Diplom i pædagogisk miljøarbejde. Kompetenceudvikling for medarbejdere i Bostøtten Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplom i pædagogisk miljøarbejde. Kompetenceudvikling for medarbejdere i Bostøtten Program"

Transkript

1 Diplom i pædagogisk miljøarbejde Kompetenceudvikling for medarbejdere i Bostøtten Program

2 Om kurset Kompetenceudviklingsforløbet henvender sig til pædagoger og andre medarbejdere, der kan deltage på diplomniveau inden for området, hvor man arbejder i 85 bostøtte. Det vil sige, at Bostøtten ydes til borgere med betydelig nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgeren bor i eget hjem (selvstændig bolig). SOSU-assistenter og andre på tilsvarende uddannelsesniveau kan søge om optagelse gennem realkompetencevurdering hos VIAs studievejleder: Anette Nymann E: T: Det kræver normalt afdelingsleders anbefaling. Studiet er et fuldtidsstudie. Det anbefales, at du, som studerende på modulet, søger orlov. Hensigten med diplomforløbet for bostøttemedarbejdere Modulet vil, både i form og indhold, være praksisorienteret. Som medarbejder vil du opleve, at der er en tæt kobling til din praksis, og at din praksis bliver involveret, udfordret og udviklet i forløbet. De brugere, du kender fra dit arbejde, dine kollegaer, din ledelse og samarbejdspartnere inviteres ind i forløbet, hvor det er muligt. Det gør vi for at styrke sammenhængen med praksis, og for at deres udsagn også bliver en del af den erfaring, der indgår i kompetenceudviklingen. Det sker i forbindelse med Først og fremmest forskellige praksisudviklende øvelser integreres løbende i forløbet. Her får du brug for dine kontakter blandt brugere, deres pårørende, dine samarbejdspartnere og kollegaer. Oplæg i starten af forløbet med de centrale begreber fra modulet for lederne. Det vil lette implementeringsdelen, når ledelsen har kendskab til det lærte. At ledere og deltagere støttes i implementeringen via en guide for implementering. At der, efter diplomforløbets afslutning, afholdes en workshopdag, hvor det lærte formidles til andre kollegaer og evt. andre aktører.

3 Diplommodul Bostøtteområdet Udviklingsbeskrivelsen har afsæt i det pædagogiske diplommodul Pædagogisk Miljøarbejde Diplommodulet har disse læringsmål ifølge studieordningen: Den studerende har viden om socialt udsatte gruppers særlige behov og levevilkår og om sociale og pædagogiske indsatser og miljøarbejde i relation hertil. kan anvende og begrunde metodevalg i pædagogisk miljøarbejde samt bidrage til metode- og miljøudvikling. Indhold Teorier, begreber og viden om: Pædagogisk miljøarbejde på bosteder, i lokalmiljø og i eget hjem Målgruppers livsvilkår, marginalisering, behov og ønsker Strategier for inklusion, sundhedsfremme og øget social deltagelse Miljøarbejdets aktiviteter, samværsformer, samtaleformer og øvrige metoder og indhold Professionelle og frivillige i socialt og pædagogisk arbejde Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Modulet kan målrettes og tilrettelægges særligt i forhold til bestemte former for miljøarbejde, fx arbejde på et bosted, arbejde med bostøtte eller opsøgende arbejde i forhold til en nærmere afgrænset målgruppe, fx børn, unge, familier, udviklingshæmmede, sindslidende, misbrugere. Rammen for forløbet er portfoliometoden Portfolio Inden for portfoliometoden bevæger man sig i verden i en kombineret studerende/praktikerrolle. Datamaterialet til den private portfolio kan udmærket bestå af personrelaterede erfaringer, dagbogsoptegnelser, iagttagelser m.v. Der stilles ikke videnskabelige krav til det indsamlede datamateriale (i hvert fald ikke krav om reliabilitet). Materialet vil ofte være udvalgt efter subjektive kriterier og være bundet til en konkret kontekst Den indsamlede viden er primært viden som er værdifuld for mig og min(e) samarbejdspartner(e). Ved portfoliometoden er der fokus på: 1. Fagligheden - tilegnelse af stofområdet 2. Evne til at tilegne sig viden inden for den faglige ramme (dvs. læringsevne) - evne til at gøre stofområdet til viden-som-er-værdifuld-for-mig. Viden som er værdifuld for mig forstås i dette projekt som viden og indsigter, som du, som bostøttemedarbejder, kan anvende i praksis. Efter de fleste undervisningsdage afsættes der derfor 2-3 timer til, at du, som studerende, i samarbejde med andre studerende fra holdet, kan arbejde i studiegruppe med at forstå og reflektere det lærte i forhold til praksis. Desuden flettes der studieøvelser ind i forløbet, der understøtter, at du, som studerende, reflekterer over det lærte i forhold til din praksis. Eksamen Der er tilknyttet eksamen til modulet. Til eksamen skrives et kort, skriftligt oplæg med en mundtlig eksamen med analyse af en case. Studieforløbet er bygget op over portfoliometoden, hvor den studerende løbende arbejder med stoffet i forhold til praksis.

4 Eksamensopgaven skal indeholde en case En case er en kortere (ca. ½ side) beskrivende tekst, der skildrer en kompleks, virkelighedsnær situation eller et forløb fra din praksis i Bostøtten. Casen er en sammenfatning af virkelige eller fiktive forhold, som i fortalt form rummer væsentlige elementer af en karakteristisk situation ved en valgt problemstilling. En case fremstilles af de(n) studerende individuelt eller i gruppe på max. 3. Eksamen Det vides ikke i skrivende stund, om det er muligt at gå til gruppeeksamen. Hvis ikke, tager en mundtlig eksamen 30 minutter inklusiv votering. Organisering Oplæg og praksisøvelse hver gang. Der er vejleder til stede den første gang under praksisøvelsen ellers ikke. Forberedelse Litteratur: Den enkelte medarbejder anskaffer sig grundbøgerne til modulet inden studiestart. Mindre artikler (max 20 sider) scannes af underviser og ligger på VIAs websted Studienet. 4/ kl. 9:00-12:00 Opstarts- og informationsmøde Der kommer særskilt invitation. Program (der tages forbehold for ændringer i forhold til undervisere) 23/ kl. 9:00-12:30-12:30 + praksisudvikling til kl. 15:00 Elsa Munch Carlsen Introduktion til modulet Pædagogisk Miljøarbejde med fokus på arbejdet i Bostøtten. Pædagogisk miljøarbejde på bosteder, i lokalmiljø og i eget hjem. Forskellige menneskesyn bygger på forskellige værdier og er ganske afgørende for, hvilken tilgang den enkelte bostøttemedarbejder har til sin praksis: Det biologiske menneskesyn Det Funktionalistiske menneskesyn (med ICF som eksempel) Det Humanistisk-eksistentielle menneskesyn Det Kulturelle menneskesyn Hvorfor er det dialektiske menneskesyn så integrerende? Introduktion til bostøttearbejdet At arbejde i andre folks hjem. Præmisser for bostøttearbejdet Relevant lovgivning på bostøtteområdet. Introduktion til portfolio og eksamen. De studerende anbefales at arbejde løbende på opgaven. 23/ Portfolio De studerende arbejder med at indkredse deres eget menneskesyn på baggrund af dagens undervisning. Underviser er til stede. I lægger gruppens menneskesyn på Studienet og kommenterer en anden studiegruppes menneskesyn på Studienet senest den 24/

5 25/ kl. 9:00 13:00 + praksisudvikling til 15:00 Anna Marie Langhoff Nielsen Bostøttemedarbejderens redskaber i det tværfaglige samarbejde. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Samarbejdet med myndighed. Hvilken lovgivning regulerer samarbejdet mellem myndigheder og bostøtten? Hvordan inddrage ICF og handleplaner i samarbejdsrelationer? Hvordan inddrage pædagogiske planer og funktionsbeskrivelser i samarbejdet? Handleplaner & brugerinddragelse i pædagogisk arbejde Effektmåling º º Den danske kvalitetsmodel º º Delhandleplanen. Bostøttemedarbejderen medbringer en anonymiseret handleplan/pædagogisk plan i undervisningen. 25/ Portfoliometoden De studerende arbejder med at anvende funktionsbeskrivelser i praksis. 26/ Studieøvelse Indsamling af hjemmesider, der er fagligt relevante for modulets område. Læg 3 hjemmesider (links), de andre studerende ikke har fundet, på studienet i linksamlingen. Princippet er først til mølle. 29/ kl. 9:00 13:00 + praksisudvikling til kl. 15:00 Elsa Munch Carlsen Strategier for inklusion, sundhedsfremme, øget social deltagelse og medborgerskab Det sociale samspil er inklusionens spillebane Hvordan er pædagogik i bostøtten inkluderende og ekskluderende? Hvordan styrer normalitetsopfattelser og dermed syn på afvigelse arbejdet i bostøtten? Hvordan modvirke isolations- og eksklusionsprocesser i bostøtten? Sociale og kulturelle læreprocesser med særlig fokus på vilkårene omkring bostøtte arbejdet Inklusion noget andet end integration. 29/ Portfoliometoden Refleksionsgrupper omkring inklusion. Kortlæg inkluderende og ekskluderende processer omkring en bruger i bostøtten 31/ kl. 9:00 13:00 + praksisudvikling til kl. 15:00 Lena Nyborg Nansen Når borgere opleves som et problem og ikke trives i bostøtten om den professionelles ansvar, løsningen der ligger i omgivelserne og affektregulering/low arowsal pædagogik Når man arbejder med udsatte borgere, kan der opstå kritiske situationer i hverdagen, hvor konfliktløsningsmetoder er centrale Konflikter kan forebygges og håndteres. Vi ser på forskellige måder at arbejde med problemadfærd og konflikter i bostøttearbejdet og understreger, hvad man, som professionel, kan gøre for at minimere konflikterne og udvikle på negativt fastholdende faktorer.

6 31/ Portfoliometoden Kortlæg en konfliktsituation, hvor du som bostøttemedarbejder selv indgår. 1/ Find et sted i Danmark, der arbejder ud fra omvendt integration Beskriv stedet i 5 linjer. Læg din beskrivelse på studienet under STUDIE- ØVELSER, hvis stedet har et link tilføjes det linksamlingen på studienet. 2/ kl. 9:00 13:00 + praksisudvikling til kl. 15:00 Elsa Munch Carlsen Målgruppers livsvilkår, marginalisering, behov og ønsker. Bostøttemedarbejderen møder ofte ensomhed og manglende eller skrøbelige netværk i det system og de livsvilkår, der omgiver den enkelte bruger Vi vil se på dilemmaer og faser i bostøttearbejdet, herunder hvilke domæner vi arbejder under i bostøtten generelt, og hvilke rammer det giver for arbejdet Marginaliseringsprocesser arbejder ofte bag om ryggen for at forstå dette vil vi inddrage den systemiske tankegang At have mange professionelle og få private i sit liv - afhængigheden som vilkår Netværk og netværkskort hvordan modarbejde marginalisering og styrke netværket? Hvordan identificere den enkeltes behov og ønsker? 5/ kl. 9:00 13:00+ praksisudvikling til kl. 15:00 Anne Møller Eijgendaal Det primære relationsarbejde i bostøtten relation før metode I mødet mellem den enkelte borger og bostøttemedarbejderen vil der altid være relationer tilstede. I dag vil vi se på, hvorledes relationsarbejdet kan kvalificeres og problematiseres. Bostøtten mellem over og underinvolvering - Magt og afmagt Det moderne spædbarnsparadigmes betydning for arbejdet i bostøtten Anerkendelse den relationsorienterede tilgang. Anerkendelse som tilgang manipulation eller etik i højsædet? Gensidig empowerment og interdependens. Personinvolvering overfor personorientering. 5/ Portfoliometoden De studerende arbejder med anerkendende kommunikationsøvelser. 7/ Studieøvelse Den studerende laver efter eget valg en iagttagelse af en situation omkring en bruger i bostøtten eller et interview med samme. Iagttagelsen/interviewet medbringes til næste dags undervisning. 2/ Portfoliometoden Lav et netværkskort for en konkret bruger hvilken del af netværket vil I udvikle? Og hvordan? Hvad skal I gøre, og hvad vil I gøre for at brugeren kan selv?

7 8/ kl. 9:00 13:00+ praksisudvikling til kl. 15:00 Anna Marie Langhoff Nielsen At indhente information, beskrive og analysere Borgernes egne mål - Hvordan beskrive og iagttage en borger, således at den enkeltes oplevelsesverden inddrages? Hvordan balancere den enkelte borgers udfordringer, vilkår og ressourcer loyalt i den pædagogiske beskrivelse? ICF - Hvordan inddrage den enkeltes kontekst i beskrivelsen? 8/ Portfoliometoden. Iagttagelserne omsættes til ICF i grupper Eller der arbejdes med at kvalificere det medbragte interview/iagttagelse, herunder begrundelse for valg af metode. Den studerende reflekterer over og nedskriver i sin portfolio, hvor iagttagelsen/interviewet kan styrkes. 9/ kl. 9:00 13:00 + praksisudvikling til kl. 15:00 Bente Torp Supervision og vidensdeling i bostøtte arbejdet Megen bostøttearbejde foregår alene. Derfor kan behovet for professionel vidensdeling og kvalificering være stort. Vi vil se på forskellige supervisionsog sparringsprincipper til kvalificering af det daglige arbejde. Supervision og sparring (systemisk og narrative principper) Forskellige spørgsmålstyper, der kan få en samtale til at bevæge sig Læringsudveksling og vidensdeling Præmisser i bostøttearbejde. Emne- og gruppevalg sendes til Elsa senest kl. 12:00. 9/ Portfoliometoden Forskellige spørgsmålstyper afprøves med et reflekterende team. 12/ kl. 9:00-13:00 + praksisudvikling til kl. 15:00 Anne Møller Eijgendaal Bostøttemedarbejderen som konsulent og vejleder i bostøtten. Når pædagogen ikke er den primære relation - konsulentrollens forskellige positioner Konsulentrollen - at være den sekundære, faciliterende relation Brobyggeren - hvordan kan bostøtten understøtte den enkelte borgers deltagelse i sociale sammenhænge, der rækker ud over samværet med os selv? Hvordan tackle dilemmaer mellem bedreviden og god viden og respekt for andres oplevelser? Vejledning og formidling - hjemmevejledning Professionelle og frivillige i socialt og pædagogisk arbejde. 12/ Portfoliometoden Indkredsning af dilemmaer, når pædagogen arbejder som konsulent. 12/ kl. 12:30-15:00 Vejlederfordeling og eksamen Evaluering af undervisningsperioden. 14/ kl. 9:00-12:30 + praksisudvikling til kl. 15:00 Elsa Munch Carlsen Bostøtte i en familie - bostøtten systemisk set og løsningsfokuserede metoder. Familien at være en del af et system og den ydmyghed, der følger Løsningsfokuserede metoder Hvordan arbejde med empowerment? Hvad kan vi lære af familiebehandling, hvad fungerer ikke i bostøtten? Den sidste del af uddannelsesforløbet er rettet mod eksamen, hvor du arbejder i grupper med din eksamensopgave og modtager vejledning fra din vejleder.

8 PRIS ,- kr. pr. deltager. Forplejning er ikke inkluderet, men kan købes i kantinen. For deltagere fra Aarhus Kommune, er der forhåndsfinansieret 15 pladser til Søjlen for VoksenHandicap. TID Forløbet har opstart tirsdag den 23. oktober 2012 og løber til torsdag den 6. december 2012 STED VIA Campus Nord, Hedeager 2, 8200 Århus N DELTAGERANTAL Min. 15 deltagere og maks. 25 TILMELDING OG TILMELDINGSFRIST Tilmelding på VIA s hjemmeside. Scan og vedhæft: Eksamensbevis for din adgangsgivende eksamen Dokumentation for min. 2 års relevant erhververfaring (fx en bekræftelse fra din arbejdsgiver). Derudover skal du have det EAN nummer klar, som skal bruges ved din tilmelding. (gælder ikke de forhåndsfinansierede pladser) Du kommer direkte ind på modulet ved at klikke HER. Her vælger du den røde tilmeldingsknap som guider dig gennem tilmelding. Ved spørgsmål til tilmeldingsproceduren kontaktes: Lene Melchiorsen Kursus- og projektsekretær T: E: Tilmelding senest den 20. september 2012 KURSUSANSVARLIG Forløbet er udviklet på initiativ fra Aarhus Kommune og i et samarbejde med øvrige kommuner i Regionen. YDERLIGERE OPLYSNINGER OM KURSERNE Tove Bilde Konsulent i Søjlen for VoksenHandicap, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune E: T: M: Anni Skovby Ledende konsulent i Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune E: M: GRUNDBØGER PÅ MODULET Der skal påregnes udgifter til litteratur på ca kr. pr. deltager. VIA University College udarbejder en litteraturliste med opdateret litteratur rettet mod bostøtteområdet med fokus på relationspædagogik, konsulentrollen, empowerment, handicap, specialpædagogik. Elvén m.fl. (2012): Udviklingsforstyrrelser og psykisk Sårbarhed. Dansk Psykologisk Forlag Moltke, Hanne m.fl. (2009): Systemisk Coaching. Dansk Psykologisk Forlag Bøttcher, Louise og Dammeyer, Jesper (2010): Handicappsykologi En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Samfundslitteratur Find flere kurser, temadage eller temamøder på Det Sociale Akademi I Værkmestergade 15 I 8100 Aarhus C I

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Lena Nansen tlf. 8755 1941 lenn@viauc.dk og Elsa Munch Carlsen, tlf. 8755 1975 emc@viauc.dk,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

VIA University College 2014

VIA University College 2014 1 September 2014, emc Efteruddannelseskurser for Familieplejere VIA University College 2014 Kursusudbuddet suppleres løbende, så hold øje med hjemmesiden. 2 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Efteruddannelseskurser for familieplejere

Efteruddannelseskurser for familieplejere Efteruddannelseskurser for familieplejere VIA University College 2014 Kære plejeforælder Det er med stor glæde, at Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling I VIA præsenterer efteruddannelsestilbuddet

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere