Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)"

Transkript

1 Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

2 Autorisation Nærværende studieordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af den videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet (VMF). XXXXXXXXXXX oberst Chef for Air Force Training Centre DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata Dato Ændret af UDSTEDELSESDATO:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING FORMÅL UDDANNELSENS VARIGHED UDDANNELSENS TITEL ADGANGSKRAV UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD Generelle læringsmål for den videregående uddannelse af mellemledere i Flyvevåbnet Uddannelsens struktur Modul Ledelse i praksis Modul Ledelse i Flyvevåbnet Modul Organisation og arbejdspsykologi Modul Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Modul Underviserrollen under forandring Modul Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Modul Det strategiske lederskab Modul Management og forvaltning i Flyvevåbnet Holdning UNDERVISNINGS- OG STUDIEFORMER Undervisnings- og arbejdsformer Evaluering PRØVER OG BEDØMMELSER Oversigt over eksaminer og bedømmelser Reeksaminationer Klage over eksamen Uddannelsesbevis MERIT ØVRIGE AKTIVITETER OG DELTAGELSESPLIGT BESTEMMELSESGRUNDLAG BILAG

4 FORORD Denne studieordning er det samlende dokument i uddannelsesdokumentation for videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet. Ved gennemførelse af hele eller dele af uddannelsen opnås understøttende kvalifikationer der gør at den studerende efterfølgende kan søge stillinger på oversergent- og seniorsergent niveau i Flyvevåbnet, samt optag på officersuddannelsen. Studieordningen med tilhørende bilag for de enkelte moduler i uddannelsen samt den interne læringsoversigt, er styrende for uddannelsens gennemførelse og dokumenterne anvendes af studerende, undervisere, planlæggere som ramme for uddannelsesforløbet. Studieordningen med tilhørende bilag kan desuden anvendes af øvrige interessenter, der har ønske om eller behov for at få et indblik i uddannelsen, f.eks. i forbindelse med kompetenceudvikling af enhedens medarbejdere. Studieordningen beskriver bl.a. formålet med uddannelsen, uddannelsens struktur, moduler og undervisningsformer og - metoder samt eksamen. Ligeledes beskriver tilhørende bilag hvad den forventede læringsudbytte er på de enkelte moduler af uddannelsen. Derudover beskriver studieordningen procedure for ansøgning om merit for de enkelte moduler Uddannelsen gennemføres af Air Force Training Centre. xxxxxxxxxxxxxxx oberst Chef for Air Force Training Centre 4

5 1. INDLEDNING Videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet gennemføres som en modulopdelt uddannelse under så stor anvendelse af blended learning (BL) som muligt. Dette betyder, at de studerende skal gennemføre de enkelte moduler og dermed uddannelsen som en blanding af tilstedeværelse og distancelærings aktiviteter. Modulerne er fordelt på egentlige akademimoduler i en ledelsesrelateret retning suppleret med militærfaglige moduler i flyvevåben kontekst. Arbejdet i distancelæringsperioderne skal foregå ved siden af havende tjeneste og vil under enkelte moduler være understøttet af et aktionslæringsforløb 1. Studieordningen er i hovedparten relateret til dansk kvalifikationsramme for livslang læring niveau 5 og bør af samme grund, i det omfang det er muligt, følge gældende bestemmelser for videregående uddannelser. Studieordningen har virkning fra og revideres på årsbasis. 2. FORMÅL Uddannelsen har til formål at skabe de fornødne forudsætninger for den studerende for derved at kunne fungere som mellemleder på oversergent- og seniorsergentniveau i Flyvevåbnet. Uddannelsen er samtidig adgangsgivende til officersuddannelsen, under forudsætning af bestået afgangsprojekt. Uddannelsen skal herunder generere den nødvendige viden og færdigheder og derigennem skabe tilstrækkelig kompetencer, således den studerende kan: Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere aktiviteter for enkeltmedarbejdere og grupper på manuelt- og mellemlederniveau, Udføre operativ ledelse i kritiske situationer, som kræver omgående handling, Bidrage til at skabe et fælles værdigrundlag i egen enhed. Dette omfatter relationerne, læringsprocesserne og den personlige udvikling. Udføre de administrative opgaver, der henhører under funktionen. Uddannelsen dækker samlet set over kvalifikationer, som er nødvendige for virket på oversergentog seniorsergentniveau. Dette betyder, at man på oversergentniveau ser kompetencerne rettet mod enkeltmedarbejdere og mindre grupper jf. kompetenceprofilen for en oversergent (link) og på seniorsergentniveau mod større grupper af medarbejdere og med et større abstraktionsniveau jf. kompetenceprofilen for en seniorsergent (link) 1 Aktionslæring beskrives i denne uddannelse som "læring i fællesskab, gennem udspørgende undersøgelse og refleksioner i forhold til den stuerenes projekter, handlinger, praksis og eksperimenter i egen organisation, dvs. aktioner som organiseres i formelle nedsatte læringsgrupper" 5

6 3. UDDANNELSENS VARIGHED Det anbefales, at uddannelsens moduler mod henholdsvis oversergentniveau og seniorsergentniveau samlet set gennemføres indenfor en periode på maksimalt 5½ år. Begrundelse herfor skal findes i en forældelsesfrist på 6 år for fuldstændig akademiuddannelse dvs. inklusiv et afgangsprojekt. Den studerende kan gennemføre det afsluttende projektmodul ved UC Syddanmark, hvilket kan gøres på deltidsbasis over en periode på 6 måneder. Afgangsprojektet er ikke en del af nærværende studieordning. Ovennævnte anbefaling om en gennemførelse af denne uddannelse indenfor rammen af 5½ år, skal derfor betragtes som en vejledning i relation til et ønske om opnåelse af en akademigrad. Uddannelsens akademi- og militærfaglige moduler mod oversergentniveauet ses normalt gennemført indenfor en periode og måneder og til seniorsergentniveauet vil der normalt skulle afses en periode på 8 måneder. Såfremt man efter opnåelse af oversergentniveauet ikke gennemfører den resterende del af uddannelsen mod seniorsergentniveauet inden for rammen af de 6 år, skal der ansøges om en realkompetence afklaring ved UC Syddanmark for afdækning af evt. manglende kvalifikationer i relation til at gennemføre et afsluttende projekt og derved opnå akademigraden. Såfremt den studerende deltager i uddannelsen med det formål efterfølgende at blive optaget på Flyvevåbnets officersuddannelse og dermed diplomuddannelsen for militære ledere i Flyvevåbnet, er adgangskravet 60 ECTS point på niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Dette betyder at hele den videregående uddannelse af mellemledere inklusiv et afgangsprojekt ved UC Syddanmark, skal være gennemført inden optagelse på officersuddannelsen i Flyvevåbnet. 4. UDDANNELSENS TITEL Uddannelsen benævnes: VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET Objektforkortelse: xxxxxxxxxxx( tilgår ) 5. ADGANGSKRAV For at tilsikre at de fornødne grundlæggende forudsætninger er til stede før ansøgning om optagelse på modulerne i uddannelsen, skal følgende generelle adgangskrav iagttages. Den studerende skal have/være: Relevant erhvervserfaring på kvalifikationsniveau 4 i minimum 2 år Sikkerhedsgodkendelse: FORTROLIGT. Vurderet studieegnet af egen samtaleleder. Gennemført KompeteceUdvikling gennem Refleksion og Samtale (KURS) 1.1 og 1.2 inden indtrædelse på modulet Management og forvaltning i Flyvevåbnet. Deltaget i et af AFTC afholdte introdage, inden indtrædelse på den studerendes første modul ved AFTC. 6

7 6. UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE, STRUKTUR OG INDHOLD 6.1. Generelle læringsmål for den videregående uddannelse af mellemledere i Flyvevåbnet Uddannelsen tilgodeser generelt, at der skabes de fornødne forudsætninger ved den studerende for at kunne fungere som mellemleder på oversergent- og seniorsergent niveau i Flyvevåbnet. Efter endt uddannelse skal den studerende derfor have tilegnet sig nedenstående viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Oversergenten skal: Have viden om og forståelse for anvendelse af ledelsesmæssige metoder og teorier samt forsvarets ledelsesgrundlag til løsning af problemstillinger på specialist- og mellemlederniveau. Have viden om og forståelse for praksis og anvendelse af gældende kompetenceudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for teorier og metoder i tilknyttet føring generelt samt forståelse for anvendelsen af de metoder og redskaber, som er påkrævet for at udøve operativ ledelse i kritiske situationer, der kræver omgående handling. Have viden om og forståelse for praksis og anvendelse af metoder og teori indenfor voksenpædagogik. Have viden om Forsvarets elektroniske dokumenthåndteringsværktøjer. Have forståelse for sagsgangen i dokumenthåndtering i Forsvaret. Have viden om og forståelse for Forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau Seniorsergenten skal: Have viden om og forståelse for anvendelse af ledelsesmæssige metoder og teorier samt forsvarets ledelsesgrundlag til løsning af problemstillinger på specialist- og mellemlederniveau. Kunne reflektere over ledelsesmæssige udfordringer og efterfølgende udstikke klare mål, rammer og råderum. Have viden om og forståelse for praksis og anvendelse af gældende kompetenceudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for forsvarets og dets samarbejdspartners organisatoriske struktur, kultur og processer. Have viden om og forståelse for betingelserne for FSV virke, herunder de politiske målsætninger og økonomisk ramme. Have viden og forståelse for FSV nationale og internationale operationer Have viden om og forståelse for teorier og metoder i tilknyttet føring generelt, samt forståelse for anvendelsen af de metoder og redskaber, som er påkrævet for at udøve operativ ledelse i kritiske situationer, der kræver omgående handling. Have viden om og forståelse for anvendelsen af voksenpædagogiske tiltag i relation til fornyelse og udvikling i egen enhed. Have viden om og forståelse for forsvarets styrings- og virksomhedsmodel. 7

8 Have viden om og forståelse for sagsbehandlerens ansvar for processen; at tilvejebringe grundlaget for, at opgaven kan løses datagrundlag, analyse, opstilling og afvejning af handlemuligheder. Have viden om og forståelse for forsvarets elektroniske dokumenthåndteringsværktøjer. Have forståelse for sagsgangen i dokumenthåndtering i forsvaret. Have viden om og forståelse for forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer. Have viden om og forståelse for administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. 8

9 Færdigheder: Oversergenten skal: Kunne anvende metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det ledelsesmæssige område på specialist- og mellemlederniveau. Kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder. Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til underlagt og/eller sidestillet personel. Kunne vælge, kombinere og anvende føringsrelaterede teoretiske og praktiske muligheder som grundlag for valgt opgaveløsning. Kunne formidle den valgte løsning på en opgave med et strukturelt udgangspunkt i gældende befalingsværktøj eller i form af en kort instruktion. Kunne anvende metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det pædagogiske område på specialist- og mellemlederniveau. Kunne formidle skriftlige budskaber inden for eget fagområdes praksis. Kunne anvende Forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer til gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler. Kunne anvende og kombinere administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. Seniorsergenten skal: Selvstændigt kunne anvende metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det ledelsesmæssige område på specialist- og mellemlederniveau. Selvstændigt kunne vurdere og justere praksisnære problemstillinger og begrunde valgte løsningsmuligheder. Selvstændigt kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til underlagt og/eller sidestillet personel. Med afsæt i organisationens struktur, kultur, og processer analysere og justere forskellige metoder til optimering af organisationen. Med afsæt i helhedsforståelse for FSV operationer, kunne tage højde for disse i relation til egen og enhedens opgaveløsning. Kunne vælge, kombinere og anvende føringsrelaterede teoretiske og praktiske muligheder som grundlag for valgt opgaveløsning. Kunne formidle den valgte løsning på en opgave, med et strukturelt udgangspunkt i gældende befalingsværktøj eller i form af en kort instruktion. Kunne begrunde og vælge relevante voksenpædagogiske tiltag til fornyelse og udvikling i egen enhed med henblik på at imødekomme nuværende og fremtidige opgavers krav og vilkår. Kunne anvende og kombinere systematiske arbejdsmetoder i relation til at fremme værdiskabende beslutninger, eliminere sagsbehandlingsfejl og optimere forbruget af ressourcer. Kunne formidle skriftlige budskaber inden for eget sagsbehandlerområde gennem anvendelse af et klart, forståeligt og korrekt sprog. Kunne anvende Forsvarets medarbejderudviklingsværktøjer til gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler. Kunne anvende og kombinere administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. 9

10 Kompetencer: Oversergenten skal: Kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser. Kunne varetage og udøve ledelse med henblik på at skabe vilkår for, at en gruppe af mennesker kan formulere og arbejde for opfyldelsen af bestemte mål. Kunne identificere manglende kompetencer og iværksætte relevant vider- og efteruddannelse. Kunne tage ansvar for at føre underlagt personel i kritiske situationer. Kunne varetage planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af aktiviteter, der igennem motivation og samarbejde fremmer og støtter vilkår for at tilegne sig ny læring. Kunne varetage udarbejdelsen af afgrænsede skriftlige redegørelser uden særlige formkrav. Kunne varetage gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler i forhold til Forsvarets gældende bestemmelser. Kunne varetage anvendelsen af relevante administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. Kunne efterleve Flyvevåbnets værdier; professionalisme, lederskab, fleksibilitet, sammenhold, menneskelighed og effekt (soldat og specialist på samme tid). Seniorsergenten skal: Selvstændigt kunne håndtere og udstikke klare mål, ressourcer, rammer, og råderum. Selvstændigt kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser i relation til eget speciale. Selvstændigt kunne identificere og varetage, samt iværksætte relevant kompetenceudvikling af egne medarbejdere. Kunne håndtere en anerkendende kommunikation til at styrke og udvikle den enkelte medarbejder indenfor personens kompetencer. Indgå i organisatoriske udviklingsorienterede arbejdsprocesser. Kunne håndtere og varetage komplekse udviklingsorienterede forandringsprocesser, så det realiseres i organisationen. Selvstændigt kunne løse komplekse føringsopgaver i kritiske situationer. Selvstændigt kunne indgå i voksenpædagogisk samarbejde med en professionel tilgang. Selvstændigt kunne identificere og varetage relevante voksenpædagogiske tiltag i relation til fornyelse og udvikling af egen enhed. Selvstændigt kunne skabe rammer for en anerkendende og konstruktiv dialog og samarbejde mellem egne medarbejdere. Selvstændigt kunne tilvejebringe empiri, analysere, opstille og anbefale handlemuligheder indenfor problemområdet. Kunne varetage gennemførelse af medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler i forhold til forsvarets gældende bestemmelser. Kunne varetage anvendelsen af relevante administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau. Kunne efterleve Flyvevåbnets værdier; professionalisme, lederskab, fleksibilitet, sammenhold, menneskelighed og effekt (soldat og specialist på samme tid). 10

11 6.2. Uddannelsens struktur Uddannelsen er opbygget af 4 akademimoduler med tilhørende militærfaglige moduler. For at kunne kvalificere sig til at søge en oversergentstilling skal man have gennemført 3 akademimoduler med tilhørende militærfaglige moduler (35 ECTS point til akademiuddannelsen), og for at søge en seniorsergentstilling skal man tillige have gennemført de sidste to moduler (15 ECTS point til akademiuddannelsen) således at alle 8 moduler jf. nedenstående skitse er gennemført med tilfredsstillende resultat (se pkt.8.1). Formålet med de enkelte moduler er beskrevet nedenstående: Modul Ledelse i praksis Formål: At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis: At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring. At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere, hvilke af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer. At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturere et projekt. 11

12 Modul Ledelse i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet er at give den militære mellemleder indsigt i sin ledelsespraksis i relation til opgaveløsning i en militær kontekst og herigennem udvikle sin personlige lederadfærd. Dette sker med særlig fokus på at kunne analyse sammenhæng mellem fagets teori og praksis for derved at vurdere, hvilke af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer i Flyvevåbnet Modul Organisation og arbejdspsykologi Formål: At den studerende gennem refleksion over praksis og teori udvikler sin forståelse af organisationslivets / arbejdspsykologiens processer og problemstillinger for derved kunne tage professionelt del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger Modul Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet, er at give den militære mellemleder de særlige militære kompetencer, som kræves for at kunne forstå og anvende Flyvevåbnets organisatoriske processer og derved tage professionelt del i løsningen af praksisnære, organisatoriske og arbejdspsykologiske opgaver. Samt gennem refleksion over praksis kunne vælge professionelle løsninger indenfor rammen af Flyvevåbnets værdier, kultur og opgaver Modul Underviserrollen under forandring Formål: Formålet med underviserrollen under forandringer er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage, begrunde og udvikle egen voksenpædagogisk virksomhed samt kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde Modul Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet er at skabe de kompetencer og den motivation, der sætter den studerende i stand til at udvikle sine medarbejderes kompetencer indenfor egen organisation. Dette sker med særlig fokus på: At forøge, supplere eller forandre eksisterende medarbejderkompetencer At imødekomme ændrede jobkrav og faglig udvikling i egen enhed At forøge egen enheds fleksibilitet og effekt igennem en bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer At fremme trivsel og arbejdsmotivation og dermed kvalitet og tilfredshed i arbejdet 12

13 Modul Det strategiske lederskab Formål: At den studerende gennem refleksion over praksis og teori indenfor fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, forholde sig til, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver Modul Management og forvaltning i Flyvevåbnet Formål: Formålet med modulet, er at give den militære mellemleder de særlige militære kompetencer, som skaber grundlaget for at kunne anvende og kombinere systematiske arbejdsmetoder til at fremme værdiskabende beslutninger og optimere forbruget af tildelte ressourcer på baggrund af gældende forvaltningsmæssige og juridiske bestemmelser. Samt kunne anvende og forstå de psykologiske drivkræfter og principper i organisationspsykologien i relation til opgaveløsning i Flyvevåbnet Holdning. For at kunne varetage tjenesten som over- eller seniorsergent stiller Forsvaret krav om en vis holdning, beskrevet som karaktermæssige egenskaber såsom personlig fremtræden, ansvarsfølelse og respekt. Derudover skal den studerende til enhver tid leve op til Forsvarets grundværdier, som er, troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, hvilket betragtes som både naturligt og uundværligt i uddannelsessammenhæng gennem uddannelsen. 7. UNDERVISNINGS- OG STUDIEFORMER 7.1. Undervisnings- og arbejdsformer AFTC har en pædagogisk vision om at være et åbent og anerkendt kompetencecenter inden for læring. Vi vil skabe et miljø, hvor udvikling af såvel pædagogik og faglighed vægtes ligeligt. Vi tilstræber at nå de definerede læringsmål ved at tage udgangspunkt i de studerendes kompetencer. Undervisningen vil til enhver tid tage afsæt i de nyeste pædagogiske erfaringer indenfor voksenlæringsområdet. Uddannelsen og dermed de enkelte moduler vil bygge på en tværfaglig, problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse og gennemførsel i udstrakt grad, inddrage de studerendes erfaring og praksis. Undervisningen involverer en betydelig grad af samarbejde blandt de studerende. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres som blended learning, der er en kombination af tilstedeværelsesundervisning ved AFTC og distancelæring ved siden af havende tjeneste. Et akademimodul er rammesat til ca. 10 uger med ca. 8 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 4 blokke, samt 30 minutters mundtlig eksamen. Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste. Et militært fagligt modul er rammesat til 9-15 uger afhængigt af det enkelte moduls udstrækning. Tilstedeværelsen ved AFTC på det enkelte modul varierer fra 6 til 9 dage, fordelt over 3 blokke, 13

14 samt tilhørende eksamen (jf. bilag for det enkelte modul). Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste. AFTC anvender primært internetplatformen ICEcore til kommunikation mellem facilitator/underviser og den studerende samt de studerende imellem. ICEcore vil gennem uddannelsen være samlingsstedet for opgavebeskrivelser og besvarelse, kollabroativt arbejde i forskellige grupper, diverse undervisningsmaterialer, samt meget mere. 7.2 Evaluering. Uddannelsens evalueres systematik for arbejdet med kvalitetssikring og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring af skolens uddannelser og anvendes til løbende udvikling af samme. 8. PRØVER OG BEDØMMELSER De enkelte modulers læringsudbytte dokumenteres undervejs ved deltagelse i mundtlige, skriftlige eksamener samt ved bedømmelse af bl.a. teoretiske og praktiske opgaver, projekter og mundtlige fremlæggelser, deltagelse i undervisningsforløb mv. Eksamenerne er enten til intern eller ekstern bedømmelse. Ved de interne eksamener foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere og/eller andre kompetente medarbejdere udpeget af AFTC. Ved de eksterne eksamener foretages bedømmelsen af eksaminator og af en censor. Censor må ikke have deltaget som underviser under uddannelsen. Alle eksamener og bedømmelser er tilrettelagt, så der bliver foretaget en individuel absolut vurdering. Nedenfor er en oversigt over de eksamener /bedømmelser som skal bestås Oversigt over eksaminer og bedømmelser Modul Eksamens- / bedømmelsesform Bedømmelse Bedømmer Intern/ekstern Ledelse i praksis Ledelse i Flyvevåbnet Organisation og arbejdspsykologi Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase 7- trinsskalaen Ekstern Mundtlig prøve 7- trinsskalaen Intern kombineret med en skriftlig case. Mundtlig prøve med 7- trinsskalaen Ekstern udgangspunkt i et individuelt kort projekt Kort skriftlig opgave Bestået / ikke bestået Intern 14

15 Underviserrollen under forandring Kompetence udvikling i Flyvevåbnet Det strategiske lederskab Management og forvaltning i Flyvevåbnet Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig case. Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig case Mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt langt projekt, Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig case 7- trinsskalaen Ekstern 7- trinsskalaen Intern 7- trinsskalaen Ekstern 7- trinsskalaen Intern 8.2. Reeksaminationer Hvis den studerende ikke består ovennævnte eksamener, skal vedkommende op til en ny prøve jf. eksamensbekendtgørelsen og AFTC BST pkt Den nye prøve gennemføres så hurtigt som muligt efter konstatering af et utilfredsstillende resultat og senest inden indtræden af næste militærfaglige modul. Bestås prøven ej heller ved denne lejlighed, kan der i specielle tilfælde gives tilladelse til, at den studerende en sidste gang får lov til at gå til eksamen. Resultatet skal ligeledes være tilfredsstillende før næste militærfaglige modul kan frekventeres Klage over eksamen Såfremt den studerende ønsker at klage over en eksamen, skal dette gøres individuelt og skriftligt overfor AFTC senest 2 uger efter modtaget bedømmelse. Klagen kan være vedrørende: Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål samt deres forhold til uddannelses læringsmål. Prøveforløbet eller Bedømmelsen 8.4. Uddannelsesbevis Efter vellykket og tilfredsstillende gennemførelse af de enkelte moduler, udsteder erhvervsskolerne henholdsvis AFTC et uddannelsesbevis for bestået modul. Der tilskrives ved samme lejlighed et Q i DeMars for bestået modul. 9. MERIT Såfremt der er et ønske om at søge merit for et eller flere moduler i uddannelsen, rettes denne ansøgning til Flyvertaktiskkommando jf. FTK BST 180-5: Bestemmelse for procedure i forbindelse med ansøgning om meritering. 10. ØVRIGE AKTIVITETER OG DELTAGELSESPLIGT Da uddannelsens er bygget på blended learning princippet, kan det ikke forventes, at de studerende kan deltage i øvrige aktiviteter under tilstedeværelsesperioderne. 15

16 11. BESTEMMELSESGRUNDLAG Forsvaret: AFTC BST 180-6, Uansøgt afgang fra Flyvevåbnets mellemlederuddannelser og Officersbasiselement. FTKBST 180-5, Bestemmelser for procedure i forbindelse med ansøgning om meritering. FTKBST189-4, Udstedelse af kursusbeviser, uddannelsesbeviser og eksamensbeviser FKODIR UV Forsvarets Ledelsesgrundlag. FKOPUB PS Pædagogiske principper for Forsvaret. Bekendtgørelse i relation til videregående voksenuddannelser: Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (BEK nr. 367) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (LBK 881) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.(lbk 952) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 714) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK 1244) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne (BEK 1206) Retsgrundlaget kan læses på adressen 16

17 12. BILAG Bilag 1: Ledelse i praksis Bilag 2: Ledelse i Flyvevåbnet Bilag 3: Organisation og arbejdspsykologi Bilag 4: Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Bilag 5: Underviserrollen under forandring Bilag 6: Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Bilag 7: Det strategiske lederskab Bilag 8: Management og forvaltning i Flyvevåbnet 17

Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET

Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af Grundlæggende

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af DELINGSFØRERKURSUS (DFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU)

Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU) Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU) 1. august 2015 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Formål med Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse...3 3. Mål for læringsudbytte...3 4. Omfang og struktur

Læs mere

LOGO. Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE. Version

LOGO. Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE. Version LOGO Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE Version 26112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Operationsstøtteuddannelsens formål... 3 3. Operationsstøtteuddannelsens

Læs mere

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version Studieordning for elementet Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot Version 30112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål med Flyvning og Ledelse... 3 3. Mål for læringsudbytte for Flyvning og Ledelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

. Det strategiske lederskab

. Det strategiske lederskab 2016. Det strategiske lederskab (AU-fagmodulet) med fokus på mangfoldighed et forløb med mulighed for kompetencegivende eksamen obligatorisk modul under akademiuddannelsen i ledelse giver 10 ECTS point

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning, en ny vej mod visdom. Tidsforbrug og udfordringer. Behov for nytænkning/bevidst tænkning. De uddannelsesmæssige krav. Den pædagogiske

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i socialt arbejde

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i socialt arbejde for Akademiuddannelsen i socialt arbejde Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER KMD OPUS PROCESRÅDGIVER CERTIFICERET UDDANNELSE FOR ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE I DET OFFENTLIGE, INKLUSIV KOMPETENCEGIVENDE EKSAMEN. BLIV CERTIFICERET KMD OPUS PROCESRÅDGIVER FÅ OVERBLIK OVER KOMMUNENS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

01-12-2015 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelsen i Ledelse (AU) Revideret 01.december 2015

01-12-2015 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelsen i Ledelse (AU) Revideret 01.december 2015 01-12-2015 for Akademiuddannelsen i Ledelse (AU) Revideret 01.december 2015 Studieordningen er gældende fra 1. december 2015 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed...

Læs mere