Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingen Pia Koch Hauge

2 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid Bogbus - Frigivelse af anlægsbevilling Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for Forslag til takster i Musik & Billedskolen Helle Ridecenter - ændring af rente- og afdragsfrit lån Skulpturudstilling i Ølgod Planlægning af dialogmøde med rådene Kanten - Oplæg til rammeaftale - driftstilskud fra Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til Tistrup News Bilagsliste Underskriftsblad Side 501

3 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5723 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Godkendt Side 502

4 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Gensidig orientering Dok.nr.: 7150 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Velkommen til ny Bibliotekschef Status Regionale Kulturaftale Orientering ved forvaltningen Kulturpuljen Samarbejde om foreningskonsulent Arkitektkonkurrence Studietur til Amsterdamturen Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 2004/15 2 Åben Program for studietur til Amsterdam - Udvalget for Kultur og Fritid.pdf 34357/15 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Mads orienterede fra kulturpolitisk topmøde med Bent Peter. Erhardt spurgte til status på den mobile skaterbane. Side 503

5 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 7589 Sagsid.: 15/231 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Regnskab 2014 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor økonomiudvalget. Det regnskabsmæssige resultat kr. Oprindeligt budget Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år Øvrige tillægsbevillinger i 2014 inkl. refusioner fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v. Korrigeret budget inkl. overførsler Regnskab Mindre/forbrug i forhold til bevilling Mindreforbruget på 5,8 mio. kr. overføres fra 2014 til Mindreforbruget er fordelt på aftaleholderne er således: Biblioteket Musik & Billedskolen Kultur og Fritid Plan og Byg vedr. ejendomme Lederløn inden for Direktionens ramme kr kr kr kr kr. Forslag til udvalgsbemærkninger Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning. Forslag til specielle bemærkninger Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold. Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december Retsgrundlag Økonomiregulativet Økonomi Ingen Høring Ingen Side 504

6 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Bilag: 1 Åben Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 27975/15 2 Åben Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid 27936/15 3 Åben Generelle bemærkninger - Udv for Kultur og Fritid 12758/15 4 Åben Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid 3490/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at opgjort mindreforbrug på 5,8 mio. kr. godkendes, at udvalgsbemærkningerne godkendes, at specielle bemærkninger godkendes, at afsluttede anlægsregnskaber for 2014 godkendes, og at redegørelsen vedrørende igangværende anlæg godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 505

7 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 7678 Sagsid.: 15/231 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Muligheden for at overføre mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af retningslinjerne for aftalestyringen i Varde Kommune. Driftsbudget På udvalgets område er der følgende mindreforbrug i forhold til budgettet for 2014: Korrigeret Forbrug Mindreforbrug Afrundet til mio. kr. budget Inden for rammen 77,8 72,1 5,7 Lederlønninger 1,4 1,3 0,1 I alt 79,3 73,4 5,8 Budgettet er fordelt på aftaleholderne Kultur og Fritid, Musik & Billedskolen samt Biblioteket. Inden for rammen gælder, at aftaleholdernes mindre- eller merforbrug kan overføres til efterfølgende budgetår uden bemærkninger, hvis det ligger inden for 5 % af det korrigerede budget. Kultur og Fritids mindreforbrug overstiger 5 %, og der er givet forklaringer til overførsler i de specielle bemærkninger. I de specielle bemærkninger til regnskabet har aftaleholderne givet forklaring på budgetafvigelserne, og det fremgår, i hvilket omfang mer- og mindreforbrug overføres til Lederlønninger indgår i Direktionens ramme, og de er ikke omfattet af aftalestyring. Anlægsbudget Af bilag fremgår oversigt over anlægsprojekter, der er afsluttet i 2014 samt anlægsprojekter, der videreføres i Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der af aftaleholdernes samlede mindreforbrug inden for rammen kan overføres kr., i overensstemmelse med redegørelser i de specielle bemærkninger. Mindreforbruget på lederlønninger på i alt kr. vurderes at kunne overføres til Anlægsbudgettet på kr. vedrørende ikke afsluttede projekter vurderes at kunne overføres til 2015 til gennemførelse af disse. Retsgrundlag Aftalstyringskonceptet Økonomiregulativet Side 506

8 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 27978/15 2 Åben Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid 27936/15 3 Åben Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid 27943/15 4 Åben Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid 3490/15 5 Åben Forklaringer på mindreforbrug budget /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres mindreforbrug inden for rammen på kr., at der overføres mindreforbrug på lederløn med kr., og at der overføres anlægsbudget med kr. til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 507

9 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Bogbus - Frigivelse af anlægsbevilling Dok.nr.: 7466 Sagsid.: 13/10201 Initialer: kale Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har bevilget i alt 2.9 mio. kr. til en ny bogbus. Bevillingen er fordelt med kr. i hvert af årene 2015 og Biblioteket ønsker at starte processen omkring anskaffelse af en ny bogbus i foråret 2015, og bevillingen for 2015 ønskes derfor frigivet til formålet. Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Bevillingen er i budget 2015 fremskrevet til kr. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at anlægsbevilling på kr. til anskaffelse af ny bogbus i 2015 frigives til formålet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 508

10 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2015 Dok.nr.: 7469 Sagsid.: 15/1658 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Alle godkendte og tilskudsberettigede foreninger i henhold til folkeoplysningsloven, kan via Varde Kommunes tilskudsregler søge om medlemstilskud og tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Der er i 2014 givet et medlemstilskud til foreningerne på 125 kr. pr. medlem under 25 år. Derudover gives der tilskud til lederuddannelse med 75 % af foreningens udgifter til kurser. Der kan maksimalt gives tilskud til en udgift på kr. pr. kursus. Derudover kan foreningerne maksimalt modtage et samlet tilskud til kurser på 200 kr. pr. medlem under 25 år. Budgettet for 2015 udgør kr. For budgetåret 2014 var der afsat kr. til medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse. Forbruget ser således ud: Budget for 2014 Forbrug medlemstilskud Forbrug tilskud til lederuddannelse Ikke forbrugte midler kr kr kr kr. Det samlede budget for 2015 er på kr. Udvalget skal tage stilling til, om reglerne for 2014 skal videreføres i 2015, og/eller der skal ske justeringer i medlemstilskuddet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer på baggrund af budgettet og forbruget i 2014 at medlemstilskuddet kan forhøjes til 150 kr. pr. medlem under 25 år ud fra nedenstående beregning. Budget for 2015 Forventet forbrug til Lederuddannelse Rest til fordeling af medlemstilskud kr kr kr medlemmer x 150 kr. = kr. Tilskud til lederuddannelse er en usikker faktor, så Kultur og Fritids bedste bud er et forventet samlet tilskud på kr. Det samlede medlemstal for børn og unge under 25 år for 2014 er faldet med 390 medlemmer. Forhøjelse af medlemstilskuddet fra 125 kr. til 150 kr. er alene baseret på antallet af medlemmer under 25 år, som for 2014 var Forhøjelsen af medlemstilskuddet fra 125 kr. til 150 kr. vil i beregningen betyde et merforbrug på kontoen på ca kr. Der er dog to usikre faktorer, som gør, at Side 509

11 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid det eventuelt ikke ender med et merforbrug; størrelsen på tilskud til lederuddannelse samt det faldende medlemstal. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Varde Kommunes gældende regler for tilskud til foreningsområdet. Økonomi Det samlede budget for 2015 er på kr. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at reglerne for 2014 fortsætter uændret i 2015, at medlemstilskuddet for 2015 forhøjes til 150 kr. pr. medlem under 25 år, og at Varde Kommunes regelsæt på området tilsvarende justeres. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 510

12 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Forslag til takster i Musik & Billedskolen Dok.nr.: 7605 Sagsid.: 13/246 Initialer: hagr Åben sag Sagsfremstilling Musik & Billedskolen fremskriver hvert år elevtaksterne i forhold til den fremskrivning, som afspejler lønudviklingen. For sæsonen 2015/16 er taksterne i gennemsnit fremskrevet med 1,9 procent, som dækker den almindelige prisfremskrivning. Fællesaktiviteter som kor, orkester, sammenspil og billedkunst er gratis for Musik & Billedskolens instrumentalelever. Taksterne er anbefalet af Musik & Billedskolens bestyrelse den 3. december Forvaltningens vurdering Brugerbetalingen er en væsentlig del af Musik & Billedskolens økonomiske grundlag, der sammen med det kommunale tilskud og statsrefusionen skal dække lønudgifter og øvrig drift. Med en stigning på gennemsnitligt 1,9 % vurderer vi, at det nuværende aktivitetsniveau er sikret. Ifølge Kunstrådet må elevbetalingen ikke overstige 33 % af de samlede udgifter. I Musik & Billedskolen ligger elevbetalingen på ca. 27 %. Retsgrundlag Lov om musik Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Forslag til takster /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til takster godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Side 511

13 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 512

14 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Helle Ridecenter - ændring af rente- og afdragsfrit lån Dok.nr.: 7646 Sagsid.: 15/2649 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Helle Ridecenter har 24. februar 2015 søgt om ændring af vilkår for rente- og afdragsfrit lån på kr. til deres ridecenter. Lånet blev givet i 2005 af daværende Helle Kommune. Det blev anvendt til delvis finansiering af byggeri af stald og køb af jord. Lånet forfalder til fuld indfrielse 1. maj 2015, jf. gældsbrev. Helle Ridecenter har i dag et banklån Siden banklånet blev optaget har lånet haft en stigende variabel rente, som har gjort det umuligt for Helle Ridecenter at opspare midler. Det betyder, at Helle Ridecenter ikke kan afvikle det rente- og afdragsfrie lån til Varde Kommune som oprindeligt aftalt i det underskrevne gældsbrev. Helle Ridecenter har desuden et kreditforeningslån, som er tilbagebetalt i Helle Ridecenter ønsker derfor en udsættelse af tilbagebetalingen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en udsættelse af tilbagebetaling af det rente- og afdragsfrie lån vil bidrage til, at Helle Ridecenter får mulighed for at afvikle de nuværende lån. En fuld indfrielse af lånet pr. 1. maj 2015 kan ikke finde sted, og vil bringe centret i en situation, hvor de i stedet må lukke. Forvaltningen foreslår derfor, at Helle Ridecenter tidligst påbegynder en afvikling af lånet i 2021, hvor kreditforeningslånet er afviklet. I stedet for at lånet skal forfalde til fuld indfrielse i 2021, foreslår Kultur og Fritid samtidig, at der udarbejdes et nyt gældsbrev med en afviklingsperiode på maksimalt 20 år. Kultur og Fritid laver en konkret aftale med foreningen over længden på afdragsperioden, hvis de ønsker en kortere tilbagebetalingsperiode. Betingelsen for vilkårsændringer på lånet er, at foreningen ikke må lave større anlægsinvesteringer, som kan påvirke tilbagebetalingen til Varde Kommune. Derudover skal det være en betingelse, at foreningen først får en godkendelse fra Varde Kommune inden et evt. nyt større anlægsprojekt sættes i værk. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Hvis Helle Ridecenters rente- og afdragsfrie lån udsættes til afvikling i 2021, vil det betyde et fortsat udlæg af kommunens likviditet, indtil lånet er tilbagebetalt. Hvis lånet ikke kan tilbagebetales, vil det betyde et tab for kommunen. Lånet kan afvikles over maksimalt 20 år. Side 513

15 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Høring Kultur og Fritid har telefonisk drøftet sagen med Helle Ridecenter, og de er enige i de betingelser, der opsættes for et nyt gældsbrev. Samtidig oplyser de også, at en fuld indfrielse af gælden pr. 1. maj 2015 ikke kan lade sig gøre og vil betyde en lukning af Helle Ridecenter. Bilag: 1 Åben Helle Ridecenter Ansøgning om ændring af vilkår for rente og 26699/15 afdragsfrit lån til Helle Ridecenter 2 Åben Nuværende gældsbrev for Helle Ridecenter 26840/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det godkendes at vilkårene for tilbagebetaling af det rente- og afdragsfrie lån ændres til et rentefrit lån med afvikling fra 2021, at der udfærdiges et nyt gældsbrev lydende på kr. til Helle Ridecenter, at Helle Ridecenter afvikler lånet over 20 år med kr. årligt, og at et vilkår for lånet er, at Helle Ridecenter ikke uden Varde Kommunes tilladelse må påbegynde større anlægsinvesteringer før lånet er afviklet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 514

16 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Skulpturudstilling i Ølgod 2015 Dok.nr.: 7644 Sagsid.: 15/201 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Skulptur i Ølgod v/kulturdage-foreningen søger om kommunal støtte på kr. til skulpturudstillingen Hvorfor, der afholdes i Ølgod i perioden 23. maj til ultimo oktober Skulpturudstillingen afholdes hvert andet år og nu for 7. gang. Det er et samarbejde mellem Dansk Billedhuggersamfund, Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening og Kulturdagene i Ølgod. De inviterede billedhuggere er fra Danmark og de øvrige nordiske lande samt fra Estland, Frankrig, Holland, Belgien og Tyskland. 150 skulpturer placeres rundt i byen, hvor mennesker færdes samt i byens Kulturhus og pengeinstitutter. Der arrangeres guidede rundvisninger ved den kunstneriske ansvarlige og billedhuggeren Henrik Voldmester, ligesom der arrangeres særudstillinger for foreninger, personaleforeninger, virksomheder og andre institutioner. I 2013 deltog personer i de omtalte rundvisninger. Dertil kommer personer, som på egen hånd med kataloget i hånden ser udstillingen, samt de borgere der på anden vis får en indsigt i udstillingen. Der udarbejdes et katalog med billeder af værkerne fotograferet i Ølgod til brug for gæster og øvrige interesserede. Nyt tiltag i 2015 Foreningen vil forsøge at etablere et pilotprojekt i samarbejde med kommunens 10. klasser som supplement til Varde Kommunes kulturelle Rygsæk. Henrik Voldmester har udarbejdet et 2-dages oplæg med gennemgang af værkerne, hvor eleverne laver deres egen bronzeskulptur. Samtidig har foreningen et ønske om at tilbyde lignende forløb til billedkunstklasserne i de omkringliggende gymnasier (Varde, Grindsted og Tarm ). Det er aftalt med Janusbygningen i Tistrup, at der i år etableres et samarbejde omkring markedsføring med tilbud om arrangementer, hvor besøg begge steder kombineres som en samlet oplevelse og med håb om at nå bredere ud i turistområderne. Der arbejdes endvidere på et samarbejde med hotellet i Ølgod med tilbud om en kunstpakke med rundvisning, overnatning og bespisning. Der er fremsendt budget på kr. Der er p.t. ikke givet endeligt tilsagn om støtte fra andre. I 2013 var der indtægter for kr. i form af provision af salg, annonceindtægter, støtte m.m. heraf var de kr. et ekstraordinært tilskud fra Kulturloppen i Ølgod. Varde Kommune har tidligere støttet skulpturudstillingen, som også bakkes op af lokale virksomheder, fonde og pengeinstitutter. Foreningen oplever problemer med at få tilsagn fra større nationale fonde ud over et par enkelte trofaste. De vælger derfor denne gang tidligt at søge Varde Kommune om tilskud i håb om, at en tidlig accept kan påvise lokal kommunal opbakning og dermed øge muligheden for at få eksterne tilskud. De forventer endvidere, at ændringen i konceptet øger deres muligheder. Side 515

17 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at udstillingerne er af høj kunstnerisk kvalitet, og at det styrker borgernes interesse for kunst i det offentlige rum. Samtidig har udstillingerne tiltrukket kunstinteresserede fra øvrige dele af landet og udlandet. Det bekræftes af, at ud over lokale virksomheder og foreninger, har også udlændinge og danskere udenfor lokalområdet indkøbt af de udstillede værker. Det vurderes, at interessen er stadigt stigende. Oplægget omkring pilotprojektet er tidligere forelagt arbejdsgruppen for den kulturelle rygsæk, som vurderer, at initiativet er spændende og understøtter den kulturelle dannelse for de unge. Skoleområdet har udtrykt interesse for projektet men har meget begrænset mulighed for egenbetaling. Forvaltningen anbefaler, at udstillingen støttes med en udbetaling på kr., som er samme niveau som i 2013 samt yderligere en underskudsgaranti på kr. til at understøtte de nye initiativer i forhold til formidling til skoleområdet. Konsekvens i forhold til visionen En stor andel af skulpturerne står i naturen på fortove, torvepladser og på grønne områder. Ud over de værker der er med i den aktuelle udstilling, er der hen over årene indkøbt udvalgte værker fra udstillingerne. Disse står fast opstillet i byen. De lokale borgere giver udtryk for, at værkerne nu udgør en helt naturlig og selvfølgelig del af bybilledet i Ølgod og giver derfor en kunstoplevelse til alle. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Tilskuddet kan finansieres af kontoen for Andre kulturelle arrangementer. Forvaltningen foreslår en kombination af tilskud og underskudsgaranti, da der ikke pt. er mulighed for endeligt overblik over finansieringen. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budget - skulptur udstilling Ølgod /15 2 Åben Projektbeskrivelse Skulptur Ølgod /15 3 Åben Ansøgning Skulptur Ølgod - Ansøgning Varde Kommune 15.doc 26515/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der bevilges et tilskud på kr. finansieret af kontoen for Andre kulturelle arrangementer, og at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til pilotprojektet finansieret af kontoen for Andre kulturelle arrangementer. Side 516

18 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt under forudsætning af, at det oprindelige budget for udstilling kr fastholdes. Side 517

19 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Planlægning af dialogmøde med rådene Dok.nr.: 7736 Sagsid.: 14/10611 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid afholder 2 årlige dialogmøder med de 4 råd. Forårets dialogmøde er planlagt til den 23. april 2015 kl Rådene er inviteret til mødet. Rådene blev etableret i august 2014, og Udvalget afholdt det første dialogmøde med dem i efteråret. Vedlagt er opsamling med de særlige fokusområder, som de enkelte råd fremhævede i dialogen. Forvaltningen har løbende dialog med rådene, bl.a. om deres fokusområder samt om andre emner, som har rådenes interesse, eller som er afledt af politisk prioriterede indsatser. I januar 2015 holdt forvaltningen en fælles temadag for rådene til at understøtte dem i deres etablering og fastlæggelse af internt fokus. At etablere nogle nye samarbejds- og dialogorganer er en fortløbende proces, som også indeholder en del rolleafklaring og forventningsafstemning. Det er fortsat en opgave at synliggøre rådene overfor det øvrige foreningsliv og borgerne. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids opfattelse, at alle 4 råd er godt på vej i etableringen, og at der er potentiale i videre udbygning i forhold til de foreninger, som ikke er engageret i rådene. Det er også forvaltningens vurdering, at samarbejdet med rådene allerede nu er med til at styrke arbejdet og det tværgående samarbejde på kultur- og fritidsområdet. Kultur og Fritid foreslår, at Udvalget drøfter hvilke emner, der bl.a. skal drøftes med rådene. Rådene vil også blive opfordret til at indsende deres emner til dagsordenen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Fremtidigt fokus for de 4 råd /14 2 Åben Samlet dokument med emner fra rådene til dialogmøde den /14 oktober Åben Program for dialogmøder 23. april /15 Side 518

20 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter og kommer med forslag til emner, der skal drøftes på dialogmøde med rådene. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Emner til drøftelse: Integration og foreninger Faldende medlemstal. Kan Kasernerne tænkes ind i foreningsregi. Hvordan arbejder rådene med at blive synlige i forhold til borgere/foreningslivet? Hvordan kan vi evt. understøtte. Varde Kommunes vision - Vi i naturen Side 519

21 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Kanten - Oplæg til rammeaftale - driftstilskud fra 2015 Dok.nr.: 7534 Sagsid.: 15/1936 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 9. december 2014, at forvaltningen sammen med 7-kanten udarbejder et oplæg til rammeaftale gældende fra Oplægget til rammeaftalen indeholder et forslag til på en enklere måde at give tilskud til 7-Kanten, så der ikke skal søges om tilskud eller garantier på større opsætninger som Varde Sommerspil, vinterspillet med de unge i Esbjerg Musikhus, samt medlems- og lokaletilskud. Forslag til rammeaftalens størrelse er kr. i I 2014 modtog 7-Kanten fra Kultur og Fritid i alt kr. samt garantier på kr., i alt ca kr. Det skal dog bemærkes, at garantierne til sommerspillet og vinterspillet ikke er kommet til udbetaling. I de kr. indgår kr. i tilskud til en medlemsfest, som tidligere er givet fra Borgmesterkontorets budget. Kultur og Fritid har drøftet rammeaftalens indhold og beløb med 7-kanten, som har foreslået et noget højere beløb. Det højere beløb begrunder de i det høje aktivitetsniveau, 7-kantens seriøse visioner samt foreningens store bidrag til kultur, turisme og handelslivet i Varde Kommune. Der er for nyligt indgået en sponsoraftale med 7-Kanten på kr., hvis formål er at markedsføre Varde Kommune udadtil. Dette gøres blandt andet ved reklame på solgte billetter. Bevillingen er givet af Økonomiudvalget og vedrører ikke denne rammeaftale. 7-Kanten har tidligere sendt ansøgning om underskudsgaranti til forestillingen Cabaret i februar 2015, den indgår i oplægget til rammeaftalen. Da forvaltningen har lavet forslag til rammeaftale, er denne ansøgning ikke blevet forelagt Udvalget til behandling. Hvis oplægget ikke godkendes, vil ansøgningen komme til behandling på Udvalgets næste møde. 7-Kanten indkaldes hvert år til dialogmøde med udvalget på samme vilkår som andre kulturinstitutioner, jf. rammeaftalen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen anbefaler, at 7-Kanten fremover modtager et fast tilskud i lighed med andre institutioner. Størrelsen på rammeaftalen foreslås til kr. i 2015, da det svarer til de tilskud og garantier, som er givet til 7-Kanten i Garantier til Varde Sommerspil og vinterspillet er sjældent blevet udbetalt. Derfor modtager 7-Kanten reelt et ekstra tilskud årligt på ca kr. til aktiviteter, jf. tilskudsordningen efter folkeoplysningsloven. Side 520

22 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Fremadrettet kan 7-Kanten ikke fremsende ansøgninger om tilskud/garantier til forestillinger. Rammeaftalen vil være en administrativ forenkling for både forening og forvaltning. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Rammebeløbet på kr. søges finansieret indenfor Kultur og Fritid budgetområdet ved omplaceringer mellem konti for lokaletilskud, medlemstilskud og Andre Kulturelle Arrangementer, samt borgmesterens konto for tilskud til foreninger (medlemsfest). Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning om rammeaftale + tidsperspektiv - 4. Rammeaftale for 22750/ docx 2 Åben Rammeaftale mellem 7-kanten og varde Kommune /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Amatørscenen 7-Kanten fra 2015 modtager et årligt driftstilskud på kr. at der fremover ikke kan søges om tilskud og garantier til enkelte forestillinger, og at rammeaftalen for 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede, at Amatørscenen 7-Kanten fra 2015 modtager et årligt driftstilskud på kr., at der fremover ikke kan søges om tilskud og garantier til enkelte forestillinger, at rammeaftalen for 2015 godkendes, at der afholdes dialogmøde med foreningen i november i lighed med aftaleenhederne, hvor aftalen evalueres, og at dialogen skal indeholde status på arbejdet med, og plan for det videre arbejde med: 1. Folkeskolereformen 2. Musicalskolen 3. Samarbejde med de øvrige teaterforeninger. Side 521

23 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 7163 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling April Dialogmøde med rådene aftalt til den 23. april Prisuddeling til frivillige Eliteidræt Udendørsanlæg og fodboldklubber Brugsaftalen med Smedeværkstedet forlængelse af brugskontrakt Fest- og kulturuge orientering Strategi for synliggørelse og markedsføring Tilskudsregler for aftenskoleområdet forenkling af reglerne Afregning med lokaletilskud med DGI Kommunikationsstrategi Maj Opfølgning på FOFs tilskud fra udviklingspuljen Budgetønsker Budget/regnskabsopfølgning Status på kontoen for lokaletilskud inkl. evt. ændringer i evt. medlemstal i foreningerne Visions- og måldialog 18. maj 2015 Juni Budgetønsker Analyse af idrætsfaciliteter August Status lokaletilskud Uddannelse af hal-ledere: Fra faciliteter til facilitator September Budget/regnskabsopfølgning Oktober Status lokaletilskud November Evaluering af bemyndigelsesordningen Dialogmøder med foreninger og aftaleholdere December Evaluering af udviklingspuljen og prioritering for 2016 Godkendelse af aftaler Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Side 522

24 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Anbefalingen blev godkendt Side 523

25 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Formandens orientering til Tistrup News Dok.nr.: 7551 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen 7-kanten Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse. Side 524

26 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Bilagsliste 237. Gensidig orientering 1. Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen (2004/15) 2. Program for studietur til Amsterdam - Udvalget for Kultur og Fritid.pdf (34357/15) 238. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 1. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid (27975/15) 2. Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid (27936/15) 3. Generelle bemærkninger - Udv for Kultur og Fritid (12758/15) 4. Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid (3490/15) 239. Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid 1. Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid (27978/15) 2. Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid (27936/15) 3. Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid (27943/15) 4. Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid (3490/15) 5. Forklaringer på mindreforbrug budget 2014 (30856/15) 242. Forslag til takster i Musik & Billedskolen Forslag til takster (28800/15) 243. Helle Ridecenter - ændring af rente- og afdragsfrit lån 1. Helle Ridecenter Ansøgning om ændring af vilkår for rente og afdragsfrit lån til Helle Ridecenter (26699/15) 2. Nuværende gældsbrev for Helle Ridecenter (26840/15) 244. Skulpturudstilling i Ølgod Budget - skulptur udstilling Ølgod 2015 (27174/15) 2. Projektbeskrivelse Skulptur Ølgod 2015 (26517/15) 3. Ansøgning Skulptur Ølgod - Ansøgning Varde Kommune 15.doc (26515/15) 245. Planlægning af dialogmøde med rådene 1. Fremtidigt fokus for de 4 råd (147560/14) 2. Samlet dokument med emner fra rådene til dialogmøde den 21. oktober 2014 (135484/14) 3. Program for dialogmøder 23. april 2015 (22561/15) Kanten - Oplæg til rammeaftale - driftstilskud fra Ansøgning om rammeaftale + tidsperspektiv - 4. Rammeaftale for docx (22750/15) 2. Rammeaftale mellem 7-kanten og varde Kommune 2015 (34710/15) Side 525

27 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Mads Sørensen Ingvard Ladefoged Per Rask Jensen Preben Olesen Holger Grumme Nielsen Erhardt Jull Side 526

28 Bilag: Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2004/15

29 Andre kulturelle Arrangementer - Oversigt over udgifter 2015 Projekter I alt kr. - Bevilgede tilskud i 2015 Blåbjerg Børnemusikfestival kr ,00 ldm Folk skovlund kr ,00 I alt kr ,00 Saldo Budget 2015 kr ,00 Projekter kr. - Øvrige posteringer kr ,00 I alt kr ,00 Bevillinger underskudsgarantier KS2015 kr ,00 supra Sand i øjet kr ,00 I alt kr ,00

30 Bevillinger under behandling I alt kr. -

31 Bilag: Program for studietur til Amsterdam - Udvalget for Kultur og Fritid.pdf Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34357/15

32 Udvalget for Kultur og Fritid Program for studietur til Amsterdam den juni 2015 Den 17. juni Kl Afgang med bus, fra Stålværkspladsen i Varde, til Billund Lufthavn Afgang fra Billund med KLM til Amsterdam Airport Schiphol kl Metro fra lufthavnen til hotellet Indkvartering på: Eden Hotel, Amsterdam Hampshire Kl Frokost på Restaurant Incanto Transport med Metro Kl Besøg i multikulturelt område - Westergasfabriek Her er der 1 1½ times rundvisning i området der er anlagt i og omkring et gammelt gasværk Efter rundvisning er der fri til at gå på opdagelse i området Kl Tilbage til hotellet Transport med bus Dinner Cruise med Lovers Van Gogh - 2 timers kanalrundfart inklusiv middag Tilbage til hotellet med Metro / gåtur Den 18. juni Kl morgenmad Kl med Metro til Ajax Youth Acadent De Toekomst (Ajax Ungdomsakademi) hvor der er rundvisning og foredrag Ca. kl frokost på restaurant Vanzz Transport med Metro Kl besøg og rundvisning på Het Scheepvaartmuseum (søfartsmuseet) Kl besøg og rundvisning på Openbaare Bibliotheek Kl. ca med Metro tilbage til hotellet. Middag på Restaurant Tibet Efter middagen: Tid til at udforske Amsterdam på egen hånd på vejen tilbage til hotellet Den 19. juni Kl morgenmad Kl. ca Afgang til Amsterdam Airport, Schiphol. kl afgang fra Amsterdam med ankomst i Billund kl kl. ca afgang m/bus fra Billund og ankomst til Stålværkspladsen ca. kl

33 Bilag: Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27975/15

34 Budget bevillingsniveau 1 Tekst Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevilli Korrigeret Forbrug Restbudget Forbrugspbudget 2014 budget 2014 nger budget budget 2014 rocent Udvalget for Kultur og Fritid , Faste ejendomme og ,5 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme ,5 31 Stadion og idrætsanlæg ,3 35 Andre fritidsfaciliteter , Idræt, fritid og folkeoplysning ,8 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge ,7 70 Fælles formål ,5 72 Folkeoplysende voksenundervisning ,0 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ,9 74 Lokaletilskud ,1 75 Fritidsaktiviteter uden for ,5 folkeoplysningsloven Folkebiblioteker ,5 50 Folkebiblioteker , Kulturel virksomhed ,8 60 Museer ,4 62 Teatre ,1 63 Musikarrangementer ,5 64 Andre kulturelle opgaver , Støtte til frivilligt socialt ,5 arbejde 99 Øvrige sociale formål , Erhvervsudvikling, turisme og ,1 landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri ,1 Total ('Udgift') ,2 Total ('Indtægt') ,7 Total ('Netto') ,6

35 Bilag: Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27936/15

36 Udvalget for Kultur og Fritid Igangværende anlæg Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet Overføres Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Overføres Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v Overføres Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden Overføres (til ) Udvalget for Kultur og Fritid Afsluttede anlægsprojekter Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Budget 2014 beløb Kunststofbane i Varde Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter Varde Museum, Lundvej Tirpitz Anlægsregnskab Dok. nr Total Dok

37 Bilag: Generelle bemærkninger - Udv for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12758/15

38 Regnskab 2014 Bemærkninger fra Udvalget for Kultur og Fritid Tal og Grafik indsættes af Økonomiafdelingen Kultur og Fritid KulturSpinderiet KulturSpinderiet er det nye udendørs kulturelle møde- og samlingssted i Varde by. Byrådet har godkendt finansieringen af det samlede projekt, som nu også indgår i byfornyelsen af Varde midtby. KulturSpinderiet bliver en ny og markant ramme om det lokale kulturliv, hvor kulturelle foreninger kan udfolde sig, mødes omkring nye fælles projekter og aktiviteter som giver et nyt kulturliv. Projektet er under forventes realiseret i september Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Udvalget igangsatte arbejdet med en ny Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik med et stort borgermøde i foråret Tidligere kulturminister Uffe Elbæk deltog med et stærkt inspirerende oplæg til, hvordan man kan arbejde med at finde stedets lyd eller stedets identitet, som han også kaldte det som et udgangspunkt for en visionspolitik. Over foråret og sommeren deltog mange borgere i processen og fik sat et vigtigt aftryk i det, der danner rammen om Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken i Varde kommune. Visionen er: Sammen vil vi skabe rammerne for, at kultur- og fritidslivet bliver omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktivt liv i Varde Kommune. Vi vil gøre det markante i kultur- og fritidslivet til kendetegn for Varde Kommune. Varde Kommune vil udvikle idrætshallerne Varde Kommune har en 1. plads i Danmark som kommunen med flest idrætshaller til borgerne. Mange haller står dog overfor en forandring renovering eller anden anvendelse, så de passer til fremtidens idrætsbrugere. Vi har derfor igangsat et samarbejde med Idrættens Analyseinstitut IDAN om en analyse og kortlægning af samtlige haller i Varde Kommune. Undersøgelsen skal bl.a. afklare den bygningsmæssige stand, hvilke brugere er der i hallerne, og de fremtidige forventninger til idrætshallerne. Arbejdet færdiggøres i sommeren nye råd for foreningslivet Varde Kommune har etableret 4 nye råd for foreningslivet: Idrætsråd, Foreningsråd, Kulturelt råd og Aftenskoleråd. Rådene er dialog- og sparringspartnere for Udvalget for Kultur og Fritid. De mødes 2 gange årligt med udvalget og drøfter nye tiltag, behov for justeringer eller andet vigtigt for foreningsrådene. Foreningslivet i kommunen har på den måde fået sine egne talerør til politikerne. De 4 råd erstatter Fritidsråd og Folkeoplysningsudvalg. Mere støtte til foreningslivet Varde Kommune har afskaffet 25 årsreglen for tilskud til foreningernes lokaletilskud. Det betyder, at alle godkendte foreninger uanset medlemmernes aldersfordeling modtager et fast højt tilskud til foreningernes lokaleudgifter. De nye tilskudsregler vil især gavne foreninger med mange medlemmer over 25 år, da de ikke tidligere fik dækket deres lokaleudgifter, som de nu vil få. Samtidig blev aktivitetstilskuddet til medlemmer under 25 år forhøjet. Alle foreninger modtager et fast årligt aktivitetstilskud efter antallet af børn og unge i foreningen. Foreningsportalen Varde Kommune har digitaliseret foreningers ansøgninger om lån af lokaler og tilskud. Sagsnr15-231_Doknr _v2_Generelle bemærkninger - Udv for Kultur og Fritid.DOCX Antal ord: 818 Antal tegn: 4757

39 Regnskab 2014 Bemærkninger fra Udvalget for Kultur og Fritid Foreningerne booker nu kommunale lokaler digitalt, og der afregnes også digitalt. I stedet for at udfylde og indsende skemaer, søger foreningerne nu digitalt om lokale- og medlemstilskud, som overføres direkte til foreningernes nem-konto. I foråret blev alle foreninger introduceret i brug af systemet. Implementeringen har været en stor opgave, men den er lykkedes, så foreningerne har fået udbetalt deres tilskud. Foreningsportalen indeholder også oplysninger om foreningslivet i kommunen, så alle borgere nu kan få informationer om, hvilke foreninger der er i deres lokalområde. Se mere på: Fest og kulturugen Fest- og kulturugen blev afholdt i maj. Ugen bød på et væld af kulturelle begivenheder, som alle var gratis, blandt andet Music4free med flere tusinde gæster, store børnearrangementer på Varde Torv og ballet på Varde å. Ugen sluttede med fejring af nationalparkdagen med Smag på Skallingen. Musik & Billedskolen 2014 var præget af skolereformen. Den satte med kort varsel en ny dagsorden for børns hverdag og for folkeskolens og musikskolens samarbejde. Den nye definition af samarbejdet har været med til at bringe folkeskolen og musikskolen tættere på hinanden - på rekordtid. Det har stillet store krav til skolernes fleksibilitet at få logistikken på plads, så eleverne både kan gå i skole og få undervisning i Musik & Billedskolen indenfor en rimelig skoledag. Rigtig meget er lykkedes, og vi har forventninger om, at vi tilsammen kan gøre det endnu bedre i skolereformens 2. år. Skolereformen giver også mulighed for et tættere samarbejde omkring den obligatoriske musikundervisning. Det har medført, at vi i kortere eller længere perioder har haft en aftale om kompagnonundervisning i klasse på tre skoler. Projekterne med folkeskolen kan sammen med Musik & Billedskolens øvrige koncerter og ferniseringer følges på Musik & Billedskolens side på Facebook. Biblioteket Varde Bibliotek samler kommunens borgere og giver kærlige skub. Vi har åbent bibliotek i alle afdelinger. Her er adgang til viden, internet og underholdning alle dage kl Det har sendt besøgstallet i vejret. Borgerne bruger i stigende grad biblioteket som mødested. Specielt den nyindrettede forhal i Varde giver mange gæster et frirum, hvor de samles om aviser, studier og samtale. Arrangements- og kursusprogrammerne afspejler mangfoldighed og satser på segmenter fra alle dele af samfundet. Bibliotekets it-indsats har hjulpet kommunens ældre godt med på digitaliseringsbølgen. Sagsnr15-231_Doknr _v2_Generelle bemærkninger - Udv for Kultur og Fritid.DOCX Antal ord: 818 Antal tegn: 4757

40 Bilag: Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 3490/15

41 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: 13 Andre faste ejendomme 30 Fælles formål 31 Stadions og Idrætsanlæg 35 Andre fritidsfaciliteter Regnskab Regnskab Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner 13 Andre faste ejendomme Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. vedrørende diverse bygninger indenfor Kultur og Fritids løbene driftsramme. Beskrivelse af området Der er tale om almindelige driftsudgifter til i alt 10 ejendomme, som primært anvendes til fritidsformål. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er en række mindre afvigelser på de enkelte bygninger. 30 Fælles formål Beskrivelse af området Den særlige indsats i breddeidrætsprojektet og de efterfølgende aktiviteter er ophørt ved udgangen af Stadions og idrætsanlæg Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres et samlet underskud på i alt kr. Beskrivelse af området 1

42 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Der er hovedsageligt tale om udgifter til ejendomme, som er stillet til rådighed for folkeoplysende foreninger, jf. folkeoplysningsloven. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært en bogføringsteknisk fejl. Merforbruget modsvares af mindre udgifter under andre fritidsfaciliteter samt Idræt, fritid og folkeoplysning. 35 Andre fritidsfaciliteter Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres i alt kr., som hovedsageligt vedrører pulje til udendørsanlæg. Beskrivelse af området Omfatter udgifterne vedrørende andre fritidsfaciliteter - herunder Smedeværkstedet, Varde Spejdercenter, Oksbøl Vandrerhjem, Ølgod Campingplads og pulje til udendørsanlæg mv. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er en række mindre afvigelser på de enkelte områder, herunder blandt andet et mindre forbrug på puljen til udendørsanlæg og færre udgifter vedrørende Pramstedvej 12 c, der tidligere blev anvendt til spejdercenter. Denne aktivitet er ophørt og udgifterne til bygningens drift overgår fra 2015 til Sct. Jacobi Skole. 2

43 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur Idræt, fritid og folkeoplysning Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug - - Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål 71 Start- og udviklingspuljen 72 Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven I alt regnskab Hele kroner 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. til Beløbet anvendes bl.a. til yderligere planlagte digitaliseringstiltag, energibesparende foranstaltninger og udligningstilskud til hallernes gæld. Beskrivelse af området Der er tale om kommunale tilskud til selvejende institutioner, som står for drift af idræts- og fritidsanlæg. Endvidere kommunens udgift til drift af nogle klubhuse samt svømmehallen i Ølgod. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Det samlede mindreforbrug på området består af flere afvigelser, der primært vedrører centralt afsatte puljer, hvor der har været et mindreforbrug, endnu ikke igangsatte men planlagte initiativer og hvor der er givet tilsagn om bevillinger, som ikke er udbetalt. De væsentligste afvigelser i 2014 vedrører: Åbne haller Scoremad Skolebrug - ikke anvendt overført til kf Udd. Halinspektører

44 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Pulje energibesp Udligningstilskud Analyse idrætsområdet Momsudligningsfortolkning Fælles formål Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. Beskrivelse af området Budgettet anvendes til diverse mindre udgifter på området, inkl. arbejdet med ad hoc arbejdsgrupper på folkeoplysningsområdet. Fra 2014 indgår også Tværgående initiativer til blandt andet udvikling af folkeoplysningsområdet (dette var tidligere selvstændigt opført under 71 Start- og udviklingspuljen, men er ændret i Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler) Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært udviklingspuljen til foreninger, hvor der har været begrænset søgning. 71 Start- og udviklingspuljen Beskrivelse af området Flyttet til ovenstående 70 fælles formål, jf. ændring i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede konteringsregler. 72 Folkeoplysende voksenundervisning Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. Beskrivelse af området Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er tale om en mindre afvigelse, der skyldes forskydning mellem regnskabsår og afregning til aftenskolerne. Mindreforbrug skyldes f.eks., at planlagte undervisningsaktiviteter ikke er gennemført pga. manglende deltagere. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Overførsel mellem årene - indenfor rammen Der overføres mindreforbrug på kr. 4

45 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Beskrivelse af området Tilskud til de frivillige foreningers udgifter til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det kan være i form af tilskud pr. medlem, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt andre former for tilskud. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der har vist sig en reduktion i antallet af medlemmer under 25 år i forhold til det forventede. 74 Lokaletilskud Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres mindreforbruget på kr. Beskrivelse af området En mindre del af budgetbeløbet anvendes som tilskud til aftenskolerne og ungdomsklubbernes udgifter til leje af lokaler. Hovedparten af udgifterne er tilskud til de frivillige foreningers udgifter til leje af idræts- og svømmehaller, klublokaler, udendørsanlæg, mv. En del af udgifterne finansieres via gebyrindtægter fra foreningers brug af kommunale lokaler. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Den væsentligste afvigelse stammer fra gebyrindtægter og mindreforbrug på tilskud til udendørsanlæg. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Overførsel mellem årene - indenfor rammen Der overføres et merforbrug på kr. Beskrivelse af området Budgettet anvendes til VAKS ferieaktiviteter for skolebørn, tilskud til eliteidræt og tilskud til NaturKulturVarde. 5

46 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Folkebiblioteker I alt regnskab Hele kroner Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammer Der overføres i alt kr. af budgetmidlerne indenfor den løbende driftsramme for henholdsvis Biblioteket og Staben Plan, Kultur og Teknik. Beskrivelse af området Området er udgifter og indtægter vedrørende bibliotekerne i Varde Kommune. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Størstedelen af mindreforbruget vedrører Bibliotekets løbende driftsramme. 6

47 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: 60 Museer 62 Teatre 63 Musikarrangementer 64 Andre kulturelle opgaver Regnskab Regnskab Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner 60 Museer Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres mindreforbrug på kr. Beskrivelse af området Området omfatter det kommunale tilskud til Museet for Varde og Omegn, udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver, samt udgifter til museumsbygninger. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen skyldes primært bygningskontoen. 62 Teatre Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. til børneteater, der er bevilget i skoleåret 2014/2015 Beskrivelse af området Der er tale om kommunale udgifter til indkøb af godkendt, professionelt børneteater til skoler og daginstitutioner. Til godkendte forestillinger ydes der statsrefusion. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der vil det enkelte regnskabsår være afvigelse, idet der indhentes statsrefusion, som først tilgår det efterfølgende regnskabsår. Budget for børneteater følger skoleåret og ikke kalenderåret. 7

48 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Musikarrangementer Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammerne Der overføres samlet kr. på den løbende driftsramme for henholdsvis Musik- og Billedskolen og Staben Plan, Kultur og Teknik. Beskrivelse af området Området indeholder udgifter og indtægter for Varde Kommunes musikskole, samt Rytmegruppen. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbruget vedrører primært driftsrammen for Musik & Billedskolen. 64 Andre kulturelle formål Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammerne Der overføres et netto overskud på i alt kr. indenfor driftsrammen for Kultur og Fritid samt kr. indenfor Musik- og Billedskolens driftsramme. Beskrivelse af området Næsten alle budgetbeløb er øremærket til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunst- og musikforeninger, kunstnernes sommerudstilling, Janusbygningen, fest- og kulturugen og Den kulturelle rygsæk. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbrug på kontoen for Byrådets Kunstudvalg, hvor der løbende spares op til indkøb af et større kunstværk. Udgifter til renovering af Bunkermaleri forventes at falde i Desuden er der disponeret over udgifterne til den kulturelle rygsæk og puljen andre kulturelle formål. Primære afvigelser 2014: Kunstudvalg Kulturel rygsæk Kultur unge pulje Bunkermaleri Blåvand Andre kulturelle formål Diverse ikke budgetterede bevillinger: - Visionspolitik Nordisk BMX mesterskab Outrup speedway (udv) Outrup speedway stadionpartner Karlsgårdedag I alt Total

49 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug - - Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Øvrige sociale formål I alt regnskab Hele kroner 99 Øvrige sociale formål Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres mindreforbrug på i alt kr. Beskrivelse af området Tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens 18. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Tilbageførte tilskud, som prioriteres i

50 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug - - Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Erhvervsservice og iværksætteri I alt regnskab Hele kroner 67 Erhvervsservice og iværksætteri Overførsel mellem årene Der oveføres kr. Beskrivelse af området Budgettet vedrører udgifter til udvikling i landdistrikter og udviklingsråd. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er en del udgifter i 2014, som ikke er betalt, samt planlagte projekter, der ikke er blevet gennemført. 10

51 Bilag: Regnskab Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27978/15

52 Budget bevillingsniveau 1 Tekst Korrigeret Forbrug Restbudget budget Udvalget for Kultur og Fritid Faste ejendomme og fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idræt, fritid og folkeoplysning Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Støtte til frivilligt socialt arbejde 99 Øvrige sociale formål Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

53 Bilag: Anlæg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27936/15

54 Udvalget for Kultur og Fritid Igangværende anlæg Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet Overføres Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Overføres Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v Overføres Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden Overføres (til ) Udvalget for Kultur og Fritid Afsluttede anlægsprojekter Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Budget 2014 beløb Kunststofbane i Varde Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter Varde Museum, Lundvej Tirpitz Anlægsregnskab Dok. nr Total Dok

55 Bilag: Budgetoverførsler til Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27943/15

56 Udvalg: Kultur og Fritid Drift Aftaleholder/område: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Konto (sted) Korr. budget 2014 Regnskab 2014 Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 Dok.nr. + = overskud, - = underskud Indenfor rammen: Bibliotek Musik- og billedskolen 363/ Kultur og Fritid Faste ejendomme og fritidsfaciliteter / Idræt, Fritid og Folkeoplysning 03.22/ Kulturel virksomhed Støtte til frivilligt socialt arbejde Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Plan og Byg vedr. ejendomme Lederløn - indenfor direktionens ramme: I alt Budgetoverførsel fra 2014 til Dok.nr Sag nr

57 Bilag: Specielle bemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 3490/15

58 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: 13 Andre faste ejendomme 30 Fælles formål 31 Stadions og Idrætsanlæg 35 Andre fritidsfaciliteter Regnskab Regnskab Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner 13 Andre faste ejendomme Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. vedrørende diverse bygninger indenfor Kultur og Fritids løbene driftsramme. Beskrivelse af området Der er tale om almindelige driftsudgifter til i alt 10 ejendomme, som primært anvendes til fritidsformål. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er en række mindre afvigelser på de enkelte bygninger. 30 Fælles formål Beskrivelse af området Den særlige indsats i breddeidrætsprojektet og de efterfølgende aktiviteter er ophørt ved udgangen af Stadions og idrætsanlæg Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres et samlet underskud på i alt kr. Beskrivelse af området 1

59 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Der er hovedsageligt tale om udgifter til ejendomme, som er stillet til rådighed for folkeoplysende foreninger, jf. folkeoplysningsloven. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært en bogføringsteknisk fejl. Merforbruget modsvares af mindre udgifter under andre fritidsfaciliteter samt Idræt, fritid og folkeoplysning. 35 Andre fritidsfaciliteter Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres i alt kr., som hovedsageligt vedrører pulje til udendørsanlæg. Beskrivelse af området Omfatter udgifterne vedrørende andre fritidsfaciliteter - herunder Smedeværkstedet, Varde Spejdercenter, Oksbøl Vandrerhjem, Ølgod Campingplads og pulje til udendørsanlæg mv. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er en række mindre afvigelser på de enkelte områder, herunder blandt andet et mindre forbrug på puljen til udendørsanlæg og færre udgifter vedrørende Pramstedvej 12 c, der tidligere blev anvendt til spejdercenter. Denne aktivitet er ophørt og udgifterne til bygningens drift overgår fra 2015 til Sct. Jacobi Skole. 2

60 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur Idræt, fritid og folkeoplysning Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug - - Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål 71 Start- og udviklingspuljen 72 Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven I alt regnskab Hele kroner 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. til Beløbet anvendes bl.a. til yderligere planlagte digitaliseringstiltag, energibesparende foranstaltninger og udligningstilskud til hallernes gæld. Beskrivelse af området Der er tale om kommunale tilskud til selvejende institutioner, som står for drift af idræts- og fritidsanlæg. Endvidere kommunens udgift til drift af nogle klubhuse samt svømmehallen i Ølgod. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Det samlede mindreforbrug på området består af flere afvigelser, der primært vedrører centralt afsatte puljer, hvor der har været et mindreforbrug, endnu ikke igangsatte men planlagte initiativer og hvor der er givet tilsagn om bevillinger, som ikke er udbetalt. De væsentligste afvigelser i 2014 vedrører: Åbne haller Scoremad Skolebrug - ikke anvendt overført til kf Udd. Halinspektører

61 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Pulje energibesp Udligningstilskud Analyse idrætsområdet Momsudligningsfortolkning Fælles formål Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. Beskrivelse af området Budgettet anvendes til diverse mindre udgifter på området, inkl. arbejdet med ad hoc arbejdsgrupper på folkeoplysningsområdet. Fra 2014 indgår også Tværgående initiativer til blandt andet udvikling af folkeoplysningsområdet (dette var tidligere selvstændigt opført under 71 Start- og udviklingspuljen, men er ændret i Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler) Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært udviklingspuljen til foreninger, hvor der har været begrænset søgning. 71 Start- og udviklingspuljen Beskrivelse af området Flyttet til ovenstående 70 fælles formål, jf. ændring i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede konteringsregler. 72 Folkeoplysende voksenundervisning Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. Beskrivelse af området Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er tale om en mindre afvigelse, der skyldes forskydning mellem regnskabsår og afregning til aftenskolerne. Mindreforbrug skyldes f.eks., at planlagte undervisningsaktiviteter ikke er gennemført pga. manglende deltagere. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Overførsel mellem årene - indenfor rammen Der overføres mindreforbrug på kr. 4

62 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Beskrivelse af området Tilskud til de frivillige foreningers udgifter til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det kan være i form af tilskud pr. medlem, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt andre former for tilskud. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der har vist sig en reduktion i antallet af medlemmer under 25 år i forhold til det forventede. 74 Lokaletilskud Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres mindreforbruget på kr. Beskrivelse af området En mindre del af budgetbeløbet anvendes som tilskud til aftenskolerne og ungdomsklubbernes udgifter til leje af lokaler. Hovedparten af udgifterne er tilskud til de frivillige foreningers udgifter til leje af idræts- og svømmehaller, klublokaler, udendørsanlæg, mv. En del af udgifterne finansieres via gebyrindtægter fra foreningers brug af kommunale lokaler. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Den væsentligste afvigelse stammer fra gebyrindtægter og mindreforbrug på tilskud til udendørsanlæg. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Overførsel mellem årene - indenfor rammen Der overføres et merforbrug på kr. Beskrivelse af området Budgettet anvendes til VAKS ferieaktiviteter for skolebørn, tilskud til eliteidræt og tilskud til NaturKulturVarde. 5

63 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Folkebiblioteker I alt regnskab Hele kroner Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammer Der overføres i alt kr. af budgetmidlerne indenfor den løbende driftsramme for henholdsvis Biblioteket og Staben Plan, Kultur og Teknik. Beskrivelse af området Området er udgifter og indtægter vedrørende bibliotekerne i Varde Kommune. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Størstedelen af mindreforbruget vedrører Bibliotekets løbende driftsramme. 6

64 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: 60 Museer 62 Teatre 63 Musikarrangementer 64 Andre kulturelle opgaver Regnskab Regnskab Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner 60 Museer Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres mindreforbrug på kr. Beskrivelse af området Området omfatter det kommunale tilskud til Museet for Varde og Omegn, udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver, samt udgifter til museumsbygninger. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen skyldes primært bygningskontoen. 62 Teatre Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres kr. til børneteater, der er bevilget i skoleåret 2014/2015 Beskrivelse af området Der er tale om kommunale udgifter til indkøb af godkendt, professionelt børneteater til skoler og daginstitutioner. Til godkendte forestillinger ydes der statsrefusion. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der vil det enkelte regnskabsår være afvigelse, idet der indhentes statsrefusion, som først tilgår det efterfølgende regnskabsår. Budget for børneteater følger skoleåret og ikke kalenderåret. 7

65 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Musikarrangementer Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammerne Der overføres samlet kr. på den løbende driftsramme for henholdsvis Musik- og Billedskolen og Staben Plan, Kultur og Teknik. Beskrivelse af området Området indeholder udgifter og indtægter for Varde Kommunes musikskole, samt Rytmegruppen. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbruget vedrører primært driftsrammen for Musik & Billedskolen. 64 Andre kulturelle formål Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammerne Der overføres et netto overskud på i alt kr. indenfor driftsrammen for Kultur og Fritid samt kr. indenfor Musik- og Billedskolens driftsramme. Beskrivelse af området Næsten alle budgetbeløb er øremærket til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunst- og musikforeninger, kunstnernes sommerudstilling, Janusbygningen, fest- og kulturugen og Den kulturelle rygsæk. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbrug på kontoen for Byrådets Kunstudvalg, hvor der løbende spares op til indkøb af et større kunstværk. Udgifter til renovering af Bunkermaleri forventes at falde i Desuden er der disponeret over udgifterne til den kulturelle rygsæk og puljen andre kulturelle formål. Primære afvigelser 2014: Kunstudvalg Kulturel rygsæk Kultur unge pulje Bunkermaleri Blåvand Andre kulturelle formål Diverse ikke budgetterede bevillinger: - Visionspolitik Nordisk BMX mesterskab Outrup speedway (udv) Outrup speedway stadionpartner Karlsgårdedag I alt Total

66 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug - - Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Øvrige sociale formål I alt regnskab Hele kroner 99 Øvrige sociale formål Overførsel mellem årene - indenfor driftsrammen Der overføres mindreforbrug på i alt kr. Beskrivelse af området Tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens 18. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Tilbageførte tilskud, som prioriteres i

67 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug - - Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Erhvervsservice og iværksætteri I alt regnskab Hele kroner 67 Erhvervsservice og iværksætteri Overførsel mellem årene Der oveføres kr. Beskrivelse af området Budgettet vedrører udgifter til udvikling i landdistrikter og udviklingsråd. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er en del udgifter i 2014, som ikke er betalt, samt planlagte projekter, der ikke er blevet gennemført. 10

68 Bilag: Forklaringer på mindreforbrug budget 2014 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30856/15

69 Budgetopfølgning 2014 Særligt mindreforbrugkigo bemærkning Mindreforbrug Udvalget for Kultur og Fritid 4,7 mio. kr. Åbne haller Jf. politisk beslutning, projekt fortsættes i 2015 Scoremad Jf. politisk beslutning, projekt fortsættes i 2015 Overført fra BU, skolernes brug af haller Indgår i åbne haller version 2.0 Uddannelse af halinspektører Jf. politisk beslutning, projekt fortsættes i 2015 Energibesparende foranstaltninger Bevillinger givet, ej udbetalt Udlingingstilskud til haller Budget for højt da hallerne ikke omlagde lån so Halanalyse Jf. politisk beslutning, projekt fortsættes i 2015 Hallerne momsudlingingsordning Momsudligningsordning, skal overføres jf. Øko Udviklingspuljen til foreninger Kun få ansøgninger til puljen Medlemstilskud og lederuddannelse færre medlemmer end forventet, deraf redu Lokaletilskud Stigende gebyrindtægter og mindreforbrug på lo Museumsbygninger Mindreforbrug på museumsbygninger Børneteater Skævt forbrug følger skoleåret, overføres Byrådets kunstudvalg Byrådets kunstudvalg, opsparing til kunstinvest Den Kulturelle Rygsæk Skævt forbrug følger skoleåret, overføres KulturUngePulje Mindreforbrug, der sættes nyt initiativ i gang i Bunkermaleri i Blåvand Ikke betalt i 2014 Andre kulturelle formål Bevillinger (underskudsgarantier) givet ej udbe KulturSpinderiet Fejlkontering hører til anlægsbudgettet 18 midler Tilbageførte bevillinger, er prioriteret i 2015 UR Regninger fra 2014 ej betalt, færre aktiviteter o

70 , projekt fortsættes i 2015, projekt fortsættes i 2015, projekt fortsættes i 2015 llerne ikke omlagde lån som forventet ved budgetlægningen, projekt fortsættes i 2015 ing, skal overføres jf. Økonomistaben, jeg afklaring med ministeriet r end forventet, deraf reducerede udbetalinger ter og mindreforbrug på lokaletilskud til udendørs faciliteter seumsbygninger skoleåret, overføres, opsparing til kunstinvesteringer skoleåret, overføres ttes nyt initiativ i gang i 2015 dsgarantier) givet ej udbetalt l anlægsbudgettet er, er prioriteret i 2015 j betalt, færre aktiviteter og aflyste aktiviteter 2014

71 Bilag: Forslag til takster Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28800/15

72 Forlagt til takster Forslag til elevbetaling for børn og unge under 25 år Pris pr. sæson 2012/ / / /2016 Soloundervisning:25 min Hold á 3 elever i 45 min.(hold á 2 elever i 30 min.) Hold á 5 elever i 45 min Hold á 8-12 i 45 min Førskole: Hold á 6-12 i 45 min. / 24 lektioner Sammenspilshold for elever, der ikke modtager instrumentalundervisning: Børnekor for elever, der ikke modtager instrumentalundervisning Billedkunst klasse: Hold á 9-12 elever i 25 uger (50 lektioner) Billedkunst klasse: Hold á 5-6 elever i 25 uger (50 lektioner) NYT 1820 Instrumentleje Soloelever kan gratis deltage på billedkunsthold, i det omfang der er ledige pladser. Forslag til elevbetaling for voksne over 25 år Soloundervisning: 25 min./uge Soloundervisning: 25 min./14. dag Orkester Voksenkor min. 25 elever/ 44 lektioner Voksenkor (Carolinekoret) min. 45 elever/ 37 lektioner Instrumentleje Tilmeldingsgebyr Beløbet dækker afgift til Copydan, Damusa, samt løse kopier/undervisningsmateriale. For billedkunstelever, er beløbet et materialegebyr For alle elever gælder det, at deltagelse i kor og sammenspil er gratis, hvis man modtager instrumentalundervisning. Ovenstående takster, er for elever der er bosiddende i Varde kommune. Elever, under 25 år, der pga. uddannelse flytter til en anden by, kan i uddannelsesperioden fortsætte til samme takst. I orkestre, der både udbydes til børn og voksne, kan en forældre, der har de fornødne kvalifikationer på et orkesterinstrument deltage sammen med sit barn - gratis

73 Bilag: Helle Ridecenter Ansøgning om ændring af vilkår for rente og afdragsfrit lån til Helle Ridecenter Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26699/15

74 From: Elin Ingerlise Thorup Sent: 25 Feb :52: To: Berith Ellegaard Andreasen Subject: VS: Ansøgning om ændring af vilkår for rente og afdragsfrit lån til Helle Ridecenter Vil du svare hende. Tak Mvh Elin Fra: Flemming Damgaard Sendt: 24. februar :40 Til: Elin Ingerlise Thorup Emne: Ansøgning om ændring af vilkår for rente og afdragsfrit lån til Helle Ridecenter Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid/Økonomiudvalget Ansøgning om ændring af vilkår for rente og afdragsfrit lån. Helle Ridecenter har i 2005 modtaget et rente- og afdragsfrit lån på kr fra daværende Helle Kommune. Lånet blev anvendt til delvis finansiering af byggeri af stald og køb af jord. Denne investering blev yderligere finansieret ved optagelse af lån i bank og kreditforening. Banklånet med en stigende variabel rente har været et dyrt bekendtskab for Helle Ridecenter. Pt. er restgælden på banklånet kr , og restgælden på kreditforeningslånet er kr Kreditforeningslånet vil være tilbagebetalt i marts Helle Ridecenter har derfor ikke haft mulighed for at spare op, således at lånet til Varde Kommune kan tilbagebetales som oprindeligt aftalt pr. 1. maj Helle Ridecenter håber på kommunens forståelse herfor og ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen På vegne af Helle Ridecenter

75 Anne Grethe Schultz Kasserer Mobil:

76 Bilag: Nuværende gældsbrev for Helle Ridecenter Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26840/15

77

78 Bilag: Budget - skulptur udstilling Ølgod 2015 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27174/15

79 Budget for den internationale skulpturudstilling 2015 i Ølgod. Udgifter: Transport af Skulpturer kr. Forsikring af skulpturer kr. Annoncer, skilte, kataloger kr. Rundvisninger og formidling kr. Revisorassistance kr. Udgifter i alt kr. Finansiering: Vi søger støtte fra Det lokale erhvervsliv Fonde Varde Kommune Statens Kunstfond.

80 Bilag: Projektbeskrivelse Skulptur Ølgod 2015 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26517/15

81 Projektbeskrivelse: Ølgod, den International Skulpturudstilling HVORFOR sommeren 2015 Skulpturudstillingen i Ølgod er blevet en fast aktivitet i Varde Kommunes visioner for Kommunens kulturområde. Skulpturudstillingen afholdes hvert andet år. Udstillingens titel i år relateres til de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med kunst: HVORFOR er skulpturen lavet af netop dette materiale? HVORFOR ser skulpturen sådan ud? HVORFOR er den blå? HVORFOR skinner den? HVORFOR bruge penge på sådan noget i stedet for noget brugbart? o.s.v., o.s.v. Der kan stilles mange spørgsmål, her som så mange andre steder, hvor det handler om kunstnerisk virke til gengæld gives der ingen svar dem må beskueren selv forsøge at finde på sin vej rundt i Ølgod og se de mange store skulpturer, der er opstillet på gader og grønne områder, eller de mange mindre skulpturer der er placeret indendørs. Kun når vi undrer os som mennesker, er nysgerrige eller hovedrystende og stiller spørgsmål, sker der et samspil mellem skulptur og beskuer. Det er 7. gang Ølgod by afholder skulpturudstilling. Udstillingen er et samarbejde mellem Dansk Billedhuggersamfund, Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening og Kulturdageforeningen i Ølgod. De inviterede billedhuggere er fra Danmark og de øvrige nordiske lande samt fra Estland, Frankrig, Holland, Belgien og Tyskland. 150 skulpturer placeres rundt i byen, hvor mennesker færdes, samt i byens Kulturhus og pengeinstitutter. Formål: at inspirere de mennesker der færdes i byen med kvalitetskunst, ikke kun de lokale, men også de mange turister fra både ind og udland der gæster byen, når der er skulpturudstilling. at kulturelle aktiviteter forskønner lokalområdet 1

82 at fremme og videreudvikle samarbejdet mellem erhverv og kultur i området at fastholde en tradition for skulpturudstilling i Ølgod at give egnen et image som et godt kunst- og kulturområde at give salg til kunstnerne at udvikle et kultursamarbejde med andre egne og regioner i Danmark og Internationalt Udstillingen åbner lørdag den 25. maj kl på Torvet i Ølgod. Efter åbningen, går alle på galleritur i byen. Billedhugger Henrik Voldmester, der er kunstnerisk ansvarlig for udstillingen, guider alle gæster rundt til de udstillede værker og præsenterer dem. De Kunstnere der er til stede præsenterer deres egne værker. Der udarbejdes et katalog over udstillingen. Skulpturerne bliver fotograferet, når de er placeret i byen. Fotografierne af skulpturerne i kataloget er som de ses i Ølgod. I løbet af sommeren arrangeres 6 guidede rundvisninger ved billedhugger Henrik Voldmester. Derudover er der flere foreninger, personaleforeninger, skoler og andre institutioner der får særlige rundvisning. Som noget nyt i år, samarbejde vi i år med Varde Kommunens skoler, specielt 10. klasser i forbindelse med den Kulturelle rygsæk. Ligeledes samarbejder vi med områdets gymnasier og Billedskolen om kunstformidling. Der reklameres i turistområdet og der kommer ca turister til Varde Kommunen hver sommer. Vi er i gang med tiltag der gør turisterne opmærksomme på de muligheder der er for oplevelser i Skulpturudstillingen i Ølgod. Gennem årene er der ved hver udstilling i Ølgod solgt flere skulpturer, hvilket medfører at kunstnerne ser frem til denne udstilling hvert andet år.. Der er opstået en tradition for at der bliver købt en skulptur fra udstillingen, der bliver stående i byen efter hver udstilling. Ved sidste udstilling solgte vi 2 skulpturer til Tyskland. Det er fonde, foreninger og enkeltpersoner der køber skulpturerne. Skulpturudstillingen har formået at kunsten er blevet allemandseje. Skulpturudstillingen beviser ligeledes at det er muligt, også langt fra de store byer, at skabe opmærksomhed om kunst. Udstillingerne afvikles ved udelukkende frivilligt arbejde. 2

83 Bilag: Ansøgning Skulptur Ølgod - Ansøgning Varde Kommune 15.doc Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26515/15

84 Varde Kommune Kultur og fritid Ansøgning om tilskud til international Skulpturudstilling i Ølgod Det gode samarbejde mellem Dansk Billedhuggersamfund, Ølgod Håndværker og Handelsstandsforening og Kulturdagene fortsætter. Den kommende udstilling i år åbner pinselørdag den 23. maj og slutter til oktober. Udstillingens tema eller navn er: HVORFOR Vi er i fuld gang med at søge penge til udstillingen, men mangler svar fra de fleste. Vi søger om støtte på kr. Der vedlægges : Projektbeskrivelse Budget Skulptur Ølgods pengeinstitut er: regnr konto nr og CVR nummer er Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, står jeg naturligvis til rådighed. Ølgod den Rigmor Bek-Pedersen Formand for Skulptur Ølgod Mail: /

85 Bilag: Fremtidigt fokus for de 4 råd Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

86 Fremtidigt fokus for de 4 råd: Udarbejdet med baggrund i drøftelserne ved dialogmøderne den 21. oktober 2014 FREMTIDIGT fokus for Idrætsrådet: Synliggørelse af rådet Skolereformen Foreningskonsulent FREMTIDIGT fokus for Aftenskolerådet: Synliggørelse af rådet Tættere dialog med kommunen for at skabe samarbejder om forskellige undervisningsopgaver indenfor sundhedsområdet Samarbejde på tværs af aftenskolerne. FREMTIDIGT fokus for Kulturelt Råd: Synliggørelse af rådet Hjemmeside med kulturelle tilbud i Varde Kommune. Rekruttering af foreninger til rådet. FREMTIDIGT fokus for Foreningsrådet: Synliggørelse af rådet Hjælp til afklaring af rådets virke At være med i arrangementer for på denne måde at synliggøre rådet og dets virke.

87 Bilag: Program for dialogmøder 23. april 2015 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22561/15

88 Dato Dok.nr /15 Sagsnr. 14/10611 Ref. Kigo Program for dialogmøder den 23. april 2015 Udvalget for Kultur og Fritid og de 4 råd Kulturelt Råd Idrætsrådet Pause Foreningsråd Aftenskoleråd Dagsorden for mødet udsendes senere. 1/1

89 Bilag: Samlet dokument med emner fra rådene til dialogmøde den 21. oktober 2014 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

90 Dialogmøde med Kulturelt Råd kl Deltagere: 9 (hele rådet) Kunstrådets emner til mødet med Udvalget for Kultur og Fritid Rådet ønsker at: Fremme kulturens synlighed i Varde Kommune Fremme og styrke netværket i kulturelt regi i Varde Kommune Vi skal have overblik over: Hvilke kulturelle tilbud har vi i kommunen Hvordan vi synliggør dem Derefter evt. nyskabelse Udvalget ønsker at opfordre kommunen til: Der opsættes flag som valgmulighed i stedet for vælg sprog på kommunens hjemmeside. Promovere Kultunaut som den første mulighed, når man søger under Kultur under Varde Kommune. Under brainstorm kom bl.a. følgende ideer frem til videre bearbejdning: Styrke brugen af Kultunaut fremme synligheden Linke til Kultunaut fra vore hjemmesider Vi skal først lære hinanden at kende i udvalget før vi kan udvikle på det kulturelle område Turistkontoret skal engageres Ekskursion til Kulturtræf på Mors Slogan Ta på KulTUR Skabelse af en landsdækkende forening Udarbejdelse af flyer til distribution i hele kommunen Medlemskab af Radio Charlie for promovering af arrangementer Hvordan undgår vi arrangementssammenfald? Vi inviterer hinanden til hinandens arrangementer Lave synliggørende arrangementer ude i lokalområderne Inspiration: Se Visit Vejles hjemmeside (Anni P.)

91 Dialogmøde med Foreningsrådet kl Deltagere: 5 Foreningsrådets emner til mødet med Udvalget for Kultur og Fritid Foreningsmarked et eller andet sted i kommunen Arrangement i forbindelse med Cykelturen Varde Skagen Lederuddannelser Afholde foredrags aftener om utilpassede børn i foreningerne Den gode Historie Opsøgende kontakt til foreningerne

92 Dialogmøde med Idrætsrådet kl Deltagere: 7 måske lidt flere Idrætsrådets emner til mødet med Udvalget for Kultur og Fritid Idrætsrådets deltagelse i analysen af idrætshaller i Varde kommune. Det skal være nemmere at drive en forening. Kunne evt. være en kommunalt ansat hjælper der er tilknyttet foreninger til rådgivning hjælp, en slags foreningsblæksprutte. Kommunal betaling af kontingent. Når kommunen indbetaler kontingent for en person til foreningen, skal det ske på samme måde, som når private indbetaler kontingent. Holdidrættens problemer med en høj lokale betaling. Gør sig også udslag når der skal etableres f.eks. håndboldskole, så er der en kæmpeudgift til lokaleleje i forhold til fodboldskole. Ekstra tilskud til foreninger der opretter hold for andre end normalgrupper, kan være forskellige handicap hold, kol hold, hold for udsatte, osv. Idrætsrådets forventning til samarbejde med Udvalget for Kultur og Fritid En forventning om gensidig åbenhed i samarbejdet omkring udvikling og videreførelse af idrætten i Varde kommune. At vi reelt bruger hinanden heri. At Udvalget for Kultur og Fritid bruger Idrætsrådet som sparringspartner, der findes mange i den frivillige foreningsverden, der sidder inde med en masse ideer, erfaring og viden. At forvaltningen er behjælpelig med Idrætsrådets udførelse af eventuelle opgaver/emner. At forvaltningen fører og vedligeholder adressekartoteket over rådets medlemmer og klarer udsendelse af eventuelle breve.

93 Dialogmøde med Aftenskolerådet kl Deltagere: Henriette Nielsen, Horne aftenskole, Lillian Møller Jensen, FOF-Vest, Hans Moss, FOF-MidtVest Aftenskolerådets emner til mødet med Udvalget for Kultur og Fritid Efter den gensidige præsentation foreslås det, at aftenskolerne oversigtsmæssigt nævner de fagområder, som de i dette efterår har fået deltagere nok til. (Det giver Udvalget et forøget kendskab til aftenskolernes virke i de forskellige egne af den geografisk store kommune). Hvad forventer Udvalget for Kultur og Fritid af os? Har Udvalget for Kultur og Fritid kendskab til områder, som Udvalget - eller kommunen i øvrigt - ønsker, at aftenskolerne skal forsøge at løse sammen med kommunen, altså indgåelse af aftalte partnerskaber mellem kommunen og aftenskoler: Fx tiltag for ældre mennesker, integration, handicapområdet m.m.? Nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister Problematik vedrørende vores vedtægter i forbindelse med oprettelse af en konto i banken. (Måske er problemet løst)

94 Bilag: Ansøgning om rammeaftale + tidsperspektiv - 4. Rammeaftale for docx Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 17. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22750/15

95 Oplæg til rammeaftale for 2015 mellem: Varde Kommune og 7-kanten-Danmarks Største amatørteater 7-kanten anbefaler at rammeaftalen for 2015 omfatter et årligt tilskud på kr sponsorat på kr ( I et med naturen på billetten + Guldsponsorbeføjelser) Specifikation: Underskudsbidrag til hele foreningen kr Varde bliver GRØN GRØN GRØN = I et med naturen med Shrek The Musical Opføres for omk publikummer. Heraf er ca gæster fra andre kommuner. Gennemsnitsværdi for overnattende = kr. 450 og for dagsgæster = kr Dvs x kr. 250 = kr kanten styrker butikshandlen/turismen i kommunen. Det bliver et stort tal, hvis det ses over de 37 år vi har afviklet sommerspil for 1. million publikummer Vore indkøb foretages så vidt muligt lokalt. Alene iforb. med Sommerspillet har vi budgetterede udg. på 4.3. mill i 2015 kr Bidrag til afslutningsfest Shrek The Musical kr Underholdningsgruppen opfører forestillinger på 10 plejehjem for at fremme livskvaliteten for seniorer. kr Aktivering af 150 seniorer (primært systue og scenebyg) á kr. 700 pa. (Medborgerhuset ca pa.) kr Børneafdelingen aktiverer ca. 100 børn. De får styrket selvtilliden og optimeret kommunikationsevnerne, lærer at tage ansvar og stå frem v. eksamener, jobsamtaler, forsamlinger etc. Vi har eksempelvis flere autister i foreningen. En indsats der aflaster PPR-arbejde. Herudover er flere af 7-kantens medlemmer med succes udklækket i kultur- og erhvervslivet inden for Skuespil og Teknikbranchen. Kr Værdisatte aktiviteter i alt kr =================== Det er aftalt, at Varde Kommunen ud over rammeaftalen påtager sig de økonomiske omkostninger forbundet med de royales besøg til SHREK The Musical... fortsættes på side 2

96 Herudover foregår bl.a. følgende ikke værdisatte aktiviteter: 7-kantens kostumeafdeling er unik i Danmark. Vi kan sammensætte både historiske og nutidige kostumer til hele forestillinger. Ud af de ca kostumeartikler er de ca originale. 7-kanten opfører omkring 80 forestillinger årligt med et publikums tal på i alt. Herunder også vintermusicalen Cabaret i Musikhuset Esbjerg. 7-kanten indgår som samarbejdspartner i Skolereformen med Sct. Jacobi skole, Varde. 7-kanten arbejder på at starte en MusicalSkole i samarbejde med Musik- og Billedskolen i Varde 7-kanten binder bro mellem kultur- og erhvervsliv ved etablering af en erhvervsklub 7-kantens 5 lønnede ansatte (svarende til ca. 3,50 fuldtidsansatte) genererer ca. kr i A- skat - dvs. Varde Kommune får ca. kr i kommune kassen Eventyret om Sandfolket er i proces og vil blive et attraktivt Turistmål med skattejagt i klitterne. Start i forbindelse med åbning af Tirpitz. Har sat som mål, at Dronningens børnebørn med forældre skal gæste Varde/Friluftsscenen i forbindelse med premieren på Shrek The Musical 7-kanten nedsætter en eventgruppe til interne og eksterne bestillings/promoverings arrangementer. 7-kanten er medlem af og bidrager aktivt i samarbejdet med Varde Handel og ProVarde 7-kanten har afsat ekstra ressourcer til indsatsområdet: Branding/markedsføring. Dette for at optimere betingelserne for foreningens forestillinger og for at fremme synligheden af, at vi i Varde Kommune, får taget den vigtige debat om kulturens betydning og ønsket om, at tilflyttere (både erhvervsliv og private) finder vores kommune attraktiv også i kulturel henseende. Efter de gamle betingelser ville kommunen antagelig have haft følgende indkalkuleret i budgetterne: Lokaletilskud og aktivitetstilskud ca Tilskud til afslutningsfest/sommerspil Ydelse der under gamle betingelser ville komme til udbetaling Underskudsgaranti til Cabaret (ansøgt i uge ) Underskudsgaranti til Shrek (ikke ansøgt) I alt i kommunens budget ud fra gamle betingelser Det er aftalt, at Kommunen påtager sig de økonomiske omkostninger forbundet med de royales besøg til SHREK The Musical.

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere