Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24"

Transkript

1 Pædagogisk diplomuddannelse Albatros 2-årige supervisoruddannelse - Hold 24 Med Albatros supervisoruddannelse, som udbydes i et samarbejde med VIA University College, får du en uddannelse på diplomniveau til gavn for din udvikling som supervisor, leder eller konsulent og til gavn for din organisation, for kollegers eller medarbejderes trivsel samt ikke mindst til gavn for dem, som organisationens opgaver er rettet imod borgere, brugere, klienter og kunder. Uddannelsen opkvalificerer og videreuddanner dig på et højt fagligt niveau i supervisionens teorier og metoder. Uddannelsen prioriterer omsætning fra teori til brugbar praksis samt intensiv træning i at varetage supervisorrollen meget højt. Supervisoruddannelsen er i lige høj grad en faglig dygtiggørelse og en personlig kommunikativ bevidstheds- og udviklingsrejse, hvor både hjerte og hjerne skal med. Du skal derfor være parat til at blive spejlet og mødt i din helt konkrete, kommunikative praksis. Diplomniveau og diplomuddannelse Supervisoruddannelsen hos Albatros er kompetencegivende og sammensat som en pædagogisk diplomuddannelse på i alt 60 ECTS points. Gennem uddannelsen vil du møde arbejde med logbog, skriftlige og mundtlige eksaminer, træning og studiearbejde i studiegruppe og efter et års tid, praktisk træning/uddannelse i en ekstern øvegruppe. Gennem hele uddannelsen i alle dens facetter, har du mulighed for at integrere læring fra uddannelsen i din øvrige faglige praksis. Omfang Hele uddannelsen strækker sig over ca. 2 år med 33 undervisningsdage fordelt på 8 seminarer, samt 5 eksamener. Her efter følger den afsluttende hovedopgave. Vejledning i forbindelse med eksaminer er som udgangspunkt enten indlagt i undervisningen eller afvikles i umiddelbar tilknytning til undervisningen. Ud over deltagelse i seminarerne skal du desuden: Mødes i studiegruppen to hele dage. Studiegruppen bruges til at træne supervision og supervisorrollen, til at dele og fordybe sig i litteratur og teori, samt forberedelse af skriftlige opgaver og mundtlige eksamener. Efter 4. seminar skal du etablere en ekstern øvegruppe uden for egen organisation, hvor du minimum 10 gange á 3 timer træner individuel supervision i gruppe. Forvente at bruge et antal dage på små hjemmeopgaver, læsning af litteratur og på at skrive læringslogbog samt forberede diverse eksaminer. Supervisoruddannelsens undervisere Der vil være en uddannelsesansvarlig underviser fra Albatros samt både interne og eksterne undervisere og gæstelærere. Alle undervisere er kompetente og de fleste anerkendte supervisorer, der både arbejder med og videreudvikler supervision. Albatros ser en stor styrke i at demonstrere flere tilgange til supervision og byder derfor på forskellige undervisere, der kan inspirere og være levende og konkrete modeller på bredden af mulighederne i supervision.

2 Omfang og sted: Alle seminarer er på 4 dage. Seminar 1 og 8 er internater. Stedet for internaterne er ikke besluttet, men vil være placeret, så der er let adgang med bil eller offentlig transport. Seminar 2, 3, 4, 5, 6 og 7 er eksternater / dagsforløb. Alle disse seminarer foregår i Albatros lokaler i Klosterport 4L, i Aarhus. Antal deltagere: Deltagerantal max. 24 pr. hold. Holdstart Hold 24 starter den 8. december Se alle mødedatoer på særskilt oversigtsark nedenfor. Pris Pris for deltagelse på uddannelsen er kr Beløbet er momsfritaget. Prisen inkluderer kaffe/te, vand og frugt på alle eksternatdage. Prisen er ekskl. udgift til internat på 1. og 8. seminar (pt. omkring kr ) samt udgifter til frokost på eksternatdagene. Støttemuligheder Der findes nogle få muligheder for støtte til uddannelsen, nogle er nævnt nedenfor. Kig på de links der er skrevet nedenfor eller ring til os, hvis du har spørgsmål. Så vil vi prøve at hjælpe med afklaring. Du kan ringe til Albatros på tlf SVU Afhængigt af dit nuværende uddannelsesniveau kan der være mulighed for at søge støtte fra SVU. Læs mere her under menupunktet Hvem kan få? Den kommunale kompetencefond Afhængigt af om du er offentligt ansat og af hvilken overenskomst du er tilknyttet, kan der være mulighed for at søge støtte i Den kommunale kompentencefond. Læs mere her For generelle spørgsmål vedrørende diplomuddannelser bedes du rette henvendelse til VIA University College, Videreuddannelse og kompetenceudvikling, tlf eller se på

3 Optagelse Kontakt Albatros via mail på eller på telefon og få tilsendt optagelsesark. Fundament Supervisoruddannelsen bygger på Albatros værdier, etik og på et bredt teoretisk fundament. Uddannelsen er udviklet og videreudviklet på baggrund af erfaringer og refleksioner, som vi har gjort os i vores supervisionspraksis siden Vores supervisionsredskaber er både teoretisk begrundede og konkret erfaringsbaserede og afprøvet i utallige supervisioner. Vi videreudvikler, justerer, revurderer og nuancerer løbende vores metoder og fremgangsmåder og det har vi gjort siden den første supervisoruddannelse startede i Den løbende udvikling betyder, at du både vil møde tilgange og redskaber, vi mener har bestået deres prøve i praksis, og samtidig en teoretisk og metodisk åbenhed og nysgerrighed med det formål at udvide og udvikle uddannelsens teoretiske og metodemæssige bredde. Du vil møde en respekt for dig, for dine kompetencer og din individuelle lærings- og udviklingsproces og en positiv forventning om og tiltro til, at dine ressourcer kan udfolde sig. Faglighed og professionalisme skaber ikke alene en kompetent supervisor. Supervisorrollen kræver mere end det. Det kræver et autentisk og engageret nærvær, når supervisor møder supervisanden og dennes udfordringer. Gennem opmærksomhedstræning, løbende spejling og feedback arbejder vi gennem uddannelsen for at skabe øget selvindsigt og selvbevidsthed om egen kommunikation. Det med det formål at udvikle evnen til på én gang at arbejde struktureret og processuelt og samtidig være nærværende og til stede i nuet. På uddannelsen sætter vi et vedvarende fokus på det personlige lederskab, supervisors kommunikationsform, på synlighed og på gennemslagskraft. Supervisoruddannelsen bygger grundlæggende på en anerkendende tilgang. Teoretisk er uddannelsen hovedsageligt baseret på en systemteoretisk og socialkonstruktionistisk tilgang uden at det forhindrer os i at eklektisk at krydre med gruppedynamik, narrativ, eksistentiel og fænomenologisk psykologi og gestaltpsykologi. Vi tillader os frit at vælge teorier, vi mener kan understøtte en bevidst, reflekteret, professionel supervisionspraksis. et med uddannelsen er at kvalificere dig til professionelt at kunne agere som supervisor og til at kunne praktisere metoderne individuel supervision og individuel supervision i gruppe i en organisatorisk sammenhæng. Du bliver klædt på til at kunne påtage dig ledelse af både supervisionssamtalen og af en gruppe. Du vil lære at mestre forskellige konstruktive og kreative metoder til at inddrage og samarbejde med gruppen i supervisionsprocessen. Albatros supervision er ledelsesbaseret. Det betyder at supervisionen altid har den organisatoriske hovedopgave i centrum for sit arbejde. Derfor er det også et formål med uddannelsen at du som supervisor får forståelse for sammenhængene mellem, supervision, organisation, hovedopgave og ledelse. Udbytte Efter endt uddannelse vil du både have den nødvendige teori og praksis med dig til sikkert at etablere et fagligt refleksionsrum og til at lede samtalerne i det. Du har fået konkret og praktisk erfaring med at etablere en supervisionsgruppe, med at lave supervisionskontrakter og inddrage ledelse. Du vil have indgået i en dynamisk lærings- og udviklingsproces og der igennem have fået styrket dine personlige og professionelle relations- og kommunikationskompetencer, og være i stand til at sætte en scene, med faglig autoritet og personlig gennemslagskraft.

4 Du vil have opnået en øget bevidsthed om din egen professionelle praksis og blandt andet have videreudviklet din bevidsthed og dine egne kompetencer inden for kommunikation, lederskab, samarbejde, feedback, organisationsforståelse, gruppeprocesser, refleksion og selvevaluering. Målgruppe Supervisoruddannelsens målgruppe er professionelle der arbejder med og i menneskelige relationer bredt: faggrupper, der arbejder professionelt med mennesker i for eksempel psykiatri-, social-, undervisnings- og sundhedssektorer. Der ud over er målgruppen ledere og konsulenter, som ønsker at tilegne sig de mange kommunikative, relationelle og ledelsesmæssige kompetencer, der udgør en væsentlig del af uddannelsen. Om uddannelsen For at du kan udvikle en faglig identitet som supervisor og bruge din nye viden og læring i praksis, anvender Albatros forskellige læringsformer. Der veksles hyppigt mellem kortere teoretiske oplæg, øvelser, masser af træning samt dialog og refleksioner både i mindre grupper og i plenum. Vi vil på uddannelsen også bruge de erfaringer vi i praksis oplever her-og-nu til genstand for undersøgelser. Derfor fordrer deltagelse på Albatros supervisoruddannelse, at du har lyst til og mod på aktivt at involvere dig og at du har engagement og lyst til at arbejde med egne individuelle læringspunkter. Du skal også være parat til at forholde dig både til din egen og de andre deltageres fagpersonlige udvikling. Uddannelsen igennem arbejder vi på at skabe et læringsmiljø, som er kendetegnet ved at være anerkendende og dialogorienteret på en levende, aktiverende og responderende måde. Vi ønsker at udvikle en lærings-kultur med plads til forskellighed og mangfoldighed og hvor klar, direkte og kærlig feedback trænes intensivt, og hvor det at forsøge sig frem, indtil ny læring er opnået, er en del af læreprocessen. Uddannelsens praksisdel afsluttes med en mundtlig evaluering af dig som supervisor, af underviserne fra Albatros baseret på en afsluttende supervision, som du udfører med en for dig ukendt supervisand. Diplomdelen af uddannelsen afsluttes med afgangsprojektet, som er en skriftlig opgave koblet til en mundtlig eksamen. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller pr. telefon

5 Uddannelsesbeskrivelse Diplomuddannelsens og Supervisoruddannelsens opbygning - Pædagogisk Diplomuddannelse Supervisoruddannelsen hos Albatros er sammensat som en pædagogisk diplomuddannelse på i alt 60 ECTS points og spænder over diplommodulerne: Kommunikation, 10 ECTS points Pædagogisk viden og forskning, 10 ECTS points Vejledningsteori og forandringsprocesser, 10 ECTS points Undersøgelse af pædagogisk praksis, 5 ECTS points Vejledningsmetoder og processer, 10 ECTS points Afgangsprojektet,15 ECTS point I alt 60 ECTS points Se den grafiske oversigt bagest, som skematisk viser hvilke seminarer på supervisoruddannelsen, der knytter sig til de respektive fagmoduler. 1. Diplomfag: Kommunikation Overordnet mål og læringsudbytte Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får: Viden Har viden om kommunikationsteorier og metoder Har indsigt i og forståelse af forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder Kan reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation. Færdigheder Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog Kan anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis Kan begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper Kan vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen Kompetencer Kan deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde Kan forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier Kommunikationsteorier Mundtlige, skriftlig og kropslig positionering Kommunikation i samarbejdsrelationer Kommunikationsanalyser Kommunikation som kontekst-, situations- og relationsafhængig Planlægning og evaluering af egen professionelle kommunikation Kulturelle aspekters betydning for kommunikation

6 Fagets undervisningsdel udgøres af to seminarer samt af arbejde mellem disse seminarer i studiegrupper Seminar 1: Introduktion til Albatros supervision At etablere en fælles platform og forståelse for Albatros supervisionstilgang og -metode samt et solidt teoretisk fundament. At etablere et trygt og anerkendende læringsrum, hvor det bliver muligt at forholde sig reflekteret til egne og andres kommunikationsprocesser, til sig selv og til den måde, hvorpå kommunikation udspiller sig. At få blik for, og trænet nysgerrighed og dialog som centrale redskaber til udvikling og forandring. Præsentation af uddannelsesforløbet, underviserne, kursusdeltagerne og læreprocesserne Etablering af et trygt og forpligtende lærings- og supervisionsrum Viden og forståelse for supervision i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv Definition af supervision i forhold til beslægtede områder Afgrænsning af supervisionsmetoden Personlig ansvarlighed og aktietankegangen Kommunikationsteorier Kontekst Etablering af studiegrupper Fastlæggelse af første personlige læringsmål Opstart på etablering af vitaminrig feedback Øvelser og træning Mellem seminar 1 og 2 2 træningsdage i studiegruppen, hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. Seminar 2: Sprog, krop og kontakt At fordybe kontakt-, refleksions-, relations- og dialogkompetencer. At få tilført teori og praksis om sprogets skabende kraft, kropssprogets betydning og at give og modtage konstruktiv feedback. Professionelt nærvær, nærværstræning Fordybelse af kontakt teori og praksis Kroppen som kommunikation Sprog som skaber af virkeligheder Disinteresseret interesse Yderligere teoretisk input om kommunikation Skærpelse og fordybelse af feedback Videre om læreprocesser og det gode læringsmiljø Træning Eksamen Diplomfaget Kommunikation Portfolioeksamen med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen En portfolio (logbog) er en systematisk og målbevidst udvælgelse af skriftlige refleksioner over udvalgte faglige temaer, som er blevet præsenteret i undervisningen, samt overvejelser over egen læreproces.

7 Mellem seminar 2 og 3: 2 træningsdage i studiegruppen, heraf ½ dag med besøg af underviser på træningsdag nr. 2. Her fokuseres på gruppens kommunikationsprocesser og samarbejdsmønstre med det mål at øge deltagernes bevidsthed om egne læringsmål således, at de bliver i stand til at arbejde med disse områder i fremtidige supervisionsgrupper. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. 2. Diplomfag: Pædagogisk viden og forskning Overordnet mål og læringsudbytte Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får Viden Har indsigt i professionsrelevant teori om viden og videnskab Har indsigt i sammenhænge og dilemmaer mellem pædagogisk praksis, uddannelse og forskning Har forståelse for betydningen af sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af pædagogisk praksis og pædagogisk relevant viden Har kendskab til professionsrelevant forskning og undersøgelsesmetode samt relevante videnskabsteoretiske implikationer Har kendskab til sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik Færdigheder Kan reflektere og vurdere vidensgrundlaget for pædagogisk praksis og pædagogiske målsætninger, herunder værdimæssige, etiske og politiske perspektiver Kan reflektere over forholdet mellem viden og handling i en professionskontekst Kan anvende analytisk sondring mellem deskriptive og normative forståelser af pædagogisk teori og praksis Kompetencer Kan selvstændigt deltage i begrundelsesorienteret debat om pædagogiske indsatser Kan udvikle refleksivitet i forhold til egen professionelle selvforståelse Kan udvikle eftertænksomhed og initiativer i forhold til udvikling og implementering af ny pædagogisk viden og nye pædagogiske metoder. Teori om pædagogisk viden og videnskab i relation til profession, professionalisering og professionsidentitet Opfattelsen af viden og videnskab i en professionskontekst og betydningen for forståelsen af pædagogiske grundbegreber Videnskabsteoretiske positioner med relevans for pædagogisk forskning og praktisk pædagogisk arbejde Forestillinger om vidensbasering og vidensudvikling i relation til praktisk pædagogisk arbejde og undervisning Metoder i relation til forsknings- og udviklingsarbejde og metodologiske overvejelser knyttet til vidensfrembringelse i forskning og professionel praksis Sammenhænge mellem vidensidealer i en professionskontekst og magt og styringsproblematikker samt etiske refleksioner herover Evaluering og validering af professionsviden Fagets undervisningsdel udgøres af to seminarer samt af arbejde mellem disse seminarer i studiegrupper. Seminar 3: Viden, bevidsthed og læring i supervision

8 At tilegne sig viden om viden samt om, hvordan forskellige slags viden nyttiggøres konstruktivt i supervisionen gennem inddragelse af gruppen. Gruppen er et vigtigt redskab for supervisor i supervisionsprocessen, og deltagerne trænes i at kunne anvende den bevidst og så kreativt og udbytterigt som muligt. Hvad er viden? Forskellige supervisionstraditioner og de bagvedliggende videnssystemer Brug af gruppen i supervision, inddragende metoder Pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til brug af gruppen Supervisor som leder af supervisionsprocessen og af gruppen Rammer for etablering af øvegruppe og fokus på øvegruppen som et konstruktivt læringsrum Træning Mellem seminar 3 og 4: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. Seminar 4: Følelser, beskyttelse og forsvar At få teoretisk og praktisk viden om beskyttelse og forsvar og forsvarets forskellige fremtrædelsesformer. At kunne identificere og handle, når beskyttelse og forsvar optræder i supervisionsprocessen, både hos supervisor og supervisand. At skabe opblødning for at kunne fastholde en dynamisk supervisionsproces. Opsamling, deling og læring fra arbejdet i øvegrupperne Teori om beskyttelse og forsvar Kontaktafbrydelse og kontaktgenskabelse Identifikation af observerbare fænomener, dvs. det vi ser, hører og oplever i supervisionsprocessen Følelser som kommunikation Analyse og refleksion over læringsrummet: egne og andres forandrings-/interventions og udviklingsprocesser herunder etiske problemstillinger Træning Eksamen Diplomfaget Pædagogisk viden og forskning Individuel skriftlig opgave, ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Mellem seminar 4 og 5: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning.

9 3. Diplomfag: Vejledningsteori og forandringsprocesser Overordnet mål og læringsudbytte Den studerende Har viden om vejledningsteori- og metode Har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori Kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne teorier om vejledning, kommunikation samt lære- og forandringsprocesser Kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning Kan analysere vejlednings- og interventionsforløb Har kommunikative færdigheder som leder af lære- og forandringsprocesser Kan analysere egne og deltagernes positioneringer i vejledningsforløb Kan forholde sig refleksivt til etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund. Vejledningspraksis- og teori set i samfundsudviklingsperspektiv. Læreprocesteori og facilitering af kompetenceudvikling. Kommunikationsteori og kommunikative forholdemåder. Positioneringer i vejledningspraksis. Etiske dilemmaer i vejledningspraksis. Fagets undervisningsdel udgøres af to seminarer samt af arbejdet mellem disse seminarer i studiegrupper og øvegrupper Seminar 5: Gruppedynamik og lederskab Fokus på supervisionsrummet og den organisatoriske kontekst. At supervisor kan navigere i og afgrænse supervisorrollen i forhold til kontraktuelle forhold. Teori om og redskaber til supervisors undersøgelse og analyse af organisationers opbygning. Organisationskultur: o Kulturens bestemmende og skabende kraft o Kulturen som kontekstmarkør o Supervisor som gæst i en organisation og leder af supervisionskulturen Grupper og identificering af kulturtræk Gruppers udvikling Gruppedynamik og gruppers ubevidste rum Intervention i øvegruppens samtalekultur Supervisors lederskab Supervision, etik og magt Træning Mellem seminar 5 og 6: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning.

10 Seminar 6: Den personlige og kreative supervisor At fremme liv og kreativitet i supervisionen. At arbejde med det personlige mod. Supervisionserfaringer succeser, problemer og dilemmaer i øvegruppen Energi, kreativitet og flow i supervisionen Forskellige måder at positionere sig på i supervisionen personlig stil Kreative og personlige positioneringer som supervisor Intervention og fordybelse Jeg du kontakt Samspil relation Den anerkendende supervisor Træning Eksamen Diplomfaget Vejledningsteori og forandringsprocesser Mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt oplæg, intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Mellem seminar 6 og 7: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. 4. Diplomfag: Undersøgelse af pædagogisk praksis Overordnet mål og læringsudbytte Faget skal give den studerende mulighed for at forholde sig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og videnudvikling. Den studerende skal udvikle færdigheder til på et systematisk og reflekteret grundlag at kunne frembringe empiriske data fra en pædagogisk praksis eller fra tilgængelige empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis. Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således: Viden Har forståelse af forskellige metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis og pædagogisk viden Har forståelse af de metodologiske overvejelser, der knytter til sig til undersøgelse af pædagogiske praksis og viden Færdigheder Kan identificere problemstillinger i forholdet mellem en undersøgelses intention, genstand og metode og undersøgelsens anvendelsesmuligheder Kan redegøre for muligheder og begrænsninger i forskellige undersøgelsesmetoder Kan analysere og fortolke egne og andres undersøgelsesresultater Kompetencer Kan udvikle og tilrettelægge design for praksisundersøgelse og begrunde metodevalg Kan analyse, vurdere og præsentere resultater af egne eller andres empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis

11 Fagets undervisningsdel udgøres af seminar 7 samt af arbejde mellem seminar 7 og 8 i studiegrupper Seminar 7: Den reflekterede supervisor Fordybelse i teorier og metoder samt skærpelse af supervisors klarhed, skarphed og evne til at reflektere og udfordre tilpas i supervisionen. At skærpe fokus på de muligheder og begrænsninger, der ligger i supervision som metode. Forholde sig til og træffe valg om egne metoder Evaluering og selvevaluering Supervisionserfaringer succeser, udfordringer, dilemmaer og evalueringer i øvegrupperne Rørt, ramt og rystet i professionsrollen samt supervisors håndtering af følelsesmæssige reaktioner i supervisionsprocessen De professionelles udsathed ved at være vidner til livsskæbner Overføring og modoverføring i supervision Parallelprocesser Forskellige interventionsformer og metodevalg Træning Eksamen Diplomfaget Undersøgelse af pædagogisk praksis Skriftlig eksamen med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen Mellem seminar 7 og 8: 2 træningsdage i studiegruppen. Træning i øvegruppe. Løsning af hjemmeopgaver samt litteraturlæsning. 5. Diplomfag: Vejledningsmetoder og processer Overordnet mål og læringsudbytte Den studerende Har viden om vejledningsteori- og metode Har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori Kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne teorier om vejledning, kommunikation samt lære- og forandringsprocesser Kan kontekstafklare og identificere mål for vejledning Kan analysere vejlednings- og interventionsforløb Har kommunikative færdigheder som leder af lære- og forandringsprocesser Kan analysere egne og deltagernes positioneringer i vejledningsforløb Kan forholde sig refleksivt til etiske dilemmaer, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund. Vejledningspraksis- og teori set i samfundsudviklingsperspektiv. Læreprocesteori og facilitering af kompetenceudvikling. Kommunikationsteori og kommunikative forholdemåder. Positioneringer i vejledningspraksis. Etiske dilemmaer i vejledningspraksis.

12 Seminar 8: Den professionelle supervisor At binde den røde tråd mellem de forskellige teoretiske og metodiske tilgange til supervision. At skærpe viden om teori, metode og processer og holde fokus på hvordan forskellige interventionsmetoder på individ-, gruppe- og organisationsniveau kan skabe forandring, læring og udvikling i praksis. Repetition af udvalgte teorier og metoder Den professionelle supervisor som facilitator af udviklingsprocesser Hvad ved vi nu om betydningen af etik, lederskab og følgeskab i supervisionen Supervision af ukendt supervisand Evaluering af egen udviklingsproces på vejen til professionel supervisor Evaluering af uddannelsen Afsluttende evalueringssupervision Erfaringsudvekslingsdag Repetition af udvalgte teorier og metoder Udveksling af viden og erfaringer Fagets undervisningsdel udgøres af seminar 8 og af erfaringsudviklingsdagen Eksamen diplomfaget Vejledningsmetoder og processer Skriftlig synopsis og mundtlig eksamen. Bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Afgangsprojektet Afgangsprojektet afslutter uddannelsen Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse. Den studerende laver en problemformulering som skal godkendes som grundlag for afgangsprojektet. Eksamen Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på max. 25 sider, som gøres til genstand for en individuel mundtlig eksamen. Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen ved ekstern censur. Du får nærmere information om og introduktion til eksamenen undervejs.

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Uddannelsesforløbet opkvalificerer og videreuddanner dig på et højt fagligt niveau i kommunikations- og supervisions teorier og metoder.

Uddannelsesforløbet opkvalificerer og videreuddanner dig på et højt fagligt niveau i kommunikations- og supervisions teorier og metoder. Albatros kompetencegivende uddannelse i supervision Supervision kan udføres på mange måder og kan betyde mange ting. Fælles for de mange forståelser er, at der er tale om kommunikation mellem to eller

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor BILAG 1 DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 - et kompetencegivende forløb om personlige kompetencer, roller, positioner og relationer i hverdagen

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk Unik coachuddannelse Unik coachuddannelse Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk 1 2 Unik coachuddannelse Uddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT - skræddersyet til EUD-reformen BLIV EN DEL AF DETTE UNIKKE

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Akademimodul i professionel kommunikation

Akademimodul i professionel kommunikation Akademimodul i professionel kommunikation Vejledende indholdsplan Formål Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i metoder til konstruktiv kommunikation i mødet med borgere, kunder,

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere