PROBLEMET I DANSK TURISME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROBLEMET I DANSK TURISME"

Transkript

1 Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010

2 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato: Juni 2010 Kontakt: SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. SAL 1250 KØBENHAVN TELEFON: FAX:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Kapitel 1 Hovedkonklusioner Årsager til tilbagegangen i dansk turisme Løsninger for turisterhvervet En New normal for dansk turisme?... 9 Kapitel 2 Tabet i international konkurrenceevne De internationale overnatninger er gået tilbage Konsekvenser for dansk økonomi Kapitel 3 Årsagerne til tabet i international konkurrenceevne Faktorerne slår igennem forskelligt Prisfaktoren Markedsføringsfaktoren Produktudviklingsfaktoren Kapitel 4 Konsekvenser og strategiske problemstillinger i dansk turisme Kan det tabte hentes tilbage eller står vi over for en new normal? Fuld momsafløftning for hotelovernatninger Effektiv markedsføring Investeringer i produktudvikling

4 FORORD Dansk turisme står i en alvorlig situation. Danmark har tabt konkurrenceevne som turismeland. Turismenetværket har derfor bedt Copenhagen Economics undersøge årsagerne til tabet i konkurrenceevne og konsekvenserne for erhvervet og Danmark. Desuden er Copenhagen Economics blevet bedt om at undersøge, hvilken effekt en vækst i den udenlandske turisme ville have og hvilke tiltag, der kunne bidrage til at skabe vækst. 4

5 Kapitel 1 HOVEDKONKLUSIONER Turisterhvervet er et væksterhverv, som befinder sig i en skærpet konkurrencesituation. Prisfald på flyrejser og adgangen til nye og prisbillige rejsemål har skabt en ny konkurrencesituation. Det er populært sagt blevet muligt at holde en lige så billig og oplevelsesrig ferie i Sydeuropa som i Nordjylland. Tidligere ukendte rejsemål i Asien og Østeuropa er kommet inden for rækkevidde. Og flere benytter sig af muligheden for at holde flere, kortere ferier, fx i storbyer. Samtidig med disse ændringer har byer, regioner og lande fået øjnene op for, at turismen er en vækstindustri. Der oprustes på markedsføringen, og der investeres som aldrig før i oplevelses- og turistindustrien. Det gælder i Europa, men også i andre verdensdele. Dansk turisme klarer sig dårligt i den nye konkurrencesituation. Dansk turisme mister international konkurrenceevne. Det gælder både kystturismen og storbyturismen. Kystferieturismen er hårdt presset. Tilbagegangen har over en lang årrække været markant. I de seneste år er den negative udvikling blevet forstærket som følge af krisen. Storby- og erhvervsturismen vokser ikke i et omfang som andre steder. Også den er blevet hårdt ramt i de seneste år, hvor en relativ langsom vækst er blevet afløst af tilbagegang. Enkelte nicher som for eksempel krydstogtturismen klarer sig dog bedre. Danske gæster har i et vist omfang kompenseret for tilbagegangen i de udenlandske gæster, men krisen har også betydet, at den indenlandske efterspørgsel er gået tilbage. Tabet i international konkurrenceevne har to konsekvenser. Den første er, at erhvervet ikke har samme vækstmuligheder, som hvis konkurrenceevnen var bedre. Det vil på sigt påvirke investeringerne og udviklingen i erhvervet i nedadgående retning. Turismen kan blive fanget i en negativ spiral. Den anden konsekvens berører samfundet som helhed. Det koster arbejdspladser, vækst og vanskeliggør muligheden for en balanceret økonomisk udvikling i hele Danmark. Den turismeskabte beskæftigelse deler sig næsten lige mellem Vest- og Østdanmark, men fylder relativt meget og er en vigtig jobskaber i udsatte udkantsområder. Turisterhvervet beskæftiger endvidere en overvægt af udsatte grupper af især kortuddannede på arbejdsmarkeder, der mister jobs i andre erhverv, og som er ramt af en højere ledighed. Tabet i konkurrenceevne betyder ganske meget. Hvis vi havde fulgt udviklingen og haft en vækst som i de øvrige EU-lande i de seneste 10 år, ville vi have 6 mio. flere overnatninger på årsbasis. Det svarer til et tab på 10 mia. kr. i omsætning og ca arbejdspladser rundt om i landet i et givent år. 5

6 1.1. ÅRSAGER TIL TILBAGEGANGEN I DANSK TURISME Der er to væsentlige og overordnede årsager til tabet i konkurrenceevne for dansk turisme: 1. Makroøkonomiske forhold: Pris- og valutakursudviklingen 2. Andre påvirkelige forhold, herunder markedsføringen og produktudviklingen Pris- og valutakursudviklingen Beregninger viser, at pris- og valutakursudviklingen forklarer op mod 50 procent i tabet af internationale overnatninger, som Danmark har oplevet. Pris- og valutakursudviklingen har især haft betydning på vores vigtige, nære turismemarkeder i Tyskland og Sverige. Pris- og valutakursudviklingen slår stærkt igennem, fordi fx overnatningsydelser og pakkerejser er meget prisfølsomme. Pris- og valutakursudviklingen er ikke kun bestemt af udefrakommende forhold, men også af politisk fastsatte rammevilkår. Prisudviklingen påvirkes af fx moms og afgifter og reguleringen i øvrigt. De særlige regler for momsafløftning af erhvervsmæssige køb af hotel- og restaurationsydelser har således betydning for prisniveauet. Reglerne betyder, at de samme ydelser bliver 19 procent dyrere i Danmark end i alle andre EU-lande, hvor der er fuld momsafløftning. Pris- og valutakursudviklingen bestemmes i øvrigt af forhold, som turismeerhvervet i mindre omfang kan påvirke. En undersøgelse af prisudviklingen i det danske turismeerhverv viser, at prisudviklingen på hotel og restauration i Danmark sammenlignet med prisudviklingen i andre lande har været i den lave ende og i øvrigt på et lavere niveau end den generelle prisudvikling i Danmark. Turisterhvervet har således holdt igen, men er blevet berørt af den generelle prisudvikling og af politisk fastlagte rammevilkår. Markedsføringen og produktudviklingen Andre påvirkelige forhold, herunder bl.a. markedsføringen og produktudviklingen i dansk turisme, forklarer resten af tilbagegangen i de udenlandske overnatninger i Danmark. En mindre effektiv markedsføring kan være en medvirkende årsag til, at Danmark har oplevet en tilbagegang i udenlandske gæster. En stor aktivitetsmæssig spredning og manglende fokus på markedsføring i den offentlige turismefremmeindsats kombineret med store kapacitetsomkostninger kan fx have betydning for, hvor stor en del af midlerne i den offentlige turismefremme, der anvendes til egentlige markedsføringsaktiviteter på markederne. Endvidere tyder analyser på, at effekten af markedsføringen ikke er lige effektiv på alle markeder. Det peger også på, at der vil være gevinster at hente ved en effektivisering af turismeindsatsen, som der bliver lagt op til med reformen af VisitDenmark. Produktudviklingen i dansk turisme er en faktor, der dækker over, hvor attraktive de turismeprodukter og ydelser, som de offentlige og private aktører udvikler og tilbyder udenland- 6

7 ske gæster, egentlig fremstår for udenlandske turister. Det kan være overnatningsydelser, tema- og pakkerejser, oplevelser og forlystelser osv., som gæster, der besøger Danmark efterspørger. Tilbydes attraktive produkter, vil det tiltrække flere gæster. Det vil også gøre det muligt for erhvervet at tage en højere pris for sine produkter. Udviklingen i værditilvæksten i turisterhvervet i Danmark kan tages som indikator for produktudviklingen i dansk turisme. Dansk turisme har også haft en relativ svag udvikling i produktiviteten både sammenlignet med andre erhverv og sammenlignet med turismeerhverv i andre lande. Den lavere produktivitet bidrager til forklaringen af, at Danmark har mistet international konkurrenceevne. Konkret kan den betydelige tilbagegang i udenlandske overnatninger i danske feriehuse over en længere årrække også ses som en strømpil på, at det danske kystferieprodukt ikke er blevet udviklet tilstrækkeligt til at kunne klare sig i den skærpede internationale konkurrence. En lang række andre faktorer end markedsføringen og produktudvikling kan også spille ind. Det gælder, fx visumregler, tilgængelighed mv. som ikke er behandlet nærmere i dette notat LØSNINGER FOR TURISTERHVERVET Tabet af konkurrenceevne har betydet, at dansk økonomi ikke har fået del i den internationale vækst i turismen, som vores naboland har opnået. Det har kostet arbejdspladser og omsætning. Målsætningen må være at styrke dansk turismes internationale konkurrenceevne og opnå en vækst på niveau med gennemsnittet i EU. Det vil betyde, at vi over en årrække skal løfte antallet af udenlandske overnatning fra ca. 19 mio. årligt (i 2009) til 22,2 mio. overnatninger i Det vil skabe arbejdspladser. Det er arbejdspladser, der vil komme udkantsområder til gavn, fordi turismeerhvervet fylder meget i udkantsområderne. En række kommuner vil opleve en vækst på over 10 procent i den turismeskabte beskæftigelse, hvis dansk turisme kan slå ind på en vækstkurs. Det vil skabe beskæftigelsesmuligheder lokalt for bl.a. kortuddannede, der er ramt af en overledighed og generelt mister jobs i andre erhverv, bl.a. fremstillingsindustrien. Forbedringer af rammebetingelser skal skabe vækst Der skal ske en forbedring af de rammebetingelser og vilkår, der har betydning for konkurrenceevnen for, at vækstambitioner i denne størrelsesorden kan realiseres. Her er der peget på momsafløftning, effektiv markedsføring samt produktudvikling, som de afgørende tiltag, der på kort og lang sigt kan forbedre konkurrenceevnen og tilsammen skabe arbejdspladser. Fuld momsafløftning af erhvervsmæssig køb af hotelydelser vil betyde, at erhvervet får lige konkurrencevilkår med udenlandske konkurrenter, og det vil styrke dansk turisme i den stærke priskonkurrence. Copenhagen Economics vurderer, at fuld momsafløftning vil skabe 7

8 ca arbejdspladser isoleret set inden for turismen. Dermed vil fuld momsafløftning være en vigtig kilde til at opnå den ønskede vækst frem mod Arbejdspladserne skabes inden for erhvervsturismen, hvor det i mindre grad er tale om sæsonbetonede arbejdspladser, og hvor omsætningen er højere end i andre turismeformer. Fuld momsafløftning vil have virkning i to retninger: Den vil bevirke, at det bliver mere attraktivt for danske virksomheder at afholde kongresser, konferencer og firmamøder i Danmark frem for i udlandet eller ved at afholde dem selv, og det vil også bidrage til at tiltrække udenlandske arrangementer til Danmark. Momsafløftning vil umiddelbart indebære et nettoprovenutab for statskassen, men med den aktuelle ledighed af personer, der kan bestride jobs inden for erhvervsturismen, vil en væsentlig del af disse jobs besættes med personer fra ledighed. Ifølge hotel- og restaurationsbranchen findes der en ledighed svarende til det antal jobs, der vil blive skabt. Derfor er det ikke urealistisk, at en stor del vil komme fra ledighed. Dermed vil det offentlige spare udgifter til dagpenge og til aktivering. Samlet set kan en normalisering af momsen have en provenuvirkning for statens finanser på 260 millioner kroner om året på kort sigt. Kommer hver anden fra ledighed, viser vores beregning, at momsnormaliseringen vil være provenuneutral. På længere sigt vil der være en negativ provenuvirkning i størrelsesordenen op til 275 millioner om året. I en fremtidig situation med fuld beskæftigelse vil der ikke være grundlag for at indregne besparelser på dagpenge og aktivering som følge af øget beskæftigelse i hotelbranchen. Effektiv markedsføring skal indebære, at størstedelen af de offentlige markedsføringsmidler prioriteres til egentlige markedsføringsaktiviteter, hvor der kan ske en gearing med erhvervets midler via offentligt-privat samarbejde. Desuden skal der ske en skarpere prioritering af midlerne på markeder, hvor de kan have en høj return rate. Investeringer i langsigtet markedsopbygning skal naturligvis også indgå. Afvejningen må fastlægges af den nye bestyrelse for VisitDenmark. Vi vurderer, at der kan skabes op mod nye jobs gennem en effektivisering af markedsføringen Endelig skal Produktudviklingen prioriteres for at styrke dansk turismes konkurrenceevne. Det er i dag et konkurrencevilkår i den internationale turisme. Produktudviklingen er i første række noget, som erhvervet er ansvarlig for. Men der er tre grunde til, at produktudviklingen bør sættes stærkere og mere forpligtende på dagsordenen, især i den regionale erhvervs- og turismepolitik. For det første indgår erhvervet i et tæt samspil med andre aktører i lokalområdet og regionalt, og det har klare fælles interesser med fx turismeselskaber, kommuner og andre virksomheder i, at der sker investeringer på turismeområdet. For det andet sætter offentlige aktører vigtige lokale rammer for erhvervets udvikling, fx gennem fysisk planlægning, transport osv. For det tredje råder regionerne også over betydelige midler til at prioritere turisme og oplevelsesøkonomien lokalt og regionalt. Produktudviklingen skal samlet bidrage med ca arbejdspladser. 8

9 1.3. EN NEW NORMAL FOR DANSK TURISME? Danmark har tabt konkurrenceevne især som følge af højere priser, en mindre effektiv markedsføring og en utilstrækkelig produktudvikling i dansk turisme. Målet skal være at skabe fornyet vækst i turismen fra udlandet. Her ligger vækstmulighederne og udenlandsk turisme skaber større omsætning per overnatning og dermed beskæftigelse end den indenlandske. Væksten er afgørende for erhvervet og for dansk økonomi, men hvilken vækst kan og skal der skabes? Hvilke målgrupper kan tiltrækkes? Vores analyser peger i retning af, at den nye konkurrencesituation som erhvervet befinder sig i betyder, at det kun til dels er de samme turister, der engang søgte til Danmark, som skal hentes tilbage. Konkurrencesituationen bliver formentlig aldrig den samme, som den var før. Derfor er udfordringen for dansk turisme i virkeligheden dobbelt: Ikke alene skal rammevilkårene forbedres, så erhvervet bliver mere konkurrencedygtigt, men der skal også formuleres en ny strategivej for dansk turisme, der kan pege på den turisme som erhvervet og Danmark som helhed skal leve af fremover. 9

10 Kapitel 2 TABET I INTERNATIONAL KONKURRENCEEVNE Udviklingen i udenlandske overnatninger er velkendt. Danmark opnår færre og færre udenlandske overnatninger samtidig med, at andre lande er gået frem. Det er en indikator på, at dansk turismes internationale konkurrenceevne er svækket. Det er især turister fra de store og betydningsfulde nærmarkeder, der er gået tilbage. Andre markeder har ikke kunnet kompensere for dette. Det har haft konsekvenser i form af tabt omsætning og beskæftigelse DE INTERNATIONALE OVERNATNINGER ER GÅET TILBAGE Ser vi på udviklingen siden 2000 og i virkeligheden endnu længere tilbage har Danmark tabt internationale overnatninger i modsætning til lande som Tyskland, Sverige og Finland, jf. figur 2.1. Figur 2.1 Udviklingen i udenlandske overnatninger i udvalgte lande Udenlandske overnatninger = Tyskland* Sverige* Finland Storbritannien* EU15* Holland* Norge Danmark Note: Lande med "*" har værdier fra Kilde: TourMis og Eurostat. I 2009 er der tabt 20 procent af overnatningerne i forhold til niveauet i I Tyskland og Sverige har væksten været på over 25 procent i samme periode. I den samme periode har dansk turisme kunnet klare sig og har kunnet vokse på grund af en stigende indenlandsk efterspørgsel, jf. figur

11 Figur Indenlandske 2.2 Udviklingen overnatninger i indenlandske 2009 overnatninger = Danmark Norge Sverige* Finland Holland* EU15* Tyskland* Storbritannien* Note: Lande med "*" har værdier fra Kilde: TourMis og Eurostat. Samlet set svarer tilbagegangen i udenlandske overnatninger til 4 mio. overnatninger færre overnatninger i 2009 i forhold til Tilbagegangen skyldes helt overvejende, at der er kommet færre tyskere og svenskere til Danmark, jf. figur 2.3. Figur 2.3 Tab i udenlandske overnatninger fra 2000 til 2009 Millioner udenlandske overnatninger TABT VUNDET ,9 4,0 20,0 = Tyske -3,3 Svenske -1,2 Andre -0,5 + Hollandske 0,2 Andre 0, Note: Antallet af overnatninger + tab for 2009 summer ikke til antal overnatninger i 2000 grundet afrunding. Kilde: Danmarks Statistik. Der er 3,3 millioner færre tyske overnatninger i 2009 sammenlignet med Og der er 1.2 millioner færre svenske overnatninger i 2009 sammenlignet med

12 På enkelte markeder har vi kunnet opnå fremgang. Holland er vokset som marked. Et positivt bidrag på overnatninger er kommet fra andre markeder. Krisen slår hårdere igennem i Danmark Den aktuelle krise har ramt turismen generelt i alle lande, men den er slået hårdere igennem i Danmark, jf. figur 2.4. Figur 2.4 Overnatninger Overnatninger Årlig vækstrate i procent 20 Alle destinationer Danmark 15, ,5 10,2 12,3 7, ,8 3,1 2,3 2,2 1,9 0,3-0,2-0,5-1,3-1,8-1,5-1,4-1,3-2 -1,9-2,5-2,9-3,1-4,3-5,2-5,2-5,5-6,7-6,7-6,3-6,8-8,4-10,6-11,9 Alle Udenlandske Tyske Norske Svenske Hollandske Britiske Amerikanske Italienske Polske Franske Finske Spanske Japanske Russiske Kinesiske Irske (60,4) (10,9) (8,6) (5,6) (2,5) (1,6) (0,9) (0,7) (0,6) (0,6) (0,6) (0,4) (0,3) (0,3) (0,1) Note: Tallene i parentes under nationaliteterne er nationalitetens andel af udenlandske overnatninger. De kinesiske tal er årlig vækstrate fra Kilde: VisitDenmark: Denmarks Tourism Performance in Europe Vi har fra 2007 til 2008 oplevet en samlet tilbagegang i alle overnatninger (udenlandske og indenlandske) på 2 procent, mens der til sammenligning i alle lande har været en beskeden vækst på 0,3 procent. Det som trækker mest ned er en stærk tilbagegang i de udenlandske overnatninger på 5,5 procent på bare et enkelt år. Udviklingen er fortsat i 2009, hvor nedgangen har været yderligere 5,8 procent for Danmark. Perioden har heller ikke de indenlandske overnatninger kunnet opveje nedgangen på samme måde som årene forud. Det forværrer naturligvis situationen for dansk turisme. Det, som trækker mest ned, er den store tilbagegang fra de store markeder. Tyskland, der tegner sig for 60, 4 procent af de udenlandske overnatninger, er gået yderligere tilbage med 6,8 procent. Norge, der tegner sig for 10, 9 procent af de udenlandske overnatninger, er gået 6,7 procent tilbage, Sverige det samme, og også Holland er gået tilbage med 1,5 procent. En tilsvarende analyse af turismeudviklingen i København viser, at København i perioden har haft en svag vækst. Fra at have 2,9 mio. udenlandske overnatninger i 2000 havde København et antal på 3 mio. overnatninger. I slutningen af perioden har der været en decideret tilbagegang. 12

13 Udviklingen i konkurrentbyerne har været noget anderledes. For perioden , hvor der foreligger benchmarktal, har væksten i overnatningerne i konkurrentbyerne været på knap 10 procent, mens København i den samme periode er gået seks procent tilbage KONSEKVENSER FOR DANSK ØKONOMI Svækkelsen af turismens internationale konkurrenceevne har konsekvenser for dansk økonomi. Havde vi i stedet fulgt med udviklingen i det øvrige EU ville vi have haft 5,9 mio. flere overnatninger i Figur 2.5 Svækkelsen i den internationale konkurrenceevne har konsekvenser for dansk økonomi Millioner udenlandske overnatninger Udvikling som EU Faktisk udvikling i Danmark Tab = 5,9 mio Kilde: Copenhagen Economics. Det svarer til et omsætningstab på 10,4 mia. kr. og et tab på i alt arbejdspladser i alt. Det er grund til at interessere sig for dette tab i omsætning og arbejdspladser. Turisterhvervet er en betydelig jobskaber både i Øst- og VestDanmark. Det skaber samlet set beskæftigelse til personer, hvoraf de jobs skabes i øvrige erhverv, jf. figur Vi har sammenlignet København med et samlet benchmark af konkurrentbyer, der omfatter Oslo, Helsinki, Göteborg, Stockholm, Malmö, Amsterdam, Berlin, Hamborg, Paris, Barcelona, Madrid, München, Wien, Rom, London og Dublin. Sammenligningen dækker kun perioden

14 Figur 2.6 Direkte og totalt turismeskabt beskæftigelse, Antal direkte beskæftigede Total antal beskæftigede Kilde: VisitDenmark (2009), Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006 Revideret udgave. Især betyder turisterhvervet meget for beskæftigelsen og den økonomiske vækst i udkantsområderne, jf. figur

15 Figur 2.7 Andelen af turismeskabt beskæftigelse i kommunerne, ,6% 4,6-7 % > 7 % Note: Landsgennemsnittet er 4,6%, hvilket er grunden til valget af denne grænse. Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra VisitDenmark RTSA 2006 (2009). I en lang række danske udkantskommuner skabes hvert 10. job af turismen mod hvert ca. 20. job i Danmark som helhed. Turisterhvervet trækker vigtige indkomster til udkantsdanmark og skaber et grundlag for andre erhverv, fx detailhandelen. Konkret betyder 100 jobs i turisterhvervet, at der skabes andre 110 jobs i lokalområdet. 2 De andre jobs er en følge af at større omsætning i turistvirksomheder fører til afledte beskæftigelse, fx i fødevaresektoren, byggeriet osv. Men da turister også bruger penge i andre erhverv end turisterhvervet, fx detailhandlen, så skaber turisternes forbrug også en del af de øvrige jobs. 2 VisitDenmarks satellitregnskab. 15

16 Turismen skaber jobs som er knyttet til lokalområder og bygger dermed videre på de lokale styrker, man har. Dermed kan turismen potentielt understøtte og give grobund for en bæredygtig og langsigtet udvikling i udkantsområderne. Det er en type job, som ikke kan flyttes til udlandet på samme måde som stillinger indenfor andre typer globalt konkurrenceudsatte jobs, fx i fremstillingsindustrien. Turisterhvervet skaber især beskæftigelse til særligt sårbare grupper på arbejdsmarkedet som kortuddannede og danskere med anden etnisk baggrund. Erhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund som gennemsnittet, og turisterhvervet skaber desuden beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som gennemsnittet over de øvrige erhverv. På den måde bidrager turismeerhvervet både til integrationen og til at reducere den markante overledighed blandt kortudannede. Turismen skiller heller ikke i samme omfang sig af med den kortuddannede arbejdskraft som fremstillingsindustrien har gjort det og stadig gør det. Som det fremgår af figur 2.8, har turisterhvervet øget andelen af kortuddannede beskæftigede, mens fremstillingssektoren har skåret et stort antal jobs for kortuddannede væk. Figur 2.8 Udviklingen i kortuddannede beskæftigede 1997= Turisterhvervet Fremstilling Note: Turisterhvervet er i figuren er opgjort som Danmarks Statistiks branche Hoteller og restauranter. Den indeholder udover hoteller og restauranter også andre kommercielle overnatningsformer, eksempelvis feriecentre og vandrehjem, og forplejningssteder, eksempelvis Caféer og cafeterier. Kortuddannede er defineret som gruppen af personer, der ikke har en uddannelse ud over folkeskolen jf. Undervisningsministeriet (2005), Det Nationale Kompetenceregnskab. Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik. I fremstillingserhvervene forsvinder beskæftigelsesmuligheder for kortuddannede i takt med bl.a. en stigende outsourcing af jobs. Turisterhvervet fastholder kortuddannede, tilbyder be- 16

17 skæftigelsesmuligheder til dem, der bliver ledige i andre erhverv, og sikrer dem en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Skal dansk turisme opretholde disse jobmuligheder og skabe bæredygtige vækstmuligheder også i udkantsområderne skal dansk turisme genvinde sin internationale konkurrenceevne. 17

18 Kapitel 3 ÅRSAGERNE TIL TABET I INTERNATIONAL KONKUR- RENCEEVNE En lang række forhold spiller ind på Danmarks tab af konkurrenceevne som turistland. Tilgængelige analyser dokumenterer, at pris- og valutakursudviklingen forklarer i hvert fald halvdelen af tilbagegangen i de udenlandske overnatninger i de seneste år. Resten af tilbagegangen forklares af andre forhold herunder markedsføringen af dansk turisme, innovationen i dansk turisme og andre rammevilkår, som turisterhvervet er påvirket af. En af årsagerne til, at prisfaktoren slår så stærkt igennem, er, at turisterhvervets ydelser er meget prisfølsomme. Det betyder, at alle de omkostninger, der påvirker priserne, skal i fokus for at forbedre erhvervets internationale konkurrenceevne. Det gælder fx også de særlige momsregler, der gælder på erhvervsturismen i Danmark. Det kan omvendt ikke dokumenteres, at lønudviklingen specifikt i turisterhvervet er årsagen til tab. Turisterhvervet har holdt igen på lønningerne. Endvidere er der indikationer på, at der kan hentes konkurrenceevne ved at styrke markedsføringen og produktudviklingen i dansk turisme FAKTORERNE SLÅR IGENNEM FORSKELLIGT Faktorerne der forklarer tilbagegangen i dansk turisme har forskellig betydning på markederne. I figur 3.1 vises væksten eller tilbagegangen i overnatninger fra forskellige lande fra Figuren viser, hvor meget af væksten eller tilbagegangen der kan tilskrives henholdsvis pris- og valutakursudviklingen eller andre faktorer. Over linjen ses faktorernes bidrag til at tiltrække turister. Under stregen ses faktorernes bidrag til tilbagegangen i overnatninger fra det pågældende land. Størrelsen af henholdsvis det positive og negative bidrag forklarer tilsammen, om der har været en vækst eller tilbagegang fra det pågældende marked. Et konkret eksempel er Tyskland og Norge. De tyske overnatninger er gået tilbage med knap 17 procent. Heraf kan de 10,5 procent tilskrives prisudviklingen. Andre faktorer forklarer resten af tilbagegangen på ca. 6,5 procent. I Norges tilfælde har andre faktorer betydet en tilbagegang på ca. 27 procent, mens prisudviklingen har betydet en vækst på 23 procent. Samlet er der en tilbagegang på det norske marked på ca. 4 procent. 18

19 Figur 3.1 Faktorerne slår igennem forskelligt på forskellige markeder Procent Pris- og kursudvikling Andre faktorer -40 Tyskland Sverige Norge Holland Italien Storbritannien USA Asien Alle Note: I hovedtræk er analysen udarbejdet ved at se på ændringen i udenlandske overnatninger fra , der kædes sammen med udviklingen i de bilaterale markedskurser for valuta, samt i bilaterale købekraftsjusterede kurser, som udjævner generelle prisforskelle landene imellem. Det estimeres hvor stor effekten af disse har været på antallet af udenlandske overnatninger, og effekten er i figuren benævnt pris- og kursudvikling. Det der ikke kan forklares ved disse to faktorer henregnes til andre faktorer. Kilde: Tourism Economics, november 2009 for VisitDenmark. I alle lande, bortset fra Norge, spiller pris- og valutakursfaktoren negativt ind og bidrager til at forklare tilbagegangen i udenlandske overnatninger. I halvdelen af landene i denne undersøgelse trækker andre faktorer også ned sammen med prisfaktoren og øger tabet i overnatningerne. Fx på de store markeder, Tyskland og Sverige, er det både pris og andre faktorer der spiller ind. Det understreger alvoren i situationen for dansk turisme. Der skal flere ting til for at vende udviklingen. På andre markeder har andre faktorer dog mere end opvejet tilbagegangen forårsaget af prisfaktoren, fx i Holland, Storbritannien, USA og Asien. På det tyske marked har prisfaktoren spillet en stor rolle. Over halvdelen af tilbagegangen i tyske turister kan tilskrives prisudviklingen i Danmark. Valutakursen spiller ikke ind her, fordi den danske krone har fulgt euroen i perioden. Et stort antal tyskere fravælger altså Danmark, fordi Danmark er for dyrt at holde ferie i. Tyskerne har generelt i denne periode oftere afholdt deres ferie i hjemlandet og har desuden valgt billigere rejsemål i Øst- og Centraleuropa. Det skal dog bemærkes, at også andre faktorer er en del af forklaringen på tilbagegangen i tyske turister. Her kan det være markedsføringen eller produktudviklingen, som ikke i tilstrækkelig grad har sikret overnatninger fra Tyskland På det svenske marked spiller både pris- og valutakursfaktoren og andre faktorer ind. Svenskerne har altså også valgt andre feriemål på grund af prisniveauet, men knap halvdelen har også fravalgt Danmark af andre årsager. 19

20 Norge er undtagelsen fra alle andre, idet prisudviklingen i Danmark har været gunstig i forhold til Norge og derfor har trukket op i det samlede regnskab. Andre faktorer trækker dog mere ned end prisfaktoren og derfor er samlet tale om en nedgang i norske overnatninger i Danmark. I forhold til Holland spiller prisfaktoren ikke så meget ind. Til gengæld trækker andre faktorer op og har givet en samlet vækst. I Storbritannien, USA og Asien trækker andre faktorer så meget op, at der trods en negativ pris- og valutakursfaktor har været en vækst. I Asiens tilfælde ser væksten betydelig ud, men den afspejler, at turismen fra Asien har udviklet sig fra et lavt niveau og i øvrigt samlet set ikke betyder så meget PRISFAKTOREN Prisfaktoren har en væsentlig betydning, og den må derfor naturligt indgå i overvejelserne om, hvorledes den danske konkurrenceevne kan forbedres. Især fordi prisfølsomheden er høj. Som det fremgår af figur 3.2 ligger overnatninger og pakkerejser klart i toppen som de mest prisfølsomme af alle varer. 20

21 Figur 3.2 Prisfølsomheden for udvalgte produktgrupper Water supply and similar Purchase of vehicles Catering services Social protection Maintenance and repair Insurance Actual rentals for housing Electricity, gas and other fuels Hospital services Equipment for house and garden Imputed rentals for housing Other services nec Durables for recreation and culture Financial services nec Recreational and cultural services Food Non-alcoholic beverages Other recreational items Transport services Household textiles Operation of transport equipment Tobacco Footwear Medical products Personal care Postal services Alcoholic beverages Newspapers, books and stationery Audio-visual and IT equipment Household appliances Furniture and furnishings Clothing Household utensils Outpatient services Personal effects nec Pre-primary and primary education Routine household maintenance Package holidays Accommodation services Estimated price elasticity Note: De estimerede elasticiteter forklarer, hvor prisfølsomme de enkelte produktgrupper er. Jo højere priselasticitet, jo højere prisfølsomhed. Med andre ord betyder prisen meget for produkter med høj priselasticitet og mindre for produkter med lav priselasticitet. Kilde: Copenhagen Economics (2007), Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union. Da turismeydelser er meget prisfølsomme skal alle omkostningsfaktorer i fokus. De fleste omkostningsfaktorer kan kun delvis påvirkes. Fx vil lønomkostningerne have stor betydning, men de vil i vidt omfang være bestemt af det generelle lønniveau, lige som den almindelige prisudvikling på varer og tjenester også slår igennem i turisterhvervet. Analyser viser imidlertid, at prisudviklingen i turismeerhvervet har været beskeden og lavere end den gennemsnitlige lønudvikling. Dermed tyder det på, at turisterhvervet har holdt igen. 3 3 Se Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010), Rapport om turismens rammevilkår fra tværministerielt udvalg, p

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER Kontakt: Claus Frelle-Petersen cfp@copenhageneconomics.com Juni 2010 TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER HOLDER UDENLANDSKE TURISTER VÆK Turismeerhvervet er et globalt eksporterhverv, der befinder

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME Juni 2011 Forord I en globaliseret verden må et lille land som Danmark hele tiden arbejde for at have de bedste rammevilkår, hvis vi skal klare os i konkurrencen med

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN: Turismen i 26 21 - med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: 87-87393-79-4 Adresse: s Brygge 43, 3. 23 København S Tlf. +4 3288 99 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere