Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN"

Transkript

1 Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det, jeg går og gør til daglig! - Jeg forventer at teorierne hjælper mig med at søge nye løsninger og handlemuligheder! - Jeg forventer at kunne opnå større overblik og overskud i min dagligdag, ved at have deltaget i uddannelsen. - Jeg forventer, at vi sammen lærer af hinandens erfaringer og at læreren sørger for, at koblingen til teori er relevant. - Jeg håber, at det går godt til eksamen. Men jeg er usikker på, hvad der forventes af mig. Vi tror, de fleste undervisere på diplomuddannelserne har mødt disse forventninger fra ledere, pædagoger, sygeplejersker, lærere, fysio- og ergoterapeuter og andre professionsuddannede praktikere, når de som studerende starter en diplomuddannelse: Teorien skal være en hjælp til at løfte praksis! Diplomuddannelserne er kendetegnet ved en klar praksisfokusering, og det uanset om den konkrete uddannelse er en pædagogisk diplomuddannelse, sundhedsfaglig diplomuddannelse eller diplomuddannelse i ledelse. Den studerendes erfaringer fra praksis skal bringes i spil i uddannelsen; både i undervisningen, i forskellige former for projektarbejde og i relation til eksamen. Men hvordan fører man som underviser i diplomuddannelserne dette helt centrale mål ud i livet? Hvilke didaktiske greb kan man dreje på, så koblingen løfter kvaliteten af studiet for den studerende; både set i lyset af studiets krav om analytisk kobling til teori og i lyset af den studerendes ønske om at udvikle sin daglige praksis? Artiklen her tilbyder portfoliomodellen som en metode til praksisfokusering i diplomuddannelserne. Modellen, som fremlægges, er et resultat af et forsknings- og udviklingsarbejde på Diplomuddannelsen i Ledelse, Valgmodulet: Kommunikation, ledelse og organisation i 2006 (for yderligere oplysninger se En større artikel om portfoliomodellen kan downloades samme sted fra. Sammenfattende kan det siges, at portfolio understøtter, at de studerende kobler praksis og teori, ved at portfoliomodellen - skaber en sammenhæng mellem den studerendes aktuelle udfordringer i praksis og det, undervisningen tilbyder - skaber en sammenhæng mellem arbejdspladslæring og læring i skole. - integrerer eksamensforløbet med udviklings- og undervisningsforløbet. I det følgende finder præsentation af portfoliomodellen sted i 3 perspektiver: 1. principperne bag designet af portfoliomodellen 2. konkret design af portfolio i diplomuddannelserne

2 3. læringsteoretisk begrundelse for portfolioens kobling mellem den lærendes arbejdsliv og uddannelse Afslutningsvis perspektiveres portfoliomodellen ind i diskussionen om evaluering af den lærendes kompetenceudvikling. Principperne bag designet af portfoliomodellen Designet af portfoliomodellen til brug i diplomuddannelserne kan begrundes i ønsket om at gøre den lærende til centrum for didaktikken i uddannelsen, ved en anerkendelse af, at hun som lærende deltager i forskellige læringsrum: arbejdspladsen og skole-bænken, hvor tilbuddene om læringsindhold og læringsmål er forskellige (se det afsluttende afsnit om læreprocesser). Følgende model opsummerer portfoliomodellens syn på den lærende som centrum i uddannelsen: Læring mellem praksis og teori Egne oplevede problemstillinger Lærende Tilbud om teori og modeller Designet lægger sig op ad nogle principper, hvoraf de fleste er beskrevet i det nedenstående (for uddybning se (Schumann, 2007)): 1. Der skal ske sammenkobling mellem den studerendes konkrete praksis og teorien (studieordningens mål). 2. Der skal være en sammenhæng mellem det, den studerende aktuelt oplever i sin praksis og det, undervisningen tilbyder (samtidighed og relevans) 3. Der skal være en sammenhæng mellem arbejdspladslæring og læring i skole (en konkret mulighed for erfaringslæring og egl. kompetenceudvikling). 4. Den studerende skal selv opstille mål for sin læring og selv evaluere disse mål (den studerendes relevanskriterium laver kompleksitetsreduktion) 5. Den studerende skal lære sig væsentlige akademiske færdigheder som analyse, argumentation, kildekritik (underviserens relevanskriterium laver kompleksitetsreduktion). 6. Den studerende skal lære sig arbejdsmetoden: problemformulering, hypotesedannelse, analyse, vurdering og handleperspektiver (gennemgående metode i diplomuddannelsen i ledelse, University College Nordjylland.)

3 7. Det skal være muligt for den studerende at arbejde med portfolioen som fremadskridende helhed (større udviklingsprojekt) såvel som fragmenterede dele (mindre udviklingsprojekter). 8. hver del af den samlede portfolio, skal relatere sig til undervisningens tema og litteratur. 9. det skal være muligt for den studerende at arbejde med portfolioen, selvom hun ikke har deltaget i undervisningen. 10. portfolioen skal kunne fungere som skriftligt oplæg til eksamen, uden yderligere redigering. Konkret design af portfolio i diplomuddannelserne Portfoliomodellen er en blanding mellem proces- og præsentationsportfolio, der dokumenterer den lærendes læreprocesser i uddannelsesforløbet. Den dokumenterer således de trappetrin, den lærende træder på, i sin stræben for at nå målene for egen kompetenceudvikling (Bisgaard, Pia, 2007). Konkret er portfolioen udformet som en samling af de læringsjournal, den lærende arbejder med omkring hver kursusgang. Her forholder den studerende sig til: 1. egne læringsmål 2. relevansen ifht. eget arbejdsliv 3. koblingen til litteratur 4. analyse af praksis med teorien som løftestang 5. evaluering af egen læring 6. perspektiver ifht. yderligere læring. Nedenstående figur kobler disse 6 punkter til den lærendes læringsrum: arbejdspladsen og skolebænken: Læring mellem praksis og teori 2. Praksisbeskrivelse 3. Hypotesedannelse 4. Analyse 1. Læringsmål 5. Evaluering 6. Perspektivering

4 Den lærende støtter sig op ad følgende skabelon (sendt ud elektronisk), ved simpelthen at svare skriftligt på spørgsmålene, og dokumenterer dermed sin evaluering af egen læring som proces. Hver læringsjournal fylder max 2 sider i. Skabelon til læringsjournal undervisningstema: Ex: Diplom i ledelse, Valgmodul 9: Kommunikation, ledelse og organisation, tema: Personlig kommunikation og lederskab Før undervisningen 1. Læringsopgave: Hvad skal litteraturen og undervisningen hjælpe mig med at udvikle? 2. Praksisbeskrivelse: Hvordan kommer kommunikationen i organisationen til udtryk i sammenhæng med læringsopgaven? 3. Teoretisk kobling (hypotesedannelse): Hvordan skal teori og litteratur hjælpe mig? Efter undervisningen 4. Analyse: Hvordan kan jeg forstå kommunikationen i organisationen gennem systematisk kobling mellem praksis og teori? 5. Evaluering: Hvad fik jeg ud af undervisningen i relation til min læringsopgave? 6. Perspektivering: Hvor skal jeg nu hen med min læringsopgave? Den lærende tilbydes vejledning primært på pkt. 3 og 4 i læringsjournalen, hvormed hun støttes til at kvalificere sin kobling til teori som løftestang for erkendelse og udvikling. Konkret foregår denne vejledning som skriftlig respons på de enkelte bidrag sendt ud til hele undervisningsholdet, med tydelig kobling til de lærendes skriftlige analyser, og med vægt på, at man som lærende selv bestemmer sin skriveform, blot analysen er fagligt i orden. Ved undervisningsforløbets afslutning samler den lærende sine læringsjournaler i en præsentationsportfolio, og angiver på omslaget hvilken læringsjournal, hun ønsker, den mundtlige eksamen skal tage udgangspunkt i. Hun kan alternativt vælge at eksamen går på tværs af journalerne i et samlet tema i relation til diplommodulets overskrift. Portfolioen er ikke til bedømmelse i eksamen, men fungerer blot som orientering for eksaminator og censor. De lærende er gennemgående overordentligt tilfredse med at bruge portfoliomodellen som studieog eksamensværktøj. Følgende er blot 3 typiske evalueringer: - For hver gang har jeg været meget forundret over den proces jeg personligt har været igennem fra at have læst litteraturen + lavet læringsopgaven, til jeg har færdigarbejdet hver enkelt efter undervisningsgangen. Med den som redskab har læring kunne mærkes. - Det man har analyseret og fået teori på det kan man iagttage videre og eksperimentere videre med i organisationen. - Og så er det praktisk man får lavet fundamentet til eksamen det er ikke en klump, der skal dannes til sidst. Koblingen mellem den lærendes arbejdsliv og uddannelse et teoretisk perspektiv Den didaktiske opgave er for undervisningen at få den studerendes to verdener til at mødes den studerendes arbejdsverden, hvor hendes komplekse arbejdsopgaver er både mål og proces; og

5 studiets verden af mål, forventninger og roller, hvor den studerendes opgave er at kvalificere sig til at indløse diplomet. Det er tydeligt, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem det, underviseren ser som undervisningens mål, og det, den lærende lærer sig. Den lærende lærer sig det, hun finder relevant, som med Batesons begreber, afhænger både af kompleksitetshåndtering, adaption og kontekstlæring samt interaktion og feedback (Keiding og Laursen, 2005). Derfor bliver en diskussion om læringsmiljøer og læreprocesser væsentlig, når den lærende og underviserne mødes i uddannelsen, og målet er, at den lærende kan skabe udvikling i sin arbejdspraksis. Christian Helms Jørgensen (2004) ser skolen og arbejdspladsen som to forskellige læringsmiljøer, der danner forskellige rammer om læreprocesser, og sociokulturelt forholder sig forskelligt til, hvornår læring er værdifuldt. Derfor bliver et vigtigt ærinde for uddannelsen at støtte den lærende i at få: 1. omsat teori til den praksis, der udvikles i praksisfællesskaberne på arbejdspladsen. 2. reflekteret og bearbejdet praksis-viden fra arbejdet, med teorien som løftestang. I studieordningerne i diplomuddannelserne lægges stor vægt på denne transfer, og hvis der skal skabes en sammenhæng, må uddannelsen aktivt skabe en didaktik, der rummer dette mål. Ellers befinder den lærende sig i to parallelle verdener, uden sammenhæng eller med tilfældig sammenhæng. Sammenfattende er fordringen, at: Læringsmiljøerne må indrettes, så de lærende selv støttes i at skabe en meningsfuld sammenhæng mellem deres arbejde og deres uddannelse og deres øvrige liv. (Helms Jørgensen i Bottrup et al, 2004, s. 74) Ovenstående sammenfatter kort blot de enkelte perspektiver på læring i voksenuddannelsessammenhæng, som portfoliomodellen begrundes i. Disse perspektiver udfoldes, operationaliseres og anvendes til analyse af konkrete portfolioer i artiklen: Portfolio en model for praksisfokusering i Diplomuddannelsen i ledelse (Schumann, 2007). Portfoliomodellens bidrag til en diplomuddannelses-didaktik Portfoliomodellen er et bidrag til udviklingen af en didaktik, der støtter den lærendes kompetenceudvikling i spændingsfeltet mellem hendes egne personlige og faglige interesser og de sociokulturelle læringsmiljøer, hun er en del af på arbejdspladsen og uddannelsen. Portfolioen viser den lærendes interesser, indsats, lærings- og arbejdsprocesser, fremskridt og fremtidige målorientering indenfor et eller flere områder over en bestemt tidsperiode. Den giver for uddannelsesstedet mulighed for at deltage i en anden type evaluering, end blot en summativ evaluering af den lærendes viden- og færdigheder, idét den mere bredt dokumenterer den lærendes arbejde med egen kompetenceudvikling. Det nye og særlige ved portfoliometoden er den lærendes aktive forholden sig til egne læreprocesser og at dette inddrages som et læringspotentiale i undervisningen. Selvvurdering er en nøgleproces i portfoliometoden. Med portfoliomodellen er det hensigten, at den lærende ikke blot udvikler evner som god studerende og i denne sammenhæng tillægger uddannelsesinstitutionen højeste myndighed i bedømmelsen af hendes kompetenceudvikling gennem eksamen og karakterbedømmelse. Visionen er, at hun i processen med portfolioskrivning opnår egentlig empowerment, således at hun som lærende udvikler faglig og personlig myndighed på vurdering af egen kompetenceudvikling. På den måde realiserer diplomuddannelsernes mål, som ikke kan måles af uddannelsesinstitutionen, men kun af praksis:

6 1 Diplomuddannelsen i ledelse har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at kunne varetage ledelsesopgaver. (UVM, 2007) Referencer Bisgaard, Pia Ulrich (2007): Portfoliopædagogik som arbejds- og evalueringsform - Diplomuddannelse i ledelse, Rapport fra udviklingsprojektet: Kvalitetssikring- og udvikling af diplomuddannelsen i ledelse, CVU-Nordjylland. Helms Jørgensen, Christian in Bottrup, Pernille & Christian Helms Jørgensen (red./2004): Læring i et spændingsfelt - mellem uddannelse og arbejde. Roskilde Universitetsforlag. Keiding, Tina Bering og Erik Laursen (2005). Interaktion og Læring. Gregory Batesons bidrag. Forlaget Unge Pædagoger. Schumann, Katrine (2007): Portfolio en model for praksisfokusering i Diplomuddannelsen i ledelse. Rapport fra udviklingsprojektet: Kvalitetssikring- og udvikling af diplomuddannelsen i ledelse, CVU-Nordjylland. i Det fremgår af skabelonen, at de studerende skal forholde sig til kommunikation i organisationen som et gennemgående fokus for hele studieforløbet. Det hænger sammen med, at portfoliomodellen konkret er udviklet og afprøvet i forbindelse med valgmodulet: Kommunikation, ledelse og organisation, efteråret 2006.

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING

BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING Af Annie Aarup Jensen (AAU), Kirsten Jæger (AAU) Lone Ambjørn (HHÅ) En beskrivelse af den portfolio-metode, der anvendes på uddannelsen Master i It, Sprog

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

ProfeSSion og Praktik. Som formaliseret fag I ARBEJDET? Roskilde Universitet

ProfeSSion og Praktik. Som formaliseret fag I ARBEJDET? Roskilde Universitet SKRIFTSERIE SkriftSerie NR. 4, 2012 nr. 3, 2011 ProfeSSion og Praktik Praktikken HVAD LÆRER DE STUDERENDE og klinikken Som formaliseret fag I ARBEJDET? Roskilde Universitet Profession og Praktik Profession

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

En transithal mellem teori og praksis

En transithal mellem teori og praksis En transithal mellem teori og praksis Susanne Krogsgaard, Maria Heide Rosenberg og Anne-Birgitte Rohwedder Afsluttende rapport af et FoU projekt på Randers Social og Sundhedsskole R a n d e r s F e b.

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Delprojekt: Evaluering af Diplomuddannelse i ledelse i relation til ledelsesmæssig praksis Af

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere