Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005"

Transkript

1 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og kommune. Det udfordrer LO s regionale og lokale struktur. Med hensyn til kommunerne tyder det på, at der i fremtiden bliver omkring 98 kommuner, og at kommunerne bliver borgernes hovedindgang til de offentlige velfærdsydelser. Dermed bliver kommunerne det centrale omdrejningspunkt i velfærdspolitikken. De 14 amtskommuner nedlægges, og i stedet oprettes der fem regioner. Fem regioner der er karakteriseret ved at dække betydeligt større geografiske områder end de nuværende amter, men som ikke kan betragtes som super amter, idet regionernes opgaver og ansvar er væsentligt forskellige fra de nuværende amters. Kort sagt bliver de nye regioners opgaveportefølje væsentligt smallere, og omdrejningspunktet bliver sygehusområdet og det erhvervspolitiske område. Regeringens strukturreform betyder samlet set, at det regionale niveau ikke længere er centrum for den tværfaglige interessevaretagelse ikke mindst på det beskæftigelsespolitiske område. Det bliver de nye og større kommuner, hvilket LO s regionale og lokale struktur må indrettes efter. Den fremtidige lokale og regionale tværfaglige struktur må tage udgangspunkt i det lokale led i kommunerne, hvorfor LO-sektionerne bliver det bærende organisatoriske niveau. LO-sektionerne bliver det naturlige afsæt for at påvirke de velfærdspolitiske opgaver. På det regionale niveau vil der stadig være behov for en tværfaglig indsats, men denne skifter karakter og vil fremover koncentrere sig om beskæftigelsesråd og vækstfora. Generelt set udfordres det lokale og regionale arbejde i forhold til partsindflydelsen. Dette skal imødegås ved en styrket og mere målrettet indsats for at sikre indflydelse på de politikområder, der er centrale for fagbevægelsen. Det lokale niveau LO-sektionernes grundlag LO formulerer et grundlag for LO-sektionernes dannelse og for LO-sektionernes udarbejdelse af egne vedtægter. Dette grundlag vil indeholde inspiration til udformning af juridiske og foreningstekniske rammer samt den organisatoriske opbygning af LO-sektionen. LO-sektionernes arbejde skal basere sig på LO s værdi- og fagpolitiske grundlag og være i overensstemmelse med LO s love. LO-sektionernes vedtægter skal godkendes i LO. 1

2 LO-sektionerne kan vælge at indgå i et formelt samarbejde med andre faglige organisationer under forudsætning af, at det ikke strider mod indgåede grænseaftaler og med respekt for LO s værdigrundlag. LO-sektionerne udpeger repræsentanter til de råd og udvalg m.fl., der har et kommunalt udgangspunkt. For så vidt en LO-sektion dækker flere kommuner, er LO-sektionen forpligtiget til at udpege repræsentanter til råd og udvalg i samtlige kommuner. Er der tale om et udvalg, der involverer flere kommuner, har de LO-sektioner, der er berørt, fælles udpegningsret. Princippet er, at udpegningen skal ske så tæt på den eller de LO-sektioner, der er berørt af udpegningen. F.eks. på det beskæftigelsespolitiske område er det den eller de LO-sektioner, der er dækket af et jobcenter, der udpeger de faglige repræsentanter. Opgaver De centrale opgaver for de nye LO-sektioner bliver at etablere kommunalpolitiske udvalg, hvis formål er at etablere en tæt dialog med de for LO-fagbevægelsen relevante partier i kommunalbestyrelserne. Denne opgave bliver afgørende for, om fagbevægelsen opnår indflydelse på velfærdspolitikken og prioriteringerne i de nye kommuner. Derudover formulerer LO s hovedbestyrelse to kerneopgaver for LO-sektionerne. Dette sker med udgangspunkt i Handlingsplanen og er gældende for hele kongresperioden. Efterfølgende indgås der aftaler mellem LO s hovedbestyrelse og den enkelte LO-sektion om de opgaver, der skal løses det pågældende år. På baggrund af disse aftaler tildeles der tilskud til LO-sektionerne. Den første kerneopgave er varetagelse af LO s interesser i forhold til det beskæftigelsespolitiske område. LO s rolle bliver med kommunalreformen ændret betydeligt. For at sikre LO s inddragelse er der en række opgaver, der skal løses. Den beskæftigelsespolitiske kerneopgave er delt i to: dels de grundlæggende opgaver af servicerende og praktisk karakter, dels opgaver af mere koordinerende og politisk karakter. Den anden kerneopgave er den organisationspolitiske, som indeholder: Udførelse af opgaver i forbindelse med skolekontaktarbejdet og Jobpatruljen samt aktivt understøtte de kampagneaktiviteter, der igangsættes fra LO. Generelt for opgaverne på det organisationspolitiske område er det en selvstændig opgave at sikre, at de lokale fagforeninger tager ejerskab til aktiviteterne. De øvrige opgaver, LO-sektionerne skal løse, er: Rammer for faglige netværk. Skabe rammer for at de lokale fagforeninger kan udveksle erfaringer i forhold til medlemsorganisering. Udover ovennævnte kan LO-sektionerne arbejde med de opgaver og aktiviteter, der er opbakning til blandt de lokale fagforeninger. 2

3 Der er i dag placeret opgaver i de enkelte LO-amter/regioner, som kan være relevante at videreføre i LO-sektionerne, eksempelvis EU-relaterede projekter. Disse opgaver må vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde. Struktur De lokale fagforeninger opretter det antal LO-sektioner, der passer til de lokale og faglige behov. Alle kommuner skal være dækket af en LO-sektion, og en LO-sektion kan dække mere end en kommune. Endvidere skal LO-sektionen sikre, at der oprettes kommunalpolitiske udvalg i forhold til hver enkelt kommune, herunder sikre de fornødne ressourcer til udvalgsarbejdet. I forbindelse med etablering af LO-sektioner anbefales det, at der tages hensyn til: At LO-sektionen opnår et medlemstal, der gør den bæredygtig. Med bæredygtig forstås, at alle sektioner skal have ressourcer til at løse de nye lokale opgaver, herunder den beskæftigelsespolitiske opgave. Ikke alle LO-sektioner vil have mulighed for at have folk ansat. Det må derfor være målet, at ressourcerne er tilstrækkelige til, at konkrete opgaver løses af en lokal fagforening, en nabo-sektion eller i samarbejde med andre LO-sektioner mod betaling. De naturlige lokale arbejdskraftoplande. De lokale fagforeningers placering, således at LO-sektionen har flere fagforeninger placeret i sit dækningsområde ingen LO-sektioner uden eller med kun en fagforening i et område. Medlemskab, tilmeldingskriterium og kontingent De lokale fagforeninger bestemmer selv, om de ønsker at være medlem af det lokale tværfaglige system LO-sektionerne. De lokale fagforeninger skal anvende samme tilmeldingsprocedure, som forbundene anvender i forhold til LO. Det vil sige, at der betales kontingent af det samlede medlemstal. Der kan ikke ske omregning af deltidsmedlemmer. Undtaget for kontingent er elever samt hvilende medlemmer (pensionister). Fagforeningen bestemmer selv, hvilken eller hvilke LO-sektioner der tilmeldes medlemmer til. LO-sektionerne fastsætter selv deres kontingent. Landsmøde LO samler LO-sektionerne til et årligt landsmøde. Det regionale niveau Opgaveløsning På det regionale niveau skal følgende opgaver løses: Servicering og kvalificering af arbejdet i de Regionale Beskæftigelsesråd (RBR). Med servicering og kvalificering forstås: 3

4 Understøtning af at LO agerer samlet i RBR ved bl.a. at gennemføre formøder, der skal være åbne for deltagelse af alle tilsluttede lokale fagforeninger. Udarbejdelse af analyser f.eks. i forbindelse med benchmarking. Sikre sammenhæng mellem RBR og de lokale beskæftigelsesråd (LBR) i regionen. Understøtte fagbevægelsens arbejde som anden aktør, hvor der er behov. Dette vel at mærke ikke som egentlig aktør i den beskæftigelsespolitiske indsats, men derimod med støtte og rådgivning. Koordinering mellem de lokale beskæftigelsesråd samt mellem de faglige repræsentanter på tværs af rådene, vækstfora og det uddannelsespolitiske område og i tilknytning hertil sikre samspil med a-kasserne. Struktur LO har ansvaret for, at de regionale opgaver bliver løst. Dette skal ske i samarbejde med LO-sektionerne og de lokale fagforeninger. Der nedsættes i hver af de fem regioner et beskæftigelses- og erhvervspolitisk udvalg og et regionsudvalg. Beskæftigelses- og erhvervspolitisk udvalg skal udgøre det faglige og politiske grundlag for det regionale beskæftigelses og erhvervspolitiske arbejde, bl.a. forankret i RBR og Vækstfora. Udvalget skal desuden sikre koordinering på tværs af regionen på de to politikområder. Udvalget skal serviceres af LO. Regionsudvalget har det overordnede politiske og strategiske ansvar for de øvrige regionale politikområder. Udvalget har til opgave at sikre koordineringen på området, sikre en fælles tværfaglig diskussion og prioritering, opsamle viden og erfaring samt videreformidle information. Det er i den forbindelse LO-sektionernes forpligtelse at deltage i dette arbejde. For begge udvalg gælder det, at udvalgene skal udgøre det faglige demokratiske forum for de lokale fagforeninger, hvorfor det er vigtigt, at udvalgsmedlemmerne får og har politisk kompetence. Den konsulent, der skal servicere udvalget, har ikke en politisk rolle. Udvalgenes sammensætning skal tage hensyn til både en geografisk og faglig spredning. Udpegning til udvalgene skal ske fra LO-sektionsområderne. Hermed forstås, at der kan deltage en repræsentant fra hvert af LO-sektionsområderne. Enten en repræsentant der kommer fra en lokal fagforening eller en repræsentant fra en LO-sektion. Der kan i sagens natur være sammenfald mellem at være repræsentant fra en LO-sektion og en lokal fagforening. Indstilling af repræsentanter til RBR og Vækstfora samt valg af medlemmer til Beskæftigelses- og erhvervsudvalget og til Regionsudvalget sker i forbindelse med LO s landsmøde, hvor der afsættes tid til at repræsentanter fra de fem regioner samles. For så vidt angår indstillingen til regionale beskæftigelsesråd og vækstfora godkendes disse formelt af LO s hovedbestyrelse, som det sker i dag. Ligeledes vil repræsentanterne fra de fem regioner have mulighed for at drøfte regionale spørgsmål og politikker på landsmødet. 4

5 Økonomi LO-kongressen besluttede i 2003 at afsætte kr. 20 mio. pr. år i kongresperioden til det lokale og regionale tværfaglige arbejde. LO s hovedbestyrelse fastlægger den økonomiske fordeling omfattende: Tilskud til de nye LO-sektioner baseres på såvel objektive kriterier som opgaveløsningen. Løsning af de regionale opgaver. Særaftale med Bornholm. En pulje til at understøtte særlige projekter på regionalt plan. I indeværende kongresperiode er det udgangspunktet, at der anvendes 3/4 af midlerne til tilskud til LO-sektionerne og 1/4 af ressourcerne til løsning af de regionale opgaver. LO yder et grundtilskud til alle LO-sektioner under forudsætning af, at den organisationspolitiske kerneopgave samt den grundlæggende beskæftigelsespolitiske kerneopgave løses. Derudover kan LO-sektionerne søge om yderligere tilskud til løsning af den beskæftigelsespolitiske kerneopgave, som indeholder koordinerende og politiske opgaver og som indbefatter, at det skal udføres af lønnet arbejdskraft. Der etableres en pulje af den samlede bevilling i kongresperioden til at medfinansiere regionale projekter. Overgang til ny tværfaglig struktur Beslutningen om ændring af det lokale og regionale tværfaglige samarbejde med baggrund i beslutningsgrundlaget indebærer, at: LO s tværfaglige arbejde varetages af LO-sektionerne. Fagforeningernes medlemskab af en LO-sektion er frivillig. Fagbevægelsens tværfaglige interesser i forhold til de nye regioner varetages af LO i samarbejde med de lokale fagforeninger og LO-sektioner. LO finansierer de omkostninger, der er forbundet med den tværfaglige interessevaretagelse i regionerne. LO yder tilskud til LO-sektionerne. De nye LO-sektioner etableres, og LO foranlediger det fornødne samarbejde om de nye regioner hurtigst muligt. De nye sektioner og samarbejdet i de nye regioner skal være fuldt funktionsdygtige senest den 1. januar LO opfordrer de nuværende LO-regioner/amtsorganisationer til på dette grundlag at afvikle deres virksomhed, således at de nye organisationer kan overtage de lokale og regionale tværfaglige opgaver. 5

6 Afviklingen følger de love, som er grundlaget for de enkelte organisationer. LO stiller økonomiskanalytisk og juridisk bistand for afvikling af organisationerne til rådighed. Desuden yder LO bistand i forhold til det personale, der er ansat regionalt. LO koordinerer i samarbejde med forbund og lokale fagforeninger arbejdet med at etablere lokale LO-sektioner. Eventuelle uoverensstemmelser afgøres af LO s hovedbestyrelse. Der skal gennemføres en samlet evaluering af det regionale arbejde med fokus på struktur, opgaveløsning og personalemæssige ressourcer. Evalueringen skal være gennemført ved udgangen af

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk kommunalreformen de politiske aftaler Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner med driftsoverenskomst 1 Michael Wulff Udgivet af Kirkens Korshær Nikolaj Plads 15 1067 Kbh. K Tlf.

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 2 af 26 Bedre kvalitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere