Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)"

Transkript

1 Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

2 Autorisation Nærværende studieordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af den videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet (VMF). XXXXXXXXXXX oberst Chef for Air Force Training Centre DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata Dato Ændret af UDSTEDELSESDATO:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING FORMÅL UDDANNELSENS VARIGHED UDDANNELSENS TITEL ADGANGSKRAV UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD Generelle læringsmål for den videregående uddannelse af mellemledere i Flyvevåbnet Uddannelsens struktur Modul Ledelse i praksis Modul Ledelse i Flyvevåbnet Modul Organisation og arbejdspsykologi Modul Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Modul Underviserrollen under forandring Modul Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Modul Det strategiske lederskab Modul Management og forvaltning i Flyvevåbnet Holdning UNDERVISNINGS- OG STUDIEFORMER Undervisnings- og arbejdsformer Evaluering PRØVER OG BEDØMMELSER Oversigt over eksaminer og bedømmelser Reeksaminationer Klage over eksamen Uddannelsesbevis MERIT ØVRIGE AKTIVITETER OG DELTAGELSESPLIGT BESTEMMELSESGRUNDLAG BILAG

4 FORORD Denne studieordning er det samlende dokument i uddannelsesdokumentation for videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet. Ved gennemførelse af hele eller dele af uddannelsen opnås understøttende kvalifikationer der gør at den studerende efterfølgende kan søge stillinger på oversergent- og seniorsergent niveau i Flyvevåbnet, samt optag på officersuddannelsen. Studieordningen med tilhørende bilag for de enkelte moduler i uddannelsen samt den interne læringsoversigt, er styrende for uddannelsens gennemførelse og dokumenterne anvendes af studerende, undervisere, planlæggere som ramme for uddannelsesforløbet. Studieordningen med tilhørende bilag kan desuden anvendes af øvrige interessenter, der har ønske om eller behov for at få et indblik i uddannelsen, f.eks. i forbindelse med kompetenceudvikling af enhedens medarbejdere. Studieordningen beskriver bl.a. formålet med uddannelsen, uddannelsens struktur, moduler og undervisningsformer og - metoder samt eksamen. Ligeledes beskriver tilhørende bilag hvad den forventede læringsudbytte er på de enkelte moduler af uddannelsen. Derudover beskriver studieordningen procedure for ansøgning om merit for de enkelte moduler Uddannelsen gennemføres af Air Force Training Centre. xxxxxxxxxxxxxxx oberst Chef for Air Force Training Centre 4

5 1. INDLEDNING Videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet gennemføres som en modulopdelt uddannelse under så stor anvendelse af blended learning (BL) som muligt. Dette betyder, at de studerende skal gennemføre de enkelte moduler og dermed uddannelsen som en blanding af tilstedeværelse og distancelærings aktiviteter. Modulerne er fordelt på egentlige akademimoduler i en ledelsesrelateret retning suppleret med militærfaglige moduler i flyvevåben kontekst. Arbejdet i distancelæringsperioderne skal foregå ved siden af havende tjeneste og vil under enkelte moduler være understøttet af et aktionslæringsforløb 1. Studieordningen er i hovedparten relateret til dansk kvalifikationsramme for livslang læring niveau 5 og bør af samme grund, i det omfang det er muligt, følge gældende bestemmelser for videregående uddannelser. Studieordningen har virkning fra og revideres på årsbasis. 2. FORMÅL Uddannelsen har til formål at skabe de fornødne forudsætninger for den studerende for derved at kunne fungere som mellemleder på oversergent- og seniorsergentniveau i Flyvevåbnet. Uddannelsen er samtidig adgangsgivende til officersuddannelsen, under forudsætning af bestået afgangsprojekt. Uddannelsen skal herunder generere den nødvendige viden og færdigheder og derigennem skabe tilstrækkelig kompetencer, således den studerende kan: Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere aktiviteter for enkeltmedarbejdere og grupper på manuelt- og mellemlederniveau, Udføre operativ ledelse i kritiske situationer, som kræver omgående handling, Bidrage til at skabe et fælles værdigrundlag i egen enhed. Dette omfatter relationerne, læringsprocesserne og den personlige udvikling. Udføre de administrative opgaver, der henhører under funktionen. Uddannelsen dækker samlet set over kvalifikationer, som er nødvendige for virket på oversergentog seniorsergentniveau. Dette betyder, at man på oversergentniveau ser kompetencerne rettet mod enkeltmedarbejdere og mindre grupper jf. kompetenceprofilen for en oversergent (link) og på seniorsergentniveau mod større grupper af medarbejdere og med et større abstraktionsniveau jf. kompetenceprofilen for en seniorsergent (link) 1 Aktionslæring beskrives i denne uddannelse som "læring i fællesskab, gennem udspørgende undersøgelse og refleksioner i forhold til den stuerenes projekter, handlinger, praksis og eksperimenter i egen organisation, dvs. aktioner som organiseres i formelle nedsatte læringsgrupper" 5

6 3. UDDANNELSENS VARIGHED Det anbefales, at uddannelsens moduler mod henholdsvis oversergentniveau og seniorsergentniveau samlet set gennemføres indenfor en periode på maksimalt 5½ år. Begrundelse herfor skal findes i en forældelsesfrist på 6 år for fuldstændig akademiuddannelse dvs. inklusiv et afgangsprojekt. Den studerende kan gennemføre det afsluttende projektmodul ved UC Syddanmark, hvilket kan gøres på deltidsbasis over en periode på 6 måneder. Afgangsprojektet er ikke en del af nærværende studieordning. Ovennævnte anbefaling om en gennemførelse af denne uddannelse indenfor rammen af 5½ år, skal derfor betragtes som en vejledning i relation til et ønske om opnåelse af en akademigrad. Uddannelsens akademi- og militærfaglige moduler mod oversergentniveauet ses normalt gennemført indenfor en periode og måneder og til seniorsergentniveauet vil der normalt skulle afses en periode på 8 måneder. Såfremt man efter opnåelse af oversergentniveauet ikke gennemfører den resterende del af uddannelsen mod seniorsergentniveauet inden for rammen af de 6 år, skal der ansøges om en realkompetence afklaring ved UC Syddanmark for afdækning af evt. manglende kvalifikationer i relation til at gennemføre et afsluttende projekt og derved opnå akademigraden. Såfremt den studerende deltager i uddannelsen med det formål efterfølgende at blive optaget på Flyvevåbnets officersuddannelse og dermed diplomuddannelsen for militære ledere i Flyvevåbnet, er adgangskravet 60 ECTS point på niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Dette betyder at hele den videregående uddannelse af mellemledere inklusiv et afgangsprojekt ved UC Syddanmark, skal være gennemført inden optagelse på officersuddannelsen i Flyvevåbnet. 4. UDDANNELSENS TITEL Uddannelsen benævnes: VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET Objektforkortelse: xxxxxxxxxxx( tilgår ) 5. ADGANGSKRAV For at tilsikre at de fornødne grundlæggende forudsætninger er til stede før ansøgning om optagelse på modulerne i uddannelsen, skal følgende generelle adgangskrav iagttages. Den studerende skal have/være: Relevant erhvervserfaring på kvalifikationsniveau 4 i minimum 2 år Sikkerhedsgodkendelse: FORTROLIGT. Vurderet studieegnet af egen samtaleleder. Gennemført KompeteceUdvikling gennem Refleksion og Samtale (KURS) 1.1 og 1.2 inden indtrædelse på modulet Management og forvaltning i Flyvevåbnet. Deltaget i et af AFTC afholdte introdage, inden indtrædelse på den studerendes første modul ved AFTC. 6

7 6. UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD 6.1. Generelle læringsmål for den videregående uddannelse af mellemledere i Flyvevåbnet Uddannelsen tilgodeser generelt, at der skabes de fornødne forudsætninger ved den studerende for at kunne fungere som mellemleder på oversergent- og seniorsergent niveau i Flyvevåbnet. Efter endt uddannelse skal den studerende derfor have tilegnet sig nedenstående viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Oversergenten skal: Have viden om og forståelse for anvendelse af ledelsesmæssige metoder og teorier samt forsvarets ledelsesgrundlag til løsning af problemstillinger på specialist- og mellemlederniveau. Have viden om og forståelse for praksis og anvendelse af gældende kompetenceudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for teorier og metoder i tilknyttet føring generelt samt forståelse for anvendelsen af de metoder og redskaber, som er påkrævet for at udøve operativ ledelse i kritiske situationer, der kræver omgående handling. Have viden om og forståelse for praksis og anvendelse af metoder og teori indenfor voksenpædagogik. Have viden om Forsvarets elektroniske dokumenthåndteringsværktøjer. Have forståelse for sagsgangen i dokumenthåndtering i Forsvaret. Have viden om og forståelse for Forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau Seniorsergenten skal: Have viden om og forståelse for anvendelse af ledelsesmæssige metoder og teorier samt forsvarets ledelsesgrundlag til løsning af problemstillinger på specialist- og mellemlederniveau. Kunne reflektere over ledelsesmæssige udfordringer og efterfølgende udstikke klare mål, rammer og råderum. Have viden om og forståelse for praksis og anvendelse af gældende kompetenceudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for forsvarets og dets samarbejdspartners organisatoriske struktur, kultur og processer. Have viden om og forståelse for betingelserne for FSV virke, herunder de politiske målsætninger og økonomisk ramme. Have viden og forståelse for FSV nationale og internationale operationer Have viden om og forståelse for teorier og metoder i tilknyttet føring generelt, samt forståelse for anvendelsen af de metoder og redskaber, som er påkrævet for at udøve operativ ledelse i kritiske situationer, der kræver omgående handling. Have viden om og forståelse for anvendelsen af voksenpædagogiske tiltag i relation til fornyelse og udvikling i egen enhed. Have viden om og forståelse for forsvarets styrings- og virksomhedsmodel. 7

8 Have viden om og forståelse for sagsbehandlerens ansvar for processen; at tilvejebringe grundlaget for, at opgaven kan løses datagrundlag, analyse, opstilling og afvejning af handlemuligheder. Have viden om og forståelse for forsvarets elektroniske dokumenthåndteringsværktøjer. Have forståelse for sagsgangen i dokumenthåndtering i forsvaret. Have viden om og forståelse for forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. 8

9 Færdigheder: Oversergenten skal: Kunne anvende metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det ledelsesmæssige område på specialist- og mellemlederniveau. Kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder. Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til underlagt og/eller sidestillet personel. Kunne vælge, kombinere og anvende føringsrelaterede teoretiske og praktiske muligheder som grundlag for valgt opgaveløsning. Kunne formidle den valgte løsning på en opgave med et strukturelt udgangspunkt i gældende befalingsværktøj eller i form af en kort instruktion. Kunne anvende metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det pædagogiske område på specialist- og mellemlederniveau. Kunne formidle skriftlige budskaber inden for eget fagområdes praksis. Kunne anvende Forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer til gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler. Kunne anvende og kombinere administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. Seniorsergenten skal: Selvstændigt kunne anvende metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det ledelsesmæssige område på specialist- og mellemlederniveau. Selvstændigt kunne vurdere og justere praksisnære problemstillinger og begrunde valgte løsningsmuligheder. Selvstændigt kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til underlagt og/eller sidestillet personel. Med afsæt i organisationens struktur, kultur, og processer analysere og justere forskellige metoder til optimering af organisationen. Med afsæt i helhedsforståelse for FSV operationer, kunne tage højde for disse i relation til egen og enhedens opgaveløsning. Kunne vælge, kombinere og anvende føringsrelaterede teoretiske og praktiske muligheder som grundlag for valgt opgaveløsning. Kunne formidle den valgte løsning på en opgave, med et strukturelt udgangspunkt i gældende befalingsværktøj eller i form af en kort instruktion. Kunne begrunde og vælge relevante voksenpædagogiske tiltag til fornyelse og udvikling i egen enhed med henblik på at imødekomme nuværende og fremtidige opgavers krav og vilkår. Kunne anvende og kombinere systematiske arbejdsmetoder i relation til at fremme værdiskabende beslutninger, eliminere sagsbehandlingsfejl og optimere forbruget af ressourcer. Kunne formidle skriftlige budskaber inden for eget sagsbehandlerområde gennem anvendelse af et klart, forståeligt og korrekt sprog. Kunne anvende Forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer til gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler. Kunne anvende og kombinere administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. 9

10 Kompetencer: Oversergenten skal: Kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser. Kunne varetage og udøve ledelse med henblik på at skabe vilkår for, at en gruppe af mennesker kan formulere og arbejde for opfyldelsen af bestemte mål. Kunne identificere manglende kompetencer og iværksætte relevant vider- og efteruddannelse. Kunne tage ansvar for at føre underlagt personel i kritiske situationer. Kunne varetage planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af aktiviteter, der igennem motivation og samarbejde fremmer og støtter vilkår for at tilegne sig ny læring. Kunne varetage udarbejdelsen af afgrænsede skriftlige redegørelser uden særlige formkrav. Kunne varetage gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler i forhold til Forsvarets gældende bestemmelser. Kunne varetage anvendelsen af relevante administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. Kunne efterleve Flyvevåbnets værdier; professionalisme, lederskab, fleksibilitet, sammenhold, menneskelighed og effekt (soldat og specialist på samme tid). Seniorsergenten skal: Selvstændigt kunne håndtere og udstikke klare mål, ressourcer, rammer, og råderum. Selvstændigt kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser i relation til eget speciale. Selvstændigt kunne identificere og varetage, samt iværksætte relevant kompetenceudvikling af egne medarbejdere. Kunne håndtere en anerkendende kommunikation til at styrke og udvikle den enkelte medarbejder indenfor personens kompetencer. Indgå i organisatoriske udviklingsorienterede arbejdsprocesser. Kunne håndtere og varetage komplekse udviklingsorienterede forandringsprocesser, så det realiseres i organisationen. Selvstændigt kunne løse komplekse føringsopgaver i kritiske situationer. Selvstændigt kunne indgå i voksenpædagogisk samarbejde med en professionel tilgang. Selvstændigt kunne identificere og varetage relevante voksenpædagogiske tiltag i relation til fornyelse og udvikling af egen enhed. Selvstændigt kunne skabe rammer for en anerkendende og konstruktiv dialog og samarbejde mellem egne medarbejdere. Selvstændigt kunne tilvejebringe empiri, analysere, opstille og anbefale handlemuligheder indenfor problemområdet. Kunne varetage gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler i forhold til forsvarets gældende bestemmelser. Kunne varetage anvendelsen af relevante administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. Kunne efterleve Flyvevåbnets værdier; professionalisme, lederskab, fleksibilitet, sammenhold, menneskelighed og effekt (soldat og specialist på samme tid). 10

11 6.2. Uddannelsens struktur Uddannelsen er opbygget af 4 akademimoduler med tilhørende militærfaglige moduler. For at kunne kvalificere sig til at søge en oversergentstilling skal man have gennemført 3 akademimoduler med tilhørende militærfaglige moduler (35 ECTS point til akademiuddannelsen), og for at søge en seniorsergentstilling skal man tillige have gennemført de sidste to moduler (15 ECTS point til akademiuddannelsen) således at alle 8 moduler jf. nedenstående skitse er gennemført med tilfredsstillende resultat (se pkt.8.1). Formålet med de enkelte moduler er beskrevet nedenstående: Modul Ledelse i praksis Formål: At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis: At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring. At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere, hvilke af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer. At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturere et projekt. 11

12 Modul Ledelse i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet er at give den militære mellemleder indsigt i sin ledelsespraksis i relation til opgaveløsning i en militær kontekst og herigennem udvikle sin personlige lederadfærd. Dette sker med særlig fokus på at kunne analyse sammenhæng mellem fagets teori og praksis for derved at vurdere, hvilke af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer i Flyvevåbnet Modul Organisation og arbejdspsykologi Formål: At den studerende gennem refleksion over praksis og teori udvikler sin forståelse af organisationslivets / arbejdspsykologiens processer og problemstillinger for derved kunne tage professionelt del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger Modul Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet, er at give den militære mellemleder de særlige militære kompetencer, som kræves for at kunne forstå og anvende Flyvevåbnets organisatoriske processer og derved tage professionelt del i løsningen af praksisnære, organisatoriske og arbejdspsykologiske opgaver. Samt gennem refleksion over praksis kunne vælge professionelle løsninger indenfor rammen af Flyvevåbnets værdier, kultur og opgaver Modul Underviserrollen under forandring Formål: Formålet med underviserrollen under forandringer er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage, begrunde og udvikle egen voksenpædagogisk virksomhed samt kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde Modul Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet er at skabe de kompetencer og den motivation, der sætter den studerende i stand til at udvikle sine medarbejderes kompetencer indenfor egen organisation. Dette sker med særlig fokus på: At forøge, supplere eller forandre eksisterende medarbejderkompetencer At imødekomme ændrede jobkrav og faglig udvikling i egen enhed At forøge egen enheds fleksibilitet og effekt igennem en bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer At fremme trivsel og arbejdsmotivation og dermed kvalitet og tilfredshed i arbejdet 12

13 Modul Det strategiske lederskab Formål: At den studerende gennem refleksion over praksis og teori indenfor fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, forholde sig til, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver Modul Management og forvaltning i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet, er at give den militære mellemleder de særlige militære kompetencer, som skaber grundlaget for at kunne anvende og kombinere systematiske arbejdsmetoder til at fremme værdiskabende beslutninger og optimere forbruget af tildelte ressourcer på baggrund af gældende forvaltningsmæssige og juridiske bestemmelser. Samt kunne anvende og forstå de psykologiske drivkræfter og principper i organisationspsykologien i relation til opgaveløsning i Flyvevåbnet Holdning. For at kunne varetage tjenesten som over- eller seniorsergent stiller Forsvaret krav om en vis holdning, beskrevet som karaktermæssige egenskaber såsom personlig fremtræden, ansvarsfølelse og respekt. Derudover skal den studerende til enhver tid leve op til Forsvarets grundværdier, som er, troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, hvilket betragtes som både naturligt og uundværligt i uddannelsessammenhæng gennem uddannelsen. 7. UNDERVISNINGS- OG STUDIEFORMER 7.1. Undervisnings- og arbejdsformer AFTC har en pædagogisk vision om at være et åbent og anerkendt kompetencecenter inden for læring. Vi vil skabe et miljø, hvor udvikling af såvel pædagogik og faglighed vægtes ligeligt. Vi tilstræber at nå de definerede læringsmål ved at tage udgangspunkt i de studerendes kompetencer. Undervisningen vil til enhver tid tage afsæt i de nyeste pædagogiske erfaringer indenfor voksenlæringsområdet. Uddannelsen og dermed de enkelte moduler vil bygge på en tværfaglig, problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse og gennemførsel i udstrakt grad, inddrage de studerendes erfaring og praksis. Undervisningen involverer en betydelig grad af samarbejde blandt de studerende. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres som blended learning, der er en kombination af tilstedeværelsesundervisning ved AFTC og distancelæring ved siden af havende tjeneste. Et akademimodul er rammesat til ca. 10 uger med ca. 8 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 4 blokke, samt 30 minutters mundtlig eksamen. Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste. Et militært fagligt modul er rammesat til 9-15 uger afhængigt af det enkelte moduls udstrækning. Tilstedeværelsen ved AFTC på det enkelte modul varierer fra 6 til 9 dage, fordelt over 3 blokke, 13

14 samt tilhørende eksamen (jf. bilag for det enkelte modul). Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste. AFTC anvender primært internetplatformen ICEcore til kommunikation mellem facilitator/underviser og den studerende samt de studerende imellem. ICEcore vil gennem uddannelsen være samlingsstedet for opgavebeskrivelser og besvarelse, kollabroativt arbejde i forskellige grupper, diverse undervisningsmaterialer, samt meget mere. 7.2 Evaluering. Uddannelsens evalueres systematik for arbejdet med kvalitetssikring og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring af skolens uddannelser og anvendes til løbende udvikling af samme. 8. PRØVER OG BEDØMMELSER De enkelte modulers læringsudbytte dokumenteres undervejs ved deltagelse i mundtlige, skriftlige eksamener samt ved bedømmelse af bl.a. teoretiske og praktiske opgaver, projekter og mundtlige fremlæggelser, deltagelse i undervisningsforløb mv. Eksamenerne er enten til intern eller ekstern bedømmelse. Ved de interne eksamener foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere og/eller andre kompetente medarbejdere udpeget af AFTC. Ved de eksterne eksamener foretages bedømmelsen af eksaminator og af en censor. Censor må ikke have deltaget som underviser under uddannelsen. Alle eksamener og bedømmelser er tilrettelagt, så der bliver foretaget en individuel absolut vurdering. Nedenfor er en oversigt over de eksamener /bedømmelser som skal bestås Oversigt over eksaminer og bedømmelser Modul Eksamens- / bedømmelsesform Bedømmelse Bedømmer Intern/ekstern Ledelse i praksis Ledelse i Flyvevåbnet Organisation og arbejdspsykologi Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase 7- trinsskalaen Ekstern Mundtlig prøve 7- trinsskalaen Intern kombineret med en skriftlig case. Mundtlig prøve med 7- trinsskalaen Ekstern udgangspunkt i et individuelt kort projekt Kort skriftlig opgave Bestået / ikke bestået Intern 14

15 Underviserrollen under forandring Kompetence udvikling i Flyvevåbnet Det strategiske lederskab Management og forvaltning i Flyvevåbnet Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig case. Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig case Mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt langt projekt, Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig case 7- trinsskalaen Ekstern 7- trinsskalaen Intern 7- trinsskalaen Ekstern 7- trinsskalaen Intern 8.2. Reeksaminationer Hvis den studerende ikke består ovennævnte eksamener, skal vedkommende op til en ny prøve jf. eksamensbekendtgørelsen og AFTC BST pkt Den nye prøve gennemføres så hurtigt som muligt efter konstatering af et utilfredsstillende resultat og senest inden indtræden af næste militærfaglige modul. Bestås prøven ej heller ved denne lejlighed, kan der i specielle tilfælde gives tilladelse til, at den studerende en sidste gang får lov til at gå til eksamen. Resultatet skal ligeledes være tilfredsstillende før næste militærfaglige modul kan frekventeres Klage over eksamen Såfremt den studerende ønsker at klage over en eksamen, skal dette gøres individuelt og skriftligt overfor AFTC senest 2 uger efter modtaget bedømmelse. Klagen kan være vedrørende: Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål samt deres forhold til uddannelses læringsmål. Prøveforløbet eller Bedømmelsen 8.4. Uddannelsesbevis Efter vellykket og tilfredsstillende gennemførelse af de enkelte moduler, udsteder erhvervsskolerne henholdsvis AFTC et uddannelsesbevis for bestået modul. Der tilskrives ved samme lejlighed et Q i DeMars for bestået modul. 9. MERIT Såfremt der er et ønske om at søge merit for et eller flere moduler i uddannelsen, rettes denne ansøgning til Flyvertaktiskkommando jf. FTK BST 180-5: Bestemmelse for procedure i forbindelse med ansøgning om meritering. 10. ØVRIGE AKTIVITETER OG DELTAGELSESPLIGT Da uddannelsens er bygget på blended learning princippet, kan det ikke forventes, at de studerende kan deltage i øvrige aktiviteter under tilstedeværelsesperioderne. 15

16 11. BESTEMMELSESGRUNDLAG Forsvaret: AFTC BST 180-6, Uansøgt afgang fra Flyvevåbnets mellemlederuddannelser og Officersbasiselement. FTKBST 180-5, Bestemmelser for procedure i forbindelse med ansøgning om meritering. FTKBST189-4, Udstedelse af kursusbeviser, uddannelsesbeviser og eksamensbeviser FKODIR UV Forsvarets Ledelsesgrundlag. FKOPUB PS Pædagogiske principper for Forsvaret. Bekendtgørelse i relation til videregående voksenuddannelser: Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (BEK nr. 367) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (LBK 881) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.(lbk 952) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 714) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK 1244) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne (BEK 1206) Retsgrundlaget kan læses på adressen 16

17 12. BILAG Bilag 1: Ledelse i praksis Bilag 2: Ledelse i Flyvevåbnet Bilag 3: Organisation og arbejdspsykologi Bilag 4: Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Bilag 5: Underviserrollen under forandring Bilag 6: Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Bilag 7: Det strategiske lederskab Bilag 8: Management og forvaltning i Flyvevåbnet 17

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU)

AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU) STUDIEORDNING 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...4 3. Generelle retningslinjer...5 3.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 5 3.2. Uddannelsens formål... 5 3.3. Målbeskrivelse...

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde Revideret 11.12.13 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed...

Læs mere