PD i naturfagsdidaktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PD i naturfagsdidaktik"

Transkript

1 PD i naturfagsdidaktik Dette projekt har fokus på udvikling, kvalitetssikring og evaluering af Pædagogisk Diplomuddannelse i naturfagenes didaktik. Hvad Videreudvikling af PD - konceptet og netværksdannelse. Evaluering af Natlys - PD erne i deres jobfunktion på skolerne og en undersøgelse af den bevågenhed PD erne vises gennem tiltag i Skoleforvaltningen i Århus Kommune. Det søges samtidig undersøgt hvordan de færdige PD - ressourcepersoner bliver anvendt i jobbet efterfølgende. Rekrutteringsstrategier og opfølgning på PD- studerende. Opkvalificering af PD- undervisere. Århus Kommune og Aarhus Universitet (Center for Naturfagenes Didaktik) har en årrække udbudt Natlys efteruddannelsen, som har fået diplom status. Den nye PD - uddannelse i naturfagenes didaktik er udviklet på basis af de erfaringer, der er gjort i undervisningen på baggrund af udtalelser og erfaringer fra studerende, undervisere på uddannelsen og aftagerinstitutioner for/ af Natlys suppleringsuddannelsens tre første hold. Århus kommunes ambition er at uddanne 2 naturfagsdiplomlærere pr. skole, som lokalt skal fungere som ressourcelærere i forhold til skolens øvrige naturfagslærere i et forsøg på at styrke naturfagsundervisningen på skolerne. PD uddannelsen i naturfagsdidaktik er foreløbig godkendt for en toårig periode, og i løbet af denne toårige periode indarbejdes den i den fælles studieordning for de pædagogiske diplomuddannelser efter eventuelle ændringer, der kan træffes i CVU rektorkollegiet. I løbet af denne toårige periode er det vigtigt at forsøge på at kvalitetssikre uddannelsen, så den både bevarer sine høje faglige/fagdidaktiske kvaliteter på begge udbudssteder og kan passes ind i de kommende givne strukturer. Formålet er at evaluere forløbet(ene) som baggrund for at give anbefalinger til kvalitetssikring af PD-uddannelsen når den skal tilpasses gældende rammer. Hvorfor Hensigten med projektet er at kunne opretholde en ressourcelærerfunktion på det faglige område. Hensigten med konferencerne er bl.a. at danne basis for netvæksdannelse blandt ressourcepersonerne inden for det naturfaglige område i skolen, til brug for idéudveksling og faglig udvikling. Konferencetilbudet ses endvidere som en mulig model for ajourføring og opkvalificering af PD - uddannede. Der afholdes konference to år i træk for at kunne evaluere effekten af dette tiltag både hvad angår den faglige opkvalificering og hvad angår netværksdannelsen. Hvordan Nedenfor beskrives nogle af metoderne hvormed projekternes mål skal nås: Konferencer Evaluering Forum for PD-undervisere Værksted, netværk og mødested

2 Hvornår Efteråret 2006 Konference for PD'er i naturfagsdidaktik Kontakt til Natlyslærere, skoler og kommune Opfølgning på PD-uddannelsen Efteråret 2007 Konference for PD'er i naturfagsdidaktik Opsamling og evaluering af Natlys Foråret 2008 Evaluering af PD i naturfagsdidaktik og anbefalinger til kvalitetssikring af uddannelsen

3 Projektrapportering 2008 Status i forhold til 2007: Projektbeskrivelsen omfatter herefter 5 udviklingsområder: 1. Videreudvikling af PD - uddannelsen og netværksdannelse mellem PD studerende og mellem færdiguddannede PD er. 2. Evaluering af Århus skolernes og Århus Kommunale Skoleforvaltnings brug af de ressourcer som de uddannede Natlys - PD er udgør. 3. Udvikling og kvalitetssikring af den nye PD i naturfagenes didaktik, bl.a. på baggrund af ovennævnte evaluering. 4. Rekrutteringsstrategier til uddannelsen og opfølgning på PD- studerende og færdiguddannede PD er. 5. Kompetenceudvikling for PD- undervisere. Disse blev udmøntes i følgende delprojekter: 1. Konference for PD er i naturfagsdidaktik Se under årets aktiviteter 2. Evaluering af Natlys PD ere Delvist afrapporteret sidste år - videreført under årets aktiviteter 3. Kvalitetssikring af PD i naturfagenes didaktik Se evaluering 4. Rekrutteringsstrategi og opfølgning på PD-studerende og Opkvalificering af PDundervisere Som nævnt i delafrapporteringen er rekrutteringsdelen afsluttet i Fokus i 2007/08 har været kontakten mellem den PD-studerende og det kommunale skolevæsen før, under og efter den studerendes deltagelse i PDuddannelsen. Lokalt (Århus) set er intentionerne i delprojekterne 4 og 5 er meget sammenfaldende med intentionerne CAND projekt 6.4 : Partnerskaberne. Årets aktiviteter har fundet sted under dette partnerskabsprojekt. Udviklingen af en lokal naturfaglig kultur på skolerne har været centralt i denne sammenhæng (se afrapportering for dette) Center for Anvendt Naturfagsdidaktik et nationalt videncenter CVU Nordjylland CVU Midt-Vest JCVU CVU Jelling CVU Storkøbenhavn CVUalpha, CVU Ingeniørhøjskolen i Århus Steno Instituttet på Aarhus Universitet

4 1. Resumé af studieårets aktiviteter 2007/08 Aktiviteterne i 2007/08 har været udført i overensstemmelse med de nævnte projektjusteringer der er nævnt i delafrapporteringen Aktiviteterne har centreret sig om følgende: a) Evaluering fortsat b) Planlægning af konferenc for PD studerende og PD ere d.2/4 c) Udarbejdelse af konferenceoplæg til 9th Nordic Research Symposium on Science Education 11th -15th June 2008 Reykjavik, Der har været afholdt 2 møder. Al øvrig kommunikation har fundet sted via mail. Se tids- og aktivitetsplan bilag 1 2. Projektdeltagere Ole Goldbech (UCC), Peer Daugbjerg (VIAUC), Niels-Henrik Buchtrup Appel (VIAUC), Jørgen Korsgård (Århus Kommune), Keld Nørgård (Ballerup Kommune), Jens Christian Jacobsen (UCC), Michael Vogt (VIAUC), Birgitte Pontoppidan (VIAUC ). 3. Resultater af projektarbejdet Ang. a) Kvalitet og evaluering i uddannelsen: Projektet blev udvidet til også at omfatte en opfølgende undersøgelse der bygger på de erfaringer med virkningsevaluering af NATLYS-uddannelsen, som afsluttedes ultimo juni07. Her var det tydeligt, at der manglede et supplement eller nogle korrektiver til så entydigt positive tilkendegivelser som evalueringen viste, nemlig svar fra de elever, der skal bære en forøget interesse for og viden om naturfag videre i ungdomsuddannelserne og efterfølgende i valg af videregående uddannelse og senere erhverv. Dette delprojekt (er igang i skrivende stund): Interesse for og viden om naturen effekten af videreuddannelse på elevers interesse for naturfag. (se bilag 2) CVU Midt-Vest s delprojekt er et rent evalueringsprojekt. Gennemførelsen og tilrettelæggelsen af de evaluerede PD-forløb er sket i andet regi end CAND. CAND har kun finansieret en interviewundersøgelse af effekten af deltagelse i PD-moduler. Denne undersøgelse blev tilrettelagt, gennemført og færdigbearbejdet fra efteråret 2006 til efteråret Undersøgelsen er skrevet sammen i en artikel, som p.t. er under gen-review ved tidsskriftet MONA. Dette manuskript er sendt til de 4 interviewede lærere, deres skoleledere og forvaltninger. (se bilag 3) Ang b) Planlægning af konference for PD studerende og PD ere : Konference for tidligere og nuværende studerende i Naturfaglig Pædagogisk Diplomuddannelse Onsdag d. 2/ Side 2 af 6

5 Det var konferencens formål først og fremmest at virke som en platform for netværksdannelse og mulighed for idéudveksling. Desuden var den tænkt som et tilbud om ajourføring og yderligere kompetenceudvikling for PD uddannede og PD studerende inden for det naturfagsdidaktiske område. Program for dagen: Kl : Velkomst og kaffe Kl : Oplæg og diskussion: - er ved at blive oversat til Dansk (CAND projekt). Repræsentant for Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Oslo Universitet vil præsentere Viten sammen med repræsentanter fra den danske del af projektet. Kl : Oplæg og diskussion: Biogasproduktion: Krydsfeltet mellem biologi og teknik ved projektleder Gunnar Mikkelsen. Kl : Frokost Kl : Oplæg og diskussion: Hvad er en Science Kommune, og hvordan kan naturfags - PD ere ses ind i udviklingen af en Science Kommune? Ved Hans Colind Hansen, Dansk Naturvidenskabsformidling 13.45: Kaffe kl : Oplæg og diskussion: Udvikling af naturfagskulturen på Elsted Skole med fokus på forankring og vejledning ved Mette Bjerre kl : Fra Natlys til diplom ved Poul V. Thomsen, Århus Universitet: Kl : Oplæg og diskussion: "Om udvikling af en naturfaglig kultur i skolen, bl.a. på baggrund af Fælles Mål 2."ved Peter Norrild Kl : Afrunding og vision Desværre blev konferencen aflyst d. 16/3 08, idet konferenceafdelingen i VIA skønnede, at der var for få tilmeldte. (For fuld pdf-udgave af programmet se bilag 4 ) Ang. c) Udarbejdelse af konferenceoplæg til 9th Nordic Research Symposium on Science Education 11th -15th June 2008 Reykjavik, Der blev søgt om midler til at projektgruppen kunne deltage med et bidrag ved Symposiet og projektet bød ind med følgende roundtable: Abstract En Pædagogisk diplomuddannelse(pd-uddannelse) er en eksamineret efteruddannelse af blandt andet lærere i henhold til Bologna Følgegruppens overordnede bestemmelser. Denne præsentation har fulgt Den Pædagogiske Diplomuddannelse i Naturfagenes Didaktik, som er udviklet med henblik på at styrke naturfagsundervisningen i skolerne. Uddannelsen er evalueret, og de PD- uddannede lærere giver udtryk for, at de efter endt uddannelse besidder mange af professionelle kompetencer, der er nødvendige for at kunne vejlede kolleger og optræde som forandringsagenter i naturfagsundervisningen på skolerne I et forsøg på udbrede kendskabet til uddannelsen og medvirke til skoleudvikling indenfor naturfagene, beskrives PD-uddannelsens implementering på det skoleforvaltningsmæssige område herunder deltagernes tiltag til udvikling af den lokale naturfaglige kultur på skolen. Præsentationen repræsenterer tre forskellige led med hensyn til arbejdet med opfølgning og kvalitetssikring af uddannelsen: Uddannelses udvikling, Evaluering og Forvaltning (For fuld ordlyd se den engelske oversættelse, bilag 5 ) Side 3 af 6

6 Projektets bidrag blev desværre afvist af konference komitéen og projektgruppen deltager ikke fuldtalligt ved symposiet. 4. Evaluering: resultater i forhold til projektmål og aktivitets- og tidsplan. Tids- og aktivitets planen for året 2007/08 har været fulgt og gennemført og som det fremgår af ovenstående har projektet gennemført projektet efter den plan og de projektjusteringer der blev vedtaget foråret 07. Resultaterne fremgår af ovenstående. 5. Evaluering: resultater i forhold til CAND s evalueringskriterier I forhold til : Indvundne erfaringer skal formidles så de kan anvendes og videreføres i andre projekter og hvordan de enkelte projekter vurderes at styrke elevernes motivation, og på hvilken måde eleverne bliver i stand til at anvende naturfaglig viden Evalueringsdelen af Natlys og det videre projekt: Effekterne af videreuddannelse på elevers interesse for naturfag (se bilag 2) som fra Midt Vest (gennem MONA artiklen ) (se bilag 3)og den del af dette projekt som føres videre i et større og mere omfattende partnerskabsprojekt (se ovenfor)(se CAND 6.4) 6. Er der ifølge projektgruppen behov for yderligere forskning og udvikling af projekttemaet i givet fald vedlægges en kort projektbeskrivelse af det/de nye temaer. Dele af projektet, der omhandler rekrutteringsstrategi, opfølgning på PD-studerende og Opkvalificering af PD-undervisere vil indgå i et fortsat udviklingarbejde gennem Partnerskabsprojektet CAND 6.4. Evalueringsdelen af dette projekt forsætter gennem den flerårige, prospektive undersøgelse (se bilag 2) Side 4 af 6

7 Evaluering i forhold til CAND s kvalitetskriterier: 1. afdeling: a) Hvordan er projektets resultater blevet videreformidlet (f.eks. i EVU-forløb, i tidsskrifter, på konferencer i ind- og udland...)? Projektet er omtalt på møder for Sciencekommuner, i Ballerup for bl.a. Erhvervsrådet og Skoleforum samt kortfattet i Ballerup Bladet, Friluftsrådets årsrapport 2007 og i en kommende artikel i tidsskriftet Pædagogisk Orientering. b) Hvorledes har projektet bidraget til at udbrede interessen for naturfag blandt børn/unge og/eller studerende? og c)hvorledes har projektet bidraget til at styrke børn/unges og/eller studerendes mulighed for at anvende naturfaglig viden? - giv eksempler herpå - giv eksempler herpå Evaluering Midt Vest: Vi har knyttet kontakt til skoler og skoleforvaltninger for at få tilladelser til at interviewe de 4 lærere, vi har bedt skoleledere og skoleforvaltninger om respons på vores artikel. Ikke at vi har fået ret meget anvendeligt retur, men vi har da forsøgt at holde en dialog om vores arbejde. De interviewede lærere gav udtryk for fornyet glæde ved naturfagsundervisning som følge af deres deltagelse i PDmodulerne. Interviewet har vel aktualiseret denne og dette kan have smittet af på deres elever, som så fået en mere begejstret undervisning, hvor i gennem de kan have fået mere interesse for naturfag. MEN det er MEGET indirekte. Evaluering Natlys se delafrapportering 2007 d)i hvor høj grad har projektet benyttet sig af partnerskaber med andre institutioner end CVU erne, og hvordan har samarbejdet fungeret organisatorisk og indholdsmæssigt? I den del af projektet, der omhandler rekrutteringsstrategi, opfølgning på PDstuderende og Opkvalificering af PD-undervisere indgår samarbejde mellem skoler, kommuner og professionshøjskole som projektets centrale omdrejningspunkt gennem CAND 6.4.For indhold og organisation se dette I Ballerup Kommune har der og finder der fortsat et samarbejde sted mellem skole- og institutionsområdet samt Teknik og Miljø, hvilket fungerer tilfredsstillende. Side 5 af 6

8 2.afdeling: a) Beskriv hvilke naturfagsdidaktiske teorier, der har været anvendt eller er blevet udviklet i projektet For evalueringsteoretisk afsæt i Natlysevalueringen se afrapportering 2007 Midt Vest evaluering anvender i MONA-artiklen naturfaglige kompetencebegreber til at analysere vores interviews. Der er benyttet Ilka Parchmann, Kiel s analyser af kompetencebegrebet. For Partnerskabsprojektet anvendes PCK (Pedagogical Content Knowledge) begrebet som teoretisk ramme.(loughran, Shulman, Abell, Gess-Newsome mfl.)(se bilag 6) b) Hvordan er børn/unges og/eller studerendes forudsætninger søgt inddraget i læringsforløb? I Midt Vest evaluering spørges til lærernes forudsætninger for at omsætte PDmodulernes undervisning og deres egen læring til fornyelse af den naturfaglige praksis på deres egen skole. AD resultater se artikeludkast Ang. Natlys evaluering: Dette punkt indgår i den flerårige, prospektive undersøgelse (se bilag 2 ) c) Hvilken rolle har førstehåndserfaringer med naturfagenes genstandsfelt spillet? PD-modulerne var tilrettelagt så inddragelse af feltarbejde og ekstramural læring var et væsentligt aspekt. Vi spurgte derfor til dette i vores interviews. (Se bilag 3) d) Er det naturfaglige kompetencebegreb blevet inddraget i projektet i givet fald hvordan? Hvilket naturfagligt kompetencebegreb hentydes der til her? e) Er handlekompetencebegrebet blevet inddraget i projektet i givet fald hvordan? Ikke specielt 2. afdeling: a) Hvordan er den naturfagsdidaktiske forskning søgt inddraget udover projektmedarbejdernes egen teorianvendelse? Se ovenfor under pkt 2.a b) I hvilket omfang har projektet draget nytte af international netværksdannelse, kontakter eller anvendelse af udenlandske erfaringer? Inviteret norskforedragsholder til konference for a formidle et andet CAND - projekt (Viten) foredraget blev som nævnt aflyst. Birgitte Pontoppidan (projektleder) Side 6 af 6

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Indhold. Tina Düsterdich, UCC, 28.09.2012. Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012

Indhold. Tina Düsterdich, UCC, 28.09.2012. Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012 Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012 Indhold Opgaven... 2 Opgaveløsningen... 3 Vidensgrundlag... 3 Samarbejde med landets kommuner... 3 Information om Gåhjemmøder... 3 Efteruddannelsesforløb...

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis

Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis idtvejsevaluering II af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Ballerup Kommune aj

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere