Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30"

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Poul Nødgaard (PON) O Per Nørhave (PEN) O Daniel Nørhave (DN) O Finn Andersen (FA) C Hanne Hyldgaard (HH) B Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Jan Jakobsen (JJ) Ø Torben Lundsgaard (TL) F Britta Nielsen (BN) F Kim Bonde (KB) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Lisbeth Andersen (LA) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Lise-Lotte Birkestrøm (V) Stedfortræder for Johnny Dahlgaard Tue Jensen (F) Stedfortræder for Jan Jakobsen Fraværende Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V, Jan Jakobsen (JJ) Ø Bemærkninger.

2

3 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

4 2. Budgetmæssige konsekvenser oktober Budget behandling okt Revisionsberetning Historiens Hus Rammeaftale 2012 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Ny pasløsning pr med fingerscan Forslag om ændret proces for revision af sundhedspolitikken Forslag om ændring af bevilling af midler til årige, der ikke er i gang med ungdomsuddannelse Beskæftigelsesplan Puljemidler til kombinationsforløb for indsatsklare borgere Godkendelse af Vandforsyningsplan Istandsættelse af broer Frigivelse af de afsatte midler til klima i 2011 og overslagsåret Anlægsbevilling for nye tilslutninger til fjernvarme Formidling af fortidsminder - Ansøgning om bevilling Tillæg 13 til Spildevandsplan 2005 "Boliger nord for Bondebjergvej, Gyrstinge" Tillæg 14 til Spildevandsplan 2005 "Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted Kommune" Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan Erhvervsområde ved Fluebæksvej Lokalplan 256- boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge. Endelig Dyrkning af kommunens landbrugsarealer Projekt renovering af handicapboliger, Bo- og servicecenter Ringsted, 2. etape Konsekvenser af forslag til skolestruktur Plan og program for renovering og indretning af implicerede bygninger Pantsætning af afdeling 18 i Andelsboligforeningen af Ringsted. Beliggende Prinsessevænget og Højbogårdsvej Ansøgning om tilladelse til pantsætning og kommunegaranti i afdeling 31 i Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Etablering af ny Musikskole - færdiggørelse Forslag til regional udviklingsstrategi Orientering om opløsning af Grundkort Øst I/S Salg af brandstation Areal på Køgevej - byfornyelse - tillægsbevilling Åben sag Sagsid: 11/15659 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Der blev afholdt afstemning om hvorvidt afstemningen af de 148 ændringsforslag kan foretages ved håndsoprækning. Medlemmer For Imod Undlod Niels Ulrich Hermansen (NUH) V X Henrik Hvidesten (HHV) V X Klaus Hansen (KH) V X Thorkil Mølgaard (TM) V X Per Roos (PR) V X Johnny Dahlgaard (JBLD) V (Stedfortræder Lise-Lotte Birkestrøm) X Poul Nødgaard (PON) O X Per Nørhave (PEN) O X

5 Daniel Nørhave (DN) O X Finn Andersen (FA) C X Hanne Hyldgaard (HH) B X Kisser Franciska Lehnert (KFL) I X Jan Jakobsen (JJ) Ø (Stedfortræder Tue Jensen) X Torben Lundsgaard (TL) F X Britta Nielsen (BN) F X Kim Bonde (KB) A X Sadik Topcu (ST) A X Gunnar Christiansen (GC) A X Benny Christensen (BC) A X Lisbeth Andersen (LA) A X Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A X Ej til stede: Johnny Dahlgaard (Stedfortræder Lise-Lotte Birkestrøm) og Jan Jakobsen (Stedfortræder Tue Jensen)

6 2. Budgetmæssige konsekvenser oktober 2011 Åben sag Sagsid: 11/2029 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 24/ / Der er i ovenstående kurver taget hensyn til kommunens deponering på 14,8 mio. kr. som følge af uforbrugte kvalitetsfondsmidler i regnskabsår 2010 samt til deponering på 9,6 mio. kr. vedr. overskud på forsyningsområdet i regnskabsår Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 23. september 2011 opgøres til 98,1 mio. kr. Den stigende tendens der fremgår af ovenstående kurver, skal ses i lyset af, at der i budgettet for indgår en opsparing til tilbagebetaling af skatter og tilskud vedr med ca. 18 mio. kr. i hver af månederne januar, februar og marts i år 2012 eller i alt ca. 54 mio. kr. Økonomi De likviditetsmæssige konsekvenser af dagsordenspunkterne og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til:

7 Det skal bemærkes, at sagerne Puljemidler til kombinationsforløb for indsatsklare borgere og Formidling af fortidsminder ikke har budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger og således netto giver nul. Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning Beslutning i Byrådet den Til efterretning Ej til stede: Johnny Dahlgaard (Stedfortræder Lise-Lotte Birkestrøm) og Jan Jakobsen (Stedfortræder Tue Jensen)

8 3. Budget behandling okt Åben sag Sagsid: 10/33838 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 2 Bilag 2 Generelle bemærkninger - opdateret 27. september (160789/11) 3 Bilag 3 Specielle bemærkninger - opdateret 27. september (160790/11) 4 Bilag 4 Notat om budgettering af skatter, tilskud og udligning (160801/11) 5 Bilag 5 Opsummering af høringssvar fra interessenter (161357/11) 6 Bilag 6 Alle høringssvar mellem 1. og 2. behandling (161422/11) 1 Bilag 1, Afstemningskatalog - Byrådet (163330/11) Indledning Byrådet havde 1. behandling af budgetforslaget den 12. september Budgetforslaget for 2012 samt budgetoverslag for fremlægges nu med henblik Byrådets 2. behandling og vedtagelse. Beskrivelse af sagen Budgetforslaget har efter 1. behandlingen været sendt i offentlig høring og administrationen har indarbejdet tekniske budgetændringer vedrørende etableringen af ejendomscentret. De tekniske ændringer som følge af etableringen af en samlet Ejendomsstab er nu indarbejdet i budgettet for Der er alene tale om omplaceringer mellem bevillingerne som samlet set balancerer og det har ingen kassemæssig virkning. Det fremgår af ovenstående tabel, at der i alt er flyttet 50,7 mio. kr. årligt fra en række udvalg og politikområder over til Plan- og Boligudvalget, hvor Ejendomsstaben bevillingsmæssigt hører under. Nedenfor er omplaceringen på i alt 50,7 mio. kr. specificeret yderligere. Hele kr priser Budgetændringer 2015 Budget vedr. Ejendomsstab pr. område: Udvendig vedligeholdelse Grønne områder Ejendomsskatter og - forsikringer Rengøring (ISS-kontrakt) Lønninger vedr. pedeller mv Øvrig drift (administrationsbygninger) I alt

9 Ovenstående ændringer er indarbejdet i budgetforslagets generelle og specielle bemærkninger som vedlægges som bilag 2 og 3. Økonomistaben har foretaget en beregning og vurdering af om det kan svare sig at vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det er anbefales, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, idet beregningen viser at kommunen herved vil få det største provenu, set i lyset af den aktuelle samfundsøkonomiske situation. Der henvises til bilag 4. Ved fristen for indsendelse af ændringsforslag var der indkommet en række ændringsforslag fra nedenstående partier: VAF, Venstre, Socialdemokraterne og SF O, Dansk Folkeparti B, Det Radikale Venstre I, Liberal Alliance C, Det Konservative Folkeparti Efterfølgende er der indkommet underændringsforslag fra Dansk Folkeparti. Alle partiernes ændringsforslag og underændringsforslag er indarbejdet i afstemningskataloget der vedlægges som bilag 1. Høring Budgetforslaget har været i høring hos MED-udvalg, HMU, kommissioner, råd og nævn samt bestyrelser samt offentligheden generelt. Resume samt høringssvar vedlægges som bilag 5 og 6. Proces Der er frist for underændringsforslag den 30. september 2011 kl. 12. Modtagne underændringsforslag vil blive indarbejdet i afstemningskataloget og herværende budgetsag vil blive genpubliceret i løbet af den 30. september såfremt der modtages underændringsforslag. Afstemningskataloget er tematiseret således at der stemmes om driftsønsker, driftseffektiviseringer, anlægsomprioriteringer/ændringer, hensigtserklæringer samt finansielle ændringer i den nævnte rækkefølge. I relation til driftsønsker/effektiviseringer er der tematiseret yderligere svarende til hvert udvalgsområde. Under hvert tema er partiernes ændringsforslag koblet sammen, således at identiske sager kommer til afstemning i sammenhæng. Det økonomisk mest vidtgående kommer til afstemning først. Såfremt det mest vidtgående vedtages, bortfalder øvrige sammenkoblede forslag. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag jf, afstemningskataloget oversendes til Byrådets 2. behandling. 2. der stemmes om hvert ændringsforslag jf. afstemningskataloget (bilag 1). 3. de kommunale takster godkendes som forelagt, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen. 4. der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

10 Beslutning i Økonomiudvalget den Direktionens indstilling anbefales godkendt. Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 1a 1b 2a 2b 2c Økonomiudvalget Forslag fra I Styrket sagsbehandling på myndighedsområderne Forslag fra VAF og C Sagsbehandler til Børn og Ungeområdet Forslag fra C Udvidelse at antallet af elever Forslag fra B Elever Forslag fra O C, O C, B, O B C O, B B O, C O, B C To ekstra HK-elever i administrationen. Eleverne skal så vidt muligt oplæres det samme sted Forslag fra I Øget digitaliseringsindsats C, B, O

11 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 4 Forslag fra I Tilgængelighedskonsulent Forslag fra I Turismeservice/erhvervsfremme Forslag fra O C, B, O C, B, O O B C Driftstilskud til forsamlingshuse med henblik på at styrke lokalarbejdet på landet Klima- og Miljøudvalget 7 Forslag fra VAF, B, C og I 8a 8b Nedklassificering af veje Forslag fra VAF Undersøgelse af vandløb, kontrol og oprensning 2015 Forslag fra I Undersøgelse af vandløb Forslag fra VAF, B og I Opsporing af forureningstrusler mod grundvandet under Ringsted by C, B, O O B, O B BORTFALDER C C

12 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 10a 10b Forslag fra I Agenda 21-aktiviteter Forslag fra VAF C, B, O C, B, O Agenda 21-aktiviteter Forslag fra B B C O Vedligeholdelse af grønne arealer Forslag fra B Opgradering af legepladser UDGÅR 13a 13b Børne- og Undervisningsudvalget Forslag fra I Dagtilbud øget normering til de yngste børn i daginstitutioner Forslag fra B Øget normering i daginstitutioner C, B, O B O C

13 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 13c Forslag fra VAF Dagtilbud øget normering til de yngste børn i daginstitutioner B, O C Forslag fra I Dagtilbud - Pulje til kapacitetstilpasning Forslag fra I B C, O B O C Dagtilbud opgradering og vedligeholdelse af daginstitutionernes legepladsarealer 16a 16b Forslag fra C Dagtilbud ophør af sommerferielukning Forslag fra I Dagtilbud sommerferielukning - 2 ugers lukning C B, O C B, O Forslag fra VAF V, A, F B, O, C Vedr. Skolestruktur henvises til særskilt sag som behandles i Byrådet på et senere tidspunkt

14 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 18 Forslag fra I Vedr. Skolestruktur: overgangsordning for elever berørt af etablering af Campus på Ahorn Alle: Gratis buskort Forslag fra VAF Besparelse vedr. skolernes minimumsgaranti i 2012 annulleres Forslag fra I Tillægsbevilling til skoleområdet Forslag fra B Mentorkorps og virksomhedspraktik til unge med personlige problemer B C, B, O C, B, O Flyttet til 25b O, C 22a Forslag fra I Sundhedsplejen opretholdelse af nuværende serviceniveau (serviceniveau 2). I driftsønsket indgår også et alternativt ønske om et serviceniveau svarende til niveauet januar Det kaldes serviceniveau 1 og har følgende økonomiske konsekvenser: C, B, O

15 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 22b Forslag fra VAF og B Sundhedsplejen opretholdelse af nuværende serviceniveau B, O C Forslag fra I Tandpleje opretholdelse af nuværende serviceniveau Socialudvalget 24 Forslag fra B Sundhedsfremme og forebyggelse B, O B O C C 25a 25b Forslag fra I Projekt: Etablering af frivilligt mentorkorps og virksomhedspraktik til unge med personlige problemer Forslag fra B Mentorkorps og virksomhedspraktik til unge med personlige problemer C, B, O B O C

16 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 26 Forslag fra I Indkøb og drift af elektronisk Journalsystem Forslag fra I Omstilling på voksenhandicapområdet Forslag fra VAF, B, C og I Tilskud til Kilden bortfalder Forslag fra VAF, B og I Drift af Café/køkkenfunktion C, O B C, O C, B, O B, O B C Ældreudvalget 30 Forslag fra VAF, B, C og I Statstilskud til Ole Hansensvej 8 bortfalder Forslag fra VAF C, B, O V, A, F B O, C Pulje til styrkelse af udviklingen omkring velfærdsteknologi

17 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 32 Forslag fra I Bedre mad på plejecentre - flere penge til råvarer Forslag fra B og I Styrkelse af den frivillige indsats på plejehjemmene Forslag fra B Praksiskonsulent B, O B C, O B C, O C 35a Arbejdsmarkedsudvalget Forslag fra B Opbremsning i udviklingen af langvarige sygedagpengesager B C, O 35b Forslag fra VAF Opbremsning i udviklingen af langvarige sydedagpengesager og personer på permanent forsørgelse Forslag fra VAF, B og I Nyt misbrugstilbud til unge under 18 år C, B, O C, B, O

18 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER Kultur og Trivselsudvalget 37 Forslag fra VAF, B, C og I Driftsudgifter til ny musikskole Forslag fra B Støtte til Ringstedfestivalen C, B, O B C, O 39a Forslag fra I Kærehave skovprojekt C, B, O 39b Forslag fra VAF og B Kærehave skovprojekt. 2-årigt forsøg. Evalueres 2 gange Forslag fra VAF Udmøntning af gammel besparelse 41 Forslag fra B Tilskud til frivillige foreninger Forslag fra B Opprioritering af foreningslivet i Ringsted Kommune B, O C, O B B O B O C C C

19 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER Forslag fra B og I Skøjtebanen Forslag fra I Uddannelse af Frontpersonale Forslag fra I Kræftrehabilitering Forslag fra I Styrkelse af alkoholindsatsen SKATTEFINANSIERET DRIFT - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Økonomiudvalget 47 Forslag fra VAF, B, C og I Bortfald af husleje Forslag fra VAF, B, C, og I Rengøring Brandvæsen 2015 B C, O C, B, O C B, O C, B, O C, B, O B, O C

20 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER Forslag fra VAF, B, C og I Politikeres møder, rejser og repræsentation mv Forslag fra VAF, B, C og I Budgettilpasning vedr. kommissioner, råd og nævn Forslag fra VAF, B og C Ændring af hjemmearbejdspladsløsning Forslag fra VAF, B, C og I Ændring af kopi/printløsning Forslag fra VAF, B og I Byggesagsgebyrer fastsættes jfr. effektiviseringsforslag Forslag fra C Besparelse på Administrationen. Besparelse som følge af ansættelse af elever (naturlig afgang) C, B, O C, B, O C, B, O C, B, O B C, O C B, O

21 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 55a Forslag fra B, C og I Reduktion af lønfremskrivning på Administration C, B O 55b Forslag fra VAF Reduktion af lønfremskrivning på Administration Forslag fra VAF, B, C og I Nedlæggelse af pulje til telefoni-udvikling Forslag fra B og C Nedlæggelse af turismeservice C, B, O C, B, O B, C O Klima- og Miljøudvalget 58 Forslag fra C og I Færre midler til køb af konsulentydelser C B, O Forslag fra VAF, C og I Sociale arrangementer, hvor der er ydet tilskud C, O B

22 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 60 Forslag fra VAF Maskinel fejning af kommunale veje forår og efterår Forslag fra C Reduktion af Agenda-21 pulje V, A, F C, B, O C B, O Plan og Boligudvalget 62 Forslag fra VAF, B og I Reducering af driftsbudget for driftssikring af boligbyggeri Forslag fra VAF og I B, O C V, A, F B, C O Sænkning af vedligeholdelsesniveau på bygninger Børne- og Undervisningsudvalget 64 Forslag fra VAF, C og I Konsekvenser af arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet i skoleåret 2011/ Forslag fra I Øget betaling i SFO C C, B, O O, B

23 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 66 Forslag fra VAF V, A, F B, C O Netværkspleje (som alternativ til professionel familiepleje/opholdssted) Socialudvalget 67 Forslag fra VAF 68a 68b Vurdering af borgere i andre kommuner Forslag fra C og I Samordning af særlige dyre enkeltsager Forslag fra VAF Samordning af særlige dyre enkeltsager Forslag fra C og I Flytning af Støtte- og Aktivitetscentret O C, B C B, O C, O B C B, O Forslag fra VAF, C og I Etablering af aflastning i plejefamilier frem for døgninstitutioner C, O B

24 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 71 Forslag fra VAF, C og I Anvendelse af elektroniske kontrakter Forslag fra VAF, C og I Lokalt tilbud til psykisk syge unge Forslag fra VAF, C og I Omprioritering af budgetefterregulering til ungeenheden C, O C, O C, O B B B Forslag fra VAF, C og I Omorganisering af voksenhandicapområdet - reduktion med to ledere Ældreudvalget 75 Forslag fra VAF og I Reduktion af rengøring på akutstuer C, O V, A, F C, O, B B Forslag fra I Rengøringsområdet, reduktion af buffertid C, B, O

25 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 77 Forslag fra VAF, C Lukning af aflastningsstue Forslag fra VAF, C og I Omprioritering af mindreforbrug i.f.t. afdrag på merforbrug og mindreforbrug på visitationsrammen C, O C, O B B Arbejdsmarkedsudvalget 79 Forslag fra VAF og I V, A, F B, C O Omorganisering af misbrugsområdet Kultur- og Trivselsudvalget Forslag fra VAF og C C, O B Ungdomsklubområdet Forslag fra VAF, C og I Ringsted Syd uforbrugte midler C, O B

26 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 82 Forslag fra VAF og C Ringsted Bibliotek - Udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening Forslag fra C og I Ringsted Bibliotek åbningstider C, B C B, O O Forslag fra VAF, C og I Ringsted Bibliotek - Kultunaut C, O B 85 Forslag fra VAF og I Kulturpulje, tilskud til ikke lovbundne aktiviteter O B, C 86a Forslag fra VAF og C Børnekultur / regionale spillesteder C, O B 86b Forslag fra B Børnekultur/regionale spillesteder Bortfalder

27 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 87 Forslag fra VAF, C og I Historiens Hus C B O Forslag fra VAF og C Kongrescentrets bevillingsramme C, O B Forslag fra VAF, C og I Udtrædelse af Netværket Lavkos C, O B Forslag fra C og I Reduktion i annoncering og produktion af brochurer C B, O ANLÆG 91 Forslag fra VAF og B Ny brandstation, igangsætning af udendørsareal udskydes B, O C

28 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 92 Forslag fra VAF, C, B Gymnastikhus: Projektet planlægges forventes færdigt i foråret Restbudget finansieres via anlægsbudget Forslag fra VAF, C, B Idrætsfaciliteter til gymnasiet: Budgettet tilpasset forventet anlægstakt. Gymnasiehal forventes færdig forår Uforbrugte midler fra Budget fra 2011 forventes overført til Forslag fra VAF Asbestplan tidsforskydes delvist C, B, O C, B, O B, O C Forslag fra VAF V; A, F B, C, O Budgetramme folkeskoler. 2 mio. kr. af de afsatte 6 mio. kr. flyttes til Forslag fra VAF, C Nyt Vandrehjem, udskydes til senere efter budgetperioden C B O

29 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 97a Forslag fra VAF, C Historiens Hus, udskydes til senere efter budgetperioden C B O 97b Forslag fra B Historiens Hus, udskydes til 2015 Bortfalder 97c Forslag fra I Historiens Hus, udskydes til 2014 Bortfalder Forslag fra VAF, C, B Salg af gammel musikskole, Indtægtsforudsætning revurderet og nedsat Forslag fra C Opkvalificering af Folkeskoleområdet til opgradering af IT-systemer, smart boards, I-Pads m.v Forslag fra VAF, C og I Øget bygningssikring C, B, O C B, O C, B, O

30 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 101a Forslag fra I Renovering af fortove C, B, O 101b 102a 102b 102c 103a 103b Forslag fra VAF, C, B Renovering af fortove Forslag fra B Renovering af veje og fortove Forslag fra VAF, C Genopretning af veje Forslag fra I Renovering af veje Forslag fra VAF, C, B Genopretning bygninger Forslag fra I Genopretning bygninger C, B, O B C, O C, B, O C, B, O Bortfalder Bortfalder

31 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 104a Forslag fra VAF og B Renovering af broer B, O C 104b Forslag fra I Renovering af broer Bortfalder 104c Forslag fra C Renovering af broer Bortfalder Forslag fra I Forskønnelse af Nørregade som byport til Ringsted centrum, fra rundkørsel Nordre Ringvej til Bøllingsvej Forslag fra I Udvikling af, og plejeplaner for, grønne arealer ved kasernen Forslag fra I Sti til Odinsvej C, B, O C, B, O C, B, O

32 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 108 Forslag fra I Akut arbejdsmiljøindsats Forslag fra C og I Flytning af Støtte- og aktivitetscentret Forslag fra I Renovering af legepladser Forslag fra C, I, B og VAF Ringsted Sportscenter - rekvisitter til ny gymnastiksal Forslag fra VAF og I og B Cafe Ingeborg ombygning C, B, O C B, O C, B, O B, O B, O C C Forslag fra VAF og I Ringsted Sportscenter - rekvisitter til ny gymnastiksal UDGÅR behandlet under punkt

33 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 114 Forslag fra VAF, C Tandpleje - indkøb af Units C, B, O 115a 115b Forslag fra B Etablering af sundhedscenter Forslag fra I Oprettele af et sundhedscenter B C, O C, B, O Forslag fra B Modernisering af foyerområdet i Ringsted Sportscenter Forslag fra B Renovering af kommunale institutioner Forslag fra B Områdefornyelse B O B C, O B C, O C

34 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 119 Forslag fra I Opgradering af IT-netværk Forslag fra C Køb og salg - udstykning 49 Køgevej udskydes i 3 år C, B, O C. B O HENSIGTSERKLÆRINGER Bosætningskommunen Ringsted 121 Forslag fra VAF Undersøgelse af flyttemønstre: Ringsted Kommune har en vision om at være den bedste bosætningskommune på Sjælland, og har ambitioner om at kommunens indbyggertal skal vokse, for at skabe et godt økonomisk grundlag for fremtidens kommunale service. Væksten i indbyggertal kan imidlertid også skabes ved at færre flytter fra kommunen. For at få et grundlag for at fastholde flere indbyggere i kommunen ønsker partierne derfor en analyse af årsagerne til, at folk flytter fra Ringsted Kommune. Partierne ønsker, at Ringsted Kommune fastholder et klart fokus på og understøtter vækst i indbyggertal. O C, B

35 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 122 Forslag fra VAF Fremtidens betjening af borgere. Mulighederne for anvendelse af ny teknologi undersøges, herunder afprøvning af velfærdsteknologi på ældre-, handicap- og sundhedsområdet til gavn for såvel borgere som medarbejdere. O B, C Erhvervskommunen Ringsted 123 Forslag fra VAF Samarbejder om erhvervsservice: Ringsted Kommune har en vision om at være Danmarks bedste erhvervskommune. Partierne ønsker derfor en veldrevet erhvervsservice, som er i tæt kontakt med såvel nye, som allerede etablerede virksomheder i Ringsted Kommune. Partierne ønsker, at mulighederne for at samarbejde med andre kommuner omkring erhvervsservice og erhvervsudvikling undersøges og etableres. 124 Forslag fra VAF Fastholdelse af borgere på arbejdsmarkedet ved en mere målrettet og koordineret indsats hvor der oprettes tilbud på tværs af organisationen indenfor områderne: beskæftigelse, social indsats og sundhed. O C, B, O B, C

36 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 125 Forslag fra VAF Erhvervsudvikling langs Jordemodervej: Med henblik på igangsætning af erhvervsudviklingen på arealerne langs Jordemodervej udarbejdes en plan for en styrket indsats, evt. ved etablering af et arealudviklingsselskab. O B, C Uddannelseskommunen Ringsted 126 Forslag fra VAF Daginstitutioner: Omsorg og udvikling i de tidlige barneår har afgørende betydning. Derfor afsættes der i første omgang midler til bedre normering dvs. mere pædagogisk personale til de yngste børn, dvs. vuggestuebørn. Der er enighed om, at der også er behov for øget normering til børnehavebørnene. Dette medtages i forbindelse med næste års budgetproces. O B, C

37 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 127a 127b Forslag fra C Det Konservative Folkeparti er opmærksom på, at der er udsendt høringsforslag til ny skolestruktur. Med baggrund i dette høringsforslag kan der evt. komme indsigelser, der skal tages højde for. Derfor indgår der ikke noget skolestrukturforslag i vort budget. Vi forventer budgettet 2012 genåbnet, når skolestrukturplanen er vedtaget endeligt af et byrådsflertal. De økonomiske konsekvenser af denne beslutning opgøres, og herefter indlægges beløbene i et nyt budget Forslag fra VAF C V, A, F O, B V, A, F C, O, B Ny skolestruktur: Formålet med forslaget til ny skolestruktur er at skabe et økonomisk råderum til at sikre et kvalitetsløft af Ringsteds folkeskoler. Under forudsætning af endelig beslutning om ny skolestruktur - og efter valg af nye skolebestyrelser - vil der blive indledt en dialog mellem forvaltning, politikere, forældre, elever, medarbejdere og ledere om, hvordan de frigivne midler bedst kan anvendes til at give endnu bedre skoler i Ringsted. 128 Forslag fra VAF V, A, F B, O, C Minimumsgarantien på skoleområdet: Der er enighed om, at besparelsen vedrørende minimumsgarantien annulleres fuldstændigt, og at finansieringen i overslagsårene medtages i de efterfølgende budgetprocesser.

38 Afstem-ninÆndringsforslag (Beløb i kr.) For Imod Stemte gs-numme ikke r SKATTEFINANSIERET DRIFT - ØNSKER 129 Forslag fra VAF Ungdomsuddannelser: Fortsat tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne tillige med fortsat fokus på unges uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Kultur Kommunen Ringsted O, C B 130a 130b Forslag fra O Vandrerhjem samt Historiens hus Flytning af Ringsted vandrerhjem samt Historiens Hus har gennem de seneste år været udskudt flere gange, hvorfor byrådet må tilkendegive, om man overhovedet vil gennemføre projektet. Forslag fra VAF O V, A, F B, C V, A, F O B, C Historiens hus: Der skal udarbejdes et visionsoplæg, som beskriver, hvordan museet fortsat kan styrke sin indsats og særligt sin formidlingsindsats bl.a. set i lyset af et tættere regionalt museumssamarbejde. 131 Forslag fra VAF V, A, F B, O, C Samtænkning af kultur og service: De kommunale bygninger skal understøtte en effektiv og sammenhængende service af borgerne. Der vil bl.a. blive set på perspektiverne i at lade dele af borgerservice flytte sammen med biblioteket, at flytte lokalhistorisk arkiv sammen med en af de beslægtede institutioner og i at skabe et socialt beskæftigelseshus.

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Referat Byrådet Møde nr.: 7/2011 Mødedato: tirsdag den 21-06-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Ringsted Kongrescenter Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Daniel Nørhave (DN)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2012 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2012 Mødedato: Mandag den 12-03-2012 Mødetidspunkt: 19:00-22:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2012 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2012 Mødedato: Mandag den 12-03-2012 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Referat Byrådet Møde nr.: 3/2012 Dannet den: Tirsdag den 20-03-2012 Mødedato: Mandag den 12-03-2012 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringsted Kommune 20. september 2015

Ringsted Kommune 20. september 2015 Ringsted Kommune 20. september 2015 Budgetaftale 2016 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt Lokale Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 12-01-2009 Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 4/2010 Mødedato: tirsdag den 27-04-2010 Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 4/2010 Mødedato: tirsdag den 27-04-2010 Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2010 Mødedato: tirsdag den 27-04-2010 Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere