Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum"

Transkript

1 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale, som alle Folketingets partier indgik den 13. juni 2012 om reform af kunststøttesystemet, fremsættes der forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, samtidig med et forslag til lov om Statens Kunstfond, som også indeholder forslag til en række konsekvensrettelser af lovene om litteratur, musik, scenekunst og film. Samtidig er der udarbejdet udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum, der forventes udstedt med hjemmel i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Kulturministeriet sendte den 8. oktober 2012 et udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning i høring. Høringsfristen var den 2. november Kulturministeriet sendte høringen til 39 organisationer mv. samt til en række ministerier og har modtaget 21 svar, jævnfør vedlagte oversigt over modtagne høringssvar. I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Generelt om lovforslaget Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Økonomi- og Indenrigsministeriet, Rigsrevisionen og Kommunernes Landsforening har ingen bemærkninger til lovforslaget. Kritik af udvidelsen af lovens område til også at omfatte kunstnerisk formgivning Billedkunstnernes Forbund mener, at udvidelsen af loven er problematisk, da billedkunst udgør en selvstændig kunstart, at definitionen af grænsedragninger mellem kunstneriske og ikkekunstneriske dimensioner i kunsthåndværk, design og arkitektur er uklare, og at det er uhensigtsmæssigt, at det inddrages i lov om billedkunst. Forbundet anbefaler derfor en særskilt lov om kunstnerisk formgivning. Det Jyske Kunstakademi anser det for godt, at arkitektur, kunsthåndværk og design får udvidet deres støtteområde og får egen lovgivning, men at det til gengæld er problematisk, at billedkunst ikke længere har egen lov, da kunstarterne og præmissen for at udføre dem er alt for forskellige. Det Jyske Kunstakademi henviser til udviklingen inden for uddannelsesområdet, hvor arkitektskolerne og designskolerne ikke længere ligger sammen med kunstakademierne under Kulturministeriet, men for sig selv under Uddannelsesministeriet. Akademiraadet udtrykker også bekymring og mener, at det potentielt kan føre til en svækkelse af alle områderne, at der ikke er egne love for kunstarterne. Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) udtrykker bekymring for, om den fælles lovgivning også betyder fælles bevilling og anfører, at en fælles lovgivning bør forudsætte, at midlerne til de tre områder har hver deres finanslovsbevilling. Dok. nr

2 Side 2 Lovforslaget indebærer ikke en forringelse af støtten til billedkunsten, og en selvstændig støtte til de enkelte kunstarter fremgår klart af lovforslagets struktur, hvor støttemulighederne til de enkelte kunstarter billedkunst, arkitektur og kunsthåndværk og design er præciseret i henholdsvis 2, 3 og 4. For så vidt angår bevillingerne til de enkelte kunstarter, er det forudsat som udgangspunkt i den politiske aftale, at den nuværende overordnede økonomiske fordeling mellem kunstarterne bevares, og at der med henblik på at understøtte design og kunsthåndværk sker en særlig økonomisk oprustning af dette område. Endvidere styrkes også arkitekturudvalget, som får øget mulighed for at yde projektstøtte. Den nuværende praksis vedrørende bevillingsmæssig adskillelse af kunstarterne på finansloven påtænkes ikke ændret. For så vidt angår placeringen af uddannelsesinstitutionerne under forskellige ministerier, ses denne ikke at være relevant for lovforslaget. Ligestilling af kunstarterne Danske Kunsthåndværkere og Amatørernes Kunst- og Kultur Samråd anser det for positivt, at områderne kunsthåndværk og design anerkendes som en del af den skabende kunst, og at der opnås ligestilling mellem kunsthåndværk, design og arkitektur. Danske Billedkunstneres Fagforening mener, at hvis der skal være ligestilling, burde man også have inkluderet Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center i den nye struktur. Danish Crafts anfører, at man bør tilføre det nye projektstøtteudvalg for kunsthåndværk og design midler, der sikrer en mærkbar øget ligestilling med de øvrige kunstneriske områder. Dansk Designcenter og Dansk ArkitekturCenter er selvejende institutioner med en primært formidlingsrettet opgaveportefølje inden for henholdsvis design og arkitektur. Disse institutioner er derfor ikke omfattet af lovforslaget, som primært har fokus på kunststøtte i form af bl.a. legater, stipendier, indkøb, og projektstøtte til udstillinger mv. For så vidt angår fordelingen af midler mellem kunstarterne, er det, som nævnt ovenfor under punkt 2, forudsat som udgangspunkt i den politiske aftale, at den nuværende overordnede økonomiske fordeling mellem kunstarterne bevares, og at der med henblik på at understøtte design og kunsthåndværk sker en særlig økonomisk oprustning af dette område samt en styrkelse af arkitekturudvalget, som får øget mulighed for at yde projektstøtte. Indfusionering af Danish Crafts i kunststøttestrukturen Danish Crafts mener ikke, at lovforslaget yder kunsthåndværket tilstrækkelig understøttelse og beklager, at de strategisk målrettede eksponerings- og markedsorienterede aspekter af kunsthåndværket ikke er omfattet af lovforslaget. Danish Crafts mener endvidere, at lovforslaget mangler fokus på den langsigtede profilering og professionalisering af området. Organisationen foreslår endvidere en særskilt høring om infusionering af Danish Crafts. Danske Kunsthåndværkere udtrykker betænkelighed ved, at de

3 Side 3 opgaver inden for kommercialisering og erhvervspolitik, som Danish Crafts har løftet, skal håndteres inden for kunststøttesystemet. Danske Kunsthåndværkere efterspørger endvidere en beskrivelse af, hvordan Danish Crafts opgaver organiseres i det nye kunststøttesystem. Danske Kunsthåndværkere foreslår endvidere, at de dele af Danish Crafts aktiviteter, der omhandler eksport og kommercielle producenter, lægges i en særlig enhed målrettet eksport og international markedsføring. Statens Kunstfonds bestyrelse kan tilslutte sig indfusioneringen af Danish Crafts i det nye Statens Kunstfond, men understreger, at det er vigtigt, at det kommende projektstøtteudvalg ikke er forpligtet til at videreføre Danish Crafts opgaver. Fonden argumenterer for, at de midler, som Danish Crafts har anvendt til aktiviteter, skal demokratiseres og gøres tilgængelige for et bredere felt af kunsthåndværkere og designere. Bestyrelsen er godt tilfreds med, at der med indfusioneringen sker en fokusændring væk fra det kommercielle mod de kunstneriske aspekter. Statens Kunstfonds repræsentantskab er ligeledes positivt over for, at de opgaver, som Danish Crafts varetager, fremover skal være en del af Statens Kunstfonds virke, og peger på, at det imidlertid er meget vigtigt, at midlerne administreres i henhold til armslængdeprincippet. Det er Kulturministeriets opfattelse, at Danish Crafts nuværende opgaver kan videreføres i den nye struktur. Som det fremgår af den politiske aftale, styrkes området økonomisk, dels ved at Danish Crafts fusioneres ind i den nye Statens Kunstfond, dels med midler fra det nuværende Statens Kunstråds frie midler. På den måde opnår området en højere grad af ligestilling med de andre kunstarter, som i kunststøttesystemet indretter deres støtte, således at de mange hensyn, som det specifikke kunstområde kræver, tilgodeses. Det er Kulturministeriets forventning, at det fremtidige projektstøtteudvalg ligeledes vil udarbejde en støttepolitik, der fremmer hele området, og som samtidig sikrer, at det værdifulde netværksarbejde og den internationale profilering af danske kunsthåndværkere, som Danish Crafts har opbygget gennem årene, bliver videreført i den nye struktur. Konkret vil projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design få til opgave at udvælge projekter og foretage de strategiske valg for den nationale og internationale indsats, men vil ikke være udførende på de projekter, som besluttes. Denne opgave varetages af Sekretariatsfunktionen for Statens Kunstfond, aktuelt Kulturstyrelsen, som også skal varetage erhvervsrådgivningen, afsætnings- og virksomhedssamarbejdet m.m. For at imødegå den udtalte bekymring for, at langsigtede strategiske satsninger vil blive tabt på gulvet, og da visse af Danish Crafts nuværende årligt tilbagevendende aktiviteter har lang planlægningshorisont, er det intentionen at forpligte projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design til som minimum at videreføre de to aktiviteter Mindcraft og Crafts Collection i 2014 og Denne forpligtelse vil blive fastlagt som en overgangsbestemmelse i forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Desuden vil forpligtelsen sammen med præciseringen af projektstøtteudvalgets opgaver og kompetencer blive indskrevet i bemærkningerne til lovforslaget.

4 Side 4 Nedtoning af det internationale arbejde Statens Kunstråds Billedkunstudvalg mener, at det i lovforslagets 1 beskrevne formål er alt for traditionelt beskrevet og mangler det internationale aspekt. Udvalget foreslår, at det internationale fremhæves, samt at lovens formål også omfatter støtte til udenlandsk kunst i Danmark. Som det fremgår af bemærkningerne til 1, stk. 1, i Forslag til lov om Statens Kunstfond har fonden både et nationalt og et internationalt formål. Det internationale formål kan tilgodeses gennem udenlandsk kunst, som præsenteres i Danmark, dansk kunst, som præsenteres i udlandet, og gennem samarbejder mellem danske og udenlandske kunstnere ved præsentationer i såvel Danmark som udlandet. Den samme bemærkning vil blive indskrevet i bemærkningerne til 1, stk. 1, i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, så den internationale dimension bliver tydeligere. Honorarer til kunstnerne Akademiraadet og Billedkunstnernes Forbund anfører som kommentar til lovforslagets 2 om støtte til billedkunst, at kunstneres honorar bør anses som en del af den billedkunstneriske produktion, og at dette bør indskrives i lovteksten og ikke kun i bemærkningerne. Danske Billedkunstneres Fagforening mener, at honorarer, stipendier og legater svarer til løn, og at bevillingerne derfor bør kunne tildeles selskabet, hvis kunstnerne er organiseret i en kollektiv selskabsform. Kulturministeriets opfattelse er, at loven ikke bør indeholde en regulering af kunstnernes honorarer til værkproduktion, og at aftaler mellem billedkunstnere og udstillingssteder bør indgås af parterne selv. Omtalen i lovforslagets bemærkninger af, at honorering af kunstneren anses som en del af udgifterne til udstillingsvirksomhed, hører derfor rettelig hjemme i bemærkningerne til 2. Kulturministeriets opfattelse er desuden, at det er et princip i kunststøttelovgivningen, at legater, stipendier og honorarer inden for kunststøttesystemet tildeles kunstneren personlig, og ikke kan tildeles selskaber, kooperativer eller andre juridiske personer end kunstneren. Driftsstøtte til udstillingssteder Danske Kunsthåndværkere mener, at man igennem driftsstøtte til kunsthaller og udstillingssteder bør genetablere tidligere tiders praksis, hvor kunsthaller blev benyttet til både billedkunst og kunsthåndværk. Ydermere anføres om bemærkningerne til 2, stk. 1, at brugen af ordet samtidskunst er upræcis, og at omtalen af Statens Kunstfonds mulighed for at yde driftsstøtte til udstillingsinstitutioner med professionel ledelse og fokus på samtidskunsten skaber forvirring i forhold til museerne.

5 Side 5 Den konkrete fordeling af midlerne til driftsstøtte af kunsthaller må i overensstemmelse med armslængdeprincippet være projektstøtteudvalgets afgørelse, og det vil ikke være hensigtsmæssigt i lovgivningen at regulere, hvilken udstillingsprofil de enkelte kunsthaller bør have. For så vidt angår brugen af ordet samtidskunst, foreslås det, at der i bemærkningerne til 2, stk. 1, i stedet for: yde driftsstøtte til udstillingsinstitutioner med professionel ledelse og fokus på samtidskunsten skrives: yde driftsstøtte til kunsthaller og lignende udstillingssteder med professionel ledelse og fokus på samtidskunsten, således at der undgås en forveksling med museer. Akademiraadet og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) anfører i en kommentar til lovforslagets 3, at det bør fremgå af lovteksten, og ikke kun af bemærkningerne, at der kan ydes tilskud til udstillinger af arkitektur, da der ellers ikke vil være ligestilling mellem kunstarterne. Det foreslås at imødekomme Akademiraadet og KADK på dette punkt. Kunst i det offentlige rum Danske Kunsthåndværkere ønsker, at kunsthåndværkere og designere i højere grad skal indgå i udsmykningsopgaver. Der er i udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum, i 9 om bestillingsværker til det offentlige rum, åbnet mulighed for, at Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst kan samarbejde med andre udvalg om specifikke projekter, hvilket blandt andet kan være projekter, der involverer kunsthåndværkere og designere. Bekendtgørelsen justeres, således at legatudvalget for billedkunst i højere grad forpligtes til at inddrage andre kunstarter end billedkunst i arbejdet med kunst i det offentlige rum og til at samarbejde med andre udvalg herom. Danske Billedkunstneres Fagforening nævner Statens Kunstfonds rolle som rådgiver ved udsmykning af statsligt byggeri og anfører, at der er en uheldig effekt i, at Statens Kunstfond i praksis altid udpeger kunstneren til statslige udsmykningsopgaver, da det ikke skaber grobund for at udvikle kvalificerede samarbejder mellem billedkunstnere og arkitekter i hverdagen, og anbefaler, at det i bemærkningerne til loven indsættes, at en udvikling hen mod selvvalgte samarbejder mellem arkitekter og kunstnere skal fremmes. Det er ikke nødvendigt at indsætte en sådan bemærkning, da Statens Kunstfonds rådgivning har til formål at sikre primært kvaliteten, men også diversiteten, i samarbejdet mellem kunstner og arkitekt.

6 Side 6 Øvrige bemærkninger: Danske Kunsthåndværkere bemærker i relation til 2, stk. 4, at man gerne ser det afspejlet, at der indgår kunsthåndværkere i mange af de kommunale billedkunstråd. Amatørernes Kunst og Kultur Samråd beklager, at der ikke er indeholdt bestemmelser om billedkunstskoler i loven, samt at amatører og folkelig kultur ikke er inddraget. Der ses ikke at være grundlag i den politiske aftale om reform af kunststøttesystemet for at ændre lovforslaget på de nævnte punkter.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Almindelige bemærkninger

14. august 2007 EM 2007/37. Almindelige bemærkninger 14. august 2007 EM 2007/37 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: a. Lovforslagets hovedindhold Lovforslaget indeholder regler om rammerne for forskning, formidling og uddannelser

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner

Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner ARBEJDSNOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 6613 3222 E-mail kultur@odense.dk Vurdering af potentialer og proces

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere