Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé København V Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo."

Transkript

1 Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé København V Tlf Fax LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000

2 Hvorfor erhvervsakademier? Lovgivningen om erhvervsakademier er den sidste brik i den reform af de erhvervsrettede uddannelser, der er gennemført over de sidste år. Der er gennem reformen af de kortere videregående uddannelser (KVU), af erhvervsuddannelserne (EUD) og sidst Voksen- og efteruddannelsesreformen (VEU) skabt helt nye muligheder for et sammenhængende og kvalitetspræget uddannelsestilbud indenfor de erhvervsrettede uddannelser. Nu mangler alene de sidste justeringer i strukturen på de institutioner erhvervsskolerne som skal sikre at disse nye muligheder kan udnyttes. For at sikre især KVU-uddannelserne og de øvrige videreuddannelsesmuligheder i sektoren er det nødvendigt at skabe de institutionsmæssige rammer for dette uddannelsesudbud. Det er på den baggrund, der nu skal skabes klarhed om begrebet erhvervsakademi. LO fremlægger derfor dette forslag til hvordan de fremtidige erhvervsakademier skal se ud og hvordan de skabes. For LO er målet med at skabe erhvervsakademier at sikre: gode muligheder for videreuddannelse af de erhvervsuddannede Der er med de nye lovgivninger skabt en klar sammenhæng, der rækker fra det grundlæggende eud-niveau til de videregående uddannelser. For at sikre kvaliteten i den del af tilbuddet, der handler om KVU og de relevante dele af videreuddannelsessystemet for voksne (VfV) det vil sige videreuddannelse for voksne (VVU) og diplomuddannelser skal disse uddannelsestilbud have rammer, der matcher de høje krav, der stilles til uddannelserne. Det betyder, at der skal skabes rammer om lærerkvalifikationer, om udviklings- og forskningstilknytning, etc. som muliggør opfyldelsen af kvalitetskravene til uddannelserne. ligeværdighed i uddannelsessystemet Erhvervsakademier kan sammen med de tilhørende uddannelser - være med til at profilere eud-uddannelserne. Dermed kan der gøres noget ved den skævhed eududdannelserne lider under. Undersøgelser har vist, at de unge, der står overfor at træffe et uddannelsesvalg ikke opfatter ungdomsuddannelserne som ligeværdige men at erhvervsuddannelserne har været opfattet som mere begrænsende i forhold til fremtidige udannelsesmuligheder end andre uddannelser. Sikring af en direkte adgang ind i videregående uddannelser og skabelsen af kvalificerede institutioner i erhvervsskolesektoren kan for alvor gøre op med disse myter og skabe ligeværdighed i uddannelsessystemet. nye samarbejdsformer i erhvervsskolesektoren Erhvervsakademier bliver det led, der sikrer grundlaget for et samarbejde mellem erhvervsskolerne indbyrdes og mellem erhvervsskoler og andre faglige miljøer, der kan være med til at sikre den faglige kvalitet og tyngde, der skal til for at sikre uddannelser på højt niveau. Erhvervsskolerne skal ikke i udgangspunktet fusionere for at gå med i et erhvervsakademi. Tværtimod er et erhvervsakademi et samarbejde mellem flere erhvervsskoler på tværs af faglige og geografiske afstande. S i d e 2

3 Videreuddannelsesbehovene vil ofte gå på tværs af det merkantile og det tekniske, og skal der skabes tilstrækkelig volumen til at bære et udviklingsbaseret og kvalitetspræget udbud må der oftest ske regional samling af kræfterne på dette niveau. Samtidig vil man gennem f.eks. forlagt undervisning i forskellige geografiske lokaliteter være med til at bevare et geografisk spredt udbud uden at miste kvalitetskravet. øge viden og kompetenceniveauet i dansk erhvervsliv Forslaget om erhvervsakademier afspejler de øgede krav til kompetencer i virksomheder. Danmark konkurrerer i høj grad på viden og ikke mindst vores evne til at sprede viden og have en højt kvalificeret arbejdskraft, også udenfor de akademiske uddannelser, har været og skal fortsat være et konkurrenceparameter. Derfor skal erhvervsskolerne gennem erhvervsakademierne tage nye, mere videntunge opgaver på sig det muliggøres gennem dette forslag. Hvad er et Erhvervsakademi? Erhvervsakademier bliver overbygninger på en gruppe af erhvervsskoler (og andre relevante og interesserede institutioner) og vil typisk dække såvel tekniske skoler som handelsskoler. Der er ikke en enkelt model for et erhvervsakademi. De danske erhvervsskoler kommer med meget forskellige traditioner i bagagen af geografiske, branchemæssige, historiske eller andre grunde. Derfor skal der ikke sættes en stram model ned over hvert enkelt erhvervsakademi og derfor kan LO heller ikke præcis sige, hvor mange erhvervsakademier, der skal være. Det er en proces, der sættes i gang og hvor en række kvalitetsmålsætninger skal være den primære drivkraft. Samtidig er det for LO klart, at målsætningerne skal være ambitiøse, og LO tror derfor ikke, at der vil kunne skabes mere end 8-10 erhvervsakademier. De målsætninger, der kendetegner et erhvervsakademi skal typisk være følgende: fagligt og pædagogisk kvalificerede lærerkræfter Der skal sikres lærerkvalifikationer, der afspejler såvel uddannelsernes placering i det videregående niveau som det erhvervsorienterede perspektiv. Det skal afspejle sig i erhvervsakademiernes satsning på udvikling af lærerkvalifikationerne. kvalitetsbevidst ledelse Der skal være ledelsesmæssig kompetence til at løfte såvel den fagligt, pædagogisk som organisatorisk orienterede opgave med at udvikle disse institutioner. studie- og erhvervsvejledning Erhvervsakademierne skal udvikle uddannelser og videreuddannelser i tæt samspil med erhvervslivet. Det bør udmøntes i en stærk kompetence til både at rådgive såvel virksomheder som studerende ind i uddannelsessystemet, og færdige S i d e 3

4 studerende ud af uddannelserne og ind i erhvervslivet. Studie- og erhvervsvejledningen bliver således en del af den krumtap, som et aktivt samspil mellem erhvervsakademi og erhvervsliv skal udgøre. reel samarbejdskonstruktion mellem flere institutionstyper Erhvervsakademier skal kunne tilgodese fremtidens behov for tværgående tilbud. Derfor skal primært handelsskoler og tekniske skoler indgå i et samarbejde, men der kan også tænkes inddragelse af andre institutionstyper såsom teknologiske serviceinstitutter, AMU-centre, etc.. Det vil også kunne tænkes, at erhvervsakademierne i visse tilfælde spiller samme rolle som et Center for Videregående Uddannelser (CVU) og via samarbejde med relevante institutioner udbyder Mellemlange Videregående Uddannelser (MVU er). et fagligt bredt uddannelsesudbud Erhvervsakademier skal typisk for at kunne opbygge et tilstrækkeligt kvalificeret fagligt og studiemæssigt miljø udbyde flere KVU er, VVU-moduler og mindst en diplom-uddannelse og dermed have et bæredygtigt volumen i studentertallet Der skal være et volumen i indtaget, så erhvervsakademiet dækker videreuddannelsesbehovene på et bredere regionalt eller landsdækkende niveau. Uddannelserne vil typisk have mange fødekanaler f.eks. i form af de tilknyttede erhvervsskoler. et tæt sama r b e j de mellem erhvervsliv og arbejdsma r ked og øvrige udda n ne l s e s i ns t i t u t io ne r Erhvervsakademierne skal bygge videre på det tætte samarbejde mellem erhvervsskolerne og arbejdsmarkedet. Dels i form af det formelle samarbejde knyttet til de enkelte uddannelsesområder, hvor uddannelsesudbuddet til stadighed kan justeres i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet, og dels direkte i tilknytning til undervisningen hvor studiebesøg, gæstelærere, cases fra det virkelige liv, etc. skal udnyttes. Erhvervsakademierne bør være centralt placeret i rådgivningen om efter- og videreuddannelse i forhold til såvel virksomheder som medarbejdere/ uddannelsessøgende. samspil mellem udviklingsaktiviteter og uddannelse Erhvervsakademier vil typisk være rammen for særlige faglige kompetencer ofte knyttet til de forudsætninger, der er i det erhvervsmiljø, erhvervsakademiet betjener og samarbejder med. Der skal knyttes udviklingsaktiviteter til erhvervsakademier, således at særlige videncentre (på universitetsniveau, teknologiske serviceinstitutter, branchecentre, o.l.) og erhvervsakademier kan lave konkrete udviklingsprojekter sammen med virksomheder og/eller brancher. udvikling af rådgivningskompetencer Erhvervsakademier bliver dermed også et videns- og rådgivningscenter. Dels indenfor faglige kompetencefelter, hvor erhvervsakademiet såvel selv kan rådgive S i d e 4

5 som være en informationskanal til andre viden- og teknologicentre, dels generelt i form af stor kompetence hvad angår rådgivning i efter- og videreuddannelse for virksomhederne og deres medarbejdere. Hvordan etableres Erhvervsakademierne? Udviklingen af erhvervsakademier berører en række lovgivningsområder. Den tekniske udformning af de lovgivningsmæssige forudsætninger kan ske på forskellig vis og det er naturligvis ikke afgørende for LO, præcis hvordan det sker når blot intentionerne indfries. LO foreslår at der laves følgende lovgivning i forbindelse med etablering af erhvervsakademier: retsgrundlag for forpligtende samarbejde LO ønsker, at Erhvervsakademier skal være overbygninger/samarbejdskonstruktioner mellem i øvrigt selvstændige erhvervsskoler, som hver for sig har hovedopgaven at lave eud-uddannelser. Det er derfor nødvendigt at sikre Erhvervsakademiet en bestyrelse (gerne med baggrund i de deltagende skolers bestyrelser), en egen økonomi, egen ledelse og egne regler og aftaler men med tæt samarbejde med de erhvervsskoler, der ejer Erhvervsakademiet. Det kræver meget vidtgående ændringer i det eksisterende lovgrundlag, fordi f.eks. især opgøret med Tvind-koncernen har betydet meget stærke blokeringer for denne type konstruktioner. Ikke desto mindre er det en nød, der skal knækkes, for at etableringen af slagkraftige erhvervsakademier kan lykkes. KVU-, VVU- og diplomuddannnelser er grundstammen i erhvervsakademiernes uddannelsestilbud. Det skal fastslås, at erhvervsakademierne er udbydere af KVU- og VVU-uddannelser, samt at de kan udbyde relevante diplomuddannelser, hvor de er kvalificeret til det. Det kræver ikke ændringer i det eksisterende lovgrundlag men er alene en præcisering. Dette skal ses i sammenhæng med LO s forslag om at intensivere udviklingen af en moduliseret og fleksibel VVU-uddannelse, der ikke kun bygger videre på - men også udbygger og niveauløfter - de gode erfaringer med merkonom, teknonom, mv.. Det vil i al væsentlighed skulle være erhvervsakademierne, der har ansvaret for udbuddet af VVU, hvis kvaliteten skal sikres. formalisering af konstruktørniveau/professionsbachelor Med formaliseringen af det uddannelsesmæssige kvalitetsløft, som denne lovgivning vil lægge op til, er der for LO ingen tvivl om, at de faglige forudsætninger for at bevare den hidtidigt uklart placerede bygningskonstruktøruddannelse på erhvervsakad e m i e r. I forbindelse med vedtagelsen af MVU-loven blev der særskilt lagt op til, at S i d e 5

6 bygningskonstruktøruddannelsen skulle kunne få professionsbachelorstatus i henhold til MVU-loven (selvom uddannelsen i dag hører under KVU-loven). Da de her nævnte krav til erhvervsakademier matcher kravene til de CVU-institutioner, der skal gennemføre MVU-uddannelserne til professionsbachelorniveau, mener LO, at bygningskonstruktøruddannelsen hverken institutionsmæssigt eller lovgivningsmæssigt bør flyttes. Tværtimod kunne det i forbindelse med en lovgivning om erhvervsakademier stadfæstes, at hvor kvalitetskravene er opfyldt vil erhvervsakademier kunne godkendes til at gennemføre professionsbacheloruddannelser med samme niveau som i MVU-loven. Der skal ikke hermed lægges op til en større udvidelse af antallet af konstruktøruddannelser men udover at normalisere bygningskonstruktøruddannelsen, vil man have skabt muligheden for at tilgodese eventuelt enkelte andre områder, hvor der kunne være et dokumenteret behov på arbejdsmarkedet og ikke eksisterer MVU-uddannelser på nuværende tidspunkt. Design-området kunne muligvis være et sådant område. Åbningen af denne mulighed ville logisk hænge sammen med muligheden for at gennemføre diplomuddannelser på tilsvarende faglige områder. økonomi, incitamenter og kvalitetsudvikling Der er tale om et kompetencemæssigt løft såvel uddannelsesmæssigt, ledelsesmæssigt og organisatorisk af de dele af erhvervsskolesektoren, der indgår i erhvervsakademierne. Derfor skal der i forbindelse med finanslov 2001 afsættes midler til dels at udvikle disse institutioner (herunder ikke mindst lærerkvalificering), dels i sammenhæng hermed få sat skub i udviklingsarbejdet med de enkelte uddannelsestilbud, der skal være på erhvervsakademierne. LO har foreslået, at der samlet afsættes 70 mill. kr. til dette område på finansloven. Det foreslås at dette udmøntes gennem udvikling indenfor de kvalitetsmål, der er opsat ovenfor i beskrivelsen af erhvervsakademierne. Der er således tale om at lave incitamenter til at udvikle slagskraftige erhvervsakademier på de betingelser, der så i øvrigt er i den givne region og i de givne brancher, der benytter de indgående erhvervsskoler. Derfor vil der også være forskellige modeller for, hvordan målene nås. videns- og udviklingscenter Der skal særskilt arbejdes med det lovgivningsmæssige og økonomiske grundlag for at indarbejde erhvervsakademierne i tankerne om videncentre, som de bl.a. er beskrevet i Erhvervsministeriets erhvervsudviklingsstrategi dk.21. Det vil være naturligt ad den vej i særlig grad at fokusere på konkrete samarbejdsprojekter mellem forsknings- og udviklingsinstitutter, erhvervsakademi og virksomheder, dels udviklingen af erhvervsakademier, som rådgivningscentre i relation til efterog videreuddannelse i virksomhederne. Yderligere oplysninger fås hos LO-konsulent Anders Vind, , S i d e 6

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Mål og visioner Såvel arbejdsmarkedet som uddannelsesmønstret er under opbrud i disse år. Ændringerne på arbejdsmarkedet afspejler i høj grad

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Undervisningsministeriet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Omslag: Sangill Grafisk Produktion

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne. - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne. - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Afrapportering af arbejdet i EA2015-arbejdsgruppen Fra EUD til videregående uddannelse, oktober

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse

Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse Den Centrale Prognose og Analysevirksomhed, Afrapportering 01.02.2012 Projektnummer: 128479, Pulje: EUD6259 Jan Thorhauge

Læs mere

Konkurrenceevneredegørelse 2008

Konkurrenceevneredegørelse 2008 08-1021 10.06.2008 Kontakt: Sekretariatet - Tlf: 3336 8800 Konkurrenceevneredegørelse 2008 Regeringens Konkurrenceevneredegørelse giver en årlig belysning af Danmarks konkurrenceevne og er en del af grundlaget

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere