Arbejdsplan for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplan for 2014 2016"

Transkript

1 Arbejdsplan for Den arbejdsplan, som har ligget til grund for foreningens arbejde gennem de seneste to år, har været båret af ambitionen om større synlighed. Større synlighed overfor offentligheden, det politiske system, internt i DH-familien og ikke mindst større synlighed overfor medlemmerne. Som formanden konstaterer i sin beretning for foreningsåret 2013, så er vi i høj grad lykkedes med at føre den ambition ud i livet. Spastikerforeningen står i dag et helt andet sted, end vi gjorde for 3-4 år siden. Vi er nået langt, men ikke langt nok. Der er stadig et stykke vej at gå, før vi kan ses fra månen. Derfor skal synlighed og kommunikation fortsat være de overordnede målsætninger, vi som forening arbejder efter: - Synlighed over for medlemmerne - Synlighed i offentligheden og overfor det politiske system - Synlighed internt i DH-systemet Bedre økonomi Det er en selvstændig og højt prioriteret opgave at arbejde målrettet på at skabe øgede indtægter til foreningen. Forudsætningen, for at det lykkes at skabe større synlighed og bedre kommunikation, er naturligvis, at der er midler til rådighed og balance i økonomien. Der skal derfor hurtigst muligt igangsættes aktiviteter, som kan skabe indtægter for foreningen enten i form af sponsorater, fondsmidler eller andre indtægtskilder: Strategi for samarbejde med virksomheder En intern arbejdsgruppe er allerede i gang med at udarbejde et antal strategipapirer for, hvordan vi kan: - Indgå økonomiske partnerskaber med mindre virksomheder f.eks. de virksomheder som leverer til Spastikerforeningen. Vi er i gang med at kortlægge, hvad andre foreninger gør, hvad forskellige virksomheder gør i forhold til deres CSR-strategi, hvad Spastikerforeningens værdi kan være overfor disse virksomheder etc. - Indgå en økonomisk sponsoraftale med en større virksomhed. Her er vi ligeledes i gang med at kortlægge, hvad andre foreninger gør, hvad forskellige større virksomheder gør i forhold til deres CSR-strategi og hvad Spastikerforeningens værdi kan være overfor disse virksomheder. - Promoverings/markedsføringsaktiviteter, som kan øge kendskabet til Spastikerforeningen og dermed vores værdi som samarbejdspartner for virksomheder: S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 1

2 o Årligt nationalt racerunning-stævne. Racerunning er en CP-sport, som i høj grad kan være med til at profilere og markedsføre CP-området og Spastikerforeningen. Vi vil kunne skabe en begivenhed, som vil kunne tiltrække både fondsmidler og sponsorer. o Opmærksomhedskampagne sammen med enten et mejeri eller en dagligvarekæde om at køre en informationskampagne om CP på mælkekartoner. Vi ved fra adskillige holdningsundersøgelser, at spastikere generelt er den gruppe, som færrest vil lege med. Den placering som klassens mobbeoffer kan bruges som udgangspunkt for en oplysningskampagne, hvor der sættes fokus på, hvad CP egentlig er. Aktiviteten bør kunne tiltrække både fondsmidler og sponsorer. Synlighed over for medlemmerne Det er vigtigt, at vi som forening holder fast i aktiviteter, som vedligeholder og styrker vores synlighed overfor medlemmerne. Vi er - i modsætning til flere af vores søsterorganisationer - i den heldige situation, at vores målgruppe er velafgrænset og dermed relativt lettere at kommunikere med. Det skal vi udnytte til at sikre en effektiv og løbende dialog med vores medlemmer gennem en bred vifte af aktiviteter, som appellerer til de forskellige dele af medlemsgruppen: voksne med CP, børn og unge med CP, forældre, medlemmer med let eller svær CP osv. Det er vigtigt, at vi har tilbud og aktiviteter, som retter sig til alle og som kan være med til at fastholde nuværende medlemmer og rekruttere nye medlemmer. CP-konferencen, den 14. maj Allerede den 14. maj i 2014 afholder vi et stort arrangement henvendt til en meget bred kreds af vores medlemmer. Det interesserer naturligvis alle, som har CP, hvilke behandlingsmetoder og træningstilbud sundhedssystemet tilbyder til mennesker med CP. Derfor skal vi som forening skabe rum for, at der kan formidles en status over, hvor vi er på de vigtigste områder. Det gør vi med konferencen i maj. Konferencen er samtidig en del af vores nordiske samarbejde, så konferencen vil også give mulighed for at skabe et bredere nordisk netværk. Konferencen er den første af sin art i meget lang tid Det er imidlertid ambitionen, at vi skal gøre konferencen til en tradition, som vender tilbage hvert andet år, så vi løbende kan holde medlemmerne ajour med, hvad der foregår i sundhedsvæsenet - ikke kun som en status over aktuelle behandlingstilbud - men også med fokus på ny viden, nye muligheder og fremtidige behandlingsformer. Vi bør kunne indgå et tæt samarbejde med Elsassfonden/centret om sådanne konferencer. Landsmøde 2014 Vi er i fuld gang med at planlægge og forberede årets landsmøde. Med de nye vedtægter og dermed den nye struktur for landsmødet, så kommer landsmødet til at opfylde to formål: S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 2

3 Dels skal landsmødet diskutere handicap- og foreningspolitik. Vi skal godkende foreningens handicappolitiske strategiplan og vælge formand og næstformand. Dels er landsmødet også et fagligt forum, hvor de deltagende medlemmer og tillidsfolk får tanket op i forhold til et af foreningens helt centrale temaer: Voksne med CP. Med den planlægning, som pågår i øjeblikket, lægges der op til et virkeligt højt kvalificeret fagligt program for landsmødet. Spastikernes dag En måde at skabe opmærksomhed på spastikersagen er gennem en fokusering af indsatsen og aktiviteterne omkring en enkelt dag. Flere organisationer og sager har med stor succes skabt en særlig opmærksomhed på deres sag og målgruppe ved at udråbe en bestemt dag til at være omdrejningspunkt for en række aktiviteter. I Spastikerforeningens tilfælde kunne det måske med god mening være foreningens fødselsdag, den 30. oktober? En intern arbejdsgruppe vil i løbet af det næste halve års tid udarbejde et oplæg til, hvordan den opgave kunne gribes an og om det evt. er kombinerbart med en mere aktiv fundraising. En af ideerne kunne være at arrangere noget comedy, vi kunne placere familiedagen den dag etc. Forældre til børn i folkeskolen Inklusionsdagsordenen og implementeringen af den nye skolereform lægger et betydeligt større pres på forældrene til børn i den skolesøgende alder. Specialskole eller almindelig klasse, hvis det overhovedet er et valg. Hvordan støtter og beskytter jeg mit barn, når det inkluderes i en almindelig klasse? Hvad kan vi som forældre gøre for at understøtte inklusion? Spørgsmålene og bekymringerne er mange. Vi skal etablere to eller tre åbne studiekredse i Århus, Odense og København, hvor forældre kan mødes for at diskutere skole, inklusion, bekymringer og glæder. De åbne studiekredse vil i første omgang være faciliteret af Spastikerforeningens psykolog og nogle yngre voksne med CP, som fortæller deres egen historie. Men på sigt er det tanken, at studiekredsene skal kunne køre selv uden at være afhængige af støtte fra sekretariatet. Kontakten til hospitalernes børneambulatorier Alle børn med CP tilknyttes børneambulatoriet på det hospital, de hører til. Ambulatorierne er derfor en nøgleinstitution, når det handler om at få kontakt til forældre med nydiagnosticerede børn, men også et sted, hvor man kan vedligeholde og udbygge kontakten til børn med CP og deres forældre. Derfor er det vigtigt, at vi har tilbud, som retter sig mod børneambulatorierne. Vi vil med udgangspunkt i et nyt samarbejde med børneambulatoriet på Hvidovre Hospital udvikle en tilbudspakke rettet mod ambulatorierne. Det kan være i form af en møderække for forældre, S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 3

4 børn og personale tilknyttet ambulatoriet, hvor vores psykolog og socialrådgiver vejleder om udfordringer, regler og muligheder og det kan være i form af relevant informationsmateriale, som er målrettet til præcist ambulatorierne. Dette for at informere, men også for at sikre at vores generelle informationsmateriale findes på stedet. Fælles tænketank mellem SPU og sekretariatet om initiativer overfor ungegruppen SPU tager en række gode og vigtige initiativer specielt rettet mod unge med CP. Men det er nok ikke en rimelig forventning, at SPU skal magte alle de aktiviteter i foreningen, som retter sig mod unge med CP. Derfor vil sekretariatet tage initiativ til en fælles tænketank for SPU og sekretariatet med henblik på at få beskrevet en række aktiviteter, som kunne være relevante for ungdomsgruppen og som efterfølgende kan sættes i værk enten i regi af SPU eller foreningen som sådan. Det vigtige er, at vi få udviklet en palet af differentierede initiativer, som retter sig mod forskellige segmenter inden for ungdomsgruppen. Det vil være en selvstændig del af opgaven at formulere initiativerne i en projektramme, som gør det muligt at søge midler til aktiviteterne hos private fonde eller i offentlige puljer. Interviewbog om unge med CP i videregående uddannelse Et initiativ i direkte forlængelse heraf er allerede søsat. Vi er i øjeblikket i gang med i samarbejde med en af vores unge frivillige at tilrettelægge en interviewbog, hvor vi interviewer 5-7 unge spastikere, som enten er i gang med eller lige har afsluttet en kort-, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Bogen er tænkt som et inspirationsmateriale og samtidig en beskrivelse af nogle rollemodeller for andre unge eller forældre til børn, der gerne vil have billeder på, hvad et liv med CP også kan være. Søskende til børn med CP Vi er fra forskellig side blevet opfordret til at udarbejde et materiale, som er specielt rettet mod søskende til børn med CP. Den handske tager vi op i denne arbejdsplansperiode. Vi er allerede i gang med de første sonderinger og har kontakt til forskellige fagpersoner, som har erfaring med søskendeproblematikken. Som udgangspunkt arbejder vi ud fra, at det er et skriftligt materiale der skal udarbejdes, men viser sonderingerne, at andre formidlingskanaler er mere relevante, så overvejer vi også at bruge dem. Søskendematerialet vil formentlig også kunne indgå i vores fokus på børneambulatorierne. Ny version af pjecen om foreningen Den kvadratiske pjece om Spastikerforeningen trænger til en opdatering, der også omfatter et andet, mere kuvertvenligt format. I processen vil tekst og billeder naturligvis blive frisket op, og indmeldingsproceduren nøje beskrevet, så den også kan bruges som hvervefolder ude i kredsene. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 4

5 Foreningens hjemmeside For at få en fornemmelse af hjemmesidens kommunikations- og informationsværdi, tilgængelighed og overskuelighed mv., foretages en brugerundersøgelse. Resultaterne herfra vil sammen med et grundigt eftersyn indgå i den løbende udvikling af siden og sætte fokus på de områder, der trænger til at blive opdateret, ændret og hvad der evt. mangler. Voksne med CP Det er vigtigt, at vi til stadighed holder fokus på voksne med CP. Vi er ofte blevet mødt med kritik af, at vi ikke har et tilstrækkeligt fokus på netop den gruppe. Derfor er temaet for årets landsmøde bevidst valgt for at tilgodese voksengruppen. Derudover har vi reserveret en særlig pulje af Arvid Nilsson-midlerne til et weekend-arrangement for voksne med CP. Arrangementet er under planlægning og afholdes på Brogården ved Middelfart. Projekt Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - lidt mere end et metodeprojekt Spastikerforeningen er i samarbejde med DH og yderligere 8 organisationer netop blevet bevilget 10 millioner kroner af beskæftigelsesministeriet til et projekt, som sigter mod at hjælpe mennesker med kognitive vanskeligheder ind på arbejdsmarkedet. Det er således også en aktivitet, som retter sig specifikt mod voksne med CP. Grundideen i projektet er, at vi som handicaporganisationer har en særlig viden om vores medlemsgruppe, som gør, at vi har en særlig forudsætning for at hjælpe vores medlemmer med at gennemskue og erkende deres funktionsnedsættelse, så de bliver bedre til at efterspørge den rigtige hjælp og kompensation i jobcentret. Projektet udføres i samarbejde med jobcentrene i Aalborg, Esbjerg, Odsherred og Frederiksberg. De deltagende foreninger får betaling for deltagelse i projektet pr. borger, som kommer ind i projektet ( pr. forløb). Det er på nuværende tidspunkt umuligt at sige, hvor mange forløb Spastikerforeningen bliver tildelt. Projektet bygger i høj grad på de erfaringer Spastikerforeningen har gjort i to tidligere arbejdsmarkedsprojekter. Jonstrupvang Den relativt lille målgruppe, som bor på vores botilbud Jonstrupvang, har krav på vores fulde opmærksomhed i de kommende år. Bygningsmassen på Jonstrupvang er oppe i årene, og kravet er - inden for en ikke nærmere angiven årrække - at få Jonstrupvang bygningsmæssigt fremtidssikret. De økonomiske, lovgivningsmæssige og handicappolitiske komplikationer omkring en renovering af Jonstrupvang er imidlertid så store, at de ikke kan overses. Men det afskaffer ikke problemet, som skal finde en løsning på den ene eller den anden måde. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 5

6 Derfor er det en topprioritet for foreningens ledelse: direktør, FU og HB at finde løsninger og udveje i denne sag vil blive brugt på sonderinger og afsøgninger af mulige løsninger i håb om, at vi frem mod hovedbestyrelsesmødet i april 2015 kan have bud på, hvordan mulige modeller for en fremtidig løsning kan se ud. Brugerrådslandsmøde Egmont Højskolen Spastikerforeningen og DHF er for fjerde år i træk gået sammen om at afholde et brugerrådslandsmøde for repræsentanter for brugerråd på landets botilbud. Det afholdes på Egmont Højskolen i november Temaet for brugerrådsmødet er endnu ikke fastlagt. Vanførefonden har i 2012 støttet projektet økonomisk med kr., og det er vores forventning, af vi fortsat kan afholde landsmødet inden for den bevilling. Synlighed i det politiske system Den politiske dagsorden er kendetegnet ved en betydelig grad af uforudsigelighed. Vi sætter kun i begrænset omfang selv den dagsorden, mens vi er nødsaget til at være beredte på, at kunne forholde os til den dagsorden andre sætter. Men umiddelbart ligger der følgende opgaver foran os: Feriemuligheder for beboere på botilbud Vi har ved mange lejligheder rejst problemstillingen omkring de urimelige feriemuligheder for beboere på botilbud senest i forbindelse med valgkampen i efteråret 2013 og nu igen med Lone Møllers leder i Spastikeren februar Beboere i botilbud, som har behov for ledsagelse/hjælp for at kunne komme på ferie - eller i øvrigt blot at forlade botilbuddet for en periode - har ekstremt svært ved at få den nødvendige hjælp, fordi hjælpen typisk vil være givet som del af en pakke, der hænger uløseligt sammen med botilbuddet. Den enkelte kan ikke trække sin egen individuelle hjælp ud, fordi hjælpen/hjælperen ofte vil være knyttet op på flere beboere. Man bliver reelt siamesisk tvilling med sit botilbud. Ingen kommer nogen steder, hvis ikke alle (eller flere) er med. Det er åbenlyst urimeligt, at borgere i botilbud stilles så radikalt anderledes og ringere end borgere i almindelighed og også end borgere, som har en BPA-ordning. Borgere i botilbud skal selvfølgelig have ret til ferie også selv om det forudsætter hjælp. FU har på sit møde i marts bedt sekretariatet om at tage kontakt til DHF og LEV med henblik på en fælles indsats for at få ændret på reglerne. Sekretariatet og FU følger op og tager de nødvendige initiativer gerne sammen med andre organisationer, som har problemstillingen inde på livet. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 6

7 Uddannelse i alternativ og supplerende kommunikation til mennesker med komplekse kommunikationsbehov Hovedbestyrelsen besluttede i november 2013, at foreningen skal arbejde på at få etableret et formaliseret uddannelsestilbud i alternativ og supplerende kommunikation. Som det står at læse i formandens beretning for 2013, så er det allerede lykkedes at få etableret et samearbejde med UCC (University College Copenhagen) om ansøgning om etablering af et modul i alternativ og supplerende kommunikation i den eksisterende diplomuddannelse i specialpædagogik. Den proces vil vi følge til dørs hen over sommeren, og vi vil bidrage med sparring omkring indholdet, hvis modulet godkendes til juni. Lykkes det, så vil næste skridt være at arbejde for, at der ikke kun indgår et modul i en eksisterende diplomuddannelse, men at der etableres en selvstændig diplomuddannelse i alternativ og supplerende kommunikation. National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Som bekendt blev den kliniske retningslinje for fysioterapi til børn med CP offentliggjort her i marts Det lykkedes ikke at forhindre udgivelsen af retningslinjen. Opgaven er nu at følge udviklingen omkring retningslinjen. Hvilke konsekvenser får den, sker der synlige ændringer eller påvirkes praksis ikke? Retningslinjen skal løbende revideres. Derfor er det helt afgørende, at vi nøje følger de konsekvenser, retningslinjen kan få. Vi vil ligeledes undersøge muligheden for at få sat forskningsaktiviteter inden for området i værk. Først og fremmest inden for ridefysioterapi, hvor evidensen er ekstremt svag, men ikke desto mindre er mundet ud i en svag anbefaling imod ridefysioterapi. Vi vil søge samarbejde med fysioterapiforeningen og evt. i samarbejde med den forsøge at rejse fondsmidler til et forskningsstudie inden for området. Synlighed overfor tillidsfolk og frivillige Spastikerforeningens repræsentanter i handicapråd, lokale beskæftigelses råd m.m. Efter kommunalvalget i oktober 2013 er der udpeget nye medlemmer til diverse DH-bestyrelser, kommunale handicapråd, beskæftigelsesråd m.v. Der vil være behov for at samle de repræsentanter, Spastikerforeningen har i disse organer, til en diskussion om aktuelle udfordringer i det lokale arbejde, de lokale repræsentanters forventninger til foreningen og foreningens forventninger til dem. Vi vil tage initiativ til at samle vores repræsentanter i vinteren 2014/15. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 7

8 Informatørkorpset Vi har desværre ikke været flittige til at følge op på vores informatører. Derfor vil der være et tilsvarende behov for at få samlet informatørerne. Samtidig er der også et behov for, at vi centralt i foreningen får diskuteret, hvad vi vil med vores informatørkorps. Hvordan kan vi revitalisere ideen om informatører? Kan vi brede ideen ud, så vi ikke kun taler om informatører, men taler om ambassadører, så anvendelsesområdet for korpset kan bredes ud til at omfatte andre opgaver end de mere snævre oplysningsopgaver? Sekretariatet vil i løbet af 2014 udarbejde et oplæg til, hvordan vi fremover kan anvende den indsats, frivillige er parate til at lægge i foreningen. Bisidderkorpset Vedligeholdelse og udvikling af bisidderkorpset til et foreningsaktiv på niveau med rådgivning og kurser er en af arbejdsplansperiodens topprioriteter. Alt tyder på, at lige præcist bisidderordninger er et af de områder, hvor foreninger som vores forventes at kunne og skulle bidrage til at udvikle velfærdssamfundet i et samarbejde mellem offentlige myndigheder og foreninger. Over alt hvor der diskuteres retssikkerhed, diskuteres der også bisidderordninger, partsrepræsentanter osv. Derfor er det helt afgørende, at vi udbygger og udvikler vores bisidderordning, så vi både får flere bisiddere og udvikler konceptet for bisidning. Det betyder, at vi skal have fokus på både rekruttering, nyuddannelse og efteruddannelse af vores gamle bisiddere. Vi har foreløbig været i stand til at finansiere vores bisidderaktiviteter ved hjælp af de fondsmidler, vi har fået. Det vil være vigtigt, at vi fortsat søger nye midler til projektet, så vi kan fastholde et højt niveau uden at belaste foreningens driftsøkonomi yderligere. Tillidsfolk i kredsbestyrelsen mm. Vi vil i perioden for arbejdsplanen tage initiativ til et eller flere kurser rettet mod bestyrelsesarbejde. Hvilke opgaver er der, hvordan ser bestyrelsens årshjul ud, økonomi og regnskab, inspiration til arrangementer m.m. Vedligeholdelsesopgaver på allerede eksisterende aktiviteter De ovenfor nævnte initiativer og aktiviteter er alle nye opgaver eller en grundlæggende redefinering af eksisterende aktiviteter. Men i enhver virksomhed findes der naturligvis en lang række daglige aktiviteter og rutiner, som er helt og aldeles fundamentale for at holde virksomheden i gang. Aktiviteter, som desværre ofte negligeres og overses både for deres vigtighed og i tidsallokeringen. Det er derfor af stor vigtighed at få understreget, at der er et utal af rugbrødsaktiviteter, som skal gøres hver dag og uden hvilke, der ikke var nogen forening. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 8

9 Det handler om administrative og regnskabsmæssige opgaver, lovpligtigt sikkerhedsudvalg, legatuddelinger, telefonbetjening, medlemsservice, kontingentopkrævning, gavebrev og sommerhusadministration; det er fundraising og administration af klubberne, der er løbende informationsopgaver som hjemmesiden, bladet og de sociale medier, der er telefon- og netrådgivning og det er sekretariatsbetjening af kursusudvalget, kursusplanlægning og -afholdelse, servicering af ulandsudvalget, forretningsudvalget og hovedbestyrelsen med meget mere. Alt i alt opgaver som i realiteten nok beslaglægger mere tid, end den tid vi har tilbage til at igangsætte nye aktiviteter. Og alt sammen opgaver, som i virkeligheden også burde have sin egen beskrivelse i en arbejdsplan. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 9

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

s astikeren FOKUS PÅ FORKLÆDT BESPARELSER FLYTTE HJEM TEAM TVILLING SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN DET KØRER FOR

s astikeren FOKUS PÅ FORKLÆDT BESPARELSER FLYTTE HJEM TEAM TVILLING SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN DET KØRER FOR NR.5 OKTOBER 2013 ÅRGANG 63 s astikeren DET KØRER FOR TEAM TVILLING BESPARELSER FORKLÆDT SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID FLYTTE HJEM PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN FOKUS PÅ KOMMUNALVALGET www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren REPORTAGE FRA LANDSMØDET HUMAN AFVIKLING FANTASTISKE TEAM TVILLING NY STOR LEGATUDDELING www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 5/2014 Nu sættes slutspurten ind

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere