Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!"

Transkript

1

2 Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever samtidig, at hun kan bidrage mere konstruktivt til de organisatoriske forandringer i kommunen. Jeg er blevet meget bedre til at gennemskue hvilke oplysninger, jeg har brug for, for at kunne Socialrådgiver træffe de rigtige beslutninger i de børnesager, jeg arbejder med, siger Jytte Lind, der er socialrådgiver i Børn- & Familieforvaltningen i Bornholms Kommune. På den måde kan jeg spør- Jytte Lind Bornholms Kommune ge mere målrettet ind, når jeg snakker med borgeren. Det har helt sikkert gjort mig både bedre og hurtigere til mit arbejde. Også i forhold til de mange organisatoriske forandringer i kommunen, oplever Jytte Lind, at hun har fået en viden, der gør hende i stand til at bidrage mere konstruktivt: Tidligere havde jeg det nok sådan, at mange af reformerne i forvaltningen og alle de nye regler og retningslinier, der hele tiden blev udstukket var et irritationsmoment. Men i løbet af uddannelsen synes jeg, at jeg er blevet mere positiv over for forandringer, fordi jeg kan se, at mange af dem faktisk har været af det gode. Det skyldes nok også, at jeg har lært en masse om organisation og udviklingsarbejde, så jeg på den måde er blevet bedre til indarbejde nye retningslinier på en måde, der giver mening. At pengene og ressourcerne til at opfylde de nye krav så ikke altid følger med, er en anden sag. Behov for ny viden Inden Jytte Lind startede på diplomuddannelsen havde hun taget flere kortere efteruddannelseskurser i forskellige metode- og redskabsfag. Hun havde imidlertid længe savnet en mere dybtgående teoretisk og analytisk viden om forvaltning, socialt arbejde og organisation. Arbejdet i en forvaltning er blevet meget mere komplekst i løbet af de 30 år, jeg har arbejdet som socialrådgiver. Der er kommet langt flere krav om dokumentation og om undersøgelser af helt bestemte forhold, inden vi kan træffe en afgørelse. Det er ikke i samme grad muligt at køre på sin erfaring og sine personlige skøn; retningslinier skal overholdes, og alt skal dokumenteres. Jo flere af reglerne og undersøgelsesmetoderne, man kender, inden man giver sig i kast med en sag, jo hurtigere og bedre er det. Derfor kan det tit være svært at gennemskue, hvad der er vigtigt i en sag uden at have en bredere og mere teoretisk forståelse. På det punkt har jeg fået meget ud af diplomuddannelsen. Specialemodulerne gav mest Uddannelsen er bygget op af en blanding af generelle moduler om videnskabsteori, organisation og projektarbejde og specialemoduler. Det var specialemodulerne, der gav mig mest konkret viden om de opgaver, jeg arbejder med til daglig; nemlig børnesager. Men der er ingen tvivl om, at jeg fik meget mere ud af specialemodulerne, fordi jeg netop havde fået en teoretisk viden og forståelse gennem de øvrige moduler. Jeg tror heller ikke, jeg ville have fået så stor en organisatorisk forståelse, hvis jeg kun havde nøjedes med specialemodulerne.

3 Praktiske informationer Studievejledning Studievejledning Til uddannelsen er knyttet en udvidet studievejledning, som er et tilbud til både de studerende på uddannelsen og Til uddannelsen til deres arbejdsplads. er knyttet en udvidet studievejledning, som er et tilbud til både de studerende på uddannelsen og til deres arbejdsplads. Målgruppe Målgruppe Målgruppen er alle, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte, for eksempel kommunale ledere og Målgruppen sagsbehandlere, er alle, ledere arbejder og medarbejdere børn og hos unge leverandørerne med behov for blandt særlig andet støtte, på for døgninstitutioner eksempel kommunale eller ambulante ledere familietilbud og sagsbehandlere, og familieplejekonsulenter ledere og medarbejdere samt hos ledere leverandørerne og medarbejdere blandt i skoler andet og på daginstitutioner. døgninstitutioner eller ambulante familietilbud og familieplejekonsulenter samt ledere og medarbejdere i skoler og daginstitutioner. Deltagerbetaling Deltagerbetaling Prisen pr. modul er i 2008: kr. + ca kr. til bogudgifter. Tilskud fra Servicestyrelsen Tilskud fra Servicestyrelsen Bemærk, at det er muligt at få tilskud til diplomuddannelsen inden for børne- og ungeområdet. Er du kommunal sagsbehandler eller leder, det vil sige ansat i myndighedsfunktion, eller er du leder/medarbejder med tæt relation eller samarbejde med myndigheden, kan du tage uddannelsen med tilskud fra Servicestyrelsen. Det kræver alene, at du og din arbejdsgiver tilmelder dig til alle modulerne og at din arbejdsgiver altså forpligter sig til at betale for dig og give dig fri til deltagelse. Med tilskud er prisen for den samlede uddannelse kr. + udgifter til litteratur på ca kr. pr. modul. De studerende, der modtager tilskud, følger et modul pr. semester, det vil sige, at hele diplomuddannelsen varer 3 år. For at understøtte anvendelsen af Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet har Servicestyrelsen etableret en pulje, hvorfra kommunerne kan søge tilskud til vikarer for sagsbehandlere, der deltager på diplomuddannelsen. Tid og sted samt ansøgningsfrister Tid og sted samt ansøgningsfrister Se nærmere information på Se nærmere information på Mere at vide Mere at vide Yderligere oplysninger om uddannelsen og studievejledningen kan findes på Yderligere oplysninger om muligheden uddannelsen for og at studievejledningen søge tilskud til vikardækning kan findes kan på fås på Yderligere oplysninger om muligheden for at søge tilskud til vikardækning kan fås på UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

4 Ny mulighed for diplomuddannelse på børne- og ungeområdet - med fokus på myndighed og leverandør Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte - sagsbehandlere, der træffer afgørelser om en indsats, og leverandører, for eksempel familieplejekonsulenter og medarbejdere på døgninstitutioner eller ambulante familietilbud.

5 Effektiv indsats for børn og unge Nye Effektiv udfordringer indsats øger behovet for opkvalificering børn og unge Nye udfordringer øger behovet for opkvalificering Nye udfordringer øger behovet for opkvalificering Området for udsatte børn og unge er under stadig forandring. Kravene til indsatsen øges blandt andet som følge af kommunalreformen og anbringelsesreformen. Den sociale Diplomuddannelse tilbyder derfor en ny mulighed for at opkvalificere medarbejderne i forhold til disse udfordringer. Diplomuddannelsen på børne- og unge-området er en videreudvikling af den kendte sociale diplomuddannelse, idet der er udviklet et nyt modul med focus på rollerne og samarbejdet mellem myndighedssagsbehandler og leverandør af sociale indsatser Uddannelsen anvender eksempler og cases der har udgangspunkt i Børne og ungeområdet. Modulerne kan vælges enkeltvis, men tilmelder man sig en samlet uddannelse kan der på visse betingelser ydes et betydeligt tilskud til deltagelse på uddannelsen fra Servicestyrelsen. l de studerende kan følges ad og støtte hinanden gennem hele uddannelsen l de der studerende studerende kan etableres kan kan studiegrupper følges ad og støtte følges ad og støtte og netværk hinanden hinanden blandt gennem gennem de studerende hele uddannelsen hele uddannelsen etableres studiegrupper og netværk blandt de studerende l der der studerende kan kan etableres skabes kan studiegrupper sammenhængende følges ad og støtte og netværk forløb hinanden blandt gennem gennem de alle studerende seks hele uddannelsen moduler der kan skabes et sammenhængende forløb gennem alle seks moduler l der kan skabes etableres et studiegrupper sammenhængende og netværk forløb blandt gennem de alle studerende seks moduler l der kan skabes et sammenhængende forløb gennem alle seks moduler Velkvalificerede undervisere Velkvalificerede undervisere Velkvalificerede undervisere Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service har etableret en pulje, hvorfra uddannelsesinstitutionerne, der Servicestyrelsen Styrelsen Styrelsen udbyder diplomuddannelsen, for Specialrådgivning har etableret for Specialrådgivning kan en og pulje, og søge Social hvorfra Social tilskud Service Service til, uddannelsesinstitutionerne, har har at underviserne etableret en pulje, etableret en pulje, kan deltage hvorfra der udbyder hvorfra i uddannelsesinstitutionerne, diplomuddannelsen, kan søge tilskud til, at underviserne kan deltage i forsknings- eller udviklingsaktiviteter af relevans uddannelsesinstitutionerne, forsknings- eller udviklingsaktiviteter der undervisningen. Dette der udbyder sikrer, udbyder af Styrelsen relevans diplomuddannelsen, diplomuddannelsen, for for Specialrådgivning undervisningen. kan kan og Dette søge søge Social sikrer, tilskud tilskud Service at til, til, underviserne har at underviserne kan deltage i forsknings- eller udviklingsaktiviteter at underviserne etableret har en pulje, kan indgående deltage hvorfra kendskab uddannelsesinstitutionerne, forskningstil såvel eller udviklingsaktiviteter forskningen der som at af underviserne relevans for undervisningen. har et indgående Dette kendskab sikrer, til at såvel underviserne forskningen har som et indgående kommunernes kendskab praksis til på såvel området. forskningen som af kommunernes udbyder relevans diplomuddannelsen, for praksis undervisningen. på området. kan Dette søge sikrer, tilskud at til, underviserne at underviserne har et kan indgående deltage kendskab i forsknings- til såvel eller udviklingsaktiviteter forskningen som kommunernes praksis på området. kommunernes af relevans for praksis undervisningen. på området. Dette sikrer, at underviserne har et indgående kendskab til såvel forskningen som kommunernes praksis på området.

6 Uddannelsens opbygning Uddannelsen er opdelt i seks moduler Modul 1. Obligatorisk modul: Videnskabsteori Videnskabsteori og teorier om sociale forhold Dette modul svarer indholdsmæssigt til det obligatoriske modul 1 på den sociale diplomuddannelse og vil blandt andet indeholde: l Videnskabsteoretiske grundtraditioner l Teorier om sociale forhold l Videnskab og refleksivitet l Filosofi og etik Modul 2. Specialiseringsmodul: Teoretiske perspektiver på arbejdet med udsatte børn og deres familier Teoretiske perspektiver i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier Dette modul svarer indholdsmæssigt til det valgfrie specialiseringsmodul 3 på den sociale diplomuddannelse og vil blandt andet indeholde: l Introduktion til teori- og metodeforståelse på børne- og familieområdet l Familiens kulturelle og samfundsmæssige placering l Børn og unges livsverden, herunder dobbeltsocialisering l Sociologiske og socialpsykologiske teorier om børn, unge og familier l Forskellige typer afvigelser for børn, unge og familier l Risiko, modstands- og beskyttelsesfaktorer Modul 3. Specialiseringsmodul: Metoder i arbejdet med udsatte børn og deres familier Metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier Dette modul svarer indholdsmæssigt til det valgfrie specialiseringsmodul 4 på den sociale diplomuddannelse og vil blandt andet indeholde: l Sammenhængen mellem problemforståelse og metodeanvendelse l Sammenhængende børnepolitik i praksis, tværfagligt samarbejde og ansvar l Forskellige undersøgelses- og iagttagelsesmetoder l Risikovurderinger l Inddragelse af børn, unge og familier i undersøgelses-, beslutnings- og behandlingsprocessen, herunder børnesamtalen l Forskellige metodetilgange og forskellige hjælpeforanstaltninger

7 Modul 4. Myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet Myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet (foreløbige hovedpunkter) Lovgrundlag og retskilder God sagsbehandlerpraksis Den kommunale myndighed - Organisering på Børne- og ungeområdet - Leverandørens samarbejde med myndigheden Den socialfaglige undersøgelse Handleplaner Magtforholdet myndighed/ borger Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i myndighedssagsbehandlingen - Tilbudsportalen Modul 5. Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering l Projektorganisering - målsætning, problemformulering og operationalisering l Udviklingsarbejde og forskning inden for børne- og familieområdet l Dokumentations- og evalueringsmetoder inden for børne- og familieområdet l Forsknings- og undersøgelsesmetoder inden for børne- og familieområdet Modul 6. Afgangsprojekt 15 ECTS-point Afgangsprojekt udarbejdet med udgangspunkt i de studerendes praksis fra børneog familieområdet l Videnskabsteori og teorier om sociale forhold l Teoretiske perspektiver i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier l Metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier l Specialmodul (enten fokus på myndighedsfunktion eller leverandørfunktion) l Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering l Afgangsprojekt

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDERE OG LEDERE EFTERÅR 2015 TILBUD TIL MEDARBEJDERE I BØRN OG UNGE INFORMATION Uddannelsesindhold: Line Asp Rotationsvikar: Anders Probst-Jensen / Maria Luisa van Binsbergen Tilmelding: Kursusportalen Tilmeldingsfrist: 26. juni 2015

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?

Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det? Indhold Indledning... 9 Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?... 9 Bogens videnssyn... 11 De tværprofessionelle udfordringer på mange felter... 12 Tværprofessionelt samarbejde og grunduddannelserne...

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere