Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: A Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1"

Transkript

1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: A Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

2 Indhold 1. Indledning Oplysninger om institutionen Lærings- og udviklingsmiljø Institutionens lærings- og udviklingsmiljø Tidlige forebyggende indsatser Ledelse Personalets faglige kompetencer Konklusion Uanmeldt tilsyn Øvrige tilsyn i institutionen Oplysninger om personalemæssige forhold Ledelse Medarbejdere Sygefravær Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

3 1. Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud og dagpleje, jf. dagtilbudsloven og retssikkerhedsloven. Der skal føres tilsyn med indholdet af dagtilbuddet, og med hvordan dagtilbuddet udfører sin opgave. Det er Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, der på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemfører alle tilsyn. Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitets- og tilsynsmodel indebærer en proces, hvor kvaliteten i kommunens institutioner er blevet undersøgt og drøftet på forskellig vis, og ud fra både forældre, medarbejder og ledelsesperspektiv. Kvalitets- og tilsynsmodellen er nærmere beskrevet på kommunens hjemmeside. Den endelige kvalitets- og tilsynsrapport sammenfatter de hovedkonklusioner, der er sprunget ud af dialogen undervejs i processen. Rapporten er samtidig kommunens endelige afgørelse af tilsynet vedrørende institutionen. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

4 2. Oplysninger om institutionen Institution Leder Navn, mail, telefon Kernehuset børnehave og vuggestue Dorthe Askegaard Børnehuse Souschef / daglige ledere Navn, mail, telefon Mie Jørgensen Mail og telefon ej oplyst Antal børn (normeret) Bestyrelsesformand Navn, mail Christina Mørkholm (for selvejende & private) Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

5 3. Lærings- og udviklingsmiljø 3.1 Institutionens lærings- og udviklingsmiljø På baggrund af den dialog, der har været mellem bestyrelse, personale, ledelse og fagsekretariat, samt øvrige indhentede oplysninger vedr. institutionens lærings- og udviklingsmiljø, beskrives konklusioner vedr. institutionens lærings- og udviklingsmiljø, særlige styrker og udfordringer. Status på institutionens lærings- og udviklingsmiljø Institutionens lærings- og udviklingsmiljø Hvordan skabes en reflekteret og tilrettelagt praksis med fokus på læring og inklusion? Hvilke didaktiske overvejelser ses bag pædagogisk praksis, kultur mv.? Hvordan kommer det professionelle håndværk til udtryk i form af værdier, kultur mv.? Hvordan er institutionens fysiske rammer? Hvordan arbejdes der med udvikling af en fleksibel indretning, og sammenhæng mellem rum og pædagogik? I Temperaturmålingen scorer læring- og udviklingsmiljøet ved forældrene som den gennemsnitlige score i kommunen som helhed. Forældrenes besvarelser er mere positive end personalets besvarelser. I Temperaturmålingen giver personalet udtryk for, at de udendørsog indendørs rammer ikke udvikler børnenes fantasi og kreativitet optimalt, Personalet giver ligeledes udtryk for i Temperaturmålingen, at miljøet i institutionen gør det svært at tilgodese børnenes forskellige behov og miljøet inviterer umiddelbart ikke til engagement eller til kreativitet. På dialogmødet fortæller lederen, at der i gennem det sidste år ikke har været arbejdet bevidst med institutionens lærings- og udviklingsmiljø. Der har været stor udskiftning i personalegruppen, og der har været fokus på udvidelse af vuggestue og legeplads, leje af lokaler osv. Institutionen er også i gang med at finde et fælles værdigrundlag at arbejde ud fra. Et arbejde som de får hjælp til fra konsulent fra foreningen De Frie Børnehaver. Personalet fortæller på dialogmødet, at det må øve sig i at sætte egne forventninger ned omkring læringsmiljøer og læringsaktiviteter. Det sidste år har været præget af udfordringer i personalegruppen og usikkerhed omkring institutionens værdigrundlag. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

6 Status på institutionens lærings- og udviklingsmiljø Det bliver dog løbende taget op på personalemøder, hvordan de enkelte rum skal indrettes, så det giver optimale udviklingsmuligheder for børnenes. Forslag og ideer kan komme både fra personale, bestyrelse, forældre og børn. Personalet fortæller på dialogmødet, at trods deres negative udsagn i Temperaturmålingen, er de blevet bedre til at snakke med hinanden indbyrdes, og der er mange overvejelser bag de pædagogiske aktiviteter. Personalet er blevet gode til at dele børnene op i mindre grupper, så det er blevet nemmere at gennemføre en aktivitet. Dette bliver på dialogmødet bekræftet af bestyrelsesformanden. På dialogmødet fortælles, at der på personalemøder deles viden omkring børnene. Der snakkes om, hvordan det går med børnene, og hvordan de hjælpes videre. Hvert barn har en bog, hvor der skrives om barnet. På dialogmødet fortæller bestyrelsesformanden, at forældrene kan savne, at personalet sætter ord på deres faglighed. Institutionen skal blive bedre til fagligt at dokumentere over for forældrene, hvad de laver med børnene, og hvorfor de gør det. Det vurderes, at institutionen samlet set arbejder med en kvalitet i forhold til lærings- og udviklingsmiljøet, der er mindre tilfredsstillende. Lederen har ikke etableret en ensartet struktur i hele huset på tværs af tidligere strukturer og kulturer. Dette arbejde er i gang. Personalemøderne er omdrejningspunkt for planlægning og evaluering af aktiviteter, men det vurderes, at der ikke er udarbejdet en systematik omkring arbejdet med børns læring og udvikling. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

7 Status på institutionens lærings- og udviklingsmiljø Det anbefales, at der sættes fokus på lærings- og udviklingsmiljøer, og at der arbejdes med en fælles forståelse af sammenhængen mellem rum og pædagogik således, at personalet er i stand til at formidle og fagligt begrunde såvel aktiviteter som anvendelsen af de fysiske rammer i institutionen Det forventes, at det uddannelsesforløb vedrørende læreplaner og læringsmiljøer, som institutionen starter på i januar 2014, vil styrke arbejdet yderligere med at tilrettelægge læringsmiljøer, dokumentere og evaluere børnenes udbytte. Institutionens arbejde med dokumentation og evaluering Hvordan arbejdes der med systematik og kvalitet i evaluering og dokumentation? Hvilken evalueringskultur har institutionen? Hvordan danner dokumentation og evaluering baggrund for videre udvikling af det pædagogiske arbejde? Lederen giver i Temperaturmålingen udtryk for, at der dokumenteres og evalueres optimalt. Personalet fortæller i Temperaturmålingen, at der mangler systematik i arbejdet med dokumentation og evaluering. På dialogmødet fortæller personalet, at der mangler rum til at kunne reflektere over pædagogiske aktiviteter og metoder, indsatsplaner o.s.v. Et refleksionsrum kunne eventuelt være stuemøder. Det vurderes, at der er behov for at udvikle mere systematik omkring dokumentation af pædagogiske aktiviteter og metoder. Det anbefales, at der skabes rum til systematisk dokumentation og evaluering med henblik på kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis. Der er en forventning om, at uddannelsesforløbet omkring læreplaner og læringsmiljøer vil være med til at udvikle i forhold til dokumentation og evaluering af metoder og pædagogiske aktiviteter. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

8 Status på institutionens lærings- og udviklingsmiljø Forældresamarbejde Hvordan er samarbejdet med forældregruppen generelt og specifikt med bestyrelsen? På hvilken måde formår dagtilbuddet at skabe sammenhæng mellem forældre- og fagprofessionelle perspektiver? Ifølge Temperaturmålingen er der et godt forældresamarbejde. Forældrene giver udtryk for stor tilfredshed med personalets måde at møde forældrene på. På dialogmødet fortæller personalet, at det prioriteres højt, at forældrene i afhentningssituationen får en lille beskrivelse af barnets dag. Der er også altid tid til en samtale med forældrene udover de i forvejen planlagte forældresamtaler. Bestyrelsesformanden fortæller på dialogmødet, at institutionen er et godt sted at komme, fordi der altid bliver hilst på både store og små, og der er smil og små bemærkninger. Man føler sig set og hørt, uanset hvad man kommer med. Hvordan arbejdes der med fælles ansvar for barnets trivsel, læring og udvikling? Det vurderes, at Institutionen har et tilfredsstillende samarbejde med forældrene, og personalet prioriterer det daglige møde med forældrene højt. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

9 3.2 Tidlige forebyggende indsatser Jf. dagtilbudslovens formålsparagraf skal dagtilbuddet forebygge negativ social arv, sikre inklusion og være en del af kommunens samlede forebyggende arbejde. Det tidlige forebyggende arbejde skal ske på grundlag af kommunens sammenhængende børnepolitik, Sammenhængende børnepolitik, handleguide Handleguide mv. Status på institutionens tidlige forebyggende arbejde Inklusion Hvordan lykkes institutionen med en systemisk og anerkendende tilgang? Hvordan arbejdes med fællesskaber og relationer? Institutionen har et tilfredsstillende niveau i forhold til inklusion, forstået som en anerkendende tilgang til børn og forældre. Der udvikles anerkendende praksis bl.a. gennem kurser om inklusion. Hvordan arbejder institutionen målrettet med inklusion? Hvordan inddrages forældrene i dette? Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

10 Status på institutionens tidlige forebyggende arbejde Børn med særlige behov Institutionens strukturerede og systematiske arbejde omkring børn med særlige behov. Hvordan er koblingen til den sammenhængende børnepolitik? Handleguiden? Støtteforanstaltninger? Særlige indsatser? Af Temperaturmålingen og dialogmødet fremgår det, at dele af personalegruppen har svært ved at se sammenhængen mellem de overordnede mål for daginstitutionsområdet og institutionens mål. Lederen fortæller på dialogmødet, at der indtil nu ikke har været en egentlig introduktion til nyt personale i forhold til kommunens politikker, tværfaglige samarbejdspartnere o.s.v., men at det er vigtigt, at ledelsen tydeliggør de politiske mål og skaber sammenhæng til institutionens opgaveløsning, da det skaber ejerskab i hverdagen. Lige nu er der imidlertid ingen plan for, hvornår personalet skal introduceres til dette. Det vurderes, Institutionen har et mindre tilfredsstillende niveau af viden omkring sammenhængen mellem kommunens politikker og institutionens opgaveløsning. Indsatsplanerne er ikke fagligt præcise. De faglige mål og tegn er upræcise, og der er ingen systematik i indsatsplanerne. Det vurderes, at den faglige kvalitet af indsatsplanerne ikke er tilfredsstillende.. Når målene er upræcise, bliver det svært at beskrive indsatser og aflæse tegn. Dette betyder, at indsatsplanerne bliver svære at benytte som arbejdsredskab både i institutionen og ved tværfaglige samarbejdspartnere. Ved det uanmeldte tilsyn i 2012, blev det anbefalet, at der blev oparbejdet en systematik i arbejdet med indsatsplaner. Derfor henstilles, at arbejdet med indsatsplaner systematiseres, og at personalet får opbygget en erfaring med at lave fagligt præcise indsatsplaner. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

11 Status på institutionens tidlige forebyggende arbejde Tværfagligt samarbejde Information om institutionens samarbejde og kommunikation med tværfaglige samarbejdspartnere både generelt og specifikt i forhold til børn med særlige behov. Hvordan inddrages de tværfaglige samarbejdspartnere til vejledning, sparring mv.? Hvad er status på implementering af kommunens fælles politikker og retningslinjer på området? Temperaturmålingen viser, at dele af personalegruppen ikke oplever, at de samarbejder med andre faggrupper, når det er relevant i forhold til børnene. På kvalitets- og tilsynssamtalen fortæller lederen, at der mange gange bliver trukket på konsulenter fra PP i stedet for at tage emner op på lokalmøder. Der har ikke været afholdt de planlagte lokalmøder, sådan som det fremgår af handleguiden. Idet handleguiden er en fælles standard i kommunen henstilles, at institutionen afholder de planlagte lokalmøder Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

12 3.3 Ledelse Ledelsen er ansvarlig for den daglige drift af dagtilbuddet, og for at udvikle dagtilbuddet i samarbejde med medarbejdere og forældre. Kommunens ledelsesværdier, organisationsmodel og styreform danner rammen for ledelsen af dagtilbuddet, sammen med institutionens godkendelseskriterier. Status vedr. ledelse Organisations- og kulturudvikling Hvordan arbejder ledelsen målsættende med klare mål for struktur og organisering? Se under faglig ledelse. Er der en klar formidling af mål og rammer, fx ift. læring, inklusion, fællesskaber mv.? Hvordan arbejdes der bevidst med udviklingen af kultur, værdier mv.? Hvordan skabes der sammenhæng mellem kommunens overordnede mål og strategier, og dagtilbuddets daglige praksis? Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

13 Status vedr. ledelse Faglig ledelse Hvordan arbejder ledelsen ift. at understøtte personalets faglige udvikling? Hvordan sikres inddragelse, tilrettelæggelse, kompetenceudvikling, rum for sparring og refleksion mv.? Personalet giver i Temperaturmålingen udtryk for, at de mangler understøttelse af lederen i deres faglige arbejde, og at lederen ofte ikke kender personalets håndtering af daglige opgaver. Lederen svarer i Temperaturmålingen, at hun mangler efteruddannelse, der er målrettet ledelse. På dialogmødet fortæller hun, at hun har brug for at blive klædt bedre på i forhold til at kunne varetage sit job på bedste vis. I en netop afholdt LUS samtale har hun fortalt bestyrelsen om sine udfordringer. På dialogmødet fortælles, at den store udskiftning i personalegruppen har sat sine spor. Lederen fortæller, at det er vigtigt, at personalet kommer til hende, hvis de har udfordringer, ellers har hun svært ved at hjælpe med at lave tingene om. I Temperaturmålingen og på dialogmødet giver personalet udtryk for, at ledelsen burde skabe større rum for sparring og vidensdeling med kollegaer. Bl.a. er der brug for tid til stuemøder, forberedelse o.s.v. Det vurderes, at lederen har udfordringer i understøttelsen af personalets faglige arbejde. Der arbejdes ikke bevidst med refleksion og feedback, og personalet efterlyser en højere grad af ledelsesmæssig opfølgning på det faglige arbejde med læring, dokumentation og evaluering. Derfor anbefales, at der sættes fokus på organisering af den faglige ledelse, sådan at medarbejderroller som feks. inklusionspædagog, sprogpædagog mv. aflaster lederen i den faglige ledelse og opfølgning. Dermed vil der kunne opnås en tættere opfølgning på den faglige kvalitet i hverdagen. Forældresamarbejde Hvordan arbejder ledelsen systematisk og struktureret ift. bestyrelsen? Ift. det generelle forældresamarbejde? Hvordan sikres kommunikation til og med forældre og bestyrelse? Ledelsen har et tæt samarbejde med bestyrelsen, der er bekendt med institutionens samlede udfordringer og er tæt involveret i drøftelser om, hvordan disse kan løses. Det vurderes, at bestyrelsen skal være opmærksom på, at lederen på en netop afholdt LUS samtale har fortalt, at hun har brug for mere viden, der er målrettet ledelse. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

14 3.4 Personalets faglige kompetencer Personalet i dagtilbuddet skal være i besiddelse af kompetencer, der kan bringes i spil i forhold til kvaliteten af dagtilbuddet. Personalet skal kunne begrunde den pædagogiske praksis med relevant faglig viden, og skal være i stand til at gøre relevante overvejelser om metoder og aktiviteter til opnåelse af læringsmål for børnene. Personalets formelle uddannelsesniveau fremgår af punkt 7.2 Personalets faglige kompetence Lærings- og udviklingsmiljø Hvordan arbejder personalet ift. at sikre et kvalificeret lærings- og udviklingsmiljø for børnene? Hvilke kompetencer er til stede, og hvordan sættes de i spil? Hvordan vurderes personalets generelle viden og evne til at udmønte pædagogiske metoder i interaktion med børnene? I Temperaturmålingen giver lederen udtryk for, at personalet handler og reflekterer optimalt i forhold til den pædagogiske opgave, og at de har pædagogisk og læringsteoretisk viden, som de omsætter i praksis. Forældrene giver i Temperaturmålingen udtryk for, at personalet besidder store relationskompetencer og at de har en inkluderende og ligeværdig tilgang til børnene. I Temperaturmålingen scorer personalets relationskompetencer højt ved forældrene. Noget højere end kommunen som helhed. Forældrene efterlyser dog, at personalet i højere grad begrunder deres valg af metoder og aktiviteter med faglig viden Det vurderes, at personalet har et tilfredsstillende fagligt niveau. Det forventes, at uddannelsesforløbet omkring læreplaner og læringsmiljøer vil give et løft i forhold til dokumentation af metoder og pædagogiske aktiviteter. Vidensbaseret praksis Se ovenfor. Hvordan er personalets kompetencer ift. at arbejde målsættende? Didaktisk? Opfølgende? Er der kompetencer ift. at begrunde praksis med relevant viden? Kommunikation omkring dette til forældre og samarbejdspartnere? Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

15 4. Konklusion Konklusion Institutionen arbejder samlet set på et tilfredsstillende fagligt niveau med fokus på børns trivsel. Institutionen har en anerkendende tilgang til børn og forældre, og forældretilfredsheden er høj. Institutionen har et samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere, Det henstilles, at de planlagte lokalmøder afholdes, som det fremgår af handleguiden. Opfølgning på henstillingen sker ved næste tilsyn i efteråret Lederen har udfordringer i understøttelsen af personalets faglige arbejde. Det anbefales, at der sættes fokus på organisering af den faglige ledelse, sådan at medarbejderroller som feks. inklusionspædagog, sprogpædagog mv. aflaster lederen i den faglige ledelse og opfølgning. Dermed vil der kunne opnås en tættere opfølgning på den faglige kvalitet i hverdagen. Institutionen arbejder med en mindre tilfredsstillende kvalitet i forhold til det faglige og systematiske arbejde med indsatsplaner. Det henstilles, at arbejdet med indsatsplaner systematiseres, og at personalet får opbygget en erfaring med at lave fagligt præcise indsatsplaner. Opfølgning på henstillingen sker ved næste tilsyn i efteråret Der arbejdes ikke systematik omkring børns læring og udvikling i institutionen. Det anbefales, at der sættes fokus på lærings- og udviklingsmiljøer, og at der arbejdes med en fælles forståelse af sammenhængen mellem rum og pædagogik, således at personalet er i stand til at formidle og fagligt begrunde såvel aktiviteter som anvendelsen af de fysiske rammer i institutionen. Personalet efterlyser mere planlagt tid til refleksion af det pædagogiske arbejde. Det anbefales, at der skabes rum til systematisk dokumentation og evaluering med henblik på kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

16 5. Uanmeldt tilsyn Konklusion fra sidste uanmeldte tilsyn Fra uanmeldt tilsyn i 2012 blev der givet henstilling på, at det skulle fremgå af læreplanerne, hvordan der arbejdes med børn med særlige behov. Dette vurderes at være opnået på tilfredsstillende niveau. Det blev anbefalet, at der skulle oparbejdes en systematik i arbejdet med indsatsplaner. Det vurderes, at der stadig mangler kompetencer i forhold til dette. 6. Øvrige tilsyn i institutionen I alle dagtilbud føres en række tilsyn fra forskellige sekretariater, organisationer mv. på baggrund af øvrig lovgivning. Oversigten herunder er baseret på oplysninger fra institutionslederen. Lederen har det endelige ansvar for alle nedenstående tilsyn, samt for at personalet er bekendt med og følger instrukserne. Tilsyn Dato Henstilling Sundhedstilsyn Føres i samarbejde med Den Kommunale Sundhedstjeneste. Legepladstilsyn Føres i samarbejde med ekstern legepladsinspektør. Brandsyn Føres i samarbejde med kommunens brandinspektør. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

17 Tilsyn Dato Henstilling Økonomisk tilsyn Føres i samarbejde med Økonomisk afdeling og Fagsekretariatet Dagtilbud- Børn. Bygningstilsyn Føres i samarbejde med Fagsekretariatet Teknik og Miljø. Arbejdsmiljø Føres af institutionens arbejdsmiljøgruppe og Arbejdstilsynet. Tilsyn med levnedsmidler Føres af evt. køkkenleder/leder og Fødevarekontrollen. Øvrig sikkerhed: Sovestillinger Røgfri Seler Legetøj Transport Børneattester (selvejende og private) Føres i samarbejde med sundhedsplejerske og konsulenter fra Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

18 7. Oplysninger om personalemæssige forhold I det følgende beskrives en række fakta vedr. institutionens ledelse, personale, øvrige tilsyn mv. Oplysningerne kan danne baggrund for et mere nuanceret billede af det enkelte dagtilbud og rammerne for arbejdet med kerneydelsen. 7.1 Ledelse Oplysninger om ledelsens uddannelsesmæssige baggrund. Ledelsens uddannelsesniveau Leder Souschef eller daglig leder Diplomuddannelse eller med minimum tilsvarende uddannelse (minimum 60 ECTS) I gang med diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse Uden diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse Anden relevant uddannelse 7.2 Medarbejdere Oplysninger om personalets uddannelsesmæssige baggrund. Alle fastansatte er medregnet i opgørelsen, undtagen elever og studerende. Det pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PGU/PAU) Personale uden en pædagogisk uddannelse 1 Antal fuldtidsstillinger 1 Elever tæller som ikke uddannet personale. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

19 Det pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med relevant diplomuddannelse Personale der er i gang med relevant diplomuddannelse Anden relevant uddannelse Antal fuldtidsstillinger 7.3 Sygefravær Oplysninger om personalets sygefravær. Sygefravær i procent Langtidsfravær Korttidsfravær Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. i Odense Kommune. Notat om forslag til model

Pædagogisk tilsyn. i Odense Kommune. Notat om forslag til model Pædagogisk tilsyn i Odense Kommune Notat om forslag til model februar 2006 Pædagogisk tilsyn i Odense Kommune er udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere