!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014"

Transkript

1 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

2 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation herunder et parti Den bæredygtige omstilling skal både løses videnskabeligt, teknologisk, økonomisk, politisk m.m., men også humanitært gennem dybere empatisk kontakt til os selv og hinanden. Derfor vil Alternativet fremme levende demokratiske og bæredygtige fællesskaber, hvor det enkelte menneske alene eller sammen med andre har mulighed for at udforske og udfolde sit talent, sine drømme og ambitioner til gavn for sig selv og verden. Stk. 2. Alternativet vil som en 4. sektor-organisation geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerlig at fremme organisationens formål. (link hvad er 4. sektor - herunder forklaring af, at det også er et parti) 2 Manifest Stk. 1. Danmark det bedste land for verden Alternativet er en politisk idé. Om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb. Mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund. Alternativet er et positiv modspil. En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljøog ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv. Alternativet er nysgerrighed. Efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden. Alternativet er samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO erne. Alternativet er åbenhed. Efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner. Alternativet er mod. Til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat. Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge. Alternativet er for dig. Som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet. 3 Medlemmer Stk. 1. Enhver person, som støtter Alternativets formål kan blive medlem af Alternativet. Medlemmer optages i landsforeninger og organiseres i storkredse og lokalforeninger. Stk. 2. Medlemskab af Alternativet forudsætter indbetaling af kontingent. Medlemskabet følger kalenderåret uanset indbetalingstidspunktet. 4 Medlemsforeninger Stk. 1. Alternativet består organisatorisk af: landsforeningen, storkredsforeninger, lokalforeninger og internationale foreninger. 5 Storkredse og lokalforeninger Stk. 1. Det er storkredsenes og lokalforeningernes opgave at engagere og organisere medlemmerne, samt arbejde for Alternativets formål Stk. 2. Der udarbejdes vedtægter for storkredsene og lokalforeningerne. Vedtægterne godkendes af hovedbestyrelsen. Dette gælder ligeledes eventuelle vedtægtsændringer. Stk. 3. Landsforeningens vedtægter er øverste myndighed for storkredsenes vedtægter. Storkredsenes vedtægter er øverste myndighed for lokalforeningernes vedtægter. Stk. 4. Storkredsenes og lokalforeningernes vedtægter skal have samme formål som landsforeningen. Det skal fremgå af storkredsenes og lokalforeningernes vedtægter, om forperson og næstforperson skal vælges på en generalforsamling, eller om bestyrelserne konstituerer sig selv. Medlemmerne har stemmeret i de storkredse og lokalforeninger, hvor de har bopæl. Stk. 5. Bestyrelsen i storkredsene og lokalforeningerne kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper. I kommuner, hvor der ikke er etableret en lokalforening, skal storkredsbestyrelsen udpege en kommuneansvarlig. Stk. 6. Der kan etableres én lokalforening pr. kommune. I de største byer og kommuner kan der etableres underafdelinger af foreningen til varetagelse af interesseområder.

3 6. Alternativet Internationalt Stk. 1. Det er muligt at lave nationale Alternativet-foreninger i andre lande end Danmark og oprette strategiske partnerskaber Stk. 2. Alternativet-foreninger i andre lande skal have samme formål som Alternativet i Danmark Stk. 3. Alternativet-foreninger i udlandet (og internationale strategiske partnere) deltager på lige fod i Det Politiske Forum som storkredsforeninger (se 8), bortset fra at de ikke har stemmeret i forhold til sager der berører lokale danske forhold. 7. Hovedbestyrelsen Stk. 1. Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af 9 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt kasserer. Stk. 2. Ved årsmødet vælges forperson, næstforperson samt 7 medlemmer og mindst 3 suppleanter i en prioriterede rækkefølge Stk. 3. Hovedbestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af partiet og have betalt årskontingent. Stk. 4. Et medlem kan ikke både bestride folkevalgt tillidspost samt sidde i hovedbestyrelsen. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem bliver folkevalgt, skal personen træde ud af bestyrelsen og den højest rangerede suppleant indtræder. Stk. 5. Hovedbestyrelsesmedlemmer er valgt for ét år ad gangen, og medlemmerne kan genvælges. Stk. 6. Hvert medlem har én stemme. Ved fravær kan bestyrelsesmedlemmer afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem i konkrete beslutningspunkter på dagsordenen. Stk. 7. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 5 personer er tilstede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende. Stk. 9. Hovedbestyrelsen behandler budget og regnskab. Stk. 10. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for udvikling af Alternativet som 4. sektor-organisation, herunder parti. Stk. 11. Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg. Stk. 12. Hovedbestyrelsen har til opgave at videreudvikle Alternativet som vedtaget på årsmødet. Stk. 13. Hvis forpersonen trækker sig fra bestyrelsen, bliver næstforpersonen konstitueret som forperson. Der indkaldes den højest rangerede suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv, med ny næstforperson. Stk. 14. Hovedbestyrelsen skal godkende folkevalgte personer (medlemmer af Folketinget, regionsråd, Europaparlamentet eller kommunalbestyrelser) valgt fra andre partier og lister, hvis de ønsker at indtræde i Alternativet. Stk. 15. Hovedbestyrelsen skal sammensættes så den udover forpersonen har en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. 8 Politisk Forum Stk. 1. Det politiske Forum opgave er at være et strategisk og politisk udviklingforum. Stk. 2. Det politiske Forum opgave er derudover at kvalificere bestyrelsen samt den politiske ledelses arbejde. Stk. 3. Det Politiske Forum består af 2 medlemmer af hver storkreds, hovedbestyrelsen og den politiske ledelse. Det Politiske Forum mødes mindst mindst 3 gange årligt. Stk. 4. Andre nationale Alternativet-foreninger kan stille med 2 repræsentanter til det Politiske Forum. Stk. 5 Det Politiske Forum har myndighed til at udvikle og vedtage ændringer i Alternativets partiprogram med undtagelse af manifest og principprogram, som kun kan ændres på årsmøder. Ændringer skal ratificeres på først kommende årsmøde Stk 6 Det Politiske Forum skal så vidt muligt involvere borgere, organisationer og medlemmer i det politiske udviklingsarbejde. Stk 7 Det Politiske Forum kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, som får ansvar for at videreudvikle politiske forslag. 9 Politisk ledelse Stk. 1. Den politiske ledelse består af personer, der er folkevalgte i enten byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet. Stk. 2. Den politiske ledelse konstituerer sig selv med en forperson, som fungerer som Alternativets politiske leder. Stk 3. Den politiske ledelse har til opgave at realisere og formidle Alternativets politik i Folketinget, byråd, regioner og Europa Parlament. Stk. 4. Den politiske ledelse har til opgave at formidle Alternativets politik til offentligheden. Tillæg til 9: Fra Årsmødet den 11. juni frem til kandidatvalget vil de 3 personer valgt i november 2013 fungerer som politisk ledelse. Folketingskandidaterne vælges ved et ekstraordinært årsmøde afholdt i september/oktober Herefter vil holdet af kandidater valg på det ekstraordinære årsmøde være politiske ledelse frem til et kommende valg. 10 Opstilling af kandidater Stk 1. Ved et årsmødet vælges en række spidskandidater til folketingsvalgene. Disse er valgt for 2 år ad gangen. Storkredsene kan supplere med kandidater under spidskandidaterne. Stk. 2. Alternativet opstiller folketingskandidater sideordnet, med spidskandidat først. Stk. 3. Kandidater skal være medlem af partiet. Stk. 4. En kandidat kan ikke opstille for andre partier og eller lister, når de er kandidater for Alternativet.

4 Stk. 5. Lokalforeningen har ansvaret for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen. I det tilfælde, hvor der i en kommune ikke er en lokalforening, eller hvor lokalforeningens bestyrelse ønsker det, bliver det storkredsbestyrelsens ansvar. Stk. 6. Storkredsforeningerne har ansvaret for opstilling af kandidater til regionsrådsvalget. Stk. 7. Årsmødet vælger kandidater til Europaparlamentet 11 Årsmødet Stk. 1. Alternativets øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Stk. 2. Alle fysisk fremmødte medlemmer af Alternativet, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede og valgbare. Stk. 3. Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere og referent. 3. Bestyrelsens beretning for Alternativet. 4. Beretning fra den politiske ledelse. 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 6. Fastsættelse af årskontingent. 7. Behandling af forslag fra medlemmer. 8. Valg af: A. Forperson B. Næstforperson C. 7 personer til hovedbestyrelse, samt suppleanter D. Valg af folketingskandidater E. Valg af ekstern revisor 9. Eventuelt. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til sekretariatet senest 4 uger før mødets afholdelse. Stk. 5. Forslag skal være stillet af en gruppe på minimum tre medlemmer af Alternativet. Dette skal fungere som en demokratisk kvalificeringsproces Stk. 6. Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse. Stk. 7. Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet. 12 Ekstraordinært Årsmøde Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde indkaldes, såfremt hovedbestyrelsen eller mindst 6 af de 10 storkredsbestyrelser beslutter det. Stk. 2. Indkaldelsen skal ske med minimum 4 ugers varsel. Bestyrelsen indkalder senest 4 uger efter at have modtaget begæring herom eller senest 4 uger efter beslutningen er truffet i bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde med kortere varsel. 13 Tegning af Alternativet Stk. 1. Alternativet tegnes af forperson og et medlem af hovedbestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura. 14. Eksklusion af medlemmer Stk. 1. I tilfælde af, at et medlem modarbejder Alternativet, kan storkredsforeningen indstille til hovedbestyrelsen at den pågældende ekskluderes. I begge tilfælde skal beslutningen træffes af 2/3 af bestyrelsernes medlemmer. Stk. 2. En eksklusion kan kun foretages efter et mæglingsforsøg mellem de involverede parter i konflikten. Denne foranstaltes af hovedbestyrelsen. Stk. 3. Et medlem kan ikke ekskluderes uden skriftlig begrundelse. Stk. 4. Årsmødet kan vælge at genoptage en eksklusionsafgørelsen og omstøde den ved simpelt flertal. Det ekskluderede medlem kan i så fald få taleret før afstemningen. 15 Revision af vedtægter Stk. 1. Alternativet skal inden for maksimum 2 år revidere disse vedtægter for at sikre, at de skaber det fornødne fundament for partiets, bevægelsens og organisationens udvikling. Stk. 2. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde ved 2/3 stemmeflertal. 16 Organisationskultur Stk. 1. Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet. Stk. 2. Organisationen skal tilstræbe størst mulig mangfoldighed i alle arbejdsgrupper. Stk. 3. Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer: 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper. 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er. 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl. 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås. 17 Økonomi Stk. 1. Kontingent fastsættes ved årsmødet. Stk. 2. Regnsskabsåret følger kalenderåret. Stk. 3. Regnskab foretages og revideres af godkendt revisor ved årets udgang og fremlægges ved det ordinære årsmøde.

5 18 Hæftelse Stk. 1. Landsforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler. Stk. 2. Alternativets storkredsforeninger, lokalforeninger og internationale foreninger skal have tilsvarende formulering om hæftelse i foreningens vedtægter, for at disse kan blive godkendt. 19 Opløsning Stk. 1. Opløsning af landsforeningen kræver en beslutning af et flertal i bestyrelsen samt en efterfølgende vedtagelse på to af hinanden følgende landsmøder, med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte. Stk. 2. Hvis landsforeningen opløses, vil alle underliggende foreninger (storkredsforeninger, lokalforeninger og internationale foreninger) også automatisk blive opløst. Stk. 3. Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens eventuelle formue et formål, der efter landsmødets vurdering er med til at fremme de værdier, som Alternativet bygger på. 20 Afstemninger og valg Stk. 1. Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt, Stk. 2. Ved alle valg stemmes der på det antal kandidater der skal vælges 21 Ombudsmandsråd Stk. 1. Ombudsmandsrådet formål er at sikre at Alternativet lever op til foreningens værdier, dogmer og principper, samt at sikre løbende evaluering af det politiske og organisatoriske arbejde. Stk. 2. Ombudsmandsrådet består af 5-10 eksterne personer, som udpeges af det politiske forum. Stk. 3. Ombudsmandsrådet har til opgave minimum en gang om året at udarbejde en evaluering af Alternativets virke.

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VENSTRES VEDTÆGTER 2012

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VEDTÆGTER FOR VENSTRE DANMARKS LIBERALE PARTI Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål 2. Opgaver 3. Foreninger og bestyrelser 4. Medlemskab Vælgerforening 5. Vælgerforening(er)

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Landsmøde 2010 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner INDHOLD Program... 2 Dagsorden... 3 Forslag til forretningsorden for landsmøde den 20. november 2010... 4 Indkomne forslag...

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere