Arbejdsplan for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplan for 2014 2016"

Transkript

1 Arbejdsplan for Den arbejdsplan, som har ligget til grund for foreningens arbejde gennem de seneste to år, har været båret af ambitionen om større synlighed. Større synlighed overfor offentligheden, det politiske system, internt i DH-familien og ikke mindst større synlighed overfor medlemmerne. Som formanden konstaterer i sin beretning for foreningsåret 2013, så er vi i høj grad lykkedes med at føre den ambition ud i livet. Spastikerforeningen står i dag et helt andet sted, end vi gjorde for 3-4 år siden. Vi er nået langt, men ikke langt nok. Der er stadig et stykke vej at gå, før vi kan ses fra månen. Derfor skal synlighed og kommunikation fortsat være de overordnede målsætninger, vi som forening arbejder efter: - Synlighed over for medlemmerne - Synlighed i offentligheden og overfor det politiske system - Synlighed internt i DH-systemet Bedre økonomi Det er en selvstændig og højt prioriteret opgave at arbejde målrettet på at skabe øgede indtægter til foreningen. Forudsætningen, for at det lykkes at skabe større synlighed og bedre kommunikation, er naturligvis, at der er midler til rådighed og balance i økonomien. Der skal derfor hurtigst muligt igangsættes aktiviteter, som kan skabe indtægter for foreningen enten i form af sponsorater, fondsmidler eller andre indtægtskilder: Strategi for samarbejde med virksomheder En intern arbejdsgruppe er allerede i gang med at udarbejde et antal strategipapirer for, hvordan vi kan: - Indgå økonomiske partnerskaber med mindre virksomheder f.eks. de virksomheder som leverer til Spastikerforeningen. Vi er i gang med at kortlægge, hvad andre foreninger gør, hvad forskellige virksomheder gør i forhold til deres CSR-strategi, hvad Spastikerforeningens værdi kan være overfor disse virksomheder etc. - Indgå en økonomisk sponsoraftale med en større virksomhed. Her er vi ligeledes i gang med at kortlægge, hvad andre foreninger gør, hvad forskellige større virksomheder gør i forhold til deres CSR-strategi og hvad Spastikerforeningens værdi kan være overfor disse virksomheder. - Promoverings/markedsføringsaktiviteter, som kan øge kendskabet til Spastikerforeningen og dermed vores værdi som samarbejdspartner for virksomheder: S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 1

2 o Årligt nationalt racerunning-stævne. Racerunning er en CP-sport, som i høj grad kan være med til at profilere og markedsføre CP-området og Spastikerforeningen. Vi vil kunne skabe en begivenhed, som vil kunne tiltrække både fondsmidler og sponsorer. o Opmærksomhedskampagne sammen med enten et mejeri eller en dagligvarekæde om at køre en informationskampagne om CP på mælkekartoner. Vi ved fra adskillige holdningsundersøgelser, at spastikere generelt er den gruppe, som færrest vil lege med. Den placering som klassens mobbeoffer kan bruges som udgangspunkt for en oplysningskampagne, hvor der sættes fokus på, hvad CP egentlig er. Aktiviteten bør kunne tiltrække både fondsmidler og sponsorer. Synlighed over for medlemmerne Det er vigtigt, at vi som forening holder fast i aktiviteter, som vedligeholder og styrker vores synlighed overfor medlemmerne. Vi er - i modsætning til flere af vores søsterorganisationer - i den heldige situation, at vores målgruppe er velafgrænset og dermed relativt lettere at kommunikere med. Det skal vi udnytte til at sikre en effektiv og løbende dialog med vores medlemmer gennem en bred vifte af aktiviteter, som appellerer til de forskellige dele af medlemsgruppen: voksne med CP, børn og unge med CP, forældre, medlemmer med let eller svær CP osv. Det er vigtigt, at vi har tilbud og aktiviteter, som retter sig til alle og som kan være med til at fastholde nuværende medlemmer og rekruttere nye medlemmer. CP-konferencen, den 14. maj Allerede den 14. maj i 2014 afholder vi et stort arrangement henvendt til en meget bred kreds af vores medlemmer. Det interesserer naturligvis alle, som har CP, hvilke behandlingsmetoder og træningstilbud sundhedssystemet tilbyder til mennesker med CP. Derfor skal vi som forening skabe rum for, at der kan formidles en status over, hvor vi er på de vigtigste områder. Det gør vi med konferencen i maj. Konferencen er samtidig en del af vores nordiske samarbejde, så konferencen vil også give mulighed for at skabe et bredere nordisk netværk. Konferencen er den første af sin art i meget lang tid Det er imidlertid ambitionen, at vi skal gøre konferencen til en tradition, som vender tilbage hvert andet år, så vi løbende kan holde medlemmerne ajour med, hvad der foregår i sundhedsvæsenet - ikke kun som en status over aktuelle behandlingstilbud - men også med fokus på ny viden, nye muligheder og fremtidige behandlingsformer. Vi bør kunne indgå et tæt samarbejde med Elsassfonden/centret om sådanne konferencer. Landsmøde 2014 Vi er i fuld gang med at planlægge og forberede årets landsmøde. Med de nye vedtægter og dermed den nye struktur for landsmødet, så kommer landsmødet til at opfylde to formål: S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 2

3 Dels skal landsmødet diskutere handicap- og foreningspolitik. Vi skal godkende foreningens handicappolitiske strategiplan og vælge formand og næstformand. Dels er landsmødet også et fagligt forum, hvor de deltagende medlemmer og tillidsfolk får tanket op i forhold til et af foreningens helt centrale temaer: Voksne med CP. Med den planlægning, som pågår i øjeblikket, lægges der op til et virkeligt højt kvalificeret fagligt program for landsmødet. Spastikernes dag En måde at skabe opmærksomhed på spastikersagen er gennem en fokusering af indsatsen og aktiviteterne omkring en enkelt dag. Flere organisationer og sager har med stor succes skabt en særlig opmærksomhed på deres sag og målgruppe ved at udråbe en bestemt dag til at være omdrejningspunkt for en række aktiviteter. I Spastikerforeningens tilfælde kunne det måske med god mening være foreningens fødselsdag, den 30. oktober? En intern arbejdsgruppe vil i løbet af det næste halve års tid udarbejde et oplæg til, hvordan den opgave kunne gribes an og om det evt. er kombinerbart med en mere aktiv fundraising. En af ideerne kunne være at arrangere noget comedy, vi kunne placere familiedagen den dag etc. Forældre til børn i folkeskolen Inklusionsdagsordenen og implementeringen af den nye skolereform lægger et betydeligt større pres på forældrene til børn i den skolesøgende alder. Specialskole eller almindelig klasse, hvis det overhovedet er et valg. Hvordan støtter og beskytter jeg mit barn, når det inkluderes i en almindelig klasse? Hvad kan vi som forældre gøre for at understøtte inklusion? Spørgsmålene og bekymringerne er mange. Vi skal etablere to eller tre åbne studiekredse i Århus, Odense og København, hvor forældre kan mødes for at diskutere skole, inklusion, bekymringer og glæder. De åbne studiekredse vil i første omgang være faciliteret af Spastikerforeningens psykolog og nogle yngre voksne med CP, som fortæller deres egen historie. Men på sigt er det tanken, at studiekredsene skal kunne køre selv uden at være afhængige af støtte fra sekretariatet. Kontakten til hospitalernes børneambulatorier Alle børn med CP tilknyttes børneambulatoriet på det hospital, de hører til. Ambulatorierne er derfor en nøgleinstitution, når det handler om at få kontakt til forældre med nydiagnosticerede børn, men også et sted, hvor man kan vedligeholde og udbygge kontakten til børn med CP og deres forældre. Derfor er det vigtigt, at vi har tilbud, som retter sig mod børneambulatorierne. Vi vil med udgangspunkt i et nyt samarbejde med børneambulatoriet på Hvidovre Hospital udvikle en tilbudspakke rettet mod ambulatorierne. Det kan være i form af en møderække for forældre, S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 3

4 børn og personale tilknyttet ambulatoriet, hvor vores psykolog og socialrådgiver vejleder om udfordringer, regler og muligheder og det kan være i form af relevant informationsmateriale, som er målrettet til præcist ambulatorierne. Dette for at informere, men også for at sikre at vores generelle informationsmateriale findes på stedet. Fælles tænketank mellem SPU og sekretariatet om initiativer overfor ungegruppen SPU tager en række gode og vigtige initiativer specielt rettet mod unge med CP. Men det er nok ikke en rimelig forventning, at SPU skal magte alle de aktiviteter i foreningen, som retter sig mod unge med CP. Derfor vil sekretariatet tage initiativ til en fælles tænketank for SPU og sekretariatet med henblik på at få beskrevet en række aktiviteter, som kunne være relevante for ungdomsgruppen og som efterfølgende kan sættes i værk enten i regi af SPU eller foreningen som sådan. Det vigtige er, at vi få udviklet en palet af differentierede initiativer, som retter sig mod forskellige segmenter inden for ungdomsgruppen. Det vil være en selvstændig del af opgaven at formulere initiativerne i en projektramme, som gør det muligt at søge midler til aktiviteterne hos private fonde eller i offentlige puljer. Interviewbog om unge med CP i videregående uddannelse Et initiativ i direkte forlængelse heraf er allerede søsat. Vi er i øjeblikket i gang med i samarbejde med en af vores unge frivillige at tilrettelægge en interviewbog, hvor vi interviewer 5-7 unge spastikere, som enten er i gang med eller lige har afsluttet en kort-, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Bogen er tænkt som et inspirationsmateriale og samtidig en beskrivelse af nogle rollemodeller for andre unge eller forældre til børn, der gerne vil have billeder på, hvad et liv med CP også kan være. Søskende til børn med CP Vi er fra forskellig side blevet opfordret til at udarbejde et materiale, som er specielt rettet mod søskende til børn med CP. Den handske tager vi op i denne arbejdsplansperiode. Vi er allerede i gang med de første sonderinger og har kontakt til forskellige fagpersoner, som har erfaring med søskendeproblematikken. Som udgangspunkt arbejder vi ud fra, at det er et skriftligt materiale der skal udarbejdes, men viser sonderingerne, at andre formidlingskanaler er mere relevante, så overvejer vi også at bruge dem. Søskendematerialet vil formentlig også kunne indgå i vores fokus på børneambulatorierne. Ny version af pjecen om foreningen Den kvadratiske pjece om Spastikerforeningen trænger til en opdatering, der også omfatter et andet, mere kuvertvenligt format. I processen vil tekst og billeder naturligvis blive frisket op, og indmeldingsproceduren nøje beskrevet, så den også kan bruges som hvervefolder ude i kredsene. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 4

5 Foreningens hjemmeside For at få en fornemmelse af hjemmesidens kommunikations- og informationsværdi, tilgængelighed og overskuelighed mv., foretages en brugerundersøgelse. Resultaterne herfra vil sammen med et grundigt eftersyn indgå i den løbende udvikling af siden og sætte fokus på de områder, der trænger til at blive opdateret, ændret og hvad der evt. mangler. Voksne med CP Det er vigtigt, at vi til stadighed holder fokus på voksne med CP. Vi er ofte blevet mødt med kritik af, at vi ikke har et tilstrækkeligt fokus på netop den gruppe. Derfor er temaet for årets landsmøde bevidst valgt for at tilgodese voksengruppen. Derudover har vi reserveret en særlig pulje af Arvid Nilsson-midlerne til et weekend-arrangement for voksne med CP. Arrangementet er under planlægning og afholdes på Brogården ved Middelfart. Projekt Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - lidt mere end et metodeprojekt Spastikerforeningen er i samarbejde med DH og yderligere 8 organisationer netop blevet bevilget 10 millioner kroner af beskæftigelsesministeriet til et projekt, som sigter mod at hjælpe mennesker med kognitive vanskeligheder ind på arbejdsmarkedet. Det er således også en aktivitet, som retter sig specifikt mod voksne med CP. Grundideen i projektet er, at vi som handicaporganisationer har en særlig viden om vores medlemsgruppe, som gør, at vi har en særlig forudsætning for at hjælpe vores medlemmer med at gennemskue og erkende deres funktionsnedsættelse, så de bliver bedre til at efterspørge den rigtige hjælp og kompensation i jobcentret. Projektet udføres i samarbejde med jobcentrene i Aalborg, Esbjerg, Odsherred og Frederiksberg. De deltagende foreninger får betaling for deltagelse i projektet pr. borger, som kommer ind i projektet ( pr. forløb). Det er på nuværende tidspunkt umuligt at sige, hvor mange forløb Spastikerforeningen bliver tildelt. Projektet bygger i høj grad på de erfaringer Spastikerforeningen har gjort i to tidligere arbejdsmarkedsprojekter. Jonstrupvang Den relativt lille målgruppe, som bor på vores botilbud Jonstrupvang, har krav på vores fulde opmærksomhed i de kommende år. Bygningsmassen på Jonstrupvang er oppe i årene, og kravet er - inden for en ikke nærmere angiven årrække - at få Jonstrupvang bygningsmæssigt fremtidssikret. De økonomiske, lovgivningsmæssige og handicappolitiske komplikationer omkring en renovering af Jonstrupvang er imidlertid så store, at de ikke kan overses. Men det afskaffer ikke problemet, som skal finde en løsning på den ene eller den anden måde. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 5

6 Derfor er det en topprioritet for foreningens ledelse: direktør, FU og HB at finde løsninger og udveje i denne sag vil blive brugt på sonderinger og afsøgninger af mulige løsninger i håb om, at vi frem mod hovedbestyrelsesmødet i april 2015 kan have bud på, hvordan mulige modeller for en fremtidig løsning kan se ud. Brugerrådslandsmøde Egmont Højskolen Spastikerforeningen og DHF er for fjerde år i træk gået sammen om at afholde et brugerrådslandsmøde for repræsentanter for brugerråd på landets botilbud. Det afholdes på Egmont Højskolen i november Temaet for brugerrådsmødet er endnu ikke fastlagt. Vanførefonden har i 2012 støttet projektet økonomisk med kr., og det er vores forventning, af vi fortsat kan afholde landsmødet inden for den bevilling. Synlighed i det politiske system Den politiske dagsorden er kendetegnet ved en betydelig grad af uforudsigelighed. Vi sætter kun i begrænset omfang selv den dagsorden, mens vi er nødsaget til at være beredte på, at kunne forholde os til den dagsorden andre sætter. Men umiddelbart ligger der følgende opgaver foran os: Feriemuligheder for beboere på botilbud Vi har ved mange lejligheder rejst problemstillingen omkring de urimelige feriemuligheder for beboere på botilbud senest i forbindelse med valgkampen i efteråret 2013 og nu igen med Lone Møllers leder i Spastikeren februar Beboere i botilbud, som har behov for ledsagelse/hjælp for at kunne komme på ferie - eller i øvrigt blot at forlade botilbuddet for en periode - har ekstremt svært ved at få den nødvendige hjælp, fordi hjælpen typisk vil være givet som del af en pakke, der hænger uløseligt sammen med botilbuddet. Den enkelte kan ikke trække sin egen individuelle hjælp ud, fordi hjælpen/hjælperen ofte vil være knyttet op på flere beboere. Man bliver reelt siamesisk tvilling med sit botilbud. Ingen kommer nogen steder, hvis ikke alle (eller flere) er med. Det er åbenlyst urimeligt, at borgere i botilbud stilles så radikalt anderledes og ringere end borgere i almindelighed og også end borgere, som har en BPA-ordning. Borgere i botilbud skal selvfølgelig have ret til ferie også selv om det forudsætter hjælp. FU har på sit møde i marts bedt sekretariatet om at tage kontakt til DHF og LEV med henblik på en fælles indsats for at få ændret på reglerne. Sekretariatet og FU følger op og tager de nødvendige initiativer gerne sammen med andre organisationer, som har problemstillingen inde på livet. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 6

7 Uddannelse i alternativ og supplerende kommunikation til mennesker med komplekse kommunikationsbehov Hovedbestyrelsen besluttede i november 2013, at foreningen skal arbejde på at få etableret et formaliseret uddannelsestilbud i alternativ og supplerende kommunikation. Som det står at læse i formandens beretning for 2013, så er det allerede lykkedes at få etableret et samearbejde med UCC (University College Copenhagen) om ansøgning om etablering af et modul i alternativ og supplerende kommunikation i den eksisterende diplomuddannelse i specialpædagogik. Den proces vil vi følge til dørs hen over sommeren, og vi vil bidrage med sparring omkring indholdet, hvis modulet godkendes til juni. Lykkes det, så vil næste skridt være at arbejde for, at der ikke kun indgår et modul i en eksisterende diplomuddannelse, men at der etableres en selvstændig diplomuddannelse i alternativ og supplerende kommunikation. National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Som bekendt blev den kliniske retningslinje for fysioterapi til børn med CP offentliggjort her i marts Det lykkedes ikke at forhindre udgivelsen af retningslinjen. Opgaven er nu at følge udviklingen omkring retningslinjen. Hvilke konsekvenser får den, sker der synlige ændringer eller påvirkes praksis ikke? Retningslinjen skal løbende revideres. Derfor er det helt afgørende, at vi nøje følger de konsekvenser, retningslinjen kan få. Vi vil ligeledes undersøge muligheden for at få sat forskningsaktiviteter inden for området i værk. Først og fremmest inden for ridefysioterapi, hvor evidensen er ekstremt svag, men ikke desto mindre er mundet ud i en svag anbefaling imod ridefysioterapi. Vi vil søge samarbejde med fysioterapiforeningen og evt. i samarbejde med den forsøge at rejse fondsmidler til et forskningsstudie inden for området. Synlighed overfor tillidsfolk og frivillige Spastikerforeningens repræsentanter i handicapråd, lokale beskæftigelses råd m.m. Efter kommunalvalget i oktober 2013 er der udpeget nye medlemmer til diverse DH-bestyrelser, kommunale handicapråd, beskæftigelsesråd m.v. Der vil være behov for at samle de repræsentanter, Spastikerforeningen har i disse organer, til en diskussion om aktuelle udfordringer i det lokale arbejde, de lokale repræsentanters forventninger til foreningen og foreningens forventninger til dem. Vi vil tage initiativ til at samle vores repræsentanter i vinteren 2014/15. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 7

8 Informatørkorpset Vi har desværre ikke været flittige til at følge op på vores informatører. Derfor vil der være et tilsvarende behov for at få samlet informatørerne. Samtidig er der også et behov for, at vi centralt i foreningen får diskuteret, hvad vi vil med vores informatørkorps. Hvordan kan vi revitalisere ideen om informatører? Kan vi brede ideen ud, så vi ikke kun taler om informatører, men taler om ambassadører, så anvendelsesområdet for korpset kan bredes ud til at omfatte andre opgaver end de mere snævre oplysningsopgaver? Sekretariatet vil i løbet af 2014 udarbejde et oplæg til, hvordan vi fremover kan anvende den indsats, frivillige er parate til at lægge i foreningen. Bisidderkorpset Vedligeholdelse og udvikling af bisidderkorpset til et foreningsaktiv på niveau med rådgivning og kurser er en af arbejdsplansperiodens topprioriteter. Alt tyder på, at lige præcist bisidderordninger er et af de områder, hvor foreninger som vores forventes at kunne og skulle bidrage til at udvikle velfærdssamfundet i et samarbejde mellem offentlige myndigheder og foreninger. Over alt hvor der diskuteres retssikkerhed, diskuteres der også bisidderordninger, partsrepræsentanter osv. Derfor er det helt afgørende, at vi udbygger og udvikler vores bisidderordning, så vi både får flere bisiddere og udvikler konceptet for bisidning. Det betyder, at vi skal have fokus på både rekruttering, nyuddannelse og efteruddannelse af vores gamle bisiddere. Vi har foreløbig været i stand til at finansiere vores bisidderaktiviteter ved hjælp af de fondsmidler, vi har fået. Det vil være vigtigt, at vi fortsat søger nye midler til projektet, så vi kan fastholde et højt niveau uden at belaste foreningens driftsøkonomi yderligere. Tillidsfolk i kredsbestyrelsen mm. Vi vil i perioden for arbejdsplanen tage initiativ til et eller flere kurser rettet mod bestyrelsesarbejde. Hvilke opgaver er der, hvordan ser bestyrelsens årshjul ud, økonomi og regnskab, inspiration til arrangementer m.m. Vedligeholdelsesopgaver på allerede eksisterende aktiviteter De ovenfor nævnte initiativer og aktiviteter er alle nye opgaver eller en grundlæggende redefinering af eksisterende aktiviteter. Men i enhver virksomhed findes der naturligvis en lang række daglige aktiviteter og rutiner, som er helt og aldeles fundamentale for at holde virksomheden i gang. Aktiviteter, som desværre ofte negligeres og overses både for deres vigtighed og i tidsallokeringen. Det er derfor af stor vigtighed at få understreget, at der er et utal af rugbrødsaktiviteter, som skal gøres hver dag og uden hvilke, der ikke var nogen forening. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 8

9 Det handler om administrative og regnskabsmæssige opgaver, lovpligtigt sikkerhedsudvalg, legatuddelinger, telefonbetjening, medlemsservice, kontingentopkrævning, gavebrev og sommerhusadministration; det er fundraising og administration af klubberne, der er løbende informationsopgaver som hjemmesiden, bladet og de sociale medier, der er telefon- og netrådgivning og det er sekretariatsbetjening af kursusudvalget, kursusplanlægning og -afholdelse, servicering af ulandsudvalget, forretningsudvalget og hovedbestyrelsen med meget mere. Alt i alt opgaver som i realiteten nok beslaglægger mere tid, end den tid vi har tilbage til at igangsætte nye aktiviteter. Og alt sammen opgaver, som i virkeligheden også burde have sin egen beskrivelse i en arbejdsplan. S p a s t i k e r f o r e n i n g e n Side 9

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt"

Projekt Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt Sag 2-2014-00049 Dok. 154902/kwk Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt" Indhold Baggrund og formål med projektet... 1 Baggrund... 1 Formål... 2 Mål i

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Jeppe Sørensen, sundhedspolitisk konsulent i Danske Handicaporganisationer Undersøgelsens

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016

Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016 Referat fra møde i Dialogforum den 30. november 2016 Deltagere: Danske Handicaporganisationer: Ole Lennart Hansen Bente Bjerregaard Rey Niklas Andersen Bente Brandstrup Kommunerne: Borgmester Egon Fræhr,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd Refleksionspapir om inklusion Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Kira Hallberg Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP

TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP TEMA AFTEN FRA BARN TIL VOKSEN MED HANDICAP Målgruppe: Forældre med barn med handicap i alderen 15-18 år. Sted: Bymose Hegn, Bymosegårdvej 11, 3200 Helsinge, T: 86 39 61 11, Dato: 15. september fra kl.

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 2-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 2-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 2-2014 Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.2, maj 2014

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Slutdokument Aktiv hele livet

Slutdokument Aktiv hele livet Slutdokument Aktiv hele livet Opsamling fra omstillingsgruppen Indhold Proces... 2 Konferencen den 24. april 2014... 3 Paradigmeskift i velfærden... 4 Kommunikationsstrategi... 4 De indkomne forslag...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

Referat af HBM 3a/2016 den 29. april på Hotel Nyborg Strand

Referat af HBM 3a/2016 den 29. april på Hotel Nyborg Strand Referat af HBM 3a/2016 den 29. april på Hotel Nyborg Strand TIL STEDE Louise Bonnevie Trine Christensen, sekretariatet Martin Isenbecker Fatima Madsen Ole Ankjær Madsen Oliver de Mylius Kristoffer Nilaus

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing

Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing Et projekt under Pulje B Résumé SFOF indledte i januar 2012 projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing.

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere