Steen Hildebrandt & Michael Stubberup. Bæredygtig ledelse. Ledelse med hjertet. Gyldendal Business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Steen Hildebrandt & Michael Stubberup. Bæredygtig ledelse. Ledelse med hjertet. Gyldendal Business"

Transkript

1 Steen Hildebrandt & Michael Stubberup Bæredygtig ledelse Ledelse med hjertet Gyldendal Business

2 Efterskrift Mens vi er i den afsluttende skrivefase med denne bog, i april 2010 i skyggen af en askesky fra en islandsk vulkan har den amerikanske økonom, forfatter og fremtidsforsker Jeremy Rifkin en meget relevant og spændende kommentar i dagbladet Information ( april 2010). En verden i krise behøver et globalt spring i empati er overskriften. Indholdet i artiklen er en essens af Rifkins seneste bog The Empatic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World in Crisis. Rifkins beskrivelse af den globale virkelighed lige nu, hans analyser og perspektiverende forestillinger er anderledes end vores, men er samtidig en sammenlignelig måde at udtrykke og tematisere det overordnede perspektiv på, som vi har beskrevet og fremlagt i denne bog. Vi behøver et globalt spring i empati, og et sådant spring skabes af mennesker. Skal vi forstå vores nuværende situation, fremtidsudsigter og potentialer, må vi spørge: Hvad indeholder og udgør en fundamental ændring i en civilisation? Rifkin taler om, at civilisationsskred sker, når et sammenfald mellem nye energisystemer og nye revolutioner i kommunikationsteknologi skaber en ny økonomisk epoke, således som det er ved at ske nu. Disse teknologiske ændringer ja, revolutioner sker, samtidig med at der sker globale bevidsthedsændringer, således som vi flere gange har berørt det i bogen. Det er ikke alene energi- og kommunikationsteknologiske ændringer, der er vigtige hvor væsentlige de end er men også de bevidsthedsmæssige ændringer. De nye kommunikationsformer bliver kommandoog kontrolmekanismer til at strukturere, organisere og administrere Eftersk r ift 219

3 de tiltagende komplekse civilisationer, som er muliggjort af de nye energisystemer. Rifkin beskriver et fremtidsbillede, en distribueret energirevolution, hvor millioner og atter millioner af familier og boliger vil skabe, lagre og distribuere deres egen energi, det vil sige, at de vil være små energiselskaber, der vil udvikle og anvende vedvarende energi. I den tidlige moderne tid blev trykpressen således mediet, der organiserede og administrerede de teknologier, organisationer og infrastrukturer, som udsprang af revolutionerne inden for kul, damp og jernbaner. At administrere den første industrielle revolution ved håndskrifter og stentavler ville have været umuligt, siger Rifkin. Men ikke blot forvalter kommunikationsrevolutioner de nye og mere komplekse energisystemer. De er også med til på forunderlig og subtil måde at skabe forandringer i menneskets bevidsthed. Jæger/samler-samfundet måtte nøjes med en mundtlig kommunikation, og deres bevidsthed havde en mytologisk karakter. De store landbrugscivilisationer byggede på håndskriftskommunikation, og hvad man kunne kalde en teologisk bevidsthed. Herefter blev, hvis vi bliver i det enkle tidsbillede, den første industrielle revolution styret af trykpressekommunikation, og en ideologisk bevidsthed blev udviklet, mens elektronisk kommunikation (telegraf og telefon) blev styrings- og kontrolmekanisme for den anden industrielle revolution og den hermed forbundne psykologiske bevidsthed og indsigt op gennem 1900-tallet. Disse 200 års industrielle udvikling har skabt en materiel velfærd og et materielt forbrug for en lille del af klodens befolkning, som er uden sidestykke, og som er næsten ufatteligt i omfang og karakter. Og, som J. Rifkin siger: Entropiregningen for den industrielle tidsalder forfalder til betaling med ildevarslende og vidtrækkende konsekvenser for livets og civilisationens fortsættelse på Jorden. Eller man kunne også sige, at mængden af feedback inde fra de levende systemer og fra de altomfattende omgivelser taler deres eget sprog. Vi har ikke lagt skjul på vores bekymring for den industrielle udvikling og dens konsekvenser. Herudfra har vi i bogen argumenteret ud fra det perspektiv, der indebærer, at vi som menneskehed ikke har noget valg: 220 Bæredygtig ledelse

4 Vi må på en række områder ændre adfærd og blandt andet arbejde med det globale spring i empati, som er Rifkins formulering af, hvad verden har behov for. Og det er en hastesag. Samtidig har vi argumenteret for, at sådanne ændrede perspektiver og ændrede former for adfærd på individ-, virksomheds- og samfundsniveau har enorme positive potentialer for klodens nuværende og fremtidige befolkninger. Ægte og omfattende ændringer hviler på bæredygtige principper, værdier og ledelsesformer, der fremmer kreativitet og diversitet. Rifkin taler om en sand global biosfæreøkonomi, som kræver det, han kalder en global empatisk omfavnelse. Det er en meget smuk formulering, som vi tilslutter os. Vi må lære, siger han, at se hinanden som en art, som homo empaticus. Men det forudsætter, at vi har noget at være fælles om at vi oplever, at vi er et fællesskab. Det handler blandt andet om at genopdage, at i dyb og integreret bæredygtighed hænger alt sammen alt cirkulerer og recirkulerer. I naturens processer er der ikke affald, og i kulturer, der lever i samklang med de naturlige og organiske rytmer, anvendes og genanvendes alt, eller som Braungart og McDonough (Cradle to Cradle, 2009) udtrykker det: Waste is food. Det er muligt (og nødvendigt) at indrette menneskelivets processer på alle niveauer i respekt for begrænsede ressourcer og med sans for de levende systemers dybe organisationsprincip, hvor alt, der anvendes, også komposteres og genanvendes. I alle de kulturer, der har levet i samklang med naturens grundrytmer, har der været et indre verdensbillede, der svarede til den ydre, cirkulære og bæredygtige livsform. Den enkelte har kendt sin plads og rolle i forhold til fællesskabet og helheden. Det paradigmeskift, som vi befinder os midt i, og som handler om global bæredygtighed, forudsætter, at vi hver for sig vedkender os vores roller og betydning herunder tager ansvar for vores indre psykologiske losseplads, som Jes Bertelsen kalder det i Et essay om indre frihed (2010), og opdager, at indre destruktiv fortrængning til kroppen eller ydre projektive fjendebilleder er affalds-feedback. Eftersk r ift 2 21

5 Om ikke ret mange år vil en ny generation se på os og stille et af to spørgsmål. Enten vil de spørge: Hvad tænkte I dog på? Så I ikke Nordpolens iskappe smelte for øjnene af jer? Hørte I ikke forskernes advarsler? Var I da fuldstændig forrykte? Var I ligeglade? Eller de vil spørge: Hvordan fik I mod til at rejse jer og løse den krise, som så mange hævdede, at det var umuligt at løse? Vi skal vælge, hvilket af disse spørgsmål vi vil besvare, og vi skal gøre det nu ikke i ord, men i handling. (Al Gore, 2009) Vi har et valg en mulighed for at se den virkelighed i øjnene, som vi er fælles om. Og bruge den til fælles bedste. Fritjof Capra taler om, at den systemiske forståelse af liv og livsprocesser kan udvides til det sociale område ved at fremhæve meningen: A culture is created and sustained by at network (form) of communications (proces), in which meaning is generated. The culture s material embodiments (matter) include artefacts and written texts, through which meaning is passed on from generation to generation (F. Capra, 2003). Den globale økonomi er i knæ, og solen går ned for de fossile energier, som har været motor for de sidste 200 års industrielle udvikling og for den infrastruktur, som blev skabt med dem. Vi står over for katastrofale klimaændringer efter mange års CO 2 -udledning i atmosfæren. Regningen for det oprydningsarbejde, der forestår, er stor og uafvendelig. Samtidig lider vi under et massivt tab af tillid til de økonomiske og politiske institutioner, som skal regulere vores globale økonomi. Vi har i denne bog beskæftiget os mere med den bevidsthedsmæssige side af den udvikling, der forestår, end med den klimaog energimæssige side, om end denne sidste selvsagt er af uhyre stor betydning. Vi har fokuseret på det enkelte menneske og betydningen af det enkelte menneskes udvikling og medansvar, herunder synet på ledelse og lederskab. Vi ser samtidig et vældigt behov for, at den enkelte virksomhed tager medansvar ja, det er en fundamental del af vores forståelse af begreberne menneske, ledelse og virksomhed, at mennesker tager medansvar, som individer, borgere, forbrugere og ledere. Det er også vigtigt at fokusere på tilliden til de økonomiske institutioner, fx banker, samt til folkevalgte og andre politikere. 222 Bæredygtig ledelse

6 Menneskeheden famler; vi er midt i omfattende forandringer, herunder i en kommunikationsrevolution, som handler om internettet, den moderne computer, mobiltelefon m.m. Hver ny kommunikationsrevolution forener stadig flere mennesker i stadig mere ekspansive og varierede sociale netværk. Vi har talt om en moderne vi-tænkning, om økologisk intelligens og om radikal gennemsigtighed. De stadig mere komplekse civilisationer fordrer tiltagende rolledifferentiering i form af specialiserede kompetencer til at varetage de stadig mere sofistikerede aktiviteter i samfundet. Men hvilken mekanisme kan så tillade et mere differentieret og individualiseret samfund at hænge sammen som en helhed? Det er måske det mest kritiske spørgsmål, Rifkin stiller, som vi nu må adressere og forsøge at tage fat om. Vi har talt om en ny form for ineffektivitet. Den industrielle udvikling, som verden har været igennem de sidste par hundrede år, kan vi i vid udstrækning betragte på den måde, at den ledelsesmæssige udfordring var at eliminere ineffektivitet og fremme en snæver effektivitet. Det er i vid udstrækning lykkedes. Effektivitet og produktivitet er forøget dramatisk i de industrialiserede lande, men i den gråzone, som vi nu famler i, viser der sig stadig flere og tydeligere tegn på nye former for ineffektivitet. Systemerne fungerer ikke hensigtsmæssigt. Den tredje industrielle revolution, som Rifkin kalder udviklingen ind i det 21. århundrede, kræver nytænkning, tillid og mod og et globalt spring i empati. Og vi ved faktisk meget om dette. Evolutionsbiologer, neurokognitive forskere, psykologer, antropologer, sociologer og politologer er begyndt at skimte, hvad Rifkin kalder en usynlig hånd i den menneskelige civilisations udviklingshistorie. Spørgsmålet er nok, hvor usynlig denne hånd er, eller om denne nye udvikling blot skal ses og forstås med helt nye begreber og betragtningsmåder? En strøm af videnskabelige resultater, siger Rifkin, peger på, at mennesker er hjernemæssigt præget til empati, det vil sige, at vi fysiologisk har evnen til at opleve en andens situation eller sindstilstand, som var den vores egen, jf. fremstillingen af hjernen og hjertet. Og forudsætningen for denne empati er jo i praksis, Eftersk r ift 2 23

7 at man kan mærke sig selv. At man kan hvile tillidsfuldt i sig selv, og at man har en nuanceret tilgang til forskellige aspekter af sig selv. Vi har i virkeligheden stor indsigt i disse fænomener usynlige i den naturvidenskabelige betydning usynlig. En af vores udfordringer er netop at acceptere det såkaldt usynliges realitet, samtidig med at vi står på tærsklen til endnu en historisk konvergens mellem revolutioner inden for energi- og kommunikationssystemer. Rifkin formulerer det således: Internetrevolutionen falder sammen med en nødvendig revolution inden for vedvarende energi, der baner vejen for en bæredygtig, post-kulstof-økonomi, som vil blive på én gang globalt forbundet og lokalt styret. I det 21. århundrede vil milliarder af mennesker kunne omdanne deres bygninger til små kraftværker, hvor vedvarende energi så at sige kan høstes på stedet, lagres og deles på tværs af lokale, regionale, nationale og kontinentale energinetværk, der fungerer som internettet. Open source-deling af energi vil som open source-deling af information blive anledning til samarbejdende energinetværk på linje med de samarbejdende sociale rum, der allerede findes på internettet. Det er Rifkins fortjeneste, at energi- og kommunikationsdimensionen på denne måde bringes ind i dette kæmpemæssige udviklingsperspektiv, som vi her taler om. Den nye kommunikationsrevolution vil ikke blot organisere distribuerede vedvarende energiformer. Informations- og kommunikationsteknologier er hastigt ved at udbygge, hvad Rifkin kalder et centralnervesystem for milliarder af mennesker, der forbinder menneskeheden på tværs af tid og rum. Det er potentialerne i disse to globale energi- og kommunikationssystemer, som er det 21. århundredes afgørende kendetegn, og som skal ses sammen med den globale bevidsthedsændring, som vi har fremhævet, og som vil være basisforudsætningen for, at den globale empati kan blomstre. Det er fantastiske perspektiver, der tegner sig, som i potentialer, ide- og livskvalitetsrigdom langt overstiger de negative motivers kraft og begrundelse. Processen frem mod dette spring i den globale empati er i gang, selv om det ikke er let at se det midt i skyer af aske, mistillid, angst og krig. Udfordringen er at skabe social tillid på globalt plan, hvis 224 Bæredygtig ledelse

8 menneskeheden skal kunne udvikle det, som vi her sammenfattende kalder en bæredygtig udvikling, og som Rifkin kalder en gnidningsfri, integreret, socialt retfærdig og bæredygtig planetarisk økonomi. Meget store ord, men måske ikke så store, hvis vi forestiller os dem tage konkret form i klasseværelser fyldt med nysgerrige børn, der ikke er hæmmet af fortidens mistillids- og tankemønstre, men som, allerede før de kommer ind i klasseværelset, befinder sig i, hvad man kunne kalde blogosfærens sociale netværk. De er globalt orienterede i deres bevidsthed og kommunikation. Klasseværelser bliver laboratorier til forberedelse af biosfærebevidsthed for opvoksende generationer. Børn oplæres i den indsigt, at alt, hvad de gør, hele deres livsform, har et økologisk aftryk, som påvirker livet for alle medskabninger og for den biosfære, hvor vi sammen lever. Børnene forstår, at vi er lige så tæt forbundne med hinanden i biosfærens økosystemer, som vi er i blogosfærens sociale netværk. De overfører deres empatiske følelser til biosfæren og skaber social tillid på globalt plan. Imagine Imagine all the people Living life in peace You may say I am a dreamer But I am not the only one I hope some day you will join us And the world will live as one John Lennon Eftersk r ift 2 25

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge Den Nødvendige Revolution Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden Peter senge bryan smith nina kruschwitz joe laur sara schley Den nødvendige revolution

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Forår 2013 Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Det er længe siden, der har været så meget fokus på produktivitet, som tilfældet er nu. Det

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Vilje til visdom i ledelse

Vilje til visdom i ledelse Levende helheder Organisationer er levende helheder. Levende organismer. I modsætning til maskiner er levende organismer med til at skabe sig selv og når det ikke er naturen, men menneskeskabte organisationer,

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014 Økonomisk Vækst i Det Internetbaserede Kommunikationssamfund En bog om et nyt paradigme af René Vitting 2014 2 Indledning Ethvert paradigme bygger på et værdibegreb. Dette begreb er med til at sætte grænserne

Læs mere

Musikalitet og lederskab

Musikalitet og lederskab ERFARINGSBASERET ARTIKEL DET DANSKE LEDELSESAKADEMI 2014: Musikalitet og lederskab Allan Gardersøe, Musikskoleleder, Guldborgsund Musikskole; aga@guldborgsund.dk Michael Højlund Larsen, Studieleder, Erhvervsakademi

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Samvittighed på dagsordenen

Samvittighed på dagsordenen Samvittighed på dagsordenen Hans Lassen SAMVITTIGHED PÅ DAGSORDENEN Tanker og tal ved starten på det 21. århundrede Et dokumentarisk essay Aschehoug Samvittighed på dagsordenen 2000 Hans Lassen & Aschehoug

Læs mere

i virkeligheden en samling cases i Living Asset Stewardship, og ud fra resultaterne

i virkeligheden en samling cases i Living Asset Stewardship, og ud fra resultaterne Velux Fonden har taget initiativ til og finansierer et dansk initiativ, som har fået navnet: In100Years. Det er et projekt om bæredygtig udvikling og bæredygtig vækst, der gennemføres af den københavnske

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere