Passion og empati er sammenhængende dualiteter. for vækst hos netværkssamarbejdende SMVere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passion og empati er sammenhængende dualiteter. for vækst hos netværkssamarbejdende SMVere."

Transkript

1 Passion og empati er sammenhængende dualiteter for vækst hos netværkssamarbejdende SMVere. Kategori: Forskningsbaseret paper i forhold til: Ledelse under usikkerhed og stigende kompleksitet. Tove Brink s tilhørs forhold: Post doc., Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi - IME Syddansk Universitet Kontaktdetaljer: Tlf Web Adr. Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg 0

2 Resumé: Passion og empati er sammenhængende dualiteter for vækst hos netværkssamarbejdende SMVere. Små og mellemstore virksomheder (SMVere) udgør en stor del af det danske samfund. Derfor er det interessant i SMV netværkssammenhæng at undersøge indvirkningen af passion og empati på innovation og vækst hos de deltagende SMVere. Besvarelserne fra 60 SMVere danner grundlag for den kvantitative analyse gennemført ved hjælp af Structural Equation Modelling (SEM). Resultaterne viser, at empati har betydelig positiv indvirkning på leder ideer, der igen har positiv indvirkning på vækst. Passion har også en positiv indvirkning på leder ideer, men i mindre grad. Yderligere er afdækket stor samvariation mellem empati og passion. Det viser et ledelsesmæssigt behov for dualitet omkring simultane handlinger indenfor empati og passion. Det kræver høj grad af ledelsesmæssig fleksibilitet og træning at håndtere begge. 1

3 Indledning Kompleksiteten er stigende i små- og mellemstore virksomheders (SMVeres) forretningsmodeller. Det påpeges af en række kilder med forskellige tilgange til den erhvervsøkonomiske udvikling. Følgende eksempler kan nævnes: OECD (2010, s. 10) skriver at kompleksiteten i markedet er øget gennem nye spillere og nye samarbejder med kunder, producenter og leverandører på kryds og tværs i hele værdikæden. Dansk Industri (2011) nævner på hjemmesiden at behovet for forskellige erfaringer og kompetencer stiger dag for dag, ikke mindst i en tid med skærpet konkurrence og behov for at kunne begå sig globalt. Ledere har selv fokus på den stigende kompleksitet, gennem bl.a. artikler publiceret af Lederne (2011) i ledelseidag.dk om polyfon ledelse nødvendigheden af at spille på flere strenge. Når ledelse er blevet så kompleks og mangeartet, hvad er så egentlig væsentlig at have fokus på i udøvelsen af ledelse? Dette spørgsmål vil indeværende artikel give et afgrænset bidrag til besvarelsen af gennem en kvantitativ analyse af indvirkningen af henholdsvis passion for opgaverne i virksomheden og af empati for medarbejderne på væksten i omsætningen hos SMVere, der arbejder sammen i netværk. Netværkssamarbejde mellem små og mellemstore virksomheder (SMVere) er en relativt ny form for organisering (Miles and Snow, 1996). Forskningen har i den forbindelse primært været fokuseret på videns tunge SMV-netværk indenfor fx bioteknologi- og IT-området (Powel, Koput and Smith-Doerr, 1996; Kogut, 1989; Kleinknecht and Reijnen, 1992; Hagedorn, 1993; Mowery and Teece, 1993; Eisenhardt and Schoonhoven, 1996). Hidtidig forskning har afdækket, at SMV netværkssamarbejde kan øge innovation og vækst gennem en bedre risikospredning, bedre tilgang til nye markeder og teknologier, hurtigere produktudvikling samt gennem en bedre udnyttelse af komplementerende kompetencer hos de deltagende SMVere. Netværksorganisering er derfor interessant at undersøge nærmere indenfor mere traditionelle områder såsom fødevareproducerende SMVere, der befinder sig på landet. En kvantitativ analyse af samarbejdende SMVere indenfor fødevarebranchen (Brink, 2010) viser, at SMVere, der samarbejder i fødevarenetværk har markant højere vækst end øvrige virksomheder. Der findes en del fødevarenetværk i Danmark, som det fremgår af Disse fødevarenetværk danner derfor en interessant og betydelig ressource for forskning med henblik på at opnå en bedre viden om faktorer, der har indvirkning på innovation og vækst i Danmark. Netværksorganisering er en mellemting mellem den traditionelle organisation, hvor man har et hierarki med klare ledelsesbeføjelser, og det markedsorganiserede samarbejde, hvor man foretager økonomiske transaktioner i overensstemmelse med den pågældende virksomheds forretningsmodel jævnfør Podolny and Page s (1998) definition af netværk. I en netværksorganisering er SMVerne løst sammenkoblede (Weick, 1990) gennem deres valg af repræsentanter til bestyrelsen og nogle vedtægter med et formuleret formål. Men der er ikke noget egentligt beslutnings hierarki eller magtbeføjelser/ kontrol/ sanktioner forbundet med bestyrelsesrollen overfor de deltagende SMVere. De deltagende virksomheder i et netværk kan have økonomiske transaktioner med hinanden, men behøver ikke at have det, og de er 2

4 typisk vidt forskellige i deres tilgange til markederne (Brink, 2010). Til forskel fra netværkssamarbejder har klyngesamarbejder kun et rent markedsorienteret og transaktionsorienteret geografisk fokus på forretningsmodellen med hinanden (Porter, 1998). Ledelsesteoretisk havde man tidligt en sondring mellem på den ene side, fokus på arbejdsopgaven i form af passion for det arbejde, som man udfører. På den anden side har man haft fokus på medarbejderne i form af den empati, ledelsen og de ansatte har for alle i organisationen (Blake and Mouton, 1966). I ledelses teoretisk sammenhæng fremstår disse to områder de ansatte og det arbejde, de udfører efterhånden, som to selvstændige retninger, der i forskningen undersøges hver for sig. I en konkret organisation har det ene område typisk mere vægt end det andet. Men hvordan ser det ud i netværkssammenhæng? Det ønsker jeg at belyse i denne artikel. Dermed giver jeg et bidrag til forståelse af netværk ved at afdække hvor stor indvirkningen af henholdsvis passion for opgaverne i virksomheden og af empati for medarbejderne har på væksten i omsætningen hos SMVere, der arbejder sammen i netværk. I artiklen vil jeg gennemgå den bagvedliggende ledelsesteori og opstille hypoteser. Dernæst beskrives data indsamlingen, analysen gennemføres og resultaterne drøftes. Herefter drøftes den ledelsesmæssige indvirkning og konklusionen afrunder artiklen. Teori Innovation defineres her i overensstemmelse med Amabile et al (1996) til at indeholde både de nye ideer og den efterfølgende succesfulde implementering. Innovation skal tilføre værdi enten på kortere eller længere sigt for, at der reelt er tale om innovation. Det betyder, at der kræves vækst i virksomhedens omsætning, for at et initiativ kan betragtes som innovation. Det er i overensstemmelse med Schumpeter s (1934, 1942) oprindelige opfattelse af innovation, hvor værdiforøgelse er et meget væsentligt element i forbindelse med innovation. I organisatorisk perspektiv spejles denne tilgang i Weick s (1995) procestankegang omkring organisering, hvor det væsentlige ikke er selve strukturen i organisationen men derimod de processer og handlinger, der gennemføres. Organisering ifølge Weick spænder således fra den nye, kreative ide til individuel og organisatorisk læring omkring gennemførelsen af ideen til kontrol med ressourceforbruget i forbindelse med implementeringen. Innovation og organiseringen bliver hermed en væsentlig underliggende antagelse i forbindelse med vækst hos SMVere. Som nævnt har ledelsesteorier tidligt beskæftiget sig med passion for arbejdet og ledelsens empati for medarbejderne i kombination (McGregor, 1960; Blake og Mouton, 1964; Hersey og Blanchard, 1969). Her udpegede man på forskellig vis et kombineret behov for passion for arbejdet og empati for medarbejderne. Det blev også påpeget, at de to elementer ofte indebærer modsætninger. For meget ledelsesfokus på arbejdsopgaverne kan gå ud over medarbejdernes helbred og medføre stress. For meget ledelsesfokus på medarbejderne kan imidlertid medføre, at de ansatte arbejder mindre og hermed faldende indtjening. Imidlertid har forskningen over tid udviklet sig fra denne kobling mellem passion og empati til mere og mere separat fokus på enten passion eller empati. I debatten er efterhånden også inddraget et køns aspekt, hvor ledelses effektivitet opfattes, som værende enten afhængig af køn og den forskel i empati og passion, der opfattes at være mellem køn (Chemers, 1997; Miner, 1993; Vecchio, 2002, Eagly and Carli 2003) eller uafhængig af køn (Powell, 1990). I netværkssammenhæng, hvor SMVerne er forholdsvis løst sammenkoblede, kan disse to dualiteter passion for arbejdet og empati for medarbejderne forventes at være specielt 3

5 vigtige at kombinere for at kunne understøtte innovation og vækst. I netværket kan det forventes, at der er behov for passion for at nå de mål netværket har sat sig samt behov for hensyntagen til de enkelte medlemmer og deres behov. Både passion og empati kan forventes at påvirke innovation positivt i form af flere ideer, mere læring og øget sikkerhed for, at der sker en positiv indvirkning på værdiforøgelsen i virksomheden. Derfor er der behov for at undersøge indvirkningen af dualiteten imellem passion og empati i kombination, som udgangspunktet var for Blake og Mouton & Hersey og Blanchard i deres oprindelige tilgang. Undersøgelsen er nu blot fokuseret på den forholdsvise nye SMV netværksorganisering, hvor SMVerne ønsker at arbejde sammen for at opnå innovation og vækst. Hypoteser: På baggrund af de teoretiske overvejelser kan det forventes, at passion for arbejdet betyder øget indsats for at skabe vækst, samt at empati for medarbejderne medfører øget motivation hos medarbejderne og hermed øget vækst. Vækst er ikke et entydigt begreb, hvilket er påvist af Shephard og Wiklund(2009)i deres analyse af vækst indikatorer. Shephard og Wiklund viser, at korrelation på tværs af vækst faktorer ofte er meget lav. Det betyder, at valget af vækstfaktor påvirker forskningsresultatet på vidt forskellig måde. Men hvis forskningselementerne (SMVerne) er meget forskellige, så er der en voksende konsensus omkring at vækst i omsætning er det foretrukne valg (Weinzimmer et al, 1998; Wiklund, 1998), fordi alle SMVere har behov for omsætning for at kunne overleve på lang sigt. Derfor anses vækst i omsætning for at være det mest generaliserbare mål for vækst. Passion repræsenterer evnen til at fokusere på arbejdet. Det betyder en vilje til at få arbejdet gjort bedst muligt, så virksomheden er i stand til at vinde i markedet. Det betyder også at være parat til at påtage sig risici for at få arbejdet gjort bedst muligt. Passion kræver derfor høj grad af handlekraft og vilje til at gennemføre arbejdsopgaven bedst muligt på trods af diverse forekommende vanskeligheder. Empati repræsenterer evnen til indlevelse i medarbejdernes situation og et ønske om at alle har det godt så en positiv stemning er fremherskende i organisationen. Det betyder en evne og vilje til at involvere medarbejderne, tage hånd om individuelle medarbejderes behov samt understøtte de behov, som gruppesamarbejde medfører. Yderligere betyder det, at der er fokus på anerkendelse/ belønning af medarbejdere. Empati kræver derfor høj grad af indlevelse og vilje til at forstå og handle på det, der motiverer medarbejderne. Følgende hypoteser kan herefter udformes: Direkte relationer imellem passion/empati og vækst: H1: Passion for arbejdet har en positiv indvirkning på væksten i omsætningen. H2: Empati for medarbejderne har en positiv indvirkning på væksten i omsætningen. Ifølge teorien omkring organisering af innovation (Weick, 1995), så spænder begrebet innovation mellem vidt forskellige aktiviteter lige fra at få de nye ideer til læring og til kontrol af ressourcer. Innovation antages at medføre vækst (Penrose, 1959; Davidsson, Achtenhagen and Naldi, 2010; Coad, 2009). Det er derfor interessant at inddrage elementerne i innovation, som mellemliggende variable mellem henholdsvis koblingen af passion og empati og vækst. Yderligere kan det på baggrund af den tidlige ledelsesteori (Blake og Mouton, 1964; Hersey og Blanchard, 1969) antages, at passion for arbejdet vil medføre mere nytænkning, øget læring og fokus på kontrol med, at der sker en succesfuld implementering. Det antages også, at empati for medarbejderne vil betyde, at medarbejderne får bedre arbejdsbetingelser, hvor flere ideer udklækkes, øget læring initieres, og selvkontrol bliver vidt udbredt, så ideerne bliver succesfulde. De mellemliggende hypoteser kan herefter udformes således: 4

6 Mellemliggende relationer mellem passion/empati og vækst udtrykt i innovation, der indeholder spektret mellem nye ideer, læring og kontrol: H3: Passion for arbejdet har en positiv indvirkning på ideer, læring og kontrol. H4: Empati for medarbejderne har en positiv indvirkning på ideer, læring og kontrol. H5: Ideer, læring og kontrol har en positiv indvirkning på vækst i omsætningen. Hypoteserne er alle ensrettet positive og har derfor et accept niveau for p < 0,05. Dataindsamling De kvantitative data til testningen af de fire, ovennævnte hypoteser blev indsamlet i april-maj 2009 i tre fødevarenetværk med i alt 93 SMVere som medlemmer. De tre fødevarenetværk er: Sønderjyske Madglæder med 27 fødevareproducerende SMVere. Vadehavsprodukter med i alt 85 SMVere og heraf 49 fødevareproducerende SMV ere. Småøernes Fødevarenetværk med 17 fødevareproducerende SMVere. I alt besvarede 60 netværksdeltagende SMVere spørgsmålene (Brink, 2010). Spørgeskemaet gav informationer om mange forskellige faktorer. Af speciel interesse i forhold til de opstillede hypoteser er følgende set i forhold til teorien: Vækst i omsætning i de sidste to år samt forventning til vækst i omsætning i de næste to år. Høj korrelation afdækkedes, hvorfor de to variable er samlet i et indeks for vækst. Passion består af tre højt korrelerede variable omkring ønsket om at vinde, viljen til at tage risici og viljen til at handle på muligheder og der er samlet i et indeks. Empati består af 5 højt korrelerede variable omkring ønsket om positiv stemning i virksomheden, vigtigheden af grupperesultater, graden af involvering af medarbejdere, vigtigheden af den individuelle medarbejder og graden af belønning til medarbejdere. De er samlet i et indeks. Innovation blev for de mellemliggende relationer opdelt i følgende variable på en 7 points Likert skala: Medarbejder-ideer i hvor høj grad gennemfører man ideer affødt af medarbejderne. Leder-ideer - i hvor høj grad gennemfører man ideer affødt af ledelsen. Aktions læring foretrækker man at lære gennem handling og så se hvad der sker. Anden læring foretrækker man at lære gennem observation, analyse og refleksion. Kontrol af medarbejdere gennemfører man kontrol af medarbejdernes arbejde. Kontrol af produktion gennemfører man kvalitetskontrol af produkter og proces. En nærmere og mere detaljeret beskrivelse af dataindsamlingen fremgår af Brink (2010). 5

7 Resultaterne og hvad de betyder for dualiteten mellem passion og empati. For statistisk test af hypoteserne blev gennemført en såkaldt Structural Equation Modeling også kaldet SEM-analyse (Hair, Black & Anderson, 1992, 2010). En SEM analyse gennemføres ved hjælp af en integreret model, der indeholder en sammenbygning af alle hypoteser. Den statistiske beregningsteknik anvendt i SEM gør det muligt at anvende en variabel her kaldt for error der repræsenterer alt andet, som kan påvirke, men som bare ikke er målt i de anvendte variable. De signifikante resultater af SEM analysen fremgår af Figur 1, hvor p < 0,053, for den mindst signifikante indvirkning. Resten af indvirkningerne er endnu mere signifikante som følge af endnu mindre p-værdier. Modellen beskriver således signifikansen via en Maximum Likelihood Estimation (MLE), der er en iterativ proces, hvor man finder de mest sandsynlige værdier i forhold til de andre værdier i modellen. MLE estimation er indbygget i SEM. Den statisk signifikante model findes således med udgangspunkt i en samlet model, hvor alle fem hypoteser indgår. Herefter fjernes de mindst signifikante indtil, der kun er signifikante p- værdier tilbage, der således udgør den signifikante model. Figur 1. Den statistisk signifikante model. 6

8 Det ses af Figur 1, at empati er en langt stærkere indikator for ideer fra ledelsen end passion. Det overrasker umiddelbart. Begge har en positiv indvirkning på leder ideer, men empati har meget større indvirkning, nemlig 0,61, hvor passion kun har en 0,21 indvirkning. Endvidere er det værd at bemærke, at empati er meget signifikant med en p værdi på under 0,000. Det er således ikke lederens egen passion men langt mere, at lederen kan forstå og indleve sig i sine medarbejderes situation. Det fører til, at nye ledelsesmæssige ideer gennemføres med vækst til følge. Ideer fra ledelsen har en positiv indvirkning på virksomhedens omsætning. Passion har ikke blot en positiv indvirkning på ideer fra ledelsen men også på kontrol af produktionen. Modsat ledelses-ideer har kontrol af produktionen imidlertid en negativ indvirkning på vækst i omsætning. Det ser ud til, at denne kontrol kan blive for omstændelig ja, måske i grunden unødvendig for disse SMVere, hvor alle er tæt på alle også tæt på kunderne. En af styrkerne hos SMVere er netop, at kunderne kan få tilpasset produkter og processer uden nævneværdig forsinkelse. Det vil sige høj grad af fleksibilitet med en samtidig naturlig opretholdelse af kvaliteten. Måske er kontrolforanstaltningerne også for stive og langsomme i forhold til de ofte fleksible markedsnicher, som disse fødevareproducerende SMVere befinder sig i. Der er stor samvariation (0,57) mellem passion og empati. Det betyder, at de to elementer ofte optræder samtidigt og sammen danner en positiv spiral for innovation og vækst i forhold til at gennemføre ledelsesinitierede ideer. De indledende antagelser om at dualiteten mellem passion og empati kan spille en særlig rolle i netværkssamarbejdende virksomheder er således bekræftet. Det er lidt overraskende, at medarbejder-ideer ikke viser sig at være signifikante i modellen. Gennemfører virksomhederne ikke ideer fra medarbejderne? En mulig forklaring kunne være, at man i disse SMVere arbejder meget tæt sammen. De gennemførte ideer kan ofte af lederen betragtes som egne ideer selv om den oprindelige ide rent faktisk kom fra medarbejderne. Da det er lederne, der svarer på spørgsmålene, kan der være manglende validitet i dataene på dette område. Det bør endvidere bemærkes, at der ikke er nogen direkte signifikant sammenhæng mellem passion/empati og vækst i omsætning. Først når de mellemliggende relationer indeholdt i innovations elementerne inddrages, dukker der signifikante resultater op i modellen i form af de gennemførte leder ideer, der har en positiv indvirkning på vækst. De netværkssamarbejdende SMVere indenfor fødevareområdet er gode til at skabe vækst jf. separat rapport (Brink, 2010). Det ser ud til jævnfør den gennemførte hypotesetestning, at de klarer sig godt takket være indehavernes empati for medarbejderne og deres evne til at kombinere dualiteten i empati for medarbejderne og passion for arbejdet på en hensigtsmæssig måde. Dette sikrer, at ideer opstår og gennemføres, så der skabes vækst i omsætningen. En forklaring på de netværkssamarbejdende SMVeres høje vækst er hermed afdækket i form af evne til at håndtere dualiteten imellem empati og passion. Det ser ud til, at empati i kombination med passion udgør en vigtig base for økonomisk vækst i netværkssamarbejdende SMVere. 7

9 Den ledelsesmæssige indvirkning af dualiteten mellem passion og empati Ledelsen i netværkssamarbejdende SMVere kan med fordel fokusere på evnen til at kunne håndtere dualiteten mellem passion og empati. Det betyder, at ledelsen både fokuserer på viljen til at gennemføre opgaven bedst muligt og evnen til at skabe den gode stemning, indlevelse og medarbejderinvolvering. Ledelsesaktiviteterne kan hermed svinge meget imellem at sørge for at arbejdsopgaven udføres bedst muligt og omsorg for medarbejderne. Det kræver en fleksibel ledelsesstil. SMVere befinder sig ofte i nichemarkeder og de fødevareproducerende SMVere opfatter ofte sig selv som nichestrateger (Brink, 2010). Dette sammenholdt med, at ledelsesstilen også er fleksibel og afhængig af hvad situationen kræver på det pågældende tidspunkt betyder, at ledelse i netværkssamarbejdende SMVere er meget fleksibel og præget af dualitet mellem passion og empati. Konklusion Denne artikel har tilstræbt at kaste lys over den sammenhængende dualitet mellem passion for arbejdet og empati for medarbejderne set i forhold til innovation og vækst i omsætningen. Data kom fra en undersøgelse af 60 netværkssamarbejdende SMVere. Analysen er gennemført ved hjælp af SEM. Generelt kan konstateres omkring ledelse i disse netværkssamarbejdende SMVere, at de skaber innovation og vækst ud over det sædvanlige. Gennem analysen er påvist, at innovation og vækst i høj grad beror på empati og indlevelse i medarbejdernes situation kombineret med passion for arbejdet i virksomheden. Det betyder at der er meget fleksible og kombinerede dualiteter i de ledelsesmæssige udfordringer i disse SMV netværk. For at ledelsen i disse netværk kan skabe innovation og vækst kræves kompetencer i udførelsen af dualiteten i mellem empati og passion. Fremtidig forskning kan med fordel afdække flere faktorer i SMV netværk og indvirkningen af dem på innovation og vækst i de deltagende virksomheder. Yderligere vil det være interessant med en nærmere analyse af empati og passion i en anden sammenhæng f. eks. en anden branche eller andre virksomheder for at efterprøve robustheden i resultaterne fra denne artikel. Desuden vil det være af speciel interesse mere fokuseret at afdække hvilken indvirkning medarbejder ideer har på innovation og vækst gennem en mere fokuseret analyse af dette aspekt. 8

10 Referencer: Amabile, T.M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., Herron, M.. Assessing the Work Environment for Creativity. Academy of Management Journal. Vol. 39, no. 5; p Blake R. and Mouton J.. The managerial Grid: The key to leadership excellence. Gulf Publishing Co. Houston Brink T.. Innovation og vækst på landet. Hvad karakteriserer virksomheder, der deltager i fødevarenetværk? Report 2. Faculty of Social Science. University of Southern Denmark Chemers M.M.. An integrative theory of Leadership. Erlbaum. Mahwah, NJ Coad A.. The growth of Firms: A Survey of Theories and Empirical Evidence. Edward Elgar Publishing LtD Dansk Industi s hjemmeside 2011: Davidsson P. Achtenhagen L. and Naldi L..Small Firm Growth. Now Publischers Inc Eagly A.H. and Carly L.L.. The female leadership advantage: an evaluation of the evidence. The Leadership Quarterly. Sciencedirect. Pergamon. Elsevier Eisenhardt K. and Schoonhoven C. B.. Strategic Alliance Formation in Entrepreneurial Firms: Strategic Needs and Social Opportunities for Cooperation. Organization Science Vol. 7; p Eisenhardt K. and Schoonhoven C. B.. Strategic Alliance Formation in Entrepreneurial Firms: Strategic Needs and Social Opportunities for Cooperation. Organization Science Vol. 7; p Hair J.F.Jr., Black W.C.,Babin B.J., Anderson R.E.. Multivariate Data Analysis. A Global Perspective. Pearsson. New Jersey 1992, Hersey P. and Blanchard K.H.. Life cycle theory of leadership. Training and Development Journal 23 (5), Hagedorn J.. Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences. Strategic Management Journal. 14; p Kleinknecht A. and Reijnen J.O.N.. Why do firms cooperate on R&D? An Empirical Study. Research Policy. 21; p Kogut B.. The Stability of Joint Ventures. Journal of Industrial Economics. 38; p Ledelseidag.dk nr. 3, marts

11 McGregor D.. The human side of enterprises. US. McGrawhill Companies 1960 reprinted in Miles R.E. and Snow C.C.. Organizations: New Concepts for New Forms. Chapter 16 in Firms, Organizations and Contracts. Burckley P.J. and Michie J.. Oxford University Press Miner J.B.. Role Motive Theories. New York. Routledge Mowery D.C. and Teece D.J. Strategic Alliances and Industrial Research. Unpublished manuscript, Haas School of Business, University of California, Berkeley OECD. The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start of Tomorrow Penrose E.. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press Porter M.. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, nov/dec98, vol. 76 issue 76; p Powell G.N.. One more time: Do male and female managers differ? Academy of Management Executive, 12; p Powell W.W., Koput K. W. and Smith-Doerr L.. Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly. 41; p Schumpeter, J.A.. The Theory of Economic Development. New Brunswick, New Jersey. Transaction Publishers Schumpeter, J.A.. Capitalism, Socialism and Democracy. Harper Perennial Vecchio R.P.. Leadership and Gender Advantage. The Leadership Quarterly, 13; p Weick K.E. and Orton J.D.. Loosely Coupled Systems: A Reconceptualization. The Academy of Management Review, Vol. 15:2, p Weick, K.E.. Sensemaking in Organizations. Sage Publication Series

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om?

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Klare resultater fra verdens største og danske forskningsprojekt i ledelsesadfærd og performance: Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Her er et par korte, klare og opsigtsvækkende resultater

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg,

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, 31-10-07 CREWe DAVID: Center for forskning i produktion, ledelse og arbejdsmiljø

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina university of copenhagen For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Klyngekonference, Bornholm, 2 nov. 2011 REG X Rikke Blæsbjerg Lund Louise Fenger Lauridsen www.regx.dk LinkedIn: REG X Hvad er REG X National

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Kompetence udvikling. Partnerskabet mellem Novo Nordisk og AMU. v. Senior Specialist Mogens Poulsen

Kompetence udvikling. Partnerskabet mellem Novo Nordisk og AMU. v. Senior Specialist Mogens Poulsen Anerkendelse af realkompetence - livslang læring på tværs 23. oktober 2007 Kompetence udvikling Partnerskabet mellem Novo Nordisk og AMU v. Senior Specialist Mogens Poulsen Anerkendelse af realkompetence

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Mentoring for iværksættere

Mentoring for iværksættere Mentoring for iværksættere Sparringspartnerne 30. januar 2017 Kirsten M. Poulsen info@kmpplus.com Kirsten M. Poulsen International ekspert inden for mentoring Forfatter og konsulent med særlig passion

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Indvirkningen af en fleksibel triple helix tilgang for forretningsudviklingen af SMVere i vindmølleindustrien.

Indvirkningen af en fleksibel triple helix tilgang for forretningsudviklingen af SMVere i vindmølleindustrien. Indvirkningen af en fleksibel triple helix tilgang for forretningsudviklingen af SMVere i vindmølleindustrien. Kategori: Forskningsbaseret artikel omkring temaet: Ledelse af arbejde på tværs af professioner,

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer 1996K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Hvordan kan vækst i netværk forstås. under finanskrisen?

Hvordan kan vækst i netværk forstås. under finanskrisen? Hvordan kan vækst i netværk forstås under finanskrisen? Kategori: 1) Forskningsbaseret paper Tove Brink s tilhørs forhold: Ph.d.-stipendiat, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter IFUL Kontaktdetaljer:

Læs mere

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA 2 Program: 1. Begreber: Performance og PSM 2. Hvorfor skulle der være en sammenhæng? 3. Kan sammenhængen

Læs mere

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner VIDENBYEN FREDERIKSBERG Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner GENERELLE TENDENSER OM INNOVATION Partnerskaber om innovation: I dag skabes

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS NUMMER: 4205 FAGETS NAVN: Virksomhedsteori FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS PLACERING I UDDANNELSEN: Valgfrit fag på cand.oecon. uddannelsen, valgfrit fag på sidefagsuddannelsen

Læs mere

Styrker og udfordringer i den midtjyske erhvervs- og vækstpolitik. - Med afsæt i fakta og konklusioner fra nyere evalueringer og analyser

Styrker og udfordringer i den midtjyske erhvervs- og vækstpolitik. - Med afsæt i fakta og konklusioner fra nyere evalueringer og analyser Styrker og udfordringer i den midtjyske erhvervs- og vækstpolitik - Med afsæt i fakta og konklusioner fra nyere evalueringer og analyser Den midtjyske model i hovedtræk Generelle virkemidler Klynger/fokusområder

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 10: Variabeldefinitioner

Baggrundspapir til kapitel 10: Variabeldefinitioner 1 af 5 21-08-2013 12:58 Baggrundspapir til kapitel 10: Variabeldefinitioner I kapitel 10 analyseres, hvilke faktorer der påvirker tilgangen af nye virksomheder på tværs af brancher i Danmark. Fremgangsmåden

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

VIDENSBASERET SKOLELEDELSE

VIDENSBASERET SKOLELEDELSE VIDENSBASERET SKOLELEDELSE Oplæg ved Dansk Privatskoleforenings Skolederkonference 016 REFLEKSIONSPØRGSMÅL I 1. Måler I resultater og processer på din skole?. Hvad bruges målinger af resultater og processer

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af

Mennesker. i bevægelse. skaber. virksomheder. i bevægelse. præsentation af Mennesker i bevægelse skaber virksomheder i bevægelse præsentation af bevægelse fremdrift målopnåelse resultat FREMDRIFT arbejder for at skabe fremdrift i din virksomhed. Det gør vi ved at sætte mennesker

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn professionel

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og Østrig

Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og Østrig Møde i Energistyrelsen i Trafikstyrelsens elbilnetværk for virksomheder, 4. december 2014, København Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og

Læs mere

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Bilag Dato Marts 2014 BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN BILAG 2 METODE OG FORSKNINGSDESIGN INDHOLD 1. Design- og metodebilag 1 1.1 Forskningsdesign 1 1.2 Analysemetoder

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft Viden, uddannelse og produktivitetsvækst Anders Sørensen FRI s årsdag 1. marts 2012 INTRODUKTION: TO TEMAER > TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst

Læs mere

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012 EU s politiske processer på EUD området Søren Nielsen Forsker-Praktiker Netværket 19 September 2012 Struktur for oplæg Konteksten EU den politiske proces EU policy rammerne Education and training 2020

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk Implementering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3 www.socialkvalitetsmodel.dk Planlægge Hvordan nås kvalitetsmålet? Handle På baggrund af kvalitetsovervågning iværksættes

Læs mere

Klimapolitiske udfordringer

Klimapolitiske udfordringer Klimapolitiske udfordringer Økonomiske styringsmidler og lobbyisme Aarhus-seminar 2012 Gert Tinggaard Svendsen Professor, PhD 1 Oversigt 1. Indledning 2. Afgift og VE 3. Lobbyisme 4. Klimaforhandlinger

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. 1) Indsigt i innovationens grundbegreber, udvikling og stigende betydning

INNOVATIONSLEDELSE. 1) Indsigt i innovationens grundbegreber, udvikling og stigende betydning Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Forårssemesteret 2016 Master i Offentlig Ledelse INNOVATIONSLEDELSE Underviser: Lektor Michael Nørager, Aarhus Universitet Institut for forretningsudvikling og

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

Innovation i oplevelsessektoren i Danmark

Innovation i oplevelsessektoren i Danmark Innovation i oplevelsessektoren i Danmark Undersøgelser har vist, at kreative erhverv er mere innovative end mange andre erhverv. Desuden har de vist, at virksomheder, der bruger input fra de kreative

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere