændringer i driftsoverenskomsten af 23. april 2008 fra Bogense Børnehave. Høringssvar fra Bogense Børnehave af 6. august Driftsoverenskomst mellem Nordfyns Kommune og Bogense Børnehave, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober Tillæg til driftsoverenskomst mellem Nordfyns Kommune og Bogense Børnehave, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober Notat fra Økonomi af 11. august Administrationen indstiller i forhold til de foreslåede ændringer til Driftsoverenskomsten, at 1 stk. 1 ikke godkendes, og at 6 stk. 2 godkendes. Endvidere indstilles i forhold til Tillæg til Driftsoverenskomsten, at 1 ikke godkendes, at sætningen Det maksimale børnetal er 42 slettes, at 3 godkendes, at 7 får følgende ordlyd: Bogense Børnehave fritages for ejendomsskat. Nordfyns Kommune får ikke af den grund pant i bygningen, og at 8 godkendes. Beslutning i Familieudvalget den 27. august 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt.

21 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Ansøgning om midlertidig anvendelse af ældrebolig i Morud til gruppelokale for hjemmeplejegruppe Sagsnr J.nr Ældreafdelingen ansøger om godkendelse af oprettelse af grupperum for hjemmehjælpsgruppe i ældreboligen Plantagevej 3G, 5462 Morud tilhørende Søndersø Ældreboliger, der administreres af Domea. Dette er en midlertidig løsning og fra 1. december 2009 anvendes mødelokale i det nybyggede Vesterbo. Boligselskabet har intet at indvende imod den ændrede benyttelse og der er ikke aktuelt ansøgere til lejligheden. Jf. Lov om almene ældreboliger 28, skal Kommunalbestyrelsen godkende nedlæggelse af en bolig. Sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med ansøgning om, at boligen midlertidigt anvendes til grupperum for hjemmehjælpsgruppen i Morud. Notat ansøgning om etablering af grupperum til hjemmehjælpsgruppe i Morud (flytning) Oplæg til nyt grupperum Morud/Veflinge Uddrag af lov om almene ældreboliger ( 28) Notat fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Årlig drift kr Kan finansieres af nedlæggelse af gruppelederstilling og restbeløb af fælleskontoen indenfor fritvalgsområdet. Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes og efterfølgende sendes til udtalelse i Ældrerådet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2008:

22 Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: Årlig redegørelse vedr. den specialiserede revalideringsindsats Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. september i årene 2006 til og med 2009 sende en redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunernes behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 1. januar 2007 selv har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Tanken med redegørelsen er, at den skal indeholde oplysninger, som er nødvendige for at skabe overblik over udviklingen på området for specialiseret revalidering til brug for beskæftigelsesregionens overvågning af området. Med virkning fra den har Nordfyns Kommune lavet en aftale med Odense Kommune om køb af pladser i Reva-huset i Odense Kommune. Hertil kommer, at Jobcentret har købt pladser ved private aktører, primært Joblinjen, ligesom Jobcenter Nordfyn har lavet en del afprøvninger i eget regi i kommunens aktiveringscenter og i forbindelse med virksomhedspraktikker. I løbet af 2. halvår af 2007 og i løbet af 2008 kan det konstateres, at Jobcenter Nordfyn har haft et øget behov for at købe pladser ved Odense Kommune og ved anden aktør. Den samme tendens forventes i årene fremover. Der henvises til den medsendte redegørelse samt bilag nr. 2 redegørelse til beskæftigelsesregionen om tidligere amtskommunale revalideringstilbud. Redegørelsen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen og sendes til udtalelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Sagen har været sendt til udtalelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Det lokale beskæftigelsesråd har i sit møde den 24. juni 2008 godkendt notatet fra jobcentret. Årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen vedr. den specialiserede revalideringsindsats Bilag 2 Redegørelse 2007 vedr. den specialiserede revalideringsindsats Bilag 2 Redegørelse 2008 vedr. den specialiserede revalideringsindsats Det indstilles, at den udarbejdede redegørelse fra Jobcentret godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27. august 2008:

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 18. september 2008 Side: 2 Fraværende: Punkt

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TIRSDAG DEN 26. AUGUST 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 26. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TIRSDAG DEN 10. MARTS 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 10. marts 2009 Side: 2 Fraværende: Ingmar

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2007, KL. 14.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Beredskabskommissionen 18. september 2007 Side: 9 Fraværende:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth. Annelise

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere