akademisk kvarter Den ideelle leder Resultatorienteret analytiker eller empatisk kommunikator?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "akademisk kvarter Den ideelle leder Resultatorienteret analytiker eller empatisk kommunikator?"

Transkript

1 06. Forår 2013 Resultatorienteret analytiker eller empatisk kommunikator? Lektor, ph.d. ved Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet. Hendes forskning ligger inden for metafor- og diskursanalyse med særligt fokus på køn, ledelse og kultur. Hun har senest udgivet bogen Culture and Identity in Organisations: A Discourse Perspective (2012). Hun er medlem af redaktionen af Akademisk Kvarter. Indledning Danske virksomheder anno 2013 står over for mange udfordringer, ikke mindst på grund af de økonomiske, politiske og markedsmæssige ændringer, som fulgte i kølvandet på finanskrisen i Dertil kommer stigende globalisering og integration af markeder på tværs af landegrænser, som medfører stadigt mere komplekse organisationer og ikke mindst øget konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft (Morrison, 2009, Norlyk, 2006). At udøve ledelse under sådanne betingelser kræver ikke kun stor indsigt i et givent erhverv og fagområde, men i høj grad også fornemmelse for omgivelsernes omskiftelighed samt evne til at lede virksomheden og dens medarbejdere sikkert gennem turbulente og uforudsigelige farvande. Det kræver med andre ord en udpræget grad af situationsfornemmelse og evne til at tilpasse ledelsesstil, -form og -strategi til de aktuelle forhold (jf. Wang et al., 2009; Bartlett og Ghoshal, 2000). I lyset heraf vil det være nærliggende at tro, at netop disse ledelsesmæssige kvaliteter vil have en fremtrædende plads allerede i de første stadier af lederrekrutteringen, dvs. i formuleringen af jobannoncen for stillingen som fx administrerende direktør, over regnskabs- og økonomichef til salgschef. Men dette lader ikke til at være tilfældet. Hvis man studerer tilfældigt udvalgte jobannoncer for lederstillinger i den private sektor fra nogle af de største danske 06 42

2 jobdatabaser (fx Jobindex og Stepstone), ser man, at de kvaliteter og lederegenskaber, som efterspørges hos den foretrukne kandidat, er overraskende enslydende hen over annoncerne. Ser man således bort fra den konkrete faglighed og branchekendskabet i en given stilling, er der er ikke umiddelbart nogen større forskel i de ledelsesmæssige kvaliteter, der efterspørges, hvad enten kandidaten skal være administrerende direktør for en stor, international møbelproducent, en stor indkøbsforening eller et investeringsselskab (Holmgreen. I proces). Disse observationer danner udgangspunkt for artiklen, som har til formål at belyse og diskutere, hvorledes ledelse italesættes og konstrueres i rekrutteringsprocessens første led, dvs. i jobannoncen, og hvorledes dette kan henføres til traditionelle og kulturelt indlejrede forståelser af lederrollen, herunder kulturelt betingede kønsstereotypier om ledere. Det teoretiske og metodiske grundlag for denne analyse er framing (Fillmore, 1975, 1982; Lakoff, 1987; Entman, 1993; Kövecses, 2006; Fairhurst, 2010). Begrundelsen for dette valg er, at hvis vi vil have indsigt i, hvorfor den ideelle lederkandidat bliver konstrueret tilnærmelsesvis identisk i jobannoncer, uden særlig hensyntagen til kontekstuelle og situationelle faktorer, må vi anvende en tilgang, der kan afdække den begrebsmæssige forankring af disse konstruktioner samt hjælpe os til at forstå grundlaget for deres sproglige og retoriske udformning. I dette må indgå en afdækning af de kulturelle forudsætninger, der ligger til grund for en forståelse af, hvad en (god) leder er (jf. Evans og Green, 2006; Dickson, et al., 2012). Og det kan framing hjælpe os med. Framing Framing litteraturen har to væsentlige, og indbyrdes forbundne, hovedstrømninger. Grundlæggende anskuer begge begrebet ud fra ideen om, at en frame er en kognitiv proces, som strukturerer vores viden om og erfaring med omverdenen inden for en given kultursfære (Kövecses, 2006). En frame er således en idealiseret model af verden, som opdateres kontinuerligt på basis af vores fortsatte erfaringer som mennesker, og som vi forstår og handler ud fra, når vi konfronteres med sammenlignelige situationer og kategorier. Men hvor den ene strømning primært ser framing som en elementær begrebsmæssig og strukturel forudsætning for, at vi kan forstå kategorier (såsom levende væsener, genstande, steder, fysiske 06 43

3 og mentale hændelser, osv., jf. Barsalou, 1992) (Evans and Green, 2006) i vores omverden, så ser den anden primært framing som et redskab for strategisk kommunikation, hvor valget af bestemte ord og konstruktioner i kommunikationen prompter bestemte billeder eller mentale modeller, og dermed bestemte forståelser af et givent emne, hos modtageren (Entman, 1993; Hallahan, 1999; Fairhurst, 2010). Framing er således i dette perspektiv: to select some aspects of perceived reality and make them more salient in the communication text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation for the item described (Entman, 1993, p. 55) Begge strømninger er relevante for diskussionen i denne artikel, ikke mindst fordi fokus er på, hvordan ord opnår betydning, og hvordan de kan bruges til at fremme en bestemt forståelse af kategorier og begreber i vores omverden. Inden for framing baserer forståelsen af ords betydning sig på teorien om semantiske frames (Fillmore, 1975, 1982). Ifølge Fillmore kan vi kun få adgang til et ords betydning gennem viden om den semantiske ramme, eller vidensstruktur, som ordet er en del af. Disse strukturer bidrager til forståelsen af ords betydning ved at sætte de elementer og enheder, som forbindes med en bestemt situation, hændelse eller erfaringsområde, i relation til hinanden. Ord repræsenterer således vores adgangspunkt til et underliggende lag eller netværk af viden om omverdenen. Et klassisk eksempel er ordet sælge, hvis betydning tilgås gennem kendskab til framen handel. For at forstå betydningen af sælge er vi med andre ord nødt til at vide noget om handel, hvilke aktører (sælger, køber, etc.) og enheder (penge, varer, etc.) det involverer, og ikke mindst forholdet mellem disse og de processer, det involverer (Evans og Green, 2006; Kövecses, 2006). Framen giver os altså et bestemt perspektiv på en given situation (i dette tilfælde ville købe have givet et andet perspektiv). Disse elementer og enheder behøver dog ikke være nævnt eksplicit, men kan udledes, i det øjeblik framen for handel er blevet aktiveret (Luchjenbroers og Aldridge, 2007)

4 Analysens datagrundlag Korpus for analysen består af sytten jobannoncer for lederstillinger fra de danske jobportaler, Stepstone og Jobindex, samt det internationale management- og konsulentfirma, Mercuri Urval. Disse databaser er nogle af de største på det danske jobmarked og bliver hyppigt anvendt af både virksomheder og ansøgere i jagten på kvalificerede kandidater eller nye jobs. Annoncerne er indsamlet i foråret og efteråret 2012 og repræsenterer et antal brancher og sektorer i det private erhvervsliv samt et bredt udsnit af lederstillinger, inklusive stillinger som administrerende direktør, økonomichef, regnskabschef og salgschef, som udgør de væsentligste stillingskategorier i de øverste ledelseslag i danske private virksomheder. På denne måde sikres adgang til flere sproglige konstruktioner af lederrollen og lederegenskaber. Det skal dog bemærkes, at eftersom datagrundlaget er relativt lille, og analysen er kvalitativ, er resultaterne i denne artikel naturligvis ikke repræsentative for jobannonceområdet. I analysen vil der blive fokuseret på de afsnit i annoncerne, som beskriver den potentielle kandidats egenskaber som leder. Begrundelsen herfor er, at vi gennem virksomhedens beskrivelse af efterspurgte egenskaber indirekte kan få indblik i, hvilken ledelsesstil og form virksomheden repræsenterer overordnet set og dermed i, hvordan ledelse frames. Analyse af jobannoncer for lederstillinger Karakteristiske konstruktioner det umiddelbare indtryk Med henblik på en struktureret analyse af korpus er annoncerne inddelt i fire stillingskategorier: annoncer for administrerende direktør (4), for regnskabschef (4), økonomichef (4), og for salgschef (5). En gennemgang af disse viser, at der internt i kategorierne er et klart sammenfald mellem de egenskaber, der efterspørges, men også at der i væsentligt omfang er overensstemmelse på tværs af kategorierne. 1 I det følgende vil det først blive gennemgået, hvilke typiske træk der efterspørges inden for de enkelte stillingskategorier, hvorefter en analyse af disse vil forsøge at afdække den kulturelle og historiske forankring af disse konstruktioner, jf. Indledningen. Som nedenstående skema viser, er det karakteristisk for stort set alle jobannoncerne, at de faglige kvalifikationer, der efterspørges hos den ideelle kandidat, nævnes før de mere personlige ledelsesmæssige egenskaber. Den ideelle eller gode leder defineres med 06 45

5 andre ord først og fremmest ud fra evnen til at matche og lede inden for den faglighed, som stillingen omfatter, og først derefter i forhold til de mere personlige kvalifikationer. Stillingskategori Faglighed før personlighed? Personlige kvalifikationer nævnt i annocerne inden for stilligskategorien Adm. Direktør Ja God til at kommunikere Troværdighed Åbenhed Proaktivitet/drive Godt købmandskab Medmenneskelige egenskaber Økonomichef Ja Analytisk Struktureret Driftsorienteret Initiativrig Ansvarsbevidst God til at kommunikere God til at samarbejde Regnskabschef Ja Analytisk Struktureret Drive Godt humør/engageret/motiverende Energisk Salgschef Ja Struktureret Naturlig leder/ønske om at gå forrest Mål- og resultatorienteret Arbejdsom/energisk God til at kommunikere Selvstændig Teamorienteret Skemaet viser, at der for hver enkelt stillingskategori er et antal personlige kvalifikationer, som går igen i langt de fleste annoncer. De kan være udtrykt på lidt forskellig vis, og andre kvalifikationer kan også være nævnt i et mindre antal annoncer, men de nævnte egenskaber er øjensynligt generelt essentielle i korpus for forståelsen af den gode leder. Ligeledes er der på tværs af stillingsannoncerne også karakteristika, der går igen, såsom gode kommunikationsevner og drive/energi. Det interessante i denne sammenhæng er dog ikke så meget det faktum, at der er et sammenfald hen over de valgte annoncer, men snarere hvorfor dette sammenfald finder sted. En simpel forklaring 06 46

6 kunne, som tidligere nævnt, være, at stillingens faglige indhold øver en vis indflydelse på, hvad der vægtes. En annonce for stillingen som økonomi- eller regnskabschef har således fokus på det analytiske og strukturerede, fordi det er væsentlige evner at besidde for at kunne arbejde med budgetter og regnskaber, ligesom man som administrerende direktør, og dermed som virksomhedens frontfigur, skal være omverdenens garant for troværdig og pålidelig forretningsledelse. Men helt grundlæggende fortæller dette os ikke noget om, hvorfor det lige netop er disse kvalifikationer, der efterspørges. For at forklare det, vil det bl.a. være relevant at se nærmere på, hvilke ledelsesteorier disse konstruktioner primært reflekterer, samt at se på de kulturelle forankringer af lederkonstruktionerne, herunder bl.a. kønsstereotypierne om den gode leder. Det vil blive belyst i det følgende. Jobannoncernes konstruktioner i et ledelsesteoretisk og kulturelt perspektiv Ledelsesforskningen, og hermed ideerne om, hvad der karakteriserer god ledelse, har gennemgået væsentlige forandringer i løbet af det 20. århundrede, fra ideerne om (store) lederes særlige karakteristika eller personlighed, over teorier om gode lederes viden og evner til at løse komplekse organisatoriske problemstillinger, til ideer om relationerne mellem leder og medarbejdere, eksemplificeret gennem begreber som teamledelse, emotionel ledelse og værdibaseret ledelse (Kirkpatrick og Locke, 1991; Northouse, 2004; Den Hartog et al., 2007; Miller, 2009). I denne artikel vil udgangspunktet for den videre og mere dybdegående analyse af jobannoncerne være teorierne om lederes særlige karaktertræk. For nok har det 20. århundredes teoridannelse flyttet fokus fra lederen og medarbejderen over til interaktionen, processen og etikken, men ikke desto mindre er der både i forskningen og ikke mindst i de konkrete konstruktioner af ledere i jobannoncerne fortsat tydelige spor af den tankegang, der karakteriserede de tidlige teorier (Den Hartog et al. 2007). Nyere forskning (fx Kirkpatrick og Locke, 1991; Hogan og Benson, 2009) argumenterer således for, at bestemte personlighedstræk klart kan associeres med god og effektiv ledelse. I den forbindelse opstiller man en række træk, som betragtes som universelt afgørende for, om en leder er succesfuld

7 Disse træk er: drive (herunder resultatorientering, ambition, energi, vedholdenhed og initiativ), motivation til at være leder, ærlighed og integritet, selvtillid, kognitiv evne (dvs. intelligens, dømmekraft, og evne til bl.a. at tænke analytisk og strategisk), viden om faget/erhvervet (Kirkpatrick og Locke 1991, p. 49) samt social kontaktevne (Northouse, 2004). Anden forskning viser, at relevansen af disse træk er betinget af deres indbyrdes rækkefølge, og at de træk, der styrker lederens intra- og interpersonelle kompetencer (dvs. de sociale kompetencer), er afgørende for, om andre kompetencer kan udvikles. Træk såsom ansvarsbevidsthed, pligtopfyldelse, følelsesmæssig stabilitet, sympatisk adfærd og udadvendthed føder således ind i disse kompetencer og danner grundlag for, at andre kompetencer af faglig og ledelsesmæssig karakter kan udvikles (Hogan og Benson, 2009). Slutteligt har stort anlagte tværkulturelle studier, såsom GLOBE projektet 2, taget udgangspunkt i tesen om, at fremragende ledelse befordres af bestemte, delvist kulturelt betingede, egenskaber (Brodbeck et al., 2000; Dickson et al., 2012). Undersøgelsen peger således på, at der inden for det nordiske område (som omfatter Sverige, Denmark, Finland og Holland) er et antal prototypiske lederegenskaber, som er associeret positivt med fremragende lederskab. Disse er kvaliteter som integritet (dvs. ærlig, oprigtig, retfærdig og troværdig), inspirerende (dvs. entusiastisk, opmuntrende, tillidsskabende, moralopbyggende, motiverende), visionær, teamorienteret, præsterende, beslutsom, inddragende og deltagende. Hvis vi sammenholder denne oversigt med de karaktertræk, der nævnes i annoncerne (jf. tabellen ovenfor), ser vi et tydeligt sammenfald. Der er således hen over alle stillingskategorier en understregning af personlige kvalifikationer, som er i tråd med tankerne om ledelse som en iboende egenskab. Vi ser fx, at den administrerende direktør skal have drive, være troværdig og åben, være god til at kommunikere og have medmenneskelige egenskaber (dvs. have social kontaktevne og være inddragende, jf. Northouse, 2004; Brodbeck et al. 2000) samt have godt købmandskab (dvs. besidde kognitiv evne, jf. Kirkpatrick og Locke, 1991). Denne tendens går igen for de øvrige stillingskategorier. Gennem fokus på disse begreber finder der med andre ord en framing sted, som trækker på en veletableret og erfaringsmæssigt forankret forståelse af, at den gode leder er en, som besidder særlige karaktertræk

8 Denne forankring i en relativt veletableret naturlig-leder frame bliver endnu tydeligere, når vi ser på de fulde stillingsannoncer, såsom nedenstående annonce for stillingen som administrerende direktør i en stor dansk kæde af byggecentre. Her er den ideelle kandidat sympatisk ( en, man kan lide ), er en naturlig leder, er ærlig og har integritet ( respekteret og kompetent ledelsesstil ), samt har drive ( naturlig flair for proaktivt salg ): Kandidaten skal have minimum 5 års succesfuld erfaring fra et lignende ansvarsområde. Kandidaten må gerne være delvist autodidakt, og der er således ikke specifikke krav til uddannelse, dog skal den administrerende direktør være klædt godt på til at kunne tackle jobbet i alle dets facetter og i forhold til alle interessenter. Det vil sige, at den ideelle kandidat har en kandidatgrad, der er relevant mht. ledelse og kommerciel forretningsdrift. Det helt afgørende er den personlige profil en person, man kan lide en person med en naturlig, respekteret og kompetent ledelsesstil og ikke mindst naturlig flair for proaktivt salg og det gode købmandskab. (Stepstone, 22. august 2012) Ideerne om, at den gode, succesfulde leder besidder særlige evner, er ikke kun forankret i tidlige ledelsesteorier, men er også tæt knyttet til vores forståelse af mænds og kvinders sociale roller. Ovennævnte egenskaber handler således ikke kun om, at bestemte personer er bedre ledermateriale end andre, men også om, at disse personer som regel er mænd. Studier i forholdet mellem køn og ledelse (fx Alvesson & Billing, 2009; Holmes, 2005, 2006; Rittenhofer, 1995) påpeger således, at de træk, der normalt associeres med gode ledere, også er træk, der typisk forbindes med maskulin adfærd. Dette kan bl.a. tilskrives ledelsesforskningens eget udgangspunkt, som gennem tiden har været det autoritære og maskuline perspektiv (Holmes, 2005), men også det faktum, at mænd ganske enkelt er overrepræsenterede på ledelsesposterne og dermed er blevet den arketypiske leder, dvs. den standard, man måler alle andre kandidater, herunder kvinder, mod (Greenwood og Anderson, 2009). Ligeledes er kønsstereotypierne om, hvad mænd og kvinder er, stærke, således at hvor vi opfatter mænd som aktive, opgave- og målorienterede, 06 49

9 aggressive, autoritære, magtfulde, organiserende, rationelle, konkurrencemindede, konfronterende, direkte og selvstændige, så ser vi kvinder som facilliterende, støttende, afhængige, forstående, tålmodige, bløde, indirekte, passive, følelsesbetonede og person- og samarbejdsorienterede, uagtet at dette langt fra er sandt i alle tilfælde (Alvesson og Billing, 2009; Holmes, 2006; Rittenhofer, 1995). Sammenholder vi disse betragtninger med fokus i jobannoncerne, er det tydeligt, at annoncerne i langt overvejende grad framer den ideelle leder ud fra kønsstereotypien om mænd, dvs. framen om at ledere er mænd. Aktiv fremhæves gennem ord som drive, arbejdsomhed og energi; opgave- og målorientering gennem ord som analytisk, struktureret og resultatorienteret; og selvstændighed gennem ord som naturlig leder, ønske om at gå forrest og selvstændig. Nedenstående annonce for stillingen som regnskabschef for en stor service- og produktionsvirksomhed bekræfter dette kønsstereotypiske billede af den ideelle leder (maskuline udtryk i kursiv): Du besidder et højt fagligt niveau og anser dig selv som en dygtig håndværker. Du skal være indstillet på, at stillingen indeholder en del hands-on, men også at du er drivkraften i de aktiviteter og tiltag, der skal initieres. Du sætter kvaliteten i højsædet, og du forstår vigtigheden af korrekt og præcis afrapportering. Du har en analytisk tilgang til arbejdet og kommunikativt formår du at bygge bro i organisationen. Som person motiveres du af komplekse problemstillinger og af at skabe resultater. Du går forrest med et godt eksempel og du er den naturlige leder, der evner at motivere dine medarbejdere til at gøre en ekstra indsats. Dette gør du gennem din energiske og udadvendte profil. (Stepstone, 30. marts 2012) Konklusion og perspektivering At udøve ledelse i dansk erhvervsliv anno 2013 er en udfordrende opgave præget af turbulente og omskiftelige omgivelser, jf. Indledningen. Ikke desto mindre indikerer denne undersøgelse, at det første skridt i rekrutteringen af nye ledere, dvs. jobannoncen, er præget af vanetænkning, som reducerer den ideelle kandidat til en standardvare, hvor den faglige indsigt er det, der primært adskiller konstruktionerne fra hinanden. Undersøgelsen antyder således, 06 50

10 at konstruktionen af ledere i dagens jobannoncer i høj grad trækker på kulturelt veletablerede frames og fastholder og viderefører ideen om, at en leder besidder en særlig faglig indsigt og har specielle personlige egenskaber ( naturlig leder ), ligesom denne person gerne er en mand ( ledere er mænd ). Der er således ikke mange spor af nyere tiders forståelse af, at ledere og ledelse handler ligeså meget om de mennesker, som ledes, og de processer og situationer, ledelsesopgaven bliver udført under. Dette er paradoksalt. Ikke kun når man tænker på ovennævnte udfordringer, men også når man ser på, hvad tidligere undersøgelser af jobannoncer viser. Flere undersøgelser (Breaugh og Starke, 2000; Jennings et al., 2003; Blackman, 2006) påpeger således, at hvis man som virksomhed ønsker at tiltrække de bedste kandidater, har valget af kommunikativ stil, indhold og ordvalg stor betydning. Det angives med andre ord, at hvis man som virksomhed ønsker at adskille sig fra mængden, må man satse på en strategi, som tiltrækker kandidaternes opmærksomhed. Og det kunne netop være ved at italesætte og konstruere ledelse på andre måder end den, som er gængs blandt jobannoncerne. Konsekvensen af denne relativt ensidige fokusering på et bestemt lederideal og en bestemt kommunikativ tilgang er selvfølgelig svær at måle. Men ved at ignorere, at ledelse er et væsentligt mere omfattende begreb, end annoncerne antyder, udelukker disse virksomheder potentielt muligheden for at tiltrække en bred skare af kvalificerede ansøgere og dermed for at ansætte den bedst egnede kandidat til jobbet. Ligeledes kan fastholdelsen af et traditionelt lederideal vidne om relativt lille nytænkning i dansk erhvervsliv og dermed potentielt om begrænset kreativitet og innovation, som ville kunne styrke erhvervslivets konkurrenceevne i en stærkt konkurrencepræget verden (Norlyk, 2006). Noter 1 Væsentligt omfang defineres her som værende i 3 ud af 4 annoncer. 2 GLOBE står for Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness og henviser til et 11 årigt empirisk forskningsprojekt, hvor 170 forskere fra forskellige lande studerede forholdet mellem nationalkultur, organisationskultur og lederopfattelser (House et al., 2002). Undersøgelsen omfattede studier i 61 lande

11 Referencer Alvesson, M. og Billing, Y. D Understanding gender and organisations. London: Sage. Barsalou, L Frames, concepts and conceptual fields. I A. Lehrer og E. Kittay, eds. Frames, fields and contrasts. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, pp Bartlett, C. A. og Ghoshal, S Transnational management: texts, cases, and readings in cross-border management. Boston: McGraw- Hill. Blackman, A Graduating students responses to recruitment advertisements. Journal of Business Communication, 41, pp Breaugh, J. A. og Starke, M Research on employee recruitment: so many studies, so many remaining questions. Journal of Management, 26, pp Brodbeck, F. C., Frese, M. Akerblom, S., Audia, G., Bakacsi, G., Bendova, H. et al Cultural variation of leadership prototypes across 22 European countries. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, pp Den Hartog, D. N., Caley, A. og Dewe, P Recruiting leaders: an analysis of leadership advertisements. Human Resource Management Journal, 17(1), p Dickson, M. W., Castaño, N., Magomaeva, A. og Den Hartog, D. N Conceptualizing leadership across cultures. Journal of World Business, 47, pp Entman, R. M Framing: Toward a clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 41, pp Evans, V. og Green, M Cognitive linguistics an introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. Fairhurst, G The power of framing: creating the language of leadership. New York: Jossey-Bass. Fillmore, C An alternative to checklist theories of meaning. I Proceedings of the first annual meeting of the Berkeley Linguistics Society. Amsterdam: North Holland, pp Fillmore, C Frame semantics. I Linguistic Society of Korea, ed. Linguistics in the Morning Calm. Seoul: Hanshin Publishing, pp

12 Greenwood, M. og Anderson, E I used to be an employee but now I m a stakeholder : Implications of labelling employees as stakeholders. Asia Pacific Journal of Human Resources, 47(2), pp Hallahan, K Seven models of framing: implications for public relations. Journal of Public Relations Research, 11(3), pp Hogan, R. og Benson, M. J Personality, leadership, and globalization: Linking personality to global organizational effectiveness. I W. H. Mobley, Y. Wang og M. Li, eds. Advances in global leadership, vol. 5. Bingley: Emerald, pp Holmes, J Leadership talk: how do leaders do mentoring, and is gender relevant? Journal of Pragmatics, 37, pp Holmes, J Gendered talk at work constructing gender identity through workplace discourse. Oxford: Blackwell. Holmgreen, L. I proces. Management and stakeholders: the implication of linguistic choices in job ads for the recruitment of female executives. I R. Cancino og L. Holmgreen, eds. Stakeholders in action. Aalborg Universitetsforlag House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M. og Dorfman, P. W Understanding cultures and implicit leadership theories across the globe: an introduction to project GLOBE. Journal of World Business, 37, pp Jennings, M., Werbel, J. D. og Power, M. L The impact of benefits on graduating student willingness to accept job offers. Journal of Business Communication, 40, pp Kirkpatrick, S. A. og Locke, E. A Leadership: do traits matter? Academy of Management Review, 5(2), pp Kövecses, Z Language, mind and culture a practical introduction. Oxford: Oxford University Press. Lakoff, G Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the mind. Chicago: Chicago University Press. Lakoff, G Moral politics what conservatives know that liberals don t. Chicago/London: Chicago University Press. Luchjenbroers, J. og Aldridge, M Conceptual manipulation by metaphors and frames: dealing with rape victims in legal discourse. Text & Talk, 27(3), pp

13 Miller, K Organizational communication: approaches and processes. Boston: Wadsworth Cengage Learning. Morrison, J International business: challenges in a changing world. London: Palgrave. Norlyk, B Clashing norms: Job ads or job narratives. I Gillaerts, P. og Shaw, P. (eds), The Map and the Landscape: Norms and Practices in Genre, Linguistic Insights, vol. 43. Bern: Peter Lang, pp Northouse, P. G Leadership theory and practice. Thousand Oaks: Sage. Rittenhofer, I Om kønsskifte og kønnede professioner. Grus, 47, pp Wang, Y., Li, M. og Mobley, W. H Introduction global leadership in times of crisis and downturn: a leopard in uncharted deep woods. I W. H. Mobley, Y. Wang og M. Li, eds. Advances in global leadership, vol. 5. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., pp

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Ny forskning: Business Regions i Danmark

Ny forskning: Business Regions i Danmark Ny forskning: Business Regions i Danmark Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Dansk Erhverv Konference om Greater Copenhagen, 9. november 2015 Seneste skud på stammen Et

Læs mere

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE PARADIGMER I ENTREPRENØRSKABEN 1 2 3 4 1. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN MEDFØDT EVNE 2. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN PROCES 3. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER KOGNITION 4.

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Generation mewe og rekruttering anno 2011.

Generation mewe og rekruttering anno 2011. Reflexen. Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, læring og Filosofi, Aalborg Universitet Mette Bidstrup Holmgaard Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Uddannelse, læring

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 Forskelle og ligheder mellem kvindelige og mandlige lederes personlighed og adfærd Statisticsstudy Februar 2016 Udarbejdet af Nanna Bak Skytte og Helene Hoppe Revald Kvindelige

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere en undersøgelse af en high performers præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

ADM. DIREKTØR TIL KONGELIG DANSK YACHTKLUB

ADM. DIREKTØR TIL KONGELIG DANSK YACHTKLUB PROFIL ADM. DIREKTØR TIL KONGELIG DANSK YACHTKLUB Udarbejdet den 4. november 2005 af Kurt Brusgaard, Ray & Berndtson A/S, på vegne af Kongelig Dansk Yachtklub v/ bestyrelsesformand David Holm. KONGELIG

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder high performers

Sådan tiltrækker virksomheder high performers Sådan tiltrækker virksomheder high performers en undersøgelse af deres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder er det absolut vigtigste

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

LEDELSE LEDELSE SITUATIONSBESTEMT LEDELSE. Ledelsesopgaven Empati Paradigmer

LEDELSE LEDELSE SITUATIONSBESTEMT LEDELSE. Ledelsesopgaven Empati Paradigmer Info 3 LEDELSE Ledelsesopgaven Empati Paradigmer Hvis management er udvikling af systemer og metoder - så er empati og indlevelse formlen på at involvere mennesker i udviklingsprocessen for at nå virksomhedens

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens Kollektiv intelligens Few people think more than two or three times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week George Bernard Shaw Det individuelle gruppearbejde

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

Rekruttering af fremtidens talenter

Rekruttering af fremtidens talenter Rekruttering af fremtidens talenter Administratorkonference 2017 Jesper Volk Hvorfor er vi her? Rekruttering af fremtidens talenter! Hvad er talent? Hvordan spotter vi talent? Tiltrækning af fremtidens

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber:

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber: Indhold Projektledelse! Hvorfor projektledelse?! Hvad er ledelse?! Ledelsesopgaver! Ledelsesholdninger! Ledelsesformer! Ledelsesroller 1 2 Projektledelse - citater Vi vil ikke have nogen projekt til at

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

SÅDAN KICKSTARTER DU DIT LEDERSKAB. Tina Gaarn Christensen

SÅDAN KICKSTARTER DU DIT LEDERSKAB. Tina Gaarn Christensen SÅDAN KICKSTARTER DU DIT LEDERSKAB Tina Gaarn Christensen Velkommen og introduktion Social- og følelsesmæssig intelligens og ledelse Resultater af lederundersøgelse Største udfordringer som ny leder Hvad

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Vækst via Ledelse. Peter Bøgkjær, Vækstkonsulent Væksthus Hovedstadsregionen

Vækst via Ledelse. Peter Bøgkjær, Vækstkonsulent Væksthus Hovedstadsregionen Vækst via Ledelse Peter Bøgkjær, Vækstkonsulent Væksthus Hovedstadsregionen Peter Bøgkjær, Vækstkonsulent pbo@vhhr.dk 3010 8105 ProfilStatement: Nøglen til at udløse potentialet i en vækstvirksomhed ligger

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 Temaer og metoder i følgeforskningen Kick-off konference, Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning

KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 Temaer og metoder i følgeforskningen Kick-off konference, Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 Temaer og metoder i følgeforskningen Kick-off konference, Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

LEDERE DER LYKKES 2. Væksthus for Ledelse Udarbejdet i 2016

LEDERE DER LYKKES 2. Væksthus for Ledelse Udarbejdet i 2016 LEDERE DER LYKKES 2 Væksthus for Ledelse Udarbejdet i 2016 DAGENS MENU 1. Introduktion til Ledere der lykkes 2 2. De syv kompetencer på film 3. Drøftelse af udvalgte kompetencer ved bordene 4. Opsamling

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE 1

LEADERSHIP PIPELINE 1 LEADERSHIPPIPELINE 1 LEADERSHIP PIPELINE TRE CENTRALE ANTAGELSER 1. Succesfuld ledelse kræver forskellige kompetencer og færdigheder på forskellige ledelsesniveauer 2. Transitioner (dvs. overgange der

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft Hvorfor International House? Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere