HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT FOR 2012"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering af abonnementsbetaling er det en nedgang på 24 mio.kr. TV 2 har i 2. kvartal 2012 et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 80 mio. kr. mod 123 mio. kr. i Nedgangen i 2. kvartal skyldes et fald i tvreklameomsætning på 13 % og omkostninger til EM i fodbold, som ikke fuldt ud kan kompenseres af øget tv-abonnementsomsætning. TV 2s hovedkanal har i 1. halvår et underskud før skat på 101 mio.kr. (-40 mio.kr. i 2011), mens TV 2s nichekanaler mv. har et overskud før skat på 155 mio.kr. (163 mio.kr. i 2011). Omsætningen på mio.kr. er steget 9 % i 1. halvår svarende til 99 mio.kr. Tvreklameomsætningen på 647 mio.kr. er faldet 7 %, og tv-abonnementsomsætningen på 480 mio.kr. er steget 41 %. TV-reklameomsætningen er konjunkturfølsom og falder 13 % i 2. kvartal i forhold til en vækst på 2 % i 1. kvartal. Driftsomkostninger (eksklusive engangsomkostninger på 45 mio.kr. til indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen) udgør mio.kr. i 1. halvår mod 957 mio.kr. i Stigningen skyldes primært EM i fodbold samt en styrkelse af programmer i 1. kvartal. TV 2-koncernens kommercielle seerandel er 51,7 % i 1. halvår - et fald på 3,3 procentpoint i forhold til I 2. kvartal er seerandelsfaldet på 2,8 procentpoint. Tv-reklameomsætningen i 2. kvartal er væsentligt lavere end forventet, hvilket primært påvirker hovedkanalens resultat negativt. Forventningerne for 2012 er meget afhængige af udviklingen i reklamemarkedet i 2. halvår. TV 2s forventninger for 2012 afspejler den konjunkturfølsomme forretningsmodel, og der er ingen ændringer til forventningerne i forhold til årsrapporten for Viasat har i 1. halvår 2012 anlagt to annullationssøgsmål vedrørende EU Kommissionens godkendelse af TV 2s finansiering i årene og omstruktureringsstøtte til TV 2. TV 2 og staten har begæret intervention til støtte for Kommissionen i begge sager. Halvårsrapporten er ikke revideret. Kontaktperson: Adm. direktør Merete Eldrup, tlf Halvårsrapporten kan rekvireres på HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 1 af 16

2 Hoved- og nøgletal (urevideret) - TV 2 Koncernen 2. kvartal 1. halvår Året Mio.kr Totalindkomstsopgørelse Tv-reklameomsætning Tv-abonnementsomsætning Øvrig omsætning Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørte aktiviteter før skat Resultat før skat (EBT) Resultat Totalindkomst Resultat før skat fordelt på aktiviteter (fortsættende) TV 2 (hovedkanal) Nichekanaler mv Balance Aktiver i alt Investeringer i materielle aktiver Langfristede aktiver Arbejdskapital Øvrige nettoaktiver (ophørte aktiver; skat mv.) Investeret kapital Egenkapital Nettorentebærende indestående (-) Investeret kapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvide beholdninger Nøgletal* Omsætningsvækst (%) 3,7 11,9 8,8 12,6 7,6 EBIT-margin 13,0 19,8 4,0 10,1 4,5 Egenkapitalandel 64,1 62,0 61,4 Egenkapitalforrentning 5,3 8,7 3,6 9,1 8,0 Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,5 14,6 6,1 13,7 12,5 Kommerciel seerandel, år (%) 50,9 53,7 51,7 55,0 55,8 Daglig seertid (minutter) Gennemsnitlige antal ansatte Udsendelsestimer *) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 2 af 16

3 Ledelsesberetning Periodens resultat Resultatet af fortsættende aktiviteter i 2. kvartal 2012 er faldet 43 mio.kr. til 80 mio.kr. mod 123 mio.kr. i Det er sammensat af et fald i tv-reklameomsætning på 51 mio.kr., en stigning i tv-abonnementsomsætning på 73 mio.kr. og øgede driftsomkostninger, afskrivninger og finansielle poster på 65 mio.kr. Resultatet før skat af fortsættende aktiviteter i 1. halvår 2012 er 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i Resultatet er påvirket af engangsomkostninger til indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen på 45 mio.kr. og øgede driftsomkostninger på 113 mio.kr. primært til EM i fodbold samt styrkelse af programmer i 1. kvartal. TV 2s hovedkanal bidrager med et underskud før skat på 101 mio.kr. i 1. halvår mod et underskud på 40 mio.kr. i Nichekanalerne (Zulu, Charlie, Film og News) bidrager med et resultat før skat på 147 mio.kr. i 1. halvår mod 152 mio.kr. sidste år. Resultatet af øvrige aktiviteter er 8 mio.kr. mod 11 mio.kr. i Øvrige aktiviteter består af øvrige datterselskaber, associerede virksomheder og joint ventures mv. Resultat af ophørte aktiviteter bidrager med 7 mio.kr. og vedrører regulering af gevinsten fra salget af sendenettet i I 2011 var resultatet af ophørte aktiviteter 47 mio.kr., som var gevinsten ved salg af aktierne i Momondo A/S. Omsætning Omsætningen i 2. kvartal er steget med 4 % til 624 mio.kr. fra 602 mio.kr. i I 1. halvår 2012 er omsætningen mio.kr., hvilket er en stigning på 99 mio.kr. svarende til 9 % i forhold til samme periode Tv-reklameomsætning er 647 mio.kr. i 1. halvår og er faldet med 7 % svarende til 46 mio.kr. i forhold til Tv-reklameomsætningen falder med 13 % i 2. kvartal mod en vækst på 2 % i 1. kvartal. Tv-abonnementsomsætning er 480 mio.kr. i 1. halvår og er steget med 41 % svarende til 139 mio.kr. Indførelsen af abonnementsbetaling på hovedkanalen fra 1. januar 2012 bidrager til stigningen med 128 mio. kr. Netomsætning udgør 60 mio.kr. i 1. halvår og er øget med 7 mio.kr. svarende til 13 %. Øvrig omsætning er 31 mio.kr. i 1. halvår og er faldet med 2 mio.kr. Driftsomkostninger Driftsomkostninger er i 2. kvartal 515 mio.kr. mod 460 mio.kr. i Omkostningerne er i 2012 påvirket af EM i fodbold. Driftsomkostninger (eksklusive engangsomkostninger på 45 mio.kr. til indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen) udgør mio.kr. i 1. halvår mod 957 mio.kr. i Stigningen skyldes primært EM i fodbold samt en styrkelse af programmer i 1. kvartal. HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 3 af 16

4 Af- og nedskrivninger Af og nedskrivninger udgør 55 mio.kr. i 1. halvår mod 50 mio.kr. i Stigningen i afskrivningerne er en følge af øget investeringsniveau til konverteringen af produktion og udsendelse i HD-kvalitet. Investeringer i materielle anlægsaktiver i 1. halvår udgør 71 mio.kr. mod 25 mio.kr. i Finansielle poster og kapitalandele Finansielle omkostninger netto udgør 4 mio.kr., en stigning på 1 mio.kr. i forhold til Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures udgør 9 mio.kr. i 1. halvår mod 13 mio.kr. i Balance Balancesummen udgør pr. 30. juni mio.kr. mod mio.kr. pr. 30. juni Den investerede kapital er steget 54 mio. kr. fra 847 mio.kr. pr. 30. juni 2011 til 901 mio.kr. pr. 30. juni Nettorentebærende indeståender udgør 219 mio.kr. mod 224 mio.kr. pr. 31. december Overskudslikviditeten er placeret i aftaleindlån og i letomsættelige obligationsbaserede værdipapirer. Egenkapital Egenkapitalen er pr. 30. juni mio.kr. og er påvirket positivt af periodens totalindkomst med 45 mio.kr. Egenkapitalforrentningen for 1. halvår (beregnet på fortsættende aktiviteter) er 3,6 % mod 9,1 % i Retssager Undersøgelse af den danske stats finansiering af TV 2 i årene Den 20. april 2011 traf Kommissionen en ny afgørelse i sagen om finansieringen af TV 2 i årene Der er nu anlagt to annullationssøgsmål vedrørende afgørelsen. TV 2 indgav den 30. december 2011 stævning mod dele af Kommissionens afgørelse ved Retten i Luxembourg. Staten er indtrådt som biintervenient til støtte for TV 2, mens Viasat er indtrådt som biintervenient til støtte for Kommissionen. Viasat har ved stævning indgivet i marts 2012 påstået Kommissionens afgørelse annulleret i sin helhed. TV 2 har foreløbigt kun kendskab til stævningen fra EU Tidende og kender ikke detaljerne i søgsmålet. Viasat begrunder annullationspåstanden med, at Kommissionen ikke drog de nødvendige konsekvenser af, at 2 af de 4 såkaldte Altmark-betingelser ikke var opfyldt, og at Kommissionen undlod at redegøre for, hvorfor den godkendte støtten til TV 2. TV 2 og staten har begæret intervention til støtte for Kommissionen. Rednings- og omstruktureringsstøtte Viasat har den 18. maj 2012 anlagt sag ved Retten i Luxembourg med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 20. april 2011 om godkendelse af omstruktureringsstøtte til TV 2. TV 2 har ligeledes kun kendskab til denne sag fra EU Tidende. HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 4 af 16

5 Viasat påstår, at Kommissionen begik en retlig fejl, da Kommissionen ikke i vurderingen har inddraget støtte, som var blevet tildelt TV 2 via de regionale tv-stationer, samt at der hermed ikke blev taget hensyn til den økonomiske situation, som TV 2 befandt sig i. Viasat gør videre gældende, at vurderingen af omstruktureringsplanen derfor er baseret på ukorrekte formodninger vedrørende TV 2s økonomiske situation, så Kommissionen ikke har været i stand til at bekræfte, at betingelserne om omstruktureringsstøtte er opfyldt. TV 2 og staten har begæret intervention i sagen til støtte for Kommissionen. Herudover er der ikke sket væsentlige ændringer i status på retssager siden aflæggelse af årsrapporten for For en yderligere uddybning af retssager henvises til Årsrapporten for Begivenheder efter balancedagen TV 2 har 30. juli 2012 tegnet anparter i Take Offer ApS, således at TV 2 ejer 35 % af selskabet. Der er ikke indtruffet yderligere begivenheder fra balancedagen og frem til aflæggelse af halvårsrapporten, som væsentligt påvirker vurderingen af halvårsrapporten. Forventninger til 2012 Tv-reklameomsætningen i 2. kvartal er væsentligt lavere end forventet, hvilket primært påvirker hovedkanalens resultat negativt. Forventningerne for 2012 er meget afhængige af udviklingen i reklamemarkedet i 2. halvår, som er svær at forudsige. TV 2s forventninger for 2012 afspejler den konjunkturfølsomme forretningsmodel, og der er ingen ændringer i forhold til årsrapporten for Forventningerne for 2012 er derfor fortsat: En lavere tv-reklameomsætning end i 2011 (1.429 mio.kr. i 2011) En væsentligt højere tv-abonnementsomsætning end i 2011 (688 mio.kr. i 2011) Et lavere underskud før skat på hovedkanalen end i 2011 (-197 mio.kr. i 2011 inklusive engangsomkostninger på 61 mio.kr.). Et større overskud før skat på nichekanalerne mv. end i 2011 (308 mio.kr. i 2011) HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 5 af 16

6 Seerandele i 1. halvår 2012 Kommerciel seerandel (seerunivers år) TV 2-familien (eksklusive TV 2 Sport) har i 2. kvartal en kommerciel seerandel på 50,9 % mod 53,7 % i Hovedkanalens seerandel falder i 2. kvartal 2012 med 3,6 procentpoint i forhold til 2011, mens nichekanalerne har fremgang på tilsammen 0,8 procentpoint. TV 2-familien har i 1. halvår 2012 en kommerciel andel på 51,7 % - et fald på 3,3 procentpoint i forhold til TV 2s hovedkanal har en kommerciel andel på 37,3 % og falder 3,3 procentpoint sammenlignet med Nichekanalerne holder samlet set niveauet fra 2011 med en kommerciel seerandel på 14,4 %. TV3-kanalerne er akkumuleret faldet med 0,5 procentpoint i perioden, mens SBS TV har en fremgang på 1,6 procentpoint. TV 2 Sport stiger med 0,2 procentpoint til en kommerciel andel på 2,1 %. TLC er en ny kanal, som har opnået en seerandel på 1,8 %. Den gennemsnitlige daglige sening for TV 2-familien i universet år er i 1. halvår 68 minutter mod 74 minutter i Kommerciel seerandel (21-50 år) i procent 2. kvartal 1. halvår Hele året Kanalfamilier TV 2-familien (ekskl. TV 2 FILM) 50,9 53,7 51,7 55,0 55,8 TV3-kanalerne 22,8 23,4 22,7 23,2 22,0 SBS TV 17,4 15,7 17,3 15,7 15,7 TV 2 Sport 2,4 2,5 2,1 1,9 2,1 Discovery 2,6 2,9 2,4 2,7 2,5 TLC 1,8 0,0 1,7 0,0 0,3 MTV 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 Canal 9 1,4 1,1 1,3 0,9 1,0 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: TNS Gallup TV-meter HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 6 af 16

7 Almindelig seerandel (seerunivers 3 år+) I 1. halvår af 2012 har TV 2-familien 35,1 % af al tv-sening et fald på 2,3 procentpoint i forhold til TV 2s hovedkanal falder 2,7 procentpoint, mens TV 2s nichekanaler samlet stiger med 0,4 procentpoint. DR familiens andel af tv-seningen falder med 0,5 procentpoint til 28,2 %. DR1 har en tilbagegang på 0,9 procentpoint, mens de øvrige DR-kanaler har en stigning på 0,4 procentpoint. TV3-kanalerne går 0,2 procentpoint tilbage til 9,6 %, mens SBS TV går 0,8 procentpoint frem til 7,8 %. Seerandel (3 år+) i procent 2. kvartal 1. halvår Hele året Kanalfamilier TV 2-familien (inkl. TV 2 FILM) 35,1 37,5 35,1 37,4 38,3 DR familien 27,0 26,9 28,2 28,7 28,3 TV3-kanalerne 9,8 10,3 9,6 9,8 9,5 SBS TV 8,1 7,3 7,8 7,0 7,0 TV 2 Sport 1,8 1,9 1,7 1,4 1,5 Discovery 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 TLC 0,8 0,0 0,8 0,0 0,1 MTV 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 Canal 9 0,8 0,6 0,7 0,4 0,5 Øvrige 15,1 13,8 14,7 13,8 13,4 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: TNS Gallup TV-meter Unikke besøgende på tv2.dk Antallet af ugentlige unikke besøgende på websitet fastholdes i 1. halvår 2012 på niveauet fra 1. halvår 2011 med 1,8 mio. unikke besøgende om ugen. HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 7 af 16

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. juni 2012 for TV 2 DANMARK A/S-koncernen. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Odense, den 28. august 2012 Direktion Merete Eldrup adm. direktør Peter Normann finansdirektør Bestyrelse Lars Liebst Merete Lundbye Møller Bjørn Erichsen formand næstformand Louise Gade Annette K. Olesen Palle Smed Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 8 af 16

9 Bilag 1: Halvårsrapport for 2012 Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Note 1: Anvendt regnskabspraksis Note 2: Ophørte aktiviteter Note 3: Andre langfristede aktiver HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 9 af 16

10 Bilag 1 Totalindkomstopgørelse - TV 2 koncernen 2. kvartal 1. halvår Året Mio.kr Tv-reklameomsætning 337,9 388,5 647,4 692, ,0 Tv-abonnementsomsætning 242,3 169,7 479,6 340,6 688,3 Netomsætning 29,3 27,1 60,4 53,3 115,9 Øvrig omsætning 14,1 17,0 31,3 33,5 78,2 Omsætning i alt 623,6 602, , , ,4 Programomkostninger -278,5-237,3-598,3-510, ,9 Udsendelsesomkostninger -17,5-19,4-34,0-38,1-78,4 Salgs- og administrationsomkostninger -35,1-32,5-70,9-63,2-143,4 Lokaleomkostninger -12,9-13,6-27,2-27,6-57,2 Personaleomkostninger -169,4-157,4-339,1-317,1-632,1 Engangsomkostninger -1,3 0,0-45,4 0,0-61,4 Omkostninger i alt -514,7-460, ,9-956, ,4 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 108,9 142,1 103,8 163,1 205,0 Afskrivninger -28,0-23,4-54,6-50,2-100,5 Resultat før finansielle poster (EBIT) 80,9 118,7 49,2 112,9 104,5 Andel af resultat i associerede virksomheder og joint ventures 1,8 4,2 8,8 12,7 12,3 Finansielle indtægter 1,4 1,0 2,1 1,8 4,9 Finansielle omkostninger -4,4-1,4-6,6-4,2-11,0 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 79,7 122,5 53,5 123,2 110,7 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter -21,7-31,8-13,6-30,1-30,0 Resultat af fortsættende aktiviteter 58,0 90,7 39,9 93,1 80,7 Resultat af ophørte aktiviteter 0,0 0,0 7,0 46,7 46,7 Periodens resultat 58,0 90,7 46,9 139,8 127,4 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -1,1-0,3-1,6-0,5-6,1 Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,3 0,1 0,4 0,1 1,5 Periodens totalindkomst 57,2 90,5 45,7 139,4 122,8 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 10 af 16

11 Bilag 1 Aktiver Juni Året Mio.kr Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Andele i filmproduktioner 0,1 2,2 0,3 Øvrige immaterielle rettigheder 0,0 0,5 0,1 Immaterielle aktiver i alt 0,1 2,7 0,4 Materielle aktiver Grunde og bygninger 218,5 223,2 220,7 TV-teknisk udstyr 185,7 135,7 135,6 Inventar og driftsmateriel 26,7 22,7 31,3 Materielle aktiver under udførelse 8,0 9,6 35,2 Materielle aktiver i alt 438,9 391,2 422,8 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 2,9 0,5 0,5 Kapitalandele i joint ventures 95,3 84,4 84,0 Andre kapitalandele 1,0 1,1 1,0 Udskudt skatteaktiv 0,0 11,8 0,0 Andre langfristede aktiver i alt 99,2 97,8 85,5 Langfristede aktiver i alt 538,2 491,7 508,7 Kortfristede aktiver Programlager Forudbetalinger programmer 318,9 304,7 293,1 Programmer, udsendelsesklare 117,6 140,3 141,0 Programlager i alt 436,5 445,0 434,1 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 375,1 391,4 382,5 Tilgodehavender hos joint ventures 0,8 5,2 10,8 Andre tilgodehavender 19,8 21,6 46,8 Tilgodehavende selskabsskat 11,2 0,0 0,0 Tilgodehavender i alt 406,9 418,2 440,1 Periodeafgrænsningsposter 19,0 17,8 15,7 Letomsættelige værdipapirer 101,7 100,3 101,3 Likvide beholdninger 245,2 285,7 250,6 Kortfristede aktiver i alt 1.209, , ,8 Aktiver i alt 1.747, , ,5 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 11 af 16

12 Bilag 1 Passiver Juni Året Mio. kr Egenkapital Aktiekapital 210,0 210,0 210,0 Reserve for sikringstransaktioner -8,9-3,5-7,7 Overført resultat 918,9 884,4 872,0 Egenkapital i alt 1.120, , ,3 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat 11,1 0,0 5,3 Prioritetsgæld 79,9 73,5 80,5 Hensatte forpligtelser 8,9 20,6 15,3 Forudbetalte indtægter 0,0 1,0 0,0 Gæld, associerede virksomheder, programtilladelse 22,6 44,4 22,2 Langfristede forpligtelser i alt 122,5 139,5 123,3 Kortfristede forpligtelser Kortfristet andel af gæld, programtilladelser og prioritetsgæld 25,3 24,4 24,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 255,8 179,9 343,5 Gæld til associerede virksomheder 2,0 0,0 0,0 Skyldig selskabsskat 0,0 92,5 1,5 Hensatte forpligtelser 13,6 19,4 20,9 Forudbetalte indtægter 36,9 45,8 25,5 Anden gæld 171,4 166,3 136,7 Kortfristede forpligtelser i alt 505,0 528,3 552,9 Forpligtelser i alt 627,5 667,8 676,2 Passiver i alt 1.747, , ,5 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 12 af 16

13 Bilag 1 Egenkapitalopgørelse, TV 2 - koncernen Reserve for sikringstransaktioner Mio. kr. Aktie- Overført kapital resultat I alt Egenkapital pr ,0-3,1 744,6 951,5 Årets resultat 0,0 0,0 127,4 127,4 Anden totalindkomst 0,0-4,6 0,0-4,6 Totalindkomst i alt 0,0-4,6 127,4 122,8 Tilbageførsel vedr. ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital ,0-7,7 872, ,3 Periodens resultat 0,0 0,0 46,9 46,9 Anden totalindkomst 0,0-1,2 0,0-1,2 Totalindkomst i alt 0,0-1,2 46,9 45,7 Egenkapital pr ,0-8,9 918, ,0 Egenkapitalopgørelse, TV 2 - koncernen Reserve for sikringstransaktioner Mio. kr. Aktie- Overført kapital resultat I alt Egenkapital pr ,0-5,6 397,0 601,4 Årets resultat 0,0 0,0 353,4 353,4 Anden totalindkomst 0,0-3,3 0,0-3,3 Totalindkomst i alt 0,0-3,3 353,4 350,1 Tilbageførsel vedr. ophørte aktiviteter 0,0 5,8-5,8 0,0 Egenkapital ,0-3,1 744,6 951,5 Periodens resultat 0,0 0,0 139,8 139,8 Anden totalindkomst 0,0-0,4 0,0-0,4 Totalindkomst i alt 0,0-0,4 139,8 139,4 Egenkapital pr ,0-3,5 884, ,9 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 13 af 16

14 Bilag 1 Pengestrømsopgørelse 2. kvartal 1. halvår Året Mio.kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 79,7 122,7 53,5 123,2 110,7 Reguleringer 29,5 19,9 50,5 39,9 94,4 Ændring i driftskapital 67,2-51,0-12,9-39,9 61,9 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 176,4 91,6 91,1 123,2 267,0 Finansielle indbetalinger 1,4 1,0 2,1 1,8 4,9 Finansielle udbetalinger -4,1-0,9-5,8-3,3-9,6 Pengestrømme fra drift før skat 173,7 91,7 87,4 121,7 262,3 Betalt skat 0,0 0,0-20,0 0,0-72,4 Pengestrømme fra driftsaktivitet 173,7 91,8 67,4 121,7 189,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Køb af materielle aktiver -51,5-8,3-70,6-25,3-103,9 Salg af materielle aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Kapitalindskud i associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0-1,4 Udbytte fra kapitalandele 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -51,5 1,7-70,6-15,3-95,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0-20,5 Afdrag på kreditinstitutter -0,9-0,7-1,8-1,6-3,4 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -0,9-0,7-1,8-1,6-23,9 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 53,2 53,2 Ændring i likvide beholdninger 121,3 92,7-5,0 158,0 123,9 Likvide beholdninger primo 225,6 293,3 351,9 228,0 228,0 Likvide beholdninger ultimo 346,9 386,0 346,9 386,0 351,9 Likviditet 245,2 285,7 245,2 285,7 250,6 Letomsættelige værdipapirer 101,7 100,3 101,7 100,3 101,3 Likvide beholdninger ultimo 346,9 386,0 346,9 386,0 351,9 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 14 af 16

15 Bilag 1 Note 1: Anvendt regnskabspraksis I TV 2-koncernen indgår ud over moderselskabet TV 2 DANMARK A/S de seks 100 % ejede datterselskaber: TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 RADIO A/S, TV 2 BIB A/S, TV 2 DTT A/S samt TV 2 WORLD A/S under likvidation. Halvårsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er med virkning fra 1. januar 2012 implementeret nye og ændrede internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Implementeringen har ikke påvirket regnskabsaflæggelsen for TV 2 DANMARK A/S. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 15 af 16

16 Bilag 1 Note 2: Ophørte aktiviteter TV 2 Koncernen Mio.kr Gevinst ved salg af ophørte aktiviteter: Gevinst før skat ved salg af ophørte aktiviteter 7,0 46,7 46,7 Skat 0,0 0,0 0,0 Gevinst efter skat ved salg af ophørte aktiviteter 7,0 46,7 46,7 Resultat af ophørte aktiviteter 7,0 46,7 46,7 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 0,0 53,2 53,2 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter i alt 0,0 53,2 53,2 Ophørte aktiviteter i 1. halvår 2012 vedrører regulering af gevinsten fra salget af sendenettet i I 2011 vedrørte resultatet af ophørte aktiviteter salget af aktier i Momondo A/S, der blev solgt ultimo marts Begge salg er foretaget som led i opfyldelsen af omstruktureringsplanen for TV 2. Note 3: Andre langfristede aktiver TV 2 har i april 2012 tegnet anparter i Downtown DK ApS svarende til 35 % af anpartskapitalen, fra hvilket tidspunkt Downtown DK ApS indregnes som en associeret virksomhed. Vederlaget er i alt opgjort til 4,9 mio.kr., 2 mio.kr. som kontant vederlag og 2,9 mio.kr. som er optjent reklameomsætning. Betaling af kontant vederlag er udskudt til senere. TV 2 får to medlemmer i Downtown DK ApS bestyrelse. HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Side 16 af 16

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017.

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018 Resumé I første kvartal af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 34 mio.kr. mod 15 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 39,0 % og er steget

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Resumé TV 2 har et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio.kr. mod 247 mio.kr. i 2017 i de første ni måneder af 2018. EBIT i 3. kvartal 2018 er 96 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2010. Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. HALVÅRSRAPPORT FOR 2018 Resumé I 1. halvår af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 150 mio.kr. mod 172 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 38,7 % og er steget 1,9 procentpoint

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 111 mio.kr. mod 44 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket af engangsomkostninger på

Læs mere

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %).

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %). KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2019 Resumé I første kvartal af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 21 mio.kr. mod 34 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,4 % og er steget

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %). HALVÅRSRAPPORT FOR 2019 Resumé I 1. halvår af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 163 mio.kr. mod 150 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,3 % og er steget 1,6 procentpoint

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %). KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2019 Resumé I 1.-3. kvartal 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio.kr. mod 246 mio.kr. i 2018. EBIT i 3. kvartal 2019 er 96 mio.kr., hvilket svarer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode 2009. Salg af sendenet medfører en

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Side 1 af 17 Odense, 27. august 2009 HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Resumé TV 2 har et overskud før skat på 37 mio.kr. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 140 mio.kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Dirigent 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015 Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere