Arbejdsplan for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplan for 2014 2016"

Transkript

1 Arbejdsplan for Den arbejdsplan, som har ligget til grund for foreningens arbejde gennem de seneste to år, har været båret af ambitionen om større synlighed. Større synlighed overfor offentligheden, det politiske system, internt i DH-familien og ikke mindst større synlighed overfor medlemmerne. Som formanden konstaterer i sin beretning for foreningsåret 2013, så er vi i høj grad lykkedes med at føre den ambition ud i livet. Spastikerforeningen står i dag et helt andet sted, end vi gjorde for 3-4 år siden. Vi er nået langt, men ikke langt nok. Der er stadig et stykke vej at gå, før vi kan ses fra månen. Derfor skal synlighed og kommunikation fortsat være de overordnede målsætninger, vi som forening arbejder efter: - Synlighed over for medlemmerne - Synlighed i offentligheden og overfor det politiske system - Synlighed internt i DH-systemet Bedre økonomi Det er en selvstændig og højt prioriteret opgave at arbejde målrettet på at skabe øgede indtægter til foreningen. Forudsætningen, for at det lykkes at skabe større synlighed og bedre kommunikation, er naturligvis, at der er midler til rådighed og balance i økonomien. Der skal derfor hurtigst muligt igangsættes aktiviteter, som kan skabe indtægter for foreningen enten i form af sponsorater, fondsmidler eller andre indtægtskilder: Strategi for samarbejde med virksomheder En intern arbejdsgruppe er allerede i gang med at udarbejde et antal strategipapirer for, hvordan vi kan: - Indgå økonomiske partnerskaber med mindre virksomheder f.eks. de virksomheder som leverer til Spastikerforeningen. Vi er i gang med at kortlægge, hvad andre foreninger gør, hvad forskellige virksomheder gør i forhold til deres CSR-strategi, hvad Spastikerforeningens værdi kan være overfor disse virksomheder etc. - Indgå en økonomisk sponsoraftale med en større virksomhed. Her er vi ligeledes i gang med at kortlægge, hvad andre foreninger gør, hvad forskellige større virksomheder gør i forhold til deres CSR-strategi og hvad Spastikerforeningens værdi kan være overfor disse virksomheder. - Promoverings/markedsføringsaktiviteter, som kan øge kendskabet til Spastikerforeningen og dermed vores værdi som samarbejdspartner for virksomheder: S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 1

2 o Årligt nationalt racerunning-stævne. Racerunning er en CP-sport, som i høj grad kan være med til at profilere og markedsføre CP-området og Spastikerforeningen. Vi vil kunne skabe en begivenhed, som vil kunne tiltrække både fondsmidler og sponsorer. o Opmærksomhedskampagne sammen med enten et mejeri eller en dagligvarekæde om at køre en informationskampagne om CP på mælkekartoner. Vi ved fra adskillige holdningsundersøgelser, at spastikere generelt er den gruppe, som færrest vil lege med. Den placering som klassens mobbeoffer kan bruges som udgangspunkt for en oplysningskampagne, hvor der sættes fokus på, hvad CP egentlig er. Aktiviteten bør kunne tiltrække både fondsmidler og sponsorer. Synlighed over for medlemmerne Det er vigtigt, at vi som forening holder fast i aktiviteter, som vedligeholder og styrker vores synlighed overfor medlemmerne. Vi er - i modsætning til flere af vores søsterorganisationer - i den heldige situation, at vores målgruppe er velafgrænset og dermed relativt lettere at kommunikere med. Det skal vi udnytte til at sikre en effektiv og løbende dialog med vores medlemmer gennem en bred vifte af aktiviteter, som appellerer til de forskellige dele af medlemsgruppen: voksne med CP, børn og unge med CP, forældre, medlemmer med let eller svær CP osv. Det er vigtigt, at vi har tilbud og aktiviteter, som retter sig til alle og som kan være med til at fastholde nuværende medlemmer og rekruttere nye medlemmer. CP-konferencen, den 14. maj Allerede den 14. maj i 2014 afholder vi et stort arrangement henvendt til en meget bred kreds af vores medlemmer. Det interesserer naturligvis alle, som har CP, hvilke behandlingsmetoder og træningstilbud sundhedssystemet tilbyder til mennesker med CP. Derfor skal vi som forening skabe rum for, at der kan formidles en status over, hvor vi er på de vigtigste områder. Det gør vi med konferencen i maj. Konferencen er samtidig en del af vores nordiske samarbejde, så konferencen vil også give mulighed for at skabe et bredere nordisk netværk. Konferencen er den første af sin art i meget lang tid Det er imidlertid ambitionen, at vi skal gøre konferencen til en tradition, som vender tilbage hvert andet år, så vi løbende kan holde medlemmerne ajour med, hvad der foregår i sundhedsvæsenet - ikke kun som en status over aktuelle behandlingstilbud - men også med fokus på ny viden, nye muligheder og fremtidige behandlingsformer. Vi bør kunne indgå et tæt samarbejde med Elsassfonden/centret om sådanne konferencer. Landsmøde 2014 Vi er i fuld gang med at planlægge og forberede årets landsmøde. Med de nye vedtægter og dermed den nye struktur for landsmødet, så kommer landsmødet til at opfylde to formål: S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 2

3 Dels skal landsmødet diskutere handicap- og foreningspolitik. Vi skal godkende foreningens handicappolitiske strategiplan og vælge formand og næstformand. Dels er landsmødet også et fagligt forum, hvor de deltagende medlemmer og tillidsfolk får tanket op i forhold til et af foreningens helt centrale temaer: Voksne med CP. Med den planlægning, som pågår i øjeblikket, lægges der op til et virkeligt højt kvalificeret fagligt program for landsmødet. Spastikernes dag En måde at skabe opmærksomhed på spastikersagen er gennem en fokusering af indsatsen og aktiviteterne omkring en enkelt dag. Flere organisationer og sager har med stor succes skabt en særlig opmærksomhed på deres sag og målgruppe ved at udråbe en bestemt dag til at være omdrejningspunkt for en række aktiviteter. I Spastikerforeningens tilfælde kunne det måske med god mening være foreningens fødselsdag, den 30. oktober? En intern arbejdsgruppe vil i løbet af det næste halve års tid udarbejde et oplæg til, hvordan den opgave kunne gribes an og om det evt. er kombinerbart med en mere aktiv fundraising. En af ideerne kunne være at arrangere noget comedy, vi kunne placere familiedagen den dag etc. Forældre til børn i folkeskolen Inklusionsdagsordenen og implementeringen af den nye skolereform lægger et betydeligt større pres på forældrene til børn i den skolesøgende alder. Specialskole eller almindelig klasse, hvis det overhovedet er et valg. Hvordan støtter og beskytter jeg mit barn, når det inkluderes i en almindelig klasse? Hvad kan vi som forældre gøre for at understøtte inklusion? Spørgsmålene og bekymringerne er mange. Vi skal etablere to eller tre åbne studiekredse i Århus, Odense og København, hvor forældre kan mødes for at diskutere skole, inklusion, bekymringer og glæder. De åbne studiekredse vil i første omgang være faciliteret af Spastikerforeningens psykolog og nogle yngre voksne med CP, som fortæller deres egen historie. Men på sigt er det tanken, at studiekredsene skal kunne køre selv uden at være afhængige af støtte fra sekretariatet. Kontakten til hospitalernes børneambulatorier Alle børn med CP tilknyttes børneambulatoriet på det hospital, de hører til. Ambulatorierne er derfor en nøgleinstitution, når det handler om at få kontakt til forældre med nydiagnosticerede børn, men også et sted, hvor man kan vedligeholde og udbygge kontakten til børn med CP og deres forældre. Derfor er det vigtigt, at vi har tilbud, som retter sig mod børneambulatorierne. Vi vil med udgangspunkt i et nyt samarbejde med børneambulatoriet på Hvidovre Hospital udvikle en tilbudspakke rettet mod ambulatorierne. Det kan være i form af en møderække for forældre, S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 3

4 børn og personale tilknyttet ambulatoriet, hvor vores psykolog og socialrådgiver vejleder om udfordringer, regler og muligheder og det kan være i form af relevant informationsmateriale, som er målrettet til præcist ambulatorierne. Dette for at informere, men også for at sikre at vores generelle informationsmateriale findes på stedet. Fælles tænketank mellem SPU og sekretariatet om initiativer overfor ungegruppen SPU tager en række gode og vigtige initiativer specielt rettet mod unge med CP. Men det er nok ikke en rimelig forventning, at SPU skal magte alle de aktiviteter i foreningen, som retter sig mod unge med CP. Derfor vil sekretariatet tage initiativ til en fælles tænketank for SPU og sekretariatet med henblik på at få beskrevet en række aktiviteter, som kunne være relevante for ungdomsgruppen og som efterfølgende kan sættes i værk enten i regi af SPU eller foreningen som sådan. Det vigtige er, at vi få udviklet en palet af differentierede initiativer, som retter sig mod forskellige segmenter inden for ungdomsgruppen. Det vil være en selvstændig del af opgaven at formulere initiativerne i en projektramme, som gør det muligt at søge midler til aktiviteterne hos private fonde eller i offentlige puljer. Interviewbog om unge med CP i videregående uddannelse Et initiativ i direkte forlængelse heraf er allerede søsat. Vi er i øjeblikket i gang med i samarbejde med en af vores unge frivillige at tilrettelægge en interviewbog, hvor vi interviewer 5-7 unge spastikere, som enten er i gang med eller lige har afsluttet en kort-, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Bogen er tænkt som et inspirationsmateriale og samtidig en beskrivelse af nogle rollemodeller for andre unge eller forældre til børn, der gerne vil have billeder på, hvad et liv med CP også kan være. Søskende til børn med CP Vi er fra forskellig side blevet opfordret til at udarbejde et materiale, som er specielt rettet mod søskende til børn med CP. Den handske tager vi op i denne arbejdsplansperiode. Vi er allerede i gang med de første sonderinger og har kontakt til forskellige fagpersoner, som har erfaring med søskendeproblematikken. Som udgangspunkt arbejder vi ud fra, at det er et skriftligt materiale der skal udarbejdes, men viser sonderingerne, at andre formidlingskanaler er mere relevante, så overvejer vi også at bruge dem. Søskendematerialet vil formentlig også kunne indgå i vores fokus på børneambulatorierne. Ny version af pjecen om foreningen Den kvadratiske pjece om Spastikerforeningen trænger til en opdatering, der også omfatter et andet, mere kuvertvenligt format. I processen vil tekst og billeder naturligvis blive frisket op, og indmeldingsproceduren nøje beskrevet, så den også kan bruges som hvervefolder ude i kredsene. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 4

5 Foreningens hjemmeside For at få en fornemmelse af hjemmesidens kommunikations- og informationsværdi, tilgængelighed og overskuelighed mv., foretages en brugerundersøgelse. Resultaterne herfra vil sammen med et grundigt eftersyn indgå i den løbende udvikling af siden og sætte fokus på de områder, der trænger til at blive opdateret, ændret og hvad der evt. mangler. Voksne med CP Det er vigtigt, at vi til stadighed holder fokus på voksne med CP. Vi er ofte blevet mødt med kritik af, at vi ikke har et tilstrækkeligt fokus på netop den gruppe. Derfor er temaet for årets landsmøde bevidst valgt for at tilgodese voksengruppen. Derudover har vi reserveret en særlig pulje af Arvid Nilsson-midlerne til et weekend-arrangement for voksne med CP. Arrangementet er under planlægning og afholdes på Brogården ved Middelfart. Projekt Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - lidt mere end et metodeprojekt Spastikerforeningen er i samarbejde med DH og yderligere 8 organisationer netop blevet bevilget 10 millioner kroner af beskæftigelsesministeriet til et projekt, som sigter mod at hjælpe mennesker med kognitive vanskeligheder ind på arbejdsmarkedet. Det er således også en aktivitet, som retter sig specifikt mod voksne med CP. Grundideen i projektet er, at vi som handicaporganisationer har en særlig viden om vores medlemsgruppe, som gør, at vi har en særlig forudsætning for at hjælpe vores medlemmer med at gennemskue og erkende deres funktionsnedsættelse, så de bliver bedre til at efterspørge den rigtige hjælp og kompensation i jobcentret. Projektet udføres i samarbejde med jobcentrene i Aalborg, Esbjerg, Odsherred og Frederiksberg. De deltagende foreninger får betaling for deltagelse i projektet pr. borger, som kommer ind i projektet ( pr. forløb). Det er på nuværende tidspunkt umuligt at sige, hvor mange forløb Spastikerforeningen bliver tildelt. Projektet bygger i høj grad på de erfaringer Spastikerforeningen har gjort i to tidligere arbejdsmarkedsprojekter. Jonstrupvang Den relativt lille målgruppe, som bor på vores botilbud Jonstrupvang, har krav på vores fulde opmærksomhed i de kommende år. Bygningsmassen på Jonstrupvang er oppe i årene, og kravet er - inden for en ikke nærmere angiven årrække - at få Jonstrupvang bygningsmæssigt fremtidssikret. De økonomiske, lovgivningsmæssige og handicappolitiske komplikationer omkring en renovering af Jonstrupvang er imidlertid så store, at de ikke kan overses. Men det afskaffer ikke problemet, som skal finde en løsning på den ene eller den anden måde. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 5

6 Derfor er det en topprioritet for foreningens ledelse: direktør, FU og HB at finde løsninger og udveje i denne sag vil blive brugt på sonderinger og afsøgninger af mulige løsninger i håb om, at vi frem mod hovedbestyrelsesmødet i april 2015 kan have bud på, hvordan mulige modeller for en fremtidig løsning kan se ud. Brugerrådslandsmøde Egmont Højskolen Spastikerforeningen og DHF er for fjerde år i træk gået sammen om at afholde et brugerrådslandsmøde for repræsentanter for brugerråd på landets botilbud. Det afholdes på Egmont Højskolen i november Temaet for brugerrådsmødet er endnu ikke fastlagt. Vanførefonden har i 2012 støttet projektet økonomisk med kr., og det er vores forventning, af vi fortsat kan afholde landsmødet inden for den bevilling. Synlighed i det politiske system Den politiske dagsorden er kendetegnet ved en betydelig grad af uforudsigelighed. Vi sætter kun i begrænset omfang selv den dagsorden, mens vi er nødsaget til at være beredte på, at kunne forholde os til den dagsorden andre sætter. Men umiddelbart ligger der følgende opgaver foran os: Feriemuligheder for beboere på botilbud Vi har ved mange lejligheder rejst problemstillingen omkring de urimelige feriemuligheder for beboere på botilbud senest i forbindelse med valgkampen i efteråret 2013 og nu igen med Lone Møllers leder i Spastikeren februar Beboere i botilbud, som har behov for ledsagelse/hjælp for at kunne komme på ferie - eller i øvrigt blot at forlade botilbuddet for en periode - har ekstremt svært ved at få den nødvendige hjælp, fordi hjælpen typisk vil være givet som del af en pakke, der hænger uløseligt sammen med botilbuddet. Den enkelte kan ikke trække sin egen individuelle hjælp ud, fordi hjælpen/hjælperen ofte vil være knyttet op på flere beboere. Man bliver reelt siamesisk tvilling med sit botilbud. Ingen kommer nogen steder, hvis ikke alle (eller flere) er med. Det er åbenlyst urimeligt, at borgere i botilbud stilles så radikalt anderledes og ringere end borgere i almindelighed og også end borgere, som har en BPA-ordning. Borgere i botilbud skal selvfølgelig have ret til ferie også selv om det forudsætter hjælp. FU har på sit møde i marts bedt sekretariatet om at tage kontakt til DHF og LEV med henblik på en fælles indsats for at få ændret på reglerne. Sekretariatet og FU følger op og tager de nødvendige initiativer gerne sammen med andre organisationer, som har problemstillingen inde på livet. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 6

7 Uddannelse i alternativ og supplerende kommunikation til mennesker med komplekse kommunikationsbehov Hovedbestyrelsen besluttede i november 2013, at foreningen skal arbejde på at få etableret et formaliseret uddannelsestilbud i alternativ og supplerende kommunikation. Som det står at læse i formandens beretning for 2013, så er det allerede lykkedes at få etableret et samearbejde med UCC (University College Copenhagen) om ansøgning om etablering af et modul i alternativ og supplerende kommunikation i den eksisterende diplomuddannelse i specialpædagogik. Den proces vil vi følge til dørs hen over sommeren, og vi vil bidrage med sparring omkring indholdet, hvis modulet godkendes til juni. Lykkes det, så vil næste skridt være at arbejde for, at der ikke kun indgår et modul i en eksisterende diplomuddannelse, men at der etableres en selvstændig diplomuddannelse i alternativ og supplerende kommunikation. National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Som bekendt blev den kliniske retningslinje for fysioterapi til børn med CP offentliggjort her i marts Det lykkedes ikke at forhindre udgivelsen af retningslinjen. Opgaven er nu at følge udviklingen omkring retningslinjen. Hvilke konsekvenser får den, sker der synlige ændringer eller påvirkes praksis ikke? Retningslinjen skal løbende revideres. Derfor er det helt afgørende, at vi nøje følger de konsekvenser, retningslinjen kan få. Vi vil ligeledes undersøge muligheden for at få sat forskningsaktiviteter inden for området i værk. Først og fremmest inden for ridefysioterapi, hvor evidensen er ekstremt svag, men ikke desto mindre er mundet ud i en svag anbefaling imod ridefysioterapi. Vi vil søge samarbejde med fysioterapiforeningen og evt. i samarbejde med den forsøge at rejse fondsmidler til et forskningsstudie inden for området. Synlighed overfor tillidsfolk og frivillige Spastikerforeningens repræsentanter i handicapråd, lokale beskæftigelses råd m.m. Efter kommunalvalget i oktober 2013 er der udpeget nye medlemmer til diverse DH-bestyrelser, kommunale handicapråd, beskæftigelsesråd m.v. Der vil være behov for at samle de repræsentanter, Spastikerforeningen har i disse organer, til en diskussion om aktuelle udfordringer i det lokale arbejde, de lokale repræsentanters forventninger til foreningen og foreningens forventninger til dem. Vi vil tage initiativ til at samle vores repræsentanter i vinteren 2014/15. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 7

8 Informatørkorpset Vi har desværre ikke været flittige til at følge op på vores informatører. Derfor vil der være et tilsvarende behov for at få samlet informatørerne. Samtidig er der også et behov for, at vi centralt i foreningen får diskuteret, hvad vi vil med vores informatørkorps. Hvordan kan vi revitalisere ideen om informatører? Kan vi brede ideen ud, så vi ikke kun taler om informatører, men taler om ambassadører, så anvendelsesområdet for korpset kan bredes ud til at omfatte andre opgaver end de mere snævre oplysningsopgaver? Sekretariatet vil i løbet af 2014 udarbejde et oplæg til, hvordan vi fremover kan anvende den indsats, frivillige er parate til at lægge i foreningen. Bisidderkorpset Vedligeholdelse og udvikling af bisidderkorpset til et foreningsaktiv på niveau med rådgivning og kurser er en af arbejdsplansperiodens topprioriteter. Alt tyder på, at lige præcist bisidderordninger er et af de områder, hvor foreninger som vores forventes at kunne og skulle bidrage til at udvikle velfærdssamfundet i et samarbejde mellem offentlige myndigheder og foreninger. Over alt hvor der diskuteres retssikkerhed, diskuteres der også bisidderordninger, partsrepræsentanter osv. Derfor er det helt afgørende, at vi udbygger og udvikler vores bisidderordning, så vi både får flere bisiddere og udvikler konceptet for bisidning. Det betyder, at vi skal have fokus på både rekruttering, nyuddannelse og efteruddannelse af vores gamle bisiddere. Vi har foreløbig været i stand til at finansiere vores bisidderaktiviteter ved hjælp af de fondsmidler, vi har fået. Det vil være vigtigt, at vi fortsat søger nye midler til projektet, så vi kan fastholde et højt niveau uden at belaste foreningens driftsøkonomi yderligere. Tillidsfolk i kredsbestyrelsen mm. Vi vil i perioden for arbejdsplanen tage initiativ til et eller flere kurser rettet mod bestyrelsesarbejde. Hvilke opgaver er der, hvordan ser bestyrelsens årshjul ud, økonomi og regnskab, inspiration til arrangementer m.m. Vedligeholdelsesopgaver på allerede eksisterende aktiviteter De ovenfor nævnte initiativer og aktiviteter er alle nye opgaver eller en grundlæggende redefinering af eksisterende aktiviteter. Men i enhver virksomhed findes der naturligvis en lang række daglige aktiviteter og rutiner, som er helt og aldeles fundamentale for at holde virksomheden i gang. Aktiviteter, som desværre ofte negligeres og overses både for deres vigtighed og i tidsallokeringen. Det er derfor af stor vigtighed at få understreget, at der er et utal af rugbrødsaktiviteter, som skal gøres hver dag og uden hvilke, der ikke var nogen forening. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 8

9 Det handler om administrative og regnskabsmæssige opgaver, lovpligtigt sikkerhedsudvalg, legatuddelinger, telefonbetjening, medlemsservice, kontingentopkrævning, gavebrev og sommerhusadministration; det er fundraising og administration af klubberne, der er løbende informationsopgaver som hjemmesiden, bladet og de sociale medier, der er telefon- og netrådgivning og det er sekretariatsbetjening af kursusudvalget, kursusplanlægning og -afholdelse, servicering af ulandsudvalget, forretningsudvalget og hovedbestyrelsen med meget mere. Alt i alt opgaver som i realiteten nok beslaglægger mere tid, end den tid vi har tilbage til at igangsætte nye aktiviteter. Og alt sammen opgaver, som i virkeligheden også burde have sin egen beskrivelse i en arbejdsplan. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 9

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Landsformandens beretning 2014

Landsformandens beretning 2014 Landsformandens beretning 2014 Lone Møller INDHOLD: Indledning Den handicappolitiske dagsorden Reform af serviceloven Forældrebetaling for børn i døgntilbud Refusionsreformen og fokus på førtidspension

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Strategikoncept FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Jonstrupvang

Anmeldt tilsyn 2010 Jonstrupvang Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Jonstrupvang Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter Dato for tilsyn:

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen Kognitive vanskeligheder og cerebral parese Spastikerforeningen I denne pjece ønsker Spastikerforeningen at beskrive nogle af de forskellige kognitive vanskeligheder, som spastikere kan have. Det er i

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere