Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag."

Transkript

1 KEA Københavns Erhvervsakademi Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Erhvervsakademis ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgende udkast til afgørelse: Afslag på godkendelse af udbud af Den merkantile diplomuddannelse i Ballerup Afgørelsen er truffet i medfør af 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.. Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen ikke opfylder kriteriet for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013, bilag december 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade København K Telefon Telefa E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jakob Krohn-Rasmussen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist betragtes afslaget som endeligt. Med venlig hilsen Jette Søgren Nielsen Kontorchef Side 1/2

2 Bilag 1: RUVUs vurdering Ansøger: Københavns Erhvervsakademi Uddannelse: Den Merkantile diplomuddannelse Engelsk titel: Diploma of Business Studies Udbudssted: Ballerup Uddannelsessprog: Dansk Beskrivelse af uddannelsen: Diplomuddannelser er normeret til 1 år og tilrettelægges typisk på deltid. Uddannelsen har Uddannelsens erhvervssigte til formål at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for det merkantile felt samt at udvikle egen praksis. Uddannelsen henvender sig både til personer, der arbejder inden for virksomhedsdrift og - udvikling i offentlige eller private virksomheder og institutioner, og personer, der har en anden faglighed og har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde Eksisterende udbud RUVU s vurdering Erhvervsakademi Kolding Copenhagen Business Academy (CBA) Erhvervsakademi Lillebælt Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Aarhus Professionshøjskolen Nordjylland Professionshøjskolen Sjælland Professionshøjskolen VIA RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4. Det er lagt til grund for vurderingen, at aktiviteten på de eksisterende udbud ikke er særlig stor (31,6 årselevener i 2012 på landsplan) og RUVU sætter således spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at oprette endnu et udbud. Ansøger har desuden ikke har redegjort for, hvad et nyt udbud vil betyde for vilkårene for det allerede eksisterede udbud i hovedstadsregionen på Copenhagen Business Academy. Side 2/2

3 STYRELSEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ATT. KONTORCHEF JETTE SØGREN NIELSEN BREDGADE KØBENHAVN K KVALITET GULDBERGSGADE 29N 2200 KØBENHAVN N TLF FAX CVR: EAN: REF: MISL 19. december 2013 INDSIGELSE OVER AFGØRELSE OM AFSLAG PÅ PRÆKVALIFICERING Københavns Erhvervsakademi KEA har den 10. december 2013 modtaget et afslag på ansøgninger om prækvalificering af henholdsvis PBA i Multiplatform Storytelling and Production (ref.nr. 13/ ) og den merkantile diplomuddannelse (ref.nr. 13/ ). KEA står uforstående over for disse to afgørelser om afslag på prækvalificering. I afgørelsen er der mulighed for at KEA kan gøre indsigelse mod disse afgørelser, hvilket vi hermed vil gøre. Begrundelserne for dette fremgår af nedenstående for hver af de to uddannelser. PBA-UDDANNELSE I MULTIPLATFORM STORYTELLING AND PRODUCTION Det er af stor vigtighed for KEA, at der er mulighed for at konsolidere og fremtidssikre den uddannelsesportefølje, der er KEAs. Her er det især vigtigt, at KEA får mulighed for at modernisere sine medieuddannelser. Medier er i dag et meget bredere begreb end det var dengang, man udviklede eksempelvis multimediedesigneruddannelsen. Det filmiske element er uomgængeligt i nutidens perspektiv. Det glæder os, at det implicit anerkendes, at et udbud i København er fornuftigt, samt at KEAs portefølje af uddannelser matcher den ansøgte uddannelse og KEA dermed vil kunne skabe et godt fagligt miljø omkring uddannelsen. I afgørelsen anføres imidlertid nogle andre begrundelser for afslaget. Vi vil derfor kort ridse de vigtigste punkter i afslaget op samt redegøre for, hvorfor vi ikke er enige i afslaget og håber på en positiv prækvalifikation. Afslaget begrundes med 1 / 12

4 1. at uddannelsen er dimensioneret ved VIA University College 2. at KEA ikke har redegjort for, hvilken virkning et udbud på KEA vil have på henholdsvis antal praktikpladser og beskæftigelsesmulighed for dimittender fra beslægtede uddannelser, herunder dimittender fra TV- og Medietilrettelæggelse Ad 1 Vi forstår indsigelsen om uddannelsens dimensionering og anbefalingen om at afvente dimittender fra uddannelsen i VIA som en bekymring for, at en stigning i antal fremtidige dimittender fra uddannelsen vil formindske mulighed for at finde beskæftigelse efter endt uddannelse. Vi står imidlertid uforstående over for en national dimensionering på 30 studerende om året, og det er vor klare opfattelse, at dette tal er for lavt. Der er mange tegn på, at de brancher uddannelsen direkte retter sig imod er ved at komme over krisen og oplever vækst og udvikling og dermed et øget behov for kompetencer. Også DIs produktivitetspanel har påpeget, at danske virksomheder ikke får indfriet effektiviseringsgevinster pga. manglende investeringer i og anvendelse af digitalisering: Digitalisering er en vigtig kilde til produktivitet og innovation i den enkelte virksomhed. Ser man på Danmarks økonomi som helhed har it-intensiteten været den største enkeltbetydende faktor for udviklingen af vores produktivitet gennem en længere årrække og nævner i den sammenhæng digitalisering som en mulighed for at give kunderne en bedre service. Her kan kompetencer som de, der opnås med uddannelsen Multiplatform Storytelling og Production være et vigtigt element i at give danske virksomheder de IKT-kompetencer, som DI produktivitetspanel efterlyser, ift. markedsføring, servicering af kunder samt kobling af teknologi og forretningsforståelse (http://di.dk/opinion/produktivitetspanel/nyheder/pages/digitalise ringskalgoerevirksomhedermereproduktive.asp). Et eksempel på brug af kan ses i denne artikel fra Teknologisk Institut, hvor Teknologisk Institut i perioden gennemførte et projekt i et tæt samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to fabrikker om arbejdssikkerhed, og herunder anvendte sikkerhedsvideoer og e-læringsmoduler (http://www.teknologisk.dk/ydelser/arbejdsulykker-bekaempesmed-video-og-e-laeringsmodul/34326). Der er således god brug for også disse kompetencer i tilknytning til KEAs brede og mere tekniske uddannelsesportefølje. KEA er klar over, at også Erhvervsministeriets IKT og vækstteam arbejder med en række anbefalinger til, hvordan danske virksom- 2 / 12

5 heder kan høste effektiviseringer i forbindelse med digitalisering, som skulle blive offentliggjort i januar Det er vores forventning, at de vil ligge i naturlig forlængelse af de anbefalinger, DI har påpeget i ovenstående anbefalinger på det digitale område, hvilket ligeledes understreger behovet for digitale kompetencer i det private erhvervsliv til at løfte dette produktivitetspotentiale. Hvis erhvervsakademierne skal være med til at forsyne det private erhvervsliv med øgede kompetencer i form af videregående uddannelser, er det nødvendigt at erhvervsakademierne er klar med dimittender, når behovet opstår og ikke 5 år senere. KEA vil således gerne være med til at sikre en rettidig dimittendproduktion til at understøtte dette behov. BRANCHER De direkte relaterede brancher er film, TV- og spilproducenter samt medie- og reklamebureauer. I vor ansøgning har vi fokuseret på den regionale vinkel i forhold til branchen Information og kommunikation samt det lidt bredere kreative København, idet vi anså det nationale behov som tilstrækkeligt belyst i VIAs omfattende behovsanalyser. Vi vil derfor i nedenstående kort tegne et bredere billede af relaterede brancher. I denne sammenhæng vælger vi ikke at medtage den gruppe virksomheder, som VIA derudover har medtaget, nemlig de ikke relaterede virksomheder, der formentlig vil få behov for dimittender, efterhånden som uddannelsen bliver etableret. Grænserne mellem de forskellige brancher er ved at nedbrydes og der er vækst mellem eksempelvis PR og reklamebranchen, som det fremgår fra nedenstående uddrag fra Berlingske Business: Medietræning, hjemmesideopbygning, filmproduktion. Og så naturligvis pressemeddelelser. Det er blot en lille håndfuld af de produkter, som Primetime Kommunikation A/S har på hylden, og som de har evnet at sælge i en sådan grad, at virksomheden rangerer som nummer to målt på bruttofortjeneste i brancheanalysen.»der er stadig god plads til ekspansion på vores marked. En lang række virksomheder og organisationer har endnu ikke fundet ud af, hvad de kan bruge kommunikationen til og er derfor kun kommet sporadisk i gang med det. For den gruppe er det en fordel, at vi kan levere mange ydelser, som de har brug for«peter Sterup, Primetime Kommunikation A/S i Berlingske Business 7. oktober 2012 (http://www.business.dk/vaekst/vaekst-mellem-pr-ogreklame) 3 / 12

6 Reklamebranchen Hvis man derfor ser på reklamebranchen og udviklingen i antal beskæftigede i perioden 2002 til 2011, er der totalt set sket et stort fald i antal beskæftigede, men faldet er sket ift. personer med en ufaglært eller erhvervsfaglig baggrund (se tabel 1). Der er tværtimod i samme periode til trods for recession sket en beskeden stigning i personer med en videregående uddannelse. Dette indikerer en tendens i forhold til et øget kompetencebehov for personer med en videregående uddannelse. Tabel 1 Antal personer og Tid og Uddannelse Audd Antal personer Total Uoplyst/ukendt Grundsk Gymn. Udd Erhvervs. udd KVU MVU LVU Ph. d. mv Total Arbejdsstedets branche: Reklame- og analysebureauer Spilbranchen En anden branche, der skal medtages specifikt i en vurdering af behov for de kompetencer, dimittender fra uddannelsen kan tilbyde, er den hastigt voksende spilbranche. Her er udviklingen ikke gået så hurtigt som i Sverige, men der er tegn på, at Danmark har et stort potentiale i denne branche (tabel 2). Vi vil derfor fremhæve lidt fakta fra Sverige og den eksplosive udvikling i branchen 4 / 12

7 derovre. Malmø, der som bekendt ligger tæt på København, er den næststørste kommune i spilbranchen. Tabel 2 I Spelutvecklarinde 2012, der er udgivet af DATASPELSBRANS- CHEN (Spel, konkluderes det, at spillebranchen i løbet af nogle årtier er vokset fra en hobby for entusiaster til en verdensomspændende industri. Som det fremgår af nedenstående figur 1 er omsætningen hos svenske spiludviklere vokset med 60% alene i 2012, hvilket er en tilvækst på 215% i perioden Beskæftigelsen er samtidig vokset med 30%. Derudover tyder alt på, at væksten vil fortsætte i Det angives dog i rapporten, at der er et flaskehalsproblem i forhold til at fremskaffe kapital og personer med de rette høje kompetencer (Spel, 2013:4 og 9). Figur 1 Rapporten angiver ligeledes, at branchen har øget fokus på nye platforme eksempelvis smartphones og tablets (Spel, 2013:9). 5 / 12

8 BRANCHEBAROMETER At Danmark er på vej ud af recessionen inden for dimittendernes arbejdsområde ses også som en tendens i Branchebarometer Danske indholdsproducenter, der er udarbejdet af Producentforeningen (Branchebarometer Danske indholdsproducenter Film, tv og computerspil, Her er formålet med rapporten at undersøge de danske indholdsproducenter på virksomhedsniveau og kortlægge stemningen. Konklusionerne er, at virksomhederne godt nok oplever et trusselsniveau, men dette er markant lavere i 2012 end i Det forholder sig ligeledes sådan i forhold til efterspørgsel. Her anses mangel på efterspørgsel ikke længere som en primær udfordring, hvilket er en markant forbedring. Virksomhedernes omsætning er ved at finde et normalt leje, og på medarbejdersiden er der en tendens til at opruste på fastansatte medarbejdere. Alle indikatorer på, at recessionen er ved at lette i branchen. Denne mere positive udvikling afspejles tydeligt i nedenstående tabel, hvor respondenternes forventning til den nære fremtid i 2012 generelt er mere positiv end den var i 2010 (se figur 2). Figur 2 Alt i alt indikatorer på brancher med et relativt stort potentiale. Og her er det KEAs klare opfattelse, at det er erhvervsakademiernes rolle at kunne servicere det private arbejdsmarked med de kompetencer, de har behov for. 6 / 12

9 Ad 2 Som angivet i ansøgningen har uddannelsen til TV- og Medietilrettelægger et meget anderledes sigte end uddannelsen Multiplatform Storytelling and Production. Denne uddannelse har et journalistisk perspektiv og er helt igennem en generalistuddannelse, hvorimod Multiplatform Storytelling and Production omfatter fiktion, business og er kunstnerisk præget. Desuden rummer Multiplatform Storytelling and Production, udover en række generalistkompetencer også en specialisering med tre forskellige linjer. De to uddannelser adskiller sig derfor en del fra hinanden. Dertil kommer, at beskæftigelsen inden for uddannelsen til TV- og Medietilrettelægger er så høj som 78% i Det er vort postulat ud fra egne erfaringer, at der er en nøje sammenhæng mellem beskæftigelse og praktikpladser. På KEA får 43% af vore studerende job på deres praktiksteder efterfølgende. Det er derfor en tese, at det ikke vil være svært at finde praktikpladser til studerende på TV- og Medietilrettelæggeruddannelsen, hvis der er tilstrækkelig god beskæftigelse. Det er vor overbevisning, at Multiplatform Storytelling and Production vil tage ansøgere fra multimediedesigneruddannelsen, og det er derfor ligeledes vor formodning, at vi i Københavnsområdet vil fremfinde praktikpladser fra de nuværende praktiksteder for multimediedesignere. Ved en kort gennemgang af KEAs praktiksteder for multimediedesignere har vi for bare et semester, foråret 2013, fundet 44 praktiksteder, der kunne være relevante praktikpladser for den ansøgte uddannelse (se bilag 1). KEA finder derfor, at der både vil være behov for praktikanter og dimittender fra Multiplatform Storytelling and Production og fra Medie- og Journalisthøjskolens udbud af i Region Hovedstaden, idet disse to uddannelser uddanner til forskellige funktioner på arbejdsmarkedet, samt at en national dimensionering på 30 studerende er for lavt sat i forhold til de udviklingstendenser, der er påvist ovenfor. DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE KEA gør ligeledes indsigelse mod det fremsendte afslag vedrørende udbud af den merkantile diplomuddannelse. KEAs efteruddannelsesudbud er i høj grad merkantilt, og KEA finder det problematisk, at vi med det nuværende udbud ikke kan tilbyde en merkantil overbygning til de studerende, som går på en af KEAs merkantile akademiuddannelser. Og med et afslag bliver vi dermed afskåret muligheden for at videreuddanne disse studerende. Baggrunden for afslaget er: 7 / 12

10 1. Aktiviteten på de eksisterende udbud er lav (31, 6 årselever på landsplan), og RUVU sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at oprette endnu et udbud. 2. KEA har ifølge RUVU ikke redegjort for, hvad et nyt udbud vil betyde for det allerede eksisterende udbud på CBA. Ad 1) KEA optager hvert semester to hold studerende på første obligatoriske fag på akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring, to hold på akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling, 1-2 hold på akademiuddannelse i International handel og markedsføring, 1-2 hold på akademiuddannelsen i Retail leadership og 0-1 hold på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Vi har således en naturlig og direkte fødekæde til den merkantile diplomuddannelse fra vores egne akademiuddannelser på det merkantile område. Den nye økonomiretning under den merkantile diplomuddannelse vil være en oplagt videreuddannelsesmulighed for KEAs økonomistuderende, ligesom markedsførings-, retail- og markedsorienterede kommunikationsstuderende vil få en oplagt videreuddannelsesmulighed med en lang række salgs- og markedsføringsfag. Dertil kommer, at KEA samarbejder med en lang række virksomheder om at efteruddanne deres medarbejdere både i form af enkeltstående fagmoduler, en gruppe af fagmoduler eller hele uddannelser. Med den merkantile diplomuddannelse vil KEA få en langt større uddannelsesportefølje at tilbyde virksomhederne, da den merkantile diplomuddannelse giver mulighed for en række forskellige retninger. På sigt ser KEA også, at fleksibiliteten i diplomuddannelsen er en oplagt mulighed for at kombinere kommende efteruddannelsestilbud på det tekniske område med det obligatoriske indhold i den merkantile diplomuddannelse. Derfor ser vi den merkantile diplomuddannelse, som en strategisk paraply for en række efteruddannelsestilbud til KEAs studerende på både deltids- og fuldtidsuddannelserne. Det er korrekt, at aktiviteten på de eksisterende udbud af den merkantile diplomuddannelse er lav, men på baggrund af ovenstående mener vi, at vi har en direkte fødekæde til den merkantile diplomuddannelse, som vil kunne oppebære et passende volumen. Og antallet af studerende på KEAs akademi- og diplomuddannelser har ligget stabilt på trods af krisen samtidig med, at KEA har en bred portefølje af virksomhedssamarbejder. Det kræver en dedikeret indsats fra den enkelte uddannelsesinstitution at få skabt kendskab til nye uddannelsestilbud. Den indsats vil vi i KEA rigtig gerne yde, idet vi oplever, at efterspørgslen er 8 / 12

11 der. Vi kan desuden se, at der er stor variation i fordelingen af årselever på de forskellige udbudssteder (se tabel 3). F har både UC Sjælland og Erhvervsakademiet Lillebælt væsentligt flere årselever end de øvrige udbydere, hvilket viser, at der rent faktisk er mulighed for at oparbejde en bæredygtiguddannelse. Tabel 3 Den merkantile diplomuddannelse Erhvervsakademi Kolding 0,7 5,9 Erhvervsakademi Aarhus 1,8 Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 1,0 Erhvervsakademiet Lillebælt 11,5 UC Sjælland 4,8 10,4 UC Nordjylland 6,7 I alt 5,6 31,6 Herudover har Erhvervsakademi Sydvest og Professionshøjskolen Nordjylland også ret til at udbyde uddannelsen. Ad 2) KEA og CBA dækker begge Region Hovedstaden, hvor det største rekrutteringsgrundlag findes (se tabel 4). Ved to udbud i Region Hovedstaden vil der være et befolkningsgrundlag på i gennemsnit pr. udbyder. Og dermed er det stadig den region i Danmark, som har det største rekrutteringsgrundlag pr. udbydende uddannelsesinstitution. Tabel 4 Antal udbydere af den merkantile diplomuddannelse Indbyggertal Indbygger pr. udbud Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syd Region Midt Region Nord Udover at KEA og CBA dækker samme område, har de to uddannelsesinstitutioner også en ensartet merkantil efteruddannelsesportefølje (se tabel 5). I dag giver det ikke problemer, at KEA og 9 / 12

12 CBA udbyder en lang række af de samme efter- og videreuddannelser. Så ligesom de merkantile akademiuddannelser eksisterer på begge uddannelsesinstitutioner, vil videreuddannelsesmuligheden i form af den merkantile diplomuddannelse også kunne udbydes på begge institutioner, uden at vilkårerne forringes for de to udbydere. Sammenholdes det med, at CBA i 2012 har haft 1 årselev (tabel 3), mener KEA ikke, at der reelt kan være tale om, at KEA forringer vilkårene for CBA ved også at få udbuddet af den merkantile diplomuddannelse. Tabel 5 DIPLOM CBA KEA Ledelse Merkantile diplom: - golfmanagement -sportmanagement -leisuremanagement -international handel og markedsføring Webudvikling Softwareudvikling Design & Business E-handel AKADEMI CBA KEA Finansiel rådgivning Informationsteknologi International handel og markedsføring International transport og logistik Kommunikation og formidling Ledelse Retail Skatter og afgifter Økonomi og ressourcestyring Retail Innovation, produkt og produktion Gastronomi Oplevelsesøkonomi HR Sundhedspraksis Velfærdsteknologi Uden retning Den merkantile diplomuddannelse er af strategisk betydning for KEA i det fremtidige samarbejde med virksomheder og nye grupper af færdiguddannede. 10 / 12

13 I samarbejdet med virksomhederne er den merkantile diplomuddannelse et fleksibelt redskab, som kan bruges til at imødekomme kompetencebehovet hos store grupper af medarbejdere, der har en mere traditionel teknisk baggrund. Inden for bygge- og anlægssektoren er den merkantile diplomuddannelse en afgørende videreudbygning af byggeriets lederuddannelse og et godt tilbud til virksomheder, der efterspørger øget byggeøkonomisk kompetence hos deres medarbejdere. I KEAs samarbejde med produktionsvirksomheder vil den merkantile diplomuddannelse kunne imødekomme den efterspørgsel, som KEA oplever fra ansatte med ingeniør-baggrund. For den store mængde af ganske små virksomheder, som KEA løbende er i kontakt med, udgør den merkantile diplomuddannelse et tilbud, hvor typisk virksomhedens ejer kan fastholde en kompetenceudvikling. I forhold til de færdiguddannede mangler KEA udbud af diplomuddannelser til den stigende gruppe af professionsbachelorer, som færdiguddannes fra KEAs forskellige uddannelser. Det er vigtigt at KEA kan servicere sit alumnesamarbejde med relevante efteruddannelsestilbud til den voksende gruppe af tidligere studerende, som ikke er tiltrukket af en akademiuddannelse. KEA bliver som samarbejdspartner for virksomheder og organisationer på arbejdsmarkedet en bedre samarbejdspartner, når KEA kan præsentere et sammenhængende udbud af akademi- og diplomuddannelser. KEA finder derfor, at den merkantile diplomuddannelse er et nødvendigt og relevant efteruddannelsestilbud, som vi, med vores nuværende uddannelsesportefølje og virksomhedssamarbejder, vil have en naturlig fødekæde til, og derfor vil kunne etablere et bæredygtigt udbud af denne uddannelse, som ikke vil påvirke det nuværende udbud på CBA. KEA håber på denne baggrund, at ministeriet vil revurdere de to afgørelser, og vi indgår naturligvis gerne i en dialog om ovenstående betragtninger. Med venlig hilsen Københavns Erhvervsakademi Miriam Skjalm Lissner Kvalitetschef Direkte / Mail / 11 / 12

14 BILAG ET UDSNIT AF KEAS PRAKTIKVIRKSOMHEDER TIL MULTI- MEDIEDESIGNERUDDANNELSEN I FORÅRET 2013 Astronaut Maazine Videomagasin Bacon Cph A/S Produktion af film og videofilm Big-E ApS Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Blink Fjernsyn for og til de unge Colourbo ApS Anden reklamevirksomhed Comwerks Interactive Digital markedsføring Creuna Danmark A/S Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Danmarks Radio Dr-Byen Tv-virksomhed Danny Gudnitz Photography Fotografisk virksomhed E-Reactor Online marketing Game Tools Aps Spil Georg & Georg Reklamebureau Berlin Gottlieb & Co. A/S Reklamebureauer Have Kommunikation A/S Public relations og kommunikation In2Media kommunikation Jibe Longboards video Kinth A/S Produktion af film og videofilm La Que Cruza produktion audiovisuel Leadmill ApS Reklameplads i medier Meisterbrau V/ Søren Bruun Fotografisk virksomhed Mindjumpers ApS Public relations og kommunikation MTV VIACOM and Georg und Georg reklamebureau New Stories ApS Produktion af film og videofilm Nimbus Film ApS Produktion af film og videofilm Nodes Laver apps Pandi Networks Webportaler Piel Pandemic browser base games Raul & Rigel Marketing Reklamebureauet DGP Reklamebureau Republica Reklamebureauer Rumfang ApS Kommunikationsdesign og grafisk design Sbs Discovery Media A/S Produktion af tv-programmer Signifly ApS Reklamebureauer Specialisterne ApS Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Sunrise Reklamebureau A/S Reklamebureauer Supertusch ApS Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Svenson Suite Film produktion Targeting D.O.O. Interaktivt TV TV2/Danmark A/S TV Umano film distributør Valo Tv S.m.b.a Produktion af tv-programmer Vivaki - Starkom digital advertising 12 / 12

15 KEA Københavns Erhvervsakademi Afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Erhvervsakademis ansøgning om godkendelse af nyt udbud og KEAs indsigelse igelse mod ministerens afgørelse af 10. december 2013 truffet følgende afgørelse: Afslag på godkendelse af udbud af Den merkantile diplomuddannelse i Ballerup Afgørelsen er truffet i medfør af 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide- regående uddannelser. Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående e uddannelser (RUVU). RUVU vurderede ikke, at KEAs indsigelse ændrer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurdering ring af ansøgningen. ningen. Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse endtgørelse nr. 745 af 24. juni februar 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade København K Telefon Telefa E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jakob Krohn-Rasmussen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Med venlig hilsen Jette Søgren Nielsen Kontorchef Side 1/11

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelsen i markedsantropologi

Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelsen i markedsantropologi Syddansk Universitet Sdu@sdu.dk Udkast til afslag på godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING En af vores konkurrenter Dialog 2 og 2 Hvad glæder I jer til i dag? Hvad vil I gerne kunne gå hjem med? Vi er på vej til at skabe Danmarks bedste

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelsespolitik 2 Att.: Kontorchef Jette Søgren Nielsen Bredgade 43 1260 København K Degnevej

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud For erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser Ansøgningsskema

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere