Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30"

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Poul Nødgaard (PON) O Per Nørhave (PEN) O Daniel Nørhave (DN) O Finn Andersen (FA) C Hanne Hyldgaard (HH) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Jan Jakobsen (JJ) Ø Torben Lundsgaard (TL) F Britta Nielsen (BN) F Kim Bonde (KB) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Lisbeth Andersen (LA) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Lise-Lotte Birkestrøm (V) Stedfortræder for Johnny Dahlgaard Tue Jensen (F) Stedfortræder for Jan Jakobsen Fraværende Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V, Jan Jakobsen (JJ) Ø Bemærkninger.

2

3 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

4 2. Budgetmæssige konsekvenser oktober Budget behandling okt Revisionsberetning Historiens Hus Rammeaftale 2012 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Ny pasløsning pr med fingerscan Forslag om ændret proces for revision af sundhedspolitikken Forslag om ændring af bevilling af midler til årige, der ikke er i gang med ungdomsuddannelse Beskæftigelsesplan Puljemidler til kombinationsforløb for indsatsklare borgere Godkendelse af Vandforsyningsplan Istandsættelse af broer Frigivelse af de afsatte midler til klima i 2011 og overslagsåret Anlægsbevilling for nye tilslutninger til fjernvarme Formidling af fortidsminder - Ansøgning om bevilling Tillæg 13 til Spildevandsplan 2005 "Boliger nord for Bondebjergvej, Gyrstinge" Tillæg 14 til Spildevandsplan 2005 "Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted Kommune" Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan Erhvervsområde ved Fluebæksvej Lokalplan 256- boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge. Endelig Dyrkning af kommunens landbrugsarealer Projekt renovering af handicapboliger, Bo- og servicecenter Ringsted, 2. etape Konsekvenser af forslag til skolestruktur Plan og program for renovering og indretning af implicerede bygninger Pantsætning af afdeling 18 i Andelsboligforeningen af Ringsted. Beliggende Prinsessevænget og Højbogårdsvej Ansøgning om tilladelse til pantsætning og kommunegaranti i afdeling 31 i Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Etablering af ny Musikskole - færdiggørelse Forslag til regional udviklingsstrategi Orientering om opløsning af Grundkort Øst I/S Salg af brandstation Areal på Køgevej - byfornyelse - tillægsbevilling Åben sag Sagsid: 11/15659 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Der blev afholdt afstemning om hvorvidt afstemningen af de 148 ændringsforslag kan foretages ved håndsoprækning. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Dahlgaard (JBLD) V (Stedfortræder Lise-Lotte Birkestrøm) X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X

5 Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Hanne Hyldgaard (HH) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø (Stedfortræder Tue Jensen) X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Ej til stede: Johnny Dahlgaard (Stedfortræder Lise-Lotte Birkestrøm) og Jan Jakobsen (Stedfortræder Tue Jensen)

6 2. Budgetmæssige konsekvenser oktober 2011 Åben sag Sagsid: 11/2029 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 24/ / Der er i ovenstående kurver taget hensyn til kommunens deponering på 14,8 mio. kr. som følge af uforbrugte kvalitetsfondsmidler i regnskabsår 2010 samt til deponering på 9,6 mio. kr. vedr. overskud på forsyningsområdet i regnskabsår Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 23. september 2011 opgøres til 98,1 mio. kr. Den stigende tendens der fremgår af ovenstående kurver, skal ses i lyset af, at der i budgettet for indgår en opsparing til tilbagebetaling af skatter og tilskud vedr med ca. 18 mio. kr. i hver af månederne januar, februar og marts i år 2012 eller i alt ca. 54 mio. kr. Økonomi De likviditetsmæssige konsekvenser af dagsordenspunkterne og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til:

7 Det skal bemærkes, at sagerne Puljemidler til kombinationsforløb for indsatsklare borgere og Formidling af fortidsminder ikke har budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger og således netto giver nul. Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning Beslutning i Byrådet den Til efterretning Ej til stede: Johnny Dahlgaard (Stedfortræder Lise-Lotte Birkestrøm) og Jan Jakobsen (Stedfortræder Tue Jensen)

8 3. Budget behandling okt Åben sag Sagsid: 10/33838 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 2 Bilag 2 Generelle bemærkninger - opdateret 27. september (160789/11) 3 Bilag 3 Specielle bemærkninger - opdateret 27. september (160790/11) 4 Bilag 4 Notat om budgettering af skatter, tilskud og udligning (160801/11) 5 Bilag 5 Opsummering af høringssvar fra interessenter (161357/11) 6 Bilag 6 Alle høringssvar mellem 1. og 2. behandling (161422/11) 1 Bilag 1, Afstemningskatalog - Byrådet (163330/11) Indledning Byrådet havde 1. behandling af budgetforslaget den 12. september Budgetforslaget for 2012 samt budgetoverslag for fremlægges nu med henblik Byrådets 2. behandling og vedtagelse. Beskrivelse af sagen Budgetforslaget har efter 1. behandlingen været sendt i offentlig høring og administrationen har indarbejdet tekniske budgetændringer vedrørende etableringen af ejendomscentret. De tekniske ændringer som følge af etableringen af en samlet Ejendomsstab er nu indarbejdet i budgettet for Der er alene tale om omplaceringer mellem bevillingerne som samlet set balancerer og det har ingen kassemæssig virkning. Det fremgår af ovenstående tabel, at der i alt er flyttet 50,7 mio. kr. årligt fra en række udvalg og politikområder over til Plan- og Boligudvalget, hvor Ejendomsstaben bevillingsmæssigt hører under. Nedenfor er omplaceringen på i alt 50,7 mio. kr. specificeret yderligere. Hele kr priser Budgetændringer 2015 Budget vedr. Ejendomsstab pr. område: Udvendig vedligeholdelse Grønne områder Ejendomsskatter og - forsikringer Rengøring (ISS-kontrakt) Lønninger vedr. pedeller mv Øvrig drift (administrationsbygninger) I alt

9 Ovenstående ændringer er indarbejdet i budgetforslagets generelle og specielle bemærkninger som vedlægges som bilag 2 og 3. Økonomistaben har foretaget en beregning og vurdering af om det kan svare sig at vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det er anbefales, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, idet beregningen viser at kommunen herved vil få det største provenu, set i lyset af den aktuelle samfundsøkonomiske situation. Der henvises til bilag 4. Ved fristen for indsendelse af ændringsforslag var der indkommet en række ændringsforslag fra nedenstående partier: VAF, Venstre, Socialdemokraterne og SF O, Dansk Folkeparti B, Det Radikale Venstre I, Liberal Alliance C, Det Konservative Folkeparti Efterfølgende er der indkommet underændringsforslag fra Dansk Folkeparti. Alle partiernes ændringsforslag og underændringsforslag er indarbejdet i afstemningskataloget der vedlægges som bilag 1. Høring Budgetforslaget har været i høring hos MED-udvalg, HMU, kommissioner, råd og nævn samt bestyrelser samt offentligheden generelt. Resume samt høringssvar vedlægges som bilag 5 og 6. Proces Der er frist for underændringsforslag den 30. september 2011 kl. 12. Modtagne underændringsforslag vil blive indarbejdet i afstemningskataloget og herværende budgetsag vil blive genpubliceret i løbet af den 30. september såfremt der modtages underændringsforslag. Afstemningskataloget er tematiseret således at der stemmes om driftsønsker, driftseffektiviseringer, anlægsomprioriteringer/ændringer, hensigtserklæringer samt finansielle ændringer i den nævnte rækkefølge. I relation til driftsønsker/effektiviseringer er der tematiseret yderligere svarende til hvert udvalgsområde. Under hvert tema er partiernes ændringsforslag koblet sammen, således at identiske sager kommer til afstemning i sammenhæng. Det økonomisk mest vidtgående kommer til afstemning først. Såfremt det mest vidtgående vedtages, bortfalder øvrige sammenkoblede forslag. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag jf, afstemningskataloget oversendes til Byrådets 2. behandling. 2. der stemmes om hvert ændringsforslag jf. afstemningskataloget (bilag 1). 3. de kommunale takster godkendes som forelagt, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen. 4. der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

10 Beslutning i Økonomiudvalget den Direktionens indstilling anbefales godkendt. Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 1a 1b 2a 2b 2c Økonomiudvalget Forslag fra I Styrket sagsbehandling på myndighedsområderne Forslag fra VAF og C Sagsbehandler til Børn og Ungeområdet Forslag fra C Udvidelse at antallet af elever Forslag fra B Elever Forslag fra O C, O C, B, O B C O, B B O, C O, B C To ekstra HK-elever i administrationen. Eleverne skal så vidt muligt oplæres det samme sted Forslag fra I Øget digitaliseringsindsats C, B, O

11 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 4 Forslag fra I Tilgængelighedskonsulent Forslag fra I Turismeservice/erhvervsfremme Forslag fra O C, B, O C, B, O O B C Driftstilskud til forsamlingshuse med henblik på at styrke lokalarbejdet på landet Klima- og Miljøudvalget 7 Forslag fra VAF, B, C og I 8a 8b Nedklassificering af veje Forslag fra VAF Undersøgelse af vandløb, kontrol og oprensning 2015 Forslag fra I Undersøgelse af vandløb Forslag fra VAF, B og I Opsporing af forureningstrusler mod grundvandet under Ringsted by C, B, O O B, O B BORTFALDER C C

12 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 10a 10b Forslag fra I Agenda 21-aktiviteter Forslag fra VAF C, B, O C, B, O Agenda 21-aktiviteter Forslag fra B B C O Vedligeholdelse af grønne arealer Forslag fra B Opgradering af legepladser UDGÅR 13a 13b Børne- og Undervisningsudvalget Forslag fra I Dagtilbud øget normering til de yngste børn i daginstitutioner Forslag fra B Øget normering i daginstitutioner C, B, O B O C

13 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 13c Forslag fra VAF Dagtilbud øget normering til de yngste børn i daginstitutioner B, O C Forslag fra I Dagtilbud - Pulje til kapacitetstilpasning Forslag fra I B C, O B O C Dagtilbud opgradering og vedligeholdelse af daginstitutionernes legepladsarealer 16a 16b Forslag fra C Dagtilbud ophør af sommerferielukning Forslag fra I Dagtilbud sommerferielukning - 2 ugers lukning C B, O C B, O Forslag fra VAF V, A, F B, O, C Vedr. Skolestruktur henvises til særskilt sag som behandles i Byrådet på et senere tidspunkt

14 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 18 Forslag fra I Vedr. Skolestruktur: overgangsordning for elever berørt af etablering af Campus på Ahorn Alle: Gratis buskort Forslag fra VAF Besparelse vedr. skolernes minimumsgaranti i 2012 annulleres Forslag fra I Tillægsbevilling til skoleområdet Forslag fra B Mentorkorps og virksomhedspraktik til unge med personlige problemer B C, B, O C, B, O Flyttet til 25b O, C 22a Forslag fra I Sundhedsplejen opretholdelse af nuværende serviceniveau (serviceniveau 2). I driftsønsket indgår også et alternativt ønske om et serviceniveau svarende til niveauet januar Det kaldes serviceniveau 1 og har følgende økonomiske konsekvenser: C, B, O

15 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 22b Forslag fra VAF og B Sundhedsplejen opretholdelse af nuværende serviceniveau B, O C Forslag fra I Tandpleje opretholdelse af nuværende serviceniveau Socialudvalget 24 Forslag fra B Sundhedsfremme og forebyggelse B, O B O C C 25a 25b Forslag fra I Projekt: Etablering af frivilligt mentorkorps og virksomhedspraktik til unge med personlige problemer Forslag fra B Mentorkorps og virksomhedspraktik til unge med personlige problemer C, B, O B O C

16 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 26 Forslag fra I Indkøb og drift af elektronisk Journalsystem Forslag fra I Omstilling på voksenhandicapområdet Forslag fra VAF, B, C og I Tilskud til Kilden bortfalder Forslag fra VAF, B og I Drift af Café/køkkenfunktion C, O B C, O C, B, O B, O B C Ældreudvalget 30 Forslag fra VAF, B, C og I Statstilskud til Ole Hansensvej 8 bortfalder Forslag fra VAF C, B, O V, A, F B O, C Pulje til styrkelse af udviklingen omkring velfærdsteknologi

17 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 32 Forslag fra I Bedre mad på plejecentre - flere penge til råvarer Forslag fra B og I Styrkelse af den frivillige indsats på plejehjemmene Forslag fra B Praksiskonsulent B, O B C, O B C, O C 35a Arbejdsmarkedsudvalget Forslag fra B Opbremsning i udviklingen af langvarige sygedagpengesager B C, O 35b Forslag fra VAF Opbremsning i udviklingen af langvarige sydedagpengesager og personer på permanent forsørgelse Forslag fra VAF, B og I Nyt misbrugstilbud til unge under 18 år C, B, O C, B, O

18 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER Kultur og Trivselsudvalget 37 Forslag fra VAF, B, C og I Driftsudgifter til ny musikskole Forslag fra B Støtte til Ringstedfestivalen C, B, O B C, O 39a Forslag fra I Kærehave skovprojekt C, B, O 39b Forslag fra VAF og B Kærehave skovprojekt. 2-årigt forsøg. Evalueres 2 gange Forslag fra VAF Udmøntning af gammel besparelse 41 Forslag fra B Tilskud til frivillige foreninger Forslag fra B Opprioritering af foreningslivet i Ringsted Kommune B, O C, O B B O B O C C C

19 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER Forslag fra B og I Skøjtebanen Forslag fra I Uddannelse af Frontpersonale Forslag fra I Kræftrehabilitering Forslag fra I Styrkelse af alkoholindsatsen SKATTEFINANSIERET DRIFT - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Økonomiudvalget 47 Forslag fra VAF, B, C og I Bortfald af husleje Forslag fra VAF, B, C, og I Rengøring Brandvæsen 2015 B C, O C, B, O C B, O C, B, O C, B, O B, O C

20 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER Forslag fra VAF, B, C og I Politikeres møder, rejser og repræsentation mv Forslag fra VAF, B, C og I Budgettilpasning vedr. kommissioner, råd og nævn Forslag fra VAF, B og C Ændring af hjemmearbejdspladsløsning Forslag fra VAF, B, C og I Ændring af kopi/printløsning Forslag fra VAF, B og I Byggesagsgebyrer fastsættes jfr. effektiviseringsforslag Forslag fra C Besparelse på Administrationen. Besparelse som følge af ansættelse af elever (naturlig afgang) C, B, O C, B, O C, B, O C, B, O B C, O C B, O

21 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 55a Forslag fra B, C og I Reduktion af lønfremskrivning på Administration C, B O 55b Forslag fra VAF Reduktion af lønfremskrivning på Administration Forslag fra VAF, B, C og I Nedlæggelse af pulje til telefoni-udvikling Forslag fra B og C Nedlæggelse af turismeservice C, B, O C, B, O B, C O Klima- og Miljøudvalget 58 Forslag fra C og I Færre midler til køb af konsulentydelser C B, O Forslag fra VAF, C og I Sociale arrangementer, hvor der er ydet tilskud C, O B

22 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 60 Forslag fra VAF Maskinel fejning af kommunale veje forår og efterår Forslag fra C Reduktion af Agenda-21 pulje V, A, F C, B, O C B, O Plan og Boligudvalget 62 Forslag fra VAF, B og I Reducering af driftsbudget for driftssikring af boligbyggeri Forslag fra VAF og I B, O C V, A, F B, C O Sænkning af vedligeholdelsesniveau på bygninger Børne- og Undervisningsudvalget 64 Forslag fra VAF, C og I Konsekvenser af arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet i skoleåret 2011/ Forslag fra I Øget betaling i SFO C C, B, O O, B

23 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 66 Forslag fra VAF V, A, F B, C O Netværkspleje (som alternativ til professionel familiepleje/opholdssted) Socialudvalget 67 Forslag fra VAF 68a 68b Vurdering af borgere i andre kommuner Forslag fra C og I Samordning af særlige dyre enkeltsager Forslag fra VAF Samordning af særlige dyre enkeltsager Forslag fra C og I Flytning af Støtte- og Aktivitetscentret O C, B C B, O C, O B C B, O Forslag fra VAF, C og I Etablering af aflastning i plejefamilier frem for døgninstitutioner C, O B

24 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 71 Forslag fra VAF, C og I Anvendelse af elektroniske kontrakter Forslag fra VAF, C og I Lokalt tilbud til psykisk syge unge Forslag fra VAF, C og I Omprioritering af budgetefterregulering til ungeenheden C, O C, O C, O B B B Forslag fra VAF, C og I Omorganisering af voksenhandicapområdet - reduktion med to ledere Ældreudvalget 75 Forslag fra VAF og I Reduktion af rengøring på akutstuer C, O V, A, F C, O, B B Forslag fra I Rengøringsområdet, reduktion af buffertid C, B, O

25 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 77 Forslag fra VAF, C Lukning af aflastningsstue Forslag fra VAF, C og I Omprioritering af mindreforbrug i.f.t. afdrag på merforbrug og mindreforbrug på visitationsrammen C, O C, O B B Arbejdsmarkedsudvalget 79 Forslag fra VAF og I V, A, F B, C O Omorganisering af misbrugsområdet Kultur- og Trivselsudvalget Forslag fra VAF og C C, O B Ungdomsklubområdet Forslag fra VAF, C og I Ringsted Syd uforbrugte midler C, O B

26 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 82 Forslag fra VAF og C Ringsted Bibliotek - Udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening Forslag fra C og I Ringsted Bibliotek åbningstider C, B C B, O O Forslag fra VAF, C og I Ringsted Bibliotek - Kultunaut C, O B 85 Forslag fra VAF og I Kulturpulje, tilskud til ikke lovbundne aktiviteter O B, C 86a Forslag fra VAF og C Børnekultur / regionale spillesteder C, O B 86b Forslag fra B Børnekultur/regionale spillesteder Bortfalder

27 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 87 Forslag fra VAF, C og I Historiens Hus C B O Forslag fra VAF og C Kongrescentrets bevillingsramme C, O B Forslag fra VAF, C og I Udtrædelse af Netværket Lavkos C, O B Forslag fra C og I Reduktion i annoncering og produktion af brochurer C B, O ANLÆG 91 Forslag fra VAF og B Ny brandstation, igangsætning af udendørsareal udskydes B, O C

28 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 92 Forslag fra VAF, C, B Gymnastikhus: Projektet planlægges forventes færdigt i foråret Restbudget finansieres via anlægsbudget Forslag fra VAF, C, B Idrætsfaciliteter til gymnasiet: Budgettet tilpasset forventet anlægstakt. Gymnasiehal forventes færdig forår Uforbrugte midler fra Budget fra 2011 forventes overført til Forslag fra VAF Asbestplan tidsforskydes delvist C, B, O C, B, O B, O C Forslag fra VAF V; A, F B, C, O Budgetramme folkeskoler. 2 mio. kr. af de afsatte 6 mio. kr. flyttes til Forslag fra VAF, C Nyt Vandrehjem, udskydes til senere efter budgetperioden C B O

29 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 97a Forslag fra VAF, C Historiens Hus, udskydes til senere efter budgetperioden C B O 97b Forslag fra B Historiens Hus, udskydes til 2015 Bortfalder 97c Forslag fra I Historiens Hus, udskydes til 2014 Bortfalder Forslag fra VAF, C, B Salg af gammel musikskole, Indtægtsforudsætning revurderet og nedsat Forslag fra C Opkvalificering af Folkeskoleområdet til opgradering af IT-systemer, smart boards, I-Pads m.v Forslag fra VAF, C og I Øget bygningssikring C, B, O C B, O C, B, O

30 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 101a Forslag fra I Renovering af fortove C, B, O 101b 102a 102b 102c 103a 103b Forslag fra VAF, C, B Renovering af fortove Forslag fra B Renovering af veje og fortove Forslag fra VAF, C Genopretning af veje Forslag fra I Renovering af veje Forslag fra VAF, C, B Genopretning bygninger Forslag fra I Genopretning bygninger C, B, O B C, O C, B, O C, B, O Bortfalder Bortfalder

31 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 104a Forslag fra VAF og B Renovering af broer B, O C 104b Forslag fra I Renovering af broer Bortfalder 104c Forslag fra C Renovering af broer Bortfalder Forslag fra I Forskønnelse af Nørregade som byport til Ringsted centrum, fra rundkørsel Nordre Ringvej til Bøllingsvej Forslag fra I Udvikling af, og plejeplaner for, grønne arealer ved kasernen Forslag fra I Sti til Odinsvej C, B, O C, B, O C, B, O

32 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 108 Forslag fra I Akut arbejdsmiljøindsats Forslag fra C og I Flytning af Støtte- og aktivitetscentret Forslag fra I Renovering af legepladser Forslag fra C, I, B og VAF Ringsted Sportscenter - rekvisitter til ny gymnastiksal Forslag fra VAF og I og B Cafe Ingeborg ombygning C, B, O C B, O C, B, O B, O B, O C C Forslag fra VAF og I Ringsted Sportscenter - rekvisitter til ny gymnastiksal UDGÅR behandlet under punkt

33 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 114 Forslag fra VAF, C Tandpleje - indkøb af Units C, B, O 115a 115b Forslag fra B Etablering af sundhedscenter Forslag fra I Oprettele af et sundhedscenter B C, O C, B, O Forslag fra B Modernisering af foyerområdet i Ringsted Sportscenter Forslag fra B Renovering af kommunale institutioner Forslag fra B Områdefornyelse B O B C, O B C, O C

34 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 119 Forslag fra I Opgradering af IT-netværk Forslag fra C Køb og salg - udstykning 49 Køgevej udskydes i 3 år C, B, O C. B O HENSIGTSERKLÆRINGER Bosætningskommunen Ringsted 121 Forslag fra VAF Undersøgelse af flyttemønstre: Ringsted Kommune har en vision om at være den bedste bosætningskommune på Sjælland, og har ambitioner om at kommunens indbyggertal skal vokse, for at skabe et godt økonomisk grundlag for fremtidens kommunale service. Væksten i indbyggertal kan imidlertid også skabes ved at færre flytter fra kommunen. For at få et grundlag for at fastholde flere indbyggere i kommunen ønsker partierne derfor en analyse af årsagerne til, at folk flytter fra Ringsted Kommune. Partierne ønsker, at Ringsted Kommune fastholder et klart fokus på og understøtter vækst i indbyggertal. O C, B

35 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 122 Forslag fra VAF Fremtidens betjening af borgere. Mulighederne for anvendelse af ny teknologi undersøges, herunder afprøvning af velfærdsteknologi på ældre-, handicap- og sundhedsområdet til gavn for såvel borgere som medarbejdere. O B, C Erhvervskommunen Ringsted 123 Forslag fra VAF Samarbejder om erhvervsservice: Ringsted Kommune har en vision om at være Danmarks bedste erhvervskommune. Partierne ønsker derfor en veldrevet erhvervsservice, som er i tæt kontakt med såvel nye, som allerede etablerede virksomheder i Ringsted Kommune. Partierne ønsker, at mulighederne for at samarbejde med andre kommuner omkring erhvervsservice og erhvervsudvikling undersøges og etableres. 124 Forslag fra VAF Fastholdelse af borgere på arbejdsmarkedet ved en mere målrettet og koordineret indsats hvor der oprettes tilbud på tværs af organisationen indenfor områderne: beskæftigelse, social indsats og sundhed. O C, B, O B, C

36 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 125 Forslag fra VAF Erhvervsudvikling langs Jordemodervej: Med henblik på igangsætning af erhvervsudviklingen på arealerne langs Jordemodervej udarbejdes en plan for en styrket indsats, evt. ved etablering af et arealudviklingsselskab. O B, C Uddannelseskommunen Ringsted 126 Forslag fra VAF Daginstitutioner: Omsorg og udvikling i de tidlige barneår har afgørende betydning. Derfor afsættes der i første omgang midler til bedre normering dvs. mere pædagogisk personale til de yngste børn, dvs. vuggestuebørn. Der er enighed om, at der også er behov for øget normering til børnehavebørnene. Dette medtages i forbindelse med næste års budgetproces. O B, C

37 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 127a 127b Forslag fra C Det Konservative Folkeparti er opmærksom på, at der er udsendt høringsforslag til ny skolestruktur. Med baggrund i dette høringsforslag kan der evt. komme indsigelser, der skal tages højde for. Derfor indgår der ikke noget skolestrukturforslag i vort budget. Vi forventer budgettet 2012 genåbnet, når skolestrukturplanen er vedtaget endeligt af et byrådsflertal. De økonomiske konsekvenser af denne beslutning opgøres, og herefter indlægges beløbene i et nyt budget Forslag fra VAF C V, A, F O, B V, A, F C, O, B Ny skolestruktur: Formålet med forslaget til ny skolestruktur er at skabe et økonomisk råderum til at sikre et kvalitetsløft af Ringsteds folkeskoler. Under forudsætning af endelig beslutning om ny skolestruktur - og efter valg af nye skolebestyrelser - vil der blive indledt en dialog mellem forvaltning, politikere, forældre, elever, medarbejdere og ledere om, hvordan de frigivne midler bedst kan anvendes til at give endnu bedre skoler i Ringsted. 128 Forslag fra VAF V, A, F B, O, C Minimumsgarantien på skoleområdet: Der er enighed om, at besparelsen vedrørende minimumsgarantien annulleres fuldstændigt, og at finansieringen i overslagsårene medtages i de efterfølgende budgetprocesser.

38 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 129 Forslag fra VAF Ungdomsuddannelser: Fortsat tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne tillige med fortsat fokus på unges uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Kultur Kommunen Ringsted O, C B 130a 130b Forslag fra O Vandrerhjem samt Historiens hus Flytning af Ringsted vandrerhjem samt Historiens Hus har gennem de seneste år været udskudt flere gange, hvorfor byrådet må tilkendegive, om man overhovedet vil gennemføre projektet. Forslag fra VAF O V, A, F B, C V, A, F O B, C Historiens hus: Der skal udarbejdes et visionsoplæg, som beskriver, hvordan museet fortsat kan styrke sin indsats og særligt sin formidlingsindsats bl.a. set i lyset af et tættere regionalt museumssamarbejde. 131 Forslag fra VAF V, A, F B, O, C Samtænkning af kultur og service: De kommunale bygninger skal understøtte en effektiv og sammenhængende service af borgerne. Der vil bl.a. blive set på perspektiverne i at lade dele af borgerservice flytte sammen med biblioteket, at flytte lokalhistorisk arkiv sammen med en af de beslægtede institutioner og i at skabe et socialt beskæftigelseshus.

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Mandag den 13-05-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere