Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24"

Transkript

1 Pædagogisk diplomuddannelse Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24 Med Albatros supervisoruddannelse, som udbydes i et samarbejde med VIA University College, får du en uddannelse på diplomniveau til gavn for din udvikling som supervisor, leder eller konsulent og til gavn for din organisation, for kollegers eller medarbejderes trivsel samt ikke mindst til gavn for dem, som organisationens opgaver er rettet imod borgere, brugere, klienter og kunder. Uddannelsen opkvalificerer og videreuddanner dig på et højt fagligt niveau i supervisionens teorier og metoder. Uddannelsen prioriterer omsætning fra teori til brugbar praksis samt intensiv træning i at varetage supervisorrollen meget højt. Supervisoruddannelsen er i lige høj grad en faglig dygtiggørelse og en personlig kommunikativ bevidstheds- og udviklingsrejse, hvor både hjerte og hjerne skal med. Du skal derfor være parat til at blive spejlet og mødt i din helt konkrete, kommunikative praksis. Diplomniveau og diplomuddannelse Supervisoruddannelsen hos Albatros er kompetencegivende og sammensat som en pædagogisk diplomuddannelse på i alt 60 ECTS points. Gennem uddannelsen vil du møde arbejde med logbog, skriftlige og mundtlige eksaminer, træning og studiearbejde i studiegruppe og efter et års tid, praktisk træning/uddannelse i en ekstern øvegruppe. Gennem hele uddannelsen i alle dens facetter, har du mulighed for at integrere læring fra uddannelsen i din øvrige faglige praksis. Omfang Hele uddannelsen strækker sig over ca. 2 år med 33 undervisningsdage fordelt på 8 seminarer, samt 5 eksamener. Her efter følger den afsluttende hovedopgave. Vejledning i forbindelse med eksaminer er som udgangspunkt enten indlagt i undervisningen eller afvikles i umiddelbar tilknytning til undervisningen. Ud over deltagelse i seminarerne skal du desuden: Mødes i studiegruppen to hele dage. Studiegruppen bruges til at træne supervision og supervisorrollen, til at dele og fordybe sig i litteratur og teori, samt forberedelse af skriftlige opgaver og mundtlige eksamener. Efter 4. seminar skal du etablere en ekstern øvegruppe uden for egen organisation, hvor du minimum 10 gange á 3 timer træner individuel supervision i gruppe. Forvente at bruge et antal dage på små hjemmeopgaver, læsning af litteratur og på at skrive læringslogbog samt forberede diverse eksaminer. Supervisoruddannelsens undervisere Der vil være en uddannelsesansvarlig underviser fra Albatros samt både interne og eksterne undervisere og gæstelærere. Alle undervisere er kompetente og de fleste anerkendte supervisorer, der både arbejder med og videreudvikler supervision. Albatros ser en stor styrke i at demonstrere flere tilgange til supervision og byder derfor på forskellige undervisere, der kan inspirere og være levende og konkrete modeller på bredden af mulighederne i supervision.

2 Omfang og sted: Alle seminarer er på 4 dage. Seminar 1 og 8 er internater. Stedet for internaterne er ikke besluttet, men vil være placeret, så der er let adgang med bil eller offentlig transport. Seminar 2, 3, 4, 5, 6 og 7 er eksternater / dagsforløb. Alle disse seminarer foregår i Albatros lokaler i Klosterport 4L, i Aarhus. Antal deltagere: Deltagerantal max. 24 pr. hold. Holdstart Hold 24 starter den 8. december Se alle mødedatoer på særskilt oversigtsark nedenfor. Pris Pris for deltagelse på uddannelsen er kr Beløbet er momsfritaget. Prisen inkluderer kaffe/te, vand og frugt på alle eksternatdage. Prisen er ekskl. udgift til internat på 1. og 8. seminar (pt. omkring kr ) samt udgifter til frokost på eksternatdagene. Støttemuligheder Der findes nogle få muligheder for støtte til uddannelsen, nogle er nævnt nedenfor. Kig på de links der er skrevet nedenfor eller ring til os, hvis du har spørgsmål. Så vil vi prøve at hjælpe med afklaring. Du kan ringe til Albatros på tlf SVU Afhængigt af dit nuværende uddannelsesniveau kan der være mulighed for at søge støtte fra SVU. Læs mere her under menupunktet Hvem kan få? Den kommunale kompetencefond Afhængigt af om du er offentligt ansat og af hvilken overenskomst du er tilknyttet, kan der være mulighed for at søge støtte i Den kommunale kompentencefond. Læs mere her For generelle spørgsmål vedrørende diplomuddannelser bedes du rette henvendelse til VIA University College, Videreuddannelse og kompetenceudvikling, tlf eller se på

3 Optagelse Kontakt Albatros via mail på eller på telefon og få tilsendt optagelsesark. Fundament Supervisoruddannelsen bygger på Albatros værdier, etik og på et bredt teoretisk fundament. Uddannelsen er udviklet og videreudviklet på baggrund af erfaringer og refleksioner, som vi har gjort os i vores supervisionspraksis siden Vores supervisionsredskaber er både teoretisk begrundede og konkret erfaringsbaserede og afprøvet i utallige supervisioner. Vi videreudvikler, justerer, revurderer og nuancerer løbende vores metoder og fremgangsmåder og det har vi gjort siden den første supervisoruddannelse startede i Den løbende udvikling betyder, at du både vil møde tilgange og redskaber, vi mener har bestået deres prøve i praksis, og samtidig en teoretisk og metodisk åbenhed og nysgerrighed med det formål at udvide og udvikle uddannelsens teoretiske og metodemæssige bredde. Du vil møde en respekt for dig, for dine kompetencer og din individuelle lærings- og udviklingsproces og en positiv forventning om og tiltro til, at dine ressourcer kan udfolde sig. Faglighed og professionalisme skaber ikke alene en kompetent supervisor. Supervisorrollen kræver mere end det. Det kræver et autentisk og engageret nærvær, når supervisor møder supervisanden og dennes udfordringer. Gennem opmærksomhedstræning, løbende spejling og feedback arbejder vi gennem uddannelsen for at skabe øget selvindsigt og selvbevidsthed om egen kommunikation. Det med det formål at udvikle evnen til på én gang at arbejde struktureret og processuelt og samtidig være nærværende og til stede i nuet. På uddannelsen sætter vi et vedvarende fokus på det personlige lederskab, supervisors kommunikationsform, på synlighed og på gennemslagskraft. Supervisoruddannelsen bygger grundlæggende på en anerkendende tilgang. Teoretisk er uddannelsen hovedsageligt baseret på en systemteoretisk og socialkonstruktionistisk tilgang uden at det forhindrer os i at eklektisk at krydre med gruppedynamik, narrativ, eksistentiel og fænomenologisk psykologi og gestaltpsykologi. Vi tillader os frit at vælge teorier, vi mener kan understøtte en bevidst, reflekteret, professionel supervisionspraksis. et med uddannelsen er at kvalificere dig til professionelt at kunne agere som supervisor og til at kunne praktisere metoderne individuel supervision og individuel supervision i gruppe i en organisatorisk sammenhæng. Du bliver klædt på til at kunne påtage dig ledelse af både supervisionssamtalen og af en gruppe. Du vil lære at mestre forskellige konstruktive og kreative metoder til at inddrage og samarbejde med gruppen i supervisionsprocessen. Albatros supervision er ledelsesbaseret. Det betyder at supervisionen altid har den organisatoriske hovedopgave i centrum for sit arbejde. Derfor er det også et formål med uddannelsen at du som supervisor får forståelse for sammenhængene mellem, supervision, organisation, hovedopgave og ledelse. Udbytte Efter endt uddannelse vil du både have den nødvendige teori og praksis med dig til sikkert at etablere et fagligt refleksionsrum og til at lede samtalerne i det. Du har fået konkret og praktisk erfaring med at etablere en supervisionsgruppe, med at lave supervisionskontrakter og inddrage ledelse. Du vil have indgået i en dynamisk lærings- og udviklingsproces og der igennem have fået styrket dine personlige og professionelle relations- og kommunikationskompetencer, og være i stand til at sætte en scene, med faglig autoritet og personlig gennemslagskraft.

4 Du vil have opnået en øget bevidsthed om din egen professionelle praksis og blandt andet have videreudviklet din bevidsthed og dine egne kompetencer inden for kommunikation, lederskab, samarbejde, feedback, organisationsforståelse, gruppeprocesser, refleksion og selvevaluering. Målgruppe Supervisoruddannelsens målgruppe er professionelle der arbejder med og i menneskelige relationer bredt: faggrupper, der arbejder professionelt med mennesker i for eksempel psykiatri-, social-, undervisnings- og sundhedssektorer. Der ud over er målgruppen ledere og konsulenter, som ønsker at tilegne sig de mange kommunikative, relationelle og ledelsesmæssige kompetencer, der udgør en væsentlig del af uddannelsen. Om uddannelsen For at du kan udvikle en faglig identitet som supervisor og bruge din nye viden og læring i praksis, anvender Albatros forskellige læringsformer. Der veksles hyppigt mellem kortere teoretiske oplæg, øvelser, masser af træning samt dialog og refleksioner både i mindre grupper og i plenum. Vi vil på uddannelsen også bruge de erfaringer vi i praksis oplever her-og-nu til genstand for undersøgelser. Derfor fordrer deltagelse på Albatros supervisoruddannelse, at du har lyst til og mod på aktivt at involvere dig og at du har engagement og lyst til at arbejde med egne individuelle læringspunkter. Du skal også være parat til at forholde dig både til din egen og de andre deltageres fagpersonlige udvikling. Uddannelsen igennem arbejder vi på at skabe et læringsmiljø, som er kendetegnet ved at være anerkendende og dialogorienteret på en levende, aktiverende og responderende måde. Vi ønsker at udvikle en lærings-kultur med plads til forskellighed og mangfoldighed og hvor klar, direkte og kærlig feedback trænes intensivt, og hvor det at forsøge sig frem, indtil ny læring er opnået, er en del af læreprocessen. Uddannelsens praksisdel afsluttes med en mundtlig evaluering af dig som supervisor, af underviserne fra Albatros baseret på en afsluttende supervision, som du udfører med en for dig ukendt supervisand. Diplomdelen af uddannelsen afsluttes med afgangsprojektet, som er en skriftlig opgave koblet til en mundtlig eksamen. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller pr. telefon

5 Uddannelsesbeskrivelse Diplomuddannelsens og Supervisoruddannelsens opbygning - Pædagogisk Diplomuddannelse Supervisoruddannelsen hos Albatros er sammensat som en pædagogisk diplomuddannelse på i alt 60 ECTS points og spænder over diplommodulerne: Kommunikation, 10 ECTS points Pædagogisk viden og forskning, 10 ECTS points Vejledningsteori og forandringsprocesser, 10 ECTS points Undersøgelse af pædagogisk praksis, 5 ECTS points Vejledningsmetoder og processer, 10 ECTS points Afgangsprojektet,15 ECTS point I alt 60 ECTS points Se den grafiske oversigt bagest, som skematisk viser hvilke seminarer på supervisoruddannelsen, der knytter sig til de respektive fagmoduler. 1. Diplomfag: Kommunikation Overordnet mål og læringsudbytte Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får: Viden Har viden om kommunikationsteorier og metoder Har indsigt i og forståelse af forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder Kan reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation. Færdigheder Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog Kan anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis Kan begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper Kan vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen Kompetencer Kan deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde Kan forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier Kommunikationsteorier Mundtlige, skriftlig og kropslig positionering Kommunikation i samarbejdsrelationer Kommunikationsanalyser Kommunikation som kontekst-, situations- og relationsafhængig Planlægning og evaluering af egen professionelle kommunikation Kulturelle aspekters betydning for kommunikation

6 Fagets undervisningsdel udgøres af to seminarer samt af arbejde mellem disse seminarer i studiegrupper Seminar 1: Introduktion til Albatros supervision At etablere en fælles platform og forståelse for Albatros supervisionstilgang og -metode samt et solidt teoretisk fundament. At etablere et trygt og anerkendende læringsrum, hvor det bliver muligt at forholde sig reflekteret til egne og andres kommunikationsprocesser, til sig selv og til den måde, hvorpå kommunikation udspiller sig. At få blik for, og trænet nysgerrighed og dialog som centrale redskaber til udvikling og forandring. Præsentation af uddannelsesforløbet, underviserne, kursusdeltagerne og læreprocesserne Etablering af et trygt og forpligtende lærings- og supervisionsrum Viden og forståelse for supervision i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv Definition af supervision i forhold til beslægtede områder Afgrænsning af supervisionsmetoden Personlig ansvarlighed og aktietankegangen Kommunikationsteorier Kontekst Etablering af studiegrupper Fastlæggelse af første personlige læringsmål Opstart på etablering af vitaminrig feedback Øvelser og træning Mellem seminar 1 og 2 2 træningsdage i studiegruppen, hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. Seminar 2: Sprog, krop og kontakt At fordybe kontakt-, refleksions-, relations- og dialogkompetencer. At få tilført teori og praksis om sprogets skabende kraft, kropssprogets betydning og at give og modtage konstruktiv feedback. Professionelt nærvær, nærværstræning Fordybelse af kontakt teori og praksis Kroppen som kommunikation Sprog som skaber af virkeligheder Disinteresseret interesse Yderligere teoretisk input om kommunikation Skærpelse og fordybelse af feedback Videre om læreprocesser og det gode læringsmiljø Træning Eksamen Diplomfaget Kommunikation Portfolioeksamen med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen En portfolio (logbog) er en systematisk og målbevidst udvælgelse af skriftlige refleksioner over udvalgte faglige temaer, som er blevet præsenteret i undervisningen, samt overvejelser over egen læreproces.

7 Mellem seminar 2 og 3: 2 træningsdage i studiegruppen, heraf ½ dag med besøg af underviser på træningsdag nr. 2. Her fokuseres på gruppens kommunikationsprocesser og samarbejdsmønstre med det mål at øge deltagernes bevidsthed om egne læringsmål således, at de bliver i stand til at arbejde med disse områder i fremtidige supervisionsgrupper. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. 2. Diplomfag: Pædagogisk viden og forskning Overordnet mål og læringsudbytte Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden Har indsigt i professionsrelevant teori om viden og videnskab Har indsigt i sammenhænge og dilemmaer mellem pædagogisk praksis, uddannelse og forskning Har forståelse for betydningen af sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af pædagogisk praksis og pædagogisk relevant viden Har kendskab til professionsrelevant forskning og undersøgelsesmetode samt relevante videnskabsteoretiske implikationer Har kendskab til sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik Færdigheder Kan reflektere og vurdere vidensgrundlaget for pædagogisk praksis og pædagogiske målsætninger, herunder værdimæssige, etiske og politiske perspektiver Kan reflektere over forholdet mellem viden og handling i en professionskontekst Kan anvende analytisk sondring mellem deskriptive og normative forståelser af pædagogisk teori og praksis Kompetencer Kan selvstændigt deltage i begrundelsesorienteret debat om pædagogiske indsatser Kan udvikle refleksivitet i forhold til egen professionelle selvforståelse Kan udvikle eftertænksomhed og initiativer i forhold til udvikling og implementering af ny pædagogisk viden og nye pædagogiske metoder. Teori om pædagogisk viden og videnskab i relation til profession, professionalisering og professionsidentitet Opfattelsen af viden og videnskab i en professionskontekst og betydningen for forståelsen af pædagogiske grundbegreber Videnskabsteoretiske positioner med relevans for pædagogisk forskning og praktisk pædagogisk arbejde Forestillinger om vidensbasering og vidensudvikling i relation til praktisk pædagogisk arbejde og undervisning Metoder i relation til forsknings- og udviklingsarbejde og metodologiske overvejelser knyttet til vidensfrembringelse i forskning og professionel praksis Sammenhænge mellem vidensidealer i en professionskontekst og magt og styringsproblematikker samt etiske refleksioner herover Evaluering og validering af professionsviden Fagets undervisningsdel udgøres af to seminarer samt af arbejde mellem disse seminarer i studiegrupper. Seminar 3: Viden, bevidsthed og læring i supervision

8 At tilegne sig viden om viden samt om, hvordan forskellige slags viden nyttiggøres konstruktivt i supervisionen gennem inddragelse af gruppen. Gruppen er et vigtigt redskab for supervisor i supervisionsprocessen, og deltagerne trænes i at kunne anvende den bevidst og så kreativt og udbytterigt som muligt. Hvad er viden? Forskellige supervisionstraditioner og de bagvedliggende videnssystemer Brug af gruppen i supervision, inddragende metoder Pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til brug af gruppen Supervisor som leder af supervisionsprocessen og af gruppen Rammer for etablering af øvegruppe og fokus på øvegruppen som et konstruktivt læringsrum Træning Mellem seminar 3 og 4: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. Seminar 4: Følelser, beskyttelse og forsvar At få teoretisk og praktisk viden om beskyttelse og forsvar og forsvarets forskellige fremtrædelsesformer. At kunne identificere og handle, når beskyttelse og forsvar optræder i supervisionsprocessen, både hos supervisor og supervisand. At skabe opblødning for at kunne fastholde en dynamisk supervisionsproces. Opsamling, deling og læring fra arbejdet i øvegrupperne Teori om beskyttelse og forsvar Kontaktafbrydelse og kontaktgenskabelse Identifikation af observerbare fænomener, dvs. det vi ser, hører og oplever i supervisionsprocessen Følelser som kommunikation Analyse og refleksion over læringsrummet: egne og andres forandrings-/interventions og udviklingsprocesser herunder etiske problemstillinger Træning Eksamen Diplomfaget Pædagogisk viden og forskning Individuel skriftlig opgave, ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Mellem seminar 4 og 5: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning.

9 3. Diplomfag: Vejledningsteori og forandringsprocesser Overordnet mål og læringsudbytte Den studerende Har viden om vejledningsteori- og metode Har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori Kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne teorier om vejledning, kommunikation samt lære- og forandringsprocesser Kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning Kan analysere vejlednings- og interventionsforløb Har kommunikative færdigheder som leder af lære- og forandringsprocesser Kan analysere egne og deltagernes positioneringer i vejledningsforløb Kan forholde sig refleksivt til etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund. Vejledningspraksis- og teori set i samfundsudviklingsperspektiv. Læreprocesteori og facilitering af kompetenceudvikling. Kommunikationsteori og kommunikative forholdemåder. Positioneringer i vejledningspraksis. Etiske dilemmaer i vejledningspraksis. Fagets undervisningsdel udgøres af to seminarer samt af arbejdet mellem disse seminarer i studiegrupper og øvegrupper Seminar 5: Gruppedynamik og lederskab Fokus på supervisionsrummet og den organisatoriske kontekst. At supervisor kan navigere i og afgrænse supervisorrollen i forhold til kontraktuelle forhold. Teori om og redskaber til supervisors undersøgelse og analyse af organisationers opbygning. Organisationskultur: o Kulturens bestemmende og skabende kraft o Kulturen som kontekstmarkør o Supervisor som gæst i en organisation og leder af supervisionskulturen Grupper og identificering af kulturtræk Gruppers udvikling Gruppedynamik og gruppers ubevidste rum Intervention i øvegruppens samtalekultur Supervisors lederskab Supervision, etik og magt Træning Mellem seminar 5 og 6: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning.

10 Seminar 6: Den personlige og kreative supervisor At fremme liv og kreativitet i supervisionen. At arbejde med det personlige mod. Supervisionserfaringer succeser, problemer og dilemmaer i øvegruppen Energi, kreativitet og flow i supervisionen Forskellige måder at positionere sig på i supervisionen personlig stil Kreative og personlige positioneringer som supervisor Intervention og fordybelse Jeg du kontakt Samspil relation Den anerkendende supervisor Træning Eksamen Diplomfaget Vejledningsteori og forandringsprocesser Mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt oplæg, intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Mellem seminar 6 og 7: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. 4. Diplomfag: Undersøgelse af pædagogisk praksis Overordnet mål og læringsudbytte Faget skal give den studerende mulighed for at forholde sig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og videnudvikling. Den studerende skal udvikle færdigheder til på et systematisk og reflekteret grundlag at kunne frembringe empiriske data fra en pædagogisk praksis eller fra tilgængelige empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således: Viden Har forståelse af forskellige metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis og pædagogisk viden Har forståelse af de metodologiske overvejelser, der knytter til sig til undersøgelse af pædagogiske praksis og viden Færdigheder Kan identificere problemstillinger i forholdet mellem en undersøgelses intention, genstand og metode og undersøgelsens anvendelsesmuligheder Kan redegøre for muligheder og begrænsninger i forskellige undersøgelsesmetoder Kan analysere og fortolke egne og andres undersøgelsesresultater Kompetencer Kan udvikle og tilrettelægge design for praksisundersøgelse og begrunde metodevalg Kan analyse, vurdere og præsentere resultater af egne eller andres empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis

11 Fagets undervisningsdel udgøres af seminar 7 samt af arbejde mellem seminar 7 og 8 i studiegrupper Seminar 7: Den reflekterede supervisor Fordybelse i teorier og metoder samt skærpelse af supervisors klarhed, skarphed og evne til at reflektere og udfordre tilpas i supervisionen. At skærpe fokus på de muligheder og begrænsninger, der ligger i supervision som metode. Forholde sig til og træffe valg om egne metoder Evaluering og selvevaluering Supervisionserfaringer succeser, udfordringer, dilemmaer og evalueringer i øvegrupperne Rørt, ramt og rystet i professionsrollen samt supervisors håndtering af følelsesmæssige reaktioner i supervisionsprocessen De professionelles udsathed ved at være vidner til livsskæbner Overføring og modoverføring i supervision Parallelprocesser Forskellige interventionsformer og metodevalg Træning Eksamen Diplomfaget Undersøgelse af pædagogisk praksis Skriftlig eksamen med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen Mellem seminar 7 og 8: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. 5. Diplomfag: Vejledningsmetoder og processer Overordnet mål og læringsudbytte Den studerende Har viden om vejledningsteori- og metode Har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori Kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne teorier om vejledning, kommunikation samt lære- og forandringsprocesser Kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning Kan analysere vejlednings- og interventionsforløb Har kommunikative færdigheder som leder af lære- og forandringsprocesser Kan analysere egne og deltagernes positioneringer i vejledningsforløb Kan forholde sig refleksivt til etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund. Vejledningspraksis- og teori set i samfundsudviklingsperspektiv. Læreprocesteori og facilitering af kompetenceudvikling. Kommunikationsteori og kommunikative forholdemåder. Positioneringer i vejledningspraksis. Etiske dilemmaer i vejledningspraksis.

12 Seminar 8: Den professionelle supervisor At binde den røde tråd mellem de forskellige teoretiske og metodiske tilgange til supervision. At skærpe viden om teori, metode og processer og holde fokus på hvordan forskellige interventionsmetoder på individ-, gruppe- og organisationsniveau kan skabe forandring, læring og udvikling i praksis. Repetition af udvalgte teorier og metoder Den professionelle supervisor som facilitator af udviklingsprocesser Hvad ved vi nu om betydningen af etik, lederskab og følgeskab i supervisionen Supervision af ukendt supervisand Evaluering af egen udviklingsproces på vejen til professionel supervisor Evaluering af uddannelsen Afsluttende evalueringssupervision Erfaringsudvekslingsdag Repetition af udvalgte teorier og metoder Udveksling af viden og erfaringer Fagets undervisningsdel udgøres af seminar 8 og af erfaringsudviklingsdagen Eksamen diplomfaget Vejledningsmetoder og processer Skriftlig synopsis og mundtlig eksamen. Bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Afgangsprojektet Afgangsprojektet afslutter uddannelsen Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse. Den studerende laver en problemformulering som skal godkendes som grundlag for afgangsprojektet. Eksamen Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på max. 25 sider, som gøres til genstand for en individuel mundtlig eksamen. Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen ved ekstern censur. Du får nærmere information om og introduktion til eksamenen undervejs.

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Almen Pædagogik Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive August 2014 juni 2016 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje

Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Uddannelsesniveauer og realkompetencevurdering Transfer: Læringssamtalen som transfer metode Introduktion til uddannelsesniveauer

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere