Passion og empati er sammenhængende dualiteter. for vækst hos netværkssamarbejdende SMVere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passion og empati er sammenhængende dualiteter. for vækst hos netværkssamarbejdende SMVere."

Transkript

1 Passion og empati er sammenhængende dualiteter for vækst hos netværkssamarbejdende SMVere. Kategori: Forskningsbaseret paper i forhold til: Ledelse under usikkerhed og stigende kompleksitet. Tove Brink s tilhørs forhold: Post doc., Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi - IME Syddansk Universitet Kontaktdetaljer: Tlf Web Adr. Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg 0

2 Resumé: Passion og empati er sammenhængende dualiteter for vækst hos netværkssamarbejdende SMVere. Små og mellemstore virksomheder (SMVere) udgør en stor del af det danske samfund. Derfor er det interessant i SMV netværkssammenhæng at undersøge indvirkningen af passion og empati på innovation og vækst hos de deltagende SMVere. Besvarelserne fra 60 SMVere danner grundlag for den kvantitative analyse gennemført ved hjælp af Structural Equation Modelling (SEM). Resultaterne viser, at empati har betydelig positiv indvirkning på leder ideer, der igen har positiv indvirkning på vækst. Passion har også en positiv indvirkning på leder ideer, men i mindre grad. Yderligere er afdækket stor samvariation mellem empati og passion. Det viser et ledelsesmæssigt behov for dualitet omkring simultane handlinger indenfor empati og passion. Det kræver høj grad af ledelsesmæssig fleksibilitet og træning at håndtere begge. 1

3 Indledning Kompleksiteten er stigende i små- og mellemstore virksomheders (SMVeres) forretningsmodeller. Det påpeges af en række kilder med forskellige tilgange til den erhvervsøkonomiske udvikling. Følgende eksempler kan nævnes: OECD (2010, s. 10) skriver at kompleksiteten i markedet er øget gennem nye spillere og nye samarbejder med kunder, producenter og leverandører på kryds og tværs i hele værdikæden. Dansk Industri (2011) nævner på hjemmesiden at behovet for forskellige erfaringer og kompetencer stiger dag for dag, ikke mindst i en tid med skærpet konkurrence og behov for at kunne begå sig globalt. Ledere har selv fokus på den stigende kompleksitet, gennem bl.a. artikler publiceret af Lederne (2011) i ledelseidag.dk om polyfon ledelse nødvendigheden af at spille på flere strenge. Når ledelse er blevet så kompleks og mangeartet, hvad er så egentlig væsentlig at have fokus på i udøvelsen af ledelse? Dette spørgsmål vil indeværende artikel give et afgrænset bidrag til besvarelsen af gennem en kvantitativ analyse af indvirkningen af henholdsvis passion for opgaverne i virksomheden og af empati for medarbejderne på væksten i omsætningen hos SMVere, der arbejder sammen i netværk. Netværkssamarbejde mellem små og mellemstore virksomheder (SMVere) er en relativt ny form for organisering (Miles and Snow, 1996). Forskningen har i den forbindelse primært været fokuseret på videns tunge SMV-netværk indenfor fx bioteknologi- og IT-området (Powel, Koput and Smith-Doerr, 1996; Kogut, 1989; Kleinknecht and Reijnen, 1992; Hagedorn, 1993; Mowery and Teece, 1993; Eisenhardt and Schoonhoven, 1996). Hidtidig forskning har afdækket, at SMV netværkssamarbejde kan øge innovation og vækst gennem en bedre risikospredning, bedre tilgang til nye markeder og teknologier, hurtigere produktudvikling samt gennem en bedre udnyttelse af komplementerende kompetencer hos de deltagende SMVere. Netværksorganisering er derfor interessant at undersøge nærmere indenfor mere traditionelle områder såsom fødevareproducerende SMVere, der befinder sig på landet. En kvantitativ analyse af samarbejdende SMVere indenfor fødevarebranchen (Brink, 2010) viser, at SMVere, der samarbejder i fødevarenetværk har markant højere vækst end øvrige virksomheder. Der findes en del fødevarenetværk i Danmark, som det fremgår af Disse fødevarenetværk danner derfor en interessant og betydelig ressource for forskning med henblik på at opnå en bedre viden om faktorer, der har indvirkning på innovation og vækst i Danmark. Netværksorganisering er en mellemting mellem den traditionelle organisation, hvor man har et hierarki med klare ledelsesbeføjelser, og det markedsorganiserede samarbejde, hvor man foretager økonomiske transaktioner i overensstemmelse med den pågældende virksomheds forretningsmodel jævnfør Podolny and Page s (1998) definition af netværk. I en netværksorganisering er SMVerne løst sammenkoblede (Weick, 1990) gennem deres valg af repræsentanter til bestyrelsen og nogle vedtægter med et formuleret formål. Men der er ikke noget egentligt beslutnings hierarki eller magtbeføjelser/ kontrol/ sanktioner forbundet med bestyrelsesrollen overfor de deltagende SMVere. De deltagende virksomheder i et netværk kan have økonomiske transaktioner med hinanden, men behøver ikke at have det, og de er 2

4 typisk vidt forskellige i deres tilgange til markederne (Brink, 2010). Til forskel fra netværkssamarbejder har klyngesamarbejder kun et rent markedsorienteret og transaktionsorienteret geografisk fokus på forretningsmodellen med hinanden (Porter, 1998). Ledelsesteoretisk havde man tidligt en sondring mellem på den ene side, fokus på arbejdsopgaven i form af passion for det arbejde, som man udfører. På den anden side har man haft fokus på medarbejderne i form af den empati, ledelsen og de ansatte har for alle i organisationen (Blake and Mouton, 1966). I ledelses teoretisk sammenhæng fremstår disse to områder de ansatte og det arbejde, de udfører efterhånden, som to selvstændige retninger, der i forskningen undersøges hver for sig. I en konkret organisation har det ene område typisk mere vægt end det andet. Men hvordan ser det ud i netværkssammenhæng? Det ønsker jeg at belyse i denne artikel. Dermed giver jeg et bidrag til forståelse af netværk ved at afdække hvor stor indvirkningen af henholdsvis passion for opgaverne i virksomheden og af empati for medarbejderne har på væksten i omsætningen hos SMVere, der arbejder sammen i netværk. I artiklen vil jeg gennemgå den bagvedliggende ledelsesteori og opstille hypoteser. Dernæst beskrives data indsamlingen, analysen gennemføres og resultaterne drøftes. Herefter drøftes den ledelsesmæssige indvirkning og konklusionen afrunder artiklen. Teori Innovation defineres her i overensstemmelse med Amabile et al (1996) til at indeholde både de nye ideer og den efterfølgende succesfulde implementering. Innovation skal tilføre værdi enten på kortere eller længere sigt for, at der reelt er tale om innovation. Det betyder, at der kræves vækst i virksomhedens omsætning, for at et initiativ kan betragtes som innovation. Det er i overensstemmelse med Schumpeter s (1934, 1942) oprindelige opfattelse af innovation, hvor værdiforøgelse er et meget væsentligt element i forbindelse med innovation. I organisatorisk perspektiv spejles denne tilgang i Weick s (1995) procestankegang omkring organisering, hvor det væsentlige ikke er selve strukturen i organisationen men derimod de processer og handlinger, der gennemføres. Organisering ifølge Weick spænder således fra den nye, kreative ide til individuel og organisatorisk læring omkring gennemførelsen af ideen til kontrol med ressourceforbruget i forbindelse med implementeringen. Innovation og organiseringen bliver hermed en væsentlig underliggende antagelse i forbindelse med vækst hos SMVere. Som nævnt har ledelsesteorier tidligt beskæftiget sig med passion for arbejdet og ledelsens empati for medarbejderne i kombination (McGregor, 1960; Blake og Mouton, 1964; Hersey og Blanchard, 1969). Her udpegede man på forskellig vis et kombineret behov for passion for arbejdet og empati for medarbejderne. Det blev også påpeget, at de to elementer ofte indebærer modsætninger. For meget ledelsesfokus på arbejdsopgaverne kan gå ud over medarbejdernes helbred og medføre stress. For meget ledelsesfokus på medarbejderne kan imidlertid medføre, at de ansatte arbejder mindre og hermed faldende indtjening. Imidlertid har forskningen over tid udviklet sig fra denne kobling mellem passion og empati til mere og mere separat fokus på enten passion eller empati. I debatten er efterhånden også inddraget et køns aspekt, hvor ledelses effektivitet opfattes, som værende enten afhængig af køn og den forskel i empati og passion, der opfattes at være mellem køn (Chemers, 1997; Miner, 1993; Vecchio, 2002, Eagly and Carli 2003) eller uafhængig af køn (Powell, 1990). I netværkssammenhæng, hvor SMVerne er forholdsvis løst sammenkoblede, kan disse to dualiteter passion for arbejdet og empati for medarbejderne forventes at være specielt 3

5 vigtige at kombinere for at kunne understøtte innovation og vækst. I netværket kan det forventes, at der er behov for passion for at nå de mål netværket har sat sig samt behov for hensyntagen til de enkelte medlemmer og deres behov. Både passion og empati kan forventes at påvirke innovation positivt i form af flere ideer, mere læring og øget sikkerhed for, at der sker en positiv indvirkning på værdiforøgelsen i virksomheden. Derfor er der behov for at undersøge indvirkningen af dualiteten imellem passion og empati i kombination, som udgangspunktet var for Blake og Mouton & Hersey og Blanchard i deres oprindelige tilgang. Undersøgelsen er nu blot fokuseret på den forholdsvise nye SMV netværksorganisering, hvor SMVerne ønsker at arbejde sammen for at opnå innovation og vækst. Hypoteser: På baggrund af de teoretiske overvejelser kan det forventes, at passion for arbejdet betyder øget indsats for at skabe vækst, samt at empati for medarbejderne medfører øget motivation hos medarbejderne og hermed øget vækst. Vækst er ikke et entydigt begreb, hvilket er påvist af Shephard og Wiklund(2009)i deres analyse af vækst indikatorer. Shephard og Wiklund viser, at korrelation på tværs af vækst faktorer ofte er meget lav. Det betyder, at valget af vækstfaktor påvirker forskningsresultatet på vidt forskellig måde. Men hvis forskningselementerne (SMVerne) er meget forskellige, så er der en voksende konsensus omkring at vækst i omsætning er det foretrukne valg (Weinzimmer et al, 1998; Wiklund, 1998), fordi alle SMVere har behov for omsætning for at kunne overleve på lang sigt. Derfor anses vækst i omsætning for at være det mest generaliserbare mål for vækst. Passion repræsenterer evnen til at fokusere på arbejdet. Det betyder en vilje til at få arbejdet gjort bedst muligt, så virksomheden er i stand til at vinde i markedet. Det betyder også at være parat til at påtage sig risici for at få arbejdet gjort bedst muligt. Passion kræver derfor høj grad af handlekraft og vilje til at gennemføre arbejdsopgaven bedst muligt på trods af diverse forekommende vanskeligheder. Empati repræsenterer evnen til indlevelse i medarbejdernes situation og et ønske om at alle har det godt så en positiv stemning er fremherskende i organisationen. Det betyder en evne og vilje til at involvere medarbejderne, tage hånd om individuelle medarbejderes behov samt understøtte de behov, som gruppesamarbejde medfører. Yderligere betyder det, at der er fokus på anerkendelse/ belønning af medarbejdere. Empati kræver derfor høj grad af indlevelse og vilje til at forstå og handle på det, der motiverer medarbejderne. Følgende hypoteser kan herefter udformes: Direkte relationer imellem passion/empati og vækst: H1: Passion for arbejdet har en positiv indvirkning på væksten i omsætningen. H2: Empati for medarbejderne har en positiv indvirkning på væksten i omsætningen. Ifølge teorien omkring organisering af innovation (Weick, 1995), så spænder begrebet innovation mellem vidt forskellige aktiviteter lige fra at få de nye ideer til læring og til kontrol af ressourcer. Innovation antages at medføre vækst (Penrose, 1959; Davidsson, Achtenhagen and Naldi, 2010; Coad, 2009). Det er derfor interessant at inddrage elementerne i innovation, som mellemliggende variable mellem henholdsvis koblingen af passion og empati og vækst. Yderligere kan det på baggrund af den tidlige ledelsesteori (Blake og Mouton, 1964; Hersey og Blanchard, 1969) antages, at passion for arbejdet vil medføre mere nytænkning, øget læring og fokus på kontrol med, at der sker en succesfuld implementering. Det antages også, at empati for medarbejderne vil betyde, at medarbejderne får bedre arbejdsbetingelser, hvor flere ideer udklækkes, øget læring initieres, og selvkontrol bliver vidt udbredt, så ideerne bliver succesfulde. De mellemliggende hypoteser kan herefter udformes således: 4

6 Mellemliggende relationer mellem passion/empati og vækst udtrykt i innovation, der indeholder spektret mellem nye ideer, læring og kontrol: H3: Passion for arbejdet har en positiv indvirkning på ideer, læring og kontrol. H4: Empati for medarbejderne har en positiv indvirkning på ideer, læring og kontrol. H5: Ideer, læring og kontrol har en positiv indvirkning på vækst i omsætningen. Hypoteserne er alle ensrettet positive og har derfor et accept niveau for p < 0,05. Dataindsamling De kvantitative data til testningen af de fire, ovennævnte hypoteser blev indsamlet i april-maj 2009 i tre fødevarenetværk med i alt 93 SMVere som medlemmer. De tre fødevarenetværk er: Sønderjyske Madglæder med 27 fødevareproducerende SMVere. Vadehavsprodukter med i alt 85 SMVere og heraf 49 fødevareproducerende SMV ere. Småøernes Fødevarenetværk med 17 fødevareproducerende SMVere. I alt besvarede 60 netværksdeltagende SMVere spørgsmålene (Brink, 2010). Spørgeskemaet gav informationer om mange forskellige faktorer. Af speciel interesse i forhold til de opstillede hypoteser er følgende set i forhold til teorien: Vækst i omsætning i de sidste to år samt forventning til vækst i omsætning i de næste to år. Høj korrelation afdækkedes, hvorfor de to variable er samlet i et indeks for vækst. Passion består af tre højt korrelerede variable omkring ønsket om at vinde, viljen til at tage risici og viljen til at handle på muligheder og der er samlet i et indeks. Empati består af 5 højt korrelerede variable omkring ønsket om positiv stemning i virksomheden, vigtigheden af grupperesultater, graden af involvering af medarbejdere, vigtigheden af den individuelle medarbejder og graden af belønning til medarbejdere. De er samlet i et indeks. Innovation blev for de mellemliggende relationer opdelt i følgende variable på en 7 points Likert skala: Medarbejder-ideer i hvor høj grad gennemfører man ideer affødt af medarbejderne. Leder-ideer - i hvor høj grad gennemfører man ideer affødt af ledelsen. Aktions læring foretrækker man at lære gennem handling og så se hvad der sker. Anden læring foretrækker man at lære gennem observation, analyse og refleksion. Kontrol af medarbejdere gennemfører man kontrol af medarbejdernes arbejde. Kontrol af produktion gennemfører man kvalitetskontrol af produkter og proces. En nærmere og mere detaljeret beskrivelse af dataindsamlingen fremgår af Brink (2010). 5

7 Resultaterne og hvad de betyder for dualiteten mellem passion og empati. For statistisk test af hypoteserne blev gennemført en såkaldt Structural Equation Modeling også kaldet SEM-analyse (Hair, Black & Anderson, 1992, 2010). En SEM analyse gennemføres ved hjælp af en integreret model, der indeholder en sammenbygning af alle hypoteser. Den statistiske beregningsteknik anvendt i SEM gør det muligt at anvende en variabel her kaldt for error der repræsenterer alt andet, som kan påvirke, men som bare ikke er målt i de anvendte variable. De signifikante resultater af SEM analysen fremgår af Figur 1, hvor p < 0,053, for den mindst signifikante indvirkning. Resten af indvirkningerne er endnu mere signifikante som følge af endnu mindre p-værdier. Modellen beskriver således signifikansen via en Maximum Likelihood Estimation (MLE), der er en iterativ proces, hvor man finder de mest sandsynlige værdier i forhold til de andre værdier i modellen. MLE estimation er indbygget i SEM. Den statisk signifikante model findes således med udgangspunkt i en samlet model, hvor alle fem hypoteser indgår. Herefter fjernes de mindst signifikante indtil, der kun er signifikante p- værdier tilbage, der således udgør den signifikante model. Figur 1. Den statistisk signifikante model. 6

8 Det ses af Figur 1, at empati er en langt stærkere indikator for ideer fra ledelsen end passion. Det overrasker umiddelbart. Begge har en positiv indvirkning på leder ideer, men empati har meget større indvirkning, nemlig 0,61, hvor passion kun har en 0,21 indvirkning. Endvidere er det værd at bemærke, at empati er meget signifikant med en p værdi på under 0,000. Det er således ikke lederens egen passion men langt mere, at lederen kan forstå og indleve sig i sine medarbejderes situation. Det fører til, at nye ledelsesmæssige ideer gennemføres med vækst til følge. Ideer fra ledelsen har en positiv indvirkning på virksomhedens omsætning. Passion har ikke blot en positiv indvirkning på ideer fra ledelsen men også på kontrol af produktionen. Modsat ledelses-ideer har kontrol af produktionen imidlertid en negativ indvirkning på vækst i omsætning. Det ser ud til, at denne kontrol kan blive for omstændelig ja, måske i grunden unødvendig for disse SMVere, hvor alle er tæt på alle også tæt på kunderne. En af styrkerne hos SMVere er netop, at kunderne kan få tilpasset produkter og processer uden nævneværdig forsinkelse. Det vil sige høj grad af fleksibilitet med en samtidig naturlig opretholdelse af kvaliteten. Måske er kontrolforanstaltningerne også for stive og langsomme i forhold til de ofte fleksible markedsnicher, som disse fødevareproducerende SMVere befinder sig i. Der er stor samvariation (0,57) mellem passion og empati. Det betyder, at de to elementer ofte optræder samtidigt og sammen danner en positiv spiral for innovation og vækst i forhold til at gennemføre ledelsesinitierede ideer. De indledende antagelser om at dualiteten mellem passion og empati kan spille en særlig rolle i netværkssamarbejdende virksomheder er således bekræftet. Det er lidt overraskende, at medarbejder-ideer ikke viser sig at være signifikante i modellen. Gennemfører virksomhederne ikke ideer fra medarbejderne? En mulig forklaring kunne være, at man i disse SMVere arbejder meget tæt sammen. De gennemførte ideer kan ofte af lederen betragtes som egne ideer selv om den oprindelige ide rent faktisk kom fra medarbejderne. Da det er lederne, der svarer på spørgsmålene, kan der være manglende validitet i dataene på dette område. Det bør endvidere bemærkes, at der ikke er nogen direkte signifikant sammenhæng mellem passion/empati og vækst i omsætning. Først når de mellemliggende relationer indeholdt i innovations elementerne inddrages, dukker der signifikante resultater op i modellen i form af de gennemførte leder ideer, der har en positiv indvirkning på vækst. De netværkssamarbejdende SMVere indenfor fødevareområdet er gode til at skabe vækst jf. separat rapport (Brink, 2010). Det ser ud til jævnfør den gennemførte hypotesetestning, at de klarer sig godt takket være indehavernes empati for medarbejderne og deres evne til at kombinere dualiteten i empati for medarbejderne og passion for arbejdet på en hensigtsmæssig måde. Dette sikrer, at ideer opstår og gennemføres, så der skabes vækst i omsætningen. En forklaring på de netværkssamarbejdende SMVeres høje vækst er hermed afdækket i form af evne til at håndtere dualiteten imellem empati og passion. Det ser ud til, at empati i kombination med passion udgør en vigtig base for økonomisk vækst i netværkssamarbejdende SMVere. 7

9 Den ledelsesmæssige indvirkning af dualiteten mellem passion og empati Ledelsen i netværkssamarbejdende SMVere kan med fordel fokusere på evnen til at kunne håndtere dualiteten mellem passion og empati. Det betyder, at ledelsen både fokuserer på viljen til at gennemføre opgaven bedst muligt og evnen til at skabe den gode stemning, indlevelse og medarbejderinvolvering. Ledelsesaktiviteterne kan hermed svinge meget imellem at sørge for at arbejdsopgaven udføres bedst muligt og omsorg for medarbejderne. Det kræver en fleksibel ledelsesstil. SMVere befinder sig ofte i nichemarkeder og de fødevareproducerende SMVere opfatter ofte sig selv som nichestrateger (Brink, 2010). Dette sammenholdt med, at ledelsesstilen også er fleksibel og afhængig af hvad situationen kræver på det pågældende tidspunkt betyder, at ledelse i netværkssamarbejdende SMVere er meget fleksibel og præget af dualitet mellem passion og empati. Konklusion Denne artikel har tilstræbt at kaste lys over den sammenhængende dualitet mellem passion for arbejdet og empati for medarbejderne set i forhold til innovation og vækst i omsætningen. Data kom fra en undersøgelse af 60 netværkssamarbejdende SMVere. Analysen er gennemført ved hjælp af SEM. Generelt kan konstateres omkring ledelse i disse netværkssamarbejdende SMVere, at de skaber innovation og vækst ud over det sædvanlige. Gennem analysen er påvist, at innovation og vækst i høj grad beror på empati og indlevelse i medarbejdernes situation kombineret med passion for arbejdet i virksomheden. Det betyder at der er meget fleksible og kombinerede dualiteter i de ledelsesmæssige udfordringer i disse SMV netværk. For at ledelsen i disse netværk kan skabe innovation og vækst kræves kompetencer i udførelsen af dualiteten i mellem empati og passion. Fremtidig forskning kan med fordel afdække flere faktorer i SMV netværk og indvirkningen af dem på innovation og vækst i de deltagende virksomheder. Yderligere vil det være interessant med en nærmere analyse af empati og passion i en anden sammenhæng f. eks. en anden branche eller andre virksomheder for at efterprøve robustheden i resultaterne fra denne artikel. Desuden vil det være af speciel interesse mere fokuseret at afdække hvilken indvirkning medarbejder ideer har på innovation og vækst gennem en mere fokuseret analyse af dette aspekt. 8

10 Referencer: Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., Herron, M.. Assessing the Work Environment for Creativity. Academy of Management Journal. Vol. 39, no. 5; p Blake R. and Mouton J.. The managerial Grid: The key to leadership excellence. Gulf Publishing Co. Houston Brink T.. Innovation og vækst på landet. Hvad karakteriserer virksomheder, der deltager i fødevarenetværk? Report 2. Faculty of Social Science. University of Southern Denmark Chemers M.M.. An integrative theory of Leadership. Erlbaum. Mahwah, NJ Coad A.. The growth of Firms: A Survey of Theories and Empirical Evidence. Edward Elgar Publishing LtD Dansk Industi s hjemmeside 2011: Davidsson P. Achtenhagen L. and Naldi L..Small Firm Growth. Now Publischers Inc Eagly A.H. and Carly L.L.. The female leadership advantage: an evaluation of the evidence. The Leadership Quarterly. Sciencedirect. Pergamon. Elsevier Eisenhardt K. and Schoonhoven C. B.. Strategic Alliance Formation in Entrepreneurial Firms: Strategic Needs and Social Opportunities for Cooperation. Organization Science Vol. 7; p Eisenhardt K. and Schoonhoven C. B.. Strategic Alliance Formation in Entrepreneurial Firms: Strategic Needs and Social Opportunities for Cooperation. Organization Science Vol. 7; p Hair J.F.Jr., Black W.C.,Babin B.J., Anderson R.E.. Multivariate Data Analysis. A Global Perspective. Pearsson. New Jersey 1992, Hersey P. and Blanchard K.H.. Life cycle theory of leadership. Training and Development Journal 23 (5), Hagedorn J.. Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences. Strategic Management Journal. 14; p Kleinknecht A. and Reijnen J.O.N.. Why do firms cooperate on R&D? An Empirical Study. Research Policy. 21; p Kogut B.. The Stability of Joint Ventures. Journal of Industrial Economics. 38; p Ledelseidag.dk nr. 3, marts

11 McGregor D.. The human side of enterprises. US. McGrawhill Companies 1960 reprinted in Miles R.E. and Snow C.C.. Organizations: New Concepts for New Forms. Chapter 16 in Firms, Organizations and Contracts. Burckley P.J. and Michie J.. Oxford University Press Miner J.B.. Role Motive Theories. New York. Routledge Mowery D.C. and Teece D.J. Strategic Alliances and Industrial Research. Unpublished manuscript, Haas School of Business, University of California, Berkeley OECD. The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start of Tomorrow Penrose E.. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press Porter M.. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, nov/dec98, vol. 76 issue 76; p Powell G.N.. One more time: Do male and female managers differ? Academy of Management Executive, 12; p Powell W.W., Koput K. W. and Smith-Doerr L.. Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly. 41; p Schumpeter, J.A.. The Theory of Economic Development. New Brunswick, New Jersey. Transaction Publishers Schumpeter, J.A.. Capitalism, Socialism and Democracy. Harper Perennial Vecchio R.P.. Leadership and Gender Advantage. The Leadership Quarterly, 13; p Weick K.E. and Orton J.D.. Loosely Coupled Systems: A Reconceptualization. The Academy of Management Review, Vol. 15:2, p Weick, K.E.. Sensemaking in Organizations. Sage Publication Series

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Indvirkningen af en fleksibel triple helix tilgang for forretningsudviklingen af SMVere i vindmølleindustrien.

Indvirkningen af en fleksibel triple helix tilgang for forretningsudviklingen af SMVere i vindmølleindustrien. Indvirkningen af en fleksibel triple helix tilgang for forretningsudviklingen af SMVere i vindmølleindustrien. Kategori: Forskningsbaseret artikel omkring temaet: Ledelse af arbejde på tværs af professioner,

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn professionel

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Er danske lederes sociale netværk kønsbestemt?

Er danske lederes sociale netværk kønsbestemt? Er danske lederes sociale netværk kønsbestemt? Christian Waldstrøm adjunkt, PhD Forskningscentret CORE Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus Haslegårdsvej 10 8210 Århus V tlf. 89486606 fax 89486125

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og Østrig

Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og Østrig Møde i Energistyrelsen i Trafikstyrelsens elbilnetværk for virksomheder, 4. december 2014, København Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE 1 LEKTIONSPLAN FOR INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE (Efterår 2013) Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE Forelæser Professor Mette Præst Knudsen Telefon 6550-7455 Arbejdssted Besøgsadresse

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Årets Økonomist yringskonference 2010 Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Når Balanced Scorecard og akkreditering ikke mere kan sikre konkurrencekraft, innovationsevne

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Ledelse & Organisation/KLEO Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Grænsekrydsende ledelse i gymnasiet

Grænsekrydsende ledelse i gymnasiet Grænsekrydsende ledelse i gymnasiet V/ Claus Elmholdt, Ph.d., Lektor i ledelsespsykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Partner, LEAD enter next level A/S, mail: elmholdt@id.aau.dk Agenda

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN Dagens program Mål og formål Afsluttende eksamen 18-19/11 2013 Vejen dertil indhold og arbejdet Opholdet sammen hvordan kommer vi frem til en succes? Personlige udbytter hvorfor

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af Mennesker i bevægelse skaber virksomheder i bevægelse præsentation af bevægelse fremdrift målopnåelse resultat FREMDRIFT arbejder for at skabe fremdrift i din virksomhed. Det gør vi ved at sætte mennesker

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Motivationer og Barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i danske virksomheder Sigal Kaplan

Motivationer og Barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i danske virksomheder Sigal Kaplan SELECT Workshop d. 18 November, 2014, København Motivationer og Barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i danske virksomheder Sigal Kaplan Introduktion Erhvervsbiler kan være et problem i byen på

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere