Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)"

Transkript

1 Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

2 Autorisation Nærværende studieordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af den videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet (VMF). XXXXXXXXXXX oberst Chef for Air Force Training Centre DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata Dato Ændret af UDSTEDELSESDATO:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING FORMÅL UDDANNELSENS VARIGHED UDDANNELSENS TITEL ADGANGSKRAV UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD Generelle læringsmål for den videregående uddannelse af mellemledere i Flyvevåbnet Uddannelsens struktur Modul Ledelse i praksis Modul Ledelse i Flyvevåbnet Modul Organisation og arbejdspsykologi Modul Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Modul Underviserrollen under forandring Modul Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Modul Det strategiske lederskab Modul Management og forvaltning i Flyvevåbnet Holdning UNDERVISNINGS- OG STUDIEFORMER Undervisnings- og arbejdsformer Evaluering PRØVER OG BEDØMMELSER Oversigt over eksaminer og bedømmelser Reeksaminationer Klage over eksamen Uddannelsesbevis MERIT ØVRIGE AKTIVITETER OG DELTAGELSESPLIGT BESTEMMELSESGRUNDLAG BILAG

4 FORORD Denne studieordning er det samlende dokument i uddannelsesdokumentation for videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet. Ved gennemførelse af hele eller dele af uddannelsen opnås understøttende kvalifikationer der gør at den studerende efterfølgende kan søge stillinger på oversergent- og seniorsergent niveau i Flyvevåbnet, samt optag på officersuddannelsen. Studieordningen med tilhørende bilag for de enkelte moduler i uddannelsen samt den interne læringsoversigt, er styrende for uddannelsens gennemførelse og dokumenterne anvendes af studerende, undervisere, planlæggere som ramme for uddannelsesforløbet. Studieordningen med tilhørende bilag kan desuden anvendes af øvrige interessenter, der har ønske om eller behov for at få et indblik i uddannelsen, f.eks. i forbindelse med kompetenceudvikling af enhedens medarbejdere. Studieordningen beskriver bl.a. formålet med uddannelsen, uddannelsens struktur, moduler og undervisningsformer og - metoder samt eksamen. Ligeledes beskriver tilhørende bilag hvad den forventede læringsudbytte er på de enkelte moduler af uddannelsen. Derudover beskriver studieordningen procedure for ansøgning om merit for de enkelte moduler Uddannelsen gennemføres af Air Force Training Centre. xxxxxxxxxxxxxxx oberst Chef for Air Force Training Centre 4

5 1. INDLEDNING Videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet gennemføres som en modulopdelt uddannelse under så stor anvendelse af blended learning (BL) som muligt. Dette betyder, at de studerende skal gennemføre de enkelte moduler og dermed uddannelsen som en blanding af tilstedeværelse og distancelærings aktiviteter. Modulerne er fordelt på egentlige akademimoduler i en ledelsesrelateret retning suppleret med militærfaglige moduler i flyvevåben kontekst. Arbejdet i distancelæringsperioderne skal foregå ved siden af havende tjeneste og vil under enkelte moduler være understøttet af et aktionslæringsforløb 1. Studieordningen er i hovedparten relateret til dansk kvalifikationsramme for livslang læring niveau 5 og bør af samme grund, i det omfang det er muligt, følge gældende bestemmelser for videregående uddannelser. Studieordningen har virkning fra og revideres på årsbasis. 2. FORMÅL Uddannelsen har til formål at skabe de fornødne forudsætninger for den studerende for derved at kunne fungere som mellemleder på oversergent- og seniorsergentniveau i Flyvevåbnet. Uddannelsen er samtidig adgangsgivende til officersuddannelsen, under forudsætning af bestået afgangsprojekt. Uddannelsen skal herunder generere den nødvendige viden og færdigheder og derigennem skabe tilstrækkelig kompetencer, således den studerende kan: Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere aktiviteter for enkeltmedarbejdere og grupper på manuelt- og mellemlederniveau, Udføre operativ ledelse i kritiske situationer, som kræver omgående handling, Bidrage til at skabe et fælles værdigrundlag i egen enhed. Dette omfatter relationerne, læringsprocesserne og den personlige udvikling. Udføre de administrative opgaver, der henhører under funktionen. Uddannelsen dækker samlet set over kvalifikationer, som er nødvendige for virket på oversergentog seniorsergentniveau. Dette betyder, at man på oversergentniveau ser kompetencerne rettet mod enkeltmedarbejdere og mindre grupper jf. kompetenceprofilen for en oversergent (link) og på seniorsergentniveau mod større grupper af medarbejdere og med et større abstraktionsniveau jf. kompetenceprofilen for en seniorsergent (link) 1 Aktionslæring beskrives i denne uddannelse som "læring i fællesskab, gennem udspørgende undersøgelse og refleksioner i forhold til den stuerenes projekter, handlinger, praksis og eksperimenter i egen organisation, dvs. aktioner som organiseres i formelle nedsatte læringsgrupper" 5

6 3. UDDANNELSENS VARIGHED Det anbefales, at uddannelsens moduler mod henholdsvis oversergentniveau og seniorsergentniveau samlet set gennemføres indenfor en periode på maksimalt 5½ år. Begrundelse herfor skal findes i en forældelsesfrist på 6 år for fuldstændig akademiuddannelse dvs. inklusiv et afgangsprojekt. Den studerende kan gennemføre det afsluttende projektmodul ved UC Syddanmark, hvilket kan gøres på deltidsbasis over en periode på 6 måneder. Afgangsprojektet er ikke en del af nærværende studieordning. Ovennævnte anbefaling om en gennemførelse af denne uddannelse indenfor rammen af 5½ år, skal derfor betragtes som en vejledning i relation til et ønske om opnåelse af en akademigrad. Uddannelsens akademi- og militærfaglige moduler mod oversergentniveauet ses normalt gennemført indenfor en periode og måneder og til seniorsergentniveauet vil der normalt skulle afses en periode på 8 måneder. Såfremt man efter opnåelse af oversergentniveauet ikke gennemfører den resterende del af uddannelsen mod seniorsergentniveauet inden for rammen af de 6 år, skal der ansøges om en realkompetence afklaring ved UC Syddanmark for afdækning af evt. manglende kvalifikationer i relation til at gennemføre et afsluttende projekt og derved opnå akademigraden. Såfremt den studerende deltager i uddannelsen med det formål efterfølgende at blive optaget på Flyvevåbnets officersuddannelse og dermed diplomuddannelsen for militære ledere i Flyvevåbnet, er adgangskravet 60 ECTS point på niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Dette betyder at hele den videregående uddannelse af mellemledere inklusiv et afgangsprojekt ved UC Syddanmark, skal være gennemført inden optagelse på officersuddannelsen i Flyvevåbnet. 4. UDDANNELSENS TITEL Uddannelsen benævnes: VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET Objektforkortelse: xxxxxxxxxxx( tilgår ) 5. ADGANGSKRAV For at tilsikre at de fornødne grundlæggende forudsætninger er til stede før ansøgning om optagelse på modulerne i uddannelsen, skal følgende generelle adgangskrav iagttages. Den studerende skal have/være: Relevant erhvervserfaring på kvalifikationsniveau 4 i minimum 2 år Sikkerhedsgodkendelse: FORTROLIGT. Vurderet studieegnet af egen samtaleleder. Gennemført KompeteceUdvikling gennem Refleksion og Samtale (KURS) 1.1 og 1.2 inden indtrædelse på modulet Management og forvaltning i Flyvevåbnet. Deltaget i et af AFTC afholdte introdage, inden indtrædelse på den studerendes første modul ved AFTC. 6

7 6. UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD 6.1. Generelle læringsmål for den videregående uddannelse af mellemledere i Flyvevåbnet Uddannelsen tilgodeser generelt, at der skabes de fornødne forudsætninger ved den studerende for at kunne fungere som mellemleder på oversergent- og seniorsergent niveau i Flyvevåbnet. Efter endt uddannelse skal den studerende derfor have tilegnet sig nedenstående viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Oversergenten skal: Have viden om og forståelse for anvendelse af ledelsesmæssige metoder og teorier samt forsvarets ledelsesgrundlag til løsning af problemstillinger på specialist- og mellemlederniveau. Have viden om og forståelse for praksis og anvendelse af gældende kompetenceudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for teorier og metoder i tilknyttet føring generelt samt forståelse for anvendelsen af de metoder og redskaber, som er påkrævet for at udøve operativ ledelse i kritiske situationer, der kræver omgående handling. Have viden om og forståelse for praksis og anvendelse af metoder og teori indenfor voksenpædagogik. Have viden om Forsvarets elektroniske dokumenthåndteringsværktøjer. Have forståelse for sagsgangen i dokumenthåndtering i Forsvaret. Have viden om og forståelse for Forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau Seniorsergenten skal: Have viden om og forståelse for anvendelse af ledelsesmæssige metoder og teorier samt forsvarets ledelsesgrundlag til løsning af problemstillinger på specialist- og mellemlederniveau. Kunne reflektere over ledelsesmæssige udfordringer og efterfølgende udstikke klare mål, rammer og råderum. Have viden om og forståelse for praksis og anvendelse af gældende kompetenceudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for forsvarets og dets samarbejdspartners organisatoriske struktur, kultur og processer. Have viden om og forståelse for betingelserne for FSV virke, herunder de politiske målsætninger og økonomisk ramme. Have viden og forståelse for FSV nationale og internationale operationer Have viden om og forståelse for teorier og metoder i tilknyttet føring generelt, samt forståelse for anvendelsen af de metoder og redskaber, som er påkrævet for at udøve operativ ledelse i kritiske situationer, der kræver omgående handling. Have viden om og forståelse for anvendelsen af voksenpædagogiske tiltag i relation til fornyelse og udvikling i egen enhed. Have viden om og forståelse for forsvarets styrings- og virksomhedsmodel. 7

8 Have viden om og forståelse for sagsbehandlerens ansvar for processen; at tilvejebringe grundlaget for, at opgaven kan løses datagrundlag, analyse, opstilling og afvejning af handlemuligheder. Have viden om og forståelse for forsvarets elektroniske dokumenthåndteringsværktøjer. Have forståelse for sagsgangen i dokumenthåndtering i forsvaret. Have viden om og forståelse for forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. 8

9 Færdigheder: Oversergenten skal: Kunne anvende metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det ledelsesmæssige område på specialist- og mellemlederniveau. Kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder. Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til underlagt og/eller sidestillet personel. Kunne vælge, kombinere og anvende føringsrelaterede teoretiske og praktiske muligheder som grundlag for valgt opgaveløsning. Kunne formidle den valgte løsning på en opgave med et strukturelt udgangspunkt i gældende befalingsværktøj eller i form af en kort instruktion. Kunne anvende metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det pædagogiske område på specialist- og mellemlederniveau. Kunne formidle skriftlige budskaber inden for eget fagområdes praksis. Kunne anvende Forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer til gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler. Kunne anvende og kombinere administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. Seniorsergenten skal: Selvstændigt kunne anvende metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det ledelsesmæssige område på specialist- og mellemlederniveau. Selvstændigt kunne vurdere og justere praksisnære problemstillinger og begrunde valgte løsningsmuligheder. Selvstændigt kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til underlagt og/eller sidestillet personel. Med afsæt i organisationens struktur, kultur, og processer analysere og justere forskellige metoder til optimering af organisationen. Med afsæt i helhedsforståelse for FSV operationer, kunne tage højde for disse i relation til egen og enhedens opgaveløsning. Kunne vælge, kombinere og anvende føringsrelaterede teoretiske og praktiske muligheder som grundlag for valgt opgaveløsning. Kunne formidle den valgte løsning på en opgave, med et strukturelt udgangspunkt i gældende befalingsværktøj eller i form af en kort instruktion. Kunne begrunde og vælge relevante voksenpædagogiske tiltag til fornyelse og udvikling i egen enhed med henblik på at imødekomme nuværende og fremtidige opgavers krav og vilkår. Kunne anvende og kombinere systematiske arbejdsmetoder i relation til at fremme værdiskabende beslutninger, eliminere sagsbehandlingsfejl og optimere forbruget af ressourcer. Kunne formidle skriftlige budskaber inden for eget sagsbehandlerområde gennem anvendelse af et klart, forståeligt og korrekt sprog. Kunne anvende Forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer til gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler. Kunne anvende og kombinere administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. 9

10 Kompetencer: Oversergenten skal: Kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser. Kunne varetage og udøve ledelse med henblik på at skabe vilkår for, at en gruppe af mennesker kan formulere og arbejde for opfyldelsen af bestemte mål. Kunne identificere manglende kompetencer og iværksætte relevant vider- og efteruddannelse. Kunne tage ansvar for at føre underlagt personel i kritiske situationer. Kunne varetage planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af aktiviteter, der igennem motivation og samarbejde fremmer og støtter vilkår for at tilegne sig ny læring. Kunne varetage udarbejdelsen af afgrænsede skriftlige redegørelser uden særlige formkrav. Kunne varetage gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler i forhold til Forsvarets gældende bestemmelser. Kunne varetage anvendelsen af relevante administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. Kunne efterleve Flyvevåbnets værdier; professionalisme, lederskab, fleksibilitet, sammenhold, menneskelighed og effekt (soldat og specialist på samme tid). Seniorsergenten skal: Selvstændigt kunne håndtere og udstikke klare mål, ressourcer, rammer, og råderum. Selvstændigt kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser i relation til eget speciale. Selvstændigt kunne identificere og varetage, samt iværksætte relevant kompetenceudvikling af egne medarbejdere. Kunne håndtere en anerkendende kommunikation til at styrke og udvikle den enkelte medarbejder indenfor personens kompetencer. Indgå i organisatoriske udviklingsorienterede arbejdsprocesser. Kunne håndtere og varetage komplekse udviklingsorienterede forandringsprocesser, så det realiseres i organisationen. Selvstændigt kunne løse komplekse føringsopgaver i kritiske situationer. Selvstændigt kunne indgå i voksenpædagogisk samarbejde med en professionel tilgang. Selvstændigt kunne identificere og varetage relevante voksenpædagogiske tiltag i relation til fornyelse og udvikling af egen enhed. Selvstændigt kunne skabe rammer for en anerkendende og konstruktiv dialog og samarbejde mellem egne medarbejdere. Selvstændigt kunne tilvejebringe empiri, analysere, opstille og anbefale handlemuligheder indenfor problemområdet. Kunne varetage gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler i forhold til forsvarets gældende bestemmelser. Kunne varetage anvendelsen af relevante administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. Kunne efterleve Flyvevåbnets værdier; professionalisme, lederskab, fleksibilitet, sammenhold, menneskelighed og effekt (soldat og specialist på samme tid). 10

11 6.2. Uddannelsens struktur Uddannelsen er opbygget af 4 akademimoduler med tilhørende militærfaglige moduler. For at kunne kvalificere sig til at søge en oversergentstilling skal man have gennemført 3 akademimoduler med tilhørende militærfaglige moduler (35 ECTS point til akademiuddannelsen), og for at søge en seniorsergentstilling skal man tillige have gennemført de sidste to moduler (15 ECTS point til akademiuddannelsen) således at alle 8 moduler jf. nedenstående skitse er gennemført med tilfredsstillende resultat (se pkt.8.1). Formålet med de enkelte moduler er beskrevet nedenstående: Modul Ledelse i praksis Formål: At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis: At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring. At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere, hvilke af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer. At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturere et projekt. 11

12 Modul Ledelse i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet er at give den militære mellemleder indsigt i sin ledelsespraksis i relation til opgaveløsning i en militær kontekst og herigennem udvikle sin personlige lederadfærd. Dette sker med særlig fokus på at kunne analyse sammenhæng mellem fagets teori og praksis for derved at vurdere, hvilke af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer i Flyvevåbnet Modul Organisation og arbejdspsykologi Formål: At den studerende gennem refleksion over praksis og teori udvikler sin forståelse af organisationslivets / arbejdspsykologiens processer og problemstillinger for derved kunne tage professionelt del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger Modul Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet, er at give den militære mellemleder de særlige militære kompetencer, som kræves for at kunne forstå og anvende Flyvevåbnets organisatoriske processer og derved tage professionelt del i løsningen af praksisnære, organisatoriske og arbejdspsykologiske opgaver. Samt gennem refleksion over praksis kunne vælge professionelle løsninger indenfor rammen af Flyvevåbnets værdier, kultur og opgaver Modul Underviserrollen under forandring Formål: Formålet med underviserrollen under forandringer er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage, begrunde og udvikle egen voksenpædagogisk virksomhed samt kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde Modul Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet er at skabe de kompetencer og den motivation, der sætter den studerende i stand til at udvikle sine medarbejderes kompetencer indenfor egen organisation. Dette sker med særlig fokus på: At forøge, supplere eller forandre eksisterende medarbejderkompetencer At imødekomme ændrede jobkrav og faglig udvikling i egen enhed At forøge egen enheds fleksibilitet og effekt igennem en bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer At fremme trivsel og arbejdsmotivation og dermed kvalitet og tilfredshed i arbejdet 12

13 Modul Det strategiske lederskab Formål: At den studerende gennem refleksion over praksis og teori indenfor fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, forholde sig til, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver Modul Management og forvaltning i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet, er at give den militære mellemleder de særlige militære kompetencer, som skaber grundlaget for at kunne anvende og kombinere systematiske arbejdsmetoder til at fremme værdiskabende beslutninger og optimere forbruget af tildelte ressourcer på baggrund af gældende forvaltningsmæssige og juridiske bestemmelser. Samt kunne anvende og forstå de psykologiske drivkræfter og principper i organisationspsykologien i relation til opgaveløsning i Flyvevåbnet Holdning. For at kunne varetage tjenesten som over- eller seniorsergent stiller Forsvaret krav om en vis holdning, beskrevet som karaktermæssige egenskaber såsom personlig fremtræden, ansvarsfølelse og respekt. Derudover skal den studerende til enhver tid leve op til Forsvarets grundværdier, som er, troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, hvilket betragtes som både naturligt og uundværligt i uddannelsessammenhæng gennem uddannelsen. 7. UNDERVISNINGS- OG STUDIEFORMER 7.1. Undervisnings- og arbejdsformer AFTC har en pædagogisk vision om at være et åbent og anerkendt kompetencecenter inden for læring. Vi vil skabe et miljø, hvor udvikling af såvel pædagogik og faglighed vægtes ligeligt. Vi tilstræber at nå de definerede læringsmål ved at tage udgangspunkt i de studerendes kompetencer. Undervisningen vil til enhver tid tage afsæt i de nyeste pædagogiske erfaringer indenfor voksenlæringsområdet. Uddannelsen og dermed de enkelte moduler vil bygge på en tværfaglig, problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse og gennemførsel i udstrakt grad, inddrage de studerendes erfaring og praksis. Undervisningen involverer en betydelig grad af samarbejde blandt de studerende. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres som blended learning, der er en kombination af tilstedeværelsesundervisning ved AFTC og distancelæring ved siden af havende tjeneste. Et akademimodul er rammesat til ca. 10 uger med ca. 8 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 4 blokke, samt 30 minutters mundtlig eksamen. Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste. Et militært fagligt modul er rammesat til 9-15 uger afhængigt af det enkelte moduls udstrækning. Tilstedeværelsen ved AFTC på det enkelte modul varierer fra 6 til 9 dage, fordelt over 3 blokke, 13

14 samt tilhørende eksamen (jf. bilag for det enkelte modul). Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste. AFTC anvender primært internetplatformen ICEcore til kommunikation mellem facilitator/underviser og den studerende samt de studerende imellem. ICEcore vil gennem uddannelsen være samlingsstedet for opgavebeskrivelser og besvarelse, kollabroativt arbejde i forskellige grupper, diverse undervisningsmaterialer, samt meget mere. 7.2 Evaluering. Uddannelsens evalueres systematik for arbejdet med kvalitetssikring og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring af skolens uddannelser og anvendes til løbende udvikling af samme. 8. PRØVER OG BEDØMMELSER De enkelte modulers læringsudbytte dokumenteres undervejs ved deltagelse i mundtlige, skriftlige eksamener samt ved bedømmelse af bl.a. teoretiske og praktiske opgaver, projekter og mundtlige fremlæggelser, deltagelse i undervisningsforløb mv. Eksamenerne er enten til intern eller ekstern bedømmelse. Ved de interne eksamener foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere og/eller andre kompetente medarbejdere udpeget af AFTC. Ved de eksterne eksamener foretages bedømmelsen af eksaminator og af en censor. Censor må ikke have deltaget som underviser under uddannelsen. Alle eksamener og bedømmelser er tilrettelagt, så der bliver foretaget en individuel absolut vurdering. Nedenfor er en oversigt over de eksamener /bedømmelser som skal bestås Oversigt over eksaminer og bedømmelser Modul Eksamens- / bedømmelsesform Bedømmelse Bedømmer Intern/ekstern Ledelse i praksis Ledelse i Flyvevåbnet Organisation og arbejdspsykologi Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase 7- trinsskalaen Ekstern Mundtlig prøve 7- trinsskalaen Intern kombineret med en skriftlig case. Mundtlig prøve med 7- trinsskalaen Ekstern udgangspunkt i et individuelt kort projekt Kort skriftlig opgave Bestået / ikke bestået Intern 14

15 Underviserrollen under forandring Kompetence udvikling i Flyvevåbnet Det strategiske lederskab Management og forvaltning i Flyvevåbnet Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig case. Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig case Mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt langt projekt, Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig case 7- trinsskalaen Ekstern 7- trinsskalaen Intern 7- trinsskalaen Ekstern 7- trinsskalaen Intern 8.2. Reeksaminationer Hvis den studerende ikke består ovennævnte eksamener, skal vedkommende op til en ny prøve jf. eksamensbekendtgørelsen og AFTC BST pkt Den nye prøve gennemføres så hurtigt som muligt efter konstatering af et utilfredsstillende resultat og senest inden indtræden af næste militærfaglige modul. Bestås prøven ej heller ved denne lejlighed, kan der i specielle tilfælde gives tilladelse til, at den studerende en sidste gang får lov til at gå til eksamen. Resultatet skal ligeledes være tilfredsstillende før næste militærfaglige modul kan frekventeres Klage over eksamen Såfremt den studerende ønsker at klage over en eksamen, skal dette gøres individuelt og skriftligt overfor AFTC senest 2 uger efter modtaget bedømmelse. Klagen kan være vedrørende: Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål samt deres forhold til uddannelses læringsmål. Prøveforløbet eller Bedømmelsen 8.4. Uddannelsesbevis Efter vellykket og tilfredsstillende gennemførelse af de enkelte moduler, udsteder erhvervsskolerne henholdsvis AFTC et uddannelsesbevis for bestået modul. Der tilskrives ved samme lejlighed et Q i DeMars for bestået modul. 9. MERIT Såfremt der er et ønske om at søge merit for et eller flere moduler i uddannelsen, rettes denne ansøgning til Flyvertaktiskkommando jf. FTK BST 180-5: Bestemmelse for procedure i forbindelse med ansøgning om meritering. 10. ØVRIGE AKTIVITETER OG DELTAGELSESPLIGT Da uddannelsens er bygget på blended learning princippet, kan det ikke forventes, at de studerende kan deltage i øvrige aktiviteter under tilstedeværelsesperioderne. 15

16 11. BESTEMMELSESGRUNDLAG Forsvaret: AFTC BST 180-6, Uansøgt afgang fra Flyvevåbnets mellemlederuddannelser og Officersbasiselement. FTKBST 180-5, Bestemmelser for procedure i forbindelse med ansøgning om meritering. FTKBST189-4, Udstedelse af kursusbeviser, uddannelsesbeviser og eksamensbeviser FKODIR UV Forsvarets Ledelsesgrundlag. FKOPUB PS Pædagogiske principper for Forsvaret. Bekendtgørelse i relation til videregående voksenuddannelser: Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (BEK nr. 367) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (LBK 881) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.(lbk 952) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 714) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK 1244) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne (BEK 1206) Retsgrundlaget kan læses på adressen 16

17 12. BILAG Bilag 1: Ledelse i praksis Bilag 2: Ledelse i Flyvevåbnet Bilag 3: Organisation og arbejdspsykologi Bilag 4: Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Bilag 5: Underviserrollen under forandring Bilag 6: Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Bilag 7: Det strategiske lederskab Bilag 8: Management og forvaltning i Flyvevåbnet 17

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET 1. FORMÅL At deltageren erhverver sig den viden og de færdigheder, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højere funktionsniveau

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 14. februar 2014 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere