Analyse Forbrug af eksterne vikarer på Social og Sundhedsudvalgets område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse Forbrug af eksterne vikarer på Social og Sundhedsudvalgets område"

Transkript

1 CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 16. marts 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Tina Gleerup Analyse Forbrug af eksterne vikarer på Social og Sundhedsudvalgets område Årsag til analysen I forbindelse med budgetaftalen for 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en analyse af anvendelsen af eksterne vikarer, som kan belyse om der kan findes effektiviseringsmuligheder frem mod budget Beslutningen skyldes, at Ballerup Kommune anvender to-cifret millionbeløb årligt på eksterne vikarer. Udgifter til vikarer på Social- og Sundhedsudvalgets område fra 2013 til 2015 På Social- og Sundhedsudvalgets område har det hovedsageligt været nedenstående områder som har haft et stort forbrug af eksterne vikarer i perioden 2013 til 2015: I 1000 kr Hjemmeplejen Sygeplejen Plejecentrene I alt ældre- og pleje området Handicap og Psykiatri Egne institutioner Handicap og Psykiatri Taksfinansieret institutioner *I alt Handicap og Psykiatriområdet Total * Inger oplysninger fra 2013

2 Hvad sker der med budget og regnskab, når der er et højt forbrug af eksterne vikar: Institutionerne på ældre og handicapområdet har ingen midler i deres budget til vikar/eksterne vikarbureauer. Udgifterne hertil skal finansieres af deres lønsum eller tilskud fra projektpuljer. Hvis et område har haft store udgifter til vikarer f.eks. som følge af højt sygefravær eller vakante stillinger, medfører det ofte et merforbrug, som efter de gældende regler skal overføres til næste budgetår. Hvis institutionerne ikke har fast personale til, at levere en lovmæssig visiterede ydelse til borgeren, skal de bruge vikar. De enkelte områder vil blive belyst nærmere i de næste afsnit Ældre og plejeområdets forbrug af vikarer Hjemme- og sygeplejen Udgifter til eksterne vikarer I 1000 kr Hjemmeplejen Sygeplejen Som det fremgår af ovenstående var hjemmeplejens forbrug af eksterne vikarer i 2014 ekstraordinært stort. Det store forbrug, skyldes omorganisering af hjemmeplejen. Omorganisationen medførte et stort skift af medarbejdere, hvor stillinger indtil besættelse blev varetaget af vikarer. Nyansatte sygeplejersker modtager oplæring i min. 3 måneder, hvor de ikke er fuld produktive og dermed et behov for vikarer til at dække ydelserne. Desuden brugte medarbejderne meget tid på, at deltage i arbejdsgrupper og temadage, hvorfor der også her var brug for vikardækning (borgerne skal have de visiterede ydelser). Organisationsændringen medførte ikke ekstra bevilling til hjemme- og sygeplejen. Området måtte selv klare ekstraomkostningerne, dels ved hjælp af opsparede beløb fra de forrige år (5 mio. kr.) og dels ved et merforbrug indenfor den tilladte grænse på 4 % (1,3 mio. kr.). I 2015 er organisationsændringen faldet på plads og udgiften til eksterne vikarer er faldet fra 8,1 mio. kr. i 2014 til 0,9 mio. kr. i Hvilket endda er lavere end niveauet i Antallet af fuldtidsmedarbejdere er samtidig steget fra 271 i 2014 til 295 i Dækning af vagter i forbindelse med sygemelding, kurser, ferie, vakante stillinger sker hovedsagelig ved brug af egne medarbejdere. Hjemme- og sygeplejens udgifter til mer- og overarbejde var i 2014 på 4,2 mio. kr. og 4,9 mio. kr. i En del af de ovennævnte merudgifter til merarbejde i 2015 skyldes forhøjet kursusaktivitet, som følge af implementering af fælles medicinkort, indsatskatalog i sygeplejen og kompetenceudvikling i forhold til rehabiliteringsstrategien. Disse udgifter er delvis blevet finansieret af ældrepuljen og IT-anlæg. Sygefravær Sygemeldinger der meldes ind samme dag, bliver som udgangspunkt dækket ved, Side 2

3 at medarbejderne overbookes på deres kørelister. Sygemeldinger til efterfølgende dage, aften, weekend dækkes af egene medarbejdere. En stor indsats i forhold til den sociale kapital har medført et mindre fald i sygefraværet i 2015 set i forhold til 2014, men faldet er langt fra nok til, at det har givet den ønskede kvalitet og kontinuitet kerneopgaven. Sygefraværet er fra 2013 steget fra 4,7 % til 8 % i Fra 2014 til 2015 er der sket et fald til 6,4 %. I nedenstående tabel ses, at der er en stigende tendens i korttidssygefraværet (1-7 dage) mens langtidssygefraværet (8+ dage) er mere svingende dette kan forklare den samlede stigning i sygefraværet fra 2013 til 2014 og faldet fra 2014 til Hjemmeplejen Hjemmeplejen dage (2013) 1-7 dage (2014) 1-7 dage (2015) 8+ dage (2013) 8+ dage(2014) 8+ dage (2015) Side 3

4 Sygefraværet påvirker stadig den daglige drift i et større omfang og medfører udfordringer for at kunne holde budgettet. For en bedre styring arbejder Hjemmeplejen fortsat på: - Mere effektiv planlægning af medarbejdernes vagter, både ud fra kontinuitet og at afspadsering rullende bliver afviklet og ikke udbetalt. Dette skulle skabe et bedre overblik for den enkelte teamleder og dennes økonomi. - Nyt styringssystem i nemøkonomi. - Målrettet indsats for at nedsætte sygefraværet. Handleplan i MED, AM gruppen, ledelsesteamet og de enkelte teams. - Højne den sociale kapital ved mere indflydelse for den enkelte medarbejder i forhold til egene kørerlister og egen vagtplan. Større samarbejde på tværs i teamet. Man løfter i flok og byder ind hos hinanden. - Planlæggerne der laver kørerlisterne så tæt på teamet og medarbejderne i teamet som muligt, med daglig sparring. - Der er ansat timelønnet der kan dække flere af de ledige vagter, bl.a. ved sygemeldinger. Stort samarbejde på tværs af teams for at kunne løfte de daglige opgaver. Herunder en større gevinst i samarbejde, da hele hjemmeplejen nu er samlet på en matrikel. Plejecentrene Udgifter til eksterne vikarer I 1000 kr Plejecentrene Som det fremgår ovenstående ligger plejecentrenes udgift til eksterne vikarer på ca. 11 mio. kr. i 2013 og 2015, mens forbruget i 2014 var oppe på 14 mio. kr. Forbruget indeholder også Køkken Ballerup, som er en del af det samlede budget til plejecenterområdet. I nedenstående tabel vises forbruget fordelt på de syv plejecentre: I 1000 kr Rosenhaven Lundehaven Kirstinehaven Toftehaven Lindehaven Sønderhaven Egely Plejecentrene Stigningen i udgifter til eksterne vikarer fra 2014 til 2015 Stigningen i udgifter til eksterne vikarer fra 2014 til 2015, skyldes meget stor kursus aktivitet, andet fravær og vakante stillinger. Som det fremgår af afsnittet vedr. sygefravær har der været et samlet fald i sygefraværet, hvilket betyder at Side 4

5 sygefraværet ikke direkte kan kædes sammen med stigningen i forbruget af eksterne vikarer. Der vil selvfølgelig være plejecentre, som har et større sygefravær og dermed også har brugt flere vikarer fx Toftehaven, Lindehaven og Sønderhaven. Personalet har været på en del ekstraordinære kurser i 2015 f.eks. implementering af fællesmedicinkort, indsatskatalog på sygeplejeområdet, ernæring samt kompetenceudvikling i forbindelse med rehabiliteringsstrategien. Ca. 50 % af udgifterne til dækning af vikarer er delvis blevet dækket af midler fra ældre- og sundhedspuljer samt IT-anlæg. Den anden halvdel er blevet dækket af plejecentrenes egne budgetter. En anden væsentlig fraværsårsag, som har medført brug eksterne vikarer har været en stigning i graviditetsorlov og graviditets komplikationer. Antal fraværes timer Graviditets komplikationer 3.891, , ,6 Graviditets orlov , , ,6 Som det fremgår af tabellen, er der fra 2013 til 2015 sket mere end en fordobling af fravær vedr. graviditet. Med en timeløn på ca. 200 kr. giver det en udgift på 8-9 mio. kr. Stigning i udgifter til merarbejde I 2014 har der været udbetalt 4,9 mio. kr. kr. til merarbejde og i 2015 har udbetalingen været på 6,1 mio. kr. En løntime til en medarbejder koster i gennemsnit 161 kr. og i gennemsnit 215 kr. når der udbetales merarbejde. Plejecentrenes forklaring til brug af eksterne vikarer Både i 2013 og 2014 har forbruget af eksterne vikarer ligget på et gennemsnit på 11,5 mio. kr. Svarende til et gennemsnit på 1,6 mio. kr. pr. plejecenter, hvilket svarer 3-4 årsværk. Plejecentrene peger på forskellige årsager, som nødvendiggør brug af vikarer: Vakante stillinger i aften og nattevagter skal dækkes, da det vil være uforsvarligt at lade være Langtidssygdom, særligt i aften og nattevagter skal dækkes, da det vil være uforsvarligt at lade være Barselsorlov Stor udskiftning af personalet, bl.a. grundet lederskifte og en forventning i forhold til at være nyåbnet. I forlængelse af udskiftning opleves meget stort sygefravær. Ekstraordinært stort sygefravær, som nu er normaliseret. Afskedigelser ender næsten altid ud i sygefravær i fratrædelsesperioden. Flere borgere som kræver fuld bemanding aften og nat. Det er vanskeligt at skaffe sygeplejersker, hvorfor der anvendes Vikarbureau. Borgerne som har brug for fast vagt i en periode få dage til flere måneder. Implementeringsopgaver og kompetenceudvikling f.eks. fælles medicinkort. Side 5

6 En ny eu-lovgivning i 2014 har medført at man skal fastansætte personer, som har et timetal på 8 timer eller derunder. (før var det kun månedslønnet og dermed fastansat, når man havde 8 timer eller derover i gennemsnit pr. uge). Det er en løsning, der betyder, at det er svært at rekruttere til de små stillinger f.eks. vagt hver 2. weekend, da de fleste afløsere og weekendvagter ikke ønsker at binde sig, men foretrækker at være timelønsansatte og have den fleksibilitet, det giver. Mangel på egne vikarer, da de interne vikarer er en slags fødekæde til plejecentrene. Vakante stillinger opsluger vikarerne, og så mangler man disse. Afvikling af ferie (især sommerferie) presser plejecentrenes behov for at købe vikarer. Enkelte af plejecentrene har etableret deres egne lokale vikarkorps, hvor de har fastansat et antal vikarer. Brug af egne vikarkorps giver mere værdi for beboerne, da personalet er kendt og giver en større tryghed, men også større kvalitet og effektivitet. Sygefravær Sygefraværet på plejecentrene var sammenlagt på 8,9 % i Der er sket et fald til 8,3 % i 2014 og et yderligere fald til 6,9 % i Sygefraværs procent på de enkelte plejecentre Plejecenter Egely 14,2 11,4 7,4 Plejecenter Kirstinehaven 8,2 7,6 5,2 Plejecenter Lindehaven 6,3 4,9 4,8 Plejecenter Lundehaven 9,3 5,3 5,7 Plejecenter Rosenhaven 8,0 6,8 8,5 Plejecenter Toftehaven 9,6 11,6 8,3 Sønderhaven 6,5 10,5 8,8 Steder markeret med gult er sygefraværsprocenten mere end 7,5% Side 6

7 Udviklingen i sygefraværet fordelt på korttidssygefravær (1-7 dage) og langtidssygefravær (8+ dage) kan ses i nedenstående graf. Der nærmest ingen udsving i korttidsfraværet men en mindre udvikling i langtidsfraværet. Plejecentre dage (2013) 1-7 dage (2014) 1-7 dage (2015) 8+ dage (2013) 8+ dage(2014) 8+ dage (2015) Plejecentre Selvom sygefraværet er faldet fra 2014 til 2015 er det stadig meget højt og medfører behov for vikarer. Hvordan fordeler vagterne til eksterne vikarer Antallet af eksterne vikarer i vagter er steget med 30% fra 2014 til Plejecentrene har peget på en lang række årsager til, at de bruger eksterne vikarer. Der kan dog ikke vises data, da der ikke sker nogen registrering. Fordelingen af vagter henover en uge i henholdsvis 2014 og 2015: P r o c e n t 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Forbrug af vagter Side 7

8 Ca. 55 % af vagterne fordeler sig dag 40 % på aften og nat. Nedbringelse af forbruget af eksterne vikarer - en besparelse i budgetaftalen for 2016 I budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at nedbringe forbruget af eksterne vikarer på plejecentrene, og der er indregnet en besparelse på kr. årligt. på plejecentre, hvilket svarer til en besparelse på 4-5,4 % af forbruget. For at kunne indhente denne besparelse er der sat følgende i gang: Øget fokus på ansættelse af egne faste vikarer, og der hvor det giver mening kan vikarerne bruges på tværs af plejecentrene Øget fokus på nedbringelse af sygdom. Der blev bl.a. den 9. februar 2016 holdt en temaeftermiddag for alle ledere og mellemledere, hvor de gode erfaringer om lavere sygefravær blev delt på tværs. Hvad koster en løntime i den kommunale hjemmepleje og på plejecentrene i forhold til køb af en vikartime. Ballerup Kommune har indgået indkøbsaftale med PersonaleGruppen. I tabellen er prisen for en vikar time i PersonaleGruppen sammenlignet en timeprisen for henholdsvis en Social- og sundhedshjælper og en Social- og sundhedsassistents gennemsnitsløn i Ballerup Kommune, inkl. ferie, helligdage, sygdom og kursus. Det fremgår af ovenstående tabel, at brug af vikarbureauet til Social- og sundhedshjælpere er billigere i de fleste vagter, sammenlignet med en effektiv timepris for en ansat i Ballerup Kommune. Kun fredag aften/nat samt lørdag dag/aften er vikarbureauet dyrere. For Social- og sundhedsassistenter er brug af vikarbureauet ligeledes billigere i de fleste vagter, sammenlignet med en effektiv timepris for en ansat i Ballerup Kommune. Kun fredag aften/nat samt lørdag dag er vikarbureauet dyrere. Hvis egne medarbejdere benyttes som vikar og dette medfører merarbejde, vil time prisen stige med ca. 33 %. Side 8

9 Handicap og Psykiatri I 1000 kr Handicap og Psykiatri Egne institutioner Handicap og Psykiatri Taksfinansieret institutioner *I alt Handicap og Psykiatriområdet * Inger oplysninger fra 2013 Ovenstående opgørelsen viser et forbrug på 6,3 mio. kr. i 2015, heraf udgør 6 mio. kr. det taksfinansieret område. Her er der en enkelt institution som popper op med en udgift på eksterne vikarer i 2014 på 6,6 mio. kr. og i 2015 på 5,6 mio. kr. De øvrige institutioner på området har et meget begrænset forbrug på vikarer. Institution med det høje forbrug er kommet ind i en ond spiral med stort sygefravær på især langtidssyge, stor personaleomsætning og udfordringer med genbesættelse og fastholdelse Der er taget flere initiativer til at vendt denne udvikling. Merudgiften dækkes dels af de øvrige kommuner, som følge af en forøgelse af taksten og dels inden for eget budget. Dette har medført at institutionen har overført underskud på mere end 4% de sidste to år. Udgifter til merarbejde på Handicap området var på 2 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i Her er det den samme institution, som står for 40% af udgiften. Sammenfatning Hjemmeplejen På hjemmeplejeområdet er forbruget af eksterne vikarer fortsat meget lavt. I 2014 var der et ekstraordinært højt forbrug pga. organisationsændringen. Sygefraværet på langtidssygdomme har været faldende fra 2014 til Hjemmeplejen arbejder forsat på en bedre styring og en fortsat nedsættelse af sygefraværet. Sygefraværet påvirker stadig den daglige drift i et større omfang og medfører udfordringer i den daglige drift. Plejecentrene Forbruget af eksterne vikarer er højt og skyldes ikke kun sygefraværet, som er faldet, men også kurser, vakante stillinger og ferier. Der er herudover en stor udbetaling til merarbejde. Der er ingen registrering af årsagen til køb af eksterne vikarer. Side 9

10 Der blev i budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at nedbringe forbruget af eksterne vikarer på plejecentrene, og der blev indregnet en besparelse på kr. årligt. Besparelsen svare til ca. 4-5 % af forbruget. For at kunne indhente besparelsen er der øget fokus på ansættelse af egne faste vikarer, og der hvor det giver mening kan vikarerne bruges på tværs af plejecentrene. Sygefraværet på langtidssygdomme er faldet fra 2014 til 2015 Handicap og psykiatriområdet Den største del af udgifterne til eksterne vikarer vedr. en enkelt institution, hvor der er lavet handleplan. Området er derfor ikke blevet belyst nærmere. Generelt Køb af ekstern vikartime er på nogen af vagter billigere end lønudgiften til eget personale, især hvis det bliver udbetalt som merarbejde. Dvs. der kan ikke spares på udgifterne, såfremt der bliver ansat fast personale i stedet for eksterne vikarer. Brug af eget personale i forhold til eksterne vikarer vil til gengæld giver borgerne en gevinst ved større tryghed, da de kender personalet. Der vil evt. kunne spares på udgifter merarbejde, hvis der blev ansat mere personale og hvis sygefraværet falder. Der mangler en registrering af hvad vikarer bruges til, hvilket vil være hensigtsmæssigt fremover, hvis man skal have en større viden om forbruget. Det videre arbejde som skal minimere brug af eksterne vikarer og merarbejde: Der skal udarbejdes en strategi og handleplan som kan indeholde følgende punkter: Registrering af eksterne vikarer Ens retningslinjer, som i udgangspunktet ikke giver adgang til brug af eksterne vikarer. Større fleksibelhed i ansættelse og arbejdstidsregler f.eks. ansættelser på tværs af institutioner. Herudover vil der i arbejdet med social kapital være fokus på indsatser, som kan/skal reducere sygdom Forhold der skal være på plads hvis strategien skal lykkes: Legitimitet Opbakning fra politikere, ledere og ansatte. Anerkendelse oppefra og større ensretning i forhold til ansatte i andre sektorer, så der opleves retfærdighed (fleksibilitet og lønforhold). Ressourcer Medarbejdernes egne ressourcer skal inddrages Fleksibilitet i arbejdet skal også gælde for andre personalegrupper Tid og ressourcer til implementering. Værdi (også for samfundet) Side 10

11 Tryghed og trivsel for beboerne/borgerne. Optimal udnyttelse af ressourcer og evt. besparelse. Side 11

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Høring Lokal-MED Ballerup Hjemmepleje Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 2.sal 2750 Ballerup Tlf.: 44 77 33 40 www.ballerup.dk Dato: 09.09.2016 Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Økonomisk redegørelse for plejecentrene

Økonomisk redegørelse for plejecentrene Økonomisk redegørelse for plejecentrene Udarbejdet af: Kurt Jørgensen Dato: 01-12-2008 Sagsid.: 10587 Version nr.: [Version nr.] Ældrechefen og økonomistaben har afholdt møder med de 11 kommunale plejecentre,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Side 3. Tiltag 3. Vedr. reducering af plejecentrenes basispakker:

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Status Køkken Ballerup november 2015.

Status Køkken Ballerup november 2015. Status Køkken Ballerup november 2015. Køkken Ballerup kom til verden efter en sammenlægning af kommunens 7 plejecenterkøkkener for knap 2 år siden. Siden opstarten d. 1/1 2014 har der været arbejdet med

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje.

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje. Til: Social og Sundhedsudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. november 2014 Tlf. dir.: 2535 2893 E-mail: eth@balk.dk Kontakt: Elisabeth Thuesen Bredahl Sagsid: 27.36.04-G01-8-14 Notat Antallet af medarbejdere

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Medarbejderne har dog været meget fleksible og konstruktive, i at løse situationerne til borgernes bedste.

Medarbejderne har dog været meget fleksible og konstruktive, i at løse situationerne til borgernes bedste. Status Hjemmeplejen august 2014: Flere borgere har både gennem konkrete møder, men også senest i Ballerup Bladet, givet udtryk for deres tilfredshed med hjemmeplejen og den nye organisering. Flere medarbejdere

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 18-03-2014-18-03-2014 18.03.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Økonomien for hjemmepleje og plejecentre i 2007.

Økonomien for hjemmepleje og plejecentre i 2007. Til: Niels Milo Poulsen Kopi til: Annelia Jensen Fra: Budgetgruppen Økonomien for hjemmepleje og plejecentre i 2007. 11. marts 2008 Furesø Kommune driver 4 plejecentre og 2 daghjem samt et aktivitetscenter

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007 Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Dette notat har til formål at beskrive og kortlægge ledelsesforholdet i kommunens plejecentre og hjemmepleje.

Dette notat har til formål at beskrive og kortlægge ledelsesforholdet i kommunens plejecentre og hjemmepleje. NOTAT Status på ledelse af plejecentre og hjemmepleje Social & Sundhed Pleje- og Omsorg Dato: 3. november 2016 Kontakt: Susanne B. Jørgensen sbe@balk.dk Dette notat har til formål at beskrive og kortlægge

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Vikaranalyse. Allerød Kommune NOTAT. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Vikaranalyse. Allerød Kommune NOTAT. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Vikaranalyse Dato: 8.september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads SENIOR SERVICE Drift den attraktive arbejdsplads VEJLE KOMMUNE 2011 Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads 2 Forord Byrådet har i forbindelse med budget 2012 besluttet at bevillige

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole

Årsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv.

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Til: Social- og Sundhedsudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato: 11. marts 2014 Sagsnr: 27.45.00-G01-1-14 Tabel 1: Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Befolkningsprognose 2013-2026 Alder/år 2013 2014 2015

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER

Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - HJEMMEHJÆLP - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER Oprindelig 2009 BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Timer/år % Timer/år % Timer/år

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP BTP% i Vejen Kommune - DAG 1. LØNTIMER: Samlede løntimer 1.1. pr. år pr. fuldtidsansat Timer/år % Timer/år % Ændret: 1,924 100% 1,924 100% 2. FRAVÆR:

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.56

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014 WORKSHOP NR. 209 Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet Oplægsholdere: Rikke Voss Andersen Per Tybjerg Aldrich 1 Baggrund AMFF-projekt: Virksomheders

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune

Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune Jobprofil Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekruttering af en ny afdelingssygeplejerske

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Leders vurdering. Sidste måneds forventning. Mer-/mindre forbrug

Leders vurdering. Sidste måneds forventning. Mer-/mindre forbrug Oversigt over forbrug ultimo oktober 2015 Acadre 15/113 Forbruget ultimo oktober burde være ca. 83,34% Slå kolonne H + I sammen og lave betinget formatering så tallet bliver rødt ved merforbrug. Mer-/mindre

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 30-08-2011 Dato: 07-07-2011 Sag nr.: KB 142 (ØU 173) (SOSU 62) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence:

Læs mere

Fraværs procenten total er 6,89 incl. Nattevagter. Excl. Nattevagter er fraværsprocenten 6,43.

Fraværs procenten total er 6,89 incl. Nattevagter. Excl. Nattevagter er fraværsprocenten 6,43. Sagsnr. 00.30.14-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 16-3-2016 Navn Sagsbehandler Inge Selch Distrikt Vest Budgetopfølgning på effektiviseringer i Center for Ældre 2016 Emne April 2016 August 2016 December 2016 Mål

Læs mere

Notat vedr. sygefravær

Notat vedr. sygefravær Notat vedr. sygefravær Personaleafdelingen Hoved MED-udvalget besluttede i, at sygefravær skulle være et særligt indsatsområde i -16. Baggrunden herfor var, at der generelt var sket en stigning i sygefraværet,

Læs mere

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Emne: Indkaldelse til LMU udvalgsmøde Sted: Aktivitetslokalet, hus 88 Dato: 07.02.13 Tidspunkt: Kl. 13.13-15.00 ( Formøde kl. 13.00 ) Deltagere: Hanne Svendsen,

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 N O T A T Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune

Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune C:\Documents and Settings\adf2y6h\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKC\04 Internt vikarbureau.doc Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 4 Mål for vikarkorpset...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr. 00.01.00-P00-2-13 Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat

Læs mere

Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen Årsrapport 2010 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 14-11-2017-14-11-2017 14.11.2017 kl. 09:00 Mødecenter A, Lokale 4 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008

Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: [Navn] Fra: Budgetgruppen Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 20. februar Ifølge Økonomiregulativet er der mulighed for at overføre

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere