DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM"

Transkript

1 HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod kritik n ldrtlntr skl frm i lyst n Borrsrvic tvins til t nr borrn

2 xxx xxx ldr UDGIVER HK/Kommunl i smrbjd md HK/Dnmrk Widkmpsd Købnvn C tlfon tlfx JOBANNONCER ANNONCER DG Mdi s, tlf kommuniktionstm tlfon Ln Lundrd, nsv. rdktør Fi Jssin Klrlund, rdktionsskrtær Ann-Britt Broström, rfisk dsin My Pdrsn, bldskrtær Mons Jpsn, journlist Mri Btrup, journlist Mrt Skiblund, journlist Jns Lursn, informtionsmdrbjdr Li Elluus, wbrdktør HK/Dnmrks REDAKTION Nils Møllr Mdsn, rdktør Kirstn Mri Jul Jnsn, journlist Hnrik Wnscr, journlist Rpro Dtrf Aunin AS TRYK Colorprint LÆSERTAL kontrollrt OPLAG (Priodn ) ISSN: Næst nummr udkommr 26. fbrur Stillinsnnoncr til dtt nummr skl vær DG Mdi i ænd snst 17. fbrur 2010, kl. 12. Adrssændrinr skl mddls i fdlinrn. Sikkrd kostr. Båd pn o lidt på dn romntisk forstillin om åbnd. Anstts sikkrd år forud for lt Enn vr kommunrns mst skræmmnd klint n fløjtnd Poul Ricrdtvbondtyp md bylt ovr skuldrn o på tlfod md ll imlns ful. Sådn r dt ikk lænr, må vi rknd. J r læn rumntrt for, t borrsrvic, jobcntr o ndr fdlinr i kommunrn skl vær åbn o udstrål tillid til dt od i tvrt mnnsk. For sådn bør dt vær i t dmokrtisk smfund. Mn dn forstillin r ftråndn lidt for mn ndrl til, t j o HK/Kommunl kn old fst i dn. Et f d snst ksmplr r dt trisk knivovrfld i Holstbro, vor n mdrbjdr i jobcntrt blv stukkt nd o kort ftr død f sin kvæstlsr. O tndnsn r, t dr blivr flr truslr o stdi flr voldli pisodr. Drfor må vi ør op md dn romntisk forstillin om, t kommunl kontorr r n rbjdsplds, vor intt ondt skr. O drfor r vi nødt til t skru op for sikkrdn. Nu. HK/Kommunl r llrd sndt t brv ud til smtli kommunr for t få dm til t sætt fokus på sikkrdn. All skl nnmfør t tjk for t konsttr, om dr r plds til forbdrinr. Md min snkk md nstt o bsø i kommunr, må j konsttr, t dr r plds til forbdrinr riti mn stdr. Alrmsystmr, flutvj, nsitsmæssi indrtnin o prsonbårn lrmr til viss mdrbjdr r tilt, som kommunr bør v. O ovrvånin, vis dt får d nstt til t føl si mr try. O j, dt kostr. Sikkrd kostr. Båd pn o lidt på dn romntisk forstillin om åbnd. Pnn skl finds, for d nstts sikkrd må å forud for lt. Mn drfor skl borrn slvfølli føl si vlkomn. Mn sikkrdsmæssi tilt bøvr borrn ikk nn t mærk. Slvfølli kn mn ikk rdr si lt ovr for psykoptr, som vil voldn. Mn mn kn minimr risikon for, t pisodn ndr voldlit. Min opfordrin til kommunrn r drfor: Tjk sikkrdn, inddr borr o nstt i procssn, indfør d nødvndi sikkrdsfornstltninr o sør for, t mdrbjdrn uddnns, så d kn forby o åndtr vold. Forsidillustrtion: Lrs Andrsn Clus Grn Næstformnd i HK/Kommunl 2 HK kommunlbldt I 26. fbrur 2010

3 INDHOLD 04 Krv om sikkrdstjk i kommunr 06 Fm millionr til tidlir socildirktør 08 T nvj til diplom-uddnnls 09 Ldrtlntr skl frm i lyst 10 Borrsrvic tvins til t nr borrn 12 Ldr udviklr ldls på tværs f f 14 TEMA: Vidruddnnls 22 Kort & odt: Syv od råd når du får kritik 24 Forårs-fri md HK-rbt 25 Konkurrnc: F & Frmtid 26 Dnmrk r t ovrvåninssmfund 28 Ovrvåninns fornslnd 29 HK: Bru for mr dbt om ovrvånin 30 Stillinsnnoncr 35 Kims klumm ldr udviklr ldls på tværs f f Svndbor Kommun r oprttt t intrnt konsulntkorps f ldr, dr skl jælp ldr på tværs f fruppr. BOrrsrvic tvins til t nr borrn. Står dt til Finnsministrit, skl borrn i frmtidn bstill tid i borrsrvic. 26 dnmrk r t ovrvåninssmfund Når vi diskutrr ovrvånin, ør vi dt lt for forsimplt, mnr filosof Andrs Albrctslund. TEMA vidruddnnls 14 Hvordn sikrr du di, t dit rbjdsliv udviklr si li i dn rtnin, som du kunn tænk di? Et f svrn på dt spørsmål ndlr om uddnnls. Vi sættr fokus på diplom- o mstruddnnlsrn for offntlit nstt. HK kommunlbldt I 26. fbrur

4 XXX XXXX nydr Få kommunl nydr i din indbkk. Tilmld di nydsbrvt: Læs flr nydr på Tkst jns lursn / Krv om sikkrdstjk i kommunr HK/Kommunl nvndr si nu til ll lndts kommunr for t få n kontrol f sikkrdsforoldn for d nstt. Dt skr ftr dn snst tids voldspisodr rundt om i kommunrn. Dr r stor forskl på sikkrdsforoldn for d nstt i lndts kommunr. Nol kommunr r rbjdt mt md sikkrdn o ombyt rådus for t lv op til modrn sikkrdskrv. Andr kommunr r slt ikk ånd i nk md sikkrdsforoldn. For t sikr t d nstt tryt kn å på rbjd o btjn borrn, nvndr HK/ Kommunl si nu til ll lndts kommunr. Næstformnd i HK/Kommunl, Clus Grn, opfordrr kommunrn til smmn md n sikkrdsksprt t nnmå båd kontorrns indrtnin o rbjdsprocdurrn, så mn sikrr, t rbjdspldsn lvr op til modrn sikkrdskrv. Inititivt kommr ftr, t blndt ndr n ssbndlr i Nordfyns Kommun for nyli blv ovrfldt, slåt o trukkt rundt i årt f n voldli klint. Før dt blv n 56-åri ssbndlr fr Holstbro knivdræbt. O borrsrvic-nstt i Holbæk o Holstbro kommunr r tidlir i fbrur vært udst for mundtli truslr på livt. - Dt snst ovrfld på vors mdlm i Nordfyns Kommun r smmn md knivdrbt i Holstbro cokrt mn f kollrn i d øvri kommunr. Nol r lifrm blvt utry vd t å på rbjd. Dr kn ørs mt for t skb t sikkrt rbjdsmiljø. Dt ndlr båd om dn måd, mn rbjdr smmn på o om dn måd, kontorrn r indrttt på, sir Clus Grn. Hr kn du find vjldninrn om vold o forbyls. Læs mr om forbyls f vold på: Clus Hjort fvisr borrsrvic-fryt J r ikk ni i, t n smlin f dn objktiv ssbndlin vil umuliør ldsorintrt ssbndlin, iv dårlir srvic o mdfør øt burukrti. Sådn lydr finnsministr Clus Hjort Frdriksns svr til Folktint på brund f dt fm sidr ln nott, som HK/Kommunls Borrsrvicudvl tidlir r sndt til Kommunludvlt. Nottt ridsr nmli n ln rækk bkymrinr op for Kommunludvlt blndt ndt, t n ny sttsli instns vil iv stor problmr md snitfldr o drmd borr, som må kontkt flr instnsr. I svrt pr Clus Hjort Frdriksn på, t flr kommunr, for ksmpl Odns, r lvt dlin mllm ydls o ssbndlin. Til dt kn Mi Ldfod, formnd for Borrsrvicudvlt o slv nst i Odns Kommun, kun si: - J, o dr oplvr vi oså, t borr ikk forstår, vor d skl nvnd si. (jps) Flr ospitlsfyrinr i Rion Hovdstdn 60 nstt på Hvidovr Hospitl r nu blvt fskdit o 225 stillinr r ndlt. Dt r skt som ld i dn sprpln, som ospitlts dirktion frmld 20. jnur. Blndt d fyrd r fm læskrtærr o/llr kontormdrbjdr. Dt r lykkds ospitlt t nplcr mn nstt for t undå flr fyrinr. På Risospitlt forvntr ldlsn t fskdi 109 prsonr som konskvns f t skull spr knp 100 millionr kronr i Fællstillidsrpræsntnt på Risospitlt, Vibk Scrødr, åbr på, t ntllt f fskdilsr kn brins nd. - Dr r tl om påtænkt fskdilsr. Tlln r stdi usikr. Vi r i n md n procs, vor vi blndt ndt kir på, om mn kn undå nol fskdilsr vd t ændr rbjdsn, sir un. På Frdriksbr Hospitl blv 39 nstt fskdit dn 10. fbrur, o Bispbjr Hospitl r bbudt i lt 20 fyrinr. (l + ms) 4 HK kommunlbldt I26. fbrur 2010

5 Eoistisk solidritt Prøv t t n snk md din kollr. Spør dm, vordn d drømmr om t lv, når d blivr ældr o pnsionistr. Svrn år lt sikkrt i ll rtninr. Vi r vr vors prsonli drømm om dt od liv nu o som ældr. Vi r oistr på dn od måd. Mn llivl r mn f din kollr ikk tilpsst pnsionsordninn til drs n ønskr. O slvom pn ikk r lt r i livt, så jælpr dt jo n dl. Pnsionsliv o pn skull jo rn pss smmn. O dt kn stns ld si ør. Du rinr, skrivr llr milr til SAMPENSION. Du fortællr om din drømm båd som pnsionist o li nu, vor du r på rbjdsmrkdt. Så ør vi din pnsionsordnin mr individul. Måsk vil du indbtl lidt mr? Måsk invstr pnsionspnn på n særli måd? Ellr v dm udbtlt lidt ndrlds? Dt r br t si til. For slvom vi ddr SAMPENSION, år vi ikk ind for smm pnsion til ll. Tubor Hvnvj Hllrup Tlf

6 XXX XXXX nydr Få kommunl nydr i din indbkk. Tilmld di nydsbrvt: Læs flr nydr på Tkst jns lursn / 44 foto: pr udmnn Fm millionr til tidlir socildirktør Østr Lndsrt r fjort, t Kø Kommun skl btl million-pnsion til nu fornværnd socildirktør. HK/Kommunl r mr nd tilfrds md, t dr r st rænsr for, vd mn som offntli rbjdsivr kn byd n mdrbjdr. Tidlir socildirktør Ebb Holm r ntop fåt Lndsrttns ord for, t Kø Kommun ikk tilbød m n pssnd stillin i forbindls md kommunlrformn i 2007, o t n drfor vr brttit til n frtrædlssordnin md udbtlin f tjnstmndspnsion. Frtrædlssordninn btydr n mrudift for Kø Kommun på cirk fm millionr kronr. Dt svrr til dn løbnd pnsionsudbtlin til Ebb Holm indtil dt tidspunkt, vor n normlt vill å på pnsion. Drmd r n f d ovrrsknd få sr omkrin pssnd stillinr i forbindls md kommunlrformn fjort. - J r nsk tilfrds md Lndsrttns førls, mn oså skufft ovr, t dt r vært nødvndit t å rttns vj for t få n fir bndlin. J vil oså rn undrstr, t min ffornin, HK/Kommunl, r støttt mi ydrst profssionlt li fr sns byndls, sir Ebb Holm. Vr fundt nt til jobbt Sn to sin byndls i slutninn f 2006, vor Kø Kommuns dværnd kommunldirktør lovd t indstill Ebb Ebb Holm, dr i d rbjdsmrkdscf i Gldsx Kommun, r ld for Lndsrttns førls. Holm til jobbt som socil- o rbjdsmrkdsdirktør i dn ny Kø Kommun. Dt skt ftr, t t kstrnt konsulntfirm vd fundt m nt til jobbt. Få d snr fik Ebb Holm imidlrtid t vid, t n llivl ikk vill bliv indstillt til dirktørstillinn, mn vill få tilbudt t job som fdlinscf for borrsrvic n stillin, som HK/Kommunl på vn f Ebb Holm fndt lt upssnd. I HK/Kommunl sr næstformnd Clus Grn Lndsrttns førls som n principil tilkndivls f, t d kommunl rbjdsivr ikk udn vidr kn bndl drs mdrbjdr ftr forodtbfindnd. Srvicforrinlsr i vr ndn kommun Børnn skl find si n ny skol, bibliotkr lukkr nd, børninstitutionr smmnlæs o ældrpljn o ndicpområdt blivr rmt f bsprlsr. Dt r d dystr udsitr for næst år i mr nd vr ndn kommun, skrivr Brlinsk Tidnd. Bsprlsrn skr, fordi kommunrn r nødt til t lv op til rrinns krv om nulvækst i d kommunl udiftr. Mn flr o flr kommunr mldr llrd r i strtn f 2010 om btydli vnsklidr md t få økonomin til t æn smmn. Dt ældr især fynsk kommunr som Krtmind, Fbor-Midtfyn o Svndbor. Værst står dt til i Odns, dr skl spr ovr n lv millird kronr ovr d næst fir år. (jl) Fyrin f rvid stt voldsomt Flr rvid o forældr på brslsorlov fyrs nd nonsind. Dt ntl libndlinssr, som HK s juridisk komptnccntr modto fr mdlmmrn i 2009, vr 41 procnt øjr nd i Dt blv til l 65 sr, dr ndr som rtssr. O drudovr r HK s loklfdlinr forlit n stor dl sr. - Dt r unstændit, t udviklinn år dnn vj. Dt r ulovlit t fyr mdrbjdr, fordi d ønskr t få børn. Mn dt skr ltså n på n o ndd i stind rd. Vi frytd, dt vill sk md finnskrisn, fordi dt oft r d rvid, dr står forrst i køn, vis mn skl fyr non. O dt fik vi dsværr rt i, sir Mtt Kindbr, næstformnd i HK. 6 HK kommunlbldt I26. fbrur 2010

7 Få kommunl nydr i din indbkk. Tilmld di nydsbrvt: Hr du lndts bdst ldr? Hvis din ldr r n æt rollmodl, dr forstår t skb trivsl o bdr srvic i kommunn, så kn du nu vær md til t sætt fokus på od kommunl ldls. Dt ør du vd t indstill din ldr til Dn Kommunl Ldrpris. Prisn blivr uddlt indn for tr ktorir nmli kommunl topldr, ldr f kommunl institutionr o kommunl ldr f n fli fdlin llr sktion i n forvltnin llr institution. Du kn indstill ldr frm til dn 23. pril. Rin til COK på llr snd n mil til Dt r op til di, om du vil indstill én llr flr ldr., o ll forsl blivr bndlt fortrolit. Kårinn findr std til oktobr. Dt r HK Kommunl, IDA, DJØF, TL, BUPL, Dnsk Socilrådivrfornin, SL, DSR, FOA, Skolldrn, Kommunldirktørforninn o COK, dr r åt smmn om t find lndts bdst ldr. (ms) Flksjobbr - old øj md din ftrløn! Uvntd rninr r ldri sjov. Mn dn sls r dr flr f HK s mdlmmr i flksjob i Vibor-områdt, som står md li nu. Kommunn r nmli lmt t opkræv ftrlønsbidr fr dm sidn Dt vil si, t flr f flksjobbrn nu pludsli skl btl op mod kronr, vis d vil bvr mulidn for t få ftrløn. - Tidlir vr dt Arbjdsmrkdsdirktortt, dr opkrævd ftrlønsbidrt fr flksjobbrn, mn sidn 2007 r opvn lit os kommunrn, forklrr socilrådivr i HK, Ann Mri Bryd. - Vi r nu st flr sr, vor Vibor Kommun r lmt t opkræv diss pn, o først nu ftr tr år r d opdt fjln. Dt r jo ikk så rrt for vors mdlmmr, dr pludsli står md stor ftrrninr. Drfor opfordrr vi vors mdlmmr, dr r på flksjob-ordninn, til t tjkk, om kommunn vi n PBS-ordnin llr vi irokort r uskt t opkræv dm for ftrlønsbidrt vrt kvrtl, som d skl, sir un. Sæt tmpo på rbjdslivt Er du kommunom, mrkonom, sttonom llr kontoruddnnt o r rfrin fr dt socilfli flt, så kn vi iv dit rbjdsliv lidt frt. Hos KAVALERIET får du dn til jobs, dr ivr fvkslin o mulid for t sætt forsklli komptncr i spil. Hvis du r åbn, strukturrt o slvstændi, så læs mr om jobbt på llr kontkt os på KAVALERIET r n værdidrvt virksomd. Vi r fokus på dilo, komptnc, ndlkrft, nmnt o nytænknin i lt, vd vi fortr os. Vi dækkr l lndt o lvrr vikr- o konsulntydlsr til båd virksomdr o privt, dr vil ør n forskl i tid. HK kommunlbldt I 26. fbrur

8 TEMA I vidruddnnls OVERBLIK OG IT-KOMPETENCER vær ovr. Mn skl kunn vurdr dn o Mons Kristnsn r ind på dt smm. stt md it-komptncr o blik for mulidr vd diitlisrin vil stå stærkt. sætt dn ind i n størr smmnæn, lydr dt fr Elin Jørnsn. offntli krævr nytænknin. - Mdrbjdr, dr r dn forståls Færr pn til flr o dyrr opvr i dt Dt kn for ksmpl vær n ovrvjls f, om rbjdsnn kn optim- rbjd ftr procdurr, mn skl bidr på rbjdspldsn. - Frmtidns mdrbjdr må ikk br for potntilr vd it, vil v n nølroll 14 HK KOMMUNALBLADET I 26. FEBRUAR 2010 HK KOMMUNALBLADET I 26. FEBRUAR Hvis du kn rflktr, nlysr, udvis slvstændid o komm på r udiftstl på t områd, kn dt vær, rs. Ellr slv vis n HK r siddr md tør- t d lys idr, r du d komptncr, som frmtidns dministrtiv mdrbjdr forvnts t vær udstyrt md. Dt mnr Mons Kristnsn, ldr f dministrtionsuddnnlsrn på Profssionsøjskoln Mtropol (tidlir Forvltninsøjskoln) o Elin Jørnsn, uddnnlsskonsulnt i HK/Kommunl. - Tidn, vor dt ln ndlr om t pss sin opv til u o sln, r vd t dr r nol smmnæn o mønstr i udiftrn, som ldls kn v vn f t ør om. - Kort st vnn til slvstændit o på t inititiv t dykk nd i driftstl o s om, dr r mmr si værdifuld informtion, som r btydnin for d politisk mål, sir Elin Jørnsn. til t optimr produktivitt o kvlitt. Mdrbjdrn skl turd udfordr si slv o inndn, sir Mons Kristnsn, dr mnr, t dt r frlit t lukk f ovr for forndrinr. - Mn vis mn f fryt for ffktivisrinr br lukkr f, ivr dt strss, n følls f udstd. O dt spærrr i virklidn for d od idr. Drfor r dt stor ovrblik o vnn til t æv si op n nødvndi komptnc i frmtidn, sir n. Mons Kristnsn mnr vidr, t n- TEKST MOGENS JEPSEN / / ILLUSTRATION LARS ANDERSEN XXX XXXX nydr Få kommunl nydr i din indbkk. Tilmld di nydsbrvt: Læs flr nydr på Tkst Mons Jpsn / T nvj til diplomuddnnls Profssionsøjskoln Mtropol tilbydr nu n nvj til n diplomuddnnls. Oså slvom din kommunom r forældt. Gnvjn ddr brobynin o bstår f t fm urs introforløb. Md udnn f i år r kommunom-uddnnlsr tt før 2007 formlt st forældd. Så for t komm ind på n uddnnls på diplomnivu skl kommunomuddnnlsn i princippt supplrs md t til to f. Altrntivt kn Cntr for Offntli Komptncudviklin (COK) lv n rlkomptnc-vurdrin f nsørn. Drmd kn mn måsk nøjs md t skull t ét f. Brobyninsforløb Mn for dm, dr vil læs på Profssionsøjskoln Mtropol (tidlir forvltninsøjskoln) r dr n ndn o kortr vj, fortællr lktor Nils Enrum, Mtropol. Mtropol r nmli ftr ftl md Undrvisninsministrit lvt t brobyninsforløb, som ivr studrnd md n mml kommunom dn til ksmplvis diplom i offntli forvltnin. - Unst vor mml n kommunom r, ivr vi dm md brobyninsforløbt dn til diplom, sir Nils Enrum. Lærr projktmtod På forløbt lærr dn studrnd mtodn til t lv projktr. I prksis skr dt vd, t dn studrnd n n om un ovr fm ur r intro-forløbt o på dn sjtt u r klr til slv diplomuddnnlsn. Nils Enrum undrstrr, t nvjn kun ældr for diplomuddnnlsr i ri f Mtropolri. Læs Kommunlbldts tm om diplomo mstruddnnlsr på sid 14. DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM Hvordn sikrr du di, t dit rbjdsliv udviklr si i li dn rtnin, som du kunn tænk di? O vilkn typ mdrbjdr r dt, d offntli rbjdsivr ftrlysr i frmtidn? Nol f svrn på d spørsmål ndlr om uddnnls. Vi sættr drfor fokus på diplom- o mstruddnnlsrn for offntlit nstt. Tkst mrt skiblund / Ldrtlntr skl frm i lyst Dt offntli vil mnl ldr i frmtidn, lydr n pronos. Drfor blivr dr nu st fokus på tlntspottin i d dnsk kommunr o rionr ldr i kommunr o rionr skl på pnsion i løbt f d næst syv år. D skl rsttts f ny ldr, o jtn på ldrtlntr r drfor åt i n. I smrbjd md rionr o kommunr r Vækstus for Ldls undrsøt, vordn mn bdst ribr opvn n. Rsulttt r li udivt i rpportn D næst ldr n uid til t udvikl ldrtlntr i kommunr o rionr. Rpportn nbflr t sætt tlntpljn i systm. Tlntprormmr motivrr Bodil Otto, dr r formnd for HK/Kommunl o smtidi næstformnd i Vækstus for Ldls, mnr ikk, t dt kun ndlr om t skff ldr nok. - Dr r mn ndr vinstr vd t sts på n systmtisk tlntudviklin. Tlntprormmr r oså md til t fstold o motivr dyti mdrbjdr, Tlntprormmr sinlrr, t mn tr ldls lvorlit, mnr Bodil Otto. o d sinlrr til l ornistionn, t mn tr ldls o ldlssudviklin lvorlit, sir Bodil Otto. Bløn ksistrnd ldr Ldls r not, lmindli mdrbjdr kn v t skjult tlnt for, o dt tlnt skl d nuværnd ldr vær bdr til t få øj på o få til t fold si ud. For t jælp dt på vj forslår rpportn, t d ksistrnd ldr blønns, så d oså r fordl f t fiv n dyti mdrbjdr til t tlntprorm. Rpportn nbflr dsudn, t mn fklrr dt præcis bov for ny ldr, indn udviklinn f ldrtlntrn blivr præcisrt. Læs mr på 8 HK kommunlbldt I26. fbrur 2010

9 Nu kn ll rbjd rønt md od smvittid. Sony Ericsson Nit Sony Ericsson Nit r frmstillt f nnvndt plstik o vndbsrt lk, o mnuln finds kun diitlt. Drfor kn du skån miljøt o smtidi ør din rbjdsd nmmr md funktionr som fx: Turbo 3G Outlook synkronisrin E-mils på mobiln Vidoopkld 1,- * Md Mobildl 199 Min. pris først 12 mdr.: 2.389,- Få n od Mobildl: 5 timrs tl pr. md. Fri tl mllm kollr Fri sms 2 kr. pr. mms 5 MB dt til surf 0 kr. i oprttls * Mobildl 199 Tlfontilbuddn ældr vd oprttls f Mobildl 199 md 12 mdr. bindinspriod. Minut pris r 0,6 kr. vd smtl ud ovr 5 timr pr. md. Oprttls kostr 0 kr. pr. bonnmnt t.o.m Forbold for trykfjl, prisændrinr o udsolt vrr. All prisr r oplyst i DKK o r kskl. moms. Tilbuddn r ældnd til virksomdr md CVR nummr. HK kommunlbldt I 26. fbrur

10 cntrlisrin Borrsrvic tvins til t nr borrn Står dt til Finnsministrit skl borrn bstill tid, vis d vil tl md borrsrvic om blndt ndt pnsion o børnbidr. Håbt r, t borrn ikk vil vnt på t mød, mn i stdt rinr til d ny sttsli cntr. Dokumntr fr ministrit visr oså, t borrsrvic r udst til n bskdn roll i frmtidn. Om mindr nd to år kn d fm områdr folkpnsion, bolistøtt, førtidspnsion, brslsdpn o børnbidr vær flyttt fr kommunrns borrsrvic til n rækk sttsli cntr. Dt visr ppirr fr Finnsministrit, som Kommunlbldt r fåt ktindsit i. Mn når finnsministr Clus Hjort Frdriksn (V) sir, t borr stdi skl kunn nvnd si i dn kommunl borrsrvic o få jælp, så r n åbnbrt n forvisnin om, t dr ikk vil komm særli mn. I vrt fld visr udrninr fr mbdsmændn i Finnsministrit, t dr fr 1. jnur 2012 kun skl vær 450 fuldtidsstillinr tilb i dn kommunl borrsrvic til d fm områdr. Nu r dr O ud f d 450 fuldtidsnstt skl 300 t si f socilfli spørsmål, mns 150 tr si f dn nrll vjldnin til borr o jælpr dm md kommuniktionn til d sttsli cntr. Alt smmn n undrstrnin f, t størstdln f opvrn plcrs i d sttsli cntr. Så bsværlit som mulit Dt blivr ikk mulit for borr t mød op i d sttsli cntr, så kommuniktionn skl forå vi brv, tlfon, mil llr diitl slvbtjnin llr md n mdrbjdr i borrsrvic som tolk, vis borrn vælr t komm til kommunn. Mn for t ør dt så bsværlit som mulit, blivr borrn tvunt til t bstill n tid til t mød i kommunn. Tidsbstillin indførs for t ør dt ttrktivt for borrn t nvnd si i cntrt frm for kommunn (...) Borrn skl ltså vnt på t få t mød. Dt forvnts, t dn vnttid vil få borrn til t nvnd si i dt sttsli cntr, som dt dirkt blivr bskrvt i t f Finnsministrits dokumntr. Molbo-forsl Opvdlinn r for så vidt ritit tænkt, lydr dt fr Crstn Evn, formnd for borrsrviccfrn i Dnmrk, mn n svnr mn svr. - Dr blivr n mss koordinrin mllm d to instnsr, o vordn r pnn til dt tænkt? For ikk t tl om dn fælls it, som vi skl kommunikr innm. Crstn Evn æftr si oså vd, t Finnsministrit kun nævnr ntl mdrbjdr i kommunrn. - Mn vor mn skl lv rbjdt i cntrn?, spørr n. Hn r oså svært vd t forstå, t mn vælr t lv n kstr instns, frm for t fornkl rlr o lovivnin, så dt fuldstændi frit kn flyd mllm systmrn. - Dt r dn nst lnsitd løsnin. kun to opvr tilb i borrsrvic Finnsministrit lær ikk skjul på, t d sttsli cntr skl t si f størstdln f rbjdt md d fm områdr. Opvrn i borrsrvic rducrs til vjldnin o socilfli opvr. Vjldninn dls i to rn: n Assistnc til borr i drs kom muniktion md cntrn. Dt kn vær vd spørsmål i n konkrt s, llr vis dr r bru for særli vjld nin, som kun yds f cntrn. n Gnrl vjldnin til borr, dr llivl mødr op i borrsrvic. Dr ivs d ovrordnt jælp til indivls f nsønin o ovrordnt svr om bløb. I d socilfli spørsmål skl kommunrn fort dlførlsr. For ksmpl vurdr om n borr r bvælssæmmt. Dn førls snds til dt sttsli cntr, som så før, om dr skl udbtls bolistøtt. Følnd dlførlsr skl klrs i kommunrn: n Frvils f mksiml bolistøttræns n Hlvdlsrln n Vurdrin f bvælssndicp n Udbtlin f pnsion ftr prrf 36 (socil pnsion) n Udbtlin f forskud på børnbidr n Dt r fortst kommunrn, dr træffr førls o udbtlr ydlsn, når dt ndlr om bborindskudslån, lbrdstillæ, prsonlit tillæ o opfølninssmtl md symldt på brslsdpn. 10 HK kommunlbldt I 26. fbrur 2010

11 tkst Mons Jpsn / / foto jørn plou Finnsministrit lær op til, t borrsrvic i frmtidn kun skl bskæfti, vd dr svrr til 450 fuldtidssnstt mod i d 2000 indnfor pnsion, børnbidr, bolistøtt o brslsdpn. At lv n ny instns virkr molbotit. Bnt Grv, profssor på RUC o ksprt i vlfærdssttn o ldls, mnr ovrordnt, t rrinns forsl r fornuftit. - Mn j forstår bkymrinn for dn ldsorintrd ssbndlin, o om srvicn i borrsrvic ovr for d sv ruppr r od nok. Dn dl o vor mn mdrbjdr, dr skl bliv i kommunn bør mn vær mt opmærksom på,når snittt læs mllm d to instnsr. Finnsministrit plnlær t offntliør sit udspil i løbt f mrts. Anrkndnd smtltrænin Kursusforløbt r GRATIS Nyudviklt, intnsivt kursusforløb i nrkndnd smtltrænin lærr di t skb sydpnsmtlr, dr ør borrns ndlkrft. Du lærr dn nrkndnd smtls dynmik t knd o blivr trænt i t spør ind til borrns rssourcr o mulidr. Dt ør, t du kn jælp dn sy til slv t vær ktiv o t nsvr fx i forold til dilo md rbjdspldsn. D ny færdidr udsprinr f dt, du llrd kn, o blivr koblt dirkt til din vrd på dtt skræddrsyd forløb. Alt smmn for t flytt dn sy nærmr rskmldin o rbjd. Målrupp: All ssbndlr vd jobcntrn, dr rbjdr md sydpnsr. Kursusforløbt kørr i l lndt. Læs mr o tilmld di på HK kommunlbldt I 26. fbrur

12 ldls Ldr udviklr ldls på tværs f f Ldlssft skl frm i lyst i Svndbor. Kommunn r oprttt t intrnt konsulntkorps f ldr, dr skl iv sprrin o bistnd til ndr ldr i kommunn på tværs f fruppr. God idé, lydr dt fr HK/Kommunls ldlsskonsulnt Mtt Mri Lnn. Hr n ldr i Svndbor Kommun problmr md t løs n konflikt, kn n llr un få jælp f Ln Skov. Hr n ldr drimod bru for vjldnin til t komm lskindt nnm n stor ændrin i ornistionn, så r Mrtin Andrsn klr til t rykk ud. Ln Skov o Mrtin Andrsn r b rfrn ldr i Svndbor Kommun o blndt d syv, dr udør t intrnt ldrkorps, som ll ndr ldr i kommunn frit o kvit kn trækk på. Korpst kørr som pilotprojkt indtil fbrur 2011, o t f måln r t udvikl ldlssft, fortællr HR-cf Ev Hnsn: - Vi vil rn udvikl ldrn til t opprioritr d rnt ldlssfli opvr. Md dt intrn korps vil båd dm, dr jælpr, o dm, dr modtr jælp, udvikl si på ldlssområdt, fordi d får n diskussion f ldlsstmt, sir Ev Hnsn. Mr åbnd blndt ldrn Ldlsskonsulnt i HK/Kommunl, Mtt Mri Lnn oplvr, t mn kommunr r præt f, t dt r opvstyrin, dr r i fokus, når ldrn møds. O t dr tit mnlr t miljø, vor ldls kn drøfts o udvikls. - Drfor syns j, Svndbors idé lydr riti fornufti. At skff ldrn mulidr for t brin ldlssproblmr op md ndr ldr, dr kn iv od sprrin, r rlt i forold til løsnin f dt nklt problm. O dt kn måsk ovn i købt bvirk t ldlsskulturn i dt l tt blivr mr støttnd o åbn ldrn imllm, sir un. Fli forindrin Plnn i Svndbor r, t ldrn skl v sprrin o bistnd fr ldrn i ldrkorpst på tværs f f. Hvm, dr skl jælp n ldr, blivr vlt ud fr situtionn o ikk ud fr dn fli brund. O r kn dr vær n brrir for nol, forudsr HR-cf Ev Hnsn: - Dr r stdi n opfttls f, t ldlssft r n fli brund. At mn skl knd ft, kulturn o smspillt. Når mn udøvr ldls, r dt d smm rdsk- Mstr of Employmnt Rltions Mstr of Employmnt Rltions r n 2-åri dltidsuddnnls md fokus på dynmikkrn på dt modrn rbjdsmrkd. Uddnnlsn tilbydr nytti rdskbr til t nlysr o forstå rbjdsmrkdsforold, rundr bskæftilsspolitikkns indrtnin o ornisrin, ftlsystm- o ovrnskomstforndlinr, vidr- o ftruddnnlssindstsr, løndnnls smt problmtikkr omkrin fmili & rbjdsliv, listillin, pnsion & ftrædls mv. Dsudn får mn indblik i d mknismr, dr ældr for rkruttrin o åndtrin f prsonl. Mstr of Employmnt Rltions nvndr si til prsonr, dr rbjdr md forsklli dl f rbjdsmrkdt, f.ks. jobkonsulntr, prsonlnsvrli o nstt vd fforbund o -kssr. Ansøninsfrist 1. juni Studistrt sptmbr FAGLIG TEMADAG: BESKÆFTIGELSESPOLITIK Dnsk o intrntionl oplæsoldr. Mj Grtis. All r vlkomn. For prorm o tilmldin: Mstr of Public Administrtion Mstr of Public Administrtion r n 2-åri dltidsuddnnls md fokus på offntli ornistion o ldls. Dn nvndr si til nuværnd o kommnd ldr i dn offntli sktor, i frivilli o fli ornistionr smt i privt virksomdr, dr smrbjdr md stt, rionr o kommunr. Krvn til offntli nstt o ldr r forndrt si i d snr år. D skl ikk kun styr o ld dn dli drift, mn oså dlt i ny o mr strtisk præd opvr i forbindls md f.ks. størr ornistionsforndrinr o fusionr, indførin f ny styrinsværktøjr, strtisk kommuniktion md nstt, borr, prssn o ndr kstrn ktørr smt smrbjd md ndr ornistionr båd i o udn for dn offntli sktor. Dr r diss o linnd udfordrinr, som Mstr of Public Administrtion kvlificrr d studrnd til t mød. Ansøninsfrist 1. dcmbr Studistrt fbrur Læs mr om indold, optlsskrv o pris på Læs mr om indold, optlsskrv o pris på 12 HK kommunlbldt I 26. fbrur 2010

13 TEKST MARIE BEGTRUP / FOTO HUNG TIEN VU Dt intrn ldrkorps i Svndbor Kommun skl ikk rsttt kstrn konsulntr. Kommunn vil stdi bru kstrn jælp, så d oså får t frisk pust udfr, fortællr HR-cf Ev Hnsn. br, mn brur ll stdr, sir Ev Hnsn. O dt r ntop når ldr møds på tværs f f, t ldlssflidn for lvor blivr synli, mnr Mtt Mri Lnn, ldlsskonsulnt i HK/Kommunl. - Hvis n ldr for ksmpl r t problm md t find ud f, vordn n llr un skl r ovrfor n mdrbjdr, dr virkr konkurrrnd o udfordrnd, r dt typisk fuldstændi liyldit om mdrbjdrn r lærr, børnvpædo llr miljøtknikr. Dt kndtnr fktisk riti mn ldlssmæssi dilmmr. D fli dilmmr kn ldr jo ntop oft vnd md mdrbjdrstbn, sir Mtt Mri Lnn. Holdsport Vækstus for Ldls r vd t udrbjd n pjc, d kldr Ldls r oså n oldsport. Brundn r rkndlsn f, t ldlssjobbt i mt øj rd r blvt n nkltmndspræsttion, o t dr virkli r mt t vind vd t ændr på dtt. Uddnnls så r dt nu, du skl ovrvj Kommunomuddnnlsn Kommunomuddnnlsn på VVU-nivu ivr dn til diplomuddnnlsr Kommunomuddnnlsn bstår f Fællsdln, Spcildln o Afnsprojktt. Du kn væl mllm 25 forsklli spcilf. Fn kn ntn ts som n dl f n l Kommunomuddnnls llr brus nkltvis som målrttt uddnnls indn for t spcifikt fområd. NY spændnd spcilf: Konfliktåndtrin i prksis Ssbndlin Kvlittsudviklin o ffktivisrin Socil o sundd Prktisk oplysninr Tilmldinsfristn til ftrårts f r 15. pril Ldi pldsr ivr mulid for snr tilmldin. Ddlin for færdiørls llr oprdrin f Kommunomuddnnlsn Er du byndt før 2005, skl uddnnlsn vær færdijort llr oprdrt til VVU-nivu snst i ftrårt Ydrlir informtion Læs mr om uddnnlsn o bstil vt. ktlot på COK (Cntr for Offntli Komptncudviklin) r dn førnd lærinsprtnr indn for offntli komptncudviklin kommunl politikr, ldr o mdrbjdr ør vrt år bru f COKs tilbud. Som kommunrns n virksomd rbjdr COK for t kvlificr dn kommunl drift o udviklin. Dt skr nnm udviklinsprocssr, undrvisnin o fcilitrin f ntværk md bidr fr mr nd konsulntr o ksprtr fr ind- o udlnd. COK smrbjdr md KL om n rækk formidlinsopvr md rltion til dn kommunl opvvrtls. HK kommunlbldt I 26. fbrur

14 TEMA I vidruddnnls Diplom o mstr r vjn frm Hvordn sikrr du di, t dit rbjdsliv udviklr si i li dn rtnin, som du kunn tænk di? O vilkn typ mdrbjdr r dt, d offntli rbjdsivr ftrlysr i frmtidn? Nol f svrn på d spørsmål ndlr om uddnnls. Vi sættr drfor fokus på diplom- o mstruddnnlsrn for offntlit nstt. Hvis du kn rflktr, nlysr, udvis slvstændid o komm på d lys idr, r du d komptncr, som frmtidns dministrtiv mdrbjdr forvnts t vær udstyrt md. Dt mnr Mons Kristnsn, ldr f dministrtionsuddnnlsrn på Profssionsøjskoln Mtropol (tidlir Forvltninsøjskoln) o Elin Jørnsn, uddnnlsskonsulnt i HK/Kommunl. - Tidn, vor dt ln ndlr om t pss sin opv til u o sln, r vd t vær ovr. Mn skl kunn vurdr dn o sætt dn ind i n størr smmnæn, lydr dt fr Elin Jørnsn. Dt kn for ksmpl vær n ovrvjls f, om rbjdsnn kn optimrs. Ellr slv vis n HK r siddr md tørr udiftstl på t områd, kn dt vær, t dr r nol smmnæn o mønstr i udiftrn, som ldls kn v vn f t ør om. - Kort st vnn til slvstændit o på t inititiv t dykk nd i driftstl o s om, dr r mmr si værdifuld informtion, som r btydnin for d politisk mål, sir Elin Jørnsn. Alt i lt komptncr, mn kn rvrv si på diplom- o mstruddnnlsrn. Ovrblik o it-komptncr Mons Kristnsn r ind på dt smm. Færr pn til flr o dyrr opvr i dt offntli krævr nytænknin. - Frmtidns mdrbjdr må ikk br rbjd ftr procdurr, mn skl bidr til t optimr produktivitt o kvlitt. Mdrbjdrn skl turd udfordr si slv o inndn, sir Mons Kristnsn, dr mnr, t dt r frlit t lukk f ovr for forndrinr. - Mn vis mn f fryt for ffktivisrinr br lukkr f, ivr dt strss, n følls f udstd. O dt spærrr i virklidn for d od idr. Drfor r dt stor ovrblik o vnn til t æv si op n nødvndi komptnc i frmtidn, sir n. Mons Kristnsn mnr vidr, t nstt md it-komptncr o blik for mulidr vd diitlisrin vil stå stærkt. - Mdrbjdr, dr r dn forståls for potntilr vd it, vil v n nølroll på rbjdspldsn. 14 HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR 2010

15 Tkst Mons Jpsn / / illustrtion lrs ndrsn HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR

16 TEMA I vidruddnnls DIPLOM FØRTE TIL REDAK Ldlssskrtær Susnn Scou Lssn to n diplom i blndt ndt kommuniktion. Så d rbjdspldsn vill strt t intrnt nydsbrv til mdrbjdrn, bød un si til. O nu r un n ld rdktør. Dt r tirsd formidd o ldlsn på Rionsospitlt i Horsns o Brædstrup r li ft drs untli mød. Hospitlsdirktørn år strks ovr til Susnn Scou Lssn, dr r skrtær for ospitlsldlsn. Vi r drøftt dn trænt økonomi, brndtilsynsrpport o dn ny uddnnls for sypljrskr os os. Kn du skriv not om dt til nydsbrvt? Sådn kunn ovrlvrinn lyd til Susnn Scou Lssn. Hun r nmli udvidt rprtoirt f opvr til nu oså t kunn kld si rdktør f dt intrn nydsbrv til ospitlts nstt. - Ldlsn brinstormr n n om un på idr, o så får j dm br som ovrskriftr. Rstn r sådn st op til mi, fortællr Susnn Scou Lssn. Mn un r oså slv opvsmnd til idr til nydsbrvt. For ksmpl om ny nsitr i fdlinsldlsn llr rrnmntr på ospitlt. Afnsprojkt vr nøln til ny opv At ntop dn opv r vnt os Susnn Scou Lssn, r i virklidn ikk så mærklit. Kort tid ftr, t un vd fåt stillinn som cfskrtær, ik un i n md Diplom i offntli forvltnin. Et f vlfn på 2. dl blv kommuniktion, o dt ført så ovr i dt fsluttnd projkt på uddnnlsn. Hr skrv un om intrn kommuniktion på ospitlr. - J ik simpltn ud på nol fdlinr o lvd n rundspør, om mn ønskd t prsonlbld llr t nydsbrv. O svrt vr rt klrt. Mdrbjdr vill lst br v t kort lktronisk nydsbrv, fortællr un. D ospitlt så ntop skull i n md n llr form for intrn kommuniktion, vr dt nturlit, t Susnn Scou Lssn bød ind på opvn, o følli blv tovoldr på dn. - O j r riti ld for dn, sir un. Slvtillid r dt bdst værktøj Når mn kn vær rdktør, kn mn vl Dt r ikk sådn, t j kn p på d o d værktøjr på uddnnlsn, som j nu brur. Dt ndlr om slvtillid o tron på, t mn odt kn. oså vær bck-up wbmstr. For ikk t tl om n ndn ny opv, dr ndlr om t vær dministrtor f o suprbrur på journlsystmt (ESDH). Hr siddr un oså md i n rbjdsrupp, dr skl sikr, t ospitlrn på tværs i rionn rbjdr mst nsitsmæssi md systmt. Mt f dt ndlr om slvtillid. - For dt r ikk sådn, t j kn p på d o d værktøjr på uddnnlsn, som j nu brur. Dt ndlr om slvtillid o tron på, t mn odt kn, sir Susnn Scou Lssn. O dt r dr dn stor vinst, mnr un. - Dt ør, t j i d r mr proktiv. J forsør t vær på forknt md mn opvr, før ospitlsldlsn ftrspørr dm. 16 HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR 2010

17 Tkst Mons Jpsn / / foto ln br TØRJOB Stil l tidn øjr md uddnnls J, j r Diplom i Kommunom! Sådn lød svrt fr n HK r på spørsmålt om, vorvidt vdkommnd vd n diplom-uddnnls. Svrt ivr ikk mnin, o dækkr dsværr ovr, t mn HK r ikk nr, vor d r plcrt nn i uddnnlsssystmt, oplvr Hll Jkobsn. Hun vr i mn år uddnnlsskonsulnt i HK/Kommunl, mn r nu omrjsnd konsulnt for Profssionsøjskoln Mtropol, vor un blndt ndt bsør HK-klubbr for t fortæll om ftruddnnls o kstr pn til dn fr d såkldt trprts-pn. - Hvis HK rn ikk r bvidst om, vilkt nivu d r på, bvær d si rundt på Kommunom ittr Så mn HK r r: Kommunom: 55 pct. Diplom: 13 pct. Mstr: 1 pct. dt smm kursusnivu l rbjdslivt. O dn vidn r især viti, vis mn rn vil ør krrir o r plnr for sit vidr rbjdsliv, sir Hll Jkobsn. Nmt t få mrit Sørn Cristnsn, uddnnlsskonsulnt i HK/Kommunl, r ni. Hn oplvr, t for mn br slår op i dt sædvnli kursusktlo, for ksmpl fr Cntr for Offntli Komptncudviklin (COK). - Dr r bstmt intt i vjn md drs kursr, mn nol skull nok prøv t å t nivu op, sir Sørn Cristnsn. Hll Jcobsn oplvr d oså, t mn ikk vd, t dt r nmt t få mrit til n diplom. - Når j r ud r dt tydlit, t kun få vd, t mn kn få mrit til diplom for sin rbjdsrfrin, o t mn ikk bøvr t t n l diplomuddnnls, mn for ksmpl br kn nøjs md ét vlf på ott ur. UDDANNELSESSYSTEMET Mstr f.ks. public dministrtion kndidt f.ks. jurist llr økonom Susnn Scou Lssn r mn bold i luftn på Rionsospitlt i Horsns o Brædstrup. Ud ovr t vær cfskrtær, r un oså rdktør, bck-up wbmstr o dministrtor f journlsystmt. Susnn Scou Lssn n Susnn Scou Lssn r 31 år o kontor-uddnnt. Hr tidlir rbjdt på Amtsårdn i Vjl, vor un blndt ndt vr i sunddsforvltninn, i kvlittsfdlinn o skrtær for sunddsdirktørn. I 2006 kom un til ldlssskrtritt på Rionsospitlt Horsns o Brædstrup. DIPLOM f.ks. bskæftils, ldls llr socilformidlin Kommunom kontoruddnnls dministrtionsøkonom bclor f.ks. dministrtionsbclor llr socilrådivr n DET ORDINÆRE UDDANNELSESSYSTEM Uddnnlsrn r på fuld tid. Optls bsrs på krktrr o vntult kvotr. Er typisk ufæni f rfrin. Md d rtt krktrr kn mn strt på dn uddnnls, mn r lyst til. n DEN VOKSNE VIDEREUDDANNELSE Uddnnlsrn forår på dltid o r tilrttlt for voksn i job. Dr ts i indold nsyn til rbjdsrfrin - o typisk krævs dt oså. Systmt r trin-opdlt. For t å vidr til diplom, skl mn som udnspunkt v kommunom llr tilsvrnd. Eftr diplom kn mn så sø vidr på n mstr. En mstr tt i voksnuddnnlss-systmt svrr i nivu til n kndidt fr univrsitt i dt ordinær systm. En diplom svrr i nivu til n bclor llr mllmln uddnnls. En kommunom svrr i nivu til n rvrvs-kdmiuddnnls for ksmpl dministrtionsøkonom. HK kommunlbldt I 26. fbrur

18 TEMA I vidruddnnls JEG VIL STÅ STÆRKT D næst to år r Biritt Ankr stort st st l fritid i bro. For nu ældr dt mstruddnnlsn i businss dministrtion. For nd r uddnnls t middl til kun t vær i job, un r ld for. Ltindnsn C-c-c r klrt fvorittn. - En nlsk vls fjnd n ovr dnsulvt r nu oså odt. Mn j r jo nok n ltin-pi, lydr dt fr Biritt Ankr. Ud ovr t vær ddikrt vild-md-dnsdnsr, skrtritscf i Børn- o skolforvltninn i Tøndr Kommun r un nu oså r vd t t mstr i businss dministrtion på Hndlsøjskoln, Arus Univrsitt. Så klokkn lidt ovr syv vr onsd ftn tr un turn fr Skærbæk, krydsr ovr dt søndrjysk, trædr i dnsskon i Abnr o ivr si i knp to timr n i ltin- o stndrddns md kærstn T. Mn dt r oså dn nst d, vor Biritt Ankr ikk tænkr mstr, forbrdls o læsnin. - J r st til mi slv, t d næst to år vil l fritid, vnindbsø o ust fyldt md æstr vær prioritrt nd. Slv min bibliotksbsø for t lån od bør r sløjft. Kun dnsn om onsdn r lli, fortællr un. Ikk kun slid o fsvn All ndr d r llit læsnin. På J vil stå stærkt, o dt mnr j HK r ør, vis d r n vidruddnnls, som ntop kn kombinrs md drs solid prktisk rfrin. vrd strtr læsninn typisk ftr n kop t o lidt ftnsmd vd syv-tidn o vrr til t træt odnt vd ti-tidn. I wkndn år lvndn f d to d til læsnin, opvr o forbrdls. Drtil kommr n julfri md læsnin o n kstr us fri i novmbr, som oså blv brut på studir. - Så j dt kostr på mn områdr, mn dt kn jo oså kun ld si ør, fordi min børn r 19 o 21 o ikk bøvr mi på smm måd nu. O vnnrn r dr jo stdi om to år, sir Biritt Ankr. Mn lt r ikk omkostninr o fsvn. - J r så ld for min mstr. Dt fyldr mi på ll mådr md nri, ny vidn o inspirtion fr ndr mnnskr. O slvtillid ikk mindst, føjr Biritt Ankr til. - Dt ivr én slvtillid, når lærinn på uddnnlsn undrbyr d tnkr, mn slv r åt o jort si, fortællr Biritt o brur fldrubr vd projktr som ksmpl. Hun r nmli tænkt, t nol projktr i kommunn ikk r prioritrt md rssourcr fr topldlsn, o vil nd lt. Dt vr ntop budskbt i t f fn. Uddnnls ivr flr mulidr For Biritt Ankr r uddnnls på så øjt t nivu som mstr flr formål. St md kommunns brillr, mnr un, t kommunr må vær mr mrkdsorintrd. Dr r mt, som dt offntli kn lær f privt virksomdr. - O md min indsit i virksomdsldls kn j oså bdr mtc d rvrvsldr, j kommr i kontkt md, mnr un. Mn Biritt Ankr r slvfølli oså t prsonlit fsæt til t t n mstr. - J r suprld for t vær i Tøndr Kommun. Mn j vil ldri vær rt læn på n rbjdsplds, som j ikk vr ld for, o vis mn skl v mulid for t skift o væl slv, så skl mn stå stærkt. O dt ør mn md uddnnls, sir dn trvl skrtritscf. Vil ikk frvæls in Hun mnr oså, t fusionr o strukturændrinr r kommt for t bliv. Så på t llr ndt tidspunkt vil dn fdlin llr 18 HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR 2010

19 Tkst Mons Jpsn / / foto jons lstrøm forvltnin, mn rbjdr i, bliv slåt smmn md n ndn. O vm skl så vær ny skrtritscf? - J r prøvt t bliv frvlt n n tidlir os n privt rbjdsivr. J vil stå stærkt, o dt mnr j HK r ør, vis d r n vidruddnnls, som ntop kn kombinrs md drs solid prktisk rfrin. Biritt Ankr n Biritt Ankr r 46 år. Hnds krrir på rbjdsmrkdt strtd md t 15 timrs job vd kssn på postus. Hun vncrd urtit o ndt som filil-udviklinscf i Hdrslv. Fik undrvjs n mrkonom o n tr-åri ldruddnnls. Drftr vr un konsulnt i Novsol i tr år. I 2004 fik un stillin som økonomisk/dministrtiv mdrbjdr i Skærbæk Kommun. Blv skrtritscf 2006 i Børn/skolforvltninn. Blv færdi md diplom i offntli forvltnin 2007 o r nu byndt på mstr i businss dministrtion. Kun dnsn r lli for Biritt Ankr i d to år, un læsr mstr. Så n ftn om un indtr un smmn md kærstn T dnsulvt. HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR

20 TEMA I vidruddnnls T n diplom på dltid Diplomuddnnlsr nvndr si til voksn md n kort llr mllmln vidrånd uddnnls. Dn svrr til n mllmln uddnnls som for ksmpl lærr, sypljrsk llr pædo. Uddnnlsn r på dltid o tr typisk to år. Enklt kn t op til tr år. Dltrbtlinn vrirr, mn r typisk på omkrin kronr. Undrvisninn r tilrttlt, så dt r mulit t pss t rbjd smtidi md uddnnlsn. Uddnnlsrns opbynin vrirr, mn bstår typisk f t ntl modulr smt t fnsprojkt. Dr r stdi mssr f mulidr for t få pn til sin diplomuddnnls. D såkldt tr-prts pn r fordlt til ll kommunr, i lt cirk 300 millionr kronr til ftruddnnls o mn r ikk byndt t bru pnn ndnu. HK/Kommunl nbflr, t pnn brus til komptncivnd ftruddnnls, typisk diplom. Spør din tillidsrpræsntnt om, vornår dr kn nsøs. Læs mr på dnn jmmsid, vor du oså kn s s flr diplom-udnnlsr smt vor o vornår d forår: uddnnlsr.spx Typisk diplomuddnnlsr for HK r Offntli forvltnin Socilformidlin Bskæftils Børn o un Dn socil diplomuddnnls Dn socil diplomuddnnls & tværflit smrbjd Ldls Uddnnlss- o rvrvsvjldnin Flksibl diplomuddnnls Informtionssønin o vidnsornisrnd systmr HD 2.dl ornistion/ldls n Hnvndr si til mdrbjdr, som r nst indn for forsklli områdr i dn offntli forvltnin. n Givr di komptnc til t tilrttlæ o udfør socilt rbjd i kommunr, institutionr o privt virksomdr. n Mdrbjdr, som r involvrt i t jælp ldi tilb på rbjdsmrkdt. n Hr særlit fokus på dt t vær myndidsssbndlr. n Givr d studrnd ny rdskbr til t udvikl o udfør prktisk socilt rbjd på t vidnskblit rundl. n Styrkr din vnr til tværflit smrbjd, kommuniktion o ornistionsnlys. n Styrkr din komptncr indn for dt prsonli ldrskb, strti o strukturldls. n Givr di færdidr i t kunn vjld prsonr om uddnnls o om vl f rvrv. n Du kn skb dit t forløb vd t smmnsætt f fr flr diplomuddnnlsr. n Rttr si mod rkiv-, bibliotks-, o musumsområdt smt dn offntli forvltnin. n Du lærr om bslutninsprocssr, strtisk plnlænin, smrbjd o kommuniktion. MASTERUDDANNELSER VED ROSKILDE UNIVERSITET, RUC ktiv lærin o projktrbjd md n css MASTERUDDANNELSE I SOCIALT ENTREPRENØRSKAB Til di dr vil skb o forstå socil forndrin komptnc o ornistionsudviklin forndrinsprocssr o nlys ntværksrbjd o prtnrskbr Informtionsmød 10. mj 2010 kl P10, Roskild Univrsitt Univrsittsvj Roskild Ansøninsfrist 7. juni 2010 Studistrt 3. sptmbr Læs mr på: Kontkt os på llr tlf MASTER I VOKSENUDDANNELSE Humn Rsourc Dvlopmnt Til di dr vil skb o forstå lærprocssr lærin, vlurin o forndrin komptnc- o ornistionsudviklin rbjdspldsn som lærinsmiljø Informtionsmød 27. pril 2010 kl P11, Roskild Univrsitt Univrsittsvj Roskild Ansøninsfrist 7. juni 2010 Studistrt 3. sptmbr Læs mr på: Kontkt os på llr tlf HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR 2010

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen Al 2011 Til villr, rækkus o jorrur Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Al 2011 Hr i Al 2011 år u inormtion om: Drnovtion si 3 Alssttivr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere