Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning"

Transkript

1 3ODQWHDYO 'LSORPXGGDQQHOVHLDUHDOIRUYDOWQLQJRJODQGEUXJHWV SnYLUNQLQJDIGHWRPNULQJOLJJHQGHPLOM Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 7LGRJVWHG Den maj Bygholm Landbrugsskole, Horsens. %DJJUXQG Landbruget fylder meget i det åbne land og har til stadighed behov for at gå i dialog med omverdenen. Der er behov for at landbrugets rådgivere er klædt godt på til at gennemføre beregninger af miljøpåvirkningen fra det enkelte landbrug og til at vurdere betydningen af denne miljøpåvirkning ud fra konkrete lokale forhold. Der er endvidere behov for at kunne forstå og diskutere landbrugets miljøpåvirkninger udfra det tilgængelige videngrundlag, hvad enten man er planteavlskonsulent eller ansat i amtet. På denne baggrund gentages et diplomkursus i 4 moduler med titlen: Arealforvaltning og landbrugets påvirkning af miljøet. Modul II er en fortsættelse i dette læringsforløb, der blev påbegyndt med modul I den februar )RUPnOHW Generelt er formålet med uddannelsen at kvalificere de deltagende konsulenter til: at opnå bedre kendskab til sammenhæng mellem landbrugsdrift og miljøpåvirkninger at forestå beregninger af miljøpåvirkningen fra det enkelte landbrug og forstå betydningen heraf at tage dialogen med myndighederne at bruge amternes og øvrige myndigheders planer aktivt og få størst mulig indflydelse på dem )RUPnOHWPHGPRGXO,, at opnå forståelse for, hvad der øger indflydelsen på ammoniakfordampningen at kunne beregne ammoniakfordampning på en konkret ejendom få en forståelse for sammenhæng mellem fosforudledning fra landbruget og tilstanden i vandmiljøet XUVHWKHQYHQGHUVLJ primært til planteavlskonsulenter, men også til landboretkonsulenter samt ansatte i amter mv. Typisk er det: konsulenter, der udarbejder beregninger over landbrugets miljøpåvirkning konsulenter, der har ansvaret for input til regionplaner mv. konsulenter, der har ansvaret for ordninger vedr. natur- og miljøvenlig landbrugsproduktion mv. ansatte i amter, der arbejder med sagsbehandling indenfor arealforvaltning

2 8GGDQQHOVHQVRPIDQJ Diplomuddannelsen består af et modulforløb på 4 moduler af 3-5 dages varighed. For at opnå diplom skal man gennemføre alle fire moduler. I slutningen af uddannelsesforløbet afholdes en skriftlig eksamen, der bedømmes bestået/ikke bestået. Diplomuddannelsen strækker sig over knap et år med opstart i februar 2003 og afsluttes oktober SQnHOVHDIGLSORPRJHNVDPHQVEHYLV For at opnå diplom skal man gennemføre alle 4 moduler. Består man den afsluttende eksamen, opnår man eksamensbevis.,qgkrogrjirup Der er tale om et læringsforløb. Dvs. en proces i træning af konkrete opgaver. Uddannelsen forudsætter aktiv deltagelse. Der indgår derfor opgaver samt forskellige typer af cases og arrangementer. Der vil være mulighed for projektorienteret undervisningsmetode ved udarbejdelse af de skriftlige opgaver. Eksempel på opgave/case: Hvilke restriktioner er der på den enkelte ejendom i dag? Hvor stor er kvælstofudvaskningen, fosfortabet, ammoniak-emissionen og depositionen? Hvordan reduceres tabene, og hvilke økonomiske konsekvenser har det? 0RGXO,, Ammoniakfordampning Introduktion til natur/landbrug. Ekskursion til sårbare naturtyper. Ekskursion på miljøskib Beregning af ammoniakfordampning på en ejendom. Depositionens størrelse og betydning. Fosforudledning fra landbruget m.v. Disse faktorers betydning for naturen. Pesticidhåndtering og pesticidfri dyrkning Vandværkernes indsats mod forurening af grundvand med pesticider Drikkevandsbeskyttelse udpegning af pesticidfølsomme arealer XUVXVOHGHOVH Konsulent Irene A. Wiborg og konsulent Hans Spelling Østergård, Landskontoret for Planteavl $QWDOGHOWDJHUH Deltagere er tilmeldt XUVXVQU P-30MII 3ULV dkr. 2

3 7LOPHOGLQJ Kursisterne er tilmeldt via modul I. Såfremt der er ændringer til dette, bedes dette meddelt til Lisbeth Pedersen, Landskontoret for Uddannelse, tlf *5$0 0DQGDJGHQPDM Kl Ankomst. Indkvartering og kaffe. Kl SVDPOLQJIUDPRGXO,RJLQWURGXNWLRQWLOPRGXO,, Introduktion til modul II Hvad har vi lært i modul I? Y RQVXOHQW,UHQH$:LERUJRJNRQVXOHQW+DQV6SHOOLQJ VWHUJDDUG /DQGEUXJHWV5nGJLYQLQJVFHQWHU 7HPD $PPRQLDNIRUGDPSQLQJRJGHSRVLWLRQ Kl *UXQGO JJHQGHNHPLVNHSURFHVVHUGHUI UHUWLO DPPRQLDNIRUGDPSQLQJ fra husdyrgødning fra handelsgødning kvantificering af fordampning fra lager, mark og under udspredning Y6HQLRUIRUVNHU6YHQ6RPPHU'DQPDUNV-RUGEUXJV)RUVNQLQJ%\JKROP Kl YDQWLILFHULQJDIIRUGDPSQLQJIUDVWDOGH fra svin, kvæg og fjerkræ betydning af fodring Y RQVXOHQW$UQH*U QNM U/DQGEUXJHWV5nGJLYQLQJVFHQWHU Kl Kaffe Kl ,QWURGXNWLRQWLO1DWXU/DQGEUXJ Naturens tålegrænser Eutrofiering Hvordan påvirkes naturen af landbruget? Y6HQLRUIRUVNHU QXG7\ELUN'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU Kl (NVNXUVLRQWLOVnUEDUHQDWXUW\SHU Besøg hos gdr. xxx Y XUVXVOHGHUHQNXUVXVOHGHOVHQ Kl Middag Kl XUSn9HMOH$PWVPLOM VNLE7\UD 3

4 7LUVGDJGHQPDM Afgang fra Juelsminde eller Horsens Hvad sker på et miljøskib Y%LRORJ(ULN3HGHUVHQ9HMOH$PW Kl $PPRQLDNIRUGDPSQLQJ Præsentation af eksempel opstart af case Øvelser Y RQVXOHQW(MOHU3HWHUVHQ/DQGERIRUHQLQJHQIRU)\QRJ HUQH Kl 'HSRVLWLRQDINY OVWRI Hvad øver indflydelse på deposition? Hvad betyder faktorerne rent kvantitativt? Gennemgang af vejledning l Præsentation af depositionsmodeller, herunder N-dep-model Y6HQLRUIRUVNHU-HVSHU%DN'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU Kl D YHOVHUFDVHYHGUGHSRVLWLRQ Y6HQLRUIRUVNHU-HVSHU%DN'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU Kl Kaffe Kl Opsamling Kl %HW\GQLQJDIGHSRVLWLRQDINY OVWRIIRUQDWXURJPLOM Effekt på lokalitet, teori og konkrete eksempler Øvelser/case Y6HQLRUIRUVNHU-HVSHU%DN'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHURJ RQVXOHQW (MOHU3HWHUVHQ/DQGERIRUHQLQJHQIRU)\QRJ HUQH Kl Middagsmad Kl DWXUV\Q Debat i plenum Erfaringer fra deltagere 2UGVW\UHUNRQVXOHQW,UHQH$:LERUJ/DQGEUXJHWV5nGJLYQLQJVFHQWHU 2QVGDJGHQPDM Kl GDUEHMGHOVHDISODQHUIRUUHGXNWLRQDIDPPRQLDNIRUGDPSQLQJ Metoder og planer, herunder økonomiske vurderinger af omkostningerne ved forskellige metoder og planer 4

5 Y RQVXOHQW(MOHU3HWHUVHQ/DQGERIRUHQLQJHQIRU)\QRJ HUQH Kl Kaffe Kl Punkt 11. fortsat 7HPD )RVIRUWDE Kl D)RVIRURJIRVIRURPV WQLQJ HPLVNHRJI\VLVNHSURFHVVHUL MRUGSURILOHQ Fosforformer, -binding og frigivelse i jord Fosforoptagelse af planter Fosforgødskning og dyrkningsfaktorer Fosforophobning og fosformætning i landbrugsjord Y6HQLRUIRUVNHU-DFRE0DJLG 9/ Kl Punkt 12 fortsat Kl E7DEVSURFHVVHUIUDODQGEUXJVMRUG Transportprocesser og transportveje Kritiske områder i landskabet Omsætning og mobilitet af fosfor i våde enge Y6HQLRUIRUVNHU%ULDQ URQYDQJ'086LONHERUJ Kl Kaffe Kl F5HGVNDEHUWLOYXUGHULQJDIIRVIRUWDE Oversigt over forskellige metoder Case øvelse i anvendt risikovurdering, brug af P-indeksmodeller Y6HQLRUIRUVNHU*RVZLQ+HFNUDWK'-))RXOXP Kl Middagsmad Kl VLNNHUKHGHU Hvad er problemet? Håndtering af usikkerheder Y[[[ 7RUVGDJGHQPDM Kl YDGNDQPDQJ UHIRUDWUHGXFHUHSUREOHPHUPHGIRVIRU" Gødskning og fosforbalancer Fodring og gylleseparering Tilbageholdelse og bræmmer Perspektiver i risikovurdering Y/DQGVNRQVXOHQW/HLI QXGVHQ/DQGEUXJHWV5nGJLYQLQJVFHQWHU 5

6 Kl Kaffe Kl $IUXQGLQJDIFDVH Hvad er konklusionerne i forhold til ammoniak og fosfor for den konkrete case? Hvad kan vi lære heraf? Afgørelser fra Naturklagenævnet Y RQVXOHQW(MOHU3HWHUVHQ/DQGERIRUHQLQJHQIRU)\QRJ HUQH RJNXUVXVOHGHOVHQ/DQGEUXJHWV5nGJLYQLQJVFHQWHU Kl Frokost 7HPD 1 ULQJVVWRIUHJQVNDE Kl *U QQHUHJQVNDEHU %UXJDIJU QQHUHJQVNDEHUWLO PLOM UHJXOHULQJ Brug af grønne regnskaber til miljøregulering Præsentation af metode til grønt regnskab Vurdere næringsstofoverskud og næringsstoftab Øvelse Y3ODQWHDYOVNRQVXOHQW6 UHQ&KULVWLDQVHQ-\GHUXS Kl Kaffe 7HPD 3HVWLFLGHURJGULNNHYDQGVEHVN\WWHOVH Kl HVWLFLGKnQGWHULQJRJSHVWLFLGIULG\UNQLQJ Godkendelse og etablering af vaskepladser, herunder landbrugets forventning til en fremtidig administration på området, biobed m.m. Afstandskrav og forholdsregler ved sprøjtning langs følsomme naboarealer som private haver, vandmiljø, økologiske arealer m.v. Afstandskrav omkring vandindvindinger/boringer Sprøjtefri zoner i forbindelse med Pesticidhandlingsplan II og MVJordningen Frivillig aftaler om pesticidfri dyrkning I relation til indsatsplaner Y/DQGVNRQVXOHQW3RXO+HQQLQJ3HGHUVHQ/DQGEUXJHWV 5nGJLYQLQJVFHQWHU Kl Middag Kl Oste-rødvinsbord )UHGDJGHQPDM Kl DQGY UNHUQHVLQGVDWVPRGIRUXUHQLQJDIJUXQGYDQGPHG 6

7 SHVWLFLGHU Kvalitetskrav til drikkevand Vandindvindingssituationen i Danmark med hensyn til forureninger med pesticider Drastrup projektet og andre eksempler på indsatsplaner Y*HRORJ- UQ2OH$QGUHDVHQ9DQGIRUV\QLQJHQcUKXV RPPXQDOH 9 UNHU Kl Kaffe Kl 'ULNNHYDQGVEHVN\WWHOVH Drikkevandsbeskyttelse, hvad siger loven og hvilken rolle har konsulenter og amtsmedarbejdere? Y RQVXOHQW,UHQH$:LERUJ/DQGEUXJHWV5nGJLYQLQJVFHQWHU Kl RQFHSWIRUXGSHJQLQJDISHVWLFLGI OVRPPHDUHDOHU Udvikling af model til udpegning af pesticidfølsomme områder Teoretisk grundlag for model, transportveje, omsætning, sand- og lerjord. Tidsplaner og implementering Y3URMHNWOHGHU(ULN1\JnUG*(86 Kl (YDOXHULQJDIPRGXO,,RJRSO JWLOQ VWHNXUVXVIRUO E Y XUVXVOHGHOVHQ Kl Kaffe 7

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion og

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune

Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune Vurdering af virkningerne på miljøet (WM) for udvidelse af en større svineproduktion på Møgelthorumvej nr. 1 i Sundsøre kommune og Forslag til Miljøgodkendelse Bilag til Regionplantillæg nr. 11. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber - foreløbig Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Evaluering af pilotprojekt

Læs mere

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen De vigtigste resultater fra Aquarius Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen Partnerne i Aquarius I projektet er der 15 partnere fra seks lande og syv pilotprojekter i området omkring Nordsøen. Side

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER Fase 1. maj - oktober 2008 Aarhus Universitet, DJF AgroTech Dansk Landbrugrådgivning, Landscentret Vestjysk Landboforening Ringkøbing

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 625, 2007 Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere