Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger og afrapportering til byrådet."

Transkript

1 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade Haderslev Tlf Fax december 2012 Sagsident: 11/31002 Sagsbehandler: Søren Klint Kistorp Dir. tlf Anbefalinger og afrapportering til byrådet. Notatets baggrund. Dette notat indeholder de afsluttende anbefalinger til byrådet fra indsatsudvalget Energirigtigt byggeri. Materialet har været drøftet på udvalgets seneste møder og blev godkendt den 25. oktober 2012 med den bemærkning, at en konkret energivejledningsidé med inspiration fra ProjectZero kunne indarbejdes i anbefalingerne. Notatet er opbygget således, at der først er formuleret en fremtidig situation, som udvalget gerne ser som virkeligheden i Haderslev kommune, altså en vision eller et billede. For at bidrage til virkeliggørelsen af denne fremtid, så er der under visionen beskrevet en række opgaver og indsatser, der skal løses og herunder også en række eksempler på allerede igangsatte handlinger. De forskellige indsatser er i den udstrækning, det er muligt, adresseret i forhold til den eller de primære aktører/deltagere i forhold til indsatsens forankring og gennemførelse. Udvalgets udgangspunkt er det oprindelige og rammesættende kommissorium for arbejdet og en række eksterne og interne oplæg og input, som har tydeliggjort den store udfordring, som Haderslev kommune har på området i forhold til såvel det energirigtige byggeri som på klima- og bæredygtighedsområdet i det hele taget. I forbindelse med drøftelserne er der opstillet følgende tre mål, som arbejdet i udvalget og anbefalingerne har taget udgangspunkt i at der er beskrevet/tilkendegivet en vision, nogle mål og en strategi, en række handlinger, som kan medvirke til, at den fælles indsats på området i Haderslev Kommune både bliver resultatrig og synlig at der er skabt grundlag for en fremtidig positiv afledt effekt i forbindelse med beskæftigelse og arbejdspladser i form af opkvalificering, både fagligt og i forhold til kommunikation og samarbejde og flere ansatte/flere virksomheder, og at der er igangsat og gerne afprøvet et antal konkrete aktiviteter, som understøtter de mål, udvalget stiler efter i form af fokus på en større lokal/kommunal indsats i forbindelse med energirigtigt byggeri/bæredygtighed og miljømæssige hensyn, 1/5

2 UDVALGETS FØRSTE ANBEFALING POLITIK OG STRATEGIFORMULERING Helt overordnet ønsker udvalget, at Energirigtigt byggeri skal have en klar og stærk profil i Haderslev Kommune. Derfor er den primære overordnede opgave, at Haderslev Kommune skal vedtage en politik og fremlægge en strategi for, hvad der fremadrettet skal kendetegne Haderslev på det energi- og miljømæssige område, både når det handler om udviklingen af nuværende bebyggede områder/bygninger og de nye byområder og deres bygninger og anlæg. Hovedudfordringen ligger primært i forhold til de nuværende bebyggede områder og deres overlevelse i energi- og miljømæssig og dermed også i økonomisk henseende. De fremtidige nye områder og byggeriet heri skal trække i den eller de rigtige retninger i forhold til klimatilpasning og bæredygtighed. Udvalget foreslår, at Haderslev Kommune arbejder for en klimarelateret handlingsplan, og at den på sigt dækker hele kommunen. (Pt. har omkring 75 % af alle kommuner en klimarelateret handlingsplan, og blandt disse kommuner, er det igen omkring 75 %, der har en plan, der dækker hele kommunen). Handlingsplanen skal indeholde nære og opnåelige delmål for CO2-reduktionen. (Samtlige kommuner med en klimahandlingsplan har konkrete CO2-reduktionsmål typisk 2 % som et gennemsnitligt årligt reduktionsmål. Dette mål svarer til den målsætning, der fremgår af den aftale om CO2-reduktion, som 73 af landets 98 kommuner har underskrevet med Danmarks Naturfredningsforening). Tovholder Udvalget for Plan og Miljø/Erhverv- og Borgerservice (Plan og Ejendomsudvikling og Teknik og Miljø) Konkrete initiativer og aktiviteter i forhold til politik- og strategiarbejdet Konkret foreslår udvalget, at følgende initiativer og aktiviteter indgår i et politik- og strategiarbejde på energi- og miljøområdet i Haderslev Kommune. Flere af initiativerne og aktiviteterne kan og bør igangsættes umiddelbart, idet de vil være med til at støtte og synliggøre en politik- og strategiproces. 1. Der skal nedsættes et energiråd, der fx mødes to gange om året det ene møde kan afholdes sammen med energidag/energimesse se punkt 4. Sikre og gennemføre synlighed og aktualitet og tilgængelighed. Tovholder Haderslev Kommune, Erhverv og Borgerservice. 2. Kommunen skal tage målrettet fat på en information om emnet Energirigtigt byggeri Hjemmesidemulighed eller selvstændig informations-platform. Inspiration fra ProjectZero Sønderborg. Denne anbefaling skal koordineres i forhold til projektideen Energivejledning i Haderslev Kommune med henblik på at opnå størst mulig synlighed og effekt. 2/5

3 Tovholder Haderslev Kommune, Erhverv og Borgerservice med mulig følgegruppe/energiråd. 3. Haderslev Kommune skal sikre større synliggørelse af kommunens egne aktiviteter og planlægning på området herunder konkret information om de kommunale rammer i forhold til energiforbedringer mm. Tovholder - Haderslev Kommune, Erhverv og Borgerservice. 4. Planlægge og afholde en årlig energidag fx på Gravene/SE-Arena eller lignende synlige og tilgængelige steder. Tovholder og deltagere: Haderslev Kommune, erhvervsfremmeorganisation, rådgivere, håndværkere, energiselskaber, interesseorganisationer i øvrigt, ejendomsmæglere, store bygningsejere, pressen m.fl. 5. Haderslev Kommune har en særlig udfordring i forhold til den gamle bygningsmasse og skal have særlig fokus på sikring af bevaringsværdierne. Der kan udpeges et eller flere særlige områder i den centrale del af Haderslev, som udvikles og bruges som (gode) eksempler på såvel fortsat udvikling af gode og levende/attraktive bymiljøer samt helt nye områder, der både i kraft af egne kvaliteter og energi- og planmæssige tilskud i forhold til omgivelserne kan medføre fordele for både det nye område og den bestående by. Tovholder - Haderslev Kommune, Erhverv og Borgerservice, rådgivere, ejendomsejere, m.fl. 6. Det er vigtig at beskrive finansierings-delen i forbindelse med den energimæssige del af omkostningerne i forhold til det at bo i/bruge bygninger. Energiforbruget udgør en vigtig og en forholdsvis større og større post i forhold til en bygnings samlede økonomi. Denne anbefaling skal koordineres i forhold til projektideen Energivejledning i Haderslev Kommune med henblik på at opnå størst mulig synlighed og effekt. Tovholder - Haderslev Kommune, Erhverv og Borgerservice, Energiråd, pengeinstitutter. 7. Haderslev Kommune skal ansætte en borgerrettet og neutral energikonsulent/inspirator/ kontaktperson og formidler. Denne anbefaling skal koordineres i forhold til projektideen Energivejledning i Haderslev Kommune med henblik på at opnå størst mulig synlighed og effekt. Tovholder Haderslev Kommune, Erhverv og Borgerservice. UDVALGETS ANDEN ANBEFALING ERHVERVS- OG UDDANNELSESMÆSSIG FOKUS Udvalget ser et vigtigt erhvervs- og udviklingsmæssigt potentiale i en øget lokal indsats i forbindelse med energirigtigt byggeri og bæredygtighed. Derfor anbefaler udvalget, at den fremtidige erhvervs- og uddannelsesmæssige indsats også bygger på en særlig fokus på energirigtigt byggeri og bæredygtighed 3/5

4 Indsatsen kan baseres på de aktuelle og fremtidige virksomheder/virksomhedsstrukturer, som er karakteriseret ved mange små og mellemstore virksomheder inden for området. Uddannelse af medarbejdere og stabil og gerne fortsat fagligt udviklende og udfordrende beskæftigelse inden for byggeri og tilknyttede virksomheder er afgørende for en vækst både i forhold til virksomheder og ansatte. Haderslev Kommune skal sætte et mål i forhold til øget indeks for virksomheder/ansatte i forskellige brancher, der har med energi, miljø og byggeri at gøre. Tovholder Haderslev Kommune, Erhverv og Borgerservice, erhvervsorganisationer, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Konkret er der igangsat eller foreslået følgende, som nogle af virkemidlerne i forhold til en fremtidig udvikling af virksomheder og beskæftigede inden for området: 8. Kompetenceudvikling af virksomheder og håndværkere i forhold til Energirigtigt byggeri både i forhold til det konkrete faglige og i forhold til samarbejde og kommunikation med kunden i centrum. Projektet har fokus på uddannelse og beskæftigelse med det formål at fastholde og gerne udvide beskæftigelsen og virksomhedernes antal. Projektet er igangsat med afsæt i de lokale uddannelsesinstitutioner og i samarbejde med repræsentanter for fagforening, virksomheder og Haderslev Kommune. Økonomiudvalget har bevilget ,-kr., som dækker omkring halvdelen af projekt-starten. Tovholder er VEU/Bygruppen. 9. Lokal og konkret målrettet Energiguide. Reklamefinansieret og opbygget med særlig fokus på umiddelbare indsatser, muligheder og kontaktoplysninger. Udkommer december 2012/januar Tovholder, Haderslev Kommune, Erhverv og Borgerservice, Teknik og Miljø. 10. Gennemføre en målrettet henvendelse og indsats i forhold til en række ejendomme/bygninger i landområderne, som kunne være gode og spændende eksempelprojekter. Eksemplerne kan evt. indgå i en mulig Energiguide 2 og i den løbende information. Tovholder - Haderslev Kommune, Erhverv og Borgerservice og Energiråd. 11. Etablering af Energivejledning i Haderslev Kommune med inspiration fra ProjectZero i Sønderborg. Med Haderslev kommune som geografisk indsatsområde skal der etableres en forening/juridisk enhed, der kan tilbyde uvildig/interesseneutral energirådgivning i forbindelse med renovering af boliger. Fokus vil være på de individuelt ejede boliger. Rådgivningen skal baseres på den rigtige løsning for netop den enkelte husejer, både i forhold til energibesparelser og økonomi. Denne anbefaling skal koordineres i forhold til projektideerne omtalt under punkt 2, 6 og 7 med henblik på at opnå størst mulig synlighed og effekt. Tovholder Det nye erhvervsfremmeinitiativ i samarbejde med lokale virksomheder, pengeinstitutter, forsyningsselskaber, Haderslev Kommune m.fl. 12. Deltagelse i pilotprojekt med fokus på økonomisk bæredygtig energirenovering af enfamiliehuse i landdistrikter. Byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler 2012 er blevet 4/5

5 ansøgt. Hvis projektet tildeles midler vil det kunne starte primo 2013 og forventes afsluttet 6-7 måneder senere. Tovholder Haderslev Kommune Erhverv og Borgerservice. For notatet, SKK 11. december /5

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Møde i miljø- og trafikudvalget den 5. november 2014 Punkt nr. 1 -

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere