Den sundeste ledelse. Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sundeste ledelse. Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær?"

Transkript

1 Den sundeste ledelse Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær?

2 Region Syddanmarks indsats for at nedbringe sygefraværet hedder Sygefravær og Trivsel 2015 og består af to dele. Dels en systematisk opfølgning på de medarbejdere, der allerede er sygemeldte medarbejdere. Dels en indsats for at styrke den generelle trivsel og forebygge sygemeldinger.

3 Indhold Høj trivsel kommer ikke af sig selv 4 Sådan er undersøgelsen lavet 6 Fem tegn på sund ledelse 9 Hvad kan vi bruge resultaterne til? 20 Læs mere om Sygefravær og Trivsel Region Syddanmark Den sundeste ledelse

4 Høj trivsel kommer ikke af sig selv At medarbejderne trives i jobbet, er en vigtig forudsætning for, at de kan yde deres bedste, at den enkelte arbejdsplads fungerer effektivt og at Region Syddanmark som helhed kan levere en god service. Vi ved, at høj trivsel og lavt sygefravær som regel følges ad og omvendt at et dårligt psykisk arbejdsmiljø let fører til flere og længere sygemeldinger. Til gengæld ved vi ikke så meget om den præcise sammenhæng mellem ledelse, trivsel og sygefravær. Hvad er det for en type ledelse, der får medarbejderne til at trives og gør, at færre blive sygemeldt? Det er baggrunden for denne undersøgelse af, hvad der kendetegner den sundeste ledelse i Region Syddanmark. Det vil sige den ledelse, der udøves på arbejdspladser, hvor medarbejdere både er særligt tilfredse med arbejdet, og de fleste aldrig er syge. Hvad er det egentlig, disse ledere kan og gør, der tilsyneladende virker så godt. Fællestræk i sund ledelse Undersøgelsen er en del af den koordinerede indsats for at højne trivslen og nedbringe sygefraværet på regionens arbejdspladser. Det er både vigtigt at følge systematisk op på allerede sygemeldte medarbejdere og at styrke den generelle trivsel og forebyggelse af sygemeldinger. Det er det sidste formål, denne undersøgelse skal bidrage til at opfylde. Udgangspunktet for undersøgelsen er den antagelse, at god ledelse højner trivslen og mindsker sygefraværet. Formålet er altså ikke at bevise dette, men: 4 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

5 at afdække fællestrækkene i den ledelse, der faktisk udøves på de af regionens egne arbejdspladser, hvor medarbejderne er mest tilfredse og mindst syge. at reflektere over, hvordan disse fællestræk hænger sammen med høj trivsel og lavt sygefravær. at få inspiration både til vores daglige ledelsespraksis, og når vi i regionen fremover skal udvikle, undervise, vurdere og rekruttere ledere. Bag undersøgelsen Vi har fået en ekstern erhvervspsykolog med stor erfaring fra tilsvarende projekter til at lede undersøgelsen. Dels for at sikre en systematik i indsamlingen og bearbejdningen af data, dels for ikke at lade resultaterne farve af vores egne holdninger til eller formodninger om, hvad der er god ledelse i Region Syddanmark. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med konsulenter fra Koncern HR, der også har medvirket ved mange af interviewene. Dens design har bevidst været åbent og udforskende. Vi var interesseret i, hvordan ledelse rent faktisk bliver udøvet succesfuldt i netop vores verden ikke i at belyse eller bekræfte bestemte ledelsesteorier. At ledernes praksis så viser sig at flugte godt med den generelle ledelsestænkning i regionen, er blot opmuntrende. Det bekræfter os i, at vi på mange måder er på rette vej og gør det endnu mere oplagt at bruge resultaterne til yderligere at kvalificere og styrke vores indsatser for bedre ledelse, højere trivsel og lavere sygefravær i de enkelte enheder, afdelinger og institutioner. Carsten Lysdahl Søgaard HR-direktør i Region Syddanmark Region Syddanmark Den sundeste ledelse

6 Sådan er undersøgelsen lavet Undersøgelsen bygger på grundige individuelle interview med og om 18 særligt udvalgte ledere. Lederne skulle opfylde to kriterier: En høj grad af arbejdsglæde målt ud fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. En stor andel medarbejdere helt uden sygefravær baseret på sygefraværsdata fra Som nøgletal for sygefravær er valgt andelen af medarbejdere helt uden sygefravær i indeværende år i stedet for det gennemsnitlige sygefravær, som let kan påvirkes af nogle få langvarige sygemeldinger. Det valgte nøgletal fastholder desuden de senere års positive opmærksomhed på langtidsfriske medarbejdere. Der er således god grund til at fremhæve de medarbejdere, der kommer på arbejde hver dag, i stedet for altid at fokusere på de medarbejdere, der af mange forskellige årsager må melde sig syge i en periode. Der er valgt to-tre ledere fra hver af følgende syv organisationsenheder i regionen: Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland Odense Universitetshospital Psykiatrien Socialområdet Regionshuset. Det endelige udvalg af ledere er blevet valideret af de enkelte enheders HR-afdelinger. 6 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

7 Ledelse belyst fra tre sider For hver leder er der gennemført et individuelt interview med lederen selv, med lederens nærmeste overordnede samt et gruppeinterview med tre medarbejdere, udpeget af lederen selv. Det er disse i alt 54 interview, der analyseres i undersøgelsen. Interviewene er gennemført ud fra anerkendte og velafprøvede erhvervspsykologiske metoder. Hovedformålet med interviewet har været at identificere en række konkrete ledelsessituationer, der kendetegner den pågældende leders praksis, og få disse situationer beskrevet meget præcist og detaljeret. Den eksterne konsulent har trænet regionens egne konsulenter i interviewmetoden og har selv deltaget i godt en tredjedel af interviewene. Der har ved de fleste interview deltaget to interviewere, der efterfølgende har udarbejdet et fyldigt referat af interviewet. Den eksterne konsulent har på baggrund af disse 54 referater foretaget en tværgående analyse og fortolkning. Den er afslutningsvis blevet præsenteret for og drøftet med styregruppen for projekt Sygefravær og Trivsel Hvad virker her hos os? I dette hæfte fremlægges i kort form hovedresultaterne af undersøgelsen. Bagerst i hæftet giver styregruppen sit bud på, hvordan Region Syddanmark kan arbejde videre med den nye viden. Der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, men om en grundig og systematisk konsulentundersøgelse baseret på en kvalitativ metode, der er afprøvet i en lang række lignende sammenhænge. Undersøgelsens resultater gælder per definition kun for den kontekst, de er gennemført i. Region Syddanmark Den sundeste ledelse

8 Den skal altså ikke læses som en generel opskrift på god ledelse, men som nogle kvalificerede bud på, hvad der virker godt her hos os, når det gælder høj trivsel og lavt sygefravær. Fællestræk i god ledelse Metoden i den tværgående analyse af interviewene har været at finde og beskrive fællestræk i de udvalgte lederes praksis. Undersøgelsen har altså ikke fokuseret på det unikke ved den enkelte leder, men netop på det, der går igen hos dem alle. I analyseprocessen er de mange fællestræk grupperet og kogt ned til fem kendetegn på god trivselsledelse. Tommelfingerreglen har været, at mindst 15 af de 18 undersøgte ledere skal kunne knyttes til kendetegnet for at betegne det som et fællestræk. Der kan derfor være andre relevante kendetegn på god ledelse, der ikke er med her. Præsentation af de fem kendetegn Kendetegnene præsenteres på de følgende sider ud fra følgende fire hovedpunkter: Et begreb og én sætning, der rummer essensen af den pågældende ledelsespraksis. Fem eksempler på ledelseshandlinger, der er typiske inden for dette kendetegn. En kort udlægning af, hvad der er det særlige ved dette kendetegn. Et bud på, hvordan man som medarbejder oplever ledelse ud fra dette kendetegn suppleret af tre medarbejdercitater fra undersøgelsen. Desuden bringes et citat fra henholdsvis en leder og en chef, der belyser vigtige aspekter af det pågældende kendetegn. Alle citater og eksempler stammer fra undersøgelsens interview. Deltagerne er blevet garanteret anonymitet, og derfor er der i nogle tilfælde ændret i situationer og beskrivelse, der vil kunne henføres til en bestemt arbejdsplads eller person. Af samme grund er lederens køn i nogle tilfælde også ændret. 8 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

9 Fem tegn på sund ledelse Målrettet delegering Lederne giver udstrakt frihed til at skabe de ønskede resultater Rettidig problemløsning Lederne søger en hurtig håndtering af konflikter og problemer Kompromisløs ambition Lederne sætter høje standarder for de fælles præstationer Empatisk intervention Lederne agerer sikkert og respektfuldt i menneskelige relationer Tydelig integritet Lederne markerer og efterlever deres personlige værdier Region Syddanmark Den sundeste ledelse

10 Målrettet delegering Lederne giver udstrakt frihed til at skabe de ønskede resultater Ledere, der delegerer målrettet, er især kendetegnet ved, at de: Udstikker en klar retning for team og medarbejdere, men overlader det til dem selv at vælge den konkrete vej til målet. Den meget omfattende delegering er tydeligvis en bevidst linje og ikke udtryk for, at lederne blot overlader medarbejderne til sig selv. Det er en delegering, der sigter direkte på at sikre høj motivation og dermed, at opgaverne bliver løst bedst muligt. Konsekvent delegerer opgaver og ansvar med udgangspunkt i en klar definition af rammer, mål og ressourcer. Lader medarbejderne selv definere, prioritere og fordele de daglige opgaver herunder tage hånd om de mindre problemer, der opstår Følger godt op på medarbejdernes indsats, fremskridt og leverancer undervejs Tager konstruktivt fat i enkelte medarbejdere eller team, der har svært ved at nå deres mål eller på anden måde har brug for hjælp. Der er to lidt forskellige former for delegering på spil. Den mest udbredte er, at lederen udstikker nogle meget klare rammer for medarbejdernes indsats. Jeg fortæller tydeligt, hvilken vej vi skal gå, men dikterer hverken den præcise fart eller gangarten. Leder 10 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

11 Hun giver medarbejderne masser af spillerum men altid inden for klare og rimelige rammer. Chef Medarbejderne oplever en leder der viser dem tillid og giver dem spillerum til at bruge deres kompetencer selvstændigt og kreativt, men som samtidig både udstikker en tydelig kurs og følger op på, at selvstændigheden også fører til gode resultater. I andre tilfælde er styringen mere indirekte og delegeringen baseret på en udstrakt tillid til, at medarbejderne selv definerer deres mål og indsats og efterspørger den ledelse, de har behov for. Altså en højere grad af selvstyre, men dermed også større forventninger til, at de frie rammer bliver forvaltet effektivt. Han står hele tiden på sidelinjen, men ikke på nakken af os. Vi får lov til at være selvkørende, og den enkelte har stor frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde. Hun er rigtig god til at uddelegere på en måde, så man ved, hvornår man skal sparre med hende. Jeg er 100 % sikker på, at hun står bag mig i mine beslutninger. Og hvis jeg har kvajet mig, skal jeg nok få det at vide. Vi laver selv planer for opgaverne og sender dem til hende. Så længe vi får det til at køre effektivt, blander hun sig ikke i vores arbejde. Vi har en høj grad af frihed under ansvar, og det fungerer virkelig godt. Region Syddanmark Den sundeste ledelse

12 Rettidig problemløsning Lederne søger en hurtig håndtering af konflikter og problemer Ledere, der håndterer problemer resolut, er især kendetegnet ved, at de: Vi handler på det, mens det er varmt! Leder Reagerer hurtigt og konsekvent, når der opstår et kritisk problem i den daglige drift, eller hvis en medarbejder ikke trives. Straks kalder de berørte parter sammen, hvis der er samarbejdsproblemer, klager eller problemer med at nå bestemte opgaver. Hun følger beslutningerne helt til dørs, og det giver hende en enorm troværdighed og gennemslagskraft i stort og småt. Chef Signalerer at være tilgængelig for akut sparring også hvis det er uden for almindelig arbejdstid. Altid vender hurtigt tilbage, hvis en medarbejder har henvendt sig med et problem. Insisterer på at få problemerne på bordet med det samme, men er klar over, at løsningen og forbedringerne måske ikke melder sig straks. 12 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

13 Lederne er opsat på at håndtere potentielt alvorlige problemer og konflikter, mens de er overskuelige, så det går mindst muligt ud over arbejdsopgaverne. De involverer sig langt fra i alt, men signalerer meget tydeligt til medarbejderne, at de er klar til at træde til med såvel individuel sparring som fælles dialog og løsninger. Ledernes problemhåndtering er godt afstemt med det ansvar, de har delegeret. Når de bliver opmærksomme på problemer, medarbejdere eller team ikke selv tager hånd om, går de hurtigt og konstruktivt ind i sagen. Ofte lader de både fysiske døre og elektroniske kanaler stå åbne, så medarbejderne ved, at lederne ikke betragter en anmodning om sparring som en forstyrrelse, men som en naturlig del af lederens arbejde. Medarbejderne oplever en leder der tager hverdagens problemer alvorligt, er let tilgængelig for sparring og parat til hurtigt at søge fælles løsninger på udfordringer i forhold til arbejdsopgaver, samarbejde og trivsel. Han er ofte hurtig til at reagere, hvis der opstår en konflikt, og han lader den ikke vokse. Han giver sig tid til at hjælpe med at finde en løsning. Da hun blev opmærksom på, at en medarbejder var i fare for at gå ned med stress, hjalp hun hurtigt medarbejderen med at prioritere i opgaverne. Hun var der bare med det samme. Bliver hun opmærksom på et problem, så kommer hun to minutter efter og spørger, hvad der er galt. Hun er lynhurtig til at handle og følge op, så vi ikke bremses i de opgaver, vi sidder med. Region Syddanmark Den sundeste ledelse

14 Kompromisløs ambition Lederne sætter høje standarder for de fælles præstationer Ledere med en kompromisløs ambition er især kendetegnet ved, at de: Har høje krav og forventninger til deres enhed/faglige område, men ikke nødvendigvis er drevet af personlig ambition. Udfordrer rutiner og normer, der kan trække de faglige resultater nedad. Er stærkt fokuseret på at udvikle kvaliteten i kerneopgaven og medarbejdernes faglighed Tydeligt kommunikerer deres forventninger og ambition til medarbejderne Handler ud fra, at trivsel og gode resultater er hinandens forudsætninger. Det fremføres ofte, at ledere, der kan fremvise høj trivsel og lavt sygefravær, til gengæld er uambitiøse og ikke udfordrer deres medarbejdere tilstrækkeligt. Denne fordom passer i hvert fald ikke på lederne i undersøgelsen. De er ikke hårde hunde i den forstand, at de blot tromler deres høje ambitioner igennem over for medarbejderne. De tager medarbejdernes situation og udfordringer alvorligt og er optaget af at hjælpe alle til at yde deres bedste hver for sig og sammen. Vi er fælles om vores kerneopgave og en kærlighed til faget. Hver dag arbejder vi med, hvordan vi kan gøre det lidt bedre end i går vi går hele tiden efter de små ændringer. Leder 14 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

15 Hun er udviklingsorienteret og sætter sig på en jordbunden måde i spidsen for at få omsat indsatser til konkrete resultater. Hun bider sig fast, indtil hun er i mål. Chef Men de tolererer ikke, at særlige kulturer eller selvforståelser hos medarbejderne stiller sig i vejen for de høje fælles mål. Det kan fx være en tendens til meget lange, uplanlagte pauser i dagligdagen eller at man konsekvent sætter sig sammen med sin egen faggruppe til frokost, når man af hensyn til kerneopgaven burde styrke de tværfaglige relationer. Men det kan også handle om at udfordre en negativ selvforståelse i en afdeling og hjælpe medarbejderne til at genfinde den faglige selvtillid. Medarbejderne oplever en leder der brænder for kerneopgaven og faget. Der aktivt understøtter medarbejderne i at gøre deres arbejde bedst muligt, og som sikrer dem rimelige arbejdsforhold og de nødvendige kompetencer. Man kan blive tæppebombet af nye ideer og projekter fra hende. Vi er nødt til at sige stop en gang imellem for at kunne følge med men så lytter hun også. Vi er altid med på det nyeste, og det vil være nærmest umuligt at være her, hvis ikke man er til udvikling. Han er ambitiøs på hele afdelingens vegne. Han ærgrer sig, hvis vi har kvajet os, og så giver han tydeligt udtryk for, at det ikke har været godt nok. Men vi går alligevel altid til ham, hvis en sag er gået skævt, for så udreder vi problemet sammen og finder en god løsning. Region Syddanmark Den sundeste ledelse

16 Empatisk intervention Lederne agerer sikkert og respektfuldt i menneskelige relationer Jeg er først og fremmest leder med hjertet, og jeg er leder for alle også dem, der ikke lige passer ind alle steder, eller som måske godt kan være lidt kantede. Leder Ledere, der intervenerer på en empatisk måde, er især kendetegnet ved, at de: I stort og småt viser en oprigtig interesse for andre mennesker. Handler ud fra en sikker sans for andres tilstand, humør og motivation. Rummer og håndterer medarbejderes frustration eller private problemer på en både personlig og professionel måde. Han kan snakke med alle og også give en skideballe på en ordentlig måde. Han siger tingene direkte uden at blive personlig og bærer ikke nag bagefter. Chef Griber smidigt ind i fastlåste situationer, svære diskussioner og ømtålelige problemer uden at nogen taber ansigt. Giver medarbejdere og team konstruktivt modspil ud fra en sikker fornemmelse af, hvad de har brug for i situationen. 16 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

17 Medarbejderne oplever en leder Det er tydeligt, at ledernes interesse i andre mennesker ikke er påtaget, men udtryk for et ægte engagement. Den veludviklede sans for mennesker og sociale relationer bruger lederne aktivt i deres daglige ledelsesopgaver. Det handler ikke om, at de er flinke eller pleasende. Tværtimod er lederne ofte ret direkte og kontante i deres indgriben, men de gør det på en måde, så de involverede parter føler sig respekteret. Lederen er opmærksom på og åben for, om den enkelte medarbejder har brug for støtte eller omsorg og forstår samtidig at opretholde en passende, professionel distance i leder-medarbejder-relationen. der er opmærksom på, hvem de er som mennesker, og hvordan de trives. Som behandler dem respektfuldt og tilbyder den ledelsesmæssige støtte og omsorg, de har behov for både i hverdagen og i særligt vanskelige situationer. Han har en god intuition og kan se på folk, hvis de ikke har det godt. Hun er altid klar til at lytte, uanset om det er arbejdsmæssigt eller mere personligt. Man har lyst til og er tryg ved at fortælle, for hun viser med hele sin tilstedeværelse, at hun lytter og er interesseret. En dag, hvor jeg havde haft en svær patient, sagde han til mig, at jeg endelig måtte ringe, hvis jeg havde brug for at snakke. Han kender mig og forstår mine behov. Region Syddanmark Den sundeste ledelse

18 Tydelig integritet Lederne markerer og efterlever deres personlige værdier Jeg tror, det betød meget for de pågældende medarbejdere, at jeg åbent erkendte, at jeg i første omgang havde taget fejl af konflikten, og ikke havde set den ordentligt fra deres side. Leder Ledere med tydelig integritet er især kendetegnet ved, at de: Er sig selv som både person og leder og har dermed en positiv forudsigelighed i holdninger og adfærd. Kommunikerer deres værdier og grænser åbent og direkte i konkrete situationer. Holder fast i deres grundværdier også i vanskelige sager, hvor de bliver udfordret. Har blik for deres egen andel i et problem og er klar til at indrømme fejl, de har begået. Ikke tøver med at tage potentielt konfliktfyldte temaer op i den daglige dialog og på møder. 18 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

19 Lederne udøver et lederskab, der er tæt forbundet med deres personlighed, og som omverdenen derfor ofte oplever som autentisk og ubesværet ikke som en tillært professionalisme. De er på ingen måde ufejlbarlige, og følelser og temperament kan godt løbe af med dem indimellem. Men de kender sig selv og deres grænser for ret og rimeligt og bemærker, når andre eller de selv kommer til at overskride dem. Kort sagt viser lederne på én gang høj selvrespekt og ægte respekt for andre. Hun er fuldstændig ukompleks. Man får præcis, hvad man ser. Chef Medarbejderne oplever en leder med klare værdier og grænser og dermed en høj grad af forudsigelighed i sin ledelse. Det indgyder sikkerhed og tryghed, at man som medarbejder altid ved, hvor man har lederen også i situationer, hvor man måtte være uenig i en konkret beslutning. Hun er meget autentisk som leder ikke autoritær eller leder-leder. Det er tydeligt, at der også gemmer sig et menneske bag lederfacaden. På et møde betegnede en anden medarbejder afdelingsledelsen som utroværdige, og tonen var generelt blevet temmelig hård. Der satte han foden ned og sagde, at nu stopper det: Det er i orden, at I er imod, men her holder vi en ordentlig tone indbyrdes. Hun tager initiativ til møder, selv om hun ved, at der bliver ballade. Hun lytter, men markerer tydeligt sine grænser og sit lederskab. Region Syddanmark Den sundeste ledelse

20 Hvad kan vi bruge resultaterne til? Med undersøgelsen har vi fået et både nuanceret og samlet billede af den ledelse, der udøves på de arbejdspladser i Region Syddanmark, der har kombinationen af særlig høj trivsel og mange medarbejdere helt uden sygefravær. Resultaterne er opmuntrende af flere grunde. Dels fordi de giver indtryk af en gruppe virkelig kompetente ledere, som både medarbejdere og chefer anerkender. Dels fordi de fem kendetegn ved deres ledelsespraksis flugter fint med den måde, vi generelt arbejder med ledelse og personalepolitiske værdier på i regionen. For det første er resultaterne lette at forene med regionens tre fælles personalepolitiske værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger, vækst i fagligheden samt rum til fornyelse og begejstring. For det andet flugter undersøgelsens beskrivelse af ledernes praksis meget fint med grundtankerne om virksomhedens sociale kapital, som Region Syddanmark allerede arbejder ud fra. Den sociale kapital er kort sagt styrken i gode samarbejdsrelationer og den beskrives ofte ud fra følgende tre dimensioner, der er meget tydelige i undersøgelsen: Tillid: Relationer mellem ledere og medarbejdere er tydeligt båret af gensidig tillid. Den er blandt andet tydelig i den måde, lederne delegerer på og i medarbejdernes beskrivelse af ledere med høj integritet. Retfærdighed: Det gennemsyrer hele undersøgelsen, at lederne opfattes som fair og ordentlige, fx når de griber ind i en konflikt eller viser interesse og omsorg for medarbejderne. 20 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

21 Samarbejde om kerneopgaven: Lederne er i hele deres praksis fokuseret på det fælles formål at løse kerneopgaven stadig bedre. Blandt andet ved resolut at håndtere samarbejdsproblemer og -barrierer. Det er en grundantagelse i både teorier om og empiriske undersøgelser af social kapital, at denne tilgang gør det muligt at forene høj kvalitet, høj produktivitet og høj trivsel. Hvorvidt den sundeste ledelse også er den mest effektive ud fra andre kriterier, kan denne undersøgelse ikke sige noget om. Inspiration til lokale indsatser Men undersøgelsen skal ikke kun bruges til, at vi bekræfter hinanden i det, vi allerede gør. På flere måder er der stof til både refleksion, dialog og udvikling i undersøgelsens resultater både når det gælder god ledelse i almindelighed og særligt i forhold til målene om at styrke trivsel og nedbringe sygefravær. Det er op til de enkelte enheder og deres HRafdelinger, hvordan undersøgelsen skal bruges. Blandt de oplagte anvendelser kan nævnes: Inspiration til den enkelte leder: Alle regionens ca ledere modtager denne publikation, og de fleste vil formentlig kunne finde en god blanding af bekræftelse og udfordring af deres egen ledelsespraksis i de fem kendetegn. Dialog om god ledelse: Undersøgelsen er et fint udgangspunkt for en fælles dialog om god ledelse, trivsel og sygefravær. Det være sig i ledergrupper og ledernetværk samt ikke mindst i lederens dialog med egen chef, fx i lederudviklingssamtaler. Input til trivselsarbejdet: Et mere præcist billede af sammenhængen mellem ledelse, trivsel og sygefravær kan bruges til at styrke enhedernes videre arbejde med at ned- Region Syddanmark Den sundeste ledelse

22 bringe sygefraværet og styrke trivsel. De lokale HR-enheder og MED-udvalg vil være naturlige at inddrage i dette arbejde. Ideer til bedre ledelse: Enhederne kan bruge undersøgelsens resultater i deres aktiviteter inden for ledelsesudvikling lige fra ledelsesgrundlag til lederuddannelser og -kurser. Regionens Koncern HR vil desuden blandt andet bruge resultaterne ved at indarbejde dem i de lederuddannelser og -kurser, HR Ledelsesakademi udbyder. Det er vores håb, at et stærkere fokus på god trivselsledelse på alle disse måder kan supplere det øvrige arbejde, der sigter på at øge trivsel og nedbringe sygefraværet på regionens arbejdspladser. Rekruttering af nye ledere: Den nye viden om sund ledelse kan enhederne også bruge til at præcisere kravene til kommende lederes kompetencer. I rekrutteringsprocessen kan man blandt andet være opmærksom på, at nogle af de fem kendetegn er meget tæt knyttet til ledernes personlige egenskaber, mens andre vil være lettere at tilegne sig gennem fx lederuddannelse og lignende. 22 Region Syddanmark Den sundeste ledelse 2012

23 Læs mere om Sygefravær og Trivsel 2015 på Region Syddanmarks HR-portal: Den sundeste ledelse Region Syddanmark, juni 2012 Region Syddanmark Damhaven Vejle Projektgruppe i Koncern HR: Anne Sophie Hensgen, projektleder Anne Hundtofte Gitte Karlsen Ekstern konsulent: Erhvervspsykolog Peter Klange Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Grafisk design: Karen Krarup Tryk: PrinfoTrekroner A/S ISBN:

24 Den sundeste ledelse Region Syddanmark har fået gennemført denne undersøgelse af, hvad der kendetegner ledelsen på de arbejdspladser, hvor medarbejderne er særligt tilfredse, og hvor de fleste aldrig er syge. Hæftet præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen og peger på, hvordan resultaterne kan bruges i indsatsen for at højne trivslen og nedbringe sygefraværet på regionens arbejdspladser.

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Sy v råd til ledere om at skabe t rivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Væksthus for Ledelse og

Læs mere

SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ AFDE LI NGSN IVEAU

SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ AFDE LI NGSN IVEAU SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ AFDE LI NGSN IVEAU SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER

Læs mere

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Når forskelle gør en forskel Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser KL og KTO, september 2009 Projektgruppe Astrid Jensen-Kanstrup, KL Rikke Bumbech Frederiksen,

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere