Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK"

Transkript

1 Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle musikere, udbydes af hhv. seminarier, universiteter og musikkonservatorier. Til forskel fra f.eks.. i Norge og Sverige er der i Danmark tradition for, at institutionerne varetager uddannelser, der retter sig specifikt mod ét bestemt område. Musikundervisning finder dog i stigende grad sted i et samspil mellem forskellige institutioner og institutionskulturer, hvilket medfører øgede krav til musikpædagogisk samarbejde og fleksibilitet. Uddannelsen i musikpædagogik har til formål at kvalificere den studerende med henblik på undervisnings- og formidlingsopgaver. Uddannelsen skal bidrage til, at den studerende tilegner sig såvel praktiske som teoretiske kundskaber og færdigheder, der kan støtte den fortsatte udvikling af musik både som obligatorisk fag og som fritidsfag. Uddannelsen kan efter den studerendes valg sigte mod bestemte musikpædagogiske funktionsretninger inden for institutionsområdet, folkeskoler, efterskoler, ungdomsskoler, aftenskoler, højskoler og den frivillige musikundervisning, dvs. principielt alle aldersgrupper. Modulbeskrivelser Modul 1: Musikpædagogik Modul 2: Musikalsk socialisering, læring og udvikling Modul 3: Elementær musikopdragelse Modul 4: Musikledelse / vokalt. Korledelse Modul 5: Musikledelse / instrumentalt. Ensembleledelse og sammenspil Modul 6: Arrangement Modul 7: Musikkundskab Modul 1: Musikpædagogik Målet er, at udvikle den studerendes baggrund for og evne til at reflektere over sin egen og andres musikpædagogiske praksis samt til på et mere overordnet niveau at analysere musikpædagogiske problemstillinger. Musikpædagogiske teoridannelser, herunder musikdidaktiske grundpositioner, dannelsesteoretiske perspektiver på musikpædagogik, teorier og begreber om musikalsk kundskab og musik som æstetisk fænomen, musikpædagogiske konceptioner og læreplanteori i relation til musikundervisning, idéhistorisk perspektiv på musikpædagogik. Individuelt eller i grupper udarbejder de(n) studerende en opgave på grundlag af en af læreren godkendt problemformulering, begrundelse, foreløbig disposition og litteraturliste. Musikpædagogiske teoridannelser drøftes i relation til forskellige former for musikpædagogisk praksis. Konkret drøftes tekster, materialer m.m., som vedrører musikundervisning, herunder musikpædagogiske konceptioner, love, bekendtgørelser, undervisningsmidler og planer samt eksempler fra de studerendes egen praksis. De

2 Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK 2 studerende kan vælge at arbejde individuelt eller i grupper med selvvalgte musikpædagogiske spørgsmål, der belyses ud fra et teoretisk perspektiv. En skriftlig prøve. Der gives en karakter efter 13-skalaen for den skriftlige opgave. Modul 2: Musikalsk socialisering, læring og udvikling Målet er, at den studerende tilegner sig et grundlag for at medtænke musikalsk socialisering, læring og udvikling ved vurdering og analyse af musikpædagogiske problemstillinger i relation til almene psykologiske og sociologiske teoridannelser, herunder teorier om modernitet, køn og etnicitet. Generel indføring i teorier om musikalsk socialisering, læring og udvikling, herunder sociologiske / kultursociologiske teorier om børns og unges musikalske socialisering, situeret læringsteori og musikalsk mesterlære, psykologiske herunder kognitionspsykologiske teorier om musikalsk læring og udvikling, forholdet mellem musikpædagogik og musikterapi, musikoplevelsens psykologi evt. i forbindelse med andre teorier. Individuelt eller i grupper udarbejder de(n) studerende en opgave på grundlag af en af læreren godkendt problemformulering, begrundelse, foreløbig disposition og litteraturliste. Opgaven skal omhandle musikalsk socialisering, læring eller udvikling. Teoridannelser vedr. musikalsk socialisering, læring og udvikling drøftes i relation til forskellige former for musikpædagogisk praksis samt alders-, køns- eller kulturspecifikke (m.v.) spørgsmål. De studerende kan vælge at arbejde individuelt eller i grupper med selvvalgte musikpædagogiske spørgsmål, der belyses ud fra et teoretisk perspektiv. En skriftlig prøve. Der gives en karakter efter 13-skalaen for den skriftlige opgave. Modul 3: Elementær musikopdragelse Målet er, at udvikle den studerendes forståelse af musikopdragelse som et fag, der er rettet mod musik som en grundlæggende og fællesmenneskelig udtryksform. Den studerende skal tilegne sig indsigt i forskellige (herunder tavse) kundskabsformers særpræg, samt færdigheder i at tilrettelægge undervisning og udvikle materiale for deltagere uden særlige musikalske forkundskaber, hvad enten det drejer sig om småbørn, skolebørn eller voksne både indenfor normal- og specialområdet.

3 Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK 3 Teorier om elementær musikundervisning, herunder om grundlæggende musikundervisning (til forskel fra musikalske elementer), musikalsk enkle udtryk med henblik på forskellige aldersgrupper. Tværæstetiske aspekter af EM kan fremhæves gennem inddragelse af f.eks. - kropslige udtryk herunder bevægelse, gestik og mimik - fortælling og andre sproglige udtryk, - dramatisering med musikalske og billedmæssige udtryksformer. Enkle vokale, instrumentale og tværæstetiske udtryk gennem udvikling af musikalske aktiviteter så vidt muligt med udgangspunkt i den studerendes egen praksis og/eller i samarbejde mellem de studerende. Studier af teoridannelser i relation til elementær musikpædagogik herunder didaktiske, æstetiske og psykologiske teorier. Praktisk og teoretisk arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb. Den studerende udarbejder en synopse med udgangspunkt heri. En praktisk og mundtlig prøve. Den praktiske prøve består af en demonstration af en undervisningssituation. Den mundtlige har som udgangspunkt synopsen og den praktiske prøve. Der gives en karakter efter 13-skalaen byggende på en helhedsbedømmelse af prøverne og synopsen. Modul 4: Musikledelse / vokalt. Korledelse Målet er, at den studerende udvikler sine kundskaber og færdigheder med henblik på at varetage instruktion og ledelse af kor for børn, unge og voksne på en kvalificeret og inspirerende måde. Genremæssig bredde med relation til de studerendes praksis. Repertoire for blandet kor og for ligestemmigt kor. Ledelse, direktion, forsyngning, korrektion, indstuderingsteknik og akkompagnement. Metode, progression og organisation vedrørende korarbejde er gennemgående elementer. Korisk stemmedannelse med stemmeteori koropvarmningsmetodik. Som støttedisciplin undervises i brugsklaver (på hold) herunder becifringsspil, transposition, gehørspil, akkompagnement, partiturspil. Som støttedisciplin undervises i hørelære herunder færdighed i at læse, opfatte og gengive musikalske forløb, akkordsang og høring (praktisk anvendt hørelære). Repertoirekendskab, herunder korrepertoire med instrumental ledsagelse. Der indgår desuden fagdidaktik og metode vedrørende korledelse. Der skal arbejdes med en repertoireliste på mindst 30 korsatser godkendt af læreren, repræsenterende en passende spredning med hensyn til stil, genre og målgruppe. Den studerende vælger fra repertoirelisten 8 korsatser. Af de 8 korsatser skal mindst 4 have

4 Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK 4 instrumentalledsagelse og mindst 2 indeholde en bevægelsesaktivitet. En praktisk og mundtlig prøve. Den praktiske prøve består dels af indstudering af enkel sekunda vista opgave, dels af indstudering af den udvalgte korsats og med en fremlæggelse som en almindelig korprøve. Den mundtlige prøve er en redegørelse for den studerendes didaktiske overvejelser. Der gives en karakter efter 13-skalaen som udtryk for en helhedsbedømmelse af prøverne. Modul 5: Musikledelse / instrumentalt. Ensembleledelse og sammenspil Målet er, at den studerende udvikler sine kundskaber og færdigheder med henblik på at varetage instruktion og ledelse af instrumentalensembler indenfor de områder uddannelsen retter sig imod på en kvalificeret og inspirerende måde. Vægten lægges på sammenspilsledelse og sammenspil med rotation. Genremæssig bredde med relation til de studerendes praksis. Ledelse, direktion, forsyngning/-spilning, korrektion, indstuderingsteknik, rotationssammenspil og akkompagnement. Instrumentkundskab og elementære spillefærdigheder på instrumenter, der forekommer i almindelige pop- og rockbands, herunder trommer, elguitar og elbas, samt kendskab til mikrofonsang, sanganlæg og moderne keyboards. Et stil- og genremæssigt bredt repertoire for forskellige ensembler (strygere, blæsere, jazz og rockgrupper m.v.) i det omfang, holdets instrumentale forudsætninger muliggør det. Brugsklaver (på hold) herunder becifringsspil, gehørspil, akkompagnement, sammenspil, improvisation, partiturspil. Hørelære, herunder færdighed i at læse, opfatte og gengive musikalske forløb, korrektion og auditiv analyse (praktisk anvendt hørelære). Eksperimenterende musik- og bevægelsesmæssige stilarter som bodypercussion og stomp. Fagdidaktik og metode vedrørende ensembleledelse og sammenspil. Metode, progression og organisation vedr. arbejdet med instrumental-ensembler er gennemgående elementer. Der skal arbejdes med en repertoireliste på mindst 30 sammenspilssatser godkendt af læreren, repræsenterende en passende spredning med hensyn til stil, genre og målgruppe. Den studerende vælger fra repertoirelisten 8 satser, hvoraf mindst fire skal have vokalledsagelse og mindst to indeholde en bevægelsesaktivitet. En praktisk og mundtlig prøve. Den praktiske prøve består dels af indstudering af tilstillet, ukendt opgave, dels af indstudering af en sammenspilssats fra den studerendes repertoireliste med en fremlæggelse som en almindelig sammenspilsprøve.

5 Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK 5 Den mundtlige prøve er en redegørelse for den studerendes didaktiske overvejelser. Der gives en karakter efter 13-skalaen som udtryk for en helhedsbedømmelse af prøverne. Modul 6: Arrangement Målet er, at den studerende tilegner sig færdigheder i at arrangere musik både med og uden brug af IT. Vokale og instrumentale ensembletyper med henblik på forskellige former for musikalsk aktivitet, herunder såvel gennemkomponerede som helt eller delvist improviserede forløb. Forskellige stilarter og satstyper, samt friere arrangement. Varierede instrumentale og vokale ensembletyper. Forskellige forlæg for arrangementer, herunder indspilninger, der aflyttes med henblik på arrangement. Forskellige grader af åbenhed i arrangementer, herunder overvejelser vedrørende oplæg til improvisation. Anvendelse af IT til musiknotation og arrangementsværktøj. Arrangement med og uden brug af notation. Musiklære som støttedisciplin til arrangement (blandt andet instrument- og satslære). Anvendelse af dans og bevægelse som grundlag for forståelse og udøvelse af forskellige musikalske stilarter. Arrangementsteori studeres med udgangspunkt i konkrete arrangementer. De studerende udarbejder arrangementer, som gøres til genstand for analyse. Aflytning af numre til arrangement. Arrangementsøvelser under inddragelse af blandt andet improvisation og IT. Det er en forudsætning for at indstille sig til eksamen, at den studerende får godkendt otte arrangementer, der udviser en variation i stilarter, satstyper, formtyper, omfang, ensembletyper og sværhedsgrader. En skriftlig prøve med udarbejdelse af arrangement på grundlag af skriftligt forlæg. I bedømmelsen indgår desuden en oversigt over den studerendes otte opgivne arrangementer med angivelse af besætning. Der gives en karakter efter 13-skalaen.

6 Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK 6 Modul 7: Musikkundskab Målet er, at den studerende udvikler sine kundskaber og færdigheder i at analysere, fortolke og formidle musik og musikoplevelse set i relation til forskellige historiske, kulturelle og sociale sammenhænge. Teorier og begreber, der er relevante for arbejdet med forskellige musikhistoriske perioder, genrer og stilarter, musikalske udtryksformer og anvendelse af musik, dans og bevægelse i forskellige kulturelle sammenhænge, forskellige musikopfattelser og musikalske værdisæt, musikoplevelse, musiklytning og formidling af musik, analyse og fortolkning af musik, musikteoretiske støttefag, herunder rytme-, melodi-, harmoni- og formlære. Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på grundlag af en problemformulering, hvis emne kan være historisk, analytisk, musikkulturelt og/eller musikæstetisk. Opgaven skal indeholde elementer af musikalsk analyse samt en musikhistorisk perspektivering. Problemformuleringen samt den studerendes begrundelse, foreløbige disposition og litteraturliste skal godkendes af læreren. Der indgår musikalsk analyse ud fra forskellige perspektiver (herunder musikteori, -historie, -æstetik, kulturhistorie og -teori m.v.) af eksempler på musik som udtryksform, der repræsenterer forskellige tider, stilarter, genrer, kulturer m.v. Spørgsmål vedr. musikformidling og musiklivets organisation og vilkår i Danmark med udblik til andre lande og kulturer drøftes Den skriftlige opgave gives en karakter efter 13-skalaen. Frederiksberg Seminarium, oktober 2002

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Matematik (aldersspecialiseret)

Matematik (aldersspecialiseret) Studieordningsbestemmelser for Læreruddannelsen i Århus Matematik (aldersspecialiseret) Fagets identitet Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved samspillet mellem matematiske kompetencer,

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 Studieordning 2001 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 3. STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM... 5 4. UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Kompetencevurdering i relation til kompetencemålene i hvert modul i Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag, kurser

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Efterår 2013 Indkomne svar til DMKLs sekretariatsleder på henvendelse til relevante videregående uddannelsesinstitutioner: 1) Rytmekons

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere