akademisk kvarter Den ideelle leder Resultatorienteret analytiker eller empatisk kommunikator?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "akademisk kvarter Den ideelle leder Resultatorienteret analytiker eller empatisk kommunikator?"

Transkript

1 06. Forår 2013 Resultatorienteret analytiker eller empatisk kommunikator? Lektor, ph.d. ved Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet. Hendes forskning ligger inden for metafor- og diskursanalyse med særligt fokus på køn, ledelse og kultur. Hun har senest udgivet bogen Culture and Identity in Organisations: A Discourse Perspective (2012). Hun er medlem af redaktionen af Akademisk Kvarter. Indledning Danske virksomheder anno 2013 står over for mange udfordringer, ikke mindst på grund af de økonomiske, politiske og markedsmæssige ændringer, som fulgte i kølvandet på finanskrisen i Dertil kommer stigende globalisering og integration af markeder på tværs af landegrænser, som medfører stadigt mere komplekse organisationer og ikke mindst øget konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft (Morrison, 2009, Norlyk, 2006). At udøve ledelse under sådanne betingelser kræver ikke kun stor indsigt i et givent erhverv og fagområde, men i høj grad også fornemmelse for omgivelsernes omskiftelighed samt evne til at lede virksomheden og dens medarbejdere sikkert gennem turbulente og uforudsigelige farvande. Det kræver med andre ord en udpræget grad af situationsfornemmelse og evne til at tilpasse ledelsesstil, -form og -strategi til de aktuelle forhold (jf. Wang et al., 2009; Bartlett og Ghoshal, 2000). I lyset heraf vil det være nærliggende at tro, at netop disse ledelsesmæssige kvaliteter vil have en fremtrædende plads allerede i de første stadier af lederrekrutteringen, dvs. i formuleringen af jobannoncen for stillingen som fx administrerende direktør, over regnskabs- og økonomichef til salgschef. Men dette lader ikke til at være tilfældet. Hvis man studerer tilfældigt udvalgte jobannoncer for lederstillinger i den private sektor fra nogle af de største danske 06 42

2 jobdatabaser (fx Jobindex og Stepstone), ser man, at de kvaliteter og lederegenskaber, som efterspørges hos den foretrukne kandidat, er overraskende enslydende hen over annoncerne. Ser man således bort fra den konkrete faglighed og branchekendskabet i en given stilling, er der er ikke umiddelbart nogen større forskel i de ledelsesmæssige kvaliteter, der efterspørges, hvad enten kandidaten skal være administrerende direktør for en stor, international møbelproducent, en stor indkøbsforening eller et investeringsselskab (Holmgreen. I proces). Disse observationer danner udgangspunkt for artiklen, som har til formål at belyse og diskutere, hvorledes ledelse italesættes og konstrueres i rekrutteringsprocessens første led, dvs. i jobannoncen, og hvorledes dette kan henføres til traditionelle og kulturelt indlejrede forståelser af lederrollen, herunder kulturelt betingede kønsstereotypier om ledere. Det teoretiske og metodiske grundlag for denne analyse er framing (Fillmore, 1975, 1982; Lakoff, 1987; Entman, 1993; Kövecses, 2006; Fairhurst, 2010). Begrundelsen for dette valg er, at hvis vi vil have indsigt i, hvorfor den ideelle lederkandidat bliver konstrueret tilnærmelsesvis identisk i jobannoncer, uden særlig hensyntagen til kontekstuelle og situationelle faktorer, må vi anvende en tilgang, der kan afdække den begrebsmæssige forankring af disse konstruktioner samt hjælpe os til at forstå grundlaget for deres sproglige og retoriske udformning. I dette må indgå en afdækning af de kulturelle forudsætninger, der ligger til grund for en forståelse af, hvad en (god) leder er (jf. Evans og Green, 2006; Dickson, et al., 2012). Og det kan framing hjælpe os med. Framing Framing litteraturen har to væsentlige, og indbyrdes forbundne, hovedstrømninger. Grundlæggende anskuer begge begrebet ud fra ideen om, at en frame er en kognitiv proces, som strukturerer vores viden om og erfaring med omverdenen inden for en given kultursfære (Kövecses, 2006). En frame er således en idealiseret model af verden, som opdateres kontinuerligt på basis af vores fortsatte erfaringer som mennesker, og som vi forstår og handler ud fra, når vi konfronteres med sammenlignelige situationer og kategorier. Men hvor den ene strømning primært ser framing som en elementær begrebsmæssig og strukturel forudsætning for, at vi kan forstå kategorier (såsom levende væsener, genstande, steder, fysiske 06 43

3 og mentale hændelser, osv., jf. Barsalou, 1992) (Evans and Green, 2006) i vores omverden, så ser den anden primært framing som et redskab for strategisk kommunikation, hvor valget af bestemte ord og konstruktioner i kommunikationen prompter bestemte billeder eller mentale modeller, og dermed bestemte forståelser af et givent emne, hos modtageren (Entman, 1993; Hallahan, 1999; Fairhurst, 2010). Framing er således i dette perspektiv: to select some aspects of perceived reality and make them more salient in the communication text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation for the item described (Entman, 1993, p. 55) Begge strømninger er relevante for diskussionen i denne artikel, ikke mindst fordi fokus er på, hvordan ord opnår betydning, og hvordan de kan bruges til at fremme en bestemt forståelse af kategorier og begreber i vores omverden. Inden for framing baserer forståelsen af ords betydning sig på teorien om semantiske frames (Fillmore, 1975, 1982). Ifølge Fillmore kan vi kun få adgang til et ords betydning gennem viden om den semantiske ramme, eller vidensstruktur, som ordet er en del af. Disse strukturer bidrager til forståelsen af ords betydning ved at sætte de elementer og enheder, som forbindes med en bestemt situation, hændelse eller erfaringsområde, i relation til hinanden. Ord repræsenterer således vores adgangspunkt til et underliggende lag eller netværk af viden om omverdenen. Et klassisk eksempel er ordet sælge, hvis betydning tilgås gennem kendskab til framen handel. For at forstå betydningen af sælge er vi med andre ord nødt til at vide noget om handel, hvilke aktører (sælger, køber, etc.) og enheder (penge, varer, etc.) det involverer, og ikke mindst forholdet mellem disse og de processer, det involverer (Evans og Green, 2006; Kövecses, 2006). Framen giver os altså et bestemt perspektiv på en given situation (i dette tilfælde ville købe have givet et andet perspektiv). Disse elementer og enheder behøver dog ikke være nævnt eksplicit, men kan udledes, i det øjeblik framen for handel er blevet aktiveret (Luchjenbroers og Aldridge, 2007)

4 Analysens datagrundlag Korpus for analysen består af sytten jobannoncer for lederstillinger fra de danske jobportaler, Stepstone og Jobindex, samt det internationale management- og konsulentfirma, Mercuri Urval. Disse databaser er nogle af de største på det danske jobmarked og bliver hyppigt anvendt af både virksomheder og ansøgere i jagten på kvalificerede kandidater eller nye jobs. Annoncerne er indsamlet i foråret og efteråret 2012 og repræsenterer et antal brancher og sektorer i det private erhvervsliv samt et bredt udsnit af lederstillinger, inklusive stillinger som administrerende direktør, økonomichef, regnskabschef og salgschef, som udgør de væsentligste stillingskategorier i de øverste ledelseslag i danske private virksomheder. På denne måde sikres adgang til flere sproglige konstruktioner af lederrollen og lederegenskaber. Det skal dog bemærkes, at eftersom datagrundlaget er relativt lille, og analysen er kvalitativ, er resultaterne i denne artikel naturligvis ikke repræsentative for jobannonceområdet. I analysen vil der blive fokuseret på de afsnit i annoncerne, som beskriver den potentielle kandidats egenskaber som leder. Begrundelsen herfor er, at vi gennem virksomhedens beskrivelse af efterspurgte egenskaber indirekte kan få indblik i, hvilken ledelsesstil og form virksomheden repræsenterer overordnet set og dermed i, hvordan ledelse frames. Analyse af jobannoncer for lederstillinger Karakteristiske konstruktioner det umiddelbare indtryk Med henblik på en struktureret analyse af korpus er annoncerne inddelt i fire stillingskategorier: annoncer for administrerende direktør (4), for regnskabschef (4), økonomichef (4), og for salgschef (5). En gennemgang af disse viser, at der internt i kategorierne er et klart sammenfald mellem de egenskaber, der efterspørges, men også at der i væsentligt omfang er overensstemmelse på tværs af kategorierne. 1 I det følgende vil det først blive gennemgået, hvilke typiske træk der efterspørges inden for de enkelte stillingskategorier, hvorefter en analyse af disse vil forsøge at afdække den kulturelle og historiske forankring af disse konstruktioner, jf. Indledningen. Som nedenstående skema viser, er det karakteristisk for stort set alle jobannoncerne, at de faglige kvalifikationer, der efterspørges hos den ideelle kandidat, nævnes før de mere personlige ledelsesmæssige egenskaber. Den ideelle eller gode leder defineres med 06 45

5 andre ord først og fremmest ud fra evnen til at matche og lede inden for den faglighed, som stillingen omfatter, og først derefter i forhold til de mere personlige kvalifikationer. Stillingskategori Faglighed før personlighed? Personlige kvalifikationer nævnt i annocerne inden for stilligskategorien Adm. Direktør Ja God til at kommunikere Troværdighed Åbenhed Proaktivitet/drive Godt købmandskab Medmenneskelige egenskaber Økonomichef Ja Analytisk Struktureret Driftsorienteret Initiativrig Ansvarsbevidst God til at kommunikere God til at samarbejde Regnskabschef Ja Analytisk Struktureret Drive Godt humør/engageret/motiverende Energisk Salgschef Ja Struktureret Naturlig leder/ønske om at gå forrest Mål- og resultatorienteret Arbejdsom/energisk God til at kommunikere Selvstændig Teamorienteret Skemaet viser, at der for hver enkelt stillingskategori er et antal personlige kvalifikationer, som går igen i langt de fleste annoncer. De kan være udtrykt på lidt forskellig vis, og andre kvalifikationer kan også være nævnt i et mindre antal annoncer, men de nævnte egenskaber er øjensynligt generelt essentielle i korpus for forståelsen af den gode leder. Ligeledes er der på tværs af stillingsannoncerne også karakteristika, der går igen, såsom gode kommunikationsevner og drive/energi. Det interessante i denne sammenhæng er dog ikke så meget det faktum, at der er et sammenfald hen over de valgte annoncer, men snarere hvorfor dette sammenfald finder sted. En simpel forklaring 06 46

6 kunne, som tidligere nævnt, være, at stillingens faglige indhold øver en vis indflydelse på, hvad der vægtes. En annonce for stillingen som økonomi- eller regnskabschef har således fokus på det analytiske og strukturerede, fordi det er væsentlige evner at besidde for at kunne arbejde med budgetter og regnskaber, ligesom man som administrerende direktør, og dermed som virksomhedens frontfigur, skal være omverdenens garant for troværdig og pålidelig forretningsledelse. Men helt grundlæggende fortæller dette os ikke noget om, hvorfor det lige netop er disse kvalifikationer, der efterspørges. For at forklare det, vil det bl.a. være relevant at se nærmere på, hvilke ledelsesteorier disse konstruktioner primært reflekterer, samt at se på de kulturelle forankringer af lederkonstruktionerne, herunder bl.a. kønsstereotypierne om den gode leder. Det vil blive belyst i det følgende. Jobannoncernes konstruktioner i et ledelsesteoretisk og kulturelt perspektiv Ledelsesforskningen, og hermed ideerne om, hvad der karakteriserer god ledelse, har gennemgået væsentlige forandringer i løbet af det 20. århundrede, fra ideerne om (store) lederes særlige karakteristika eller personlighed, over teorier om gode lederes viden og evner til at løse komplekse organisatoriske problemstillinger, til ideer om relationerne mellem leder og medarbejdere, eksemplificeret gennem begreber som teamledelse, emotionel ledelse og værdibaseret ledelse (Kirkpatrick og Locke, 1991; Northouse, 2004; Den Hartog et al., 2007; Miller, 2009). I denne artikel vil udgangspunktet for den videre og mere dybdegående analyse af jobannoncerne være teorierne om lederes særlige karaktertræk. For nok har det 20. århundredes teoridannelse flyttet fokus fra lederen og medarbejderen over til interaktionen, processen og etikken, men ikke desto mindre er der både i forskningen og ikke mindst i de konkrete konstruktioner af ledere i jobannoncerne fortsat tydelige spor af den tankegang, der karakteriserede de tidlige teorier (Den Hartog et al. 2007). Nyere forskning (fx Kirkpatrick og Locke, 1991; Hogan og Benson, 2009) argumenterer således for, at bestemte personlighedstræk klart kan associeres med god og effektiv ledelse. I den forbindelse opstiller man en række træk, som betragtes som universelt afgørende for, om en leder er succesfuld

7 Disse træk er: drive (herunder resultatorientering, ambition, energi, vedholdenhed og initiativ), motivation til at være leder, ærlighed og integritet, selvtillid, kognitiv evne (dvs. intelligens, dømmekraft, og evne til bl.a. at tænke analytisk og strategisk), viden om faget/erhvervet (Kirkpatrick og Locke 1991, p. 49) samt social kontaktevne (Northouse, 2004). Anden forskning viser, at relevansen af disse træk er betinget af deres indbyrdes rækkefølge, og at de træk, der styrker lederens intra- og interpersonelle kompetencer (dvs. de sociale kompetencer), er afgørende for, om andre kompetencer kan udvikles. Træk såsom ansvarsbevidsthed, pligtopfyldelse, følelsesmæssig stabilitet, sympatisk adfærd og udadvendthed føder således ind i disse kompetencer og danner grundlag for, at andre kompetencer af faglig og ledelsesmæssig karakter kan udvikles (Hogan og Benson, 2009). Slutteligt har stort anlagte tværkulturelle studier, såsom GLOBE projektet 2, taget udgangspunkt i tesen om, at fremragende ledelse befordres af bestemte, delvist kulturelt betingede, egenskaber (Brodbeck et al., 2000; Dickson et al., 2012). Undersøgelsen peger således på, at der inden for det nordiske område (som omfatter Sverige, Denmark, Finland og Holland) er et antal prototypiske lederegenskaber, som er associeret positivt med fremragende lederskab. Disse er kvaliteter som integritet (dvs. ærlig, oprigtig, retfærdig og troværdig), inspirerende (dvs. entusiastisk, opmuntrende, tillidsskabende, moralopbyggende, motiverende), visionær, teamorienteret, præsterende, beslutsom, inddragende og deltagende. Hvis vi sammenholder denne oversigt med de karaktertræk, der nævnes i annoncerne (jf. tabellen ovenfor), ser vi et tydeligt sammenfald. Der er således hen over alle stillingskategorier en understregning af personlige kvalifikationer, som er i tråd med tankerne om ledelse som en iboende egenskab. Vi ser fx, at den administrerende direktør skal have drive, være troværdig og åben, være god til at kommunikere og have medmenneskelige egenskaber (dvs. have social kontaktevne og være inddragende, jf. Northouse, 2004; Brodbeck et al. 2000) samt have godt købmandskab (dvs. besidde kognitiv evne, jf. Kirkpatrick og Locke, 1991). Denne tendens går igen for de øvrige stillingskategorier. Gennem fokus på disse begreber finder der med andre ord en framing sted, som trækker på en veletableret og erfaringsmæssigt forankret forståelse af, at den gode leder er en, som besidder særlige karaktertræk

8 Denne forankring i en relativt veletableret naturlig-leder frame bliver endnu tydeligere, når vi ser på de fulde stillingsannoncer, såsom nedenstående annonce for stillingen som administrerende direktør i en stor dansk kæde af byggecentre. Her er den ideelle kandidat sympatisk ( en, man kan lide ), er en naturlig leder, er ærlig og har integritet ( respekteret og kompetent ledelsesstil ), samt har drive ( naturlig flair for proaktivt salg ): Kandidaten skal have minimum 5 års succesfuld erfaring fra et lignende ansvarsområde. Kandidaten må gerne være delvist autodidakt, og der er således ikke specifikke krav til uddannelse, dog skal den administrerende direktør være klædt godt på til at kunne tackle jobbet i alle dets facetter og i forhold til alle interessenter. Det vil sige, at den ideelle kandidat har en kandidatgrad, der er relevant mht. ledelse og kommerciel forretningsdrift. Det helt afgørende er den personlige profil en person, man kan lide en person med en naturlig, respekteret og kompetent ledelsesstil og ikke mindst naturlig flair for proaktivt salg og det gode købmandskab. (Stepstone, 22. august 2012) Ideerne om, at den gode, succesfulde leder besidder særlige evner, er ikke kun forankret i tidlige ledelsesteorier, men er også tæt knyttet til vores forståelse af mænds og kvinders sociale roller. Ovennævnte egenskaber handler således ikke kun om, at bestemte personer er bedre ledermateriale end andre, men også om, at disse personer som regel er mænd. Studier i forholdet mellem køn og ledelse (fx Alvesson & Billing, 2009; Holmes, 2005, 2006; Rittenhofer, 1995) påpeger således, at de træk, der normalt associeres med gode ledere, også er træk, der typisk forbindes med maskulin adfærd. Dette kan bl.a. tilskrives ledelsesforskningens eget udgangspunkt, som gennem tiden har været det autoritære og maskuline perspektiv (Holmes, 2005), men også det faktum, at mænd ganske enkelt er overrepræsenterede på ledelsesposterne og dermed er blevet den arketypiske leder, dvs. den standard, man måler alle andre kandidater, herunder kvinder, mod (Greenwood og Anderson, 2009). Ligeledes er kønsstereotypierne om, hvad mænd og kvinder er, stærke, således at hvor vi opfatter mænd som aktive, opgave- og målorienterede, 06 49

9 aggressive, autoritære, magtfulde, organiserende, rationelle, konkurrencemindede, konfronterende, direkte og selvstændige, så ser vi kvinder som facilliterende, støttende, afhængige, forstående, tålmodige, bløde, indirekte, passive, følelsesbetonede og person- og samarbejdsorienterede, uagtet at dette langt fra er sandt i alle tilfælde (Alvesson og Billing, 2009; Holmes, 2006; Rittenhofer, 1995). Sammenholder vi disse betragtninger med fokus i jobannoncerne, er det tydeligt, at annoncerne i langt overvejende grad framer den ideelle leder ud fra kønsstereotypien om mænd, dvs. framen om at ledere er mænd. Aktiv fremhæves gennem ord som drive, arbejdsomhed og energi; opgave- og målorientering gennem ord som analytisk, struktureret og resultatorienteret; og selvstændighed gennem ord som naturlig leder, ønske om at gå forrest og selvstændig. Nedenstående annonce for stillingen som regnskabschef for en stor service- og produktionsvirksomhed bekræfter dette kønsstereotypiske billede af den ideelle leder (maskuline udtryk i kursiv): Du besidder et højt fagligt niveau og anser dig selv som en dygtig håndværker. Du skal være indstillet på, at stillingen indeholder en del hands-on, men også at du er drivkraften i de aktiviteter og tiltag, der skal initieres. Du sætter kvaliteten i højsædet, og du forstår vigtigheden af korrekt og præcis afrapportering. Du har en analytisk tilgang til arbejdet og kommunikativt formår du at bygge bro i organisationen. Som person motiveres du af komplekse problemstillinger og af at skabe resultater. Du går forrest med et godt eksempel og du er den naturlige leder, der evner at motivere dine medarbejdere til at gøre en ekstra indsats. Dette gør du gennem din energiske og udadvendte profil. (Stepstone, 30. marts 2012) Konklusion og perspektivering At udøve ledelse i dansk erhvervsliv anno 2013 er en udfordrende opgave præget af turbulente og omskiftelige omgivelser, jf. Indledningen. Ikke desto mindre indikerer denne undersøgelse, at det første skridt i rekrutteringen af nye ledere, dvs. jobannoncen, er præget af vanetænkning, som reducerer den ideelle kandidat til en standardvare, hvor den faglige indsigt er det, der primært adskiller konstruktionerne fra hinanden. Undersøgelsen antyder således, 06 50

10 at konstruktionen af ledere i dagens jobannoncer i høj grad trækker på kulturelt veletablerede frames og fastholder og viderefører ideen om, at en leder besidder en særlig faglig indsigt og har specielle personlige egenskaber ( naturlig leder ), ligesom denne person gerne er en mand ( ledere er mænd ). Der er således ikke mange spor af nyere tiders forståelse af, at ledere og ledelse handler ligeså meget om de mennesker, som ledes, og de processer og situationer, ledelsesopgaven bliver udført under. Dette er paradoksalt. Ikke kun når man tænker på ovennævnte udfordringer, men også når man ser på, hvad tidligere undersøgelser af jobannoncer viser. Flere undersøgelser (Breaugh og Starke, 2000; Jennings et al., 2003; Blackman, 2006) påpeger således, at hvis man som virksomhed ønsker at tiltrække de bedste kandidater, har valget af kommunikativ stil, indhold og ordvalg stor betydning. Det angives med andre ord, at hvis man som virksomhed ønsker at adskille sig fra mængden, må man satse på en strategi, som tiltrækker kandidaternes opmærksomhed. Og det kunne netop være ved at italesætte og konstruere ledelse på andre måder end den, som er gængs blandt jobannoncerne. Konsekvensen af denne relativt ensidige fokusering på et bestemt lederideal og en bestemt kommunikativ tilgang er selvfølgelig svær at måle. Men ved at ignorere, at ledelse er et væsentligt mere omfattende begreb, end annoncerne antyder, udelukker disse virksomheder potentielt muligheden for at tiltrække en bred skare af kvalificerede ansøgere og dermed for at ansætte den bedst egnede kandidat til jobbet. Ligeledes kan fastholdelsen af et traditionelt lederideal vidne om relativt lille nytænkning i dansk erhvervsliv og dermed potentielt om begrænset kreativitet og innovation, som ville kunne styrke erhvervslivets konkurrenceevne i en stærkt konkurrencepræget verden (Norlyk, 2006). Noter 1 Væsentligt omfang defineres her som værende i 3 ud af 4 annoncer. 2 GLOBE står for Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness og henviser til et 11 årigt empirisk forskningsprojekt, hvor 170 forskere fra forskellige lande studerede forholdet mellem nationalkultur, organisationskultur og lederopfattelser (House et al., 2002). Undersøgelsen omfattede studier i 61 lande

11 Referencer Alvesson, M. og Billing, Y. D Understanding gender and organisations. London: Sage. Barsalou, L Frames, concepts and conceptual fields. I A. Lehrer og E. Kittay, eds. Frames, fields and contrasts. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, pp Bartlett, C. A. og Ghoshal, S Transnational management: texts, cases, and readings in cross-border management. Boston: McGraw- Hill. Blackman, A Graduating students responses to recruitment advertisements. Journal of Business Communication, 41, pp Breaugh, J. A. og Starke, M Research on employee recruitment: so many studies, so many remaining questions. Journal of Management, 26, pp Brodbeck, F. C., Frese, M. Akerblom, S., Audia, G., Bakacsi, G., Bendova, H. et al Cultural variation of leadership prototypes across 22 European countries. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, pp Den Hartog, D. N., Caley, A. og Dewe, P Recruiting leaders: an analysis of leadership advertisements. Human Resource Management Journal, 17(1), p Dickson, M. W., Castaño, N., Magomaeva, A. og Den Hartog, D. N Conceptualizing leadership across cultures. Journal of World Business, 47, pp Entman, R. M Framing: Toward a clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 41, pp Evans, V. og Green, M Cognitive linguistics an introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. Fairhurst, G The power of framing: creating the language of leadership. New York: Jossey-Bass. Fillmore, C An alternative to checklist theories of meaning. I Proceedings of the first annual meeting of the Berkeley Linguistics Society. Amsterdam: North Holland, pp Fillmore, C Frame semantics. I Linguistic Society of Korea, ed. Linguistics in the Morning Calm. Seoul: Hanshin Publishing, pp

12 Greenwood, M. og Anderson, E I used to be an employee but now I m a stakeholder : Implications of labelling employees as stakeholders. Asia Pacific Journal of Human Resources, 47(2), pp Hallahan, K Seven models of framing: implications for public relations. Journal of Public Relations Research, 11(3), pp Hogan, R. og Benson, M. J Personality, leadership, and globalization: Linking personality to global organizational effectiveness. I W. H. Mobley, Y. Wang og M. Li, eds. Advances in global leadership, vol. 5. Bingley: Emerald, pp Holmes, J Leadership talk: how do leaders do mentoring, and is gender relevant? Journal of Pragmatics, 37, pp Holmes, J Gendered talk at work constructing gender identity through workplace discourse. Oxford: Blackwell. Holmgreen, L. I proces. Management and stakeholders: the implication of linguistic choices in job ads for the recruitment of female executives. I R. Cancino og L. Holmgreen, eds. Stakeholders in action. Aalborg Universitetsforlag House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M. og Dorfman, P. W Understanding cultures and implicit leadership theories across the globe: an introduction to project GLOBE. Journal of World Business, 37, pp Jennings, M., Werbel, J. D. og Power, M. L The impact of benefits on graduating student willingness to accept job offers. Journal of Business Communication, 40, pp Kirkpatrick, S. A. og Locke, E. A Leadership: do traits matter? Academy of Management Review, 5(2), pp Kövecses, Z Language, mind and culture a practical introduction. Oxford: Oxford University Press. Lakoff, G Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the mind. Chicago: Chicago University Press. Lakoff, G Moral politics what conservatives know that liberals don t. Chicago/London: Chicago University Press. Luchjenbroers, J. og Aldridge, M Conceptual manipulation by metaphors and frames: dealing with rape victims in legal discourse. Text & Talk, 27(3), pp

13 Miller, K Organizational communication: approaches and processes. Boston: Wadsworth Cengage Learning. Morrison, J International business: challenges in a changing world. London: Palgrave. Norlyk, B Clashing norms: Job ads or job narratives. I Gillaerts, P. og Shaw, P. (eds), The Map and the Landscape: Norms and Practices in Genre, Linguistic Insights, vol. 43. Bern: Peter Lang, pp Northouse, P. G Leadership theory and practice. Thousand Oaks: Sage. Rittenhofer, I Om kønsskifte og kønnede professioner. Grus, 47, pp Wang, Y., Li, M. og Mobley, W. H Introduction global leadership in times of crisis and downturn: a leopard in uncharted deep woods. I W. H. Mobley, Y. Wang og M. Li, eds. Advances in global leadership, vol. 5. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., pp

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE 1

LEADERSHIP PIPELINE 1 LEADERSHIPPIPELINE 1 LEADERSHIP PIPELINE TRE CENTRALE ANTAGELSER 1. Succesfuld ledelse kræver forskellige kompetencer og færdigheder på forskellige ledelsesniveauer 2. Transitioner (dvs. overgange der

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

akademisk kvarter Som leder skal man komme og styre butikken Motivationer for lederkarriere og ledelsesværdier i en finansiel organisation

akademisk kvarter Som leder skal man komme og styre butikken Motivationer for lederkarriere og ledelsesværdier i en finansiel organisation 06. Forår 2013 Motivationer for lederkarriere og ledelsesværdier i en finansiel organisation Ph.d., lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier, AAU. Forsker i professionel og interkulturel diskurs,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Ledelse gør en forskel 1 - Følelsesmæssig intelligens karakteriserer den idelle leder - Chefpotentiale, hvem har det? 5 - Specialister og mellemledere - dem headhunter

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

THINK MANAGER - THINK MALE (TMTM)

THINK MANAGER - THINK MALE (TMTM) THINK MANAGER - THINK MALE (TMTM) Danske lederes vurdering af personkarakteristika kendetegnende hhv. succesfulde og ikke succesfulde ledere CORE Centre for Organizational Renewal and Evolution Forord

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 20

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere Undervisningsplan Ledelse som narrativ praksis MPA-hold 2013 4. semester Efterår 2014 Fagkoordinator Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Undervisere Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Tid

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Velkommen ORIENTERING KLASSISKE LEDERTYPER ER TILBAGE. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING KLASSISKE LEDERTYPER ER TILBAGE. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Klsiske ledertyper er tilbage 1 - Står du i vejen for din virksomheds udvikling? - Du taber uden strategi for rekruttering 5 3 2015-1. KLASSISKE LEDERTYPER ER TILBAGE

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser Forandring Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Slide nr. 1 Teaser Jeg præsenterer en ny model til styring af organisatorisk forandring med fokus på interessent-nøgleroller

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Citation for published version (APA): Strunck, J., & Holmgreen, L-L. (2015). Forskningsprojektet 'Køn, Profession og Tradition'.

Citation for published version (APA): Strunck, J., & Holmgreen, L-L. (2015). Forskningsprojektet 'Køn, Profession og Tradition'. Aalborg Universitet Forskningsprojektet 'Køn, Profession og Tradition' Strunck, Jeanne; Holmgreen, Lise-Lotte Publication date: 2015 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Niels Haastrup, LMM, Skibsofficer Lektor, Fredericia Maskinmesterskole Ledelse i maskinmesteruddannelsen Ledelsesfag, samlet set, dækker 20 ECTS af i alt 180

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere