BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side Længerevarende støtteforløb side Forebyggende indsats - formidling undervisning m.m. side Vejledning, rådgivning og supervision side 7 2. Skoleområdet side Elevsamtale side Socialt arbejde i klasser side Rådgivning/supervision side 12

3 AKT.obs.støtte Tilbuddene i afdelingen er delt op i tilbud som ydes til henholdsvis daginstitutionsområdet og til skoleområdet. 1. Daginstitutionsområdet 1.1 Intensivt udviklingsforløb - 12 uger Lov om folkeskolen, Bekendtgørelse nr. 356 om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skole. Formål med tilbuddet Modtageren kan forvente: Et 12-ugers udviklingsforløb for et barn eller gruppe af børn, med særlig fokus på udvikling af det pædagogiske miljø, som barnet eller børnene befinder sig i At få en kompetent sparring/vejledning til udvikling af det enkelte barn At få en kompetent sparring/vejledning til en konkret pædagogisk opgave Et udefrakommende syn på kulturen/hverdagen på stuen At få identificeret udviklingsmæssige fremmere og hæmmere i miljøet omkring barnet At få konkrete forslag til ændringer af den pædagogiske praksis At ressourcepædagogen yder en konkret indsats i forhold til barnet Målgruppe - og hvordan man kan få tilbuddet Målgruppen er pædagogisk personale i daginstitutioner samt dagplejere. For at få tilbuddet må dagpleje eller institution udarbejde en skriftlig beskrivelse (indstillingsskema anvendes) af problemstillingen omkring barnet. Herefter foretager AKT.obs.støtte-afdelingen en vurdering af, hvilket konkret tilbud der ydes. Det er også muligt for børnenes forældre selv at henvende sig til AKT.obs.støtte-afdelingen. Beskrivelse af tilbuddet Ressourcepædagogen yder: Et 12 ugers udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i en udviklingsplan, hvor konkrete mål, metoder, indsatsområder og ansvarsfordeling er udarbejdet i fællesskab mellem ressourcepædagog og personalet. Konkret pædagogisk udviklingsarbejde med det enkelte barn/børnene Vejledning og rådgivning til udvikling af en pædagogisk praksis, der vil kunne forbedre barnets udviklingsmuligheder 3

4 Metode Individuelt tilpasset den enkelte opgave. Ressourcepædagoger Vi forventer af dig/jer At de implicerede vil inddrages som en del af foranstaltningen og være en aktiv del i forløbet At der er afsat tid og ressourcer til indsatsen og samarbejdet Du/I kan forvente Ressourcepædagogen er pædagoguddannet suppleret med mindst et modul af den pædagogiske Diplomuddannelse og har erfaring med specialpædagogisk arbejde. Senest 2 uger efter at indstillingen er modtaget udmeldes begyndelsestidspunktet. 12 ugers forløb med et ugentligt timetal på 8-10 timer. Opfølgning, evaluering og effekt I forløbet gennemføres en midtvejs- og slutevaluering, og der udarbejdes en plan for opfølgning ved ressourcepædagogen. 1.2 Længerevarende støtteforløb Lov om folkeskolen, Bekendtgørelse nr. 356 om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skole. Formål med tilbuddet At ressourcepædagogen med baggrund i den beskrevne problemstilling yder en længerevarende konkret og målrettet udviklingsstøttende indsats til barnet At give vejledning til udvikling af barnets potentialer At give vejledning til ændringer i barnets miljø, der vil fremme barnets udvikling At skabe ny indsigt, bredere forståelse og nye handlemuligheder 4

5 Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Målgruppen er børn med særlige behov i aldersgruppen 0-6 år. For at få tilbuddet må læreren/pædagogen udarbejde en skriftlig beskrivelse (indstillingsskema anvendes) af problemstillingen omkring barnet. Herefter udarbejder AKT.obs.støtte-afdelingen en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet og træffer afgørelse om, hvilket konkret tilbud der ydes til barnet. Det er også muligt for barnets forældre selv at henvende sig til AKT.obs.støtte-afdelingen. Beskrivelse af tilbuddet Ressourcepædagogen yder: Et støtteforløb der tager udgangspunkt i en udviklingsplan, hvor mål, metoder, indsatsområder, ansvarsfordeling og evalueringstidspunkt er beskrevet En udviklingsplan, hvis ikke en sådan foreligger ved støtteforløbets begyndelse Rådgivning til daginstitutionspersonale eller dagplejen Rådgivning til forældrene Aktiv deltagelse i det tværfaglige samarbejde med det aktuelle barn Metode Ingen specifik men afhænger af den givne problemstilling. Det kan eksempelvis være udarbejdelse af visuelle støttesystemer. Ressourcepædagog Vi forventer af dig/jer At de implicerede vil inddrages som en del af foranstaltningen og være en aktiv del af det videre forløb At der er afsat tid og ressourcer til at deltage i ressourcepædagogens udredning af problemstillingen samt til at være en aktiv del af det tværfaglige samarbejde omkring barnet Du/I kan forvente At ressourcepædagogen er pædagoguddannet suppleret med mindst et modul af den Pædagogiske Diplomuddannelse samt har erfaring med specialpædagogisk arbejde. Senest 2 uger efter at henvisningen er modtaget, udmeldes begyndelsestidspunktet for ressourcepædagogens arbejde. Støtteforløbet evalueres efter 3 måneder - med mulighed for forlængelse. 5

6 Opfølgning, evaluering og effekt Der foretages ingen egentlig evaluering eller effektmåling af tilbuddet. 1.3 Forebyggende indsats - formidling, undervisning m.m. Lov om Folkeskolen, Bekendtgørelse nr. 356 om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skole. Formål med tilbuddet At formidle nyeste pædagogiske og specialpædagogiske viden om børn og institutionsliv, eksempelvis: Udsatte børn og læreplaner Forebyggelse af social eksklusion og marginalisering af børn med særlige behov Bedre ressourceudnyttelse i arbejdet omkring børn med særlige behov Trivsel i personalegrupper som arbejder med børn/børn med særlige behov Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Målgruppen er pædagogisk personale ansat i dagplejen eller i daginstitutioner, samt forældre til børn mellem 0-6 år For at få tilbuddet rettes henvendelse til AKT.obs.støtte-afdelingen. Beskrivelse af tilbuddet Viden kan formidles på mange måder alt efter institutionspersonalets og dagplejeres behov, samt afhængig af ressourcerne i AKT.obs.støtteafdelingen. Formidling af skriftligt materiale på intranettet, gruppeundervisning på institution, oplæg for forældregruppe etc. Obs. pædagogen kan eksempelvis yde: 1. trin: Temaaften om social inklusion for institutionens personalegruppe 2. trin: Planlægning og gennemførelse af et pædagogisk arbejde vedr. social inklusion Fokuspunkter kunne være: Trivsel i børnegruppen Relationskompetente og anerkendende voksne Organisering af et inkluderende hverdagsliv Social inklusion gennem voksenstyrede aktiviteter Børn med særlige behov og pædagogiske læreplaner 6

7 Metode Skriftlig formidling, undervisning, gruppeaktiviteter, oplæg Obs. pædagoger Vi forventer af dig/jer At daginstitutionens personale er åbent for at være i en forandringsproces At der i daginstitutionen er interesse og motivation for at arbejde med social inklusion At der afsættes tid og ressourcer til at deltage i projektet og efterfølgende evaluering Du/I kan forvente Obs.-pædagogen er pædagoguddannet suppleret med mindst et modul af den Pædagogiske Diplomuddannelse samt har mindst 5 års erfaring med specialpædagogisk arbejde. Senest 2 uger efter at indstillingen er modtaget udmeldes begyndelsestidspunktet. Der er tale om enkelte, aftalte forløb som har et omfang fra 3 til 25 timer. Opfølgning, evaluering og effekt Der kan laves individuelle aftaler om opfølgning. Der gennemføres ingen egentlig evaluering eller effektmåling af tilbuddet. 1.4 Vejledning, rådgivning og supervision Lov om folkeskolen, Bekendtgørelse nr. 356 om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skole. Formål med tilbuddet Hjælp til personlig afklaring vedr. faglige problematikker Viden om specialpædagogik Nye handlemuligheder Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Pædagogisk personale ansat i dagplejen eller i daginstitutioner, samt forældre til børn mellem 0-6 år. For at få tilbuddet rettes henvendelse til AKT.obs.støtte-afdelingen. 7

8 Beskrivelse af tilbuddet Obs.pædagogen yder: Professionelle hjælpesamtaler: Vejledning, rådgivning, supervision Oplæg om metoder, analysemodeller, pædagogiske redskaber, diagnoser Oplæg om pædagogiske og psykologiske teorier i en hverdagspraksis Metode Samtale, vejledning, rådgivning, supervision, undervisning, oplæg Obs. pædagog Vi forventer af dig/jer At ydelsens tema samt indhold er klart defineret Du/I kan forvente At obs. pædagogen er pædagoguddannet suppleret med mindst et modul af den Pædagogiske Diplomuddannelse samt har mindst 5 års erfaring med specialpædagogisk arbejde. Senest 2 uger efter at indstillingen er modtaget udmeldes begyndelsestidspunktet. Efter aftale Opfølgning, evaluering og effekt Der foretages ingen egentlig evaluering eller effektmåling af tilbuddet. 8

9 2 Skoleområdet 2.1 Elevsamtale Lov om folkeskolen, Bekendtgørelse nr om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Formål Fortrolige samtaler AKT-læreren som sparringspartner i en udviklingsproces, der kan medvirke til at støtte op om en mere positiv udvikling i elevens samspil med omgivelserne Hvis det viser sig, at eleven har brug for anden form for hjælp end samtale, kan AKT-læreren henvise til denne hjælp Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Målgruppen er elever, der har følelsesmæssige problemer eller som oplever vanskeligheder med hensyn til Adfærd, Kontakt eller Trivsel. For at få tilbuddet må læreren/pædagogen udarbejde en skriftlig beskrivelse (indstillingsskema anvendes) af problemstillingen omkring eleven. Herefter udarbejder AKT.obs.støtte-afdelingen en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet og træffer afgørelse om, hvilket konkret tilbud der ydes til barnet. Det er også muligt for eleven selv eller dennes forældre at henvende sig til AKT.obs.støtte-afdelingen. Beskrivelse af tilbuddet AKT-læreren yder: En række samtaler med eleven, eventuelt fulgt op af observationer i elevens klasse Efter aftale med eleven gives en tilbagemelding til relevante voksne Inddragelse af kammerater efter aftale med dem og deres forældre Metode Samtale Iagttagelse AKT-læreren Vi forventer af dig/jer At eleven har lyst til eller føler et behov for at tale med AKT-læreren om dét, der presser sig på At eleven respekteres og kan sige fra over for den individuelle samtale At involverede voksne er åbne over for aktivt at medvirke til at støtte op om en positiv udvikling 9

10 Du/I kan forvente AKT-lærerne er læreruddannet, har relevant efteruddannelse samt erfaring med specialundervisning på AKT-området. Hvor eleven har akut behov for samtale, etableres samarbejdet straks efter henvendelsen. Hvor situationen ikke er akut, vil der blive fastsat et tidspunkt for udførelsen af samtale senest 2 uger efter henvendelsen. Der gives en samtale en gang om ugen eller efter aftale. Der gives op til 10 samtaler. Forløbet evalueres efter henholdsvis 5 og 10 samtaler. Hvis det viser sig hensigtsmæssigt at forlænge forløbet ud over 10 gange, er dette en mulighed eksempelvis i en periode på 3 måneder med en lavere mødefrekvens. Opfølgning, evaluering og effekt Der foretages ingen egentlig evaluering eller effektmåling af tilbuddet. 2.2 Socialt arbejde i klasser Lov om folkeskolen, Bekendtgørelse nr om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Formål At få konsulentbistand til at udvikle nye teknikker, metoder og ny praksis. Aktiv deltagelse af AKT-læreren i ændringsprocessen i klassen At få viden om eksempelvis socialt samspil, konfliktløsning, metoder til afhjælpning af mobning, at skabe ro i klassen samt viden om kommunikation. Målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Målgruppen er klasser på skoler i Ikast Brande Kommune eller dele heraf, f.eks. drenge- eller pigegrupper. For at få tilbuddet må læreren/pædagogen udarbejde en skriftlig beskrivelse (indstillingsskema anvendes) af problemstillingen omkring klassen/gruppen. Herefter foretager AKT.støtteafdelingen en vurdering af, hvilket konkret tilbud der ydes til klassen/gruppen. Det er også muligt for elevers forældre selv at henvende sig til AKT.obs.støtteafdelingen. 10

11 Beskrivelse af tilbuddet AKT-læreren yder: observationer i klassen rådgivning i forhold til forbedring af samspil undervisning og træning af klasser i socialt samspil - herunder metoder og teknikker til lærerne/lærerteamet formidling til forældrene Metode Iagttagelser, samtaler, undervisning AKT-læreren Vi forventer af dig/jer At læreren/lærerteamet udarbejder en skriftlig beskrivelse af problemstillingen omkring klassen, herunder beskriver hvad der tidligere er gjort for at ændre klassens situation, samt hvad der er kommet ud af denne indsats At læreren i fællesskab med AKT-læreren opstiller målbare mål og forventninger At forældre, kolleger med flere er informeret om, at AKT-læreren er inddraget i arbejdet At læreren er villig til at arbejde med sin egen rolle, undervisning og personlige stil At læreren aktivt går ind og deltager i løsningen af problemet Du/I kan forvente AKT-lærerne er læreruddannet, har relevant efteruddannelse samt erfaring med specialundervisning på AKT-området. Senest 2 uger efter at indstilling er modtaget, meldes tilbage hvornår forløbet kan starte. Såfremt denne tidsfrist ikke kan overholdes, informeres relevante personer herom. Op til 15 timer fordelt over en periode på typisk 5 uger. Vil variere efter behov. Opfølgning, evaluering og effekt Der foretages ingen egentlig evaluering eller effektmåling af tilbuddet. 11

12 2.3 Rådgivning/supervision Lov om folkeskolen, Bekendtgørelse nr om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Formål En eller flere samtaler, hvor læreren får mulighed for at reflektere over egen rolle for bedre at blive i stand til at agere i forhold til det givne problem Et samtalerum, hvor der kan arbejdes med egne vanskeligheder i en tryg og fortrolig atmosfære At situationen bliver håndteret med indføling og forståelse At der bliver stillet udfordrende spørgsmål til lærerens forståelse, og at der bliver inddraget nye synsvinkler Konstruktiv og positiv vejledning i forhold til problemet. Ydelsens målgruppe og hvordan man kan få tilbuddet Målgruppen er lærere på skoler i Ikast-Brande Kommune, som oplever et problem med eller gerne vil forbedre kvaliteten i forhold til en enkelt elev, en gruppe elever eller en klasse. Tilbuddet rekvireres ved henvendelse til AKT.obs.støtte afdelingen. Hvor den enkelte lærer selv henvender sig, orienteres skolelederen herom. Beskrivelse af tilbuddet AKT-læreren yder: Rådgivning på grundlag af observationer: En række observationer i forhold til det angivne problem Efterfølgende formidling af observationer således at læreren får konstruktiv tilbagemelding på egen praksis En eller flere samtaler i forhold til det angivne problem Rådgivning uden observationer: AKT-læreren er samtalepartner/rådgiver i forhold til lærerens beskrivelser og oplevelser af problemet. Metode Iagttagelse, samtale AKT-lærere 12

13 Vi forventer af dig/jer En afgrænset/specifik problemformulering foretaget af læreren At læreren tager medansvar for forandringerne En fælles planlægning af tidspunkter og forløb En afsluttende evaluering Du/I kan forvente AKT-læreren er læreruddannet, har relevant efteruddannelse og erfaring inden for specialundervisning på AKT-området. Senest 2 uger efter at indstillingen er modtaget aftales et tidspunkt for første møde. Såfremt ovenstående tidsfrister ikke kan overholdes, informeres de relevante personer skriftligt ved tidsfristens udløb. Efter aftale. Forløbet evalueres på proces og indhold efter henholdsvis 5 og 10 timer mødegange. Opfølgning, evaluering og effekt Der foretages ingen egentlig evaluering eller effektmåling af tilbuddet. 13

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven

Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven Mål og handleplan for børn med e.v. Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven Indhold Side Indledning.. 2 Fase I: Forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering... 3 Fase II: Rådgivning

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Mål og handleplan for elever med. med adfærdsproblemer i skolen. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. adfærdsproblemer i skolen

Mål og handleplan for elever med. med adfærdsproblemer i skolen. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. adfærdsproblemer i skolen Mål og handleplan for elever med e.v. 0 Mål og handleplan for elever med adfærdsproblemer i skolen Indhold Side Indledning. 2 Fase I: Forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering... 3 Fase II: Rådgivning

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere